Sunteți pe pagina 1din 74

l

CAPJTOLUL I.II
FONDUL DE COMERT

Seci,uaea I. NotJuae I
I
fn sensul art. 11 din Legea nr. 11/1991 privind combaterca
concurenrei netoiale?", ,,con.stituie fond de comer] ansamblul bu·
nuritor mobile si imobile, corpora/I! si necorporale (marci, fimr,·.
embleme, brevete de tnventii, vad comercial) uriltzate de un co·
merciant in vederca desF�t!in"i activiuuii salt!".
Scopul constituirii fondulw de comert ii rcprczintA inre­
Scopul constituirii fondului de comert
resul comercianrului sa atraga clientela si, deci, sa obtina profit.
I
Fondul de cornert nu trebuie confundat cu palrimoniul
Patrimoniul esre definit ca totahtatea drepturilor si obh­
Patrimoniul
gatiilor, care au valoare econornica, apartinand unei persoanc O
Patnmoniul are doua laturi:
-latura activd - compusi din drcpturile patrimoniale
aparµnand unei pcrsoane �i
-Iatura pasivti - alcAruiti din obligatiite persoanei evalu­
abile in bani.
ln schimb, fondul de comert este alcatuit din totalitare» I
bunurilor afectare de un comerciant desfasurarii activiiatii er>
merciale ceea cc inseamnd ca in fondul de comert nu sunt incluse L

creanrele �i datoriilc comcrcianrului+'. Fondul de cornert csrc wr I


element al patrimoniului societatii.
i

79 Publicali in M. Of. rv. 11 din 29 ianuaric 1991. Acesf articol a fast introdlP •
t
pru, Leg= nr. 2Y8/200 I. . . !
"'C. Sratescu, C. Blrsan. Drep« civil. Drq,twril, reat«; Umvcn1tatca dm B
curesn, 19811, p. 6
II A. I.� R. Surdcs;u. D,q,o,J ajacerllor. &1 Thei11is, Cniova, 2001. p 22(,

78
Fondul de cornert nu se confundA nici cu paai.moniul de
afcct4tiw,c profcs1onal4 care este reprczcntat de ,.masclc patri­
moruale fiducrare, constirurte potrivit dispozrtiilor nuutui CV al
c!J111 3 IU­a. cele afcctate exercuaru unei profesri a.utarizate,
prccum $i alte patrimonu dctcnninatc polrivlt lcgii".

Seqiaae11 2. ConJfaat
Continut

Fondul de cornert cstc alcatuit din clcmcnte corporalc $i


elernente incorporate, ceca ce le unesre fiind vointa ccmerctan­
' tului de a le afecta unui anumit scop.

§1.Elemenule ale fondului deale


corporale
Elementele corporale fondalai de comert
comert

In accaat.i categoric sunt inclusc bunurilc mobile corpo­


rate fi bunurilc imobile.
Fae pane din foodul de cornert unru\toarele bunuri mo­
bile corporale: materiile prime, marerialele, mlrfurile.
Sunt incluse in foodul de comert urmatoarete bunuri imo­
bile: irnobrle prin natura lor (imobrlul in care este dcclarat scdiul
comcrciantului, uzine, fabrici) sau imobile prin desrinatie (insta­
latii, utilajc, masini, etc).

§2.Elemeatele lncorporale
Elementele incorporale ale fondulul de comert
ale fondului de comert

•Firma
Finna $i cmblcma sunt reglernentate de Legea nr.
26/ I 990 privind registrul comc1"1Wui12.

'Rcpublicali lo lomclw art_ IV din Legca or. 12 din 8 ianuanc 1998 publi­
call in M. Of. or. IS din 19 ianuanc 11198, dindu­iC texrelor o nuuA regle­
mentare. Lcsea nr. 26/1990 a foat publica!A in M. Of. tr. 121 elm 7 ooicmbric
1?90.
79
.1au d
Potrivit

an.
d
30 din
· Leg" nr. 26/1990, J'1inna die numel,••
• upa caz, e?1•murea sub care wn come,c;anl ;.,; Uf!rc.·irci
comer{UI 11 rub carr s,'"n�azQ.
Firma
F1ma unu1 comercreet trcbuic sA IC caractcriZC7.c pnn
noutat«. ln aces� sens, an. lK ahn. ( I ) din Legea nr. 2611990 pre­
vede ci. ,.On� hrm4i noui trebure •• se dcoscbcasct de cclc exie­
�tc" · Jn cazul in care o tlltlli este asemltnitoarc cu o aha. ire·
buie si IC Rda.ugc o mentrune care 5' o dcoscbeucl de accas1:a,
fie prin dcsemnarea ma, prec1U. a persoenet, fie prin indicarea
felului de comer; cxer:itat s.au in oricc alt mod.
Fuma trebure sl lie duponibilti. ConlOrm lcgii. Ofic1ul
registrului comertuhn va rcfuza inscrierea unci farme can:, neln­
troduclnd elernente deosebitc in rapon cu firmc deja inrcgis­
tnuc, pot s4 product confuzje cu acestea. Oficiul regrstrului co­
mertutur trebure g vertfice dispon1b1h1a1CM firmc, inamte de in·
tocmin:a actclor constitutive sau de modificarea firmer. Con­
form ut. 39 ahn. (9) din Legea nr. 2bl l'.NO, firmelc t• cmblcmclc
radiate dJn rcgistrul comertulur sunl indisponibilc pcnuu o pen­
oadi de 2 ani de la daia redieru.
firma trcbwc sA intruneeacA conditie liceitl.t1i. ln lurmna
lcgii, nicr o firmA nu va putee cuprindc o deoumirc intrebuintatl
de comercranur dm KCtoruJ public. .
Firma wiw comerctant penoanA fizicA se compunc � � �u· 1

mclc comcrcianwJu1 tcri.11 in intrcg:imc aau din nwnclc fl 1n1t.iala


p1 cuwne I u1· _...........
­�­ ,18 ( ­ ·­� 31 aim.( I ) din Lc&Q nr. 2611 �!;() l­
firma unci asociatu fam1l11dc ircbuic sa cupnndA numc k
membrului de fanuhc la irutiauva ciruta sc • 111_'�­
Infii • ••••asoc,av• .
·
famihali, cu mcntiunca .. asociatic rarm 18 " ·1 a" send rn 1ntreg1me
(art. 31 alin. (I') dm Legea nr. 2611 .cole . uebuic .. cupnnd§
Fimw WlCI soc1cta11 111 numc c� ecnv .
di trc uociaµ cu mcn\1uoea •• j()CiCtalC
ownclc a eel puµo un� ? _ . ' 32 din Legea n,.
in nwne coleccv" scnsl m mrreg1mc (an.
2611990).

IO
Finna unei socied!i In comandJti aimpli trcbuie d cu­
prindl numele a eel putin unuia dintre uocia{ii comanditati. cu
men\iunea ,.soc,ciate In comanditl" ICrid In tnlregime (art. 33
din Legea nr. 2611990).
Fimu, unei tocied!i pc o,qiuni uu In comanditl pe
&qluni BC compuoe d.inb'-o deoum.i,,: proprie, de oe!ttri a o deo­
sebi de firma altor IOCietAp, ,; va fi inso!ili de maJtiunea scria
in intrcgime ,.aocietatc pe &Cliuni .. aau •• S.A." ori . ..societat4 1D
comanditi pe IIC\iuni" fart. 35 din Lege& nr. 2611990).
Fimuo WMri societi\i cu rtapundcre limitatl se c:ompune
dintr-o denumire p,Of.Hte, la care se poatc adiuga ownele unuia
uu aJ ma.i multor uociati, fi va fi lmoliLi de menfiunea scrid iD
intregime ,,IOCiciate CU riapundc:re lim.ilali" UU ,,S.R.l..." (art.
36 din I..egea nr. 2611990 ).
Conform leg,i, finna nu poa<e fi inatrAinatl separat de
fondul de eomert la care eare intrebuiniati, fund un atnbuit de
identifican: aJ comerc1antulw.
Prin loscrierea in rcgiffrul comer,ului, comerci.antul do­
bindeJte drcpt de folosinll c,xcluaivA uupn fumei.

•Emblona
Emblema

Un alt atribut de identificarc al comerciantului este em­


blema. Potrivit art. 30 alin. (2) din I..egea or. 26/1990, ,,Emblem&
este semnuJ aau denwnirea care dcoaebqte uo comerciant de al-
tul de acelafi gen".
Prm inacriere In rcgiffrul eomertului ,c doblo<lelte dacp­
rul de folosin\i, excluaivl asupra emblemeL
Spre deosebire de !irmi., cmblcma ou este obligatorie. ci
facultativi.
Emblema trebuie sa ee canlCterizeze prin ,unaa11. Art. 43
alin. ( 1) din Lcgea nr. 2611990 diapuoe: ,.Oricc cmblcmi va tre­
bui s! sc deosebealCil de emblemele imcrise in acelqi regisuu

11

aJ eomertului, pcntru acclqi fcl de comert, prccun, 11 de emhk·
mete ahor comcrcian\i de pc pial,a undc comcn:iantul iti des­
Bfoart. acuvit.atca".
Uficiul rcgistrului cornertului vcrifici d15pon1b1lltatt'a
embtemer Inetnte de intocmirca actclor constitutive i.au de mo­
dificarca cmblcmci.
In confonn,tatc cu an. 43 ahn. \2) din Lcgca nr. 2bl 1990,
emblemclc vor putca si fie folceue pe panouri de rcclaml on­
unde ar fi atczatc, pc factun. scrisori, note de com�. 1anfe.
prospcc:tc, afitc. pubhca\i1 fl in once alt mod numai dacl vor fi
inso\,ltc in mod vizibil de firma. comcrciantulu,.
Estc de precizal cl emblem.a se poatc transmitc scparat
de fondul de ccreen. •

•C.' /ientela
Clientela stcomercial
si vadul vadMI comercial
Dq1 clientcla ti vadul comcrcial au un rol important in
activitatea unui comerciant, lcgea nu le dcfinqtc ,1 nici nu le
rcglcmcotca7..i•l.
in htcntura de 1pcci11lit.atc, clicntcla estc dcfutili ca 10,.
talitatca pcnoanelor fizice ,i juridicc care apclca.zi in mod
obi�nuit la accl .. , comerciant, adicA la foodul de comet\ al aces­
tuia, pcntru procurarea unor mirfuri $i servicn .....
in cc privqtc rela\1a dJntrc clicntcli �i vaduJ ccreerc.al.
in doctrinA s­au exprimat m•• multe puncte de vcderc.
in ceca cc oc prtveste. am retuun opinia conform cArc1a
no\iunca de cl.Jentcli inglobca·,A dou1 lawri, care sc iotrepa.­
trund, dar can: pot ti disocrate teoreric. rcspcctiv: .
­factorul personal, ad.tel grupul wnao fidcl mirfurilor s1
serviciilor unui comerciant ti
­factorul obsecuv (adicl vaduJ comercial), care repre­
zinli aptitudinea fondului de comer; de a polariza publicul.

" A. l.°""'" R. Burdcscu, op. cit.. p. 228.


"'A 1e vcdoa in a.at Kn&, St. D. Clipcnaru. op. cit., p.103.
82
Dupi cum •­• spw;, vadul comcrcial csrc influcoiat de
wmAtori i factori:
-Factort obtecuvr. De cxemplu: locul undc estc ampluat
magezinuJ sau locul undc ee aflj uzioa.
-Facton swbiect1v,. De cxcmplu: ca.Jitatca pcrsonaJului
modul in ca.re acqua se comporti cu chenrn. public1tatea pe care
,i
comerciantul sr­c face in scopul de a se face cunoscut.
Nu in ulumul rind. vom 11ubhnia ca utularuJ fondului de
comer; arc un drcpt incorpon.l aaupn chcntelci care este w, ete­
ment al fondului de COmcJl. O.ci IICteic $i faptelc l11C1te de sustra­
gen: a chentclca l&le sun1 man, fesU.n aJe coecweeuer nclol&J.c, ee­
buic specrficar ca titularuJ fondului de comert arc la dispoz,pc rnij­
loacclc de ap6rare prcvizurc de Lcgea nr. 11/1991.15

I •Drq,tun· leproprietate
de proprietate
Drepturile de industriala industria/0

Drepturilc de proprictatc induatriaJi se impart in creaiii


I noi $i scmnc 001.
lnlri in categoria cna/11/or noi invcnfiilc. know­how­ul.
t modclcle de uUJitatelb.
lntri in catcgoria semnelor mlrcilc fi indicapile
f geografice17.
Mircilc consutuie sernne distinctive folosite de agenµi
economic, pentru a distingc produselc sau servictile lor de cele

' ale altor agentt economici.


Poate consntui marcl orice semn susccptibil de
reprezentare grv..ficA, cum ar fi: cuvintc. inchaiv numc de per­
soane, clcmcnlc figurative, formc tridimcnsionalc fi. in special.

O
Legea nr. 11/1991 privind cocnhaterea coeccreetei ncloiale publicati tn M.
or. nr 11 din 29 ianuaric 1991.
II
Legea nr 15012001' pn,..lOd woJclclc de utiliui&.c publicali tn M. Of. m. 8$1
din 12 deccmboe 2007.
"U'gca nr. Wl998 pcivind mlrcilc ti iod.ica(iilc ,co,rafi� republie&LI. tn
M. ct. ur. 350 din 27 wai 2010.
13
form. produsului sau • ambalajului slu, culori, combinaJii de
culori, hologra.me, semnalc sonorc, prccwn ii orice combinatie
• .­CC11tOhl.
Marca
tTcbwc H fie inrcg1strati la OS(M (Oficiul de Sla:
Marca
pentru lnventii ti M&rci) inrc11strarca mlrcii ofcrl titularulu1
llu un drcpt cxclw.1v uupra rnhcu.
T1tuJaruJ. mlrci1 poale aolic1ta tn.St&n\Cl si intcn:1ca
ter'lilor Ii tOI01cuci, in activllalea comcrciall. flrt consimtd·
mlrnul "u:
·•) un &emn idcntic mircti, penm., prodUIC sau scrvicil
idcnticc celor pentn, CIU'C marca a fo1t inregi1tnt1;
­b) un scmn care, datonLl faptulu, cA este idenuc sau ase­
mlnAtor cu o ma.ref. 11 d111 caW'..A ca produsclc YU seeviciile c),
rona Ii se •plic.fi marca sunt idenuce u..u siniiluc, a.11\.1. nsc de
confuzic in pcrcept1a pubhcuhn:
� I un semn tdcnuc sau uemln.itor cu mare&, pentru pro­
duse sau pentru servtcn dJICl1t.e de celc peolnl can: muca csto.
inrcgistrali. cind accasta din wmi a dobindi1 renumc in 1ara�1
dacA Iolostrea flrt drept » mArcu ar fi in det.nmc:orul carac.tcrulua
d.istincllv sau al renumelur mirc11.
T1tularul WlCI mveruf arc drcpt uupra A pc baz.a breve­
rului de mveeue ehbcnl de OSIM. Pc Jurata vaJabilitA\1i sate,
breveru! de tnvenne confcri. 1i1ularulu1 Wl drept exctcsiv de Co\•
ploalarc ji dreptuJ de a urrnm in u1Jitanl1 pc eel care, flea dccpl..
foloseste drcprul cc derivi din brevct11.

