Sunteți pe pagina 1din 50

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Schema de ajutor Înființarea Întreprinderile • investiţiile individuale şi/ sau colective legate Maxim Minim 50% 30 iunie https://portal.a
Europeană de stat GBER și/ sau modernizare (microîntreprinderi, de extinderea capacității de producție/ 1.000.000 pentru IMM-uri 2019, ora fir.info/informa
și Guvernul Stimularea a unităților de întreprinderi mici și mijlocii diversificare produs/ diversificare activitate/ Euro/ și grupuri de 16:00 tii_generale_p
României dezvoltării procesare și și întreprinderi mari) schimbare fundamentală, care conduc la proiect producători/ ndr_investitii_
regionale prin comercializare dezvoltarea unor capacităţi de procesare a pentru cooperative prin_pndr_sm
realizarea de Cooperativele produselor agricole în produse neagricole şi IMM pt. _4_2_procesa
investiţii pentru de comercializare a produselor neagricole, investiţii re_produse_a
procesarea și Grupurile de producători espectarea standardelor europene, incluzând care nu gricole_sche
marketingul tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, conduc la Minim 60% mele_gber_si
produselor precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei un lant pentru alte _de_minimis
agricole în vederea şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii alimentar întreprinderi
obţinerii de adăugate a produselor agricole, investiţii integrat;
produse privind facilităţi de colectare, depozitare şi
neagricole în ambalare, sisteme de management al Maxim
cadrul PNDR 2014- calității, etichetare, promovare şi marketing în 1.500.000
2020 cadrul lanţurilor alimentare; Euro/
proiect
• investiţii care vor contribui la înființarea de pentru alte
noi unităţi de procesare a produselor agricole întreprinderi
(PROGRAMUL şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, pt. investiţii
NAȚIONAL actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de care nu
DEZVOLTARE locuri de muncă contribuind astfel la conduc la
RURALĂ, promovarea ocupării forţei de muncă. un lant
Submăsura 4.2) alimentar
integrat;

Maxim
2.500.000
NOU! Euro/
proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

PAGINA 1 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin acordat Promovarea Fermieri (persoane fizice și / Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și Valoarea 0-30% 30 aprilie https://portal.a
Europeană pentru cooperare cooperării între sau entități cu formă de investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru maximă a 2019 fir.info/informa
și Guvernul orizontală şi actorii locali, în organizare juridică); promovarea unor proiecte comune care implică sprijinului tii_generale_p
României verticală între scopul cel puţin două entităţi care cooperează pentru: este de ndr_investitii_
actorii din lanţul comercializării Microîntreprinderi și 100.000 de prin_pndr_sm
de aprovizionare în produselor întreprinderi mici; • Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de euro _16_4_si_16_
sectoarele agricol agoalimentare prin aprovizionare/piețe locale (cu produse 4a_sprijin_pe
şi pomicol intermediul lanțurilor Organizații alimentare), şi/sau ntru_cooperar
scurte de neguvernamentale; e_agricola_si
(PROGRAMUL
aprovizionare. • Activităţi de promovare referitoare la _pomicola
NAȚIONAL DE Consilii locale; crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau
DEZVOLTARE lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse
RURALĂ, Unități școlare (inclusiv alimentare) şi la piața locală deservită de
Submăsura 16.4, universitățile de profil), acest lanț/aceste lanțuri.
16.4a) unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.
NOU!

PAGINA 2 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea capacității Fermieri, cu excepția • Cheltuieli cu achiziția de instalații de Maxim Minim 20% din Apel https://portal.a
europeană investitii in actiuni operaționale de persoanelor fizice dezinfecție și dezinsecție; 250.000 totalul nelansat fir.info/informa
și Guvernul preventive menite prevenire a apariției neautorizate; euro / cheltuielilor tii_institutional
României sa reduca epizootiilor și • Cheltuieli cu achiziția de instalații, proiect eligibile pentru e_dezbatere_
consecintele combaterea Cooperative (cooperativele echipamente pentru asigurarea fermierii publica_docu
dezastrelor acestora, inclusiv agricole și societățile biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: individuali; mente_supus
naturale, prin diminuarea cooperative agricole), construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și e_dezbaterii_
evenimentelor timpului de reacție grupuri de producători, publice
dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor;
adverse si din partea constituite în baza legislației 0% din
catastrofale – autorităților; naționale în vigoare care cheltuieli
• Cheltuieli cu construcția de garduri de
deservesc interesele eligibile pentru
protecție, inclusiv achiziția de repelenți și
Reducerea efectelor membrilor. grupuri de
beneficiari privați dezastrelor naturale, construcția aferentă, pentru evitarea
fermieri.
evenimentelor contactului porcilor domestici cu porcii mistreți;
adverse și
(PROGRAMUL evenimentelor • Cheltuieli cu racordarea la utilități, după
NAŢIONAL DE catastrofale asupra caz, respectiv racordarea la sistemele
DEZVOLTARE potențialului de centralizate (de exemplu: energie, apă) sau
RURALĂ, producție agricolă. cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar
Submăsura 5.1) fi generatorul pentru curent electric;

APEL NELANSAT

PAGINA 3 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Restabilirea Fermierii (cu excepția • Achiziția animalelor de reproducție destinate Maxim 0% Apel https://portal.a
europeană investiții privind potențialului de persoanelor fizice repopularii in vederea restabilirii productiei 200.000 nelansat fir.info/informa
și Guvernul refacerea producție agricolă neautorizate) agricole cu utilizarea conversiei UVM, daca euro/ proiect tii_institutional
României terenurilor agricole distrus de pesta este cazul; e_dezbatere_
și a potențialului porcină africană Cooperativele agricole, publica_docu
de producție grupurile de producatori • Achizitia animalelor de reproductie destinate mente_supus
afectate de constituite în baza legislației reprofilarii fermelor afectate, prin popularea e_dezbaterii_
dezastre naturale, naționale în vigoare cu alte specii de animale in vederea publice
de condiții de restabilirii productiei agricole cu utilizarea
mediu adverse și conversiei UVM de la o specie la alta;
de evenimente
catastrofale • Extinderea si/sau modernizarea in scopul
adaptarii adaposturilor de animale.
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.2)

APEL NELANSAT

PAGINA 4 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, Educație, burse, Incluziunea copiilor ONG-uri din România sau În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, Între 60.000 - 3 mai 2019, http://www.ee
Islanda, ucenicie şi romi în școală instituţiile publice din proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie euro și ora 13:00 a4edu.ro/apel
Liechtenstei antreprenoriatul România active în domeniul să fie depuse şi implementate consorţii compuse 200.000 _roma2018/
n și tinerilor – incluziunii copiilor romi în dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli, cu euro
Guvernul şcoală. Acestea pot candida minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.
României numai în numele unui
Apel de proiecte în consorţiu. proiecte vor răspunde nevoii de creştere a
domeniul capacităţii de organizare a instituţiilor/organizaţiilor
incluziunii copiilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi.
romi în şcoală Proiectele vor facilita:
Partenerii eligibili în
consorţiu: şcolile româneşti • formarea profesorilor în domenii precum:
care au înscrişi minimum promovarea unei şcoli inclusive şi învăţarea
(GRANTURILE 20% copii romi fiecare. într-un mediu multicultural, democraţie,
SEE ŞI toleranţă, antidiscriminare etc.;
GRANTURILE • organizarea de activităţi de învăţare pentru
NORVEGIENE) părinţii romi şi neromi;
• organizarea activităţilor extra-curriculare
pentru copiii romi şi neromi în vederea
creşterii incluziunii şi competenţelor lor
sociale.
NOU!

PAGINA 5 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, Educație incluzivă Apelul vizează Promotori pot fi: • Măsuri de sprijin pentru combaterea și Între Pentru ONG- 4 aprilie http://frds.ro/i
Islanda, pentru copii și creșterea gradului Ministere de resort din prevenirea abandonului școlar/părăsirii 500.000 uri: minim 10% 2019 ndex.php?id=
Liechtenstei tineri în situații de de incluziune domeniul educației sau timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în euro și 138
n și risc socială a copiilor și social și agenții, sistemul educațional, din categoria 1.500.000
Guvernul tinerilor din structuri/alte organisme măsurilor de prevenire, intervenție și euro
României România și va aflate în compensare, centrate pe școală, ca motor
(GRANTURILE finanța proiecte care subordinea/coordonarea al unei educații de calitate, echitabile și
SEE ŞI vor contribui la acestora; incluzive.
GRANTURILE asigurarea Instituții publice de • Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu
NORVEGIENE) accesului acestora învățământ (ISCED 0-3), din CES și/sau dizabilități.
la o educație de rețeaua școlară națională; • Activități specifice de îmbunătățire a calității,
calitate, echitabilă și Centre județene de resurse relevanței și accesibilității învățământului
NOU! incluzivă, în raport și asistență educațională profesional și tehnic, orientate în direcția
cu nevoile fiecăruia. (inclusiv la nivelul Mun. prevenirii abandonului școlar/părăsirii
București); timpurii a școlii.
Autorități publice locale • Activități de îmbunătățire a infrastructurii
(consilii județene, consilii educaționale și/sau sociale, justificate în
locale), inclusiv instituții raport cu nevoile din aria de implementare a
publice cu personalitate proiectului și cu măsurile de sprijin adresate
juridică din subordinea grupurilor țintă principale
acestora, cu atribuții în • Sprijin material direcționat către
domeniul educației de nivel îmbunătățirea participării și performanței
preuniversitar și al școlare, a sănătății și nutriției copiilor și
incluziunii sociale; tinerilor.
Alte entități de drept public • Acțiuni și campanii de informare și
cu atribuții în domeniul conștientizare pe teme legate de
proiectului; promovarea educației incluzive.
Organizații • Studii, analize, strategii, planuri de acțiune
neguvernamentale. etc. pentru fundamentarea și/sau evaluarea
impactului măsurilor de combatere și
Parteneri pot fi: prevenire a abandonului școlar/părăsirii
entități publice, de tipul celor timpurii a școlii și/sau de promovare a
menționate cu titlu indicativ educației incluzive.
ca fiind eligibile și în calitate
• Activități de transfer de bune practici cu
de promotori; organizații
entități din Norvegia, în oricare din ariile de
neguvernamentale, inclusiv
intervenție de mai sus.
grupuri de acțiune locală
(GAL); asociații ale
autorităților locale.

