Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Învăţămîntului Republicii Moldova

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale din Chişinău

Disciplina: Contabilitatea instituțiilor


publice

Tema : Contabilitatea intrărilor mijloacelor fixe .


Documente contabile.

A elaborat: Calmîș Ana (Grupa C-1442)


A verificat: Cotorcea Cristian

Chişinău 2017

1
Organizarea evidenţei intrării mijloacelor fixe este condiţionată de sursa de
procurare (primire) a acestora. În unităţile economice intrarea mijloacelor fixe are
loc în urma:

 investiţiilor capitale,
 cumpărării de la persoane fizice şi juridice,
 primirii cu titlu gratuit,
 primirii ca cotă în capitalul statutar,
 schimbului cu alte active,
 primirii în arendă finanţată,
 înregistrării plusurilor de mijloace fixe stabilite în urma inventarierii.

Momentul includerii în componenţa mijloacelor fixe se consideră data punerii


în funcţiune a obiectului. De la această dată se începe calcularea uzurii mijloacelor
fixe.
La intrarea (punerea în funcţiune) mijloacelor fixe se întocmeşte “Procesul-
verbal de primire-predare a mijloacelor fixe” (MF-1). Acest document se
completează de către o comisie numită de către conducătorul întreprinderii.
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei şi se transmite în
contabilitate împreună cu documentaţia tehnică. În contabilitate în baza acestui
document se efectuează înregistrările contabile respective.
Evidenţa analitică se ţine pe fiecare obiect sau pe grupa de obiecte omogene
în fişele de inventar (MF-6), în care se reflectă caracteristicile tehnice, data intrării,
norma uzurii etc.Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de activ 123
“Mijloace fixe”. În debitul acestui cont se înregistrează valoarea de intrare a
mijloacelor fixe intrate, iar în credit – valoarea de bilanţ şi suma uzurii calculate a
mijloacelor fixe ieşite. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea mijloacelor
fixe la o dată anumită şi se reflectă în capitolul I al Bilanţului contabil.
1) La intrarea mijloacelor fixe se întocmesc următoarele formule contabile:

 debit contul 123 “Mijloace fixe” – la valoarea iniţială a mijloacelor fixe


intrate,
2
 credit contul 121 “Active materiale în curs de execuţie” – la costul efectiv
a mijloacelor fixe create nemijlocit la întreprindere,
 credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”,
522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” – la valoarea
mijloacelor fixe cumpărate de la alte întreprinderi,
 credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară” – la valoarea venală
a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit,
 credit contul 313 “Capital nevărsat ” – la valoarea mijloacelor fixe intrate
de la fondatori (asociaţi) ca cotă-parte în capitalul statutar,
 credit contul 134 “Creanţe pe termen lung”, 223 “Creanţe pe termen scurt
ale părţilor legate”, 229 “Alte creanţe pe termen scurt” – la valoarea
venală a mijloacelor fixe primite prin schimb cu alte active,
 credit contul 421 “Datorii de arendă pe termen lung” – la valoarea
mijloacelor fixe primite în arendă finanţată,
 credit contul 621 “Venituri din activitatea de investiţii” – la valoarea
mijloacelor fixe constatate ca plusuri cu ocazia inventarierii.

2) La suma cheltuielilor aferente intrării mijloacelor fixe se întocmesc următoarele


formulele contabile:

 debit contul 123 “Mijloace fixe” – la suma totală a cheltuielilor legate de


intrarea mijloacelor fixe,
 credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”,
539 “Alte datorii pe termen scurt” – la suma cheltuielilor de transport,
încărcare-descărcare prestate de terţi,
 credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – la cheltuielile de procurare
suportate de serviciile auxiliare proprii (transport, etc.),
 credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” –
la suma salariului calculat muncitorilor antrenaţi la încărcarea-descărcarea
obiectelor procurate,
 credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – la suma defalcărilor pentru
asigurările sociale aferente salariilor calculate,
 credit contul 535 “Datorii preliminate” – a suma defalcărilor pentru
asigurările medicale aferente salariilor calculate
 credit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului” – la sumele
cheltuite de angajaţi, aferente intrării mijloacelor fixe.

