Sunteți pe pagina 1din 6

DECLASIFICAT ,-€EeftEr

Exemplar nr. 1

D,,"....P-..-.: :.. *:f......


ROMANIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA IUAITA sERVtctuL RoMAN DE TNFoRMATII
cURTE DE CASATTE 9tJUST|T|E

Nr. dz+12 din o3.1t2.2916 Nr. din 04 . lA.Zorc


J,to+/e t /to.o!,-laE
PROTOCOL

privind organizarea cooperirii intre Serviciul Rom6n de lnformalii gi Parchetul de pe


lingi inalta Curte de Casalie 9i Justilie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin,
potrivit legii

ln temeiul dispozitiilor:
>Constitutiei RomAniei, republicate;
)Codului de proceduri penala republicat, cu modiricerile gi completerile ulterioare;
> Legii nr.51/1991 privind securitatea nationalS a Rominiei, republicat;, cu modilicirile gi
completarile ulterioare,
)Legii nr. 14/1992, privind organizarea gi functionarea Serviciului RomAn de lnformatii, cu
modilicerile Si completerile ulterioare:
> Legii nr. 304/2004 privind organizarea .ludiciare, republicatS, cu modificerile gi
completdrile ulterioare;
>Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 9i protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modif icerile gi completerile ulterioare;
>Ordonantei de Urgenli a Guvernului nr. 7812016 pentru organizarea gi funclionarea
Directiei de lnvestigare a lnf racliunilor de Criminalitate Organizate gi Terorism, precum gi pentru
modificarea Si completarea unor acte normative;
>Ordonantei de Urgenli a Guvernului nr. 43l2OO2 privind Directia Nationala Anticoruplie,
cu modif icdrile $i completerile ulterioare;
> Ordonantei de Urgenla a Guvernului nr. 612O16 privind unele mesuri pentru punerea in
executare a mandatelor de supraveghere tehnici dispuse in procesul penal;

Se incheie prezentul Protocol privind organizarea coopereni intre:


> Ministerul Public, reprezentat de domnul procuror general Augustin Lazdr,
) Serviciul RomAn de lnformalii, reprezentat de drrectorul SRl, domnul Eduard Hellvig,
denumite in continuare Pe(i, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin.

Capitolul I
P ri nc i pi i le cooperd ri i

Art. 1 - Cooperarea intre pa(i se realizeazi in temeiul legii gi in conformitate cu prevederile


prezentului Protocol, cu respectarea urmetoarelor principii:
a) respectul pentru statutul 9i independenla fiecereia dintre ele;
b) imperativul menlinerii increderii intre Peti, precum gi a increderii publice in acestea;

=SreREL
't t6
SECBET

c) abordarea pragmatice a metodelor concrete de lucru, care si permite utilizarea optime a


cunogtinlelor, expertizei si proceselor exrstente;
d) necesitatea concentrarii pe rezultat 9i a ludrii unor decizii oportune;
e) prioritizarea adecvata a activitelilor ii resurselor atat la nivel strategic, operational cat 9i
al culturii de securitate;
f) respectarea obligaliilor 9i a respunderilor care revin Pi(ilor cu privire la proteclia
informaliilor clasificate apatinand acestora, precum $i a normelor privind accesul la informatiile
clasif icate puse la dispozilie de f iecare dintre Pe(i.

Capitolul ll

Obiectul cooperdrii

Art. 2 - Activitelile desfigurate in cadrul cooperirii intre Pdrli vizeazi:


