Sunteți pe pagina 1din 5

Bucuresti audit

I. Introducere
Auditul la Societatea pe Acţiuni „………….. pentru anii 2009-2010 a fost
efectuat în temeiul art.28 alin.(3) lit.c) și art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de
1 2
Conturi și conform Programului activității de audit pe anul 2011 .
Scopul auditului a constat în verificarea la Societatea pe Acţiuni
………….) a situaţiilor financiare privind veniturile, inclusiv unele aspecte ale politicii tarifare,
investiţiile capitale și cheltuielile administrative.
Responsabilitatea conducerii ………….constă în întocmirea
corectă şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare
financiară, oganizarea managementului eficient al activității Societății.
Responsabilitatea echipei de audit a constat în obţinerea probelor de audit suficiente şi
adecvate pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor asupra situațiilor
veniturilor, unor aspecte ale politicii tarifare, utilizării investiţiilor capitale și efectuării
cheltuielilor administrative. Auditul nu a dispus de experţi în evaluarea învestiţiilor real
efectuate în dezvoltarea telecomunicaţiilor, nu poartă răspundere pentru determinarea volumelor
de lucrări raportate la acest capitol şi a calităţii lor. Totodată, echipa de audit nu poartă
răspundere pentru faptele ce presupun fraudă şi eroare.
Metodologia de audit. Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele
de audit ale Curţii de Conturi, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din
3
28.12.2009 . Probele de audit s-au colectat atît în cadrul entității auditate, cît și de la terțe
persoane, cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi
metode. De asemenea, s-au efectuat observaţii directe şi vizualizări la faţa locului ale unor
obiective.
II. Prezentare generală
……………… a fost creată la 05.01.1999 prin reorganizarea
Întreprinderii ……………… Mărimea capitalului social al Societăţii, la
31.12.2010, constituia 984,2 mil. lei, fiind divizat în 98419395 acţiuni cu valoarea
nominală de 10 lei. Unicul acţionar al Societății este statul.
…………………. prestează servicii licenţiate de …………………………., activitatea sa
fiind reglementată de Legea

1
4 5
privind societăţile pe acţiuni , Legea comunicaţiilor electronice , alte acte
legislative, precum și de Statut.
Statutul ” a fost aprobat la finele anului 1998 şi
înregistrat în luna ianuarie 1999, suportînd modificări în perioada anilor 2001-
2008, acestea fiind axate în majoritate pe structura organizatorico-juridică a
filialelor.
Organele de conducere ale ………………………sînt:
Adunarea generală a acţionarilor (în continuare – Adunarea generală). Pentru perioada
auditată, reprezentantul acţionarului/statului prin mandat de participare la Adunarea generală,
eliberat de Ministerul Economiei şi Comerţului, a
fost împuternicit funcţionarul acestuia.
Consiliul Societăţii, condus de președinte (în continuare – Consiliul).
Președintele și membrii Consiliului Societăţii, în număr de 5 persoane, au fost aleși
anual de Adunarea generală a acţionarilor ………………… la ședințele din
29.03.2009 şi din 10.03.2010.
Concucerea organului executiv al ………………………. este reprezentată de directorul
general, numit de Consiliul Societăţii, cu care este încheiat Contract individual de muncă.
În perioada auditată, …………… şi-a desfăşurat activitatea conform structurii
organizaţionale, aprobate prin hotărîrile Consiliului Societăţii (procese- verbale din 29.07.2008,
din 16.06.2009 şi din 17.06.2010). Organizaţional
Societatea este constituită din aparatul central şi 38 de filiale, care nu au statut de persoane juridice
şi relaţii cu bugetul public naţional. Evidenţa activelor și pasivelor, inclusiv a veniturilor şi
cheltuielilor întreprinderii se efectuează centralizat.
Conform rapoartelor financiare, la finele anului 2010, activele Societăţii au înregistrat o
creştere în sumă de 425,4 mil. lei, în comparaţie cu anul 2009, şi 897,6 mil. lei, față de anul 2008,
acestea fiind determinate de investiţiile efectuate de către Societate în scopul dezvoltării bazei
tehnico-materiale.
Structura şi evoluţia elementelor patrimoniale ale Societăţii, pe parcursul anilor 2008-2010,
sînt reflectate în tabelul din Anexa 1 la raport. Datele acestei anexe relevă că creşterea activelor
în anii 2009-2010, comparativ cu anul 2008, a fost condiţionată de creşterea activelor materiale pe
termen lung (cu 713,2 mil. lei), investiţiilor pe termen scurt (cu 54,5 mil. lei) şi a creanţelor pe
termen scurt (cu
47,4 mil. lei) etc.
Ţinînd cont de evoluţia activelor şi pasivelor Societății, precum și de tranzacțiile
semnificative, auditul şi-a determinat obiectivele și situațiile financiare necesare verificării:
regularitatea veniturilor, unele aspecte ale politicii tarifare, politica investițiilor capitale, achizițiile
investiționale și curente, cheltuielile administrative.
Ţinînd cont de evoluţia activelor şi pasivelor Societății, precum și de tranzacțiile semnificative,
auditul şi-a determinat obiectivele și situațiile financiare necesare verificării: regularitatea
veniturilor, unele aspecte ale politicii tarifare, politica investițiilor capitale, achizițiile investiționale
și curente, cheltuielile administrative.

