Sunteți pe pagina 1din 5

Această lucrare poate fi vizualizată și online

RENTROP & STRATON PRO www.rspro.ro


an 3 l nr. 46 l iulie 2018

TAXE și IMPOZITEL
Noutăți legislative și studii de caz A C TUA
|n aceast` edi]ie:
editorial
Sinteza legiSlativă ............................. 2

ANAF și colectarea TVA. Ce s-au mai gândit ai noștri guvernanți ........... 2

Niște amatori! taXe Și iMPOzite

Plata obligațiilor fiscale de la 01 iulie 2018...........3


În urmă cu 14 ani, O.G. nr. 83/2004 stabilea că
autoritățile fiscale nu mai iau în considerare tranzac- Plata efectuată în luna iulie în conturile vechi
țiile efectuate cu contribuabili declarați inactivi, sco- (47.01.00 și 55.02) ............................................... 4
pul acestei prevederi fiind evident: reducerea evazi-
unii fiscale, într-o perioadă de haos dominată de
DeClaRaŢia UniCă
rambursări ilegale de TVA și de nedeclararea ope-
rațiunilor (nu aveam încă frauda de tip carusel în veniturile din arendă se declară în
achiziții intracomunitare, dezvoltată după intrarea în UE, în 2007). Declarația unică? ................................................ 5

Întreprindere individuală. impozit și contribuții


Ar fi fost mai simplu și mult mai eficient ca guvernul de atunci să sociale. Declarația unică ...................................... 6
modernizeze ANAF, să simplifice procedurile și să introducă măsuri
de prevenire a fraudelor. A preferat însă să oblige contribuabilii să-și
verifice periodic furnizorii pentru a se asigura că nu sunt declarați inac- CHeltUieli DeDUCtiBile
tivi, transferând astfel asupra lor (a contribuabililor) o responsabilitate Cotizație CeCCaR. În ce condiții se
care nu îi privea în niciun fel. De unde și până unde au firmele private poate deduce? ..................................................... 8
atribuții de control privind legalitatea activității altor firme?

Oricum, cert este că această măsură a avut rezultate nesemnificative. tva


În urma aplicării ei, frauda nu a scăzut, iar randamentul colectării TVA Declarare achiziție teren de la persoane fizice.
a rămas constant slab, în jurul a 65%, față de media europeană care este Cum evitați sancțiuni aspre? ................................ 8
de 85%. Facturare avans. tratament tva......................... 9

Ne amintim și de celebrul split TVA (în forma în care era lansat anul tva pentru bunurile achiziționate din state
trecut), care nu făcea decât să-i chinuie și să-i încarce cu cheltuieli pe membre Ue livrate în afara Ce, fără drum
prin România. Procedura perfect legală ............ 11
contribuabilii cinstiți, și ne dăm seama cât de lipsiți de VIZIUNE și de
EFICIENȚĂ sunt guvernanții noștri – două lucruri pe care le au însă
din belșug atunci când vine vorba să redacteze și să voteze legi care PROteCȚia DatelOR PeRSOnale
să-i scape de pușcărie.
Facturare. elementele obligatorii ale facturii
în acord cu Protecția datelor personale ............. 10
Ion Jinga,
consultant fiscal