a) identilicarea, investigarea gi documentarea faptelor ce intrunesc elementele constitutive
ale infracliunilor contra securitatii nationale, a infracliunilor de terorism gi a infractiunilor sevar$ite
de cadrele militare ale Serviciului;
b) valorificarea informaliilor re{eritoare la sdvdrgirea infractiunilor previzute de legislalia in
vigoare;
c) promovarea gi asigurarea comunicerii permanente, prompte gi eliciente intre Serviciu,
prin structurile sale (cenlrale gi teritoriale) gi Parchet, respectiv structurile acestora (centrale gi
teritoriale);
d) asigurarea schimbului de informatii prin canale permanente de comunicare la toate
nivelurile gi protectia corespunzatoare a acestora,
e) realizarea atributiilor organelor de cercetare penale speciale;
l) realizarea altor sarcini ce le revin potrivit dispozitiilor Codului de proceduri penald;
g) declararea ca indezirabil gi punerea in aplicarea a misurilor ce privesc regimul streinilor
in Romdnia;
h) participarea Ia programe comune de formare, specializare, pregatire sau per{eclionare
profesionalS;
i) acordarea cu titlu gratuit de cetre Serviciu, a asistenlei in domeniul protecliei in{ormatiilor
clasiricate detinute gi utilizate de Parchet, pentru prevenirea scurgerii de date 9i inlormatii cu acest
caracter, colectarea, transportul gi distribuirea in tare a corespondentei oficiale.

lll
Capitolul
Regulile cooperirii

Art. 3 - (1) Activititile prevdzute in prezentul Protocol se realizeaze numai la solicitarea


scrisi a Pi(ilor.
(2) Schimbul de informatii, date, documente gi materiale se efectueazd de procurori qi ofileri
anume desemnali, in cadrul unor echipe de lucru, cu respectarea conf idenlialitatii, respectiv
principiilor de proteclie a inlormaliilor clasificate gi in limitele prevederilor Codului de procedure
penalS;
(3) in situalii exceptionale, pentru valorilicarea unor oportuniteli operative, schimbul de
inlormatii se face 9i la nivel de executie, cu incunogtintarea, de indata, a celor abilitati, potrivit legii,
sa aprobe.

---€ftREf-
2t6
--€&FiEF
(4) Schimbul de inrormatii se realizeaze la sediul uniletilor centrale sau teritoriale ale
Serviciului, la sediile structurilor/unitetilor Parchetului sau in locuri anume stabilite de gefii acestor
unit6ti 9i conducetorii structurilor/unitelilor de Parchet, cu asigurarea condiliilor de confidentialitate.
(5) Pe(ile se informeazd reciproc, in prealabil, cu privire la participantii la aceste contacte,
semnaland orice modif iciri intervenite in randul acestora.
Art. 4 - (1) lnlormaliile de interes pentru activitatea Ministerului Public se comunice
procurorului general al Parchetului de pe Lingi inalta Curte de Casatie 9i Justilie.
(2) in urma analizirii acestora, procurorul general trimite materialele structurilor Ministerului
Public competente gi incunostinleazi Serviciul cu privire la unitatea de parchet cereia is-au
transmis.
-
Art.5 La cerere sau din oficiu, Pe(ile se informeazi reciproc ai oportun 9i cu privire la
datele sau informaliile obtinute din activitatea specifice gi care pot prezenta interes pentru
rcaliza(ea misiunilor celeilalte P5(i.

Secliunea 1

R e spo n sab i I itdli Ie P a rc h et ul u i

Art. 6 - (1) Parchetul comunica, in mod operativ, nu mai tarziu de 60 de zile lucretoare de
la data inregistrerii sesiz5rii la Parchet, modul de valori{icare a sesiz5rilor primite de la Serviciu, cu
exceptia cazurilor in care, inainte de implinirea termenului mentionat, se solicite inlormatii
suplimentare in legetur5 cu cauza.
(2) Atunci cAnd considerd necesare introducerea in dosarele penale a acelor informalii,
documente sau materiale clasificate oblinute in aplicarea dispozitiilor art. 61 din Codul procedura
penald, respectiv ale art. 21 din Legea 51/1991, republicati, ce au utilitate probatorie determinante
pentru solutionarea unor cauze, puse la dispozitie de Serviciu, Parchetul solicit; acestuia, in scris
gi argumentat, declasificarea, in condiliile impuse de legislalia referitoare la protectia informaliilor
clasificate, cu proteiarea surselor 9i a miiloacelor specifice de obtinere a acestora.
Art.7 - (1) La solicitarea Serviciului, Parchetul asigure consultanla, prin specialistii proprii. in
ce privegte activitatile ce tac obiectul cooperirii.
(2) Parchetul coordoneaze, prin intermediul procurorilor desemnati, conform prevederilor
legale, activitatea organelor de cercetare penale speciale ale Serviciului.
Art. 8 - in cadrul activitSlilor de cooperare, Parchelul are obligatia de a nu deconspira
cadrele gi mijloacele tehnice ale Serviciului.
Art.g - (1) Parchetul pune la dispozilia Serviciului, la cerere sau din oficiu, date 9i inlormatii
care, prin natura lor, prezinta interes pentru contracararea sau prevenirea unor ameninteri la
adresa securitetii nalionale.
(2) Parchetul pune la dispozilia Serviciului datele Si informaliile referitoare la implicarea
personalului acestuia in pregitirea sau sevargirea de infractiuni, dace prin aceasta nu se impiedice
sau ingreuneaze allarea adeverului in cauzi.

