Sunteți pe pagina 1din 81

ALMA LUX

CATALOG GENERAL
LIGHTING
Prezentarea Companiei
Company Presentation ..... 3

Semne Convenţionale
Conventional Signs ..... 12

Serii de Produse
Product Series ..... 17

„Chair şi cel mai banal context, metamorfozat prin flux


luminos, poate deveni spectaculos. Iar cel mai spectaculos
obiect are nevoie de lumină pentru a străluci.“
Sisteme Optice
"Even the most common context, metamorphosed through
Louvers ..... 137
lighting beam can become spectacular. And the most spectacular
object needs light to shine."
Sisteme de Cablare
Wiring Systems ..... 148

Referinţe Legislative
Legislative References ..... 150

SUMAR
CONTENT
1
PREZENTAREA COMPANIEI
COMPANY PRESENTATION

2 3
ALMA LUX LIGHTING, specializată în producţia corpurilor ALMA LUX LIGHTING, specialized in manufacturing of
de iluminat, aparatelor tehnice de iluminat şi echipamentelor the lighting fixtures, luminaires and electrical installation
pentru instalaţii electrice, este o societate consacrată în equipments, is a renowned company in the electricity and
domeniul electricităţii şi iluminării profesionale, plasată pe professional lighting field, situated on the second place in the
locul secund în industria naţională de profil. national profile industry.
Brand-ul ALMA LUX LIGHTING este asociat produselor ALMA LUX LIGHTING brand is associated with products that
care soluţionează exigenţele iluminatului de tip comercial, answer to commercial, industrial, residential, architectural,
industrial, rezidenţial, arhitectural, sportiv, exterior, stradal sporting, exterior, street lighting demands – products that
- produse care, în exploatare, îşi menţin performanţele pe maintain their performances on long term operation and
termen lung şi eficientizează consumul de energie electrică. have an efficient power demand.
Afirmarea incontestabilă a societăţii se datorează politicii de The indisputable self-assertion of the company is owed
dezvoltare, ce vizează atât îmbunătăţirea calităţii şi diversităţii to the development policy that sets its sights on quality
produselor, pentru un nivel merceologic competitiv, cât şi improvement and product diversity, for a merceologic
realizarea unor acorduri strategice de distribuţie, pentru o competitive level, signing strategic distribution agreements
recunoaştere şi apreciere crescândă la nivel teritorial. for a higher recognition and consideration on territorial level.
ALMA LUX LIGHTING este catalizatorul relaţiei dintre ALMA LUX LIGHTING is the accelerator of the relationship
funcţionalitate şi context, prin intermediul unei platforme between functionality and context through a common
comune de resurse şi echipamente dedicate producţiei, platform of resources and equipments dedicated to
cercetării, dezvoltării şi testării. Şi toate acestea deoarece manufacture, research, development and testing. And all this
ALMA LUX LIGHTING consideră că: „percepţia clientului because ALMA LUX LIGHTING considers that "the client's
conturează imaginea companiei“. perception takes shape into the company's image".
Responsabili pentru realizarea analizelor de piaţă şi The high professional staff from the research-development
interpretarea rezultatelor statistice, sunt profesioniştii department is responsable with the market analysys and
departamentului cercetare-dezvoltare. În acest mod, sunt interpretation of statistic results. In this way, the development
generate direcţiile de dezvoltare ale culturii organizaţionale, directions of the organizational culture are generated,
respectând totodată conformitatea domeniului şi etica respecting both field's conformity and professional ethics.
profesională.

Investiţiile substanţiale de capital destinate sectorului Great investments in the production department were made
productiv, au vizat achiziţia de echipamente moderne şi linii for the aquisition of modern equipments and automatic
automatizate, apte să ofere independenţă în exploatare, production lines, able to offer self-support in exploitation, a
majorarea capacităţii de fabrica]ie şi dinamizarea fluxului higher production capacity and dinamism to the operational
operaţional. Calificarea lucrătorilor din producţie, prin flux. The high competence of the personnel, obtained through
instruiri tehnice periodice, se reflectă prin gradul ridicat de periodic technical courses is reflected in our worker's high
eficienţă al colectivului la locul de munc`. efficiency.
Departamentul comercial se remarcă prin capacitatea cu The commercial department excels in its ability to satisfy
care satisface necesităţile clienţilor, animând competiţia în the needs of the clients, activating the competition in the
branşa distribuitorilor de profil. Popularitatea ALMA LUX distribution field. The popularity of ALMA LUX LIGHTING,
LIGHTING, cu tot ansamblul de mărfuri, servicii, beneficii, with all the goods, services, benefits, opportunities, grows
oportunităţi, creşte pe măsura „conjugării eforturilor“ in the same time with the commercial and research of the
comerciale şi de cercetare a pieţei, în direcţia noilor market "effort conjugation", towards new opportunities.
oportunităţi.
Pe lângă producţia şi comercializarea mărfurilor fabricate, Beside the production and selling the manufactured products,
departamentul de asistenţă tehnică asigură partea de suport tehnical asistency department ensures the professional
profesional la soluţionarea problematicilor specifice fiecărui support, solving all the specific problems of any project,
proiect, prin analizarea necesarului de aparatură electrică, analysing the necessary electrical equipments, designing and
dimensionarea şi configurarea sistemelor de iluminat, configurating lighting systems, making lighting computation
realizarea calculului luminotehnic în amen`jarile de anvergură, in ample facilities, installation work, offering warranty and
montaj, garanţie şi \ntre]inere cu personal calificat. În acest maintenance with high qualified personnel. In this way, our
mod, propria expertiz` profesional` a societăţii este pusă \n company’s professional expertise attends our clients, for
slujba clienţilor, spre beneficiul lor. their support.