NA ee vedee J...cre• nr M/IQ91 Jfflvind brevetele de ieveetie tepu!,11.:lll&,­


temeiul an IV din l...cgea nr 21V2007 peetrv modificarca ti coropletaren l "1
nr. 64, I 99 l prtvmd b,c...,ctclc de uiw:n\1c, J)\'bhc&IJ lo t­t. Of. ru. 4..; C.L'l i •
iaau.aru: 2007 f• rectiftuli in M. Of. m. 351'1ili231.Dil.12007, d&ndu�okJ
Lclor O ool.l.i DWJ.C:J"UWC:.
Secttu.na 3. Openf:lani asapn
Oeratiuni asupra fondv:lal
fondului de comert de comet1

Potrivi1 art. 21 dtn Legea ru 2611990, ,.In �gistrul co­


rnertului se vor Tnregistra· a) dona1ia, vin7vea, locafiunca 5&U
g.I"1\ia rcali mohihari constttuil.i a.supra foodulu1 '1c coreert.
prccwn �1 once ah act pnn can; se &Jue modlf)Cin inn:�su­fLrllor
in registrul comcttului !i&U cue face sa ioceteu fuma ori foodul
de comert".
in comccintA, conform legn, opera\iun.ilc juridice care
J)OI fi ficu1c Ul.lpra foodului de COmct"\ suoL vlnzare.a., d,ona.\ia..
loca1iunca. ,, pran\ia reali mob1liart...
Aportul in socicta.tc a. foodulur de comert nu este previ­
zut ex pres de lege.
Conform an. 41 din Lcgca nr 2611990, fondul de comer\
se poate transmiLc 1i prin testament sau mostenire lcgali
Vanzarea – cumpararea fondului de comert
•Vdnzar�-cumpiuar�afondwlui t:k come.rt
Peete fi vlndut fonduJ de comer; ca Inrreg s.au clemeotele
sale componcntc.
in scnsul art. 42 din Lcgn llJ'". 2611990. finna nu pu&lC fi
instriuwa scpva1 de fonduJ de comert la care eae inln:buin�.
Daci se vindc foodul de comert in totahtatea lui,
crearuele $1 debuete nu se transmit dobinditoruJu1 (cumpirlto­
rrlui), pentru ci acnt.ca nu sunt clcmcntc componcntc ale fon­
ctulu1 de comer,59.
De rcguli. in contractul de vinzatt­cumpi.rarc este inse­
rata o clau.zi de necoucureets. Prin aceuta vinzitorul fondului
de comert se obligi fat! de curnput.tor sA nu dcsfqoarc acclqi
tlp de activitatc la distanl,i mica de cumpart.tor, dcoarccc ar 6
hpsi1 de chcntela care in mod curent achizitiona produse din ma­
J!BT.inul (foodul de comet\) vindut.

• S. Anghffli, op. di., p. 60.


IS
Conform art. 169S C.civ .. vlnz&1orul cstc de drcpt obti­
­
:' � � garantcze pc �plrltor tmpotriva cvic11unii care r­nr
�edic. total sau partial in st.Apinirca octulburatA a bunului
v ut. Legca dJstma1c dupt. cum fapta de evictiune pruvinc de:
la lc.f1a f:rso� sau de la v.inzAtor.
. . . pnv1�\a tcrtulu1, ga.ran\ia cstc datoratA Iruporriva
cv,c11wu1 nurnar d.a,,;6 pn:ten11ilc ICflUlui .­uni tnlcmciatc pc Ul'I
drcpt �ut antcnor date, vinzuii ,i care nu au fost adu.sc l:t
cw,o:,un111 cumpkf'Alorului pi.nA la �ea datA .
. Ganut\�a estc datorall impolriva,, cvic\iunii cc provinc tJ1n
�tc 1mputab1lc vinzitorului, cbiar daci accstea 1­au ivit ulre­
nor vinzirii.

•Aportul al fonduluial
fn societate
Aportul in societate defo,ulului
comert de comer,
Fondul de comert poatc sl constituic aport la capit.oJul
�ci societlli comercialc. RcprczinlA un apon in oaturi de buo
lDCOrporaJ.
Titularul foodului de corr""1 poete 51 lnlDSDlitl drcptul do
pn>prictatc ori dreprul de folCHSinl,I asuprv. fondulu.i de comert.
Aponul in societatc al tODduJui Jc comert se deosebeste
de v4nza.rea fonduhn de comC'f1. Daci in cazul vinz.irii, \'anzJ­.
torul prtmeste prc)ul fondului de comert vandul, in cazul nportu­
lu.i, 11.sociaruJ primC'J(c ecpuni sau p,irti socialc.

-Locattunea de comert de comert


fondului
Locatiunea fondului
In tcmciul contractului de locafiunc, in tchimbul umP
prel, proprietarul fondune. in calitate de locator, transruitc loar­
tarului totostnta asupra fondului de comcrt90­
Locatan.11 poate d­,i cxercitc activilatea sub firrua pro­
prie pc care o v11 Bl&.$& tOndului de comert incbiriat. De asemc·
nca. eere posibil ca locatarul d.­ti continue activitatcR suh Jirma
antcrioan\., � locatorului. Potrivit 1111:. 41 alin. (1) din Legea •

.. Cu. I. dcciziadin4 aprilic 1921. In PR.. 1921, 111.p.92.


86
26/l 9QO •• OobAndilorul cu oricc titlu al unui fond de comert va
pulca d conlinuc activitatca aub finnM antcrioarA, ... ) cu a,cordul
expres al tiruJarului prcccdcnt ( ... ) fl cu obhp\1a de mco1ionan.
in cupemeul acolei firme • c:.alitA\ii de succesor". Piatrarca fu,nea
prcccdcnlc cstc pcun.id 10C1ct.A1u pc ac\luni, in coma.nditA pc
ac1iun, sau !IOCicti\u cu rupunderc linutatl., flri ccrin\,a r:nc:nlio­
nl.rii raportului de succesiunc.
Eate de mcn1ionat cl locatarul unui fond de comer\ eatc
oblipt d­1 foloscuc:i pouivil dcstinatici economicc sa.u s:poci­
a1i1.lrii dat.A de locatot'.
in fine, locatarulu1 ti sunl inter.rise oricc &el a.au fapt de
concurenl,I ce ar lcza drepturile loc&IO<Ului.

17
CAPITOLUL IV
SOCIETATII,E
SOCIETATILE COMERCIALE
COMERCIALE

Secfiuaea 1.Nolfuat larroducdve

Definitia societatii comerciale

Soc1etate9 comerc,all po.le ti definitl ca o grupue de pcra­ 1


soenc constitu.iti pc baza unui contract de socictate ,i bencficiind
de pasonalitale jund.ici. in care asociapi IC lmeleg si puni in co­
mun anwrule bumm. pentru destAfUllU'Ca unet actiVldti comcrci­
ale, in scopul reahzirii fi impa,tini profitulw rezulllll
Legea gcoenll aplicabill societiJilor comcrciale este ,
Legea nr. 31/1990, legea societA!ilor.

§2. Elemeatele spec:lftce


Elementele specifice coatnctulal
contractului de societate de oodetate

ContractuJ de societale ,eprezintJ coaven(i.a prin care


doul sau mai muhe penoane se obligl reciproc d cooperczc
penuu dcsfl.turarca unci activiti\i ti sl contribuie la ac.:easta prin
aponuri bin�li, in bunwi, in CW10ftinJe sau prcsta\ia, in scopul
de a impirfi bcocficiile sau de a se folo1i de economia cc ar putea
rezultav1•
Din dcfiniti• dati rezulti cl elemeatele specifice con­
tractuJui de societatc care stl 111 bu.a societltii comercialc sunt
urmltoarele:
­apc,nurile esocietifor:
­intentia de a cxen:ica in comun o activitate comcrcialA si
­impirtirca profitului.

.
•• M. Dumittu, Drq,"'l rocletd{i/or C011WrcUIU, ed. • 2­.a Ktualize1l., Ed. IJ>­
lliawl ...._...,, 2012, p. 4S.
AporturileuCHW/Uor
2.1. AJHH"f'Mrlu. asociatilor

Aportul rcpre­LinlA oblipti• pc care 1i­o uuml fl�


:uoc:i•I de• aducc in JM>Cietatc Wl anumil bun, o valoare parnmo­
mali.
Pnn mport sc intclcge transmilerea unui drept din paai­
rnoniul cclui care aportca7..I in petrimomul sociccllii comen:iale
sau chiar prestare. unui servicru'". in contraprcsta\ic uociatul
pnmind ac\iuni i1au plf"\i r.ocialc.
P,...lomcn1ul ae.umAr­ii ohligatici de eport 11e numqlc svl,..
scriere ii esee momenrul scmnlrii contnictului de sociclalc, iar
momentul cxccutirii sc numeste viir:,area capilalwlwi (cfcctu.a­
rca vlrsi.,nintului ).
Aportul poalc fi bancs.c, in naturi., in prcsta\ii ti cu­
no,llntc epecrfice (in munci).
• Aportul in numerar rcprez:inli o sumA de bani pc care
asociatul ee obligi !1A o trammili M>Cicl&\ii. Potrivit 111"1. 16 alin.
(I) din Lege. nr. 3111990, aporturilc in nunlCT&r sun1 obligatorii
pcntru toete formclc de societate. Estc de procizat ci lcgea nu
, s1ubilqlc w1 plafon minin, al ecestuie.
Aportul in numerer nu este pun..i.tor de doblnzi tan. 68
din Legee nr. 31/1990) ,1 poere fi in lei sau in valut.i.
• •Aporru/ in natuni poatc d constee in bunuri imobilc (clA­
diri, 1nstalati1, etc) ,i bunuri mobile corporate (materialc, mlr­
furi, elc) sau nccorporale (creente. fond de comert, etc).
Porrivit art. 16 alin. (2) din Legee nr. 31/1990, bun\U"llc
aportate trcbuic si tic cvuluubilc <lin punct de vcderc economic.
Ele sunt admisc I• toatc fonnelc de socictatc ti sunt vinate prin
transfcrarca drepturilor corcspunz.itoarc fi prin predarca cfectivi
c!tre socictatc a bunurilor aflatc in stare de utihzarc.

·� S. Angben.i, M. Volonciu, C. Stoica, Drept co,rurclal. od. a 3­a. Ed. All


Beck. Bucurqti, 2004, p.102.
89
Sc poa&c lrMwnnc c:uq,tul Jc propne1.alc t.au dzep1ul uc
fo&o.tnl,6 UUf>f• bu.nunkn. Cc.1form AIL 6:5 aJ1n. f I) tlm Lr.;,e2
nr. 31/199<,. in hpu de M1pulat,c conuv,. bununlc �­­iu1tr. c a
apon In 1K..c1cta1c dcv1n propnctat.ca &Cc:"5te1a din morna111il ;n­
rnatnculMu in rcHu,tn..11 c,tfnef'\ulu1.
Daca se tranarn1lc dte­pcul UC propnc.ud.c ...­uprll hur.uil.11,
�ul devtnc f1TOf)ncta1c. soc:1etic11. ,qind dcfin111v din p,1.1run<­
n1uJ ilSOc1.1Uulu1. In conJ11CCin\l, 11.M)CIAlul nu va avca dtcptui la
rcst1ll111ca bunulur In Cit.L. d,e dizolva.rc 1.11u de lich,d,uc a .. o<..1e­
tiJ11.
t•1•L6 insi po�1b1l11..ate11 de ii K inl•1ur11 aca1 nca1un­..
pnn 1nacrarca unci clauzc in contractul de .ocietalc car e ,ii. proo
vadl ct. bunul v11 revem uoc1a1ulu1 ca.re I·• adua la u,m,11111,re&'
10C1eti,u in con1ul vu.loni pit11i de socictatc care 1­ar revcm 1'110:
hchrdare
Admitcm �· no,, in acord cu opmnle cxpnnu.tc in li1cr.t,,t.
tura de apecialuate, c1i in cazul in care bunul cc face •,h1ccfTJl
aportuhu a fun lldw. in fuloaan'­', rapununlc dinuc i.uc1ct.atc '(j
asociat sum guvcrn.uc de rcguhlc rcfcntuarc la locauunc Ase>
caatul i4i rc­urvA drcptul de proprie141tc a.,upru bunulur. 111r ­:oc­.
ctatcn dobtlndc1tc un Jrcpt de (olo:,;i11t,i ;uupra s11. tu con.,c:cint
la dizolvarca .,, hchidatca wciclA\ii cl va fi resuruit asocmtul
care I ­a adu.s
# Aportul in prcsta111 11 cunv11tntt: speciflce (ap"rt in ;,,..
dUJtric). Apurtul in mdustric ..:unsti in pre!ila\ii i11 1nuncf1 sa
scrvicii pc care asociarul prumitc � le cfccluczc in suc1c1ate­,
avind in vedere competenta �i calificarco sa.
Aponul in indusu­ie cstc pennis uumar asocuquor in S
ciclalca in nume colecriv ,i asoctatttor comundit:t\1 <lm socie;­
lltilc in ,.;on1undit.1'i )i ec numcstc aport societar Prc::.ta\ill�
muncl nu rot constitui aport ta formarea sau la majnrarca capl­
• taJutui sociel Tn schimbul aportului in industric. asocinui B'Q"'
dreptul sl'\ pertlcipe lu impAftirea bcneficiilor $i a activului �')Cl

90

I

ti au obli,cai,a al JW'1C11pe la pi cSa i (WL J 6 alia. (S) dia L a


m. ll/l"i'rJJ
Aponul "' ­ tnbu,e � " ...... ­ In ......
conttitutrv Daci £n actu! con.tJtutrV a;u se pr�7.cazi ac;cd !o­
cru. a.soci.awl c.&rc pre11trw7..l ,nufte.a; va r.,ea crcpn.! !..a bcncf'>eii
Jt p1aden Imr­c C<JU cp.:.4 cu c.c:a a aaoa,at.u.J.i..i care a ad.us la
IOC;1d&lc cota cca mar mid de up1:al ( at'L 19'i2 alin.. (2) C.civ .).
Efct."tu.area apoT".i.dw poaru d,ccu:nue& de �� O �
pUIU'Juw1 lwi.r::st5"'4111J &a.a de lsberare a uportM/Wl.
C.of'lform lcg.n. decl w,cinul !.­,t.ln..c Nd­SJ ,n:I. 8ipOf'tW
tocial, ate r&.�J� de d.at..a'lc:lc pl"lO.."ll.lrtc Dac..t aportul • {OSI.
fljpulat In num.erw, cctc obhpt JI la pi.ala dobinz:ior J.e­plc dm
7.1ua in care trcbua at (.aci, vin,AmantuJ ( an. 6� ahn. (2) din Lc­
gu nr.) I /I 99<J J.
Sc ma, poate apl,ea NftC\iunc:. n.chaderi.i u,ociacului c:uJ.
pabil A.stfcl, pctrtvu art. U2 d1n Lege.a nr. 31 '1990, ln carol
\OC'lctl1,11 in nume cotecuv, a :IOC'leti:ti,t in comanditi simpli 11 a
­.nc1ct.il11 cu rlspundcn:: hmit.atl., poa.tc 6 aclw din MXlct.ate
uoc,atul care. pua in inlir.t.i.ac, nu adl.lCC apoc1Ul la care ...., obh­
gu.
Dupl cum a­• ,pua tn doctri� aporturi1c trebwe privite
,ub doul upecte: w,/orlc •• material. Sub upect vaJonc, apor�
rurilc uocial1 lor fonncu.A capitalul IIOC'ial aJ IOCicta\;ii, ial" M&b
aspect mAt.cnal consnnne patrrmomul U11IW al aocietlti1 .
• C.'apitalul soc.at este cApresia val oriel. a totalitltii apor�
Capitalul social
rurilor In numerar ti In naiuri ale uoc:1&\J,k>r cue coocu.rA la c:.oo­
,.tituirea societltii.
Din punct de vedere juridic, capita.Jul social 1eptezintl
ga.jut general al crcditorilor .soc:ictitii, lo acnsul cl tn patnmoniul
�<>Cictiiiu trebuie &4 cxiate buouri a c&ror valoace a.I fie eel pqi,o
in lun.ita capitaJulw social.
Capitalul social este lntangibil, ln .ensul ci nu poetr fi
folosit la distnbuirca de div�dc:ode citre asocLaP,.

91
Capitalul r.ocial lftbuic !II f\c rrt1I. tn a.ensul cA hununlo
care constuu,c aportunlc UC.lC1a1,lor trebure d. tntrc tn m,'kl etcc­
tiv in patnmon1ul 10C1ctA411, acbci si nu tic fictive. De esemenca,
trcbu,c N k' u,gure pcnuancnl cx1•tcn\a in p.cnmon1ul ,o...­1C•
tAl,11 11 WK>r bunun care au eel pucu, vaJoarca cap1talulu1 soctal.
Cap11alul 10C1aJ cstc fut pc 1oati durata toc1C'dfu.
Un platOnul tmmm al cap1t.alulu1 10C1al este 1tab1h1 pro,
lcgc doar pentru anwrutc forme de sccretate comcn:­Lall. dupl
cum urmcaz.l:
­pemru societatc.a cu mpunden: hm1tad.. 200 Iet:
­pcntru SOCtctatea pc acciwu, 90.000 le, (25.000 curo)1
Potnvn lea,.1, capu.alul i;oc1al poatc fi capital subscris $i
capital Vinal..
Cap11alul swb.scns rq,rezmti cotahtatca aportun tor la
Capitalul subscris
care­ s­au oblia:at uoc1a'11 la conslitu.in:e toeictllii. Cap11;iJUl
su.b5cns comc,de cu cap1talul social.
Capualw/ \.G,.,.a, estc constiruJt din aporturilc efecruate �
Capitalul varsat
� au. tntnt in patn1non1uJ 50C1C1A111.
Cap1ta.iul social cste dJvuat in fracpuru c­plc, care po:ir.l
o denwnm:, dtfcnti in functic de tipuJ socictilii. dupl cum uz.
meazi.
-pdrfi �interes
Parti de lllUres (societateai in oumc ccteeuv Ji socicmtea
In comanditi sunpl.l):
-ac:{nUU (soc:1cute1 pc acpuni $1 socieu,1e11 ln con1andla
pc acµun1J;
­po.rra SOCUJle (IOCleta(ca
Parti sociale
cu rhpUndett hrrutatl).
in uncle cazu:n. Jcgea sub,le,tc 1.U1 rapon intrc cap1lalut
SOC1al subsc:tis $1 eel vina1 la da .. consnruirn 50C1cdl11. A�tf
in cazuJ soc1e� pc acpuw ,, a soc1diti,I in coma.ndu.\ ee
­.c:::i1un1, cap1Wul social vi.rsal de Dccarc actJOn&r ou po.ate f1
enc de 30% dJn cap1WuJ subscns. dact pnn lege nu se prcv .:.lr'
altfcl
Rcstu.l trcbutc vusai in tow de 12 luni de la data ia­
maniculirit societlPi. cu e:xcc:wa
aportwilor in naturi. a ci:V'f

92
"lnarc cste obliptoric in tcrmco de 2 ani de 1• coostituirea so­
c1cti1i1
No1iune11
Notiunea dede petnmoruu
patrimoniu aJ S<K:icd\ii (patnmoo1u M>Cial)
al societatii
nu trcbuic confundatl cu cca de capital social.
Asifcl, potnvil an. 31 C.c,v., oricc pcnoul.ijwidic.i cst.c
hhJlara unu, petrtmomu care 11�::luJe toatc d.rcpnarilc ti d.toriile
cc pol fi evaluate in bani ti apartin acesleia.
Patnmon,ul llOCtal este cvidcn\iat in b1lan\ul socictA,;ii cu
respectarea d1spozi\1ilor lcslllc o..,nlab1lc. Cuprindc:
·Activu/ social ifol'td sociu/) cuprindc bunurilc aduse ca
aport in tocieta.Lc, prccum ,, cclc can: sw11 dubind.itc pc parcur­
suJ socictA1ii;
-Pasivut social cuprindc obliptiilc toeicdtii.
• 2. 2. Aff�o soridcris
Affectio societatis

Conform doctnnCl dominantc, prin affect­io societatis se


iotelege acea voinll comuna a asociatilor de a pa.rtic1pa la rcali­
zarea activu.Ati,i soc­1CUtii ,i de a ob\inc bcncficii io wma accs­
tcia.91.
AITectio societatis presupuoc inten\1a de coopc:nre vo­
luntarl a a.sociatilor, de a l�ra in comun. •uportaod toatc rilcu­
rile acrivr .. p.1 comcrcUUeSl­4.
in once fomi.i de socretare, affectio soc1ctaris sc concre­
t!zea.za in dneptul de a lua partc la dclibcriri ti deci.zii $i la con­
aolul asupra actiV1ti\i1 soc,ctafii.
De ascmeoca, dupl cum s­e spus, intentia de a coopen
rmplica $i convcrgcn\a de inu:rcsc a asociap.lor. coocretizatA mai
.:i:es in cbunerea fl impirttrea profitului, precum $i in pozip&, de
egahtate Jundici a accstora.

t,1 r>umnru., op rl1. p. 6A


11

...,, Tnbun&h.,.J llfov I� dccizic din S de :cubric 1924, Or,:ptu..1, 1925, p. 13.
93
AnCcuo socieutia trcbu1c d cx1J1tc at.at la cbita consrinn­
ri1 socictlh1. cit ,i in cunul cx1.stcn\c1 s.ocictl\u, dispari\ia so pu­
"°'1 si duc:A la duolvarea socteti\u. AaUCI, pou,vu ar1. 227 ahn,
l I) ht. e) din Legee rv. j 111 WO. M>C1euuca K d.17.olv• rnn hnld·
rirea aibunalulw. la ccccrca onc..­U1 .social, penuu motive IC•
eoeuuce. prccum neimetegertle ar­vc dintn: uociali. care impt­
cd.ici. funcncnarea aocicti\ii.

l.J. 1,,.,..,.,_ ,,..,fltr,Jr,I


Impartirea profotului

Profitul este Wl ciftig evaluabil In bani rezultal din once


activil&tc economicl.
D,vtdendwl rcprczinti cota·panc chn profit cc se pla1c�U>
fiec:lrui asociaL
Protitul trebuic I.I fie reat, In seesut cl soctctatca rrebule
st ti inregrstra; un cxccdent. adici o suml mai mare dcciu capt­
talul social. deoarecc nu IC pot diatribui dividcndc din capitalul
social.
Profirul ucbuie sA fie 11111. adid trcbuie sA fie runes dupl
intrcgirca cap,talului social (daci activul social •­• micsoret ia
cunuJ exercitiulu] financiar) Ji dupa comtitui.rea fooduJu1 de re­
zcrvl.
Dcstinaliile lcgaJc din profitul obtiaut aunt: fondul de re­
zcrvl., reinrregirea capitaJului social $i distribuirca de dividende,
Dae&. conform situa1ie1 financiarc anuaJc. nu exi�hl pre­
fit, aruncr nu se pot d.istribui divideode. in accst caz, divtdendelc
sunt fictive $i distnbuirea lor atragc rispunderea pcoali �i civ114
a admin1stra1orilor.
Daci s­au incilcat rcgulilc prezcntatc anterior, societates
are o ectiune in rcstituirc impocriva asociarilor care au cunosccs
sau, in imprcjuririle date, ar fi trebu.it si cunoasci ueregularue­
tea distrtbuiru: actiunca se prcscrie in terme:o de 3 ani de la dltl
distribuirii, conform art. 67 din Legea nr. 31/1990.
P..,ilc sun1 liberc sl subilcucl prin actUI cnostitutiv
partea ftcc.Aru1 asocial la bencficii fi pieederi (&rt­ 1 din Legca nr.
) Ill 990)
Potrrvu an b7 ahn. (2) din Lcgca nr Jl/1990, clividco·
dele se d1sblbu1c asociatilor peoporuonet cu cot.a de participarc
la cap1talul »ocial vAnat, dee• prin acrul constituuv nu sc pro­
._ vede ahfcl.
Estc de preci.z:a1 cl stab,lirca d1videndclor LDD"I In com­
petent­a exch.a.sivi a adunlrii generale a aaociatilor.
Vom ma.1 aniUI cA obhg•I•• de platA a d.JVldcndelOf' de,.
'tine exigibill fie la data stab11i1A de cAtrc adunarca geoerall pen·
tru pl•ta div1dendclor. fie. daci lkfunarea acncraJi nu a 5l&bilit
termerud de plala, la daua cxpirV11 terrnenulur deb lun, de la data
aprobaru situatiei financ1arc anuaJc afercntc cxcrci\lului fin.an·
ciar iochc1at.
Ac\iunea privmd plata dtVldendelor ee pracne in termeo
de 3 ani, termcn cc incepe si curgi de la data scedentei.

f3.Formde soclctllilor
Formele comcrdale
societatilor comerciale

In &ensul an. 1888 C.civ., dui­ fonn.a lor, socimµlc pot


fi.simplc, in particrpeue, in nume colectiv, in comandit1 simpli.,
C'U rbpu.ndcn: hmuatA, pc ac1iun1, in coawnd1ti. pe aic1iun1, coo­
pcranve �1 alt tip de soc,etatc anumc reglernectet de legc.
Art.2 din Legca ....­. JI fl 990 aratA cA soci�e cu pcno­
oabtate Jundla se conscuwc in una Jintn: wm.Atoattlc fonne:
­socretate in numc colecttv;
­socretste in comanditi simplA;
­societate pc actiuni:
­soctetate io comandili pc aqiuni;
­socretate cu raspwlderc limitati.
Este de prectzat ct persoanelc care vor sl constituic o
societate comerciata pol opca pcntru oricarc dintrc forD1C\e de
societate pn:vizutc de Lcgca or. 3111990.

9S
­in cazul aporturilor in DAIUB subscrise JI vii sate l.1 co
stituirc, sctele privind proprictatea �i <loci\ sunt Ji irnobrlc ucb
dcpw ccrtificatul constataror al surcinilor de care sunt grrv�t
­actele constatntoare ale opcra\iunilnr Inchciare in con
aocictA\ii �i aprobatc de a1<ocia11,
­declaratiu pc propriu rAspundcrc a fondatori lor, a pruzit,
lor adrninistrutori si, dupl caz, a prirmlor dirccrori, 1cspcc1ill
primilor mernbri ai direcroratului �i ai consiliului Jc rupr1�·
ghere ,;, dacll este cazul. a primilor ccnzori, cA indcphncsc �
ditiilc prcvlTulc de prezerua lcgc.
­altc acre sau .,vi Le prcvlzuh: de lcgi speciale.
OacA constata ,·II sunt indcplinite conditiile legate, ju•
dlorul delegat pn•nunlli o incherere Intr­un tcrmcn de � 7i_lo
la Indcpl inirea acesror ,·,,ndilii prin cart" v11 dispune auluri�t
constituirii societA\i1 �i inmatricularea acesteia in rcgrsrrul �­..
mertului {urt 40 alin (1) din Legea nr. 31/19QO).
fnnu11ricula.rca se efecrueaza in 24 de ore de la data pl'9­
nun1i.rii lnchererii judecarorului delegat prin can: se autorilCWI
Inrnatricu I area soc ictl\i 1 corncrc ialc.
Tcrrnenu! de eliberare de cAtrc oficiul registrului •
mertului a certificarului Jc turegistrare este de J zilc de Iii�
inrc:gis<.rarii cer crii
Certificatul dee lnregistrare coutine mentiuni cu pnvirei.
firrna societajii, scdiu] socist, acrivitatea prin.:ip11lii, nurn.tru de
ordine In registrul comcrrulur, precum �i codul unic de irJeJr
trare, atribuit de Ministerul Finantelor Publice Cer1ifi.:1!11I •
inregislr.uc alcsla cli societatea a fosl lual1 in evidents o!i Ju.?.­
registrului cornertului.
f)upli e fectuarea inmatric­ull.rii, un extras al lnchcierir
dccltorului delegar se cornunica Jin oficiu Monitorului Ofi
spre publicare. _
Dael! nu s­a indcplinit formalitatea publicitfi\ii prin Mo­
nitorul Oficial, constiruirea societati] nu este opozab ilfi r ·,
Anfcl, art. 50 alin (1) din Legea nr. 3]/]9QO dispune: ,.Acirlc

102 I
i.
sau fapcclc, pentru care nu .... cfecl\lAI publicita&ea prcvl7.u&A de
Iege, nu pot ti opuse 1r11ilor, in afan de: c&7.UI In car" socictaica
face dovllda c6 &cC$tja le cueosteau". in scopul protejaru ICf\1lor,
lc�ea prevede ca Of'C1"•11un1lc efectuate de SOC1ctatc lnaintc de a
16·• Zl de la data pubhcAri1 in Mon1torul Ofic1al a lnc:hc1cn1 JU­
d<:ei1orulu1 dc:lcgat nu le sunl opozaoile. � acqt1a dovedcsc
03 au fost In impo,ib,htatc de a lua cunoftln{A de clc.
Dupa inmatncularea In rcg,strul coesertutur, aocidalea
comerciali are obhga!ia d ceari autonz.arca func\1<>nU11.
Pnn autorizareo fa,ocflon6r11 sc io\cle&c uumarca de�
IJ"C socretatea comcn:1ali a n:sponsab1htJ\11 cu prrvire la lcgaJ1­
urea dcs�uririi acuviti\11 dcclaratc. Este de meenoear cl au­
toriznrca func11onln1 .oci.,IJ\11 se dcsflf(>AR pnn biroul uruc ­
departamem lo cadrul oficiulu1 registrulu, cornertului, care rea­
llieau toate opersnumle necesare inrc&1sutn1 $i autonzuu
funq1onAn1 aoc1ctJ\u comercsale, $1 care va ehbers un cernficat
cccstator in care sc prcc12eazA c6 •­a inrcguuat declara\ia t1p dm
CllTC rczultJ cl sunt indeplirutc condrtiile prevazute de lcgislatia
,pecilicA in domcruul prevenirn $1 stmgmi mcendulor, saniiar,
sanitar­vetennar, JmMCClia mediulw, etc.

Functionarea societatilor comerciale

Adunarea generala

Consideratii generale

Adunarca gcno:rall este organul suprcm de conduccre al


s icllltii fiind depozitara vointei sociale. este organul de dclibe­
1.l!C _s, d�c,z,c:
97,
care numeste cclelaue organe. stabueste lirm­
i.:.e in care accstea unneazi sii­$1 dcsfl$oarr activitatea $i exer­
ct1" conrrolul a.supra lor .

., M Dumitru, op. eu., p. I 32

·, 10.l
Adunarca general.\ ate compw.A din 101ah1a1c.1 :i.:,:,,,
caai,lor care pan1c1p6 la formarea vointe. sociate in proporuc c
valoarca aportUlu, la con111ru11,,• C11p1talulu1 <001al

Ad,"wirea ge.ne!ra/J
Adunarea generala ordJ,tard
ordinara
Adun.uea gcncrali ordJnaB se illll'Uncflc eel puuu dM1
pc 1&11. In eel mull 5 luru de la Incheierea exerciuunn Cin1U1t1M"
on de cite ori se IVCflC o problcmA in Catt este ncccsan dc(rlJI
Cl.
Adun4nlc generale se \m la sedtul societl\11 ,, In lo.::w.i
mdicat in convocare To""'. pnn actul consnrunv se J'i'�IC
dJspunc altfel.
In afara de dczbatcrca altor problcmc lnscnse pc orJln'"
de zi. in sensuJ art. I l I alJn. ('.!) din Lce;ca nr 3 ll 199V. A.tu·.a,
gcncnU este obhgaa. si discute, sA aprobc sau sA mod.f .c 1r
tl.l&\ll le financ1arc anua.Jc (bil&JltUl. conrul de profit ,, pierden, per
hnci contabile ,, note exphcanve), in terneiul rapoartclor ri �
Wt de consrhul de adro101S�c. respecnv de dlrcctorat �· de :to
siliul de supraveghere, de ccnzon sau. dupa caz. de aud.Jr.s:­w ,·
ll&DClar. fl sA fixeze drvidendu]: si alcap $J d revoce c­::1
eonsih ulw de adm.uustra;ic. respecu v a.i consihu: '" Ile
supn,·egbcn: $J cenzcru: si fixeze rcmunc:r.itia cuveruta p. :• I
exercruui !n cun mcrnbn.lor consitruhn de adrrurustrane, n.�,l:' I
membnlor consrhului de supravegbere, " cenzoruor. dar a ., .. i
fos: stat>wti prm acruJ consuumv. s4 dca dc:scArcan: de f ·­;­
mcmbnlor constlrulw de supraveghere, respecnv ai direct,­­!. j
si s:ahtlC3sd �.i.l de venitun � caelrureh �­ dup3 caz, ;­· •
mul ar a.,·1n,wc. pc: exercitrul OMDC:!lr urm.\.tor. 5ll bo:.l.r"'
Jar=. inch·:,= sau desfimtarea uneia sau ma, multor l!: 1Ul •
sooc:ti;u SJ insrri!nuc2 acestora,

••te• in co=.:m61A ;,c &cµuru �1 la socretatea pc ac U."1'.


v��a.,w::1 delrberarilor 3o0unin1 gecerale orcmare est= r : :
,=
Potnvn art, t l ::! aim. t 1) din Legea nr. 3 1, 1­>S>O. l.1 s · w:

pr=;a Bellonanlor care si d,e­p.nl oc I J>Ulm V. dm our.,:;.­·' t


104
de dreprun de vot, ,.,. hotArinle se uw cu m&Jonlalc:a votunlot
a; p n rr.ale J nsA. actul cons II nm v poat.c: sA pre­v:,dl cennte rn&1
dicate ck cvorum $1 maJontatc
U 50CICl,'1IC., CU r.i.spundc:rc, lJJnJl.al&. adW\ATca &c:nc:ra1A
decide cu votul reprezentand rnajoruatea abr.olulA a asociaulor
,, p!f11lor sociate, d:acl pnn alrul consnrunv nu se prevede altfcl

I; a.:t I '12 31,n ( I I rue Legea n:r 3 It I ­MJ I Pentru bo�lc a, 1nd
• ca obrect rnodrficarea acru.lw consrrnauv, este necesar votul ru­
r rzror uoe1attlor. insl lcgca au actul consrmmv poalc dispune
alrfe].
In fine. in CAZUJ !IOCu>tal11 in numc colecnv JI a 50CletA4iJ
; c.:,rnzndit.A S1mpll.. ho�le se t.au cu votul :i.soc:1attlor care
r�r=� nuJontattca :absolutA a ca;,1taJuJw socral,
Sanctrunea care mrerv me pentru a.dopt=c:i uno botlztri
I t".J nerespectsrea c0t"bp1lor de cvonun este nulrtatea,

Adur.arca
Adunarea gaarra/6 exsraordmard
generala extraordinara
Ad'un.ve.­. genen.l! extraormnara t.a bowvi in problc:mc
� u care cstc ceccsarl mod1fi=rca ac:rutw consrirutrv al soei­
c:.., , comercsare.
Conform an. 113 dm Legea n:r. 3 Ill 990. aduoarea gene­
�! c=rtiulan1 se inuu=�tc on de te on este necesar a se
:::..1 o t:otArtre pc:ntnl schu:nb= former June.sec a soc,c­u.µ,;
r: _­..;:ea sedruhu societam: scmmbarea obsecrulur de a..'"tl,,� a
� �­P•: nf11n� Sllu desfuntarea unor sodn � (SU·
• .:<.:!'r. ageatn. reprezeataete sau ll.!te asemenea urumi, tlr.\ per­
�­ J '..1:c 1undid). dad pnn acrul c nsnrunv nu se prevedc alt­
f­' r­,dungtres duratc1 soc,eu;­i,. majorarea cap,b.lu!u, social;
• •=�r�a cap1talulu1 social sau rcin.tregu­ca lw pnn emisnme de
», ::· .:::11. fuzrunea cu ane soc,c­.Ati s.au drvizarea socretatu: di­
L-. ­"'::l :i.r.ttctpaa a SOC1c::ta?J. ccnvcrsia acpunrlor commanve
::­ • •· �• la purtator sau a acµi.:ru.lor pun:!mr in ;s...'"lluru noem­
�·:,: onversia actnmuor dmtr­o categorre in c.ca!�t! � con­
,­. 3 unei earegoru de obuganum in alt:A caiegorie sm in
K\iun1. cm1s1uoca Jc obhp\luru. Adunarca 1cncrall exuscidr­
nan poatc lua o hoUrirc pn�·1� la uncarc alti 1nochl1r;J.1C o1
Krulw con,titunv sau oncare alti ho� pcntru caR este cc·
rutl aprobuca sa.
lntrue&C �·izc:a:zi problem(; wave pcntru v� wc;1cU\11
cond1\ulc de cvorum ,, m•Jontatc pcnb"U luan:a hotlrlnlor sun!
mai rigurou.c"'
La 1oc1cta&ea pc act,iu.ru fl la .acidetce In CAYD8nd11a pc
K\iW'U, potnvn an. I Jj din Legec nr. )111"90. pcntru ..·ahd1l.ll11­t I
dchbc:dnlor adun1tu 1icncr.1le c:xtraon1.i.n&J"c esie nccnatl la pnntt I
ccevocere prezenl,U 3C\1onantor care dcµn eel pu\U1 •1., din nurr..inil
IOtal de drc­ptun UC vet, UI ccevccante unniloa.rc. pc:n&r\l \•J.hdiU·
tea dchbcn\nlor esre ncccur1 �7.cn\a ac\lona.nl<W rcprC?cn::.niJ
eel pu\111 o cinc1mc din nun.wu.l total dc drcptun de \­UL Ho1X­.'.inic
sun1 Juatc cu maJont:UCa votunlor dc\tnutc ck ai..11onu11 prc1,'ttll
sau rcprcz.c:nb\l. Dcc1ZU1 de modiflc:an: o obu:c:tulw pnnc1pll Jt
1Ct1vitatc" al soc1c�u. de rcduccrc sau majorurc a capiUIIUh\J M>­
C1&l. dr 1ehunb.u,: a formc1 Jundicc. de funuoc. divtzarc 0::111 dt
diz.olvarc :i. soc1ct.1.iii sc 1a cu o m11Jonwc de eel pu\1n dou!'l u�1c»
din drcfttunlc de vat dc:\inutc de aci1oruuii prcz.en\l, s.au repr ...•cn
ta\i. lnsl. pnn actul ccnsumuv sc poC st1pula cermte de cvo�.'n­,
de tmJOnt.atc nw awi.
La �1etatca cu rlspundcrc hmilatA. pcntru hot:1rin�
avind ca cerect modtfu.:�rc:1 acrulu1 ccnsutunv cste necese ,o
tul tuiuror aso..:1a1llor. aim de cazul clnd lcgca sau acrul ("V:UU·
tutiv prevede ullfel.
Nu in ulumul rind, la •ocictatca io nwuc cotecuv )I I,
1aeieuuca in comand11A stmp\A. dC"l1 nu cite con1acr:'ll?1 pc ro.&!'•
leguln.11,·. solu\ta unan1m1t!\11 asoc1avlor sc unpunc �· tn ,�
moditiclrilor adusc actulu1 consetrunv.

" St. D. � op. cit.. p. 191.


106
Ad.,noreo
Adunareasp,tc:ia/6
speciala , , .
AcculA adunarc pnvcttc soc1cta1Ca pe Kt1un1 ti SOCIN­
tca in comand11A pc ac11uru. . .
In sensul art. Yb din Lcgca or. 31/1990. utularn fiecarei
caregcrn de actiuru se lntruncsc In adunAn spcc1alc, ln conditule
nab1litc de actul consnrunv al soc1c�1. rar la aceste adunAn
poate partic1pa once titular al unur ascmcnca actiuru.
Este o asrfel de adunarc cca a utulanlor de ac11uru prefe­
rentiale cu dividend prioritar, flri drept de vol, care confers ti­
rularului:
­drcptul la ws dividend prioritar prelevat asupra benefi­
ctului distribuibil al exeecitiulur financtar. inatntca oriwet alte
,1
prclcvll.n
­drepturile rocunoscutc ac\1ooarilor cu ac\iwsi ord1nare,
inclusrv dreptul de a participa la adunarca gencra!A, cu cxceptta
drcptulu, de vot.

Convocarea Adunarii generale

In mu.I socicl.Aµi pc actium sau al &ocictA\ii in comaoditl


pc acuuru, 1n1t1a1iva c;onvoclni aparune, de rcgull. consihului
. c adrmmstraue, respecnv direcroratulur, i.ar In c:ozul societatu
,u raspundere limitatl.. aparune admuustratonlor. Adunarea ge­
ncrol� esre c:onvocatA ori de cate ori cste necesar.
La socierante pc acuum ii in cornandua pc acpuni, con­
,,Jiul de adrrumsrrane, respecnv directoratul, cocvoaca de indatl
ulunarca gcncral:1, la cererea actionarilor reprezentand mdivr­
l<!OI sau lmpreuna eel putin 5o/o din capitalul social sau o cotl
,u, m,c;\. daca in acrul constitutiv sc prevede astfcl $i dacA cc­
!m:n cuprinde d1spoZ1\11 cc mtr:1 in atribuuile acunarii. Conform
·•: 1 t 9 alin. ( J) din Lcgea nr. 3 111 '190, daca constliul de admi­
1·.:zn\ e, respectiv directorarul, nu convoaca adunarea genera.IA.
,\n de lo scdiul societatii va putea sa autorizeze convocarca
uc .:ntrc actionaru care au formula! cereres,

107
La �lctlfilr cu rbrundcrr limita11, va pulcft cerc con·
v�a adunArii geoerale aritAnd scopul acestei convocan. un
�1a1 !UIU un numir tie 11..­.o...:i1tli, ce n:pre.1int.i eel pu\m II pl•
l
lrunc c..hn i;ap11.alul social. DMcA co,�iliul Jc adJnin,i.tn,\ic..·, res­
pcctiv dircctoratul nu convoeca adunllJca &cncnt.lA, 111:itan\a de Ii
IC\J.iul JMXic�111 va,. putca autoriu convocuca adun&ni K'­"1lcr;,.Ic
de citrc ac1ion&rii care au fum1ula1 ccrcrca.
La sociel.i1ilc in numc colecuv fi la societlfilc in coman­ I
I
ditl ,impli, asocintii au dC!k:hiU calCM. irutantci judccttorc5u iD
1iruatio in cam: l6dminJ11triuorul nu iti indcplinqtc obligtt\ia te­
gall cu privirc la convocarc.
I

I
Termenul de intrunuc a 11dunlrii gencrale nu poare fi mm
mic de­ 30 de zile de la publicarea convoc:Arii in Monitonll Ofl­
ciaJ. Estc de precizat d scopul �Lab11irii K­C"Slui tetmen cons\!, UI
a da posibitiratee actionartlor si sc lln1WCAliCi uupro chc:stiu,u..
lor cuprin.sc in ordinca de zi.
Comunicarca convocini se face in mod diterit in funt\W
de forma socictitii, in mod special de numirul esociatilor.
PolTIVH art. I I 7 al in. ( J) din Lcgca nr. 3 I/ I IJ90, la s.oc.ie­
tlfilc pc 11e11un1 ti la ,ocictl\llC in comand1tA pc ecuuni. conve­
carea se publici in Monitorul UficiaJ fi in unul dintn: ziarclc d,
largA. n\spindire din localitatea in care se afll scdiul societ.&iu
lI
sau din cca mai apropiati locahtate. l
in cazul in care toatc ecuunue sunl nominative, convoce­
rea sc poate face $i nwna1 pnn scnsoare rccomandata sau. dbc4 i
actul constirutiv permHc, prin scrir.oare lnln.Sm1d pc cale cli:1',.
tron1ci, avind incorporalA, ala$8Li sau logic asoc1ali scrnn�N:'"•
clectronici extinsi, cxpcdiati cu eel puiin 30 de zilc inamtc ik I•
data Jinerii adunirii, la adrcsa actiooa.rului. I
in sensul art. 195 aim. (3) din Legea or. 3111990, 13 ,o,
cict.ilile cu rispundcrc lim1tati, convocarca adunirii se va fM
in forma prcvizuti in actul coosrirutiv, 1ar in lipsa unei disr,oz,111
spccialc, prin screoere rccomandali, cu eel pu\in IO zile imumr
de ziua flllal! pcnttu linerca accstcia.
I
I
I

108

La socictltilc fn numc colcctiv ,i la JIOCictltilc fn ooman­


dili iumpll. comurucarca convodrii J.C rcali7..cazli in condilii care
SU as1gu� p,u11c1pwca uocaa,ilor la adunarca gcncn.Ji.
Coovocarca va comme: locul i1 data ,,non, adunlrii, or­
dinea de zt, cu mcn1ionarca cxplicili a tutwor problcmclor care
urmcaz1 d faci obeecrul dczb.lenlor.

Sedinta Adunarii generale

Calitatca de uociat di drcptul asociatului de a participa


la 1dunarca gcnenJI.
fn lurnirua lcgi1, tn ziua Ji on arltate in convocarc, �nta
adunArii 5C va dcschidc de cltrc prqcdintclc consihului de ad­
mini.stra\ic, rcapcctiv aJ directcratului. ,au de cltrc ecela can: ii
tine locul.
Adunarca, generali va aJcge secretari ( I pioA la 3).
Acc,tia vor verifica lista de prczcn\1 a ac\ionarilor. 1ndicind ca­
pitalul social pc care ii rcprczinll fiecarc, procesuJ­vcrbMJ intoc­
m11 de secretarul tehmc pcnlru couslatarca num.irului aqiWUlor
depusc .,, indephrurca ruturor fomlahli\1lor ccrutc de lcgc oi de
actul constitutiv penlrU \inerca adunari1 gcncralc.
Uoul dintre KCTcc.ari imocmeste proccsul­verbal al
sedintei,
Potnvit art. 129 alin. (6) din Lcgt:a nr. ll/1990, dupi
eonstatarea indeplinirii ceruuelcr legaJe Ji• pcevcdcrilor actului
ccnstirutiv pcntru tinerca adu.nirii generalc, se intrt in ordinea
dczi.
Trcbuic meniionat cl prqedintele adunirii di cuvintul
Ueci\n1i ac1ionar care ii cere, iar administratorii IWll obliga� Ii
Jca explicetiile oeccsare.
Drcptul de vot cstc striru legal de puticiparca ta capita­
lul social99•

*St. D. Clrpc:nan&. op. cu; p. 203.


109
Oricc actiunc di drcprul la un vol fn adunarc"n gene�
dacl prin acrul constirutiv nu •·• prcvb.u1 allfcl (ul. I {)I ,1\.tt1
I
(I) din l..cgca llf. 31 / I IJ90). lnil, XIUI COIUlltUlJV poatc l.lmrl­
numkul vorurilor apariioand ...:fiooanlor care posed.\ mar ro .
de O K\IW\�.
An. 120 dJn Lcgca nr. 31/1990 consacf'i rcgulu fffl)
portionalititii nwnirului de voturi prin nt.portan: la numfirul J,
actiun1 de\tnulc. Sc anacA ct. ,.Ac\1onan1 cxcrealA drcptul lo, .i,l
vol in adunarea gcncn.J.l, proportional cu numlrul ac\iunil01 pc
care I c posedl ..
Exercitiul drcptului de vol este suspendat penrru .ic�
rii care nu sunt la curcnt cu vlni.mintclc ajunse la scndcn\l l.at1
101 alin. (3l din Lcarca nr.3111990).
Nu au drq,t de vot tituJarii de ac\iuni peeferentiale Ort
drepr de vot (an. 95 din L.:gca nr. 31/1990).
Lis socic�1lc cu rispundcrc limitala. fioca.rc purte iOC>
all dl dreptul la un vol.
Legca nu rcgJementcazl dttptul de vot in cazul soc1�
ln nwnc colccuv fl• soc1cLi1ii in comand1Li sirnpl&. care nel­u,c
reglcmcntat prin actul consritutiv. Principiul trebuic s5 fie ,a­­
1&$,i. $1 anwnc J>11,11Jc1pa.rca la capitalul social.
CoolOrm an. 128 din Lcgea nr. 311'1990, drcprut de :•.111
nu poatc fi cedar. Oricc convenue pnn care sctionerul <c ubl11f
a exercua drcptul de vot in conform.itatc cu iastrucjiumlc d»I:
sau propuncrilc formulate de sociewe sau de persoenclc cu o1tn­
bul,ii de reprezcntare esre null.
Hotiririlc aduninlor gcnerale se iau prin vot dbchr•
(an. 130 alin. (I) din Lege.a nr. 3111990). Ca excepuc. vuu,a WI
crer cste obhgatoriu pcntru numirea sau rcvocarea mtJmrril(;I
consiliului de admirustrapc, respecuv a membrilor consu1uJw IN
supravcg.berc, pentru nurrurea, revocarea sau denutcrcn c ... �
lor on a auduonlor finencrart. prccum fl pcntru luerca hOQlrin,
lor rcfentoare la ri.spundcrca mcmbrilor organelor de wlm.w.r.
trare, de conducere Ji de cootrol ale socict.iP,i.

l 10
in plus, acbuic mcntional cl botlnlrilc lu.alc de adunarea
en..:r:il:\ ucbute &i fie rczuha1ul dczbatcrilor, iar fiecare uoci.at
,1c rlreptul sA ia c..:uvintul prrvucr la oricare dinuc punctclc ln­
�rnc;c in ordinea de 71 Ji poete ccre cxplica\i1.
Procesul­verbal. scmnar de presedinte ii scaetar, coo­
;tat.1 indcplinuea form!Uitl1ilor de convocare. data 1i locul adu­
r!ri1 generate. ;.c\ionarii prezenti. numlrul ac\iunilor, dezbate­
rile in rczunun. hotArlrilc luatc ti declan\iilc flculc de actionari
!rt cndrul sedintei. IB ccrcrca eceetcre. Pentru a putea fi consultat
de orice acuouar inrcrcsat, proccsul verbal va fi trecut tn recis­
ffi.11 ndun.irilor gcneralc.

1.4. llot4rlrlU
Hotararile.1tlwn,rii K�nn•I�
Adunarii generale

Spre a fi opozabilc tcf\.ilor, holiririlc adunarii gcoc:nlc


t ti dcpusc in tcnneu de IS Lile lo o!iciul rcgistrului co­
•,tului. pentru a fi mcn1ionatc in rcgistru 1i publicate in Moo.i­
!t\.ll Oficial. Este ncccsanl aducerea la indcplinire a ambclor
�1alilA1i. :id.Ji:O. atit a mcn\iunlrii in rcgistrul comertului, dt
,1 11, publicilrii ir. !>.1onitorul Oficial
Accast.i obfigatie vizca7.. A numai socicti\ilc pe ac\iuni 1i
;it cele in coma.nditil I>'= actiuni. Pentru alte formc de s..xictate,
lllcl nu priv�tc obligu,iu oduccrii la cuno,tin\a, tcflllor a bot:i­
M, aduniri1 generale. Torusi, conform art. 21 din Legca nr.
:,..·1990, �i hotiriinlc acestor societati sunt supuse inrc&i,stririi
t­ l"Cg'strul comertului, duel privesc acte ti fapte n cl.tor Inregis­
•.­� eere prc:­v!izut5 de lc:ge.
Conform un 132 din Legea nr. 31/1990, botlrlrile luate
' � �t.narC:l gcncrulA. in limitelc lcgii sau actului consrinniv sunt
1�tC\rii chiar !;i pcntru a.c\ionarii care nu au luat pant la adop­
c.1 fnr sau au v1.H.1t ..:ontra..

' Hot.'irdrile adunlrii genc:ralc contrare leg.ii sau acrului


:v=atir.;tiv pot fi atacate in justitie. in tc:rmcn de IS ztle de la data
pm!U.iii in Monitoru) Oficiat. de clttt orican: din &cpooarii

111
••
Pcntru a se angaJa rb­pundCTca adaurusuaiorilor, trcbu,c
l:ndcplmilc condrtnre cerute de lege pentru forma rtspundcr11 Ir
cauza (raspundere c1v1ll cunrn.cruall sau raspundere c,v,15 d06
lictualAJ. RAspundcrca arc ca tcmci culpa adro1oistratorulu1
Conform an. 144' aim. (5) din Lcgca nr. 3 l!l'J90. in.,�
cictAlJlc care au mat multi adnuoistraton, rupundcrca pcntru
tclc slviT$1tc sau pcntru omuiuni nu se intmde �1 la admin1,t111­
�ri1 care au flicut sA se consernneze, in rcg11uul dec1zi1lor con­
s1huJw de admimstrane, impotnvirea lor. De ascmcnca. e1 tre­
buic sA incuno�tm\czc dcsprc aceasta, in scris, pc cenzon •"
auditorii interni ,1 auditorut financrar.
Acuunea in raspundcrc impoaiva adrnioistratorilor ctlll
o actiunc socials, apartinand societatii. nu asocianlor.
Adrrurustrarorut poate fi chernat in Judcca� pentru !'CQI·
perarea prejudiclulu; cauzat societatu in tcmeiuJ unci hot�11
adunari1 generate, in condruile de cvorwn �i de majoritatccmitt
pentru adunarea generllll ordmad. I
Daca adunarea generala decide sl pomc:ascl ac\iuoc • \•
rlspundere contra admiarstrarorului. mandatul acestuia :.':I.
teaza de drept de la data botAririi, iar adunarca generals rrcbtn,
sA procedeze la inlocurrea sa.
Ca exceptie, actiunea in Tispundcre lmpotriva ad1c.mi
tratorilor poare fi introdusa �i de actionarii societatii. Ast [e]. pl:'"
trivit legu, daca adunarca generals nu introduce acuunea ir; t
pundere �i nici nu dA curs propunerii unuia sau mai mulror a..·11,.
nan de a ini\ia o ascmenea actiune, actionarii rcprczcnt,iru. ·�·
dividual sau impreuna, eel putin 5% din capitalul social :111 <11'!'·
tu! sA introducA o actiune in dcspAgubiri impolriva admintstn<J•�
rului.

118
§3.Cootrolul 1catiuaU
Controlul 110Clct£ti)or
gestiunii societatilor comerclat.
comerciale

J.J. C•1t:orll socu�fli


Cenzorii societatii

La societi\·i le de pcrsoane (aociet.atca In numc colcctiv ti


societatea in comand1ti sunpll). controlul gesuunu soc1ctAµ.i se
er.erciti de cltre toti asocratu, cu exceptia cclor care au calit.alea
de adm1n1J1trator.
La soc1etltilc de capitaluri (socretatea pc acuuni ti soci­
etatea in comandua pc ac\iuni) ti la societatee cu rispundere li­
m,tata, controlul se exercitl de persoane 1'J)CC1alizat.c, fl anumc
auditorii ti cenzorii.
Conform an. I S9 din Legea or. JI/ 1990, IOCietl\ile de
c apitaluri vor avea 3 cenzori ,i un supleant, dacA pnn actul con­
siiruuv nu se prevede un num.lr mai mare. in toate cazunlc, nu­
rz:an1l cenzorilor trebuic si fie irnpar.
ln schirnb, soc1eti�c cu raspundere lirnit.atl ale carer si­
tco\i i financia.re anuale nu .­uni supuse obligauei legale de audi­
'.!lrC, pot avea unul sau mai multi cenzori. lo sensul art. 199 alrn,
1 ') din Legea or. J 111990, daclo nwnlrul asociatilor trece de 1 S,
cumirea cenzoritor este obligatorie.
Este de prcci.z.at cl cenzorilor din societatile cu rupun­
�crc l imitati li se aplici dispozitiile prevazute de legc pcntru
,<117.C'n, din societi\1le pc acuun].
La societatile de capitaluri, ccnzorii sunt stabrlrti prin ac­
�JI constiruriv care trebuie si prevada Ji datele lor de idenuficare,
:u ulterior sunt alesi de cltre adunarca g�ocralA a asociaplor.
Durat.a mandatului ccnzorilor este de 3 ani fi pot si fie
•tc"Cesi.
Ccnzorii pot fi acfionari cu exceptia cenzorului expert
.cr tabit sau cont.abil autorizat care poaie ti IC:r\ care exercita pro­
(e,1a individual sau in forme asociative.
Potrivit art. 161 alin. (2) din Legea or. 31/1990, nu pot fi
­<"".ZOri, iar dacl au fost alc�i decad din mandatul lor:

119
­rudc:lc WI a6nu p&nl la &r9dul al pmulca teetusiv �
�i adrn1n1stntonlor,
­pcnoa.nclc care primcK aub oricc fonn&. pcntnl &kc
t\mcti1 dcci.l accca de cc:nzor. W\ sa.lanu sau o remuneratic Jt �
eda11n1sn­.tor sau de la o socicwc sau &1 cAror angaJtaton �.­:1 •
raportun conu­actualc uu IC' aJ14 In concurcn'* cu ecca.sta;
­pc:noanclc cirora le �tc intcrnSI functia de mernbrc al
(',(W)Siliulu1 de a.duunistr3f1C, respcctiv al con.sthului de supra,,..
abc•c ,, al dlrcctonltulw;
­pcrsoa.nclc co.re, pc durate cxcn:itlrii atribu\iilC'lr coDlit­
rit.c de eccastl cahtatc, au atnbu111 de control in cadrul J\1ir.1\,;�
rulu1 F1nan\clor Pubhcc sau 111 ahor u\111N\ii publicc, cu CXCC'Jlla
situatulor prcvt.zutc cxpn::s de lege.
Ccru.orit sunt rcmuncra\1 cu o mdc:mniz.eV,c fix6.
Rcvoarca ccnzonlor sc poaic face doar de cltre ndUM­
n,a aencraU. cxtnLOrdinari.
ln cazul dcccsuJu1. impicdiclri1 fizicc uu lcg:!lc, in�
rii sau rcnunllrii la mandal: a unw ca,v,r, acesta va fi in)OC\:JI Cit
UD supleanL
Cenzorii au drcptuJ sA ob'1DI, lunar de la administralN'I"
s.ituat1c dcsprc menu! opcntiunilor 11 si lli pane la adunAnlt" ..
rninistralorilor, insl flrl drcpt de vol.
Pnntrc oblig1'1iilc ccnzorilor se ownlri wmiltoarc!c •.,,
fad. io ficca.rc lun6 $1 pc ncqtcptatc, inspcctii cuci �i �.i v..:nl:cr
cxi.Jtcnp. rttJunlor sau vaJonlor cc swit propricuitca sOCtC'!l\,1_ •
au tOsl pnmite i.n gaj, cautiunc on depoZlt; d coevoacc ullur,._........
on:linari sau cxtnordina.ri, cind nu a fost convocaUi de aci·w:Jt
tratori; si vegbeae ca prevcdcrilc legale $i ale acrului cnnsut..::1
sl fie indcplirute de adm1nisu­&1on $1 lichidatori.
!ntJodtru Ji efectete rlspwidcrii unzonlor sunt dftrl'
miNte de rcgulile mandarulw ti ale Legii nr. 3111990.
Jllspw,dcrea ccnzorilor poatc fi c1vill aau rKnal.s.

aao
J.2. A11tlJIMMJ/11•dM#
Auditorii financiari

Potrivit an. 2 dm O.U.G. nr. 75/1999 privmd activit�rea


de audit financ,...,.101 • audirul financaar rcprc.r.1nti xtivit•rca e °':'"
, I �
1u,.ti de: cltrc :r.ud..iton1 fiDaJK1an bi vcderca expnmint unc op
l'JI uupra s1rua11ilor fmancw,: sau a_ unor co�pon�� ale �
1011,, exen:itarea aJtor misiuni de u1gurve fl servscu profe11

nale.
Aud.itorul flnu,cW este pasoana 6zic6 aau juridid �
dobindcttc accut.l calita1c prin atnbuirc de ct.trc Camera Audi­
lorilor FUWIClan din RomJ.n1a, in cond1\1ilc O.U.G. er. 75/1 �­
PrimuJ auditor financ1ar cstc dcscmnat prin actu1 ccnsn­
Miv AU, in cazul consrituiri1 IOCICti\11 pe actiun.l prin sub­
,cnp1ie pubhd, de cltre adun.area constitutivl.; dupl consti�
�ociet11ii, adunarca gencn.11 ordinart es:tc cea care nwnef!C 11
m·oci audJ1orul fina.Dc1ar.
Potnvi1 lcgii, numirca unW auditor fmanciar impunc Ji
numitu unor auditori iotern.i.
Adunan:a gcocrali poate aproba 1i111,,,. fuu.nciui anu­
&!Anwnai dact esu: Inso11Li de raportul auditori.lor financiari (art.
lf;Jahn.(3)d1nl..cgcaor J1/1Q90).
Confonn art. 1641 din Legee nt. ll/1990, oricc actiona.r
.:e dreptul LI ttelamc nuditorilor lDtcmi faptclc care cred cA trc­
!tuie verificate. Auditorii uui:mi sun! obllga\1 st le a.11,1 in vedere
1.:i :!'!1.xntirca nporrului csee consiliului de admini.J:t:ratic, res­
jltcttv consiliului de supravcghm:::.
Dad rcclamatia estc flcuti de IC\ionarii rcprczeodnd,
:'IJ•·,idual sau impreunl, eel putin S% din capitaJul social sau o
• ,..,i nini micA (dac6 actul constirunv prevede astfel), auditorii
ll"'C"Tli sunt obliga11 si verifice faptcle rcclamate, iar in 1ituati,a
r u.:r Sun! confinnate, sl fie ccnsernnate int:r­un raport cc va 6
·1111U.'\icat consiliului de edmini1t:ratie, reapc.ctiv conailiului de
­·­­­­­­­
• r'libhct11 ia M. Of.•· 256 diD 4 A1Dic 1999.
121
•up1·11vn1h'"'" fl I"'' la 1h•po1lti• 11o1ln11Aril Hf'oc:r•le 111 or.­�I c;,,,
O(N\•1 I 1111 1k­ tt1ht1h1111lnl1Ct, rr1pc, I I \I t�1111,1 I 111I ,t., 11111 II ,1\'I r.htn­
o•lti 11lih11111t al , 1 •11¥u•.w ,11hma1 r11 Jtl'flC"I 11IA
I( h1•111kk,1.:• .. ,klih.1111hu llu•lk'hll IN':HII II JH CJll1 li1'I, le 1:11
u;r.,c !119''1CIIA111 "' ......JCAIA In lll'C:k .. , UHkhlll 1•1n·u111 I ri.:111JP"
1lc1c11 IIM':IIIIN1lo1 1'IUWlll1ulu1 Jc 1klt1u1u111ta11c:, ISJ•pa:11\1 ,11111 '
I llN•lulu1 t• llt111011iu1 1>01.1c1A111.
I
I Modificarea societatilor comerciale

Preambul

M1jlu,.:ul prin 1.·arc" ntodinct sodctalca corncn::1111:\ ci;tt


modtflceree 11e1ulu1 consutuuv.
M,iJ11i,·a1c.i ...·1uhu coo•111u11v al .. >e1ct.1,11 cupr,ndc
oner sch.unbaJc 1cfo11h)arc la cknu!f\lclc prevb.ulc In a..·1t1l con­
anrunv la CUfUIIIUIIOA MJCICU(u lml. 7 •• M d111 Lcgc:1 nr.
J 111­Nt.lJ
Ile �sulA,. M·rul Jc modilicarc • acrului coestitunv trc,.
bure sA lmbs ecc fom,A send, ..:ond1\ic ccrulA ud �-al,J11a1,·ni fna I
1Cn11ul sub :ic1nnilur6 pnvall Jobindqlc datl certa fi pr111 depu .. I
ncrea la 01icn1I rcg1&1rulu1 coi1le'l'1ulu1
C.11 excepue. iOnna aUlC'nltd • ectuhu modrficator udop­
Lll de asoc,a,1 este cbhgatcrie acunci cind lll'C ca ohicct: 111a11)ffi•
re.. cap11alulu1 MX":lal pnu ,ubM.:nerea e.11 apc."1 in n.1W'1\ u umu
imobll, modrticeree former jurunce • soc1cU111 Intr­o soctctatc
in numc colecuv NU in comandtti s1mpli; 1najorarca capi1ahdu1
aoc.:W pnn subscrrpue pubhU (art. 204 alin. t2) din Legee nr
31/1990).
Du� fiecere n>Odtficare • actului consntutiv, edmuustra­
tori1, respecuv diroctoratul vor depunc la rcg11t:rul ccmertulur ac­
tuJ modifica1or ,, ICJtluJ complet aJ actulw consuuniv, actu.ali7;\I
cu loatc 1aodificinJc.

122
·� de fWIN:IJ'.AI ca proccdun de l,wa,crieft! frt rcll,lltNI ee­
1Mr1ulu1 • rncni,unu ,alct1lo•re la n�od1tka,ca M.1ulut conautu�
11\1 r\lr. K­ .. , u• IKOt,C'ldu,. de lnt•l(J•lfWC • cut,•IIIUlfll IUCI•
Lllo,1..• l>fll(.:odura flunarnctdAtu •ot.11atA.1u c,;o,ncrc1aJa
Acllll nwtdtti�••" .a oun11.c, dup6 tnre�aaraiu M In,...
11,lf11I u,rner1uhu, chn uflc1u, ltfHe puhl1.:.,c MotUlon.1lu1 ()ti·
cu,I. Nc:clcc1tr1rc.a publlc1tt.411 a,c clfq,t cf"I 1nopo1.ab1htatee
111_. •It' ICJ11 • modttic&n1, cu exccpl•• ca,ulu1 In care w>etolMtN
filLc duvMl.a ca ler111 cUn&'flCIIU rnod11it:M1lc 1n1ervan1lc
Actul ntod.lfi� al 11CtuJu1 Cut16UWIJ� .J U,U,CI M>CfdAII lft
nume colectiv uu al une1 to1.:te�1 in cumand1lA •1mpt• sc dcpunc
111 Olic1u! rcH,llflntlu, comet1ulw •• .e rncnl,tunce.,..A ln .ccac n:patru.
insl nu catc obhplOrie publican:. "Sii la Muru&ond Oficaa.l.

12,M•J•nrn capitalului socialIOdal


Majorareauplla.1•1•1

•Modall,dfl 11 f'IY1<"d•,
dt! 11tnjorar,, a caplta(Mlul 6or.lol
·Majorarea cap1taJulu1 &OC.:Ull pnn 001 apomui. Poerivit
m1 210 etin. t 11 din I� nr 31 /I� • ..:1pnaJul NJC&al ee poale
mAri pnn c1n111Wlc. de ...:1iwu no, ••u pnn maJORl'CII valoni no­­
nunalc a ecuumtor cxiMcntc to 1eh1mbul unor nui aportwi In OU·
merer tLINu in narurl.
·Major­area capitalului social fl.rl n,c:ri aporturi SC' rca.li­
1eazl pnn folMin:a 1"'C.1llf"Mflor iotcme ale toetctltii (autofi·
n.tn�). Confonn art 210 ahn. (2) din Lege• nr. ) Ii 1990, •C1iu·
nile no, sunt liheratc prin Iecorporeree reaerveloe. cu cxcq>lia
cetor legalc, precum ti a bcneficiilor aau • prime.lo, de cmisiww:0
ori pnn compcruarc. W1or c.coan1c lich.ide ti ua&ibilc ale socio
ll\ii cu ­.::tiun1 Mle KCStcia.

/ .Majorarw,
Se poatc tccUf"8C
capitalului,oria/
capita/uh,/
Majorarea pri,,
social prin nnil-
emiterea"°' �
de noi de
actiuni
la eccutA mc.:ndl de mirire a capita.lu­
• lui social ti sc vor putca anitc noa .c4aun1 numei dupA cc au roa
complel plltite cele din cmisiuDCP prccodc:nli.

Ill

c)oltr pnxNff prf"Whutr b l,g, •
Pcntn1 ""'"'­"<ff'• <"ap11•lulut �•I. trcbuic d t'1d,tr C'I hP·
tlrtn: a adunini �1­l(ilor. coru.lilUlll\ printr­w1 lrecris in forn:»
prcvi.7\JtA ck I�. HotAn1n�­"" Jc:. «"JU1:cn: A cap1talului son;,I o;.e J..
pune I• 111ae.1.t1\.II \.'\Kl1CI\Uh11. fimJ \.Cnfi,:al.i Jc 1uJ.x.l.lon1J ,JdC'fl,»
Accslk i1k:uvii11Jc11U.,i, pubhc.arc­.. h.>lanlri1 in Mon1Wlul Ofic,.J, JI'
in regii,IJU) oon1.:r\Ulu.i se 1ncn\iorlala JqlUllCt'Cii holilllfii de B­
'*
Juccre c.11p11aJulu1 "°'"·ial 11 pubh,:arca.
Eslc de pu,,aut d holhli.tc• uebsue si respecte phf"NI'
minim de capital §OC1al. cind �le fixat de l�c. al a.race mr,th'Ck
peetru care se face rie..Ju..:1..�oa t• procodcul ce va fi uhll7Bl llfflln.
cfectuarca ci.
Dup.i publicarn holMirii de neduccrc a cap1t11lul11i �nctll
in Monitorul Oficial. intpolriva H sc f'OIIIC face opct7.ili<" de c�
oricc creditor a.I socicti1ii, ditci c.­can\9 sa "'c antcno:ua puol,·
cuii hothi.rii. Aalfel, la ceTCtc. creditoeiloe JKJCicli\11, ins1.11\jJ•
poacc obhga al le .conic ganutlit Adccvate �ii. in IDW
rczonabil, se poatc con,idera cl rcduccrea cepitatulut ­\i'ICVJ
afoc1cu.i Janscle de acopenrc a ...:r�1Jelor, 1ar socictntca QU •
aconl.al IP"lJli• ...:rcJ.1&onJur LA lklhcilarc. accalona.

f,4. Pre­l••strca dantd


Prelungirea duratei IOdef:ltU
societatii comercialecomerdale

Potrivi1 an. 7 ti g din Lcgoa nr. Jill 990, in acrul \"'lfl


tutiv !IC va acita Jwuta penlru care ac consutuie societnten 1
buic aritat ci. la imphrurca dwatci. socictatca se d11ol\ i ck
drept fl.rt indq,Llnirca Wk:i fonnahlfili JI intrl in hchidart
in a.copu.J de a K ev1ta aceasli s1rua1ic. Adnl1m$:.r�1
trebuic Y.i consultc pc UOC:lat1, cu eel ru1in 3 luni in11u1lt de
cxpirare11 duralc1 50e1cc.it11, rcfcritor la prclungirca ft{'CStt•1i. I,
fel, la cereree oriciruia dintrc: asoc:ialt, tribwwlul va 1rn1t1
pune cfcccua.n:a coo,ultirii.

110
ltotlrirca cit: prclunl(itc" • duratci 10Cictleii IC ia de cilre
l\dunarca arncrall c11.trRon1ina,I. care poatc lw.JtAri n noul du.rat&
ii k.lo.:1cl1V,1 .au u JuratA nodetcnn1n.alA
Trebete al'ita1 cii hcdrirca adunirii gcncralc CJlbiiOUli­
1\M­c, In ronna l'fevlLuli Jc Iese w: ,� Ji se men'1onc:a.d ln
rcgteuul curncf1ulu1 ,, se 1,ubbc.i. in Mon1Lurul t)licUU. AcalC do­
mersun trcbuiesc rcaliutc ina.intc de implitwca &.cnncnWw pcouu
LIIC ii ruat conat1Lui\l JK>Clda&cL

fS. Fuaiann clivtuna


Fuziunea si,1divizarea toeledtll
societatii comercialecom�rdale

FW"iunc­. 11 diviza,ca "unt proccdee tchnico­Juridicc prin


care sc rcali7.a.z.l restructurarca soci�or comen.'iak ,, care
nxlimi mod1ficarea .ctului comtituliv al M>C1et11h comerci·
.&Jc 1 oa _
Conform an. 23R alin. CI) din Lcp nr. 31/1990, fuziu.
nca cste opena1iunea prin care:
I ­o soctetate iuau tnai multc sunt dizolvatc flrt 11 1otre ln
• lichid:u­c ,1 lrunsfcri tot.alitatca patrimoniulu, lor unc, altc IOC1·
• 1:1Ji1i in schunbul rcpart1Wi1 citrc 11e11onar11 soclCtl\11 sau aocie­
1'\ilor absorbitc de •c\iuru la soc,etatea abaorbmltA 11, evcmtual.
al pl.i\11 in nun)C(V de maxim 100,,. dm valoarea oom.inall •
i• 11:qiunilor uUCI rcpantutc (fuzrunee prin abtoffl\1c);
­mai multc soc,ctt1i sunt dizclvete tlri a intra In ltcai­
dare $1 transferl. totahwtea patnn,01uului lor unc1 societitl pe
care o consunne. in schembul rcparUzin1 ct.trc ac\1onan1 lor de
IC'Uuni la noua socictalc fl, eventual, al unc1 pll\1 in nUl1\C1'W de
lllw..\H11 I OV/e din v•loarca no1n1nal6 a ac\]unilor astfel reparti.zate
.fU1.1un� pnn coruopirc).
In sen•ul an. 23K alin. (2) din Leaea nr. 31/1990, diviza­
­ea estc opcni\iWICCI prin care:

ill I, Olcanu. Now, r,glntattan afiultutii 1i dlviurlt ,ocMt&dpl cO#W1'clalc,


• llD c. IV. S/1999, p.17.
131
­ ­ ..

cfcctclc 'IC pn>duc de la data inmatneullrii ln rcg:a1tn1l cc,,,,


rncr,ulu1 a nou '()(:lcLl\1 uu a uhunc1 M'.liC1eCll1, 1n ca_,.w,lc inc�
nu IC ccuat1ru1c M'K:1c�1 no1, de rcgull. etectete .c: vor prndU(C
de I• data irucgau­in1 boW'ii­11 ulun1c1 adunin gcncn.Jc ewe •
aprohat OJ­'Cf•ltunn Ca eacepoe. prin acordul p6.r\1lo, M: p<Jlll
stipula ca opcra\1waca va ave.ii elect de la ahi dalA.
l'u\nv1t an 250 dUl Lcxc­, ,u 31H9'Ju. fv.ziunca 1auda­
\•
vizarca arc: unnaloarclc t.:ON1CC1n\,C
­lr111Ufcrvl, at.At in raponunlc dmtrc soc:M:Utea abU'arb1:l
aau d1viz.a&a •• M>CIC'Ultea absott>linli. reepecuv socict•tllr hcnc•
l
fictare, cit 11 in nq,onunle cu lC'flll, cAtlc toelct.alca ahM..orhwJ
&au fiecere duure M>C�alc bcnefic­.,c al tuturor acuvclor tl
pasivcJor 10C1c:t&t11 absorbHc �au d1v1zatc;
II
­ac11onan1 ,..u ....­­.c,a\11 MJC1c:ti111 a.tnorb11c uu d1V17.A!t:
dev1n a.cpon&n, reepectev aaoc1a11 •• 1M>C1etll,11 .M)M)fbanlt, rt:r
pecnv ai aoc1C1.&41lot bcncfic1arc, in confomutatc cu rcguliledr
rcpart17..att: •t.ab1hle in pro1cctul de funWlC aau d1v1:,..111c.
­soc,ct.at.ca ab.orb1t4 MIU dtvtzali. incc:tcaz4 d CXU,IC
Pc de aJt..6 partc, n1c1 u ac11unc sau partc M>Ctal4 la w<.O
ta.tea •�rbaol4 nu JKN&c fl .chtmbal.l pcnlru act1un1 I• M>C1CU.
I.Ca dJv1zali 11 ca,c wnl dctlJlUlc de carre socretatea a,»,­,,,,�n�
d.ucct ...u pnn uuenncdtul Wlc1 pet"M.>ane ec\1onlnd in nwnc nro­
pnu, da.t pc .eamai M>C1c�u; de claua ..uc1c\atca d1v1%.AJ..6, due.ct
YU pnn inLcrmcdtul UOCI pcnoanc K\Jon.i.nd in nwnc ptvpttU.
du pc ac:a,na MJC1cta,u.

-Nutnatea fvz,unil
Nulitatea ,au
fuziunii sau divu6rll
divizarii
Avind in vcderc fin.a.ht.ate.a nuhLllit fuz.iun1i uu d1,·i7.i,
ri1, regrmul JUt1d1c al nuht.AIU dero,cl de la principiilc nuht!..\11
aciclor Jund.Jee de dtqM cumw,111

111 M Dumitr\l. op rtt , p 272. p 7 u � u­=i f\ajunf UU diV1dn, IK


,.,tee ti S. Ao1bcn1, up cu. p. 2'7.
Ill
. Con.i.1arca nvhtJ;tu fuT.iwui divrnrii w •vca cbepC
,au
cont0e1nl,4 dcafunl,afca opaat,iuru, ., rCJ)\,Ll)C1'U 10C.cti11k,,J pu-
llc1p­.,1tc la. fu.J1unc wu d1v1�c In a1r�v• ankl"u"1"i
Potnv,t art. 25 I ahn. ( I J Wn Lcic. N' l I I I 9':ilO, oulitetN
unci fw:,uru YU Wv1:dn poetc Ii dee� rMlfflA' pc caJc ju,d,o,­
cik,r r• Kl..
Cowz1/� ,rv/ltat, Potnvrt .,, 2S I alin. (2) din Lesca
d,nulitate
Cauzele de
nr l l/1 C)'JO. de le daLa ,c.ali,..Uu uJe, fUl!run8&. rc.poc:::tJ v d1v1Ur
rca, poet.e Ii dccl.,....,.. nuli nuzna1 J...cl nu a fo.t •up,..ai GJ'AJUO­­
lulu1 de lep.J11&ic al Jodcr lt01"'Ulu1 dclcpt uu dac.6 ht'Jli.rirc:a
unc1a dmtre adu.n.Ar1le gcuct.Jc lAle •u vvtAI pro.or;<'ll opc;t�Y..
nu c.&c nult � anulah11'..
f'c..tnv1t legn. exc:rc11M'ea �tmi• In nuhta&e uu �
f1U.1un1i Niu hclud.An1 eee linotatJi in ump P,.,,cc,d,•1lc de ar�u.Lvc
t• de dc....:iarare � n,..J,ti(u f1U1unu tau d,V17.Aru mJ p(I( fi 1rut,ui1,e
dup6 cxpsrwe11 unw \Q'roco de 6 lun1 de lA daU de t. care c.,pa��
nca • de,..erul cfo..:tJvi....,.. J.c.l ut�a a (Oii tll:ll.11fi<...1£.
l>­,w;.i Ctltc po•111b11' rernedK1ca ricrciu.Lan�1 ee poe&e
conduce l11 dc:4..Wate• nuhl.i\11 vper�unu, lru,t..r,\,,I cornpcten&l
IK..c.lt'dA toCl�I� 1n1pl� un tc:nncta pcnttiJ 10.."la(UAtc. KOi
&cia. in 11COp,ul i..alviru <>pcr�1unu.
tlut.inisc• dc(1111la·i ck dcc.:b,rate a nu;,�ti1 UDC1 fuziuni
\aU divlZM1 "• ti hwu1lll� du1 ufic..1u UC LiUc LtU:...t•\11 ck Judcc&l.4
<.,fi,11lor rcs••lrulw cc.,mcf1ulu1 de la tcduk 1oc:a�11"' unphcetc
In fw.1unc,a MW �Vi:.t.lllC. fC.pcclllfl.

f6. Scbimbe, ..formei


Schimbarea rermel Nddl!ll
societatii comerciale c•­,.clllk

Sch1mharea f,,rme:i juridice a IOCtctl\11 K poate ra,liz.a


pnn n,od,fu;arc.. M.1.ulu1 ccesutcuv, '°°'UflD
P,C'"odcnlor' at\.
204 <W, Legee nr 31/1990.
}folAtatca pr1vind '1Ch1mhatca f� jurid.cc a IOCW:CICii
IC ia de clue Mlunare. 1icncnJI e .. LrMlf'd..aNll'l.

1)9
E�1e Ck sublini•I cl penlru V111idit•1N1 drlibfflrilo, :1m,..•
Dini gcncrak CKtnM)fdinarc este n('Ccsarl prc7tn\a .Cli"runJOT
dc11nlnd eel pu\in o f"'tnuM: din nu1nlrul 1otal de dreplun Jc vet
(la jHIOlll ccnvocarej. la \'.OIIV�l.nh: Uh('OOitJC, p1t'7Cll\.i
IM
M:\ion•rilor rcprc,.cnlAnJ cet pu\111 o cinc1n\C din nwnlrul 101a)
de dtcptun de vot. Oc...:1;,1a se sch1nlbarc i. rom�• juridrce a so,.
cicl.Al,11 se i• cu o n\ajvntatC' Je eel r,u\ill doul treinu din Jrli!pN­
rilc W: vol (k\1nule de ac\ionari1 JM'Cl.C'n\1 ,au rcprczenta\1
in plus, peetru .chunbarea (onnci juridrce a !ioOClttiilji
etle DC('C!Sath intrunirca ..:.OOU1\iilur 1n1J)'b<' UC lci,c pcot1u r,1!'1'0,I
de socictatc � care ova lua socreteree c1i•tcntl..
Conform an. 205 din Lege.1 n,. 3 I/ l 990, achimbar�a ro,..
mci aocicll1ii nu atniic ..:rcarca unci pcno&nc JunJicc no1.

Dizolvarea societatii comerciale

fl.Couldtt"aliJ lalrodudtve

De rcguli, lncctarc. cxislenlci unci societl\i comettililt


presupunc percurgeree a doul faze: dizolvarca socict.a.11i $i U..
chidarea socicl.&tii.
Ca excepne. potrivit an. 23S din Leg.ea nr. 3111'�90, bi,
,ocictatca in numc colectiv. societalea in comandill simplli ,1
socic:talc. cu rkpundcn, hrnitali. uoci,aiii pol hotiri, o datli �
dizolvarea, cu cvorumul ti majonwca prcvizute perttru n,ochfi·
carc.11 actulu1 consntunv, $1 moduJ de hchida.R al soc1flll\',
atunc, c4nd sunt de acon.1 rcferitor la reparozarca ,, lichidnm
patnmoniulu1 sociclA1i1 ,i cind asigu.ri stiogcrea pasivului Silt
reauJ,am:r..arc.a Jui in acord cu crednoru.
At,& cums­a spw111=. faz.a dw>lvini soctelltii cuprinde
anwnilc opcra1ii care dec;l&llfC&U ti prcp&csc iocctarcn cxi.._

Ill St, 0. Cirpcnarv. op. cit . p. 266.

140
.. Cen$,C1 aocic1t;11. fn •ocw1ti fad. penonalitacc. jundi� • ­�I>
••r

r,
tJ\1i au cite afc:c�l.i. dar diz..olvvca punc caplt IICUVl�I DOt-
maJc a socic�fii.
!,
lo .adumb, fau lichidlrii cuprindc opa a(id.c � Ii� �
a patrimouiulw 1ocictA;11, care pnvoc plata. acditorilor fl tm­ I
rlrlirca soldului intn: uocia,i. Oupi cum s­a n:marcat tn doc­ (
lriuA, In .ccastJ (a:ri, sociclalca conrinul si l$i pblt™ pcnoaa·
litateajuridact.. dat subordunali cerimeicr lich1dini1 ''.
Ute de prcciza1 cA faza dizolvirii ,1 fua lichidlrii sunt
disrinctc, clc trebuinJ parcunc in mod auccaiv, cu rcspcctarca
pn::vcdcnlor leg.ale pc:ntn..1 ficcan:. Pn.o wm.arc, $C poale tn::cc la
(II.la llchidlni numa1 dupJ. pan:w­acrea fazci dizolvin.i. I
fJ.Cawte
Cauzele de cUzolvare
dedizolvare a sodetACUor
a societatii comerciale cown:l•Le
I•
Cauzcle de diz.olvan: a .ocictJiHor comerciaJa aunt cala
prcvizute de legc sau de ac1uJ consurcuv al sociclitii (art. 227
i
.1lin. ( 1) lit. a din U'aiea nr. 3 I.' 1990).
Potnvit art. 227 din Lese• nr. 31/1990, caw:�/� gnt,ral•
d� dizotvore a .societD/ilor comerciale. aphca.bilc tuturor sccie­
?..ililor cornc,ciaJe, indifaent de forma !or Juridid., swit:
.. lrc"­'Ct'CIII timpului ,ttsbt.lit pcouu duata soc1ctA\li;
•imposibilitatca realt.llrii obiectu1u.i societ.i(ii sau reali­
1arca accitwa. In pn.ctica judicia.rl, •·• dcci1 cA cxi:rtl o impo­,
!ihiliu.tc a reali7.Ari1 obiectului unci societi\i de pcnoaoc jl In
Ccl7.UI rvirii intrc uocia\i • wlOr nelntelcgeri grave, care fac im­
posibill des� activ11i11i lkk:ietA,u 114•
­dccianRa nu.lit4Jii SOCIC�i;

'� I:. Clrcc1, Duolwuw p llcJudarM .oc,ff4/',·1o, /M «rtu,u. IU>.C. m.


I ...')Q96, p 82.
11'.Tnh Rom.1.0a11, dcc:iii. dia l9 ­,,nlic 1911. lb
l>fq,rul, 1912, p. 161;
CS.I., 1a;J com., dee. nr. 41911996, in Drq,tw ar. l/1997, p. J 29.
141
•holinlTca 9dunirii uoci•tilor. Trebuic arlt.81 cl tn canil
fn care 8du.narea ycncnUI a uociatilor • dccu drzolvwee soc.c­
dtia, acc,u.a poc: reveei uupn hotMW11 luaLc, cu naJontatca cc·
rutl pcnlTU modt6C&l'Q xn.i.Jw CONtituu"· ati1 limp ell nu �·a
flcut mci o rcpart•i:ic dtn Kt.Iv,
•botAriru tnbunaJulw. I• CCS'dCii oriclrui asocial, pentrU
motive temeuuce, pcccum neintclcacrilc aravc dinliJc UOC1:\t1,
care impicJ1d function.area aoci�1;
­Ialirneerul s.ocicl1\1i;
•ahc c1uze pr·aibulc de Iese uu ertul comtitutiv al so­
cie<ilii.
An. 237 din Legca nr. 31/1990 peTede anumile t."'d:url
di! di::olvorr - soncfiun#'. Astfc1. o societatc sc duolvl de c.l:­r..:
b'lbuna..l la cerarc.l ondrci pc:n,oane intcn:satc:, pra.­­urn fl 3 Ofi­
ciW nai)ona.J aJ rejlSU"Ulu1 c:ornertulw In cazurilc in care:
•r.oclctatA au ma.i u­c oraw statutvc uu ac.es\e:a r.u se
ID&I pot in l7Wu.
­societal.ea $i­a inccta1 activitatea., nu arc wdiu M>Cial C\!·
DOICUt ori nu. indeph�'flc coodi11i.le refcritoare la sedrul .�.­� :i.:
uu uocl&Jii au dupltut on nu au doouciliul cunoscut :­.a1,
r c.,.: dint'; CUDOKUtl.;
·10C�o«a1e1 nu p­a ocvnpletat capita.Jul social In con�!'i:::r..

Cauzele speciale de dizolvare a societatii comerciale


PIDC'
I.An. ns din Lesca ..­. 3111990 prevede c1 soci�'''"'
pe actiu.ni le dizo:'\"I:
­prin hol1rir­ca adunlru IClkl ale e:x:tnordinatt ca"� ...
unna unor pietdcri, 51.&bilite prin snu..i11ilc finaeciare a.r·­­�l,
aprobetc confonn legii, a.;o,"W oe< al 1­0C1cli.11l, de(en1·,,n.11 · •
difen:nti incre IOIA!ui ecti­..·elor ,i tou.lul datoriilor ecesrc.a .... ,
dinunuat la mat P',1\111 de Jwnitalc din valoare.1 capila1utu, <: ·�
,ut:,;;.·os sau c.hiar to cazul uoe:i dim.inuiri mai pu.p.ll st'nu,::­., i:

142
tive dacl a­c ltabilit atfel fa ecotl c,c.mtitutiv. In ctnd nelnlru,­,
mru llduninj p..oc.1 ale nll'IIOrdinare sau dact Kc:81111 nu a pulUI
dehben. valabil met tn a dol.1a convocare. once pcnoent �
satl te poate Adrea 1na1ni,e1 pcotru a eere chzolvwea IOCict.14i.L
De u !iDftMl:11.. duolvarea po.re fi ccru1' In cazuJ In caff obt1pipa
tmpud. toeaetitii de a red:11CC c.apitalul socW La valolfta rtmetl
nu esce reepoctatl, in cazul in care nu decide ln IC'OAtl dlzoJviria..
A__,. cauzA de dw>lvarc IC aphcA fl IOCled!Ji cu rupUDdon
luruwl.
•in cazul n:duc:erii nmninllW de IICponari sub mioimul
lepl. Conform Je111, in cazul lo care eocie<ac .. are mai J>UlD' de
, 2 IICIIORal"I pe o pcric»dA mm luop de 9 tum. once pen'*" m·
1...­ poacc d. aohcuc inslU>ie, dizolv.,.. eociedpl.
"UI cazul Nlducen1 c.pualulw oocsal aub rmrumul Jepl.
Capilalul aoc,ai al une, � pe aq,um uu al uoe, IOCied41
in C'­OIJYlodill pe aqiuai DU poelc fi 1DA1 mic: de 90.000 lei (25.000
turn).
2.Cooform .._ 229 din� ar. 31/1990. IIOCICdl1le In
nume colocuv ..... c:u � li:mi&a&A. 1e d:izolvl prm fah11h<'&
tul. 1ocapkrt1tm, a.dudetta. � wa dcicimul unw.a dudrc
asociaii. cind.. detond acestor cauze.. m.amiru.l uoa�lar s­a redm
13 unul flJlgur l>e la eceald reau,14. ac c:a.ccpteaz:i ca::z:111 c6od in
ac,uJ constnuav cw 1fll clwm\ de oootinuare cu IDOf1CD.IIOIU 11111
c<ind uocimul mnu � conrmuarca c:,iili"'I"' aoc:aedli• IUb
fotm11110C1cd4u cu rup,mdcn, limltall cu uonat umc:. Cerrde de
dizolvm­c mcu!iooatc mtcnor IC apucA fl � in CPDNMlitt
simpl.i _, in commdrll pe ­=tiuru. dd priv.­c pe ainpn,l ..,_
ciar comand.ttat sau oc,rnar,ctiw.

f3. CllleCaile
cllmlrir1l ­dctlor
dizolvarii societatii comercialeeomudale

Sociell!ile comerciale IC cbzolvi pe trei cti: de dn1pt,


pnn voini,a uocia!ilor Ji pe cale judecitorea.sd

143
Concurenta neloiala

Faptele pe care legea le considera acte de concurnta neloiala(art.4 si art.5 dinLegea nr.11/1991) sunt cele care
urmaresc crearea unei confuzii, tinzand sa produca in viziunea consumatorului ideea ca intreprinderea, produsele
sau serviciile provin de la concurent sau exista legaturi stranse intre oferte; sau obtinerea in detrimentul concurentei
de foloase sau avantaje in activitatea economica prin practici contrare legii sau moralei. De aceea,reclama
comparativa,implicand elemente de neloialitate in scopul obtinerii unor avantaje de piata, este ilicita, cand
comparatia este inexacta si neobiectiva.

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale ART. 5

Constituie infractiune de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la doi ani sau cu amenda
de la 20.000 lei la 100.000 lei : a) intrebuintarea unei firme, unei embleme, unor desemnari speciale sau a unor
ambalaje de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant ; b) producerea in orice mod,
importul, exportul, depozitarea, punerea in vinzare sau vinzarea unor marfuri purtind mentiuni false privind brevetele
de inventii, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau comerciantului, in
scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari. Pentru mentiuni false asupra originii marfurilor
se inteleg orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr-o anumita localitate, intru-un
anumit teritoriu sau intr-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui
produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, afara de cazul cind denumirea este
insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine.

Concurenta ilicita se considera situatia in care, din dorinta de a patrunde rapid sau a castiga o cota cat mai mare de
piata, o firma prejudiciaza direct si, de cele mai multe ori, intentionat activitatea concurentilor, apeland la practici
ilegale: denigrare (vehicularea de informatii inexacte sau false despre activitatea acestora), concurenta "parazitara"
(obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei create inre marci s.a.), concurenta ilicita, frauda fiscala (incalcarea
legislatiei fiscale, ceea ce permite obtinerea unor costuri mai mici si posibilitatea practicarii unor preturi scazute),
dumping, "furtul" de clientela, etc.

Potrivit prevederilor Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, "constituie un act de concurenta
neloiala orice act de concurenta contrar practicilor cinstite in materie industriala sau comerciala" (art. 10 bis 2). Art.
10 bis 3: "Trebuie sa fie interzise mai ales: 1) orice fapte care sunt de natura sa creeze, prin orice mijloc, o confuzie
cu intreprinderea, produsele sau activitatea industriala sau comerciala a unui concurent; 2) afirmatiile false in
exercitarea comertului, care sunt de natura sa discrediteze intreprinderea, produsele sau activitatea industriala sau
comerciala a unui concurent; 3) indicatiile sau afirmatiile a caror folosire, in exercitarea comertului, sunt susceptibile
sa induca publicul in eroare cu privire la natura, modul de fabricatie, caracteristicile, aptitudinea la intrebuintare sau
cantitatea marfurilor".

Metoda „bulgare de zapada”, Conform dispozitiilor art. 4 lit. d al Legii nr. 11/1991 constituie contraventie incheierea
de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unei prestatii in mod avantajos, cu
conditia aducerii de catre client a altor cumparatori, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte
asemanatoare.Metoda, denumita uzual ,,bulgare de zapada" consta in promisiunea comerciantului de a preda
marfa sau de a executa prestatia la un pret ori tarif inferior celui practicat in mod curent, in schimbul obligatiei
asumate de clientul consumator de a procura pentru comerciant alti clienti. Atunci cand acestia din urma se prezinta
si, la randul lor, se obliga, in aceleasi conditii, sa aduca noi clienti, cumparatorul initial isi primeste avantajul scontat.
Astfel, jurisprudenta franceza a decis ca reprezinta o vanzare tip ,,bulgare de zapada" atunci cand se ofera noua
perechi de ciorapi la un pret interesant oricarei cliente care furnizeaza trei comenzi similare ale altor consumatoare .
Nu are nici o relevanta imprejurarea ca consumatorul are alegerea intre doua preturi, unul redus daca procura si alti
clienti si celalalt normal.Procedeul este neonest si prejudiciaza deopotriva pe ceilalti comercianti ca si pe
consumatori, insuflandu-le iluzia ca astfel ar dobandi marfuri sau alte servicii in conditii avantajoase.

Premii si cadouri : Conform dispozitiilor art. 4 lit. e al Legii nr. 11/19 constituie contraventie incheierea de contracte
prin care cumparatorul ar urma sa primeasca un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorti sau de hazard.
In principiu, orice comerciant este liber sa ofere clientelei sale daruri, insa atragerea clientelei prin acest procedeu
profita prea putin consumatorilor, pentru ca premiul depinde numai de hazard, ceea ce face ca procedeul sa fie
neonest. Spre exemplu: ,,Sampon antiparazitar pentru caini va ofera, gratuit, cabinetul veterinar din str. X”.
Informatia continuta in text este evident eliptica, pentru ca nu desluseste suficient samponul este oferit oricarui
solicitant sau numai clientilor cabinetului, care platesc un serviciu veterinar.In acceptiunea concurentei comerciale,
vanzarea cu premiu reprezinta o tehnica de incitare a consumatorului, oferindu-i perspectiva de a obtine deodata cu
produsul cumparat sau cu serviciul prestat contra cost si un alt serviciu dobandit ori gratuit ori in conditii
avantajoase. Premiul este, asadar, intotdeauna accesoriul produsului ori al serviciului platit.

Din august 2010, legea concurentei din Romania a fost actualizata astfel:[1]

 companiile trebuie sa notifice la Consiliul Concurentei intentia de a face o achizitie sau o fuziune pe piata
anterior semnarii tranzactiei
 companiile sanctionate de CC trebuie sa depuna o cautiune de 30% din amenda pentru a o contesta in instanta
 jucatorii de pe piata care recunosc ca au incalcat legea vor primi reduceri la amenzi intre 10% si 25%
 amenzi intre 5.000 lei si 40.000 lei pentru autoritatile publice centrale si locale necooperante in anchetele
Concurentei
 taxa pentru autorizarea unei concentrari economice se calculeaza diferit si va reprezenta 0,04% din cifra de
afaceri a companiei la nivel local sau maximum 100.000 de euro

 Legea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul
protectiei concurentei, aduce o serie de modificari notabile in domeniu, inclusiv sanctiuni mai aspre pentru
cei care savarsesc practici de concurenta neloiaa.
 CU ACEASTA OCAZIE, REAMINTIM DEFINITIA CONCURENTEI NELOIALE, CONFORM ART. 2
ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 11/1991:
 „CONSTITUIE CONCURENTA NELOIALA PRACTICILE COMERCIALE ALE INTREPRINDERII CARE
CONTRAVIN UZANTELOR CINSTITE SI PRINCIPIULUI GENERAL AL BUNEI-CREDINTE”.
 Desi la o prima vedere s-ar putea considera ca numai persoanele juridice pot savarsi practici de concurenta
neloiala, Legea nr. 117/2015 nu introduce in mod intamplator definitia persoanei fizice in cuprinsul Legii
nr. 11/1991.
 Astfel, deturnarea clientelei de catre o persoana fizica („orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei
intreprinderi sau orice alta persoana care savarseste practici de concurenta neloiala”) constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 5.000 de lei si 10.000 de lei.
 Asadar, noile limite ale amenzilor prin care se sanctioneaza deturnarea clientelei de catre o persoana fizica
sunt considerabil mai ridicate decat cele anterioare, care erau cuprinse intre 1.000 de lei si 5.000 de lei.
 AMENZILE PENTRU SAVARSIREA ACELEAISI CONTRAVENTII DE CATRE PERSOANELE
JURIDICE RAMAN CUPRINSE INTRE 5.000 DE LEI SI 50.000 DE LEI.
 Celelalte practici de concurenta neloiala reglementate raman „denigrarea unui competitor sau a
produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de catre o intreprindere sau
reprezentantul/angajatul sau de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent
sau despre produsele sale, de natura sa ii lezeze interesele” si, in termeni foarte generali „orice alte
practici comerciale care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care
produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata”.
 Denigrarea competitorilor reprezinta la randul sau contraventie si se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre
5.000 de lei si 50.000 de lei, in cazul savarsirii acesteia de catre persoane juridice, in timp ce persoanele
fizice sunt pasibile de amenzi cuprinse intre 5.000 de lei si 10.000 de lei.
 Un element de noutate adus de Legea nr. 117/2015 se refera la posibilitatea persoanelor „care au un interes
legitim” de a se adresa instantelor de judecata competente (tribunalul de la locul savarsirii faptei de
concurenta neloiala sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul paratului) pentru incetarea si interzicerea
practicilor de concurenta neloiala, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale si morale suferite ca urmare
a unei practici de concurenta neloiala, fara a fi necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliului
Concurentei.
 Astfel, „in vederea prevenirii unor pagube iminente, instantele judecatoresti competente pot dispune, in
procedura de urgenta, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor practici comerciale
neloiale, incetarea, respectiv interzicerea acestora pana la solutionarea cauzei”, dupa cum se dispune
prin art. 7 alin. (3) din Legea nr. 11/1991, modificat prin Legea nr. 117/2015.
 Mai mult, „in cazul in care instanta a dispus incetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenta
neloiala, iar hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura a ramas definitiva, atunci autoritatea
nationala de concurenta va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare in judecata,
publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie sa cuprinda sediul si celelalte
date de identificare ale intreprinderii, practica de concurenta neloiala savarsita, precum si masurile
dispuse de instanta”, dispune art. 7 alin. (4) din Legea nr. 11/1991, aceasta prevedere fiind la randul ei
introdusa prin intermediul Legii nr. 117/2015.
 DE ASEMENEA, INSTANTA POATE DISPUNE PUBLICAREA HOTARARII JUDECATORESTI INTR-
UN ZIAR DE LARGA CIRCULATIE, PE CHELTUIALA PERSOANEI CARE A SAVARSIT
PRACTICILE DE CONCURENTA NELOIALA.
 O ultima noutate introdusa prin Legea nr. 117/20015 se refera la faptul ca la cererea detinatorului legitim
al unui secret comercial, instanta poate dispune masuri de interdictie a exploatarii industriale si/sau
comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor
produse.
 Asadar, noile dispozitii legale aplicabile in materia concurentei neloiale inaspresc sanctiunile aplicabile
persoanelor fizice, dar si pun la dispozitia celor care au de suferit de pe urma practicilor comerciale
neloiale savarsite de competitori, noi mijloace juridice pentru a se proteja si a obtine incetarea acestora si
implicit diminuarea pagubelor suferite.

CONTRACTUL DE VANZARE

Caracterele juridice ale contractului de vanzare

Conditiile de validitate ale contractului de vanzare

Obiectul contractului
Cauza contractului

Efectele contractului de vanzare

Obligatiile cumparatorului

Contractul de furnizare

Partile contractului de furnizare


Conditiile de validitate ale contractului de furnizare

Efectele contractului de furnizare

Obligatiile beneficiarului

Contractul de report
­­ �· ­­ ....... _ .. _ ­­

Efectele Contractului de report

Contractul de societate
. ,,/r))�., . . -
Promisiunea v ,,�···-
• ,. • 11, ' ; � • � �: ....

Drept de prumtiune

Promisiunea faptei altuia


0
0
(II

Notiunea contractului de furnizare


"
·- a

I
­­·
()
i�.•ld·i 1flf iii I ,i. : , 11·· •• •

•I j '•I• ( ,I•
0
11 • 1 fl j 11

JI i: f {i!IJ 1!1{1if :I rt} .f j f J:JJi(II ·' JJ


1
! I '
'
I •• I f' • I I I l I

1
!f • 1fl, 11 11• t i' I Hl!!l
1 l;}} , t • ' 1 t
1
'JoiJI I IS
,

! \ 1\ 1 li \1! ll�J! I i 11 iJ.i1:f ii ,f I


t

_­e­1
t:111 1'1 .\I\!, 1! iii'' Ii·'
0
(/)
Subcontractarea

Ill . Q.
0 c:·::i
}j ,(
!=..
,
(!)

c.
C1)
...
Q)
Q) J,! [ 1 •I t1
C1)
"C
0
;;;-
;:i.

,
.1

·---· ............--. -·--- -�='"=-- .........


Contractul de antrepriza

' . .. -. '.: . .. . ....• ·.•. ! .,.. . �. . .


Incetarea contractului de antrepriza

Rezolutiunea sau rezilierea contractului

­
i
J
.•• •. . • .... .• .... ••• �. :.I·
Contractul1..
(__�.)J. �
de cont curent
�)
C;.,.,h,,_$ \ I q )., .. tl
t_.,
�h.._J �­
.._.._.._,,._J) . _4� c­.u_Q �'=' t...,,.'u_ �},\

)..�..,,...\, �­­<>­:&­ ' ......\.J,.;,,"' � ��""" �­� ...­1,0v..;.,i,


­;,��.a �� '� •­clkl..,..,.
­��,,.;,...,J l;..._ 'u.r�nl ru....tpg,: c.c.4''t4_�.t. DU.ltfs:is\eJ, � i�
o,,.}_..L
. �...... "­"­ }.n_ ......... c.o ............"­'...

1,.,_ :.,_'\i­­""\;,­• k'­< �"'JJ · � c.1 ��� ,,,_� "'­ c.,,..


­ ,,_\._ .',­'­'.lo� J... ­....L:.�
•') Co­­);�•cU k c� c�­...­­­\­ �.I:._= c•._\,._J_ .,;..,,J,,�<',
··�c� .J.... ,.,..\ �� .__J. �­ ....­­l cl: � ··=·=,
<­u ... � �� c­k = �
b) \;\e�
<>.) c..,� •• .1 �...... ,&
(£ g...., '­ ':""" c\, �... ,�....\ �.. . _..S)

��1.. J. c.­l""­<­1;:L_ ....._j_ c.�.,,.J.,,.J. �­. . ' .•. .,, .&\.,l. .....
__ k,u.
',, .
Denuntarea contractului de cont curent

'
\

I
Contractul de agentie
Cleuzele contractului de agentie
.....,...,,�,,,,......_,..., ............. ............,, ,1,.;::,,v�•

./
Contractul de comision

I- ,0 ""
�(,,.
� .. --.:.,: � ·: - -, '�.'·.: ..�. \' .,

Contractul de mandat
... " . .. .. . .. .. � ..... �..
Contractul de leasing

'\
-· '..Jo..'V\ '!;c;>-c.p

J.� <:_.�\.�. .: lkQ


\�)r.,,�J,: : � 1.\'.',h.. ·� {
• ·.• � \ L�· .\ .i.. ,,
.. · .. "''•• 't 6• ,,(: i., ._ \ l _t,·_�-:_.
\t. ,.
. ,,.:!''\\.'I,
\ ·, \
I �.l'I'-
' - ,
'..,.,.1� •. _) .,,�..,..,. -._·.�

'

t--:----/..-----------
.� .. .i.;
...
f) .'

··09'··l
\_
.
­�····� ' ' . .. .
if- ··
- ..v.: ,, .' i1, .' ', .• ' ' '
1 v • .• \ ... • 1 •,' -;

. �l,,, I\ ' •
Contractul de donatie


J