Sec\iunea a 2-a
R e spon sab il ftetile Se rv ici u I u i

tut. 10 - Prin compartimentele specializate, Serviciul:


a) sesizeaza Parchetul cu privire la infracliunile constatate in timpul exerciterii atribuliilor
prevazute de lege;
b) transmite, la solicitarea Parchetului, informatiile cu privire la fapte care fac obiectul unor
dosare penale;

3-GNET
3t6
--€reREr-
c) asigura sprijinul pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului de proceduri penalS, in
cazul inrractiunilor contra securit5tii nalionale prevazute in titlul X din Codul penal, infractiunilor de
terorism gi infractiunilor savargite de cadrele militare ale Serviciului, care implica utilizarea
miiloacelor tehnice specif ice.
d) comunice Procurorului General al Parchetului de pe ldngd inalta Curte de Casalie Si
Justitie modul de valorilicare a informatiilor obtinute din exploatarea mandatelor de securitate
nationala, emise in temeiul Legii nr.s1/1991, la data incet5rii m5surilor dispuse prin acestea.
Art. 11 - in limila posibilitatilor, la solicitarea Parchetului, Serviciul electueaze:
a) traducerea unor materiale de interes sau activiteli de translatie, prin traducatori autorizati,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 178/1997 cu modificirile gi completirile ulterioare;
b) constatari prin laboratoarele de specialitate acreditate gi specialigtii proprii autorizati, in
condiliile legii.
-
Art. 12 (1) Serviciul deruleazi activiteli specilice organelor de cercetare penale speciale,
prin consilieri juridici anume desemnali gi ofiteri specializali, care igi indeplinesc atributiile specilice
sub conducerea gi controlul direct al procurorului desemnat.
(2) in cauze complexe, privitoare la inlracliunile contra securitetii nationale prevazute in titlul
X din Codul penal, inlractiunile de terorism gi infracliunile sivdrgite de cadrele militare ale
Serviciului, la solicitarea scrise a Parchetului asigure participarea, prin oiileri anume desemnati sa
realizeze activiteti de cercetare penal5 specialS, la intdlniri de lucru cu reprezentanli ai organelor
de aplicare a legii din alte teri ori ai unor entitAti .iuridice publice/private interne sau externe.

Se4iunea a 3-a
Desfd$urarea activitdtilor previtzute de aft.l38-144 din Codul de procedurd pena6,
de cdtre Serviciu, in calitate de organ de cercetare pena6 speciald

