Sunteți pe pagina 1din 18

MIh'ISTERUL PUBLIC

€+R{€:t€E€lqET
CAEIN;TUL PROCURORULU
GENERAL Ex.nr. 2,
ss! le DECLASITICAT
20 Ziua *I ROMANIA
c*..**-a-l-.*..'"1-{-...
Ministerul Public Serviciul Romin de lnformatii
Parchetul de pe l6ngi
inalta Curte de Casalie giJustifie
Nr. t3ei€ din Ol, oz. 2009 p1. ec5044di6 oc.oz. lQQg
$qlc &1 o5.lctf
.l[iis APROB
Proc u ge ral al Directorul
rchetului e ngi inalta Serviciului R e lnforma tii
Curte de 9i Justilie

A VES! GEORGE MAIOR


il

PROTOCOL DE COOPERARE
intre Parchetul de pe !6ngd inalta Curte de Casafie gi Justifie
9i Serviciul Romin de lnformafii pentru indeplinirea sarcinilor ce le
revin in domeniul securititii nationale

in conformitate cu prevederile:
-Constituliei Romdniei, republicatd;
-Codului de procedurd penald republicat, cu modificArile gi completdrile
ulterioare;
-Legii nr.51/1991 privind siguranla nalionald a Rom6niei;
-Legii nr.14l1992 privind organizarea 9i funclionarea Serviciului Rom6n
de lnformalii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
-Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea gi sanctionarea
faptelor de coruplie, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,'
-Legii nr.143l20OO - privind combaterea traficului gi consumului ilicit de
drogu ri, cu modifi cirile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 67812001 privind prevenirea gi combaterea traficului de
persoane, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-Legii nr.182l2OO2 privind proteclia informatiilor clasificate, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
-Legii nr.39/2003 privind prevenirea 9i combaterea criminalitSlii
organizate, cu modifi cdrile 9i completdrile ulterioare;
-Legii nr.161/2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei
in exercitarea demnitililor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri,
prevenirea gisanclionarea corupliei, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;

1t18 S+R+effiSRtr
€+n:€;f+E€R5:f'
-Legii ff.30412004 privind organizarea judiciard, republicate, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
-Legii nr.508/2004 privind infiin[area, organizarea gi funclionarea in
cadrul Ministerului Public a Direcliei de lnvestigare a lnfracfiunilor de
Criminalitate Organizatd 9i Terorism, modificatd gi completatd prin OUG nr.
7 I 2005, cu modifi c6ri le gi completdrile ulterioa re ;

-Legii nr.535/2004 privind prevenirea gi combaterea terorismului;


- Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr. 4312002 privind Direclia
NalionalS Anticoruplie, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanlei de Urgen{d a Guvernului nr. 19412002 privind regimul
strdinilor in Rom6nia, aprobatd prin Legea nr. 35712003, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
- Ordonanlei de Urgen{6 a Guvernului nr. 10212005 privind libera
circulalie pe teritoriul Rom6niei a cetdlenilor statelor membre ale Uniunii
Europene gi Spafiului Economic European, aprobatd prin Legea nr.26012005,
4
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-Hot616rii Guvernului nr.58512002 pentru aprobarea Standardelor
nalionale de protec[ie a informaliilor clasificate in Rom6nia, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
- Hot616rii Guvernului nr.134612007 privind aprobarea Planului de
acliune pentru indeplinirea condilionalitSlilor din cadrul mecanismului de
cooperare gi verificare a progresului realizat de Rom6nia in domeniul
reformei sistemuluijudiciar gi al luptei impotriva corup[iei;
23112005 privind aprobarea Strategiei Nalionale Anticoruplie, pe
perioada 2005 - 2007 9i a Planului de acliune pentru implementarea
Strategiei Nalionale Anticorup[ie pe perioada 2005 - 2007;
-HotdrArii C.S.A.T. nr.00140/2001 privind desemnarea Serviciului
Romdn de lnformalii ca autoritate nalionald in materie antiteroristd;
- HotdrArii C.S.A.T. nr.0068/2002 prin care Serviciul Rom6n de
lnforma{ii a fost desemnat ca autoritate na[ionalS in domeniul realizirii
interceptdrilor gi al relafiilor cu operatorii de telecomunicalii;
-Hotdr6rii C.S.A.T. nr.0023412004 privind cooperarea intre Serviciul
Rom6n de lnformalii 9i Ministerul Public pentru indeplinirea sarcinilor ce le
revin in domeniul siguranlei nalionale;
-Hotdrdrii C. S.A.T. nr.O237 I 2004 pentru aprobarea Protocol u u i general
I

de cooperare privind activitatea de informalii pentru securitatea nafionald;


- Hotardrii C.S.A.T. nr.1712005 privind combaterea corup{iei, fraudei gi
spdldrii banilor;
- HotdrArii C.S.A.T. nr.O024l2O05 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare gi funclionare al Centrului de Coordonare Operativd Antiteroristd;
- Hotd16rii C.S.A.T. nr.0017312006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea 9i executarea intervenfiei contrateroriste.
S+R}EHSRET
2t18
!.FF(r9I-'Er\trT-
- Hotdr6rii C.S.A.T. nr.OO24|2OO5 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare gifunclionare al Centruluide Coordonare Operativd Antiteroristd;
- Hotdr6rii C.S.A.T. nr.00173/2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea gi executarea intervenliei contrateroriste.