III. Constatări, concluzii şi recomandări

1. Cu privire la indicatorii activităţii economico-financiare


Auditul denotă ………………….în rezultatul activității economico-
financiare, a înregistrat la finele anului 2010 o creștere nesemnificativă a veniturilor cu
10,2 mil. lei (0,4%) și a cheltuielilor cu 112,1 mil. lei (5,5%) față de
2
anul 2009. Totodată, pentru anul 2010 a fost caracteristică diminuarea veniturilor cu 295,0 mil. lei
și a cheltuielilor cu 282,3 mil. lei, comparativ cu anul 2008.
Tendințele indicatorilor de bază obținuți și raportați de Societate, pentru perioada
anilor 2008-2010, se reflectă în Figura nr.1.
Structura consumurilor și cheltuielilor operaționale ale …………….
pentru perioada anilor 2008-2010, este prezentată în tabelul din Anexa 3 la raport.
În pofida măsurilor întreprinse, profitul din activitatea economico-financiară
pentru anul 2010 s-a diminuat cu 101,9 mil. lei, în comparație cu anul 2009, ceea ce a
fost condiționat de:
 scăderea esenţială a volumului de trafic generat de către abonaţii
telefoni
ei fixe;
 reducerea cererii pentru instalarea posturilor de telefonie fixă (de la 31,4 mii
cereri în anul 2008, la 22,1 mii în anul 2009 și la 13,4 mii în anul 2010);
 aplicarea sub costuri a tarifelor la serviciile de telefonie locală;
 diminuarea cantității echipamentului de comunicaţii obținut cu titlu
gratuit, comparativ cu anul 2009.

1.1. Cu privire la veniturile din vînzări


Ponderea semnificativă în structura veniturilor din vînzări
ale
………………. pentru perioada auditată, au deținut-o veniturile de la convorbiri
naționale/interurbane și internaționale de plecare; de la telefonia urbană și rurală și
de la traficul internațional de sosire, constituind în ansamblu
75,6% în anul 2009 și 74,9% în anul
2010.
Nereglementarea suficientă a politicii tarifare în domeniul comunicațiilor
electronice determină riscuri de neobținere a veniturilor de către
………………
….
1.1.1. Veniturile din prestarea serviciilor de telefonie națională/interurbană și
internațională de plecare, obţinute în anii 2009-2010, acoperă integral costurile suportate de
operator pentru furnizarea acestor servicii. Suma profitului obținut de la prestarea serviciului de
convorbiri naționale/interurbane (7,0 mil. lei în anul 2009 și 9,6 mil. lei în anul 2010) denotă că
nivelul rentabilității este de 5,2% și, respectiv, de 8,5%, iar profitul de la convorbiri
internaționale (183,4 mil. lei și 151,6 mil. lei) determină un nivel mediu al rentabilității de 135,1%
și, respectiv, de 130,1%.
1.1.2. Veniturile de la telefonia urbană și cea rurală, potrivit rapoartelor …………………
acoperă doar 55 la sută din costurile suportate pentru furnizarea acestor servicii, situație ce nu se
6
încadrează în prevederile legale , care stipulează că tarifele trebuie să fie nediscriminatorii,
rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare.
Veniturile de la aceste servicii în anul 2009 au înregistrat suma de 392,0 mil.
lei, cu o pondere de 16,6% în totalul veniturilor ……………. iar în anul
2010 au constituit 401,7 mil. lei, sau 16,8% în structura veniturilor, înregistrînd o creștere, în
comparaţie cu anul precedent, în sumă de 9,9 mil. lei.
3
Structura veniturilor ……………………… de la telefonia urbană și cea rurală, pentru anii
2009-2010, este prezentată în tabelul din Anexa 5 la raport.
1.1.3. Ca urmare a neimplementării integrale a Planului de rebalansare a tarifelor la
serviciile publice de telecomunicații și informatică, auditul remarcă că veniturile din prestarea
serviciilor publice locale, obținute de către Societate, nu au acoperit în perioada auditată
costurile de furnizare a acestora, iar unele servicii au fost profitabile, înregistrînd un nivel înalt
de rentabilitate.
În scopul aplicării politicii tarifare, …………………………… la 01.07.2010, a
elaborat Normele vizînd alocarea şi repartizarea consumurilor şi cheltuielilor pentru calculul
costurilor serviciilor publice de telecomunicaţii, care prevăd determinarea costurilor atît pentru
serviciile tradiţionale reţelei fixe (locale, interurbane, internaţionale), cît şi pentru serviciile care
au apărut pe piaţa comunicaţiilor mai tîrziu de anul 2002 (broadband, IP TV, UNITE (CDMA
şi
3G)). Potrivit acestor Norme, consumurile și cheltuielile sînt raportate pe
următoarele subramuri:

Tarifele pentru serviciile publice de telecomunicații, calculate în baza Normelor


nominalizate, au fost prezentate Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

1.1.4. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a suportat în anii 2009-2010 cheltuieli în sumă de 61,0 mil. lei
pentru acordarea serviciilor unor pături semnificative ale populaţiei cu venituri reduse, care
au fost definite ca serviciu universal, însă ele nu au fost compensate furnizorului din cauza
necreării fondului serviciului universal.
10
Conform prevederilor legale , serviciul universal de telecomunicaţii se
definește ca set minim de servicii de calitate determinată, disponibil tuturor utilizatorilor,
indiferent de amplasarea lor geografică, potrivit condiţiilor naţionale specifice. Reieșind din
politicile statului ce determină strategia și mecanismul implementării serviciului vizat, acesta a
fost stabilit ca o sarcină actuală, inclusiv din considerentele existenţei unor pături semnificative
ale populaţiei cu venituri sub coşul minim de consum.
La solicitarea Curții de Conturi din 23.11.2011 privind măsurile de implementare a
serviciului universal pe termen lung, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a
informat asupra elaborării setului de documente corespunzător și prezentării Cancelariei de Stat
în anii 2009 și 2010, pentru examinare și aprobare.
În cadrul auditului s-a constatat că, în baza scrisorii Agenţiei, începînd cu
23.12.2003, a avut loc modificarea tarifului de terminație națională în rețeaua
mobilă. Ca rezultat, ……………… achită tariful pentru traficul naţional fix- mobil de 0,07
USD/min. Acest tarif este de 2,2 ori mai mare decît tariful achitat Societății de către operatorii
naționali de telefonie mobilă pentru traficul mobil-fix care a rămas la același nivel de 0,0319
USD/min.

În aceste circumstanțe, Societatea înaintează abonaţilor săi/consumatori finali tarife mai


13
mari pentru convorbirile mobil-mobil, fix-mobil. Însă, se relevă că, potrivit normelor legale ,
este necesar de a respecta principiul de orientare spre cost a tarifului. Totodată, în opinia
auditului, tarifele de interconexiune fix-mobil și mobil-fix trebuie revizuite concomitent, deoarece
în aceste condiții este avantajat un agent economic în defavoarea altuia.
4
În luna septembrie 2010, Societatea, întru racordarea serviciilor la costuri
reale, a adresat Agenției propuneri concrete la acest subiect. Ca urmare, la
23.12.2010, Agenţia a aprobat un şir de hotărîri prin care a elaborat măsuri în vederea excluderii
discriminării prin preţ a apelurilor în funcţie de origine ce se va efectua gradual pînă la 31.12.2013.
Concluzii:
În contextul celor constatate, se concluzionează că creșterea nesemnificativă
a veniturilor în anul 2010, față de anul 2009 (0,4%), precum și scăderea acestora față de anul
2008 (10,4%) este o urmare a diminuării volumului de trafic,
reducerii cererii pentru instalarea posturilor de telefonie fixă, aplicării sub costuri a tarifelor la
serviciile publice de telefonie locală etc., ceea ce a influențat nivelul profitului obținut de către
Societate.
Totodată, neelaborarea mecanismului de finanțare și compensare a serviciilor de acordare
a înlesnirilor păturilor social-vulnerabile și de asigurare a apelurilor gratuite, prin intermediul
fondului serviciului universal, format în mod regulamentar de toți operatorii comunicaţiilor
electronice din republică, influențează direct situația economico-financiară a ………………………
prin suportarea unor cheltuieli la acest capitol (61 mil. lei).
În cadrul prestăriii serviciilor de trafic internațional de sosire se admit cazuri de formare a
creanțelor cu risc de nerecuperare (5,7 mil. lei) și de nerespectare de către operatorii
internaționali a clauzelor contractuale privind termenele de achitare (30-60 de zile).
Tariful aprobat de Agenție, în baza căruia au fost achitate serviciile Societății de către
operatorii naționali de telefonie mobilă pentru traficul mobil- fix de 0,0319 USD/min., a rămas la
același nivel, pe cînd tariful achitat de către ……………………. pentru traficul naţional fix-mobil
este de 2,2 ori mai mare (0,07 USD/min.). Totodată, problema dată este în proces de soluționare.

Recomandări: