Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Serafim DuicuTîrgu Mureş, profesor gr. I. dr. Beatrice Budea Disciplina: Consiliere și orientare Clasa a VIII-a B Număr de ore: 1

Avizat:………………………….

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – anul şcolar 2018-2019

Planificare anuală

Nr.crt

MODULUL

Semestrul 1 Număr de ore

Semestrul 2 Număr de ore

Anual Număr de ore

1

Autocunoaștere și dezvoltare personală

3

3

6

2

Comunicare și abilități sociale

4

2

6

3

Managementul informațiilor și al învățării

4

5

9

4

Planificarea carierei

4

5

9

5

Calitatea stilului de viată

3

2

5

 

Total ore

18

17

35

Modulul

 

Conținuturi

Obiective de referința

Tema

Nr.

Săpt.

Strategii de lucru

 

ore

 

Semestrul I - 18 săptămâni în perioada 10 sept. 20181 febr. 2019

 

1.

1.1AUTOCUNOAŞTERE

1.1

să evalueze punctele

Cum îmi valorific interesele” „Autoevaluarea propriilor capacități” „Aptitudinile mele

1

S.

12

Exerciții pentru cunoașterea de sine; portofoliul resurselor personale; Chestionare și exerciții metaforice pentru identificarea intereselor și

AUTOCUNOA

autoevaluare: interese,

tari si slabe, interesele, abilitățile personale

 

ŞTERE ŞI

DEZVOLTAR

abilități, puncte tari, puncte slabe,

caracteristici personale

1.2

să demonstreze respect

respect pentru sine, atitudini

de sine

1

S.

13

abilităților pers.; Dezbateri pe tema respectului de

E

negative și pozitive fata de sine. Auto-eficiența

   

PERSONALĂ

1

S. 5

sine organizarea de campanii de promovare a valorilor și convingerilor personale.

2.

2.1

ABILITATI SOCIALE

2.1 să explice importanta responsabilități sociale în diferite

Drepturi si

2

S.

1-2

Exerciții de identificare a situațiilor în care este necesară asumarea responsabilității sociale;

COMUNICARE

Responsabilitatea sociala in următoarele contexte: școala,

responsabilități

 

ŞI ABILITĂŢI

SOCIALE

familie, comunitate

2.2

să manifeste respect

     

Practicarea exprimării opiniilor

2.2

COMUNICAREA

pentru exprimarea

Discriminarea și

pro/contra; Monitorizarea presei:

Respectarea diferitelor puncte de

punctelor diferite de vedere

prejudecățile

cum

apar prejudecățile și

vedere. Prejudecăți și stereotipuri:

stereotipurile în știri, articole. Sarcini pe grupe , colaje, scenarii cu tema Rolurile femeilor/ bărbaților

surse de apariție și consecințe

2.3

să anticipeze

Arta de a-i accepta pe ceilalți

2.3

FAMILIA: Schimbarea

schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții

rolurilor în familie pe parcursul vieții. Impactul stereotipurilor de r

 

2

S.

6-7

în viața privată și în viața publică”.

 

Săptămâna „Școala altfel29 octombrie-2 noiembrie 2018 - Săptămâna 8

 

3. MANA-

3.1

MANAGEMENTUL

3.1

să utilizeze TIC pt.

Cum folosesc internetul ca sursă de informare pentru viitoarea carieră” „Recapitularea pentru

2

S.

 

GEMENTUL

INFORMAŢIILOR: Cum mă

documentarea privind

10-11

Selectarea informațiilor utile pentru decizia privind traseul educațional;

INFORMAŢII-

ajută calculatorul/ netul în găsirea școlii pe care vreau să o urmez

opțiunile pentru clasa a-IX a

LOR ŞI

ÎNVĂŢĂRII

3.2

ÎNVAŢARE EFICIENTĂ

3.2

să aplice tehnici ale

teze și extemporale

S.

 

Gândirea critică și auto-control

gândirii critice

2

8-9

Exerciții specifice gândirii critice.

 

asupra propriei învățări

4.

4.1

MARKERTING

4.1

să argumenteze

Scrisoarea de intenție și CV-ul

1

S.

4

Joc de rol; Discuții de grup;

PLANIFICAR

PERSONAL: Scrisoarea de intenție și CV . structură ,

elemente obligatorii, greșeli în redactarea unei scrisori de intenție sau CV

importanța elementelor de marketing personal pentru

găsirea unui loc de muncă

 

EA CARIEREI

 

Scrisoare de intenție si CV pentru diferite situații ipotetice de găsire a

4.2

să demonstreze

importanța portofoliului

unui

loc de munca ;

4.2

PLANIFICAREA

per. pentru conturarea unui traseu educațional și profesional

 

CARIEREI: Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicării chestionarelor de interese și abilități, diplome și certificate obținute, rezultatele diferitelor concursuri, activități de voluntariat și rezultate; Planul educațional și de carieră; Formularele de opțiune pentru clasa a IX a

Portofoliul personal pentru clasa a

Planul meu de viață”

2

S.

a Stabilirea obiectivelor de lungă durata ale planului personal de educație și carieră.

VIII

4.3

să dezvolte un plan

14-15

educațional și de carieră

Prioritățile timpului meu

1

S16

 

5.

5.1

CALITATEA MEDIULUI

5.1

să evalueze

Stresul examenelor

1

S.

17

Discuții de grup;

CALITATEA

DE MUNCĂ Convingeri, atitudini și comportamente ale stilului de viață. Impactul acestora asupra planificării carierei

convingerile, atitudinile și comportamentele definitorii ale stilului de viața în planificarea carierei

 

STILULUI DE

1

S.

3

Proiect și joc de rol pe tema Managementul stresului în situații de examinare;

VIAŢĂ

Obiceiuri alimentare sănătoase

 

5.2

CALITATEA VIEŢII

 

Igiena învățării

Completarea unor fișe de lucru cu

PERSONALE

5.2

să demonstreze abilități

1

S.

18

atitudini față de stilul de viață și carieră.

Managementul stresului

de management al stresului

 

Modalități de optimizare a

 

pregătirii pentru examene, stresul

și examenele

Managementul stresului în situații de examinare

 

Vacanță intersemestrială – o săptămână: 2-10 februarie 2019

 
 

Semestrul al II-lea-16 săptămâni: 11 februarie-16 iunie 2019

 

1.

1.1AUTOCUNOAŞTERE

1.3

să evalueze

Afișul meu publicitar

1

S.

21

Exerciți pentru cunoașterea de sine; portofoliul resurselor personale;

Chestionare și exerciții metaforice pentru identificarea intereselor și

AUTOCUNOAŞ

TERE ŞI

DEZVOLTARE

PERSONALĂ

autoevaluare: interese, abilități, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale respect pentru sine, atitudini negative și pozitive față de sine. Auto-eficiență

punctele tari si slabe, interesele, abilitățile personale

1.4

să demonstreze respect

Puncte tari/ Puncte slabe

1

S.

22

de sine

Alternative în luarea unei decizii

1

S.

23

abilităților personale.

 
 

4.3

ABILITĂTI SOCIALE:

2.1

să explice importanța

Ce vreau, ce pot, ce trebuie să fac

1

S.

19

Exerciții de identificare a situațiilor în care este necesară asumarea responsabilități sociale;

Responsabilitatea socială în

responsabilității sociale în diferite contexte

2.2

să manifeste respect

 

2.

următoarele contexte: școală, familie, comunitate

 

COMUNICAR

2.2 COMUNICAREA

pentru exprimarea

Practicarea

exprimării

opiniilor

E ŞI

Respectarea diferitelor puncte

punctelor diferite de vedere

pro/contra.

ABILITĂŢI

de vedere. Prejudecăți și stereotipuri: surse de apariție și consecințe

Toleranță și

1

S.

20

SOCIALE

2.3

să anticipeze

discriminare

 

schimbarea rolurilor în

2.2

FAMILIA: Schimbarea

familie de-a lungul vieții

rolurilor în familie pe parcursul vieții. Impactul stereotipurilor de r

3. MANAGE-

3.1

MANAGEMENTUL

3.1

să utilizeze TIC pentru

Metode și tehnici de nvățare eficientă:

recapitularea, tehnici de lectură rapidă, tehnici de memorare” „Recapitularea pentru teze și extemporale” „Surse de informare pentru orientarea școlară”

3

S.

Exerciții specifice gândirii critice ; Exersarea deprinderilor de învățare eficientă.

MENTUL

INFORMAŢII-

INFORMAŢIILOR Cum mă ajută calculatorul/

internetul în găsirea școlii pe care doresc să o urmez

documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX a

24-26

LOR ŞI

1

S.

27

 

INVĂŢĂRII

3.2

ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

3.2

să aplice tehnici ale

 

Gândirea critică și auto-controlul

gândirii critice

asupra propriei învățări

1

S.

28

 

Vacanța de primăvară 20 aprilie-5 mai 2019

 

4.

2.3

MARKERTING

4.1

să argumenteze

Portofoliul personal

1

S.

29

Joc de rol; Discuții de grup;

 

PLANIFICAR

PERSONAL. Scrisoarea de intenție și CV . structura , elemente obligatorii, greșeli în redactarea unei scrisori de intenție sau a CV

importanța elementelor de

 

EA CARIEREI

marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă

Strategii de alegere a traiectului școlar

2

S.

Scrisoare de intenție și CV pentru

4.2

să demonstreze

30-31

diferite situații ipotetice de găsirea

importanta portofoliului

unui

loc de muncă ;

 

2.4

PLANIFICAREA

personal pentru conturarea

Părinții, meseriile lor și meseriile copiilor lor

 

CARIEREI: Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicării chestionarelor de interese și abilități, diplome și certificate obținute, rezultatele diferitelor concursuri, activități de voluntariat și rezultatele lor; Planul educațional și de carieră; Formularele de opțiune pentru

unui traseu educațional și profesional

2

S.

Portofoliul personal pentru clasa a

 

32-33

a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educație și carieră.

VIII

4.3

să dezvolte un plan

educațional și de carieră

clasa a IX a

5.

CALITATEA

STILULUI DE

VIATĂ

5.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ: Convingeri, atitudini și comportamente ale stilului de viață. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE: Managementul stresului; Modalități de optimizare a pregătirii pentru examene - stresul și examenele; Managementul stresului în situații de examinare

5.1 să evalueze

convingerile, atitudinile și comportamentele definitorii ale stilului de viață în planificarea carierei

5.2 să demonstreze abilități

de management al stresului

Stresul examenelor

Stil de viață”

2

S.

34-35

Discuții de grup; Proiect și joc de rol pe tema Managementul stresului în situații de examinare; Completarea unor fișe de lucru cu atitudini față de stilul de viață și carieră.

Vacanța de vară 15 iunie-14 septembrie 2019