Av6nd in vedere atribuliile gi competenlele ce revin potrivit legii,


Parchetului de pe l6ngd inalta Curte de Casalie 9i Justilie - in calitate de
coordonator al activita[ii Direcliei Nalionale Anticoruplie, Direcliei de
lnvestigare a lnfraclunilor de Criminalitate Organizatd gi Terorism, secliilor
Parchetului de pe ldngd lnafta Curte de Casalie 9i Justilie gi parchetelor din
subordine gi Serviciului Rom6n de lnformalii, in calitate de organ de stat
specializat in materia culegerii informaliilor necesare cunoagterii, prevenirii 9i
contracardrii ameninldrilor la adresa securitdlii nationale a Rom6niei,

intre Parchetul de pe l6ngd lnafta Curte de Casalie giJustilie - denumit


in continuare "Parchetul" Si Serviciul Romdn de lnformalii - denumit in
-
continuare "Seruiciul" - se incheie prezentul protocol de cooperare.

PARTEA GENERALA

GAP|TOLUL t- PRINCIPIILE $IDOMENTTLE DE COOPERARE

sEcTruNEA'1 - PRTNCTPilLE COOPERARil


Art. 1. -Cooperarea intre Parchet gi Serviciu se realizeaz6 in temeiul
legii gi in conformitate cu prevederile prezentului Protocol, cu respectarea
urmdtoarelor principii:
a. Principiul statului de drept, care consacrd supremalia legii, egalitatea
tuturor cetetenilor in fala legii, respectarea drepturilor fundamentale ale
omului gi separalia puterilor in stat;
b. Principiul responsabilitdlii, care presupune ca autoritdlile statului sd
rdspundd pentru indeplinirea atribu[iilor ce le revin, respectiv pentru modul de
implementare gi eficienla strategiilor de ac[iune convenite, suportdnd
consecin[ele pentru neindeplinirea acestora, potrivit legii;
c. Principiul prevenirii sdv6rgirii infracliunilor, conform cdruia
identificarea anticipatd 9i inldturarea in timp util a unor fapte antisociale grave
sunt prioritare 9i imperative;
d. Principiul coerenlei gi continuitdlii in cadrul cooperdrii, potrivit cdruia
pd(ile semnatare trebuie sd conlucreze permanent 9i sd asigure un cadru
unitar gi flexibil pentru realizarea obiectivelor ce trebuie indeplinite;
e. Principiul evaludrii periodice a activitdlilor prevdzute in prezentul
protocol, at6t din punct de vedere al rezultatelor concrete, c6t 9i al
TTRET €EERET
3/18
i,
S+RTCffiBRE+
managementului inter-institufional, condilie de bazd pentru asigurarea
eficienlei in realizarea obiectivelor comune.
f. Principiul respectdrii obligaliilor gi rdspunderilor ce revin pd(ilor
privind proteclia informaliilor clasificate, precum 9i a normelor privind accesul
la informalii clasificate.

SECTIUNEA 2 - DOMENIUL COOPERARII

An. 2. P5(ile coopereazS, potrivit competenlelor gi atribuliilor


-
prevdzute de lege, in activitatea de valorificare a informaliilor din domeniul
prevenirii 9i combaterii infracliunilor impotriva securitdfii nalionale, a actelor
de terorism, infracliunilor ce au corespondent in amenin!6rile la adresa
securitdlii nalionale gi a altor infracliuni grave, potrivit legii.

SECT|UNEA 3 - OBTECTTVELE COOPERARil

Art. 3. - Obiectivele cooperdrii sunt:


a. valorificarea eficientd a capacitdlilor specifice delinute de cele doud
institu[ii in scopul cunoagterii, prevenirii gi contracardrii vulnerabilitdlilor gi a
factorilor de risc externi 9i interni la adresa securitdlii nationale, care pot
genera sau favoriza sdvdrgirea infracliunilor prevdzute la art.2;
a
b. punerea la dispozilie informaliilor relevante gi utile pentru
indeplinirea atribuliilor specifice pd(ilor, precum gi asigurarea protecliei
acestora;
c. efectuarea cu celeritate a demersurilor prevdzute de lege, pentru
solicitarea 9i obfinerea, de cdtre Serviciu, a mandatului pentru autorizarea
mdsurilor privind desfdgurarea unor activit6li in scopul culegerii de informalii;
d. organizarea gi realizarea sarcinilor ce revin pd(ilor potrivit art.85 din
O.U.G.nr. 19412002 privind regimul strdinilor in Rom6nia, republicati cu
modificdrile gi completdrile ulterioare 9i art. 27 din O.U.G.nr. 10212005 privind
libera circulalie pe teritoriul Romdniei a cetdlenilor statelor membre ale
Uniunii Europene gi Spaliului Economic European, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, in scopul prevenirii, combaterii giinldturSriiactivitdlilor
de naturd sd pund in pericol securitatea nalionald, pe care cetdlenii strdini
aflali pe teritoriul Romdniei le-au desfigurat, le desfiigoard ori despre care
existd indicii temeinice cd intentioneazd sit le desfdgoare;
e. asigurarea indeplinirii atribuliilor ce revin Parchetului in vederea
punerii in aplicare a actelor de autorizare emise potrivit prevederilor art.911 -
91s giart.98 din Codulde procedurd penald;
f. corelarea activitd[ilor de identificare, obfinere, valorificare, conservare
9i prelucrare analiticd a informa[iilor referitoare la infracliunile prevdzute la
arl.2:
€+FI{SF€E€RE:F
4t18
€+R€;I€E€RE+
g. constituirea de echipe operative comune care se actioneze in baza
unor planuri de acliune pentru exercitarea competenlelor specifice ale
pd(ilor, in vederea documentSrii faptelor prevdzute la arl.2;
h. acordarea cu titlu gratuit de cdtre Serviciu, a asistenlei in domeniul
protec[iei informaliilor clasificate delinute gi utilizate de Parchet, pentru
prevenirea scurgerii de date 9i informalii cu acest caracter, colectarea,
transportul 9i distribuirea in lard a corespondenlei oficiale;
i. elaborarea gi derularea de citre pd(i, in domeniile complementare,
de strategii, acliunigi programe, comune;
j. acordarea de cdtre expe(ii Serviciului, in condiliile legii, a asistenlei
tehnice de specialitate procurorilor care efectueazd urmdrirea penald, pentru
aplicarea prevederilor art. 911-915 gi art.98 Cod procedurd penalS;
k. acordarea de cdtre Serviciu, in condiliile legii 9i ale prezentului
Protocol, a asistenlei tehnice de specialitate procurorilor in cauzele prevdzute
la art.2, in care administrarea mijloacelor de prob6 impune cunogtinle ori
dotdri tehnice specifice sau in cauzele in care se ascultd persoane cu
identitate protejatd;
L crearea unor mecanisme informatice care sd asigure comunicarea
operativd, in situalii deosebite, a datelor 9i informaliilor necesare indeplinirii
atribuliilor fiecdrei p6(i;
m. participarea la programe comune de formare, specializare, pregdtire
sau perfeclionare profesionald.

CAPITOLUL !! . RESPONSABILFATILE PARTILOR

SECTIUNEA
,) 1 - RESPONSABILITATILE PARCHETULUI

Art. 4. - Verificd, prin procurorii anume desemna[i, propunerile


formulate de Serviciu gi solicitS, in scris, Pregedinteluiinaltei Cu(i de Casalie
gi Justilie eliberarea mandatelor de autorizare a efectudrii unor activitdli, in
scopul culegerii de informalii.

Art. 5. - Asigurd, prin procurorii specializali, valorificarea informaliilor,


datelor, documentelor 9i materialelor, referitoare la inifierea/sdv6rgirea de
infracliuni, transmise de cdtre Serviciu, oblinute ca urmare a punerii in
aplicare a mandatului, in m6sura in care cunoagterea acestora este necesard
pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale gi nu afecleazd
derularea activitd{ilor speciflce pentru contracararea ameninlSrilor la adresa
securitdlii na!ionale.

Art. 6. - (1) Comunicd, in mod operativ, dar nu mait6rziu de 60 de zile,


modul de valorificare a informdrilor sau sesizdrilor primite de la Serviciu,
6;FR:IGHE€REF
5118
€TNIET TE6RET
referitoare la infracliunile prevdzute in arl.2, cu exceplia cazurilor in care,
inainte de implinirea termenului menlionat, se solicitd informalii suplimentare
in legdturd cu cauza.
(2) Termenul de 60 de zile curge de la data inregistrdrii informdrii sau
sesizdrii la Parchet.

An.7.- (1) Pune la dispozilia Serviciului, la cerere sau din oficiu, date
gi informalii care prin natura lor prezintd interes operativ pentru contracararea
sau prevenirea unor ameninldri la adresa securitdlii nalionale.
(2) Pune la dispozilia Serviciului, datele gi informaliile referitoare la
implicarea unor cadre militare sau salariali civili ai acestuia in pregdtirea sau
sdvdrgirea de infracliuni, dacd apreciazd c5, prin aceasta, nu se impiedicd
sau ingreuneazd aflarea adevdrului in cauz5.

Art. 8 - Asigurd proteclia informaliilor clasificate rezultate din activitatea


de cooperare, sens in care, ia mdsurile necesare pentru oblinerea acordului
scris al Serviciului, conform prevederilor legale, in vederea declasificdrii
documentelor inainte de introducerea in dosarul cauzei.

Art. I - AsigurS, la solicitarea Serviciului, consultanld, prin specialigtii


proprii, in domeniile de cooperare.

Art.10 - DesemneazS, prin Direclia de lnvestigare a lnfracliunilor de


Criminalitate Organizatd gi Terorism, procurorul in prezenla cdruia se executd
interven!ia contrateroristd.

Art.11 - in cadrul activitdlilor de cooperare, cadrele gi mijloacele


tehnice ale Serviciului nu pot fi deconspirate.

SECTIUNEA
,, 2 . RESPONSABILITATTLE SERVICIULUI

4t1.12 -
Efectueazd, in condiliile legii, la cererea Parchetului, activitdli
specifice in vederea oblinerii datelor gi informaliilor privind pregdtirea sau
sdv6rgirea unor infracliuni prevdzute la arl.2.

Art.13 - Pune la dispozilia Parchetului date, informafii gi documente, cu


respectarea prevederilor legale referitoare la accesul la informalii clasificate,
care pot sprijini documentarea cauzelor aflate in lucru. Aceste informalii
trebuie sd cuprindd suficiente elemente de identificare pentru adoptarea unor
mdsuri specifice gi pentru a putea fi valorificate in cadrul urmdririi penale.

.ETNIGT EEERET
6/18
&fRtGHEfiEF
Art.14 - (1) Acordd sprijin, prin compartimentele specializate, pentru
completarea informaliilor in cauzele complexe dintre cele prevdzute de arl.2,
aflate pe rolul Parchetului, scop in care desfSgoard activitd[i de investigalii gi
supraveghere operativd.
(2) Acorda sprijin tehnic, prin compartimentele specializate pentru
activitdli necesare puneriiin aplicare a prevederilor art. 911-915 giart.98 Cod
Procedurd Penal6, care implicS utilizarea mijloacelor tehnice specifice.

Art.15 - (1) Comunicd Parchetului, la cerere sau din oficiu, informaliile


oblinute din derularea activitdlilor operative de realizare a securitSlii
nalionale, care prezintd relevanld gi pot fi valorificate in cadrul procesului
penal.
(2) lnformaliile destinate potrivit legii structurilor centrale ale Direcliei de
lnvestigare a lnfracliunilor de Criminalitate Organizatd gi Terorism gi Direcliei
Nalionale Anticoruplie se comunicd exclusiv Procurorului General al
Parchetului de pe ldngd inalta Curte de Casalie 9i Justilie.

Art. 1 6 - Efectueazd, prin lucrdtori operativi anume desemna{i, activitdlile


prevdzute in ar1.224, alin.2 din Codul de Procedurd Penald, in cazurile
prevdzute la art.2.

Att.17 - (1) Acordd sprijin, in condiliile legii, la solicitarea scrisd a


Parchetu lui, pentru clarifi carea aspectelor referitoare la i nfracliun ile prevdzute
in ar7.2, prin activitdli specifice, potrivit competentei, precum gi prin
efectuarea de expertize sau constatdri tehnico - gtiinlifice;
(2) La solicitarea scrisd a Parchetului, acordd sprijin tehnic, in condiliile
prevdzute de art.911 915 din Codul de Procedurd Penald, in vederea
-
constatdrii sdv6rgirii infracliunilor prevdzute in art.2, in condiliile prevdzute de
art.465 din Codul de Proceduri Penald, in baza unui plan comun de acliune;
(3) La solicitarea scrisd a Parchetului, pune la dispozi[ie, in termen de
15 de zile de la data oblinerii, informaliile provenite din bazele de date la care
are acces in virtutea protocoalelor incheiate cu alte institutii.

Art.18 - Comunicd Parchetului motivele care impiedicd sau produc o


intdziere semnificativd in solutionarea cereriiformulate de acesta.

-a;r*€:r.€E€PE+
7t18
€+RIGHE€REF
CAPITOLUL III. REGULIDE COOPERARE

SECTIUNEA 1 - REGULIGENERALE

Art.19 - (1) Cooperarea se realizeazein temeiul legii 9i a prezentului


Protocol, cu respectarea strictd a atribuliilor 9i competenlelor pd(ilor.
(2) Activitalile prevdzute in prezentul protocol se realizeazd numai la
solicitarea scrisd a pd(ilor. Pentru Serviciu, transmiterea solicitdrii se face de
cdtre gefii unitdlilor centrale 9i teritoriale, cu aprobarea conducerii Serviciului.
Pentru Parchet, solicitarea scrisd se transmite sub semndtura conducdtorului
structurii/unitdlii de Parchet (centrald sau teritoriald), cu excep[ia situaliilor
prevdzute la art.3 lit.e).

Art.20 - (1) Schimbul de informalii, date, documente 9i materiale se


efectueazd de procurori gi ofileri anume desemna[i, cu aprobarea conducerii
Servici ului, respectiv a conducdtorului structuri i/unitdlii de Parchet.
(2) in situalii exceplionale, pentru valorificarea unor oportunitdli
operative, schimbul de informalii se poate face 9i la nivelul de executie, cu
incunogtinlarea, de indatd, a conducerii Serviciului, respectiv a
conducdtorului structurii/unitdtii de Parchet.

Att.21 - Schimbul se realizeazd la sediul unitdlilor centrale sau


teritoriale ale Serviciuluisau in locuri anume stabilite de gefii acestor unitali 9i
conducdtorii structurii/unitdlii de Parchet (centrale sau teritoriale).

Arl.22 in cauze complexe, cooperarea efectivd se realizeazd pe baza


-
unor planuri comune, aprobate de conducerile celor doud institulii, cu
precizarea sarcinilor ce revin fiecdrei pd(i.

Art.23 - (1) Cheltuielile impuse de activitdlile desfSgurate de Serviciu


pentru documentarea cauzelor prevdzute la arl.2 vor fl incluse in cheltuielile
judiciare.
(2) Costurile activitdlilor desfiigurate de Serviciu, prevdzute la alin.1, se
comunicd in scris Parchetului la incheierea lor.

sEcTruNEA 2- REGULT SPECTALE

A11.24 -in situaliile in care anumite informafii, documente sau materiale


clasificate au o utilitate probatorie determinantii pentru solulionarea unor
cauze, fiind necesard introducerea lor in
dosarele penale, Parchetul va
solicita in scris gi in mod argumentat declasificarea acestora, urm6nd ca, la
nivelul conducerii Serviciului, sd se adopte decizii in sprijinul acestor solicitdri,
€:FR:+GHSREF
8/18
$FR{EreE€RET
in condilii care sd prevind 9i sd inldture orice riscuri care privesc proteclia
metodelor 9i mijloacelor activitSlii de informalii ori alte interese legitime privind
realizarea securitdlii nalionale.

-
Art.25 Planul comun de acliune, prevdzut la art.3 lit.g) Si arl.22 se
intocmegte pe baza analizei situa[iei operative gi a solu[iei tehnice 9i va
cuprinde mdsurile 9i responsabilit6[ile concrete pentru desfSgurarea
activitd!ilor.

Art.26 -
Serviciul va transmite Parchetului, de indatd, datele 9i
informaliile oblinute cu privire la inilierea gi organizarea unor acliuni de
intimidare sau ameninlare vizdnd integritatea fizicd a magistralilor 9i a
familiilor lor.

Arl. 27 - Serviciul va efectua, in limita posibilitdlilor, traducerea unor


materiale de interes sau activitdti de translatie la cererea Parchetului.

PARTEA SPECTALA

CAPITOLUL I
SoLUT|oNAREA PROPUNERILOR FORMULATE DE CATRE SERVICIU
CU PRIVTRE LA MANDATUL PREVAZUT DE ART.2O.22 DlN LEGEA
NR.535/2004, ART.I0 DtN LEGEA NR.14l1992 gt ELTBERAT iU remstUl
ART.3 DtN LEGEA NR.51/{991 pRtVtND SIGURANT;A NATTONALA A
ROMANIEI

Art.28 - (1)Solicitarea, prelungirea gi incetarea mandatului prevdzut de


arl.20-22 din Legea nr.535/2004 9i eliberat in temeiul art.3 din Legea nr.
51/1991 privind siguranla nalioald a Rom6niei se face potrivit dispoziliilor
legale.
(2) in situaliile in care se impune desfdgurarea gi a altor activitd(i dec6t
cele autorizate prin mandatul anterior, Serviciul poate propune, in scris gi
motivat, procurorului general al Parchetului de pe lingi lnalta Curte de
Casalie gi Justilie, completarea mandatului potrivit nevoilor impuse de
evolulia amenin[drilor ce constituie temeiul legal al acestuia.

