Sunteți pe pagina 1din 12

METODOLOGIA

ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ


ÎN ANUL – I – 2018/2019
LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – MODULUL DE LIMBA ENGLEZĂ

ÎNSCRIERILE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎN LIMBA


ENGLEZĂ, SE FAC NUMAI PENTRU ANUL – I – DE STUDIU

Metodologia proprie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti


este realizată în conformitate cu:
 Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 OMEN 3473/17 martie 2017;
 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.

La acest program pot aplica, pentru înscriere la studii universitare de licență,


cetăţeni români, cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European şi din Confederatia Elveţiană şi cetăţeni din state terţe UE.
Condiția minimă de aplicare este absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine,
diploma obţinută să-i permită accesul la studii universitare, în țara respectivă şi să fie
recunoscută de Ministerul Educației Naţionale din România.
Înscrierea la studii este condiționată de respectarea prevederilor legale privind
criteriile minime necesare pentru urmarea unor studii universitare, precum și a prevederilor
legislative care privesc rezidența în România pe durata studiilor.
În fiecare an, Senatul Universității hotărăște, cu aprobarea ministerului de resort,
numărul maxim de locuri disponibile. Pentru anul I – 2018/2019 s-au aprobat 300 de locuri.
(site-ul universității http://inscrierestudstraini.umfcd.ro)

Toţi candidaţii, fără nici o excepţie, susţin testul de limba engleză.

1. STUDIILE SE FAC NUMAI CU TAXĂ;


2. EXAMENUL, ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII, ÎN
ANUL I – 2018/2019, SE SUSŢINE LA DISCIPLINA DE LIMBI
MODERNE ÎN ZIUA DE.25 SEPTEMBRIE 2018 ;
3. Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci).
4. ÎNSCRIERILE ÎN ANUL I – 2018/2019 SE VOR FACE ÎN ORDINEA
DESCRESCĂTOARE A MEDIEI OBŢINUTE LA EXAMENUL SCRIS,
ÎN LIMITA LOCURILOR STABILITE DE SENATUL UNIVERSITĂŢII.

PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE TERȚE


UNIUNII EUROPENE
1
- recunoașterea studiilor liceale, este efectuată de către Direcția Generală Relaţii
Internaţionale și Afaceri Europene, din cadrul Ministerului Educației Naţionale
din România.

- In urma evaluării dosarelor, conform reglementărilor legale în vigoare, de către


universitate, se va comunica la MEN – DGRIAE, lista persoanelor propuse pentru
eliberarea Scrisorilor de Acceptare la studii.

Modalitatea de depunere a dosarului pentru obținerea Scrisorii de


Acceptare la studii

Inscrierea se va face on-line în perioada...04.06.2018 – 20.07.2018 la adresa


http://inscrierestudstraini.umfcd.ro)

După ce ați introdus datele personale în machetă și ați primit validarea,


trimiteți prin poștă sau depuneți personal, dosarele de aplicație, alcătuite în
conformitate cu condițiile menționate,
pe adresa
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA
BUCUREȘTI - RECTORAT - SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI, STR.
DIONISIE LUPU, NR. 37, SECTORUL 2

Până la data de 27.07.2018

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare:

TOATE DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE ÎN DOUĂ EXEMPLARE

1. Cerere tip pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare completată cu majuscule


la toate rubricile (ANEXA 2)
2. diplomă liceu – copie și traducere legalizată în limba română;

VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA


(ANEXA 1)

3. foaie matricolă (situaţie şcolară cu note) – copie și traducere legalizată în


limba română, (în situaţia şcolară să se regăsească materiile Biologie, Fizică,
Chimie);

4. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile


corespunzătoare anului universitar 2017-2018, pot prezenta, în locul diplomei de
bacalaureat, adeverinţa de absolvent, eliberată de către liceu, în care trebuie
menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii

2
de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat - copie şi traducere legalizată în limba română;
5. dovadă act domiciliul stabil in strainătate – copie și traducere limba română;
6. certificatul de naștere – copie și traducere legalizată în limba română;
7. adeverinţă medicală care să ateste că, persoana ce va fi primită la studii, nu
are boli contagioase sau alte afecţiuni incompatibile cu profesia de medic – copie
și traducere legalizată în limba română;
8. paşaport valabil minim 6 luni – copie;
9. taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI, se depune în
contul

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București


BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU

SAU
Cash la casieria Universității - Rectorat

IN CAZUL IN CARE AȚI FOST SELECTAT PENTRU ADMITERE


LA UNIVERSITATEA NOASTRĂ, M.E.N. VA EMITE
SCRISOAREA DE ACCEPTARE LA STUDII. ACEASTA SE VA
RIDICA DE LA SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI - RECTORAT.