PAGINA 6 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Infrastructura de Dezvoltrea entităților Unităţi şi instituţii de drept • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de Minim Pentru 20 http://regio-
Europeană inovare și transfer de inovare și public inovare şi transfer tehnologic (ITT), 100.000 componenta de februarie adrcentru.ro/1
și Guvernul tehnologic transfer tehnologic respectiv construcţia, extinderea şi dotarea euro ajutor regional: 2019, ora -consolidarea-
României (ITT) din mediul Unităţi şi insituţii de drept cu echipamente și software necesare 12:00 cercetarii-
urban şi rural, în privat Maxim Minim 50% în dezvoltarii-
domeniile de • achiziționarea de servicii de transfer 3.000.000 cazul tehnologice-
(PROGRAMUL specializare Forme asociative între tehnologic specifice (altele decât cele euro întreprinderilor si-a-inovarii/
OPERAȚIONAL inteligentă naţionale acestea oferite de angajații centrelor de inovare și mari
REGIONAL, AP 1, şi/ sau regionale transfer tehnologic)
PI 1.1, Operațiunea Minim 40% în
A) În cazul în cazul
Solicitantul/ liderul de Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie care întreprinderilor
parteneriat/ membrul să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, proiectul mijlocii
parteneriatului trebuie să fi conform mecanismului de implementare a axei cuprinde
depus scrisoarea de intenţie prioritare 1. doar Minim 30% în
în cadrul apelului regional componenta cazul
cu privire la exprimarea de minimis: întreprinderilor
interesului pentru prezentul mici si micro
apel. Minim
100.000
euro
Pentru
Maxim componenta de
200.000 ajutor de
euro minimis:

Minim 10%

PAGINA 7 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea inovării în Componenta investiţională Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi Minim Minim 50% 13 http://regio-
Europeană parcurilor firme prin susţinerea aferentă ajutorului de stat sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 100.000 februarie adrcentru.ro/1
şi Guvernul științifice și entităților de inovare regional se acordă parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban euro și 2019, ora -consolidarea-
României tehnologice şi transfer parteneriatului dintre şi rural, din zonele cu concentrare economic din maximum 12:00 cercetarii-
tehnologic în membrii asocierii în regiunile mai puţin dezvoltate din România, valoarea dezvoltarii-
domenii de participaţiune constituite în respectiv: alocării tehnologice-
specializare vederea creării parcului regionale si-a-inovarii/
(PROGRAMUL inteligentă ştiinţific şi tehnologic a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi pentru
OPERAȚIONAL (instituţie de învăţământ tehnologice, respectiv construcţia, extinderea prezentul
REGIONAL, AP 1, superior acreditată şi/ sau o şi dotarea cu echipamente şi software apel
PI 1.1, Operaţiunea unitate de cercetare necesare;
B) dezvoltare, pe de o parte şi b) Achiziţionarea de servicii de transfer Pentru
regii autonome, companii tehnologic specific (altele decât cele oferite componenta
naţionale, societăţi de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi de minimis:
comerciale, administraţia tehnologice) maximum
publică locală, asociaţii de 200.000
patronale sau profesionale, euro
persoane fizice, investitori Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie
români sau străini) să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie,
conform mecanismului de implementare a axei
Componenta de servicii prioritare 1.
aferentă ajutorului de
minimis se acordă exclusiv
membrului asocierii
desemnat să implementeze
activităţile de transfer
tehnologic

PAGINA 8 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltare locală Dezvoltarea Unități Administrativ Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de Valoare 0% în cazul Apel http://regio-
Europeană plasată sub infrastructurii în Teritoriale investiții, în funcție de nevoile specifice identificate minimă întreprinderilor nelansat adrcentru.ro/9
și Guvernul responsabilitatea orașele/municipiile Oraș/Municipiu/sectoarele la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare aferentă de economie -1-dezvoltare-
României comunităţii cu peste 20.000 municipiului București- ca Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune cheltuielilor socială de locala-
locuitori în care sunt membre în Grupul de Locală și se referă la: eligibile la inserție plasata-sub-
identificate zone Acțiune Locală din cadrul nivel de responsabilita
marginalizate, adică Listei SDL-urilor selectate la • investiţiile în infrastructura de locuire - proiect: Minim 2% tea-
(PROGRAMUL
zone cu populație finanțare construirea/reabilitare/modernizare 30.000 euro pentru celelalte comunitatii/
OPERAȚIONAL
aflată în risc de locuinţelor sociale categorii de
REGIONAL, AP 9, Parteneriate între UAT
sărăcie și Valoarea beneficiari
PI 9.1)
excluziune socială Oraș/Municipiu/ sectoarele • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii totală
municipiului București - sociale – maximă a
membru în Grupul de constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea
Implementareade pachetului
măsuri care să Acțiune Locală din cadrul centrelor comunitare integrate medico- de proiecte
diminueze acțiunea Listei SDL-urilor selectate la socială; de
APEL NELANSAT finanțare și lider de
factorilor ce infrastructur
parteneriat - și furnizori • investiţii în infrastructura de educaţie –
generează sărăcie ă la nivel de
și excluziune socială publici și privați de servicii construire /reabilitare/modernizare/dotarea
strategie:
sociale de unităţi de învăţământ preuniversitar
4.900.000
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
euro
Furnizori publici și privati de gimnaziale etc.);
servicii sociale acreditați
• investiții în amenajări ale spațiului urban
conform legislației în
degradat al comunității defavorizate
vigoare, cu o vechime de
cel putin un an, inainte de • construirea/ dotarea cu echipamente a
depunerea proiectului, cu infrastructurii întreprinderilor de economie
competențe în furnizare de socială de inserţie.
servicii sociale, comunitare,
desfasurare de activitati
recreativ-educative,
culturale, agrement și sport

Întreprinderi de economie
socială de inserție

PAGINA 9 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2t
Europeană outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat DJ0nI
şi Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale • Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate unui proiect
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să este de
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau 500.000
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de euro
furnizarea de măsuri specializate pentru Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement stimularea ocupării forței de muncii), cu modificările și completările
muncă ulterioare – activitate relevanta și obligatorie
(PROGRAMUL • Organizarea și derularea de măsuri active de
OPERAȚIONAL Furnizori de formare ocupare inclusiv outplacement, acordate
CAPITAL UMAN, profesională persoanelor din grupul țintă – activități
AP 3, OS 3.9) relevante și obligatorii
Asociații și fundații • Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
Camerele de Comerț și o introducerea și sprijinirea unor forme
Industrie flexibile de ocupare, astfel încât
APEL NELANSAT
angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare de
organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al angajaților,
care asigură un tratament egal la locul
de muncă, inclusiv pentru nevoile
lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
• Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
• Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 10 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Educație de Creșterea Ministerul Educației Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru Valoarea - 30 http://www.fon
Europeană calitate în creșe la participării la Naționale (MEN) educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari (ex. eligibilă decembrie duri-
şi Guvernul nivel național învăţământul ante- cadrul de management instituţional, cadrul maximă a 2019 ue.ro/presa/n
României preșcolar și Partenerii eligibili pot fi: curricular metodologic naţional, promovare de proiectului outati-am-
preșcolar, în special bune practici educaţionale pentru Educație si este de oi/details/6/51
(PROGRAMUL a Agenţii, structuri/alte Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.). 4.000.000 3
OPERAȚIONAL grupurilor cu risc de organisme aflate în euro
CAPITAL UMAN, părăsire timpurie a subordinea/ coordonarea Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii
AP 6, OS 6.2 & 6.6) școlii, cu accent pe MEN şi alte şi materiale de învăţare pentru copiii din
copiii aparținând organisme publice cu învățământul ante-preșcolar, în special pentru
minorității atribuţii în domeniul copiii aparținând minorității roma și copiii cu
roma și a celor din educaţiei şi formării dizabilități;
mediul rural profesionale, inclusiv
asigurarea calității în Promovarea de bune practici în aria facilitării
Îmbunătățirea învățământul preuniversitar; accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor
competențelor proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
personalului didactic Instituţii de învăţământ parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
din învățământul acreditate, publice şi
preuniversitar în private, din reţeaua şcolară Încurajarea mobilității personalului didactic prin
vederea promovării naţională; scheme de mobilitate profesională, asigurarea
unor servicii unor programe de mentorat, în vederea extinderii
educaționale de Furnizori de servicii de utilizării metodelor activ-participative de educație
calitate orientate pe orientare, consiliere, bazate pe noul curriculum şi pe nevoile copiilor
nevoile elevilor și a mediere şcolară şi servicii mici, în special în cazul personalului care lucrează
unei școli incluzive alternative, cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
publici şi privaţi; copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi
speciale, copii din comunitățile dezavantajate
Autoritățile publice locale cu socioeconomic;
atribuții în domeniul
educaţiei de nivel Perfecționarea profesională specializată a
preuniversitar; resurselor umane pentru învățământul
antepreșcolar;
ONG-uri;
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
Instituții/agenții
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI
guvernamentale cu atribuții
în domeniul incluziunii
sociale;

Parteneri sociali din


învățământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 11 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Entități ale economiei Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului Valoarea Variabilă 15 https://bit.ly/2
Europeană înființarea de pentru înființarea de sociale, rețele, uniuni, necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, maximă ianuarie wVAfZ1
și Guvernul întreprinderi structuri de federații din sectorul inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. eligibilă a 2019, ora
României sociale economie socială economiei sociale unui proiect 16:00
Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul este de
(PROGRAMUL entităților nou înființate, vor putea beneficia de 3.000.000
OPERAȚIONAL Alte entități relevante – activități de consiliere/consultanță în domeniul euro
CAPITAL UMAN, furnizori de formare antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul
AP 4, O.S. 4.16) profesională autorizaţi social.
publici şi privaţi, furnizori de
servicii de ocupare Etape de implementare:
acreditați publici și privați,
furnizori de servicii sociale, Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi
organizaţii sindicale şi întreprinderi sociale
organizații patronale, Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri
asociaţii profesionale, şi monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
camere de comerț și
industrie, ONG-uri

Toate categoriile de entităţi


eligibile menţionate pot
participa în cadrul
proiectului atât ca beneficiar
unic, cât și în parteneriat cu
oricare dintre categoriile de
entităţi eligibile, inclusiv în
parteneriat cu autorități
publice centrale sau locale