Art.29 - Adresa cu propuneri de solicitare a mandatului se semneazd,


in baza aprobdrii directorului Serviciului, de citre geful U.M.0198 Bucuregti.

Art.30 - Adresa cu propuneri de prelungire a mandatului se prezintd


Procurorului General al Parchetului de pe lingd inalta Curte de Casalie 9i

STR{ T€E€RE+
9/'t8
erfl€{+€€RE+
Justilie cu cel pulin 48 de ore inainte de expirarea termenului de valabilitate a
mandatului sau prelungirii anterioare.

CAPITOLUL II
VALORTFTCAREA iN CADRUL URMARtRtt PENALE A INFORMATIILOR
COMUNICATE DE SERVICIU, CU PRIVIRE LA FAPTE CE CONSTITUIE
TNFRACTTUNT

Art.31 - Pentru valorificarea momentelor operative, in situalii deosebite,


schimbul de informalii se poate face gi cu privire la alte cauze, dupd ob[inerea
aprobdrii verbale a gefilor celor doud institulii sau a inlocuitorilor legali ai
acestora, urmdnd ca, in termen de 24 de ore, sd fie transmise, spre aprobare,
la nivelul celor doud institulii, documentele necesare.

CAPITOLUL III
EFECTUAREA ACTIVIATTLOR PREVAZUTE DE ART.91t-915 Cod
PROCEDURA PENALA

Art.32 - (1) in vederea efectudrii activitSlilor prevdzute de art. 911-915


Cod Procedurd Penald, se poate solicita Serviciului, prin unitatea
specializatd, respectiv prin direcliile judelene de informafii, efectuarea unor
verificiri tehnice, cu privire la identitatea titularului postului telefonic propus a
fi interceptat, starea de funcliune a postului, precum gi la existenla condiliilor
tehnice necesare ducerii la indeplinire a prevederilor autorizaliei.
(2) - La solicitare, Serviciul va efectua verific6ri in evidenlele specifice a
unor date apdrute in procesul de realizare a interceptdrilor efectuate in baza
actelor de autorizare.

Art.33 - (1) Punerea in executare a activitdlilor dispuse prin autorizaliile


emise de instanlele competente potrivit dispoziliilor art.911-915 Cod procedurd
penald va fi realizatd de cdtre Serviciu, pe echipamentele proprii, in baza
solicitdrii scrise a procurorului.
(2) Adresa de solicitare a punerii in executare a activitdlilor autorizate
va fi insolitd de actul de autorizare (autorizalie, incheiere sau ordonan!6
motivatd), in original gi copie certificatd de emitent sau de procuror, 9i de
supo(ii de date necesari, inseriali.
(3) Adresa va avea caracter,,secret de serviciu" gi va cuprinde precizdri
privind modul de transmitere gi transcriere a
rezultatelor oblinute 9i
modalitdlile de legdturd operativd, precum 9i cu privire la categoriile de date
9i informafii relevante pentru cauzd.

.ETRIET SE€NET
10t18
!'FFETUFEEIO'IEF

(4) Unitalile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite solicitdrile de


punere in executare a autorizaliilor la direcliile judelene de informalii aflate in
raza de competen[d.
(5) Parchetul 9i unitdlile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite,
de indatS, Serviciului, in aceleagi condi[ii, actele de reinnoire sau incetare a
autorizaliilor afl ate in executare.
(6) Originalul actelor de autorizare sau de reinnoire a autorizirii vor fi
returnate Parchetului respectiv unitdlilor/structurilor teritoriale de Parchet la
fi nalizarea activitdlilor autorizate.

Art.34 - (1) Serviciul va asigura inregistrarea comunicdrilor sau


convorbirilor rezultate din interceptare pe supo(i de date inseriali, pugi la
dispozi[ie de procuror, precum gi trimiterea acestora Parchetului sau
parchetelor teritoriale.
(2) in vederea sprijinirii activitdlilor specifice desfdgurate de Parchet sau
parchetele teritoriale Serviciul va asigura transcrierea comunicdrilor sau
convorbirilor considerate relevante in cauzd.
(3) Ulterior, la solicitarea scris6 a procurorului, Serviciul poate asigura
redarea altor convorbiri, selectate din traficul inregistrat. Solicitarea trebuie si
conlind numdrul actului de autorizare, criteriul de interceptare (numdr post
telefonic, serie lMEl a terminalului mobil, adresi lP, freceven[5 radio), data gi
ora efectudrii convorbirii sau comunicarii. in vederea desfdgurdrii acestor
activitdli, Parchetul sau parchetele teritoriale vor transmite Serviciului supo(ii
de date conlindnd inregistrdrile mentionate la alin.(1).

Art.35 - inregistrdrile rezultate din punerea in executare a autorizaliilor


sau ordonanlelor cu titlu provizoriu, eliberate in conformitate cu dispoziliile
art.911 - 915 din Codul de procedurd penald, supo(ii de date pe care acestea
sunt inregistrate, precum gi materialele rezultate (notele de redare transcrise
pe suport hartie gi in format electronic) sunt neclasificate.

Art.36 - (1) Pentru utilizarea pe momente operative a echipamentelor


mobile din dotare, in vederea identificdrii 9i localizdrii persoanelor urmdrite,
ce utilizeazd terminale mobile, Parchetul sau parchetele teritoriale transmit
unitdlii specializate a Serviciului actele de autorizare emise potrivit legii, ce
vor cuprinde gi dispozilia de interceptare giinregistrare a convorbirilor.
(2) Mdsurile de proteclie a echipamentelor utilizate in activitSlile
prevdzute la alin.(1) 9i a personalului care le deservegte vor fi prevdzute in
planurile de acliune intocmite in comun, aprobate de reprezentanlii autorizali
ai celor doud institulii, in funclie de situalia operativS.