iulie 2018 1
taXe și iMPOzite aCtUal

Sinteză legislativă
Actul normativ: O.A.N.A.F. nr. 1.612/ nu se mai regăsesc în nomenclatorul Actul normativ: O.A.N.A.F. nr. 1.494/
2018 pentru aprobarea Nomenclato- aprobat prin O.A.N.A.F. nr. 1.612/ 2018 pentru aprobarea Procedurii pri-
rului obligaţiilor fiscale care se plătesc 2018 se plătesc în contul unic şi se vind stabilirea din oficiu a contri-
în contul unic distribuie potrivit prevederilor lega- buţiei de asigurări sociale şi a contri-
le în vigoare. buţiei de asigurări sociale de sănătate
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 544 datorate de persoanele fizice, precum
din data de 29.06.2018 şi a modelului şi conţinutului unor
Vezi problemă fiscală – formulare
Data intrării în vigoare: 01 iulie 2018
Plata obligațiilor fiscale de la Publicat în: Monitorul Oficial nr. 553
Cui se adresează: Tuturor contribua- 01 iulie 2018, pag. 3 din data de 03.07.2018
bililor
Data intrării în vigoare: 03 iulie 2018
Ce prevede: Începând cu 01 iulie
2018, conform art. 163 alin. (2) din Actul normativ: O.A.N.A.F. nr. 1.613/ Cui se adresează: Persoanelor fizice
Legea nr. 207/2015 privind Codul de 2018 pentru aprobarea Metodologiei care aveau obligaţia declarării veni-
procedură fiscală, plata impozitelor de distribuire a sumelor plătite de tului în vederea stabilirii contribuţiei
datorate la bugetul de stat și a obliga- contribuabili în contul unic şi de stin- de asigurări sociale, precum şi a con-
țiilor fiscale datorate bugetului asi- gere a obligaţiilor fiscale tribuţiei de asigurări sociale de sănă-
gurărilor sociale de stat se face în- tate, potrivit legii, respectiv acelor
tr-un cont unic de trezorerie 55.03. Publicat în: Monitorul Oficial nr. 545 persoane cărora le-a fost stabilit din
„Sume încasate pentru bugetul de din data de 29.06.2018 oficiu impozitul pe venitul net anual
stat, bugetul asigurărilor sociale de impozabil, pentru anii 2016 şi 2017.
stat și bugetul Fondului național Data intrării în vigoare: 01 iulie 2018
unic de asigurări sociale de sănătate, Cui se adresează: Tuturor contribua- Ce prevede: Ordinul aprobă Proce-
în curs de distribuire”. Nomencla- bililor dura privind stabilirea din oficiu a
torului acestor obligații fiscale care se contribuţiei de asigurări sociale şi a
plătesc în contul unic a fost aprobat Ce prevede: Ordinul aprobă Metodo- contribuţiei de asigurări sociale de
prin O.A.N.A.F. nr. 1.612/2018. La logia de distribuire a sumelor plătite sănătate datorate de persoanele fizi-
data intrării în vigoare a O.A.N.A.F. de contribuabili în contul unic 55.03. ce. Stabilirea din oficiu a contribuţii-
nr. 1.612/2018 se abrogă Ordinul „Sume încasate pentru bugetul de lor sociale obligatorii se efectuează
preşedintelui Agenţiei Naţionale de stat, bugetul asigurărilor sociale de de către compartimentul cu atribuţii
Administrare Fiscală nr. 531/2016 stat și bugetul Fondului național în administrarea impozitului pe ve-
privind impozitele, contribuţiile şi unic de asigurări sociale de sănătate, nit din cadrul organului fiscal central
alte sume reprezentând creanţe fisca- în curs de distribuire” şi de stingere a competent potrivit legii. Stabilirea
le, care se plătesc de contribuabili obligaţiilor fiscale. din oficiu a contribuţiilor sociale
într-un cont unic. Obligaţiile fiscale obligatorii se realizează potrivit re-
prevăzute în anexa nr. 2 la Vezi problemă fiscală – gulilor de calcul al contribuţiilor
O.A.N.A.F. nr. 531/2016 privind Plata efectuată în luna iulie în sociale obligatorii prevăzute de Le-
impozitele, contribuţiile şi alte sume gea nr. 227/2015 privind Codul fis-
conturile vechi
reprezentând creanţe fiscale, care se cal, cu modificările şi completările
plătesc de contribuabili într-un cont (47.01.00 și 55.02), pag. 4 ulterioare, aplicabile pentru anul fis-
unic, cu completările ulterioare, care cal de impunere.

Ce s-au mai gândit


ai noștri guvernanți?!
Despre rolul consultantului fiscal cât şi ale celorlalte acte normative Să dăm numai un exemplu de
în actuala etapă… care reglementează activitatea finan- actualitate în acest sens: Este evident
ciar-contabilă impun profesiei de faptul că o simplă persoană fizică
consultant fiscal mai mult ca nicio- care obţine venituri din activităţi
Modificările legislative continue dată, un rol activ şi adaptat în per- independente sau, mai simplu, veni-
şi alambicate atât ale Codului fiscal, manenţă schimbării. turi din chirii nu poate să-şi com-