PAGINA 12 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Creșterea ratei de MEN și agenții, structuri/alte Sprijinirea participării la învăţământul Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană serviciilor de cuprindere în organisme aflate în antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare eligibilă a nelansat npPeW7
şi Guvernul educație învațământul subordinea/coordonarea și consiliere a părinţilor, programe de educație unui proiect
României antepreșcolară antepreșcolar și MEN şi alte organisme parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de este de
preșcolar, în special publice cu atribuții în asigurare de sprijin financiar. maxim
pentru categoriile domeniul educației și 539.812,19
(PROGRAMUL
dezavantajate de formării profesionale, Asigurarea resurselor umane calificate pentru euro
OPERAȚIONAL
copii inclusiv asigurarea calității învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
CAPITAL UMAN,
în învățământul încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
AP 6, OS 6.2)
preuniversitar scheme de mobilitate profesională, asigurarea
unor programe de mentorat;
Instituții de învățământ
(ISCED 0) acreditate, Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii
publice și private, din şi materiale de învăţare pentru copiii din
APEL NELANSAT
rețeaua școlară națională învățământul antepreșcolar, în special pentru
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
Furnizori de servicii de dizabilități;
orientare, consiliere,
mediere școlară și servicii Promovarea de bune practici în aria facilitării
alternative, publici și privați accesului la Ingrijire si Educatie Timpurie a
Copiilor/Early Childhood Education and Care
Parteneri sociali din (ECEC), valorificând rezultatele unor
învățământul preuniversitar proiecte/programe iniţiate/dezvoltate în
(ex. organizații sindicale) parteneriat, inclusiv la nivel transnațional.
Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții
în domeniul incluziunii
sociale

APL cu atribuții în domeniul


educației de nivel
preuniversitar

ONG

PAGINA 13 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de educație Creșterea numărului Agenţii, structuri/ alte • Furnizarea de programe de A doua șansă Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană de a doua șansă de tineri care au organisme aflate în cu accent pe zonele rurale și comunitățile eligibilă a nelansat npSssH
şi Guvernul abandonat școala și subordinea/coordonarea dezavantajate din punct de vedere socio- unui proiect
României de adulți care nu și- MEN şi alte organisme economic; este de
au finalizat educația publice cu atribuţii în • Sprijin pentru dezvoltarea programelor de maxim
(PROGRAMUL
obligatorie care se domeniul educaţiei şi tip A doua șansă inclusiv a programelor de 3.497.980
OPERAȚIONAL
reîntorc în sistemul formării profesionale – de la formare profesională prin susținerea euro
CAPITAL UMAN,
de educație și nivel județean, elaborării de materiale noi de învățare,
AP 6, OS 6.4 & 6.6)
formare, inclusive Instituţii de învăţământ învățământ alternativ orientat către
prin programe de tip (ISCED 1-3) acreditate, obținerea de competențe cheie;
a doua șansă și publice şi private, din • Alte măsuri în sprijinul atingerii obiectivelor
programe de reţeaua şcolară naţională, specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex:
formare Autoritățile publice locale cu crearea de rețele pentru incluziune socio-
APEL NELANSAT
profesională; atribuții în domeniul educațională, care pun accent pe nevoile
educaţiei de nivel grupurilor țintă (copii/tineri „hard to
preuniversitar, reach/hard to motivate”), în special în etape
Îmbunătățirea
competențelor
ONG-uri. de tranziție între nivele de școlarizare,
personalului didactic susținerea motivației individuale pentru
Partenerii pot fi instituții participare școlară etc.)
din învățământul
preuniversitar în
similare categoriilor de • Consiliere și programe de educație
solicitanți eligibili și/sau parentală pentru membrii familiilor copiilor și
vederea promovării
categorii de organizații adulților care se află în afara sistemului
unor servicii
educaţionale de
detaliate mai jos: educațional;
calitate orientate pe • Studii, analize care să vizeze participarea la
MEN, educație, în special a copiilor și tinerilor
nevoile elevilor și a
Furnizori de servicii de aparținând minorității roma, a celor care
unei școli incluzive.
orientare, consiliere, provin din medii dezavantajate socio-
mediere şcolară şi servicii economic, din mediul rural, precum și a
alternative, publici şi privaţi, copiilor/tinerilor cu dizabilități;
Parteneri sociali din • Acțiuni și campanii de conștientizare
învăţământul preuniversitar destinate creșterii ratelor de menținere în
(ex. organizaţii sindicale), sistemul inițial de învățământ și pentru a
Administrația Națională a asigura înțelegerea beneficiilor pe care o
Penitenciarelor şi instituţii oferă educația în relație cu oportunitățile de
subordonate, angajare;
Instituţii/agenţii • Perfecționarea profesională specializată
guvernamentale cu atribuţii pentru personalul didactic din învățământul
în domeniul incluziunii preuniversitar;
sociale,
• Promovarea unor măsuri integrate de
Instituţii de cult şi asociaţii
mobilitate pentru personalul didactic .
religioase.

PAGINA 14 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Pentru o inimă Creșterea numărului Ministerul Sănătății, organ • Elaborarea metodologiei pentru programul Maxim Variabilă Apel https://bit.ly/2I
Europeană sănătoasă- de persoane care de specialitate al național de screening pentru identificarea 25.000.000 nelansat s2ciU
și Guvernul beneficiază de administrației publice pacienților cu factori de risc cardiovascular euro
României Program de programe de sănăta centrale, cu personalitate
screening pentru te și de servicii juridică, în subordinea • Furnizarea programelor de formare/ instruire
identificarea orientate către Guvernului; profesională specifică pentru specialiștii
pacienților cu prevenție, depistare implicați în derularea programului național de
factori de risc precoce (screening), Institut sau instituție de screening pentru identificarea pacienților cu
cardiovascular diagnostic și sănătate publică aflată în factori de risc cardiovascular
tratament precoce subordinea Ministerului
pentru principalele Sănătății cu personalitate • Furnizarea de servicii medicale prin
patologii juridică cu atribuţii în programul național de screening pentru
(PROGRAMUL domeniu identificarea pacienților cu factori de risc
OPERAȚIONAL cardiovascular
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS • Activități de informare, educare,
4.9) Parteneri eligibili: conștientizare a grupului țintă al serviciilor de
screening pentru identificarea pacienților cu
Ministerul Sănătății factori de risc cardiovascular
Institut sau instituție de
APEL NELANSAT sănătate publică aflată în • Sprijin pentru înființarea şi funcționarea
subordinea Ministerului centrelor de screening pentru furnizarea de
Sănătății servicii de screening pentru identificarea
Institut sau instituție pacienților cu factori de risc cardiovascular
medicală publică care
deține secție de cardiologie
Universități publice de
Medicină și Farmacie
ONG-uri relevante
organizate ca societăți
profesionale care
desfășoară activități
educaționale
şi de cercetare în domeniul
screening-ului şi prevenției
cardiovasculare

PAGINA 15 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sistem Dezvoltarea și Ministerul Educației • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de Valoarea Variabilă 4 februarie http://www.fon
Europeană multinivelar de implementarea unui Naționale calificare pe mai multe niveluri bazat pe eligibilă a 2019, ora duri-
și Guvernul calificări pentru sistem de calificare promovarea rutelor flexibile de progres în proiectului 16:00 ue.ro/presa/n
României învățământul pe mai multe Partenerii eligibili pot fi: cariera profesională, cu un accent pe este de outati-am-
superior niveluri bazat pe dobândirea de abilități şi competențe maxim oi/details/6/54
promovarea rutelor Agenții, structuri aflate în relevante pentru piața muncii; 4.657.106 1
flexibile de progres coordonarea/subordonarea euro
(PROGRAMUL în cariera MEN şi alte organisme • Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la
OPERAȚIONAL profesională, cu publice cu atribuții în învățământul terțiar, inclusiv activități de
CAPITAL UMAN, accent pe domeniul învățământului cooperare transnațională.
AP 6, OS 6.8) dobândirea de superior, inclusiv a Cadrului
abilități și Național al Calificărilor în
competente Învățământul Superior.
relevante pentru
piața muncii Parteneri sociali din
învățământul superior (ex.
organizații sindicale)/
Parteneri sociali/ sindicate/
comitete sectoriale/ instituții
și organizații membre ale
Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială.

PAGINA 16 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programe Creșterea numărului Spitalele publice cu servicii • Furnizarea programelor şi serviciilor de Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2x
Europeană regionale de de persoane care de obstetrică-ginecologie de sănătate esenţiale de prevenție, depistare maximă nelansat na2nZ
și Guvernul îngrijire a gravidei beneficiază de nivelul III care au precoce, diagnostic și tratament precoce eligibilă a
României şi copilului - etapa programe de competență la nivelul prenatal unui proiect
II sănătate și de regiunii de dezvoltare vizate per fiecare
servicii orientate de proiect din regiunile
către prevenție, • Activități de informare, educare, vizate de
depistare precoce Parteneri eligibili: conştientizare a grupului țintă al serviciilor de prezentul
(PROGRAMUL (screening), îngrijire a gravidei și copilului ghid este de
OPERAȚIONAL diagnostic și Ministerul Sănătății 2.000.000
CAPITAL UMAN, tratament precoce Instituțiile și structurile de euro
AP 4, PI 9.iv, OS pentru principalele specialitate ale Ministerului
4.9) patologii Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul
sănătății publice la nivel
național, regional, județean
și local, cu personalitate
juridică, aflate în
APEL NELANSAT subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea
Ministerului Sănătății, cu
excepția CNAS și a caselor
de asigurări de sănătate;
Autorități ale administrației
publice locale;
Autorități publice - spitalele
publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
ONG-uri relevante
Furnizori de servicii
medicale în sistemul public/
contract cu CASS

Este obligatorie derularea


proiectului în parteneriat

PAGINA 17 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri integrate Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la Pentru Variabilă Apel http://www.fon
Europeană de prevenire a timpurii a școlii prin organisme aflate în decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția regiunile nelansat duri-
și Guvernul părăsirii timpurii a măsuri integrate de subordinea/coordonarea competențelor cheie ale elevilor din mai puțin ue.ro/presa/n
României şcolii prevenire și de MEN şi alte organisme învățământul obligatoriu; dezvoltate, outati-am-
asigurare a publice cu atribuţii în • Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
(PROGRAMUL oportunităților egale domeniul educaţiei şi sprijină implementarea curriculumului maximă 6
OPERAȚIONAL pentru elevii formării profesionale – de la revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a
CAPITAL UMAN, aparținând nivel județean pentru elevi și cadre didactice), în special unui proiect
AP 6, OS 6.3, 6.5, grupurilor Instituţii de învăţământ cele de tipul resurselor educaționale este de
6.6) vulnerabile, cu (ISCED 1-3) acreditate, deschise; 1.700.000
accent pe elevii publice şi private, din • Perfecționarea profesională specializată euro
aparținând reţeaua şcolară naţională pentru personalul didactic din învățământul
minorității roma și Autoritățile publice locale cu preuniversitar;
APEL NELANSAT elevii din mediul atribuții în domeniul • Promovarea unor măsuri integrate de Pentru
rural/ comunitățile educaţiei de nivel mobilitate pentru personalul didactic; regiunea
dezavantajate preuniversitar • Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și dezvoltată
socio-economic Partenerii pot fi instituții monitorizare a segregării în școli; (București
Ilfov),
similare categoriilor de • Stimulente pentru participarea la programe valoarea
solicitanți eligibili și/sau de Școală după școală;
următoarele categorii de maximă
• Dezvoltarea unor mecanisme de susținere a eligibilă a
organizații: procesului de dezvoltare și furnizare a
• unui proiect
MEN, curriculum-ului la decizia școlii prin este de
• Furnizori de servicii de implicarea parteneriatelor; 1.200.000
orientare, consiliere, • Accesibilizarea învățământului obligatoriu euro
mediere şcolară şi pentru elevi cu cerințe educationale
servicii alternative, speciale prin asigurarea de materiale de
publici şi privaţi, învățare adaptate nevoilor acestora;
• Parteneri sociali din • Realizarea de studii tematice privind
învăţământul aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
preuniversitar (ex. competențelor cheie cu focalizare pe copiii
organizaţii sindicale), și tinerii din minoritatea roma, copii din
• Instituţii de cult şi medii dezavantajate socio-economic, din
asociaţii religioase, mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
• Administrația Națională
a Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,
• Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
• ONG-uri