4 5
CERTIFIC~RI CERTIFICATIONS PRODUSE PRODUCTS
ALMA LUX LIGHTING îşi îmbunătăţeşte permanent ALMA LUX LIGHTING constantly improves its Corpurile şi sistemele tehnice de iluminat fabricate de The lighting fixtures and systems, manufactured by ALMA
reputaţia în mediul de afaceri şi datorită certificărilor reputation in the business field due to the certification ALMA LUX LIGHTING, soluţii funcţionale, accesibile şi LUX LIGHTING, functional solutions, accessible and
dobândite în domeniul său de activitate. received in it’s field of activity. economice din punct de vedere al consumului de energie economic regarding energy saving, are recognized on the
electrică, sunt catalogate pe piaţa de consum ca fiind printre market as high quality products on a fare price. The
acele produse la care nivelul ridicat de calitate este commercial lighting range includes luminaires, spot lights
exprimat la preţ corect. Gama merceologic` destinat` with fluorescent lamps and modular systems flush mounted
ilumin`rii spa]iilor comerciale include plafoniere, spoturi cu or embedded into ceilings (modular or false), with electronic
tuburi fluorescente şi sisteme modulare cu montaj aparent ballast or autonomy inverter, with different optics for direct
sau încastrat în plafoane (de tip casetat sau carton-gips), cu or indirect distribution of light, ample or discreet, for optimal
• În februarie 2007, societatea a fost avizată favorabil • In February 2007, our company received MLPTL/ balast electronic sau invertor de autonomie, cu optici variate conditions and maximum visual comfort. These lighting
în privinţa agrementelor tehnice ale echipamentelor de CTPC certification from Permanent Tehnical Cons- pentru distribuţia directă sau indirectă a unui flux luminos, fixtures are suitable to be used in commercial centers,
amplu sau discret, în vederea asigurării condiţiilor optime showrooms, shops, hotels, restaurants, office buildings,
iluminat, conforme cu „Metodologia privind programul truction Councile, regarding tehnical ageements for
pentru un confort vizual maxim. Sunt destinate utilizării medical units, data and command centers, education units,
de urmărire în timp, a comportamentului construcţiilor lighting equipments, according to "The methodo-
pentru centre comerciale, showroom-uri, magazine, hoteluri, theaters, gyms, beauty salons and Spa etc.
din punct de vedere al cerinţelor funcţionale“, de către logy regarding pursuance programme of buildings
restaurante, clădiri de birouri, unităţi medicale, centre de
Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii – bearing under the aspect of functional requests". date şi de comandă, unităţi de învătământ, săli de spectacole,
certificare MLPTL/CTPC. săli de sport, saloane de înfrumuseţare şi Spa-uri etc.
În vederea unui management energetic eficient, indiferent de For a more efficient energetic management, no matter what
destinaţia de utilizare a sistemelor tehnice de iluminat, ALMA destination the lighting systems have, ALMA LUX LIGHTING
LUX LIGHTING recomandă să se realizeze iniţial proiecte recommends, firstly, a lighting project to evaluate the need
luminotehnice de evaluare a necesarului de surse artificiale of artificial lighting sources, after the exact quantification
• În iunie 2006, societatea a fost certificată de TUV • In June 2006, our company received TUV Rheinland numai după determinarea cu exactitate a contribuţiei, of natural light’s contribution, direction and intensity. The
Rheinland InterCert Kft., în conformitate cu standar- InterCert Kft. Certification, in conformity with inter- variaţiilor, sensului şi intensităţii disponibilului de lumină value of the lighting level is maximum in case of high visual
dul internaţional ISO 9001:2000, ca o confirmare national standard ISO 9001:2000, as a confirmation naturală. Valoarea nivelului de iluminare este maximă în cazul capacities, where precise performances are requested. This
a implementării cu succes a Sistemului de Manage- for the succesful implementation of Quality Manage- sarcinilor vizuale foarte exacte, unde se cer performanţe level decreases gradual, to the minimum, in traffic areas and
ment al Calităţii, orientat pe îmbunătăţirea continuă ment System, with a continuous trend to improve our mari. Nivelul descreşte treptat, până la cele mai mici valori, storage units.
a produselor şi serviciilor către satisfacţia clienţilor. products and services towards client’s satisfaction. In în cazul zonelor destinate circulaţiei şi depozitării mărfurilor.
Astfel sunt garantate reglementările de calitate şi this way we ensure, quality and performance regula-
performanţele referitoare la „producţia şi comercia- tions regarding "the production and selling industrial,
lizarea corpurilor pentru iluminatul industrial, comer- commercial and architectural lighting fixtures".
cial şi arhitectural“.
ECHIPA TEAM
ALMA LUX LIGHTING funcţionează cu o echipă de ALMA LUX LIGHTING works with a proffesional team that
profesionişti care înţeleg relevanţa acţiunilor în domeniu, understands the relevance of its actions in the field, the
• Din septembrie 2008, produsele fabricate sunt în • Since September 2008, our manufactured products a politicilor derulate pentru binele public, a utilităţii şi public safety policies and the meaning and utility of a correct
conformitate cu directivele UE şi îndeplinesc cerinţele comply with UE directives and thus comply with semnificaţiei unui iluminat corect. Aceştia aduc un aport lighting. They bring a major contribution in the relationship
esenţiale impuse pe piaţa Uniunii Europene. Societa- the rules imposed to the market by UE. Our semnificativ în relaţia dintre calitatea iluminatului şi avantajele between lighting quality and economic, ambiental and
tea obţine certificarea de aplicare a marcajului de con- company received CE certification and the appro- de ordin economic, ambiental şi spiritual. spiritual advantages.
formitate CE şi acordul pentru libera circulaţie a pro- val for free trade of our products in CE space,
duselor în spaţiul comunitar, fără să afecteze sănătatea without affecting the health and public safety. Designerii sunt cei care concep şi re-evaluează formele, Designers are the ones that create and re-evaluate shapes,
sau siguranţa publică. modelează fiecare unitate prin stilizări simplificate sau adapt every unit thorugh simplified stylizations or increase
suplimentează artificiile estetice, până în zona ornamentală. esthetics for the ornamental space. The creation and the
Creaţia designer-ilor şi tehnica specialiştilor se regăsesc work of our technical personnel are found, in a rational and
transpuse în manieră raţională şi expresivă, la peste 300 de expresive manner, in more than 300 products availble at
• Toate produsele fabricate de ALMA LUX LIGHTING • All the products manufactured by ALMA LUX
corespund normelor europene impuse echipamente- LIGHTING comply with european regulations imposed produse finite disponibile la ALMA LUX LIGHTING. ALMA LUX LIGHTING.
lor electrice, referitoare la siguranţa electrică, compa- to electrical equipments, regarding electrical safety,
tibilitatea electromagnetică EC 89/339/CEE, reducerea electromechanical compatibility EC 89/339/CEE, low
voltajului electric 73/23/EC şi impactul acestora asupra voltage 73/23/EC and their impact on the environment,
mediului, beneficiind de certificarea Agenţiei Naţionale and received National Agency of Environment Protec-
pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu direc- tion certification, in accordance with RAEE directives.
tivele RAEE.

6 7
DISTRIBUŢIA DISTRIBUTION REFERINŢE REFERENCES
Coerenţa şi integritatea funcţională a societăţii este Our company’s coherence and integrity is appreciated by a ALMA LUX LIGHTING înţelege perfect ce însemnă ALMA LUX LIGHTING perfectly understands what means
apreciată de un portofoliu bogat de clienţi naţionali great portofolio of national clients (distributors, importers, respectarea unei promisiuni şi acordă o deosebită importanţă to keep a promise and therefore gives a great importance to
(distribuitori, importatori, retaileri, arhitecţi, designeri etc.), retailers, architects, designers etc.) and international clients avantajelor furnizate pieţei, prin intermediul produselor şi the advantages provided to the market through its products
cât şi internaţionali, proveniţi din Albania, Belgia, Bulgaria, from Albania, Belgium, Bulgary, Cambogia, France, Greece,
Cambogia, Franta, Grecia, Italia, Kosovo, Republica Moldova, serviciilor. Pentru acest fapt numărul proiectelor care poartă and services. Therefore, the number of projects signed all
Italy, Kosovo, Republic of Moldova, Serbia and Hungary.
Serbia [i Ungaria. amprenta companiei este impresionant. Dintre cele mai over by our company is impressive. The most important are:
importante enumerăm:
• {tirbei Palace, Bucharest; • Carson Administrative Building, Giurgiu;
• Praktiker Commercial Center, Piatra Neam]; • Office Buildings in Timi[oara, Arad, Ia[i, Drajna;
• Auchan Commercial Center, Bucharest, Suceava; • Bucharest Municipal Hospital;
• University of Agronomy, Bucharest; • CFR2 Hospital, Bucharest;
• Spiru Haret University, Bistri]a; • Prejmer Industrial Park, Bra[ov;
• Orange Giule[ti Headquarters, Bucharest; • Curtici Industrial Park, Arad;
• Millenium Bank Headquarters, Bucharest; • Clujana Sports Park, Cluj Napoca;
• Business Center Rosetti Tower, Bucharest; • Titan Mall Commercial Center, Bucharest;
• Business Center Forum, Bucharest; • General Parma Food, Bucharest;
• Comrimet Office Building, Cluj Napoca; • Staff Collection Stores, Bucharest;
• Tetarom Park Office Building, Cluj Napoca; • Staer Showroom, Bucharest etc.
• Cavatorta Administrative Building, Giurgiu;