2 iulie 2018
taXe și iMPOzite aCtUal

pleteze declaraţia unică privind im- trebui să suporte şi dobânzi, penal- Activitatea de consultanţă fiscală
pozitul pe venit şi contribuţiile so- ităţi de întârziere, penalităţi de nede- constă în principal în acordarea de
ciale datorate în anul 2018, fără să clarare sau declarare eronată, sume asistenţă şi prestarea de servicii pro-
apeleze la un consultant fiscal. usturătoare de plată care i-ar putea fi fesionale în domeniul fiscal, inclusiv
fatale. Nu mai vorbim de rolul realizarea de expertize fiscale extra-
Gândiţi-vă că există sute de mii deosebit pe care îl poate juca un con- judiciare la solicitarea organelor fis-
de contribuabili care trebuie să sultant fiscal în ceea ce priveşte cale sau a oricăror altor persoane sau
depună această declaraţie până la îndrumarea contribuabililor pentru entităţi interesate, certificarea decla-
16 iulie, că inspectorii fiscali din a-şi declara corect veniturile şi raţiilor fiscale, în condiţiile legii,
cadrul ANAF nu fac faţă solicitărilor impozitele, ceea ce ar conduce evi- asistenţă privind întocmirea docu-
din partea contribuabililor în acor- dent la o bună colectare şi la asigu- mentaţiei pentru exercitarea căilor
darea asistenţei pe această linie şi, rarea resurselor financiare de care de atac împotriva titlurilor de cre-
prin urmare, veţi constata cât de are nevoie bugetul de stat. anţă şi a altor acte administrative fis-
importantă este activitatea de con- cale.
sultanţă fiscală? De ce este atât de Consultantul fiscal este persoana
importantă? Pe exemplul dat anteri- fizică înscrisă în Registrul consul- Tot consultantul fiscal este per-
or cu declaraţia unică, dacă un con- tanţilor fiscali, sub autoritatea soana care caută soluţii de opti-
tribuabil nu depune corect acest for- Camerei Consultanţilor Fiscali din mizare fiscală, adică îndrumă con-
mular şi nu plăteşte la timp România (CCFR) şi potrivit regle- tribuabilii să aleagă sistemul de
impozitele şi contribuţiile datorate mentărilor Ordonanţei nr. 71/2001 impozitare cel mai convenabil pen-
bugetului de stat, nu numai că va fi privind organizarea şi exercitarea tru aceştia, cu respectarea legii fis-
sancţionat contravenţional, dar va activităţii de consultanţă fiscală. cale.

➥ vezi actul normativ O.A.N.A.F. nr. 1.612/2018 (pag. 2)


Taxe și Impozite

Plata obligațiilor fiscale


de la 01 iulie 2018 important!
De la 01 iulie, societatea va plăti în
contul unic 55.03:
Problemă fiscală – Impozitul pe veniturile din salarii/
O societate are înscris în vectorul fiscal obligații privind impozitul pe veni- şi sau asimilate salariilor (poz. 1
turile microîntreprinderilor și impozit și contribuții aferente salariilor. Cum din Nomenclator)
– Impozitul pe veniturile microîntre-
va efectua plata acestor obligații în luna iulie? Într-un singur cont? Care este
prinderilor (poz. 7 din Nomencla-
acesta?
tor)
– Contribuţia de asigurări sociale,
Cadrul legal Astfel, începând cu 01 iulie 2018, datorată de persoanele fizice care
plata impozitelor datorate la bugetul au calitatea de angajaţi sau pentru
Conform art. 163 alin. (2) din de stat și obligatiilor fiscale datorate care există obligaţia plăţii contri-
Legea nr. 207/2015 privind Codul de bugetului asigurărilor sociale de stat buţiei de asigurări sociale, potrivit
procedură fiscală în cazul creanțelor se face într-un cont unic de trezorerie legii – (poz. 34 din Nomenclator)
fiscale administrate de organul fiscal 55.03. „Sume încasate pentru bugetul – Contribuţia de asigurări sociale,
central și organul fiscal local, debitorii de stat, bugetul asigurărilor sociale de datorată în cazul condiţiilor specia-
efectuează plata acestora într-un cont stat și bugetul Fondului național unic le sau deosebite de muncă de către
unic, prin utilizarea unui ordin de de asigurări sociale de sănătate, în persoanele fizice şi juridice care au
plată pentru Trezoreria Statului pen- curs de distribuire”. Nomenclatorul calitatea de angajatori sau sunt asi-
tru obligațtiile fiscale datorate. Aceste acestor obligații fiscale care se plătesc milate acestora – dacă este cazul –
RENTROP & STRATON

prevederi trebuiau să intre în vigoare în contul unic a fost aprobat prin poz. 35 și 38 din nomenclator)
de la data de 1 ianuarie 2018, însă ter- O.A.N.A.F. nr. 1.612/2018, publicat în – Contribuţia de asigurări sociale de
menul a fost prorogat până la 01 iulie M.Of. nr. 544 din 29 iunie 2018. sănătate, datorată de persoanele
2018. fizice care au calitatea de angajaţi

iulie 2018 3
taXe și iMPOzite aCtUal

sau pentru care există obligaţia plă-


ordinelor de plată şi a foilor de De asemenea, codurile IBAN au
ţii contribuţiei de asigurări sociale
vărsământ – versiunea 1.3.3/ fost actualizate și la adresa
de sănătate, potrivit legii (poz. 39
04.07.2018. Această versiune se poate https://www.anaf.ro/anaf/inter-
din Nomenclator).

!
descărca de pe site-ul Agenţei Na- net/ANAF/asistenta_contribua-
ţionale de Administrare Fiscală, bili/persoane_juridice/codurile_iban
De reținut https://static.anaf.ro/static/10/Anaf Contribuția asiguratorie de
/AsistentaContribuabili_r/pro- muncă se achită în contul 470300 –
Noile conturi e regăsesc în apli- grameutile/programe_OPFV.htm Sume din contribuția asiguratorie
caţia informatică privind întocmirea pentru muncă în curs de distribuire.

➥ vezi actul normativ O.A.N.A.F. nr. 1.613/2018 (pag. 2) vor redirecţiona de către unităţile de
Trezorerie a Statului în contul unic
55.03, deschis pe codul de identificare
Plata efectuată în luna fiscală al contribuabililor. Unităţile
Trezoreriei Statului vor comunica zil-
iulie în conturile vechi nic organelor fiscale centrale compe-
tente pentru administrarea creanţelor
(47.01.00 și 55.02) fiscale datorate de contribuabilii care
au efectuat plăţi eronate informaţiile
cu privire la sumele virate eronat.
Problemă fiscală
O societate a efectuat plata impozitului pe salarii, a contribuțiilor de asi-
important
!
gurări sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în conturile Operaţiunile de redirecţionare se
vechi, respectiv contul unic – bugetul de stat și contul 55.02 – bugetele asi- efectuează de către unităţile Tre-
gurărilor sociale şi fondurile speciale. Trebuie să corecteze această plată? zoreriei Statului până la data de
30 septembrie 2018. După această
dată, eventualele plăţi efectuate de
Cadrul legal competent pentru administrarea cre- către contribuabili în conturile
anţelor fiscale datorate de aceştia. unice 20.A.47.01.00 „Sume încasa-
Conform metodologiei aprobate Eventualele plăţi efectuate pentru
te pentru bugetul de stat în contul
prin O.A.N.A.F. nr. 1.613/2018, stingerea obligaţiilor fiscale, începând
unic, în curs de distribuire” şi
obligaţiile fiscale datorate de contri- cu data de 1 iulie 2018, în conturile
buabili, aprobate prin O.A.N.A.F. unice 20.A.47.01.00 „Sume încasate 55.02 „Disponibil al bugetelor asi-
nr. 1.612/2018 se plătesc în contul pentru bugetul de stat în contul unic, gurărilor sociale şi fondurilor spe-
unic de disponibil 55.03 „Sume înca- în curs de distribuire” şi 55.02 „Dispo- ciale, în curs de distribuire” se vor
sate pentru bugetul de stat, bugetul nibil al bugetelor asigurărilor sociale returna plătitorilor.
asigurărilor sociale de stat şi bugetul
Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, în curs de dis-
şi fondurilor speciale, în curs de
distribuire”, deschise pe codul de
identificare fiscală al contribuabililor De reținut
!
tribuire”, deschis pe codul de identifi- la unităţile Trezoreriei Statului la care
care fiscală al contribuabililor la este arondat organul fiscal central Sumele plătite eronat în luna iulie
unităţile Trezoreriei Statului la care competent pentru administrarea cre- 2018 se vor redirecționa de către
este arondat organul fiscal central anţelor fiscale datorate de aceştia, se unităţile Trezoreriei Statului.

Atenție!
În luna iulie beneficiați de o nouă ediție a
«Caietului contabilului profesionist. 50 de soluții fiscale».
Această lucrare este un CADOU dedicat în exclusivitate dvs.,
în calitate de abonat la publicația TAXE ȘI IMPOZITE ACTUAL!