TAXELE ŞCOLARE CETĂȚENI STATE TERȚE UE,


PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, HOTĂRÂTE DE SENATUL
UNIVERSITĂŢII, SUNT:

1. 400 €, examenul de limba engleză, taxa se va plăti la bancă


BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO19RNCB0090000509620007
COD SWIFT: RNCBROBU

2. 6000 €/AN taxele de şcolarizare, pentru cei admişi, vor fi plătite la bancă
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO19RNCB0090000509620007
COD SWIFT: RNCBROBU
3. Taxele de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar
2018/2019, se pot plăti și în trei tranşe (50 % - la înscriere – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 ianuarie a fiecărui an universitar – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 aprilie a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă)
3
şi valoarea lor nu poate fi redusă; Cetățenii străini care au nevoie de viză de
studii, de intrare în România, vor achita taxa integral.

Neplata taxelor de școlarizare, conform metodologiei, pe toată durata studiilor,


va duce la suspendarea calității de student. Pentru redobândirea calității de
student se va percepe o taxă de 300 lei.

4. 250 €, pentru examenele susţinute în sesiunea de restanţe;

5. 500 €, pentru orice examen (credit) susţinut sau orice examen de diferenţă.

LA ACESTE TAXE NU SE APLICĂ REDUCERE CU 1/3.

La sfârşitul anului II de facultate, studenţii străini, vor susţine un examen de


limbă română (scris şi oral), urmând ca, numai după promovare, să continue studiile în anul
III. Examenul este necesar, întrucât la stagiile clinice, comunicarea cu pacienţii se va face în
limba română. Pentru acest examen se va achita o taxă de 400 €.

Cetățenii țărilor terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii, eliberată de


Ambasada României în țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la
studii, emisă de către Ministerul Educației Naționale - Direcția Generală Relaţii
Internaţionale și Afaceri Europene și a achitării integral a taxei de studii .

PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE,


SEE și CE

- studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare


a Diplomelor, organism al Ministerului Educației Naţionale din România.
Universitatea înaintează documentele spre recunoaștere către Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
- în urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor este emis un ATESTAT care vă conferă dreptul să urmați studii
universitare în România.
- înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de
recunoașterea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea
Diplomelor. Nerecunoașterea de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalarea Diplomelor, a studiilor dumneavoastră, ne împiedică să vă
înmatriculăm.

4
Modalitatea de depunere a dosarului pentru obținerea
ATESTATULUI

Documentele necesare pentru obţinerea Atestatului de


echivalare şi recunoaştere a studiilor:

TOATE DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE ÎN DOUĂ EXEMPLARE,


prin poștă, pe adresa UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
CAROL DAVILA BUCUREȘTI - RECTORAT - SERVICIUL STUDENŢI
STRĂINI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37, SECTORUL 2
sau direct la RECTORAT - SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI, STR.
DIONISIE LUPU, NR. 37, SECTORUL 2

IN PERIOADA 04.06.2018 – 27.07.2018

1. Cerere:
2. Diploma/Certificatul de studii liceale;
 copie şi traducere legalizată în limba română
3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu;
 copie şi traducere legalizată în limba română
4. Alte documente, dacă este cazul
Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din
Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din
Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată, cu
excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană
5. Documente personale de identificare, în copie:
 paşaport
 actul de identitate
 dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română)
6. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar
2017-2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă de absolvent eliberată de către
liceu, în care trebuie menţionate obligatoriu, media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de
studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat +
copie şi traducere legalizată în limba română;
7. certificatul de naștere – copie și traducere legalizată
8. Adeverinţă medicală care să ateste că, persoana ce va fi primită la studii, nu are boli
contagioase sau alte afecţiuni incompatibile cu profesia de medic – copie și traducere
legalizată în limba română;
9. Taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI, se depune în contul