Bucharest

8 9
OBIECTIVE OBJECTIVES
PROTECŢIA MEDIULUI ENVIRONMENTAL PROTECTION ECONOMISIREA ENERGIEI ENERGY SAVING
Energia electrică este cea mai importantă formă de energie The electrical energy is the most important form of energy Perioada prezentă şi viitoare se caracterizează printr-o The present and future period is characterized by a powerful
disponibilă pentru civilizaţia modernă, disponibilitatea ei fiind available for the modern civilization, it’s availability being tendinţă puternică de eficientizare a consumului de energie, trend for energy saving both to producers and consumers.
vitală pentru susţinerea structurilor economice. Totodată, vital for sustaining economic structures. Electrical energy atât la producători, cât şi la consumatori. Aceast` tendinţă This trend has as a result, a decrease of the energetic field’s
energia electrică este unul dintre cei mai importanţi factori is also one of the most important factors that injures the are ca rezultat o diminuare a impactului sectorului energetic impact over the environment. The main trends for energy
ce prejudiciază mediul prin diverse fenomene: creşterea environment through variate phenomenons like: increase of asupra mediului. Principalele direcţii pentru creşterea saving are:
emisiilor de gaze cu efect de seră, poluarea mediului cu greenhouse effect due to the toxic gas emissions, pollution of eficienţei energetice sunt:
hidrocarburi, stocarea pe termen lung a deşeurilor miniere the environment with hydrocarbons, long term conservation
• optimizarea termică a clădirilor; • thermal optimization of the buildings;
şi nucleare, despăduriri în ritm alert etc. Sectorul energetic of nuclear and mine residues, rapid deforestation etc. The
contribuie la emisia în atmosferă a unor cantităţi însemnate energetic industry contributes to gas emissions in atmosphere • optimizarea energetică a proceselor de producţie; • energetic optimization of production processes;
de dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), dioxid de with important quantities of: sulfur dioxide (SO2), white • optimizarea reţelelor de termoficare; • optimization of heating installations;
carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), particule fine, precum şi damp (CO), carbon dioxide (CO2), nitric oxide (NOx), dust • optimizarea consumului casnic de energie; • optimization of the household energy consumption;
la deversarea de ape reziduale. and residual waters. • optimizarea transportului. • transport optimization.
Pentru reducerea impactului sectorului energetic asupra In order to reduce the impact of the energetic industry on the Conform prevederilor Politicii energetice a României, According to Romanian Energetic Policy regulations, the
mediului, România implementează normele reglementate environment, Romania introduced UE regulations regarding măsurile specifice care vor fi adoptate pentru protecţia specific measures that will be adopted for the environment
de Uniunea Europeană, referitoare la: lucrări de reabilitare to: rehabilitation and modernization works, ecologic sinter mediului în domeniul energetic sunt următoarele: protection in the energetic field are:
şi modernizare, ecologizarea haldelor de zgură şi cenuşă, dumps, continuously watching over the environment’s
monitorizarea continuă a calităţii mediului în zona marilor quality near big energetic objectives, the rehabilitation of • realizarea investiţiilor corespunzătoare protecţiei • achieving investments for the environment’s
obiective energetice, reabilitarea solurilor poluate şi polluted soils and reintroducing them into agrarian circuit, mediului; protection;
reintroducerea acestora în circuitul agricol, reducerea reducing polluting emissions in refineries and decreasing • internalizarea treptată a costurilor de mediu în preţul • gradual introduction of enviromental costs into
emisiilor de poluanţi la rafinării şi minimizarea pierderilor, losses, ecologic recovery of oil lands by reducing the risk in energiei; energy’s price;
refacerea ecologică a unor zone petrolifere prin reducerea operations, in order to limit sulfur dioxide, nitric oxide and • intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute • intensified use of the flexible mechanism that
riscului în operare, în scopul limitării emisiilor de dioxid de dust. în Protocolul de la Kyoto şi de Directiva 2003/87/CE comply with Kyoto Protocol and 2003/87/CE
sulf, oxizi de azot şi pulberi. privind comercializarea permiselor de emisii de CO2; Directive regarding the sell of CO2 emission licence;
Obiectivele principale de mediu, regăsite în politica de The main environmental objectives, found in our energy • promovarea tehnologiilor curate şi în special a pilelor • promoting clean technologies and especially
energie, se referă la minimizarea impactului de mediu şi policy, refer to reducing the impact on the environment and de combustie, precum şi utilizarea hidrogenului ca vector ignition elements, as well as the use of hydrogen as
dezvoltarea unui sistem energetic durabil. Minimizarea the development of a stable energetic system. The decrease energetic. an energetic vector.
impactului de mediu are trei direcţii principale de acţiune: of the environment impact has three main action trends: the
înlocuirea energiilor poluante cu altele mai puţin poluante, replacement of polluting energies with less polluting ones,
introducerea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze şi introduction of new technologies to decrease gas emission
creşterea eficienţei energetice. and finally increasing energetic efficiency.