PAGINA 18 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Copiii mai întâi Proiectele se vor Autoritățile publice locale cu • Furnizarea de servicii integrate de sprijin in Valoare 0% - 5% Apel http://www.fon
Europeană concentra pe responsabilități in domeniul vederea asigurării tranziției de la servicii de minimă nelansat duri-
si Guvernul dezinstituționalizare protecției copilului îngrijire instituționalizate către servicii la proiect ue.ro/pocu-
României PROGRAMUL a copiilor aflați in 50 nivelul comunității 450.000 2014#implem
OPERATIONAL dintre cele 77 de in parteneriat cu euro entare-
CAPITAL UMAN centre de plasament • Orice alte masuri care vin in sprijinul program
(AP 4, PI 9.iv, OS clasice, funcționale furnizori de servicii sociale dezinstituționalizării si al furnizării de servicii Valoarea
4.12; 4.13; 4.14) la 30 iunie 2016, si la nivelul comunității maximă
vor include servicii 1.300.000
integrate de sprijin • Furnizarea de programe de asistenta tinerilor euro
in vederea asigurării (cu vârsta pana in 18 ani sau pana la 26 ani
APEL NELANSAT tranziției de la daca urmează programe de educație/
servicii de îngrijire formare)
instituționalizate
către servicii la • Furnizarea de servicii si masuri preventive si
nivelul comunității, de intervenție timpurie pentru copii in vederea
programe complexe prevenirii separării copilului de familie si a
de asistenta a instituționalizării
tinerilor si de
integrare socio- • Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de asistenți
economica la nivelul sociali si a celei de asistenți maternali la
comunității a nivelul comunității, inclusiv prin furnizarea de
acestora, precum si programe de formare si de schimb de
masuri preventive experiența; dezvoltarea cu prioritate a
de evitare a asistentei maternale pentru copiii cu
separării copilului de dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea
familie si de serviciilor de tip familial, identificare si
instituționalizare. monitorizare copii aflați in risc de separare de
familie (ex. aplicare fisa de identificare a
riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor copii,
referirea lor către serviciile de sănătate si de
educație etc).

PAGINA 19 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Servicii sociale Reducerea Autoritățile centrale şi locale Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2E
Europeană pentru persoanele numărului de cu responsabilități în accesului la servicii integrate, ex.: maximă nelansat rBjVK
și Guvernul fără adăpost persoane domeniu, în parteneriat cu • cazare temporară, eligibilă a
României aparţinând actorii sociali relevanți • servicii de asistență psiho-socio-medicală, unui proiect
grupurilor • continuarea/ reintegrarea în sistemul de este de
vulnerabile
Furnizori de servicii sociale educație, 300.000
(PROGRAMUL (persoane fara
în condițiile legii singuri sau • furnizarea de măsuri active de ocupare, euro
OPERAȚIONAL adapost) prin
în parteneriat cu actori consiliere, formare, reinserție/ acompaniere
CAPITAL UMAN, furnizarea unor
relevanți socio-profesională în vederea
AP 4, OS 4.4) servicii sociale/ inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri
medicale/ socio- de acompaniament etc.) destinate
profesionale/ de persoanelor fără adăpost, în concordanţă cu
formare nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de
APEL NELANSAT profesională soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de
adecvate nevoilor bază.
specifice
Serviciile sociale adresate persoanelor fără
adăpost au drept scop asigurarea de găzduire pe
perioadă determinată, asociată cu acordarea unor
servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile
individuale identificate.

Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de


ocupare, psihologice etc grupului tinta si nu
investitia in resursele umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel, activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de ocupare,
educationale etc persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa reprezinte
80% din proiect (element de eligibilitate proiect),
iar activitatile suport (destinate resurselor umane
din sistem: formare profesionala etc.) vor
reprezenta maxim 20% din activitatile proiectului si
implicit si din bugetul aferent activitatilor
proiectului.

PAGINA 20 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Implementarea Reducerea Autoritățile locale cu Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu Valoarea Variabilă 29 martie http://bit.ly/2lP
Europeană strategiilor de numărului de responsabilități în domeniu, (element de eligibilitate): maximă a 2019, ora IBLc
şi Guvernul dezvoltare locală persoane aflate în în parteneriat cu actorii unui proiect 16
României în comunitățile risc de sărăcie și sociali relevanți/Furnizori de - o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de este de 1
marginalizate din excluziune socială servicii sociale în condițiile servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio- milion de
zona rurală și/ sau din comunitățile legii educaționale) aferentă cel puțin unui proiect hard euro
în orașe cu o marginalizate din de infrastructură socială finanțat în cadrul unei
populație de până zona rurală și orașe Entități relevante pentru SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-
la 20.000 locuitori cu o populație de implementarea proiectelor 2020
până la 20.000 aferente SDL selectate
locuitori prin și
implementarea de
măsuri/ operațiuni - o măsură din domeniul ocupării forței de muncă,
(PROGRAMUL integrate în respectiv sprijin pentru accesul și/sau menținerea
OPERAȚIONAL contextul pe piața muncii și/sau susținerea
CAPITAL UMAN, mecanismului de antreprenoriatului în cadrul comunității
AP 5, OS 5.2) DLRC.
- împreună cu alte măsuri, dintre domeniile vizate
de celelalte activități principale, dacă este cazul, în
funcție de nevoile identificate la nivelul teritoriului
eligibil vizat de proiectul POCU

PAGINA 21 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Curriculum Reducerea părăsirii Ministerul Educației • Realizarea și adoptarea de către MEN a Se va - 30 http://bit.ly/2w
Europeană național timpurii a școlii prin Naționale (MEN) unui document strategic de asumare a selecta un decembrie 6zee1
și Guvernul obligatoriu măsuri integrate de viziunii modificărilor în domeniul curriculum- singur 2020 sau la
României actualizat pentru prevenire și de Partenerii eligibili: ului național obligatoriu revizuit pentru proiect cu semnarea
învățământul asigurare a învățământul primar și gimnazial valoare contractului
primar și gimnazial oportunităților egale Agenţii, structuri/alte • Fundamentarea unor recomandări cu maximă de
pentru elevii organisme aflate în caracter metodologic pentru implementarea eligibilă de finanțare
aparținând subordinea/coordonarea curriculum-ului obligatoriu și a celui opțional 43.932.500
grupurilor MEN şi alte organisme pentru învățământul primar și gimnazial și euro
(PROGRAMUL vulnerabile, cu publice cu atribuţii în susținerea demersurilor de aplicare a noilor
OPERAȚIONAL accent pe elevii domeniul educaţiei şi planuri-cadru și programe școlare
CAPITAL UMAN, aparținând formării profesionale, • Dezvoltarea competențelor profesionale
AP 6, PI 10.i, OS minorității roma și inclusiv asigurarea calității pentru personalul didactic din învățământul
6.3, 6.5, 6.6) elevii din mediul în învățământul preuniversitar primar și gimnazial, în
rural/ comunitățile preuniversitar; vederea utilizării metodelor activ-
dezavantajate participative de educație bazate pe noul
socio-economic; Instituţii de învăţământ curriculum centrat pe competente cheie şi
Creșterea (ISCED 1-2) acreditate, pe nevoile elevilor, în special în cazul
numărului de oferte publice şi private, din personalului care lucrează cu copiii
educaționale reţeaua şcolară naţională; aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
orientate pe copii aparținând minorității roma, copii cu
formarea de Furnizori de servicii de nevoi speciale, copii din comunitățile
competențe și pe orientare, consiliere, dezavantajate socioeconomic.
utilizarea de soluţii mediere şcolară şi servicii • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
digitale/de tip TIC în alternative, publici şi privaţi; obiectivelor specifice stabilite în cadrul
procesul de acestei PI (ex. activități de formare care
predare; ANP şi instituţii promovează incluziunea, activități de
Îmbunătățirea subordonate; formare în aria elaborării de resurse
competențelor educaționale deschise pentru facilitarea
personalului didactic Autoritățile publice locale cu implementării curriculumului, activități de
din învățământul atribuții în domeniul formare pentru echipele manageriale în aria
preuniversitar în educaţiei de nivel monitorizării impactului măsurilor privind
vederea promovării preuniversitar; creșterea accesului la educație etc).
unor servicii
educaţionale de ONGuri;
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a Parteneri sociali din
unei școli incluzive. învăţământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 22 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sistem de educaţie Creșterea numărului CNDIPT • Dezvoltarea și implementarea unui sistem - - Apel http://www.fon
Europeană şi formare de oferte furnizate de anticipare a nevoilor de formare nelansat duri-
şi Guvernul profesională de sistemul de Partenerii eligibili pot fi: profesională pe termen scurt, mediu și lung, ue.ro/presa/n
României corelat cu nevoile educație și formare MEN; MMJS; Agenții, precum și de monitorizare a tranziției de la outati-am-
şi tendinţele pieţei profesională structuri subordonate sau educație și formare profesională la piața oi/details/6/29
muncii adaptate la nevoile aflate în coordonarea MEN/ muncii; 7
și tendințele de MMJS și alte organisme
dezvoltare ale pieței publice cu atribuții în • Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului,
muncii domeniul formării precum și elaborarea de calificări noi (cu
(PROGRAMUL profesionale; Autoritatea accent pe competențele antreprenoriale și
OPERAȚIONAL Națională pentru Calificări; sectoarele economice prioritare identificate
CAPITAL UMAN, ANOFM și structurile prin SNC);
AP 6, PI 10.iv, OS teritoriale ale acesteia cu
6.16) personalitate juridică; • Extinderea mecanismelor de recunoaștere
Membri ai Comitetelor și validare/certificare a competențelor și
Sectoriale și Comitete calificărilor dobândite în context nonformal
Sectoriale; Organizații și informal pentru sistemul de formare
APEL NELANSAT sindicale; Patronate; profesională (FPI);
Asociații profesionale;
Centre publice sau private • Elaborarea/validarea/implementarea unui
de validare/ certificare a sistem de asigurare a calității la nivel de
învățării anterioare; sistem și învățare la locul de muncă;
Furnizori de FPI autorizați,
publici și privați; Furnizori de
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea
servicii de consiliere și
participării la FP, inclusiv activități de
orientare profesională/
cooperare transnațională.
pentru carieră; Instituții și
organizații membre ale
Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială; Unitățile
de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură; Instituții și
organizații membre ale
consorțiilor și parteneriatelor
regionale și locale în
domeniile ocupării, educației
și formării profesionale.