€,+RtG€E€f,FF
't1t18
€+Fl{€;f€E€REr
Art.37 - Parchetul sau parchetele teritoriale pot solicita, in scris,
Serviciului stabilirea istoricului poziliei geografice 9i caracteristicele tehnice
(lMSl, lMEl) ale terminalului mobil, in condi,tiile legii speciale.

Art.38 - Pentru asigurarea derulSrii cu operativitate a activitdlilor de


punere in executare a actelor de autorizare emise, unitatea specializatd din
cadrul Serviciului va desemna un ofiler de legdturd cu Parchetul, atdt la nivel
central, c6t 9i la nivel teritorial, din cadrul structurilor corespondente ale
direcfiilor judefene de informa[ii.

CAPITOLUL IV
ASPECTE SPECTFTCE GOOPERARil CU DTRECTTA NATTONALA
ANTTCORUPTTE iN VEDEREA pUNERil ir npltCAnE A ACTELOR DE
AUTORIZARE ELIBERATE iN TEMEIUL ART. 911- 915 DIN CODUL DE
PROCEDURA PENALA

Art.39 - (1) in condiliile legii, Serviciul acordd sprijin tehnic pentru


asigurarea indeplinirii sarcinilor ce revin Direcliei Nafionale Anticoruplie -
structura centrald, denumitd in continuare Direclia - cu privire la punerea in
aplicare a actelor de autorizare eliberate in temeiulart.gll - 915din Codulde
procedurd penald.
(2) Sprijinul tehnic constd in transmiterea semnalului, managementul gi
intrelinerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de la centrele de
interceptare ale Serviciului spre spaliile destinate Direcliei.

Art.40 - Recepfionarea semnalului gi transcrierea conlinutului


comunicaliilor interceptate se efectueazd de cdtre Directie.

Art.41 - lmplementarea aplicaliilor specifice pe terminalele de


exploatare tehnicd aflate in proprietatea/administrarea Direcliei, ?ntretinerea
gi depanarea echipamentelor de criptare se efectueazd de Serviciu, prin
unitatea specializatd.

411.42 -
Relelele LAN aferente spa{iilor destinate beneficiarului vor fi
implementate de cdtre Serviciu, cu suportarea cheltuielilor de cdtre Directie.

Art.43 - Sunt intezise orice interventii software const6nd in testeri de


aplicalii, modificarea softului existent gi altele asemenea, asupra sistemului
informatic. Tentativele de intruziune in bazele de date ale sistemului, dincolo
de limita admisd prin drepturile de acces, atrag dupd sine decuplarea de la
sistem.

.S+FJoT€EEF5:T.
12t18
€+FU€;r€S€nS+

Att.44 -(1) Remedierea deranjamentelor hardware apdrute in procesul


de exploatare tehnicd la echipamentele din spaliile destinate Direcliei va fi
efectuati de cadre specializate ale Serviciului, iar in cazul inlocuirii unor
componente, cheltuielile vor fi suportate de cdtre aceasta.
(2) Deranjamentele software ale aplicaliei specifice vor fi eliminate de
specialigtii Serviciului, la solicitarea Direcliei.

Art.45 - Serviciul va aplica terminalelor gi LAN-urilor configurate in


spaliile destinate Direcliei politicile, strategiile 9i procedurile de securitate gi
proteclie implementate in relelele proprii de transmisii de date.

CAPITOLUL V
EXECUTAREA DE CArn= SERVTCTU A OPERATTUNTLOR TEHNTCE
AUDIO/ VIDEO, AUTORIZATE CONFORM LEGII

Art.46 - (1) La cererea scrisd a Parchetului sau parchetelor teritoriale,


Serviciul efectueazd operaliuni tehnice audio/video, in baza actului de
autorizare emis de instan[a de judecatd sau de procuror, pe momente
operative, in cazuri concrete, numai prin intermediul ofi[erilor de legdturd
desemna[i de Serviciu.
(2) Activitalile menlionate la alin.(1) vor fi realizate de unitatea
specializatS, cu aprobarea directorului Serviciului gi numai in cazurile
prevdzute in art.2 al prezentului protocol.

Art.47 - Dispoziliile art.34, art.35 9i art.36 din prezentul protocol se


aplicd gi in cazul inregistr6rilor rezultate din efectuarea activitdlilor prevdzute
la art.46 alin.(1), precum gi in cazul supravegherii audio-video.

Art.48 - Acliunile audio/video vor fi executate de unitatea specializati a


Serviciului sau de direcliile judelene de informalii, sub coordonarea
procurorului de caz, in baza unui "Plan comun de acliune" intocmit de
reprezentanli desemnali ai celor doua pa(i 9i aprobat de geful unitalii
specializate a Serviciuluisau de gefiidirecliilor judelene de informalii.

CAPITOLUL VI
EXEGUTAREA, DE CATRE SERVICIU, A ACTIVFATILOR DE
SUPRAVEGHERE OPERATTVA $ I NVESTIGATII I N FORMATIVE

Art.49 - (1) Supravegherea operativd 9i investigalia informativd se


organizeazd gi se executd de Serviciu - numai prin intermediul ofilerilor de

STRJ€;T€E€RE:T.
13t18
S+R+GHftREF
legdturd gi structurilor specializate - la solicitarea scrisd a Parchetului sau a
parchetelor teritoriale, formulatd individual pentru fiecare persoand in parte.
(2) ActivitSlile prevdzute la alin.(1) se vor realiza in cauzele complexe
dintre cele prevdzute la ar1.2 gi numai dupd aprobarea solicitdrilor de cdtre
adjunctul directorului care coordoneazd activitatea de profil.
(3) Anterior formuldrii solicitdrilor, Parchetul gi parchetele teritoriale vor
consulta, obligatoriu, prin ofilerul de legdturd, geful unitdfii (subunita(ii)
specializate, cu privire la condiliile gi posibilitalile de organizare/executare a
supravegherii operative gi de pregdtire/efectuare a investigaliilor informative.

Art.sO - in cazul in care este necesard supravegherea concomitentd a


mai multor persoane ce desfdgoard activitate in comun ori sunt conexe intr-
un singur caz, Parchetul 9i parchetele teritoriale vor avea in vedere ca
efectivele angrenate sd apa(ind numai Serviciului.

Art.51 - (1) Solicitarea de realizare a unei acliuni de supraveghere


operativd se transmite celor in drept sd o aprobe, cu cel pulin 48 de ore
inainte de declangarea acesteia, timp necesar organizdrii in mod conspirat a
dispozitivelor.
(2) Termenul de angajare a supravegherii operative este de 24 de ore.
in situalii deosebite, termenul poate fi extins p6nd la maxim 3 zile, indiferent
de natura infracliunilor sdv6rgite sau a m6surilor preventive dispuse.
(3) in situalii exceptionale, ciind nu existd posibilitatea emiterii, in
termenul prevdzut la alin.(1), a solicitdrii scrise, cu acordul verbal al prim-
adjunctului directorului ori adjunctului care coordoneazd activitatea de profil,
acliunea se poate executa, urm6nd ca in cel mull 24 de ore, sd fie trimisd
solicitarea scrisd, in care se vor menliona in mod obligatoriu datele pe baza
cdrora s-a obfinut aprobarea.

CAPITOLUL VII
DECLARAREA CA INDEZIRABIL

Art.52 Serviciul Roman de lnformalii, prin U.M. 0198 Bucuregti,


comunicd Parchetului de pe l6ngd Curtea de Apel Bucuregti, prin cerere
scrisd 9i motivatd, date gi indicii temeinice cu privire la cetS[enii strdini aflali
pe teritoriul ldrii noastre, care au desfdgurat, desfSgoard ori intentioneazd sd
desfSgoare activitdli de naturi sd pund in pericol securitatea nalional5,
necesare pentru declararea acestora ca persoane indezirabile.

Art.53 (1) - Cererea Serviciului Rom6n de lnformalii, semnatd de


geful U.M. 0198 Bucuregti, va cuprinde in mod obligatoriu:

€+R{€ir€E€PE+-
14118
.STR,IeTSECBET.
a) date gi informalii privind identitatea persoanei - cetSlean strdin,
regimuljuridic al acesteia pe teritoriul nalional;
b) date gi indicii temeinice care sd evidenlieze implicarea persoanei -
cetdlean strdin in activitSli de naturd sd pund in pericol securitatea nalionald
(a desfSgurat, desfdgoard ori intenlioneazd sd desfdgoare), fapte care
constituie, potrivit legii, ameninfdri la adresa acesteia;
c) perioada pentru care se solicitd mdsura, in raport de gravitatea
pericolului la adresa securitSlii nalionale generat de activitdlile subversive
derulate de cetdteanul strdin.
(2) Datele gi informaliile din conlinutul cererii au caracter secret de
stat, aplic6ndu-se regimul juridic specific, potrivit reglement6rilor privind
proteclia informaliilor clasifi cate in vigoare.

Art.54 (1) - Parchetul de pe l6ngd Curtea de Apel Bucuregti, prin


procurorul anume desemnat, va analiza temeinicia 9i legalitatea cererii
Serviciului Rom6n de lnformalii gi va intreprinde, de urgenld, demersurile
necesare pentru sesizarea Cu(ii de Apel Bucuregti gi pentru suslinerea
aspectelor semnalate gi propuse de Serviciul Rom6n de lnforma[ii in camera
de consiliu.
(2) Datele gi informaliile in baza cdrora se propune declararea ca
indezirabil pentru raliuni de securitate nalionald se pun la dispozilia instanlei
de judecatd de c6tre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de
pe l6ngd Curtea de Apel Bucuregti, in condiliile stabilite de actele normative
care reglementeazd regimul activitSlilor referitoare la securitatea nalionald gi
protejarea informalii lor clasifi cate.
(3) Parchetul de pe l6ngd Curtea de Apel Bucuregti, ulterior pronunldrii
de cdtre Curtea de Apel Bucuregti a hotdr6rii motivate prin care cetdfeanul
strdin este declarat indezirabil, va comunica in scris Serviciului Rom6n de
lnformalii mdsura luatd.
(4) Dispoziliile alin.(3) se aplicd, in mod corespunzdtor, 9i in cazul
respingerii sesizdrii Parchetului de pe l6ngd Curtea de Apel Bucuregti de
cdtre instanla de judecatd.

Art.55 - Serviciul Rom6n de lnformalii solicitd, in condiliile prevdzute


de art.52 - art.54, prelungirea mdsurii pentru o noud perioadd cuprinsd intre
limitele legale, in situalia in care, inaintea expirdrii termenului, apreciazd cd
nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei mdsuri.

Art.56 - Pd(ile, in realizarea sarcinilor ce le revin potrivit prezentului


Protocol, se obligd sd respecte prevederile Legii nr. 18212002 privind
proteclia informaliilor clasificate, cu modificdrile gi completdrile ulterioare 9i
ale Hot6rdrii de Guvern nr. 58512002 pentru aprobarea Standardelor
S-R16T SEE1ET
15/18
. STRICT SE€RET

nationale de proteclie a informaliilor clasificate in Rom6nia, cu modific6rile 9i


completdrile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
PROTECTTA TNFORMATIILOR

Art.57 - (1) Parchetul 9i parchetele teritoriale se obligd sd asigure


proteclia datelor 9i informaliilor clasificate pe care Serviciul le trimite ?n cadrul
raporturilor de cooperare, in scopul prevenirii oricdror riscuri de pierdere,
sustragere, acces neautorizat, divulgare, transmitere ilegald sau distrugere a
acestora.

Art.58- (1) La cererea scrisd a Parchetului, Serviciul - prin


compartimentele specializate - asigurd, contra cost, securizarea imobilelor
delinute de Parchet, iar cu titlu gratuit, in cazul unor indicii certe, executd
interven[ia antiteroristd/contrateroristd pirotehnicd 9i controlul tehnic
antiterorist la obiectivele gi activitdlile poten[ial vizate de acte teroriste.
(2) Serviciul este obligat sd comunice Parchetului, ?n termen rezonabil,
motivele care impiedicd sau produc o intdaiere semnificativi in solulionarea
cererii formulate de acesta, dacd apreciazd cd simplul fapt al accederii la
informaliile solicitate aduce atingere unor interese esenliale in realizarea
securitS!ii nalionale.
(3) La solicitarea scris6 a Parchetului sau a parchetelor teritoriale,
Serviciul va acorda la sediile acestora, prin unitatea specializatd gi cu
aprobarea directorului Serviciului, asistenld de specialitate cu privire la starea
de proteclie fizicd a informaliilor clasificate de[inute 9i utilizate de acestea,
prin inspeclii tehnice de securitate necesare identificdrii vulnerabilitd,tilor care
pot favoriza accesarea neautorizatd a acestora, precum gi prin operaliuni de
control tehnic ambiental in scopul depistdrii eventualelor acliuni de
interceptare ilegald prin utilizarea de mijloace tehnice de observare gi
ascultare.

Art.59 - inregistrdrile gi/sau materialele rezultate din punerea in


executare de cdtre Serviciu a activitdlilor autorizate potrivit dispoziliilor art.911
- 915 din Codul de procedurd penald pentru care, p6nd la data intrdrii in
vigoare a prezentului protocol, s-a stabilit caracter clasificat vor fi declasificate
la cererea Parchetului sau parchetelor teritoriale, formulati in mod individual
pentru fiecare autorizalie in parte.

€+RJ€+€E€f,€T
16/18
+t+lEreE€REF
CAPITOLUL IX
DrsPozrTil FTNALE

Art.60 -Pd(ile vor asigura insugirea, cunoagterea temeinicd gi


aplicarea intocmai a prevederilor protocolului de cdtre personalul propriu,
inclusiv de cdtre parchetele teritoriale gi direcliile judelene de informalii, in
raport cu sarcinile ce le revin in aplicarea acestora.

-
Art.61 Conducerile celor doud institulii pot conveni, in tuncfie de
situafia 9i dinamica stdrii infraclionale 9i asupra altor domenii de cooperare,
cu respectarea prevederilor prezentului protocol.

Art.62 - Protocolul poate fi modificat cu acordul pd(ilor, prin acte


adi[ionale, care vor face parte integrantd din acesta.

Art.63 - Pa(ile igi pot adresa reciproc invitalii in vederea participdrii la


sesiuni gtiin[ifice, simpozioane 9i seminarii organizate pe probleme de interes
comun.

Art.64 - ('t) Prezentul protocol intrd in vigoare la 30 de zile de la data


semndrii.
(2) La aceeagi datd igi inceteazd aplicabilitatea prevederile:
a) Protocolului de cooperare inregistrat la S.R.l. sub
nr.003222128.06.2005, respectiv nr.002349/30.06.2006, la
Parchetul
Parchetul de pe l6ngd lnalta Curte de Casalie 9i Justilie.
b) Protocolului inregistrat la Serviciul Rom6n de lnformalii sub nr.
002'128 din 28.01.2003 9i la Parchetul Nalional Anticoruplie sub nr. 001 12 din
28.01.2003, precum gi Nota Anexd la acest protocol, inregistratd sub nr.
1 47 I Cl 01 .03. 2004 9i nr. 00246 1 din 02. 03.2004 ;

c) Protocolul de cooperare inregistrat la Serviciul Rom6n de lnformalii


sub nr.0014593 din 04.06.2007 9i la Parchetul de pe ldngd Curtea de Apel
Bucuregti sub nr.0038 din 12.06.2007.

Art.65 - in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului


protocol, conducerile celor doud institulii vor desemna gi i9i vor comunica
reciproc reprezentanlii cu atribulii concrete in indeplinirea prevederilor
acestuia, ale cdror coordonate vor fi comunicate in scris.

Art.66 -Prezentul protocol de cooperare s-a incheiat in doui


exemplare, din care unul se pdstreazi la Parchetul de pe ldngd inalta Curte
de Casalie giJustilie gi altul la Serviciul Rom6n de lnformatii.

€:TRJ€+€E€RE+.
17118
€+R+EreE€REF

Prim - Adjunct al Procurorului general nct al Di rectoru I u i


P rim-adj u
t Parchetului de pe l6ngd inalta Curte de Servicului Romdn de lnformatii
Casalie gi Justilie General n da
procuror
NITU ERIU N COLDEA

f,

(
N otd in con form I tate c u prevederile art.70 din H. G nr. 5 8 5/2002,
acestui document, totald sau pa4iald, fdrd acordul emitentului, este intenisd.

F:\HO E\o5;S.ctor_5\or_Sef_secto.W4oor Duitm,C\2oo9\or_Iatrui.\PATCHEnPROTOCOLPICCAP U o3o2o9.doc


&L\o2r4q9\r5{t\o}o2.2oo9\Dg\Dc12 B\9 f h

€+R+CT€E€REF
18/18