10 11
SEMNE CONVENŢIONALE CONVENTIONAL SIGNS
Acest simbol arată că producătorul sau importatorul This symbol indicates that the manufacturer Simbolul indic` faptul c` aparatul rezist` la test`ri This symbol indicates that the equipment resists
garantează conformitatea aparatelor cu normele or importer provides the compliance of the cu fir incandescent. the test of incandescent wire.
în vigoare din Comunitatea Europeană şi satisface equipments with CE regulations and satisfies the
cerinţele administrative pentru vânzarea şi deplasa- administrative requests regarding the sell and free
rea liberă a produselor, pe teritoriul european. circulation of the products on the european teritory.
Simbolul indic` faptul c` este interzis` depozitarea The symbol indicates that the disposal in garbage
la co[urile de gunoi. bins is prohibited.

Clasa de izolaţie CLASS I este destinată seriei de Insulation CLASS I is suitable for the series of electric
produse izolate electric şi prevazute cu protec]ie insulated products, provided with protection by Indicele IP indică gradul de protecţie al aparatului IP index indicates the protection degree of the
prin \mp`mântare. grounding. împotriva pătrunderii elementelor solide (prima equipment against the penetration of solids (first
cifră) şi lichide (a doua cifră). Ordinea se stabileşte number) and liquids (second figure). The order
în sensul creşterii eficacităţii. Există 7 trepte de increases directly proportional with efficiency
Clasa de izolaţie CLASS II este destinată seriei de Insulation CLASS II is dedicated for the series of protecţie împotriva corpurilor solide (de la 0, adică increase. There are 7 levels of protection against
produse prev`zute cu protec]ie \mpotriva şocurilor products provided with protection against electric fără protecţie -> până la 6, protecţie integrală) şi solids (from 0, without protection -> to 6, total
electrice, printr-o izola]ie adi]ionala, f`r` a depinde shock, reinforced with a double insulation, without 9 trepte de protecţie împotriva lichidelor (de la 0, protection) and 9 protection levels against liquids
de izola]ia principal` şi f`r` a fi necesar` protec]ia relaying on basic insulation and grounding. adică fără protecţie -> până la 8, protejat împotriva (from 0, without protection -> to 8, total protection
prin \mp`mântare. imersiunii sub presiune). against immersion under pressure).

Acest simbol denumit „dublă izolaţie“, indică This symbol, also known as "double insulation", Indic` gradul de protec]ie al aparatului împotriva Indicates the protection degree of the equipment
faptul că niciun element, conducător al curentului indicates the fact that no element, electricity pătrunderii elementelor solide mai mari de 12 mm against the penetration of solid objects bigger than
electric, nu este accesibil fără utilizarea uneltelor conductive, is not accesible without the use of şi nu prezintă protecţie la pătrunderea lichidelor. 12 mm and has no protection against penetration
şi echipamentelor speciale de protecţie. Aceste special tools and protection equipments. These of liquids.
aparate sunt lipsite de conductorul neutru. equipments do not contain neutral conductive.