PAGINA 23 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Finanțarea de Organizații patronale Organizarea și derularea de campanii de Valoarea Variabilă 25 ianuarie https://bit.ly/2
Europeană nivelului de proiecte care (patronate, federații conștientizare a angajatorilor care își desfășoară maximă 2019 D7MAij
și Guvernul cunoștințe/ vizează creșterea patronale, confederații activitatea în sectoarele economice cu potențial eligibilă a
României competențe/ numărului de patronale sau uniuni competitiv identificate conform SNC şi în corelare unui proiect:
aptitudini pentru angajați ale căror patronale teritoriale) - cu domeniile de specializare inteligentă conform
angajați cunoștințe/ persoane juridice de drept SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să- 1.000.000
competențe/ privat fără scop patrimonial, și adapteze activitatea la aceste sectoare euro
aptitudini se vor constituite în conformitate economice/domenii de specializare inteligentă
îmbunătăți în cu Legea dialogului social menționate anterior, privind importanța și
(PROGRAMUL domeniile aferente nr.62/10.05.2011, necesitatea participării angajaților la programe de
OPERAȚIONAL sectoarelor republicată, cu modificările formare continuă – activitate suport.
CAPITAL UMAN, economice/ și completările ulterioare;
AP 3, OS 3.12) domeniilor Organizarea și derularea de programe de formare
identificate conform Asociații de întreprinderi, profesională a adulților (cursuri de inițiere,
SNC şi SNCDI. persoane juridice constituite calificare, recalificare, perfecționare sau
in conformitate cu specializare), în conformitate cu prevederile OG
Ordonanța nr. 26 din 2000 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
cu privire la asociații si republicata, cu modificările și completările
fundații ulterioare – activitate relevantă și obligatorie.

Camerele de Comerț și Evaluarea și certificarea competențelor


Industrie – persoane juridice profesionale obținute pe alte căi decât cele
de utilitate publică, fără formale, respectiv non-formale și/sau informale –
scop patrimonial, organizate activitate relevantă.
în temeiul dispozițiilor din
Legea nr.335/06.12.2007 Sprijin acordat întreprinderilor care-și desfășoară
privind Camerele de Comerț activitatea într-unul din sectoarele economice cu
din România, cu modificările potențial competitiv identificate conform SNC și în
şi completările ulterioare corelare cu unul din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor
Entitățile de mai sus pot care intenționează să-și adapteze activitatea la
aplica în calitate de aceste sectoare economice/domenii de
beneficiari unici sau în specializare inteligentă menționate anterior, în
parteneriat cu alte entități vederea elaborării și introducerii unor programe de
relevante (de exemplu: învățare la locul de muncă - activitate relevantă și
organizații sindicale sau/si obligatorie
furnizori de formare
profesionala).

PAGINA 24 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Servicii sociale și Accelerarea Furnizori de servicii sociale • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în Valoare Variabilă 15 martie https://bit.ly/2
Europeană socio-profesionale tranziţiei de la acreditați în condițiile legii vederea asigurării tranziției de la servicii de minimă 2019, ora N76Y2P
și Guvernul la nivelul îngrijirea îngrijire instituționalizate către servicii la proiect: 16:00
României comunității pentru instituţională la nivelul comunității 450.000
copii și tineri îngrijirea alternativă euro
pentru copiii lipsiţi • Sprijin pentru furnizarea de programe de
de îngrijire asistență tinerilor (cu vârsta până în 18 ani Valoarea
părintească Solicitanții pot depune sau până la 26 ani dacă urmează programe maximă:
(PROGRAMUL proiecte individual sau în de educație/ formare) 1.300.000
OPERAȚIONAL parteneriat euro
CAPITAL UMAN, • Dezvoltarea de programe de identificare și
AP 4, OS 4.12, monitorizare a copiilor aflați în risc de
4.13, 4.14) separare de familie, inclusiv prin dezvoltare
rețelei de asistenți maternali

PAGINA 25 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezinstituționaliza Înființarea de servicii Autorități publice centrale şi • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în Valoarea Variabilă 29 martie https://bit.ly/2
Europeană rea persoanelor sociale destinate locale cu responsabilităţi în vederea tranziției de la servicii de îngrijire maximă 2019, ora Czh4bT
și Guvernul adulte cu persoanelor adulte domeniu, singure sau în instituționalizate către servicii la nivelul eligibilă a 16:00
României dizabilități – cu dizabilităţi în parteneriat cu entități comunității, inclusiv în complementaritate cu proiectului:
tranziția spre vederea relevante POR (locuințe protejate, centre de zi) cu 3.000.000
servicii sociale în dezinstituționalizării respectarea standardelor minime de calitate. euro
comunitate și prevenirii Furnizori de servicii sociale • Furnizarea de servicii sociale de tip echipe
reinstituționalizării în condițiile legii, singuri sau mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv prin
în parteneriat cu entități intermediul asistenților personali profesioniști
(PROGRAMUL relevante • Furnizarea de servicii de consiliere socială,
OPERAȚIONAL juridică şi de informare a persoanelor adulte
CAPITAL UMAN, cu dizabilități care părăsesc centrele de tip
AP 4, OS 4.15) rezidențial în vederea reintegrării acestor
persoane în societate

PAGINA 26 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Stagii de practică Creșterea MEN și structuri agenții/ • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între Bugetul Variabilă Apel http://www.fon
Europeană pentru elevi participării la organisme relevante, organizatorii (unităţi de învăţământ) şi alocat unei nelansat duri-
și Guvernul programe de subordonate/ coordonate de partenerii de practică (societăţi comerciale/ cereri de ue.ro/presa/n
României învățare la locul de către acesta structuri asociative, potențiali angajatori ai finanțare va outati-am-
muncă a elevilor și Angajatori (în calitate de viitorilor absolvenți, în special cu entități din fi cuprins oi/details/6/57
ucenicilor din parteneri de practică) sectoarele economice cu potențial între 2
(PROGRAMUL învățământul Asociații profesionale competitiv identificate conform SNC și din echivalentul
OPERAȚIONAL secundar și terțiar Camere de comerț și domeniile de specializare inteligentă în lei a
CAPITAL UMAN, non-universitar, cu industrie conform SNCDI); inimum
AP 6, PI 10, OS accent pe ONG-uri • Organizarea și derularea programelor de 75.000 euro
6.14) sectoarele Furnizori publici și privați de învățare la locul de muncă (internship/ și maximum
economice cu orientare și consiliere traineeship, stagii de practică, instruire 500.000
potențial competitiv profesională practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv euro
identificate conform Organizaţii sindicale şi activități de tip firmă de exercițiu (în
SNC și din organizaţii patronale conformitate cu metodologiile aplicabile
APEL NELANSAT domeniile de fiecărui tip de activitate, acolo unde este
specializare cazul);
inteligentă conform Pentru propunerile de • Organizarea competițiilor profesionale,
SNCDI proiecte care vizează concursurilor pe meserii, competițiilor și
învățarea la locul de muncă târgurilor pentru firme de exercițiu;
solicitanți și parteneri eligibili • Furnizarea de servicii de consiliere și
sunt: orientare profesională pentru elevi, axate pe
Inspectorate Şcolare dobândirea de competențe care răspund
Judeţene (ca structuri în necesităților pieței muncii;
subordinea MEN) • Crearea unui sistem de informare
Asociaţii profesionale coordonată, în ambele sensuri: de la
Angajatori, în calitate de companii/sectorul privat către rețeaua
parteneri de practică unităților de învățământ privind nevoile lor
ONG, în calitate de de instruire, precum și de la unitățile de
parteneri de practică învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii la nivel regional /local;
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a
practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;
• Organizarea de stagii de practică în state
membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile.

PAGINA 27 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea unor Centrul Național de • Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificat 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană sistemică a măsuri destinate Dezvoltare a Învățământului asigurarea calităţii în IPT ă nelansat OBvVsT
și Guvernul învăţământului îmbunătățirii Profesional și Tehnic
României profesional şi relevanței şi creșterii • Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în calității sistemului Partenerii eligibili pot fi: anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu de învățământ MEN; competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de profesional şi tehnic, MMJS; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare socio- în concordanță cu Agenții, structuri profesional şi tehnic la nevoile identificate
economică la nivel nevoile de subordonate sau aflate în
naţional, regional dezvoltare la nivel coordonarea MEN/ MMJS și
şi local național, regional şi alte organisme publice cu • Formarea profesională a persoanelor din
local, în strânsă atribuții în domeniul formării sistemul IPT
colaborare cu actorii profesionale;
interesați. ANOFM și structurile • Creşterea participării în învăţământul
teritoriale ale acesteia; profesional şi tehnic
(PROGRAMUL Inspecția Muncii și
OPERAȚIONAL structurile teritoriale ale • Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări
CAPITAL UMAN, acestei; profesionale, SPP, curriculum și auxiliare
AP 6, OS 6.11, Membri ai Comitetelor curriculare
6.14, 6.15, 6.16) Sectoriale și Comitete
Sectoriale;
Organizații sindicale; • Dezvoltarea si implementarea
Patronate; mecanismelor de monitorizare a inserţiei
Asociații profesionale; profesionale a absolvenţilor de învăţământ
Furnizori de FPC autorizați, profesional şi tehnic
publici și privați;
Furnizori de servicii de
APEL NELANSAT
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 28 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea nivelului Implementarea la Membri ai Comitetelor • Sprijin pentru participarea la programele de Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană de calificare al nivel național a Sectoriale şi Comitete FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă nelansat AmHdZa
și Guvernul angajaților prin măsurilor destinate Sectoriale cu personalitate eligibilă a
României programe de creșterii participării juridică; • Acțiuni de consiliere profesională și tutorat unui proiect
formare continuă la programele de pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea este de
corelate cu nevoile formare Organizații sindicale; participării la programele de FPC 1.000.000
pieței muncii profesională euro
continuă, în special Patronate;
pentru acei adulți cu • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
(PROGRAMUL validare a rezultatelor învățării dobândite în
un nivel scăzut de Asociații profesionale;
OPERAȚIONAL contexte non-formale și informale
calificare și
CAPITAL UMAN,
persoanele cu Centre publice sau private
AP 6, OS 6.12)
vârsta de peste 40 de validare/certificare a • Organizarea de campanii/acțiuni de
ani, din zone rurale învățării anterioare; informare și conștientizare pentru
defavorizate promovarea importanței formării
Furnizori de FPC autorizați, profesionale și participării la programele de
APEL NELANSAT publici şi privați, FPC

Furnizori de servicii de • Alte acțiuni inovative pentru creșterea


consiliere și orientare participării la FPC și oferirea unui sprijin
profesională/ pentru carieră; educațional individualizat, inclusiv prin
activități de cooperare transnațională și
Camere de comerț, industrie transfer de bune practici
și agricultură;

ONG-uri.

PAGINA 29 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Fundamentarea Introducerea de Unităţi administrativ- Prin acest apel, vor fi sprijinite unități administrativ Variabilă Variabilă 31 ianuarie http://poca.ro/
Europeană deciziilor, sisteme și teritoriale teritoriale de la nivelul județelor și municipiilor din 2019, ora solicitare-
și Guvernul planificare standarde comune regiunile mai puțin dezvoltate în formularea 17.00 finantare/cere
României strategică și în administrația politicilor publice, motivarea proiectelor de acte rea-de-
măsuri de publică locală ce administrative cu caracter normativ și planificarea proiecte-nr-
simplificare pentru optimizează Pot fi parteneri (asociați) în strategică instituțională cp-12-2018-
cetățeni la nivelul procesele orientate cadrul acestui apel: less-mysmis-
administrației către beneficiari în poca-471-2-1/
publice locale din concordanță cu unități administrativ-
regiunile mai puțin SCAP teritoriale (județe, municipii)
dezvoltate din regiunile mai puțin
dezvoltate,
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL ONG-uri,
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ, parteneri sociali (organizaţii
AP 2, OS 2.1) sindicale, organizații
patronale, precum și
formele de asociere ale
acestora cu personalitate
juridică),

instituții de învățământ
superior acreditate.

PAGINA 30 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Refacerea Menţinerea şi Administratori desemnați în • Menținerea și refacerea ecosistemelor Maxim Variabilă 31 http://www.fon
Europeană ecosistemelor refacerea condițiile legislației specifice forestiere și a serviciilor furnizate 10.000.000 decembrie duri-
și Guvernul degradate ecosistemelor și/sau proprietari ai fondului euro/ proiect 2020, ora ue.ro/presa/n
României degradate şi a forestier național aflat în • Menținerea și refacerea ecosistemelor 10:00 outati-am-
serviciilor furnizate proprietate publică lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor oi/details/6/62
(împăduriri, furnizate 1
(PROGRAMUL coridoare ecologice Administratori desemnați în
OPERAȚIONAL etc.), situate în afara condițiile legislației specifice • Menținerea și refacerea ecosistemelor de
INFRASTRUCTUR ariilor naturale și/sau proprietari ai apelor pajiști și a serviciilor furnizate
A MARE, AP 4, OS protejate de suprafață aflate în
4.1) proprietate publică • Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și /sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și /sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

PAGINA 31 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Deţinătorii publici şi privaţi Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este Maxim - 28 iunie https://bit.ly/2
Europeană prima împădurire financiar pentru de teren agricol şi formele reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 7.000.000 2019, ora QnnHoS
și Guvernul și crearea de înființarea de asociative ale acestora împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub euro 14
României suprafețe plantaţii forestiere, forma a două prime, după cum urmează:
împădurire respectiv realizarea
de trupuri de pădure
și perdele forestiere • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
(PROGRAMUL de protecție. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de
NAŢIONAL DE elaborare a proiectului tehnic de împădurire -
DEZVOLTARE acordată pentru toți beneficiarii schemei,
RURALĂ,
Submăsura 8.1)
• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de
12 ani, pentru acoperirea costurilor de
întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi
pentru compensarea pierderilor de venit
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în
funcție de categoria de beneficiar și tipul de
teren.

PAGINA 32 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea înființării Beneficiarii sprijinului Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare Maxim Variabilă Masura https://bit.ly/2
Europeană înfiintarea și și funcționarea nerambursabil sunt 500.000 16.1 ENn6mr
și Guvernul funcționarea Grupurilor grupurile operaționale care Cheltuielile de funcționare ale Grupului euro
României grupurilor Operaționale (GO) au fost selectate în etapa I Operațional 1 martie
operaționale (GO), cu scopul de a aferentă submăsurilor 16.1 2019
pentru dezvoltarea realiza, în comun, și 16.1a. Costurile directe generate în mod specific de
de proiecte pilot, un proiect de activitățile incluse în planul de proiect depus de
noi produse în dezvoltare-inovare GO
sectorul agricol nou, prin care să se Masura
abordeze anumite Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor 16.1a
probleme specifice
și să se valorifice Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 15 martie
Sprijin pentru
oportunitățile 2019
înființarea și
existente în
funcționarea
sectoarele agricol,
grupurilor
agro-alimentar și
operaționale (GO),
forestier.
dezvoltarea de
proiecte pilot,
produse și
procese în
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsurile 16.1,
16.1a)

PAGINA 33 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Înființarea Întreprinderile • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și Maxim Minim 50% 31 ianuarie https://portal.a
Europeană investiţii în și/ sau modernizare (microîntreprinderi, dotarea unităților de procesare, inclusiv 1.000.000 pentru IMM-uri 2019, ora fir.info/informa
și Guvernul procesarea/ a unităților de întreprinderi mici și mijlocii investiții privind marketingul produselor (ex. Euro/ și grupuri de 16:00 tii_generale_p
României marketingul procesare și și întreprinderi mari) etichetare, ambalare); proiect producători/ ndr_investitii_
produselor comercializare; pentru cooperative prin_pndr_sm
agricole Cooperativele • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea IMM pt. _4_2_procesa
Introducerea de noi de rețele locale de colectare, recepție, investiţii re_produse_a
tehnologii pentru Grupurile de producători depozitare, condiționare, sortare și capacități care nu gricole
dezvoltarea de noi de ambalare; conduc la Minim 60%
(PROGRAMUL produse și procese; un lant pentru alte
NAȚIONAL • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și alimentar întreprinderi
DEZVOLTARE Aplicarea măsurilor conformarea cu noile standarde impuse de integrat;
RURALĂ, de protecția legislația europeană pentru prelucrarea și
Submăsura 4.2) mediului inclusiv comercializarea produselor agro-alimentare; Maxim
scăderea 1.500.000
consumului de • producerea și utilizarea energiei din surse Euro/
energie și a regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a proiect
emisiilor GES; energiei produsă cu ajutorul pompelor de pentru alte
căldură, în cadrul unității procesatoare întreprinderi
Promovarea exclusiv pentru consumul propriu și investiții pt. investiţii
investițiilor pentru pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca care nu
producerea și și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare conduc la
utilizarea energiei de investiţii. un lant
din surse alimentar
regenerabile; integrat;

Creşterea numărului Maxim


de locuri de muncă. 2.500.000
Euro/
proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

PAGINA 34 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programul Creșterea Persoane juridice cu • promovarea vinurilor, prin submăsura de - Minim 50% Depunere http://www.ma
Europeană Naţional de Sprijin competitivității domiciliul fiscal în România promovare a vinurilor produse în UE care continuă dr.ro/horticult
al României în producătorilor de constă în acţiuni de informare în statele ura/viticultura-
sectorul vitivinicol vinuri, a Instituţii şi unităţi de membre, în scopul informării consumatorilor vinificatie.html
2014-2018 performanței cercetare-dezvoltare cu privire la consumul moderat de vin şi la
economice a vitivinicolă, definite conform schema de denumiri de origine controlată şi
(Aprobat prin întreprinderilor, legislaţiei naţionale în indicaţii geografice, precum şi submăsura
Ordinul nr. precum și pentru vigoare de promovare în ţări terţe, în vederea
1.801/2014, perfecționarea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu
modificat de tehnologiilor de Persoane fizice autorizate, denumire de origine controlată, indicaţie
Ordinul nr. vinificație prin care întreprinderi familiale, geografică sau a vinurilor pentru care se
208/2017) se obțin vinuri întreprinderi individuale indică soiul viţei-de-vie;
calitativ superioare • restructurarea şi reconversia podgoriilor;
Asociaţii de doi sau mai • asigurarea recoltei;
mulţi producători şi/sau • investiţii;
organizaţii interprofesionale • distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de


investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

a) construcția imobilelor destinate vinificației


(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.

PAGINA 35 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Premierea Creșterea vizibilității Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - Depunere http://uefiscdi.
României participării la României la nivel drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea continuă gov.ro/articole
Orizont2020 internațional in Romania care costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, grantului de /4440/Premier
domeniul cercetării implementează proiectele cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). tip ERC; ea-participarii-
si inovării; câștigate la competițiile Aceasta finanțare va fi alocata departamentului 15% din la-
Orizont 2020 din universitate sau institutului, care derulează valoarea Orizont2020.h
Consolidarea proiectul finanțat de Comisia Europeană. grantului tml
sistemului național acordat de
de CDI prin Activitățile propuse trebuie sa conducă la CE de tip
intensificarea consolidarea capacitații instituționale de a ERA Chair;
colaborării in participa in mod susținut la noi competiții Pentru
cercetarea organizate in cadrul Programului Cadru Orizont restul
Europeană de 2020. instrumentel
excelenta; or de
finanțare din
Creșterea calității Programul
proiectelor cu Orizont
participanți romani 2020:
la Orizont 2020, o 10% din
precum si a rolului valoarea
jucat de către bugetului
aceștia in viitoarele acordat de
proiecte Orizont CE asociat
2020; instituției
gazda din
Creșterea Romania in
sustenabilității calitatea de
participării coordonator
instituțiilor romanești al
in proiecte cu proiectului;
finanțare o 7.5% din
internaționala; valoarea
bugetului
Creșterea ponderii acordat de
finanțării externe in CE asociat
totalul cheltuielilor instituției
naționale de gazda din
cercetare- Romania in
dezvoltare. calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