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București


BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU

SAU
Cash la casieria Universității - Rectorat
10. taxa de evaluare de 50 de lei - copie.
5
Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi
13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat
contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat
contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a
României din ziua în care se face viramentul bancar.
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN,
numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este
cazul)!
Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării
1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea.
Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate
prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova, în original;
2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse
echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din
ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu
Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor
fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile
competente din ţara de provenienţă;
 supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și
Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor
Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul
Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României
sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului
Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care
România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.
Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:
 toate documentele specificate în lista publicată;
 formularul tipizat completat integral.

6
TAXELE ŞCOLARE CETĂȚENI STATE UE, SEE și CE
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, HOTĂRÂTE DE SENATUL
UNIVERSITĂŢII, SUNT:

1. Echivalentul în lei a 400 €, examenul de limba engleză, taxa se va plăti la


bancă
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
SAU
Cash la casieria Universității - Rectorat
2. Echivalentul în lei a 6000 €/AN taxele de şcolarizare, pentru cei admişi, vor fi
plătite la bancă
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
SAU
Cash la casieria Universității – Rectorat

3. Taxele de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar


2018/2019, se pot plăti și în trei tranşe (50 % - la înscriere – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 ianuarie a fiecărui an universitar – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 aprilie a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă)
şi valoarea lor nu poate fi redusă;

Neplata taxelor de școlarizare, conform metodologiei, pe toată durata studiilor,


va duce la suspendarea calității de student. Pentru redobândirea calității de
student se va percepe o taxă de 300 lei.

4. echivalentul în lei a 250 €, pentru examenele susţinute în sesiunea de restanţe;


5. echivalentul în lei a 500 €, pentru orice examen (credit) susţinut sau orice
examen de diferenţă.
LA ACESTE TAXE NU SE APLICĂ REDUCERE CU 1/3.

La sfârşitul anului II de facultate, studenţii străini, vor susţine un examen de limbă


română (scris şi oral), urmând ca, numai după promovare, să continue studiile în anul III.
Examenul este necesar, întrucât la stagiile clinice, comunicarea cu pacienţii se va face
în limba română. Pentru acest examen se va achita o taxă de echivalentul în lei a 400 €.

7
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
SAU
Cash la casieria Universității – Rectorat

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză de studii în România. Ei trebuie


să-și anunțe șederea pe teritoriul României la Inspectoratul General pentru Imigrări. Serviciul
studenți străini îi va consilia din acest punct de vedere.

PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI, CU


DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

DEPUNEREA DOSARULUI IN ORIGINAL ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI


DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ADMITERE (PERSONAL)

LA RECTORAT - SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI (BUCUREŞTI, STR.


DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 2)

IN PERIOADA

04 SEPTEMBRIE 2018 - 20 SEPTEMBRIE 2018


Înscrierile , se fac numai personal, cu prezentarea C.I. şi a următoarelor documente:

1. Dosar plic;
2. Contract individual (ANEXA 3) completat cu majuscule, semnat, cu număr de
înregistrare (Registratura UMF Carol Davila – în holul mare) – 2 exemplare;
3. Dovadă plată test, echivalentul în lei a 400 €,
la casieria Rectoratului UMF Carol Davila;
sau în contul
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
4. Diploma de bacalaureat – original + copie;
5. Cetățenii români, care nu au studiat într-o unitate școlară din sistemul național din
România sau au studiat în străinătate, vor depune ATESTATUL eliberat de MEN –
CNRED;
6. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului
universitar 2017-2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa
eliberată de către liceu, în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la
Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi
faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat – original;
8
7. Declaraţie notarială, cu termenul când va prezenta diploma de liceu;
8. Certificat de naştere – copie;
9. Documentul personal de identificare – copie C.I.
10. Adeverinţă medicală care să ateste că, persoana ce va fi primită la studii, nu are boli
contagioase sau alte afecţiuni incompatibile cu profesia de medic;
11. 4 fotografi recente;

La sfârşitul anului II de facultate, studenții români, care nu au studiat, cel puțin


4 (patru) ani de studii consecutivi, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul
național din România, vor susţine un examen de limbă română (scris şi oral), urmând
ca, numai după promovare, să continue studiile în anul III.
Cei care au studiat în limba română vor face dovada acestora.
Pentru acest examen se va achita o taxă de echivalentul în lei a 400 €.

TAXELE ŞCOLARE CETĂȚENI ROMÂNI,


PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, HOTĂRÂTE DE SENATUL
UNIVERSITĂŢII, SUNT:
1. Echivalentul în lei a 400 €, examenul de limba engleză, taxa se va plăti la
bancă
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
SAU
Cash la casieria Universității - Rectorat
2. Echivalentul în lei a 6000 €/AN, taxele de şcolarizare, pentru cei admişi, vor fi
plătite la bancă
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU
SAU
Cash la casieria Universității – Rectorat

3. Taxele de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar


2018/2019, se pot plăti și în trei tranşe (50 % - la înscriere – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 ianuarie a fiecărui an universitar – taxă
nerambursabilă, 25% - 15 aprilie a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă)
şi valoarea lor nu poate fi redusă;

Neplata taxelor de școlarizare, conform metodologiei, pe toată durata studiilor,


va duce la suspendarea calității de student. Pentru redobândirea calității de
student se va percepe o taxă de 300 lei.
9
4. echivalentul în lei a 250 €, pentru examenele susţinute în sesiunea de restanţe;
5. echivalentul în lei a 500 €, pentru orice examen (credit) susţinut sau orice
examen de diferenţă.
DEPUNEREA DIPLOMEI IN ORIGINAL ȘI SEMNAREA
CONTRACTULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE
ADMITERE (PERSONAL)
LA RECTORAT - SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI (BUCUREŞTI, STR.
DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 2)
IN PERIOADA
04 SEPTEMBRIE 2018 - 20 SEPTEMBRIE 2018
Înscrierile , se fac numai personal, cu prezentarea pașaportului sau C.I. şi a
următoarelor documente:

1. Dosar plic;
2. Contract individual (ANEXA 3) completat cu majuscule, semnat, cu număr de
înregistrare (Registratura UMF Carol Davila – în holul mare) – 2 exemplare;
3. Fișă personală – 2 exemplare;
4. Dovadă plată test, 400 € sau echivalentul în lei a 400 €;
5. Diploma de bacalaureat – original;
6. Declaraţie notarială, că va prezenta diploma de liceu (original + copie și traducere
legalizată în limba română), până la începutul primei sesiuni de examene (ianuarie) (în
caz contrar, nu va avea dreptul să participe la examene).

DUPĂ AFIȘAREA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE LIMBA ENGLEZĂ,


CETĂȚENII ADMIȘI, VOR ACHITA TAXELE DE ȘCOLARIZARE
(CONFORM INDICAȚIILOR) IN CONTUL UNIVERSITĂȚII SAU LA
CASIERIA UNIVERSITĂȚII (CETĂȚENII U.E., SEE, CE ȘI CETĂȚENII
ROMÂNI) ȘI SE VOR PREZENTA LA RECTORAT, PENTRU INSCRIERE,
PÂNĂ LA DATA DE 12 OCTOMBRIE 2018.
Cele menţionate mai sus sunt valabile pentru cetățenii care se vor înscrie în
anul I – 2018/2019 şi sunt în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (cu
completările ulterioare), Ordinele şi Instrucţiunile M.E.N. şi Hotărârilor Senatului U.M.F.
CAROL DAVILA – Bucureşti.
În cazul în care, vor interveni alte modificări legislative, Senatul universităţii le va
analiza şi, în consecinţă, va dispune, urmând ca hotărârea să fie postată pe site-ul
universităţii ( http://umfcd.ro ), pe platforma de înscriere
(http://inscrierestudstraini.umfcd.ro/) și la aviziere.
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA RECTORAT - SERVICIUL
STUDENŢI STRĂINI (DIN BUCUREŞTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37
SECTORUL 2) ESTE DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 12.30 - 15.00

10
SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI

11
12