Indic` gradul de protec]ie al aparatului împotriva Indicates the protection degree of the equipment
Indicele IK semnalează gradul de protecţie al IK index indicates the level of shock resistance of the pătrunderii elementelor solide mai mari de 1 mm against the penetration of solid objects bigger than
aparatului împotriva şocurilor mecanice. Acest equipment. It has 11 levels starting from 0, without şi nu prezintă protecţie la pătrunderea lichidelor. 1 mm and has no protection against penetration of
indice comportă 11 nivele, pornind de la 0, adică protection, to 10, that has a shock resistance of liquids.
fără protecţie, până la 10, care rezistă la o energie 20J (correspondent to a 5 Kg mass that falls from a
de şoc de 20 joule (echivalentul unei mase de 5 kg, height of 40 cm).
ce cade de la o înălţime de 40 cm).
Indic` gradul de protec]ie al aparatului împotriva Indicates the protection degree of the equipment
pătrunderii elementelor solide mai mari de 1 mm şi against the penetration of solid objects bigger
la pulverizarea elementelor lichide. than 1 mm and protection against spraying liquid
Simbolul indic` faptul c` aparatul poate fi montat This symbol indicates that the equipment can be elements.
direct pe suprafe]e normal inflamabile. mounted directly on normal inflammable surfaces.

Indic` un grad ridicat de protec]ie al aparatului Indicates the protection degree of the equipment
Simbolul indic` faptul c` aparatul este dotat cu This symbol indicates that the equipment is provided împotriva pătrunderii elementelor solide (praf) şi against the penetration of solid objects (dust) and
reactor electronic A2 pentru o economie a energiei with electronic reactor A2 for energy saving of un nivel ridicat de protec]ie la acţiunea direct` a a high level of protection against the direct action
de aproximativ 20% (15W pe or`, pe lamp`). approximately 20% (15W per hour, per lamp). jeturilor lichide. of water jets.

Indic` gradul de protec]ie total` al aparatului Indicates the total degree of protection of the
Simbolul indic` faptul c` aparatul este dotat cu This symbol indicates that the equipment is provided împotriva pătrunderii elementelor solide (praf) şi equipment against solids (dust) penetration and
receptor cablat cu balast electronic dimabil. with receiver wired with electronic ballast dimmable un nivel ridicat de protec]ie la acţiunea jeturilor high protection against water jets direct action.
directe de ap`.
12 13
INDEX IP

14 15
WHITE ........ 21 IVORY ........ 33

GREY ........ 41 BROWN ........ 49

GREEN ........ 53 GRAFFITE ........ 65

SERII de PRODUSE
PRODUCT SERIES

16 17
YELLOW ........ 77 RED ........ 81 CHROME ........ 117 VIOLET ........ 121

BLACK ........ 91 COBALT ........ 99 BLUE ........ 125 PURPLE ........ 129

COPPER ........ 107 IVOIRE ........ 111 AMARANTH ....... 133 ACCESORIES .... 114, 119, 127

18 19
Corpurile din seria White sunt special proiectate şi fabricate The White Series lighting fixtures are specially designed
astfel încât prin distribuţia coerentă şi uniformă a fluxului and manufactured to provide a coherent and uniform light
luminos să redea un iluminat de tip direct, un nivel optim distribution, to generate a direct lighting, an optimum luminous
de lumină şi un confort vizual maxim, asigurându-se cele mai flux and highest visual comfort, ensuring the best conditions
bune condiţii din punct de vedere al funcţionalităţii, sănătăţii regarding the functionality, health and collective safety. The
şi siguranţei colective. Iluminatul direct se caracterizează prin direct lighting type of these systems is characterized by a
proporţia mare de flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi large proportion of luminous flux directed to the inferior
o proporţie mică de flux emis în emisfera superioară. Aceast` hemisphere and a small proportion of flow to the superior
modalitate de iluminat este cea mai eficient` din punct de hemisphere, therefore assuring a maximum visual comfort.
vedere energetic, deoarece fluxul luminos este orientat cu This type of lighting is the most energy efficient because the
preponderen]` \n direc]ia planului util. luminous flux is directed mostly into the action plan.
Fabricarea integrală din tablă de oţel, construcţia de tip Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 mm), ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
ofer` beneficii în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
iar fixarea prin procedeul de încastrare diminuează timpul and removal, and, in the same time, the assembling through
de montaj, reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte embedding, decreases the installation time, reduces the
necessary materials (accessories, special tools) and, therefore,
speciale) şi costul total de exploatare.
the total operating cost.
În funcţie de tipologia plafoanelor, corpurile de iluminat din According to the type of the false ceilings, the White Series
seria White sunt disponibile \n trei versiuni: luminaires are available in three versions:
• White Sight, pentru plafoane din panouri modulare şi • White Sight, suitable for modular false ceilings with 24 mm
structur` portant` la vedere, de 24 mm; sight supporting structure;
• White Board, pentru orice tip de plafoane false, cu excep- • White Board, suitable for any kind of false ceiling, excluding
]ia celor cu structuri la vedere sau ascunse; sight and hidden supporting structure;
• White Hide, pentru plafoane din panouri modulare şi • White Hide, suitable for modular false ceilings and hidden
structur` ascuns`. supporting structure.