PAGINA 36 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Dezvoltarea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea resurselor umane, a dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamental cercetare decembrie earch.ro/uplo
proiectelor CDI infrastructurii si a întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile a – maxim fundamentala; 2020 ads/programe
conform instituțiilor de profil; următoare: 40 mil. euro; -nationale/pn-
Programului Întreprinderi care realizează 50% pentru cdi-
Dezvoltarea creșterea eficientei activități de cercetare- • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare iii/scheme-
sistemului național utilizării resurselor in dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; ajutor-de-
de cercetare- organizațiile publice, • dezvoltare experimentala; maxim 20 stat/schema-
dezvoltare” prin dezvoltarea Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; mil. euro; 75% pentru 1-capacitate-
mecanismelor de superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare sistem.pdf
monitorizare si sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala.
evaluare a calității si experimenta
relevantei Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul la– maxim Pentru
activităților CDI; neguvernamentale care schemei sunt: 15 mil. euro; cercetarea
realizează activități de industriala si
creșterea cercetare-dezvoltare • Proiecte de cercetare Studii de dezvoltarea
atractivității fezabilitate experimentala
sistemului si Institute sau centre de (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire – maxim 7,5 se va acorda
deschiderea cercetare-dezvoltare echipe independente, reintegrarea mil. euro; un bonus de
organizațiilor de organizate in cadrul cercetătorilor din diaspora, burse pentru 10% pentru
cercetare către societăților naționale, cercetători debutanți, mobilitatea Activități de întreprinderile
comunitatea companiilor naționale si cercetătorilor, premiere rezultate cercetare) inovare – mijlocii si de
internaționala; regiilor autonome maxim 7,5 20% pentru
• Suport CDI mil. euro. întreprinderile
modernizarea Centre internaționale de mici, pana la o
administrației cercetare-dezvoltare (Dezvoltare instituționala, investiții, integrare intensitate
publice din sectorul înființate in baza unor si interconectare) maxima a
cercetării. acorduri internaționale ajutorului de
80%.

PAGINA 37 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Stimularea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea progresului dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamental cercetare decembrie earch.ro/uplo
proiectelor CDI întreprinderilor pe întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile a – maxim fundamentala; 2020 ads/programe
conform lanțurile de valoare următoare: 40 mil. euro; -nationale/pn-
Programului si a parteneriatelor Întreprinderi care realizează 50% pentru cdi-
Creșterea cu universitățile activități de cercetare- • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare iii/scheme-
competitivității publice, prin dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; ajutor-de-
economiei maximizarea valorii • dezvoltare experimentala; maxim 20 stat/schema-
românești prin adăugate din Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; mil. euro; 75% pentru 2-
cercetare, producția de bunuri superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare competitivitat
dezvoltare si inovatoare bazate sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala. e.pdf
inovare” pe cercetare experimenta
științifica; Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul la– maxim Pentru
neguvernamentale care schemei sunt: 15 mil. euro; cercetarea
creșterea capacitații realizează activități de industriala si
întreprinderilor de a cercetare-dezvoltare • Proiect experimental-demonstrativ Studii de dezvoltarea
absorbi tehnologie (demonstrare concept) fezabilitate experimentala
de ultima generație Institute sau centre de • Proiect de dezvoltare experimentala – maxim 7,5 se va acorda
si de a adapta cercetare-dezvoltare un bonus de
• Proiect de transfer la operatorul economic mil. euro;
aceste tehnologii la organizate in cadrul 10% pentru
• Proiect de valorificare la operatorul economic
nevoile pietelor- societăților naționale, Activități de întreprinderile
companiilor naționale si • Cecuri de inovare mijlocii si de
tinta; inovare –
regiilor autonome • Parteneriate orientate 20% pentru
• Cluster inovativ maxim 7,5
crearea unui mediu mil. euro. întreprinderile
stimulativ pentru Centre internaționale de • Centru de competenta mici, pana la o
inițiativa sectorului cercetare-dezvoltare • Concursuri intensitate
privat; înființate in baza unor • Platforme tehnologice maxima a
acorduri internaționale • Centre de transfer tehnologic ajutorului de
susținerea • Formarea resursei umane pentru transfer 80%.
proceselor de tehnologic
specializare • Parc științific
inteligenta;

dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.

PAGINA 38 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Creșterea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea competitivității dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamental cercetare decembrie earch.ro/uplo
proiectelor CDI internaționale a întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile a – maxim fundamentala; 2020 ads/programe
conform cercetării românești următoare: 40 mil. euro; -nationale/pn-
Programului in atragerea Întreprinderi care realizează 50% pentru cdi-
Cooperare finanțării externe activități de cercetare- • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare iii/scheme-
Europeană si pentru cercetare; dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; ajutor-de-
internaționala” • dezvoltare experimentala; maxim 20 stat/schema-
consolidarea Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; mil. euro; 75% pentru 3-coop-
sistemului național superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare Europeană.pd
de cercetare- sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala. f
dezvoltare si experimenta
inovare prin Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul la– maxim Pentru
intensificarea neguvernamentale care schemei sunt: 15 mil. euro; cercetarea
cooperării științifice realizează activități de industriala si
internaționale; cercetare-dezvoltare • Proiecte demonstrative, integrate, inovative Studii de dezvoltarea
• Proiecte CD si suport specifice fezabilitate experimentala
participarea Institute sau centre de se va acorda
• Proiecte suport specifice – maxim 7,5
României la cercetare-dezvoltare mil. euro; un bonus de
Programul Orizont organizate in cadrul 10% pentru
2020, la Inițiativele societăților naționale, Activități de întreprinderile
Comune de companiilor naționale si inovare – mijlocii si de
Programare (JPI), la regiilor autonome maxim 7,5 20% pentru
Parteneriatele mil. euro. întreprinderile
Europene pentru Centre internaționale de mici, pana la o
Inovare (EIP), etc; cercetare-dezvoltare intensitate
înființate in baza unor maxima a
reprezentarea acorduri internaționale ajutorului de
României in 80%.
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si
inovării.

PAGINA 39 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea activității Reprezentantul unei Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.mp
României finanţare ale românilor de asociaţii, fundaţii, unităţi de păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă rp.gov.ro/web/
Ministerului pentru pretutindeni prin cult, al unei categorii de etnice, culturale, religioase şi lingvistice a documente-
Românii de acordarea de organizaţii românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
pretutindeni finanţări neguvernamentale ale diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
nerambursabile şi românilor de pretutindeni legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
alte mijloace de sau a unei organizaţii româneşti din afara graniţelor ţării.
sprijin financiar, în internaţionale; Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
limita bugetului păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
alocat, cu Persoană fizică autorizată românilor, promovarea României şi a valorilor
respectarea sau juridică de drept public comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
principiilor liberei sau privat din România sau mediei de expresie românească din comunităţile
concurenţe, din străinătate și care româneşti de peste hotare.
eficacităţii utilizării utilizează finanțări Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
fondurilor publice, nerambursabile pentru procesului de integrare a românilor care îşi au
transparenţei şi a derularea de proiecte sau domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
tratamentului egal. acțiuni în sprijinul românilor păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
de pretutindeni. românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi interesele
româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează
în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru prima
sesiune de finanțarea a anului 2019) –promovarea
la nivel european a imaginii României și a
expertizei românești la nivel de competențe
specifice, creșterea vizibilității Președinției
României, sprijinirea și promovarea valorilor
comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.

PAGINA 40 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA a) consolidarea Instituție publică de cultură  inițiative de artă contemporană (artă Între 50.000 În cazul Apel https://www.ro
Islanda, antreprenoriatului (muzeu, teatru, operă, plastică, artă dramatică, muzică, etc.); euro și autorităților nelansat -
Liechtenstei Consolidarea cultural; operetă, filarmonică,  producții artistice rezultate ca urmare a 200.000 publice cultura.ro/stiri/
n și antreprenoriatului b) dezvoltarea bibliotecă, arhivă, centru documentării istoriei culturale a minorităților euro stiri-
Guvernul cultural și publicului; cultural etc.) și grupurilor sociale, etnice și culturale, - minim 0% program/publi
României Dezvoltarea c) întărirea altele decât minoritatea romă; carea-spre-
publicului cooperării culturale Organizație non-  abordări inovative ale patrimoniului cultural consultare-
și a schimbului guvernamentală, constituită ce vizează dezvoltarea publicului; publica-a-
cultural între statele în baza Ordonanţei  schimb de experiență, know-how și bune În cazul ONG- ghidului-
donatoare și Guvernului nr. 26/2000 cu practici în sectoarele culturale și creative cu urilor solicitantului-
(MECANISMUL România. privire la asociaţii şi fundaţii, entități din statele donatoare; pentru-apelul-
FINANCIAR AL cu modificările şi  inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ - minim 10% 4
SPAŢIULUI completările ulterioare profesioniștilor din sectoarele culturale și
ECONOMIC creative și/sau a lucrărilor acestora;
EUROPEAN 2014- Societate comercială și  dezvoltarea potențialului de angajare în
2021) societate cooperativă cadrul sectoarelor culturale și creative;
 dezvoltarea sau actualizarea competențelor
și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi
în sectoarele culturale și creative, adaptate
unui mediu în continuă schimbare;
APEL NELANSAT  dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de instruire
formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc.;
 dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
 creșterea incluziunii și conștientizării publice
cu privire la diversitatea culturală;
 implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• abordări interdisciplinare.

PAGINA 41 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA Reducerea Instituție publică de cultură • activități de restaurare și conservare a Minim 0% Apel https://bit.ly/2
Islanda, disparităţilor (muzeu, teatru, operă, bunurilor culturale mobile; 50.000 Euro nelansat CySnwZ
Liechtenstei Susținerea economice şi operetă, filarmonică, • elaborarea și depunerea spre avizare a
n și expozițiilor sociale din Spaţiul bibliotecă, arhivă, centru documentației de clasare a bunurilor Maxim
Guvernul inovative cu Economic cultural etc.) care deține culturale mobile restaurate; 130.000
României bunuri culturale European; calitatea de proprietar sau • activități de formare/dezvoltare profesională Euro
mobile restaurate deține un alt drept real a membrilor echipei de proiect, prin activități
întărirea relațiilor asupra bunurilor culturale de instruire formală și non-formală,
bilaterale dintre mobile care urmează a fi observare directă la locul de muncă (job
statele donatoare și restaurate, clasate și shadowing, mentorship etc.), vizite de
România expuse în cadrul proiectului studiu etc.;
• amenajarea de expoziții inovative, de bază
(MECANISMUL consolidarea Parteneri de proiect din sau temporare, a bunurilor culturale mobile,
FINANCIAR AL dezvoltării România: inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
SPAŢIULUI economice și • organizarea de programe culturale în
ECONOMIC sociale prin organizație legătură cu bunurile culturale mobile
EUROPEAN 2014- cooperare culturală, nonguvernamentală; restaurate;
2021) antreprenoriat societate comercială; • activități de cercetare a bunurilor culturale
cultural și societate cooperative; mobile restaurate;
managementul instituție publică de cultură • realizarea de prezentări specifice în cadrul
patrimoniului (muzeu, teatru, operă, unor evenimente științifice de specialitate
cultural. operetă, filarmonică, (sesiuni de comunicări, colocvii etc.);
bibliotecă, arhivă, centru • valorificarea științifică a bunurilor culturale
cultural etc.); mobile restaurate, de exemplu, prin
APEL NELANSAT
instituție de cercetare; publicarea de lucrări științifice (articole,
instituție de învățământ. studii, cercetări etc.).

B. Parteneri de proiect din


statele donatoare: Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi
considerate eligibile dacă solicitantul justifică
orice entitate publică sau necesitatea derulării lor în scopul implementării
privată, comercială sau proiectului în condiţii optime, respectând
necomercială, inclusiv obiectivele și rezultatele Programului.
organizații
nonguvernamentale

PAGINA 42 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO – Energie Susținerea Orice entitate, privată sau Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza Între Variabilă 14 martie https://www.in
Islanda şi investițiilor în publică, comercială sau energie regenerabilă – Hidroenergie 200.000 2019, ora novasjonnorg
Lichtenstein hidroenergie, non-comercială și euro şi 14 e.no/en/start-
Creșterea
energie geotermală organizații non- Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza 2.000.000 page/eea-
capacității de a
și alte surse de guvernamentale energie regenerabilă – Energie geotermală euro norway-
furniza energie
energie recunoscute ca persoane grants/Progra
regenerabilă
regenerabilă juridice în România Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza mmes/renewe
energie regenerabilă – alte surse de energie able-
Parteneri eligibili: regenerabilă energy/roman
ia/res-calls/
(GRANTURILE Orice entitate, privată sau
SEE ŞI publică, comercială sau
GRANTURILE non-comercială recunoscută
NORVEGIENE) ca persoană juridică în
Norvegia sau România

Norvegia RO – Energie Susținerea IMM-uri și ONG-uri (inclusiv Investiţii în hidroenergie, energie geotermală și Între 50.000 Variabilă 14 martie https://www.in
investițiilor în întreprinderi sociale ce alte surse regenerabile de energie euro şi 2019, ora novasjonnorg
hidroenergie, realizează activități 200.000 14 e.no/en/start-
Schemă de
energie geotermală economice) euro page/eea-
Granturi Mici
și alte surse de norway-
energie grants/Progra
regenerabilă mmes/renewe
Parteneri eligibili: able-
energy/roman
(GRANTURILE
NORVEGIENE) Orice entitate, privată sau ia/res-calls/
publică, comercială sau
non-comercială recunoscută
ca persoană juridică în
Norvegia sau România

PAGINA 43 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea Consorțiu (coordonator de Crearea unui catalog selecționat de filme Variabil Minim 20% 7 martie https://eacea.
Europeană educației educației proiect și cel puțin 2 europene și materiale pedagogice aferente care 2019, ora ec.europa.eu/
cinematografice cinematografice și parteneri) de entități juridice să fie puse la dispoziția tinerilor cu vârste cuprinse 13.00 creative-
îmbunătățirea europene (întreprinderi între 11 și 18 ani care frecventează școli primare, europe/fundin
cunoștințelor și a private, organizații non- gimnaziale și liceale din țările participante la g/support-for-
interesului publicului profit, asociații, organizații subprogramul MEDIA. film-
cu privire la operele de caritate, fundații, education-
(PROGRAMUL audiovizuale primării/consilii orășenești 2019_en
EUROPA europene, inclusiv etc.) cu sediul într-una din
CREATIVĂ, în ceea ce privește țările participante la Activitățile vor viza: obținerea drepturilor
SUBPROGRAMUL patrimoniul subprogramul MEDIA și educaționale ale filmelor, pregătirea pachetelor de
MEDIA) audiovizual și deținute direct sau prin dublare sau subtitrare, materialele pedagogice și
cinematografic, mai participare majoritară de activitățile de diseminare și promovare către
ales în rândul cetățeni din țările respective școlile vizate și către publicul larg.
publicului tânăr

Facilitarea circulației
filmelor europene pe
plan mondial și a
filmelor
internaționale în
Uniune pe toate
platformele de
distribuție prin
intermediul
proiectelor de
cooperare
internațională în
sectorul audiovizual

PAGINA 44 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Entități juridice europene Organizarea de festivaluri audiovizuale în țările Minim - 7 mai 2019, https://eacea.
Europeană festivalurile de film diversităţii de (societăți private, organizații participante la subprogramul MEDIA 19.000 euro ora 13.00 ec.europa.eu/
producții fără scop lucrativ, asociații, creative-
audiovizuale organizații caritabile, Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment: Maxim europe/fundin
(PROGRAMUL
europene fundații, 75.000 euro g/support-
EUROPA
municipalități/primării etc.) • festivals-
CREATIVĂ, care propune un program de filme eligibile
Îmbunătățirea care își au sediul în una (filme artistice, documentare sau de 2019-call-
SUBPROGRAMUL
cunoștințelor dintre țările participante la animație) proiectate pentru un număr mare eacea-
MEDIA)
publicului cu privire subprogramul MEDIA și de spectatori, incluzând atât publicul larg, 322018_en
la producțiile care sunt deținute în mod cât și profesioniști din domeniul
audiovizuale direct sau prin participare audiovizualului acreditați internațional, dar și
europene și sporirea majoritară de resortisanți ai presa;
interesului față de acestor țări • care se derulează într-o anumită perioadă
acestea de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
• care este supus unui regulament/unei
proceduri de selecție clare.

Uniunea Programul Îmbunătățirea Autorități locale/ regionale/ • Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate Variabilă 15% Variabil http://www.int
Europeană Transnațional politicilor publice si naționale; sociala in Regiunea Dunarii erreg-
Dunărea a cooperării organisme de drept public; danube.eu/rel
instrucționale, Grupări Europene de • Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de evant-
implementate de un Cooperare Teritoriala mediu si cultura in Regiunea Dunării documents/pr
parteneriat (GECT); ogramme-
transnațional extins organizații internaționale si main-
organisme private, inclusiv • Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea documents
IMM-uri. Dunării

Aria eligibila a programului • Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in


este constituita din 14 state: Regiunea Dunării
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

PAGINA 45 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programul de Reducerea Întreprinderi mici si mijlocii COSME furnizează următoarele tipuri de Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeană competitivitate decalajelor de pe asistenta: pa.eu/researc
pentru piața in ceea ce Clustere • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile h/participants/
întreprinderi si privește furnizarea care au dificultăți in obținerea de împrumuturi portal/desktop
IMM-uri - de finanțări IMM- Autorități publice din sistemul bancar /en/opportuniti
urilor. • Capital pentru fondurile de capital de risc ce es/cosme/ind
COSME furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in ex.html#c,call
stadiul de extindere si creștere s=CallIdentifie
• Informații practice gratuite si servicii directe r.Status/t/FO
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, RTHCOMING
informații despre noile piețe sau despre /1/1/0&CallIde
legislația sau programele UE ntifier.Status/t
• Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb /OPEN/1/1/0&
de experiența pentru cei ce elaborează CallIdentifier.
politicile relevante, având ca scop reducerea Status/t/CLO
poverii administrative asupra IMM-urilor si SED/0/1/0&+
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri PlannedOpeni
• Stabilirea de elemente de referința si ngDate/asc
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

PAGINA 46 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.er
Europeană ERASMUS+ șansele de angajare Programe Comunitare in Domeniul Educației si asmusplus.ro/
ale tinerilor prin Companii / întreprinderi Formarii Profesionale: oportunitati-
dobândirea de finantare
competente Instituții publice/private • Proiecte de mobilitate
suplimentare • Parteneriate strategice http://eacea.e
apreciate de Instituții școlare • Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu c.europa.eu/e
angajatori, precum responsabilii politicilor de tineret rasmus-
si îmbunătățirea Instituții universitare plus/funding_
competentelor
en
lingvistice. Organizații
nonguvernamentale Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

• ”Alianțele cunoașterii”
• ”Alianțele competentelor sectoriale”
• Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
• Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
• Jean Monnet
• Masterat in cotutela
• Sprijin pentru politici
• Sport

PAGINA 47 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea EUROPA Protejează si Operatorii culturali din tarile Subprogramul Cultura finanțează proiectele de Variabilă Variabilă Variabil http://www.eu
Europeană CREATIVA promovează eligibile cooperare Intre minimum 3 tari; proiectele de ropa-
diversitatea traduceri literare; platformele europene dedicate creativa.eu/
2014-2020 culturala si mobilității si promovării creatorilor; rețelele
lingvistica europene care contribuie la profesionalizarea si
Europeană si Întărirea capacitații sectoarelor culturale si
stimulează bogăția creative de a lucra la nivel transnațional; premiile
culturala a Europei. UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.

Sprijină adaptarea Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare,


sectoarelor culturale pentru elaborarea de concepte si proiecte de
si creative la era jocuri video, pentru includerea In programele de
digitala si la televiziune a operelor audiovizuale europene,
globalizare. pentru distribuția de filme europene non-
naționale, pentru acces la piețe, pentru acces la
piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția
transnaționala a filmelor europene, pentru
Oferă deschidere distribuția de filme europene non-naționale,
către noi pentru fonduri de coproducție internaționale,
oportunități, piețe si pentru organizarea In rețea a cinematografelor
categorii de public care proiectează filme europene, pentru
internaționale. dezvoltarea publicului, pentru elaborarea
proiectelor individuale si pentru finanțarea
pachetelor de proiecte

Componenta transectorială este dedicata


garantării creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperării in domeniul
politicilor culturale

PAGINA 48 DIN 49 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea ORIZONT 2020 Dezvoltarea unei Întreprinzători privați Structura Programului Cadru Orizont 2020: Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeană economii bazate pe pa.eu/researc
cunoaștere si Excelenta științifica h/participants/
inovare in cadrul Tehnologii viitoare si emergente portal/desktop
Uniunii Europene Universități Acțiunile Mărie Curie /en/opportuniti
Infrastructuri de cercetare es/h2020/mas
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) ter_calls.html

Centre de cercetare Poziția de lider in sectorul industrial


Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)

Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive

Securitate alimentara, agricultura durabila,


cercetare marina si maritima si bioeconomie

Societăți sigure - protejarea libertății si securității


Europei si cetățenilor săi

Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate

PAGINA 49 DIN 49 10 IANUARIE 2019