Sunteți pe pagina 1din 5

Stima de sine: Acceptare de sine = Imagine de sine = Încredere în sine

Scala Stimei de Sine 1 2 3 4 5


1. Îmi place cum arăt.
2. În general sunt folositor/folositoare celorlalţi.
3. Sentimentele mele sunt predominant pozitive faţă de
propria persoană.
4. În general gândurile cu privire la propria activitate
sunt pozitive.
5. Mă simt bine în pielea mea.
6. De cele mai multe ori mă îmbrac așa cum îmi doresc.
7. Limbajul pe care îl folosesc este adecvat de cele mai
multe ori.
8. Am încredere în mine.
9. Sunt în general mulţumit de mine.
10. Consider că aș putea mai mult.
TOTAL:

Punctaj obținut:
S = ??? (stimă de sine ridicată)

Persoana cu stimă de sine ridicată:


 Situațiile noi cu care se confruntă sunt provocări și nu amenințări; reacționează natural,
caută soluții și încearcă să rezolve problemele cu maximum de eficiență;
 Sunt foarte eficiente în luarea deciziilor; acestea sunt asumate și conștientizate; iau deciziile
independent, nu au nevoie de foruri de aprobare a validității acestora;
 Își cunoaște capacitățile și abilitățile și îi este ușor să le suprapună cu cerințele ocupațiilor
practicate; își asumă responsabilități adecvate propriilor capacități, nu își arogă sarcini pe care
nu este sigur că le poate duce la îndeplinire;
 Acceptă cu ușurință sarcini și atribuții noi, implicându-se în rezolvarea acestora; nu fac
acest lucru fără a analiza cu atenție datele problemei și fără a le trece prin filtrul rațiunii;
 Au ușurință în comunicare și sunt capabili să exprime aspectele pozitive și negative în
maniera cea mai corectă;
 Își asumă consecințele propriilor acțiuni, recunoaște când greșește și acceptă să rectifice
strategii, activități, planuri, în funcție de sugestiile celor din jur;
 Intră ușor în legătură cu orice tip de persoane, fără a pleca de la preconcepții; autoritatea
ierarhică este acceptată numai dacă este în concordanță cu principiile și convingerile personale;
 De cele mai multe ori, sunt tentate să își asume poziții ierarhice de superioritate, bazându-
se pe prestanța pe care și-o creează;
 Conștientizează propriile performanțe și le prezintă tuturor fără reținere; își construiește
traseul profesional pas cu pas, adăugând fiecare experiență.

Evaluarea aptitudinilor cognitive

Aptitudinea verbalã

Descriere aptitudine : Înþelegerea sensurilor cuvintelor ºi operarea corectã cu acestea,


capacitatea de a combina pe baza unor reguli precise cuvintele în propoziþii ºi propoziþiile în
fraze, abilitatea de a citi ºi a întelege informaþii ºi idei prezentate verbal sau în scris.
Nivel aptitudine : 4 (bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Aptitudinea verbalã

Test : Vocabular (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Aceastã probã mãsoarã cunoºtinþele de vocabular.
Scor brut : 21
Nivel obþinut : 4 (bun)

Aptitudinea numericã

Descriere aptitudine : Capacitatea de a înþelege ºi opera cu conþinuturi numerice,


rapiditatea ºi corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Abilitatea de a
analiza o problemã matematicã ºi a utiliza metoda potrivitã pentru rezolvarea ei.
Nivel aptitudine : 4 (bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Aptitudinea numericã

Test : Calcul matematic (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Aceastã probã mãsoarã capacitatea de a efectua calcule matematice.
Scor brut : 14
Nivel obþinut : 4 (bun)

Test : Raþionament matematic (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Aceastã probã mãsoarã capacitatea de a realiza raþionamente matematice.
Scor brut : 12
Nivel obþinut : 4 (bun)

Abilitãþi funcþionãreºti

Descriere aptitudine : Capacitatea de a identifica detalii semnificative ºi greºeli din materiale


scrise ºi tabele.
Nivel aptitudine : 4 (bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Abilitãþi funcþionãreºti

Test : Abilitãþi funcþionãreºti (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Aceastã probã mãsoarã capacitatea de a identifica detalii semnificative ºi greºeli din materiale
scrise ºi tabele.
Scor brut : 11
Nivel obþinut : 4 (bun)

Capacitatea decizionalã

Descriere aptitudine : Raþionalitatea decidentului, capacitatea de a alege alternativa cea


mai raþionalã dintr-o mulþime de variante disponibile.
Nivel aptitudine : 4 (bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Capacitatea decizionalã

Test : Capacitatea decizionalã (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Aceastã probã mãsoarã capacitatea de a lua decizii.
Scor brut : 6
Nivel obþinut : 4 (bun)
Evaluarea intereselor ocupaționale

Test : Chestionar de evaluare a intereselor (CEI) (data efectuãrii : 23/07/2014)


Descriere test : Acest chestionar evalueazã interesele ocupaþionale (preferinþele pentru anumite domenii de
cunoºtinþe sau de activitate).

Rezultatele obþinute pe scalele chestionarului :

Interese conventionale

Descriere scalã : Presupun preferinþa pentru activitãþi care necesitã manipularea


sistematicã ºi ordonatã a unor date sau obiecte într-un cadru bine organizat ºi definit.
Scor brut : 19 (0 - 20)
Nivel obþinut : 95%

Interese sociale

Descriere scalã : Implicã orientarea spre activitãþi care necesitã relaþionare interpersonalã –
preferinþã pentru predare sau pentru a ajuta oamenii sã-ºi rezolve diverse probleme.
Scor brut : 19 (0 - 20)
Nivel obþinut : 95%

Interese antreprenoriale

Descriere scalã : Se manifestã prin preferinþa pentru activitãþi care permit iniþiativã ºi
posibilitate de coordonare a propriei activitãþi sau a activitãþii unui grup.
Scor brut : 17 (0 - 20)
Nivel obþinut : 85%

Interese realistice

Descriere scalã : Se manifestã prin tendinþa de a se îndrepta spre activitãþi care presupun
manipularea obiectelor, maºinilor ºi instrumentelor.
Scor brut : 15 (0 - 20)
Nivel obþinut : 75%
Interese investigative

Descriere scalã : Presupun o atracþie pentru cercetare, investigate sub diverse forme ºi în
cele mai diverse domenii.
Scor brut : 14 (0 - 20)
Nivel obþinut : 70%

Interese artistice

Descriere scalã : Se manifestã prin atracþie spre activitãþi mai puþin structurate, care
presupun o rezolvare creativã ºi oferã posibilitate de autoexpresie.
Scor brut : 3 (0 - 20)
Nivel obþinut : 15%

Centralizare rezultate obþinute pe scalele chestionarului :

.
• Interesele de tip convenţional (C) presupun preferinţa pentru activităţi care necesită
manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte într-un cadru bine organizat şi
definit.

• Interesele sociale (S) implică orientarea spre activităţi care necesită relaţionare interpersonală
(preferinţa pentru predare sau pentru a ajuta oamenii să-şi rezolve diverse probleme).

• Interesele antreprenoriale (E-iniţiala de la engl. entrepreneurial = antreprenorial) se


manifestă prin preferinţa pentru activităţi care permit iniţiativă şi posibilitate de coordonare a
propriei activităţi sau a activităţii unui grup.