Sunteți pe pagina 1din 5

SC AZZURRO SHIPPING WORLD SRL

Fisa Postului Editie: 1


SEF FORMATIE
Post: 1

Data:
Pag.1din 4

COMPARTIMENT / SECTIE : PRODUCTIE

1. DESCRIEREA POSTULUI
1.1. Denumirea: SEF FORMATIE TUBULATORI
1.2. Formatiunea: Compartiment Productie

2. CERINTELE POSTULUI
2.1. Studii: medii
2.2. Vechime: minim 5 ani
2.3. Alte cerinte:
 Specializare in domeniul de activitate al societatii;
 Capacitate de coordonare si organizare a activitatii;
 Atentie concentrata si distributiva;
 Asumare a responsabilitatilor;
 Calm si siguranta in comportament,obiectivitate;
 Capacitate manageriala.

3. RELATII DE SERVICIU
3.1.Ierarhice: se subordoneaza direct maistrului
Are in subordine lucratorii de la punctul de lucru
3.2.Functionale: cu toate compartimentele societatii;
3.3. De colaborare:
 interna- cu specialistii din cadrul societatii pe linie de productie si CTC
 externa- cu reprezentantii santierului din cadrul serviciului de productie si CTC

4. ATRIBUTIUNI
4.1 In domeniul realizarii sarcinilor de productie:
 Respecta orele de incepere si terminare a programului de lucru stabilit prin R.I
 Respecta cu strictete hotararile luate de conducerea executiva a societatii prin decizii
interne precum si reglementarile legale in vigoare legate de activitatea desfasurata.
 Stabileste prioritatile in executarea sarcinilor pentru personalul din subordine;
 Repartizeaza lucrarile pe fiecare echipa urmarind executarea operatiilor tehnologice pe
intreaga perioada a desfasurarii acestora;
 Propune conducerii societatii aprovizionarea pe punctul de lucru cu materii prime,
materiale, echipamente de lucru si de protectie necesare desfasurarii in conditii optime a
procesului de productie;
 Urmareste folosirea completa a capacitatilor de productie, utilizarea la randament
maxim a echipamentelor tehnice din dotare in scopul realizarii sarcinilor de productie.
 In cazul unor lucrari ce necesita experienta si o inalta calificare tehnica indruma si
participa direct la executarea anumitor operatii tehnice complexe;

1
4.2 In domeniul asigurarii calitatii lucrarilor:
 Executa un control permanent al calitatii operatiilor si lucrarilor executate de personalul
din subordine pentru a asigura parametrii calitativi prevazuti in documentatiile tennice;
 Ia masuri de oprire imediata a executiei operatiilor si lucrarilor in cazul aparitiei unor
abatetri grave de la normele de calitate, informand despre aceasta seful ierarhic
superior;
4.3 In domeniul asigurarii cresterii productivitatii muncii:
 Stabileste coeficientul de realizare a sarcinilor individuale, luand masuri pentru
regularizarea modului de stabilire a retributiei personalului din subordine in functie de
aportul individual la realizarea sarcinilor de productie repartizate in conformitate cu
procedurile si legislatia in vigoare;
 Asigura folosirea completa a programului de lucru stabilit prin R.I.de catre personalul
din subordine;
 Face propuneri de premiere sau sanctionare pentru personalul din subordine in
conformitate cu prevederile legale si procedurile in vigoare;
 Participa la activitatea de normare operativa a muncii, aplicarea riguroasa a Normelor
de munca si urmarirea permanenta a modului de indeplinire a acestora de catre
personalul muncitor din subordine, adoptarea de masuri pentru eliminarea cauzelor care
determina nerealizarea Normelor de munca;
4.4 In domeniul desfasurarii activitatii de productie in deplina securitate si pentru
rezolvarea integrala a masurilor de protectie a muncii,psi si a mediului
inconjurator:
 Verifica instruirea personalului din subordine si supravegheaza aplicarea stricta a
reglementarilor privind securitatea muncii si a mediului inconjurator, a regulilor de
igiena muncii si de pravenire si stingere a incendiilor;
 Se preocupa de asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii si a echipamentelor de
protectie ;
 In caz de pericol de accidentare dispune oprirea imediata a lucrului informand despre
aceasta seful ierarhic superior;
 Ia masuri de acordare a primului ajutor in caz de accident de munca, concomitent cu
anuntarea conducerii societatii;
 Stabileste si ia masuri de inlaturare a cauzelor generatoare de pericol pentru securitatea
muncii si a cauzelor care pot duce la poluarea mediului inconjurator in cadrul sectorului
pe care il coordoneaza si la locurile de munca repartizate;
4.5. In domeniul ridicarii continue a calificarii profesionale a personalului din
subordine:
 Supravegheaza si indruma muncitorii in vederea insusirii cunostintelor si deprinderilor
necesare executarii in bune conditii a sarcinilor de productie;
 Urmareste insusireade catre personalul din subordine a reglementarilor privind ordinea
si disciplina tehnologica si de munca, a prescriptiilor tehnice de exploatare si intretinere
a instalatiilor, masinilor si utilajelor, precum si a regulilor de manipulare, transport si
depozitare a materiilor prime, subansamblurilor si produselor;
 Se preocupa de instruirea la locul de minca
 Controleaza efectuarea instruirii pe linie de securitatea muncii si PSI a persinalului din
subordine;
 Stabileste ncesarul de personal cu aprobarea conducerii, conform contractelor de