Avantaje: Advantages:
• creşterea eficien]ei energetice, prin echiparea cu balasturi • increasing the energy saving, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radia]ii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• prelungirea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
liniare fluorescente de tip T8; • easy installation using the fast connector from the lateral
• facilitarea instal`rii, prin dotarea cu conector rapid cu part;
montaj lateral;
• versatility of the series, by using various louvers: lamellar,
• versatilitatea gamei, prin folosirea diverselor sisteme optice: double parabolic dark-light, multilenticular or opal meta-
lamelar, dublu-parabolic dark-light, metacrilat multilenticular crylate.
sau opal.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: centre comerciale, magazine, show- Applications: commercial centers, shops, showrooms,
room-uri, hipermarket-uri, spaţii deschise de lucru colectiv, hypermarket, open spaces, call center spaces, corridors
zone de call center, holuri şi încăperi de trecere/aşteptare în and passage ways, waiting rooms in public buildings, rooms

WHITE edificii publice, medii care necesit` un iluminat confortabil. where a comfortable lighting is needed.

20 21
Seria White Sight integrează corpuri de iluminat cu montaj The White Sight Series include luminaires embedded into
\ncastrat \n panouri modulare cu structura portant` la vedere, modular false ceilings with 24 mm open sight supporting
de 24 mm. Acestea sunt recomandate spa]iilor deschise, structure. These are suitable for open spaces, offices and
birourilor şi zonelor administrative. Sistemele optice diverse administrative spaces. The various louvers (lamellar, double
(lamelar, dublu-parabolic dark-light, metacrilat multilenticular parabolic dark-light, multilenticular or opal metacrylate)
sau opal) confer` o mare versatilitate seriei White Sight. confer versatility to the White Sight Series.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light systems that use T8 linear fluorescent lamps.
fluorescente liniare T8. LA - Specular aluminium with striped transverse blades;
LA - Aluminiu lucios cu lamele striate; LB - White aluminium with transverse blades;
LB - Aluminiu alb cu lamele lise; DKE - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; DKE1 - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE1 - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; LT - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral
LT - Metacrilat multilenticular cu ram` din aluminiu; frame;
LTO - Metacrilat opal cu ram` din aluminiu. LTO - Opal metarylate with aluminium perimetral frame.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10000 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5


10001 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5
10002 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5
10003 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5
10004 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5
10005 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10012 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9


10013 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9
10014 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9
10015 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9
10016 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9
10017 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x592x92 3.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10006 2x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1


10007 2x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1
10008 2x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1
10009 2x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1
10010 2x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1
10011 2x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 292x592x92 3.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10018 2x18W G13 LA 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1


10019 2x18W G13 LB 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1
10020 2x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1
10021 2x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1
10022 2x18W G13 LT 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1
10023 2x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 292x592x92 3.1
WHITE SIGHT MODUL
300x600
POWER
2x18W

22 23
WHITE SIGHT WHITE SIGHT
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10024 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10048 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5
10025 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10049 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5
10026 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10050 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5
10027 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10051 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5
10028 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10052 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5
10029 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 10053 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.5

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10036 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10060 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9
10037 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10061 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9
10038 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10062 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9
10039 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10063 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9
10040 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10064 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9
10041 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 10065 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 592x592x82 5.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10030 2x36W G13 LA 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10054 4x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6
10031 2x36W G13 LB 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10055 4x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6
10032 2x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10056 4x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6
10033 2x36W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10057 4x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6
10034 2x36W G13 LT 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10058 4x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6
10035 2x36W G13 LTO 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 10059 4x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 592x592x82 4.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10042 2x36W G13 LA 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10066 4x18W G13 LA 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6
10043 2x36W G13 LB 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10067 4x18W G13 LB 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6
10044 2x36W G13 DKE 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10068 4x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6
10045 2x36W G13 DKE1 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10069 4x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6
10046 2x36W G13 LT 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10070 4x18W G13 LT 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6
10047 2x36W G13 LTO 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 10071 4x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 592x592x82 4.6