3
Documente utilizate:
1. FACTURA FISCALA
Factura fiscala este un document justificativ care atesta transferul de proprietate
al produselor si marfurilor livrate, al lucrarilor executate sau al serviciilor prestate.
Factura mai serveste si ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca
document de incarcare in gestiunea cumparatorului, ca document justificativ de
inregistrare, atat in contabilitatea furnizorului, cat si in contabilitatea
cumparatorului. Este un document tipizat, cu regim special de inseriere si
numerotare, document extern, document de executie, document primar. Factura
fiscala se intocmeste in 3 (trei) exemplare, exemplarul 1 se da cumparatorului, iar
exemplarele 2 si 3 raman la furnizor, in vederea inregistrarilor ce trebuie facute in
contabilitate (exemplarul 2) si la carnet (exemplarul 3). Factura fiscala cuprinde:
datele de identificare a furnizorului si cumparatorului, beneficiarului ( denumire,
forma juridica, cod fiscal, sediul, contul si banca ); numele, numarul si data
documentului; denumirea produselor sau a serviciilor; unitatea de masura;
cantitatea; pretul unitar; valoarea; valoarea TVA; date privind expeditia; total de
plata; semnaturile celor in drept si amprenta stampilei furnizorului.

2. CHITANTA
Chitanta este un document justificativ, tipizat, cu regim special de inseriere si
numerotare care atesta depunerea unei sume de bani in numerar in casieria unitatii
si sta la baza inregistrarii in Registrul de casa si in contabilitate. Chitanta se
intocmeste in 2 (doua ) exemplare, dintre care, exemplarul 1 se da depunatorului,
iar exemplarul 2 ramane la carnet, fiind folosit ca document de verificare a
operatiunilor efectuate in Registrul de casa. Chitanta cuprinde: denumirea , codul
fiscal si sediul unitatii care intocmeste chitanta (incaseaza banii); denumire, numar
si data documentului; numele, prenumele si adresa depunatorului; suma (in cifre si
litere); ce reprezinta suma; semnatura casierului si amprenta stampilei.

4
3. PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE
Procesul verbal de receptie se intocmeste la intrarea in unitate a bunurilor de
natura mijloacelor fixe, sau la darea in folosinta a bunurilor de natura mijloacelor
fixe. Procesul verbal de receptie poate fi:
 proces verbal de receptie – pentru intrarile de mijloace fixe care nu
necesita montaj si nici probe tehnologice si care sunt date in folosinta
in momentul receptionarii lor de la furnizor;
 proces verbal de receptie preliminara – pentru intrarile de utilaje care
necesita montaj, dar nu si probe tehnologice, precum si intrarile de
mijloace fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, care nu
deservesc procese tehnologice;
 proces verbal de receptie a punerii in functiune – pentru intrarile de
utilaje si instalatii care necesita montaj, ca si a cladirilor si constructiilor
speciale care servesc procese tehnologice;
 proces verbal de receptie finala – pentru intrarea mijloacelor fixe de
natura cladirilor si constructiilor speciale, dupa expirarea termenului de
garantie;
 proces verbal de receptie definitiva – pentru intrarea de mijloace fixe
dupa expirarea perioadei de realizare a indicatorilor tehnico-economici
aprobati odata cu lucrarea de investit

4. BONUL DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE , este un document fara


regim special, document de executie, care se intocmente pentru consemnarea
miscarii mijloacelor fixe de la o sectie la alta, sau de la o unitate la alta. Se
intocmeste in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
5. PROCES – VERBAL DE INCHIRIERE se foloseste pentru consemnarea
mijloacelor fixe case se dau sau se primesc cu chirie, se intocmeste de catre
delegatii celor doua unitati economice: cea care da mijlocul fix si cea care preia
cu chirie mijlocul fix, se intocmeste in doua exemplare, cate un exemplar pentru
fiecare parte.

5
6. FISA MIJLOCULUI FIX , se foloseste pentru evidenta analitica a mijloacelor
fixe, se intocmeste de catre compartimentul contabilitate in colaborare cu
compartimentul tahnic, pentru descrierea caracteristicilor tehnice, pentru fiecare
mijloc fix in parte, se intocmeste intr-un singur exemplar, este un document intern,
fara regim special, se intocmeste pe baza datelor din Factura si Proces-verbal de
receptie.