2
lucrari;
 Examineaza sau supravegheaza examinarea noilor angajati pentru stabilirea competentei
acestora;
 Propune masuri de compensare sau sanctionare a personalului din subordine conform
R.I.;
 intocmeste rapoarte de productie cu verificarea normelor de consum legale;
 verifica receptia lucrarilor finalizate din punct de vedere calitativ si cantitativ;

 prezinta conducerii masuri de organizare, sructurare si restructurare, a activitatilor de


productie a punctului de lucru;
 colaboreaza cu compartimentele de specialitate ale societatii la analiza contractelor;
 asigura protectia informatiilor si a documentelor referitoare la activitatea ce o
desfasoara.
 Asigura documentatia tehnica a lucrarilor ce se introduc in lucru;
 Asigura obtinerea derogarilor de material;
 Tine legatura cu beneficiarii lucrarilor executate pentru a informa despre diferite
probleme ce pot aparea pe parcursul lucrarii;

5. RESPONSABILITATI
 Exercita atributiile din domeniul sau de activitate, atat cele prevazute mai sus, cat si cele
cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare,dispuse de conducerea
societatii;
 Raspunde de indeplinirea cantitativa si calitativa a planurilor de productie;
 Raspunde pentru oprirea procesului de productie;
 Raspunde pentru efectuarea instructajului de SSM si PSI a personalului din subordine;
 Raspunde de corectitudinea referatelor intocmite pentru salariatii din subordine;
 Raspunde de intocmirea fisei de urmarire a produselor (lucrarilor executate) si o
elibereaza o data cu documentatia la lansarea in lucru a a cestuia;
 Folosirea integrala a timpului de lucru in folosul societatii;
 Utilizarea rationala si pastrarea bunurilor din dotare;
 Este obligat sa cunoasca legislatia ce ii reglementeaza domeniul de activitate si sa isi
perfectioneze permanent pregatirea profesionala teoretica si practica;
 Raspunde de calitatea si legalitatea actelor intocmite, de exactitatea datelor cuprinse in
acestea;
 Este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cu care ia contact in
procesul muncii

RESPONSABILITATI PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


(COND. LOC DE MUNCA )

1. Executa instruirea pe linie de S.S.M. si situatii de urgenta cu toti lucratorii din subordine
conform Planului anual de instruiresi testare. Evidentiaza aceste instruiri in fisele individuale
de instruire.
2. Atentioneaza zilnic lucratorii, inainte de inceperea lucrului, asupra principalelor pericole de
accidentare si imbolnavire profesionala ce pot sa apara.
3. Verifica zilnic, inainte de inceperea lucrului, echipamentul individual de protectie al

3
lucratorilor, precum si starea psihofiziologica a fiecarui lucrator in parte. Nu accepta la lucru
pe cei neechipati corespunzator, bolnavi, aflati in stare avansata de oboseala, sau pe cei aflati
sub influenta alcoolului sau drogurilor.
4. Se ingrijeste de inlocuirea EIP uzat sau degradat inainte de termenul prevazut in Normativul
intern de acordare si utilizare a EIP.
5. Repartizeaza lucratorii pe posturi de lucru, tinand cont de avizul medical inscris in fisa de
aptitudini a fiecarui lucrator.
6. Atribuie sarcini de lucru corespunzator cu pregatirea si instruirea fiecarui lucrator.

7. Verifica inainte de inceperea lucrului, toate sistemele si dispozitivele de acces si lucru la


inaltime ( schele, scari, esafodaje, platforme autoridicatoare, etc. ) si nu accepta utilizarea lor
decat dupa ce s-a asigurat ca acestea sunt in stare tehnica completa si corespunzatoare.
8. Urmareste in timpul lucrului, utilizarea corespunzatoare de catre lucratori, a EIP sau colectiv
de protectie. Opreste activitatea celor ce nu utilizeaza EIP sau il utilizeaza necorespunzator.
9. Urmareste pe timpul lucrului, utilizarea corecta a uneltelor, sculelor sau dispozitivelor de
lucru. Nu accepta utilizarea de catre lucratori a uneltelor, sculelor sau dispozitivelor de lucru
defecte sau improvizate.
10. Ia masuri de intretinere a semnalizarii de securitate din zona sa de lucru si instruieste
lucratorii asupra semnificatiei acestei semnalizari, precum si asupra obligatiilor ce le revin
privind respectarea semnalizarii de securitate.
11. Propune sanctionarea lucratorilor care nu respecta regulile de securitate.

APROBAT

…………………/…………/………………
(functia) (data) (semnatura)

Am luat la cunostinta………………………/…………/………………

( numele si prenumele/data/semnatura )

4
5

S-ar putea să vă placă și