4 iulie 2018
taXe și iMPOzite aCtUal

Veniturile din arendă Declarația unică


se declară în Declaraţia
unică? prin contractul încheiat între părţi,
plătitorul de venit care are obligaţia
calculării, reţinerii, plăţii şi declarării
Nu toate persoanele fizice care obţin venituri din arendă sau din închirierea contribuţiei şi de la care venitul rea-
unor bunuri din patrimoniul personal posedă cunoştinţe de specialitate în lizat este cel puţin egal cu 12 salarii
domeniul fiscal, astfel încât să poată completa singure declaraţiile unice minime brute pe ţară. 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale pe care le dato-
rează în acest an. Plătitorul de venit desemnat
depune Declaraţia 112 până la data
Din acest motiv, ne-am gândit să prezentăm un exemplu privind tratamentul de 25 inclusiv a lunii următoare celei
fiscal al acestor venituri şi modul de completare a declaraţiei unice, având în pentru care se plătesc veniturile. Ni-
vedere şi faptul că între cele două surse de venit există diferenţe semnificative velul contribuţiei calculate şi reţinute
în ceea ce priveşte sistemul de impunere şi declarare. la fiecare plată de către plătitorul de
Pentru veniturile din arendă (fiind venituri al căror impozit se reţine la sursă) venit este cel stabilit de părţi, până la
trebuie completată declaraţia unică? În calculul contribuţiei de sănătate pentru concurenţa contribuţiei datorate,  po-
anul 2018, cu ocazia analizei privind depăşirea plafonului de 12 salarii minime trivit prevederilor art. 174 alin. (6) din
brute se au în vedere aceste surse de venit în mod individual sau cumulat? Sunt Codul fiscal. 
numai o parte din numeroasele întrebări născute pe acest subiect, la care vom
răspunde prin exemplul de mai jos: Însă în cazul în care nivelul venit-
ului net din arendă estimat a se rea-
liza este sub nivelul a 12 salarii mini-
Problemă fiscală me brute pe ţară în vigoare în anul
Veniturile din arendă se declară în Declaraţia unică? Dacă o persoană fizică pentru care se datorează contribuţia
are venituri din arendă 22.000 lei pentru anul 2018 şi venituri din chirii pen- nu se reţine la sursă contribuţia de
tru 2018 de 4.000 lei (impozabil, după scăderea cotei forfetare de 40%), asigurări sociale de către plătitorul de
acestea se cumulează şi trebuie să plătească CASS şi CAS pentru suma de venit. În această situaţie, dacă venitul
net cumulat este cel puţin egal cu 12
26.000 lei?
salarii minime brute pe ţară con-
tribuabilul are obligaţia depunerii
Cadrul legal tate, precum şi să depună Declaraţia Declaraţiei unice până la data de
112. În contractul încheiat intre părţi 15 martie inclusiv a anului următor
De regulă, pentru veniturile din se desemnează plătitorul de venit în celui de realizare a veniturilor. Până
arendă, persoana fizică nu are obli- vederea calculării, reţinerii şi plăţii la această dată va efectua şi plata con-
gaţia depunerii Declaraţiei unice, contribuţiei prin reţinere la sursă în tribuţiei, aşa după cum se prevede la
acesta revenindu-i persoanei plăti- anul în curs. Nivelul contribuţiei cal- art. 174 alin. (7) din Codul fiscal.
toare de astfel de venituri, având în culate şi reţinute la fiecare plată de
vedere prevederile de la art. 174 din către plătitorul de venit este cel sta- Concluzie
Codul fiscal, astfel: bilit de părţi, până la concurenţa con-
tribuţiei anuale datorate, potrivit Aşadar, plătitorul de venit nu are
a) Pentru persoanele fizice care prevederilor art. 174 alin. (5) din obligaţia să reţină la sursă CASS pen-
realizează venituri din arendă obţi- Codul fiscal.  tru persoanele fizice care, în anul
nute de la un singur plătitor de venit, 2018, estimează venituri sub 22.800
iar nivelul net estimat al acestor veni- b) În situaţia în care aceste venituri lei. Pentru veniturile estimate de la
turi, pentru anul curent, este cel puţin sunt realizate din mai multe surse acest plătitor de venit peste 22.800 lei
egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi/sau categorii de venituri, iar veni- acesta va reţine CASS la sursă dacă
în vigoare în anul pentru care se dato- turile nete estimate a se realiza de la persoana fizică obţine venituri doar
rează contribuţia, plătitorul de venit – cel puţin un plătitor de venit sunt de la acest plătitor de venit sau obţine
persoana juridică sau altă entitate egale sau mai mari decât nivelul a de la mai mulţi plătitori şi îl desem-
RENTROP & STRATON

care are obligaţia de a conduce evi- 12 salarii minime brute pe ţară în nează ca plătitor de venit ce are obli-
denţa contabilă – are obligaţia să cal- vigoare în anul pentru care se dato- gaţia să reţină la sursă, să declare şi să
culeze, să reţină şi să plătească con- rează contribuţia – 22.800 în anul plătească contribuţia de asigurări so-
tribuţia de asigurări sociale de sănă- 2018 –, contribuabilul desemnează, ciale de sănătate.

iulie 2018 5