Sunteți pe pagina 1din 1

CONSIDERAŢII practice

Reciclare becuri și alte surse de iluminat

Becurile incandescente captate în tubul de sticlă. Prin comparație,


• Timp de mulți ani, becurile incan- termometrele mai vechi conțin aproxi-
descente au fost cele mai utilizate. Sunt mativ 500 de miligrame de mercur.
realizate cu ajutorul unui filament subțire
de metal, care este luminat de electrici- Becurile cu LED-uri
tate. Becurile sunt umplute de obicei cu • Becurile cu LED-uri sunt cele mai noi
vid sau un gaz inert. Au o constucție sim- pe piață, dar și cele mai avantajoase. Nu
plă, dar sunt foarte ineficiente din punct au filament, consumă foarte puțină ener-
de vedere energetic. Cea mai mare par- gie și au o durată de viață mult mai mare
te a energiei consumate de aceste be- decât a becurilor incandescente sau a
curi este transformată în caldură și doar becurilor fluorescente. Nu produc atât
o mică parte în lumină. de multă căldură ca un bec incandes-
cent și, spre deosebire de becurile fluo-
rescente, nu folosesc substanțe chimice
periculoase.
• Becurile cu LED-uri sunt incredibil de
eficiente energetic – 95 % din energia pe
care o folosesc este transpusă în lumină.
• Deși nu conțin substanțe chimice pe-
riculoase, becurile cu LED-uri, conțin ma-
teriale reciclabile care impun reciclarea
lor în mod corespunzător.
Alte sfaturi utile
• Becurile fluorescente reduc cantita- deșeurile menajere. Reciclarea lor permi- • Aveți grijă ca becurile pe care le
tea de deșeuri solide deoarece au o du- te captarea și refolosirea mercurului. utilizați să aibă o durată de viață cât mai
rată de viață mai mare decât becurile in- • Dacă un bec fluorescent s-a spart în lungă. Stingeți luminile atunci când ieșiți
candescente și nu necesită înlocuirea mod accidental, deschideți o fereastră și din cameră. E simplu, iar economiile făcu-
frecventă. părăsiți încăperea timp de cel puțin 15 te sunt remarcabile.
• Becurile fluorescente conțin mici minute. Dacă aveți un ventilator, puneți-l • Nu fiți tentatți să reciclați becurile
cantități de mercur care pot fi eliberate în în dreptul ferestrei pentru a scoate vapo- vechi împreună cu sticlele și borcanele.
mediul înconjurător atunci când acestea rii de mercur din cameră. Acestea sunt realizate dintr-un alt tip de
• La 1 ianuarie 2013, Comisia Europea- se sparg sau în cazul în care sunt arunca- • În medie, un bec fluorescent conține sticlă și conțin, de asemenea, piese me-
nă a interzis producerea și comercializa- te împreună cu gunoiul menajer. Cu toa- aproximativ patru miligrame de mercur talice.
rea ultimelor becuri cu incandescență, te acestea, utilizarea becurilor fluorescen-
urmând ca și cele fluorescente să fie în- te ajută la reducerea emisiilor totale de http://www.colectaredeseuri.ro/
terzise în următorii ani în favoarea becu- mercur din cauza economiilor de energie
rilor cu LED-uri. semnificative.
• Odată cu înlocuirea becurilor tradiţi- • Mercurul se găsește în multe roci, in-
onale, Comisia Europeană estimează că clusiv în cărbune. Când cărbunele este
fiecare cămin va economisi în medie 50 ars la o centrală electrică pentru a produ-
de euro pe an. ce electricitate, eliberează mercur în me-
diul înconjurător. O centrală electrică pe
Becurile fluorescente cărbune emite 10 micrograme de mer-
• În general, becurile fluorescente sunt cur pentru a alimenta un bec incandes-
de patru-cinci ori mai eficiente decât be- cent timp de cinci ani, în comparație cu
curile incandescente. În consecință, se 2,4 mg de mercur pentru a alimenta un
ard mai puțini combustibili fosili în cen- bec fluorescent în aceeași perioadă de
tralele electrice pentru a genera electri- timp. Arderea deșeurilor este, de aseme-
citate, reducând astfel emisiile, inclusiv nea, o sursă de poluare cu mercur.
mercur, dioxid de carbon și alți poluanți • Cel mai bun mod de a preveni eli-
care contribuie la schimbările climatice. berarea mercurului din becurile fluores-
cente este să nu le aruncăm împreună cu

22