Art. 13 - (1) in cauzele penale care vizeazi infractiunile contra securite$i nationale
prevazute de Titlul X din Codul Penal, infractiunile de terorism gi infracliunile sevargite de cadrele
militare ale Serviciului, in baza soliciterii Parchetului, conform competentelor, Serviciul pune in
executare activitetile dispuse prin actele de autorizare emise de instantele competente potrivit
dispozitiilor art. 138-144 din Codul de procedurd penala, in calitate de organ de cercetare penale
special6.
(2) Activitetile mentionate la alin. (1) se deruleaza prin intermediul ofilerilor de legatura
desemnali de Serviciul, sub coordonarea procurorului de caz.
(3) Adresele de inaintare si actele de autorizare vor fi transmise Centrului Nalional de
lnterceptare a Comunicatiilor in format electronic, prin aplicatii specifice dezvoltate de acesta,
puse la dispozilia unitdtilor de parchet competente.
Art. 14 - (1) Adresele scrise ale Parchetului, respectiv ale structurilor teritoriale ale
acestora, prin care se solicit5 realizarea activit5tilor prevezute de dispozitiilor art. 138 -12t4 Cod
proceduri penald, insotite de actele de autorizare, se transmit unitililor specializate ale Serviciului
sau directiilor judetene de informatii.
(2) Adresele prevazule la alin. (1) vor cuprinde preciziri privind modul de transmitere gi
transcriere a rezultatelor obtinute gi modalitatile de legetura operativa, precum gi cu privire la
categoriile de date gi informalii relevante pentru cauza.
(3) Parchetul va lransmite, de indate, Serviciului, in aceleagi condilii, actele de
reinnoire sau incetare a actelor de autorizare aflate in executare.
-
Art. 15 (1) Serviciul va asigura inregistrarea imaginilor, comunicirilor sau convorbirilor
rezultate din interceptdri pe supo(i de date inseriati, pugi la dispozilie de procuror, precum 9i
trimiterea acestora Parchetului.
(2) in vederea sprijinirii activitelilor specirice desfagurate de Parchet, Serviciul va
-----€E€RSL-
4t6
--€reREr-
asigura transcrierea comunicerilor sau convorlcirilor considerate relevante in cauze.
(3) inregistririle rezultate din punerea in executare a actelor de autorizare, eliberate in
conformitate cu dispozitiile 138-144 din Codul de Procedure Penald, supo(ii de date pe care
acestea sunt inregistrate, precum gi materialele rezultate (notele de redare transcrise pe suport
hArtie 9i in format electronic) sunt neclasilicate.
Art. 16 - (1) Parchetul poate solicita unitdlilor specializate ale Serviciului, pe momente
operalive, utilizarea echipamentelor mobile din dotare, in scopul identificirii 9i localizdrii
lerminalelor mobile sau pentru efectuarea de inregistrari audio-video ale persoanelor ce lac
obiectul masurilor de supraveghere tehnice legal autorizate.
(2) Misurile de protectie a echipamentelor utilizate in acest scop gi a personalului care
le deservesc se stabilesc de reprezentanlii autorizati ai celor doue institulii, in functie de
situalia operativa.
Art. 17 - (1) Anterior formulSrii solicilarilor, Parchetul va consulta, obligatoriu, prin
intermediul oliterului desemnat, geful unitetii (subunitatii specializate), cu privire la conditiile de
organizare/executare a supravegherii video, audio sau prin fotogratiere.
(2) Solicitarea de realizare a unei actiuni de supraveghere se lransmite, de reguli, cu cel
putin 24 de ore inainte de declangarea acesteia, timp necesar organizArii in mod conspirat a
dispozitivelor, sau in functie de impreiurerile specitice ,iecdrei cauze.
(3) Anga,area supravegherii in spatiul public se va rcaliza pe momente operative.
(4) Angrenarea capabilitdtilor Serviciului de cetre Parchet pe linia supravegherii video,
audio sau prin fotografiere exclude utilizarea concomitent5 a structurilor cu atributii similare
apa4inand altor institulii.
(5) in cazul ?n care, anterior, au tost angrenate structuri cu atributii similare apatinand
altor institutii, Parchetul va comunica Serviciului aceste aspecte, in vederea eviterii aparitiei unor
riscuri contrainformative.

Seqiunea a 4-a
P rotecti a I nf o rm ali i lor

Art. 18 - (1) Parchetul se oblige se asigure protectia datelor qi informatiilor clasificate pe


care Serviciul le trimite in cadrul raporturilor de cooperare, in scopul prevenirii oricaror riscuri de
pierdere, sustragere, acces neautorizal, divulgarea neautorizatd sau distrugerea acestora.
(2) in cazul in care una dintre Pa(i intenlioneaze valorilicarea informaliilor prevazute la alin.
(1), potrivit competentelor proprii, este obligatorie oblinerea acordului prealabil al Pe(ii care le-a
pus la dispozitie.
-
(3) La cererea scris5 a Parchetului, Serviciul - prin compartimentele specializate asigura,
contra cost, securizarea imobilelor detinute de Parchet, iar cu titlu gratuit, in cazul unor indicii
certe, execute interventia antiteroriste / contraterorista pirotehnici 9i controlul tehnic anliterorist la
obiectivele 9i activitStile potential vizate de acte teroriste.
(4) Serviciul este obligat se comunice Parchetului, in termen rezonabil, motivele care
impiedica sau produc o intarziere semnilicalivi in solutionarea cererilor lormulate de acestea,
dac6 apreciaze ce simplul fapt al accederii la inlormaliile solicitate aduce atingere unor interese
esentiale in realizarea securitatii nationale.
(5) La solicitarea scrise a Parchetului, Serviciul va acorda la sediile acestora, prin unitatea
specializati gi cu aprobarea directorului Serviciului , asistent5 de specialitate cu privire la starea de
protectie jizici a inJormatiilor clasilicate delinute gi utilizate de acestea, prin inspectii tehnice de
securitate necesare identificerii vulnerabilildlilor care pot favoriza accesarea neautorizatd a
acestora, precum gi prin operatiuni de control tehnic ambiental 9i anti-interceptare, in scopul
depisterii eventualelor actiuni ilegale de observare gi ascultare.

---SSRET-
5/6
-€EeREf-
(6) Pi(ile au obligatia de a pestra, cu titlu permanent, conf identialitatea asupra incheierii
prezenlului Protocol, precum gi a datelor inscrise in acesta sau rezullate in cadrul cooperarii.

Capitolul lV
Dispozitii Finale

Art. 19 - Pentru asigurarea derulerii cu operativitate a activit5tilor de cooperare, Pa(ile


desemneaze gi i9i comunici reciproc persoane de contact.
-
Art.20 P-(ile vor asigura insugirea, cunoagterea temeinice 9i aplicarea intocmai a
prevederilor protocolului de cetre personalul propriu, inclusiv de catre parchetele teritoriale gi
directiile judetene de informatii, in raport cu sarcinile ce le revin in aplicarea acestora.
-
Art. 21 Conducerile celor dou5 institutii pot conveni, in junctie de situatia gi dinamica
stirii infractionale gi asupra altor domenii de cooperare, cu respectarea prevederilor prezentului
protocol.
-
4n. 22 ( l ) Protocolul poate ti modificat cu acordul Pe(ilor, prin acte aditionale, care vor
lace parte integrante din acesta.
(2) lntenlia de denuntare unilaterale a prevederilor prezentului protocol se notifica celeilalte
peti cu 30 de zile inainte de punerea in aplicare a m5surilor vizate.
-
Art.23 Pi(ile igi pot adresa reciproc invitatii in vederea participerii la sesiuni gtiintifice,
simpozioane, seminarii pregatire de specialitate organizate pe probleme de interes comun.
Arl,24 - Litigiile aperute in aplicarea prezentului Protocol vor fi rezolvate, pe cale amiabila,
la nivelul conducerilor celor doui Pi(i.
Art.25 - Anual sau ori de cdte ori situalia impune, Pe(ile vor analiza modul de aplicare a
Protocolului gi vor stabili, conlorm competenlelor, mesuri de eficientizare a coopererii.
Art. 26 - Prezentul protocol de cooperare s-a incheiat in doue exemplare, cate unul pentru
f iecare parte 9i intri in vigoare la data semnarii.

-
fut.27 La data intrdrii in vigoare a prezentului Protocol se abroga Protocolul de
cooperare intre Parchetul de pe lAngi inalta Curte de Casatie qi Justilie 9i Serviciul RomAn de
lnlormalii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nalionale nr. 00750 din
04.O2.2N9 I nr. 0030& din 04.02.2009.

Procu al Directorul
Parchetul epe16 ng a Serviciului RomAn de lnformalii
lnalta Curte de Si Justilie

AUGU LAZAR EDUA

SE6RET
6/6
ftcJ I rorir ( srl s.rs i tr.r, .wta I Nt q.
ei$l/ata/ra ls4r/ ec.at,zclt (a aa .