MODUL MODUL
300x1200 600x600
POWER POWER
2x36W 4x18W

24 25
Seria White Board integrează corpuri de iluminat cu The White Board Series include embedded luminaires in
montaj \ncastrat \n aproape orice tip de plafon suspendat, any type of false ceiling, excluding modular panels with open
cu excepţia panourilor modulare cu structura la vedere sau sight or hidden supporting structure. These luminaires are
ascuns`. Acestea sunt recomandate \n spa]iile care necesit` suitable for comfortable lighting spaces like offices and open
un iluminat confortabil, precum birourile şi spa]iile deschise. spaces. The various louvers (lamellar, double parabolic dark-
Sistemele optice diverse (lamelar, dublu-parabolic dark- light, multi lenticular or opal metacrylate) provide versatility
light, metacrilat multilenticular sau opal) confer` o mare to the White Board Series.
versatilitate seriei White Board.
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse fluores- Direct light systems that use T8 linear fluorescent lamps.
cente liniare T8. LA - Specular aluminium with striped transverse blades;
LA - Aluminiu lucios cu lamele striate; LB - White aluminium with transverse blades;
LB - Aluminiu alb cu lamele lise; DKE - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; DKE1 - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE1 - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; LT - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral frame;
LT - Metacrilat multilenticular cu ram` din aluminiu; LTO - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral
LTO - Metacrilat opal cu ram` din aluminiu. frame.
L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS
G13 – 18W, 36W
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

11000 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7


11001 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7
11002 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7
11003 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7
11004 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7
11005 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 3.7

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

11012 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1


11013 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1
11014 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1
11015 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1
11016 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1
11017 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 325x685x92 4.1

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

11006 2x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2


11007 2x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2
11008 2x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2
11009 2x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2
11010 2x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2
11011 2x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 325x685x92 3.2

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

11018 2x18W G13 LA 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2


11019 2x18W G13 LB 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2
11020 2x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2
11021 2x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2
11022 2x18W G13 LT 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2

WHITE BOARD
11023 2x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 325x685x92 3.2

MODUL
300x600
POWER
2x18W

26 27
WHITE BOARD WHITE BOARD
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10024 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11048 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7
10025 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11049 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7
10026 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11050 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7
10027 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11051 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7
10028 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11052 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7
10029 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.5 11053 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10036 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11060 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4
10037 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11061 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4
10038 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11062 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4
10039 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11063 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4
10040 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11064 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4
10041 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.9 11065 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 625x625x92 7.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10030 2x36W G13 LA 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11054 4x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1
10031 2x36W G13 LB 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11055 4x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1
10032 2x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11056 4x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1
10033 2x36W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11057 4x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1
10034 2x36W G13 LT 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11058 4x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1
10035 2x36W G13 LTO 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6 11059 4x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 625x625x92 6.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

10042 2x36W G13 LA 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11066 4x18W G13 LA 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1
10043 2x36W G13 LB 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11067 4x18W G13 LB 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1
10044 2x36W G13 DKE 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11068 4x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1
10045 2x36W G13 DKE1 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11069 4x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1
10046 2x36W G13 LT 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11070 4x18W G13 LT 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1
10047 2x36W G13 LTO 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6 11071 4x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 625x625x92 6.1

MODUL POWER MODUL POWER


300x1200 2x36W 600x600 4x18W

28 29
Seria White Hide integrează corpuri de iluminat cu montaj The White Hide Series include embedded luminaires in false
\ncastrat \n panouri modulare cu structura portant` ascuns`. ceiling modules with hidden supporting structure. These
Acestea sunt recomandate \n spa]iile ce necesit` un iluminat luminaires are suitable for spaces that require an optimal,
confortabil, precum centrele comerciale, birourile şi \nc`- comfortable level of illumination, such as commercial
perile deschise. Sistemele optice diverse (lamelar, dublu- centers, offices and open spaces. The various louvers
parabolic dark-light, metacrilat multilenticular sau opal) (lamellar, double parabolic dark-light, multilenticular or opal
confer` o mare versatilitate seriei White Hide. metacrylate) confer versatility to the White Hide Series.
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light systems that use T8 linear fluorescent lamps.
fluorescente liniare T8. LA - Specular aluminium with striped transverse blades;
LA - Aluminiu lucios cu lamele striate; LB - White aluminium with transverse blades;
LB - Aluminiu alb cu lamele lise; DKE - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; DKE1 - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE1 - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; LT - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral frame;
LT - Metacrilat multilenticular cu ram` din aluminiu; LTO - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral
LTO - Metacrilat opal cu ram` din aluminiu. frame.
L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS
G13 – 18W
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

12000 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6


12001 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6
12002 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6
12003 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6
12004 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6
12005 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

12012 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4


12013 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4
12014 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4
12015 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4
12016 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4
12017 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x92 6.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

12006 4x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1


12007 4x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1
12008 4x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1
12009 4x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1
12010 4x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1
12011 4x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 596x596x92 5.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

12018 4x18W G13 LA 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1


12019 4x18W G13 LB 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1
12020 4x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1
12021 4x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1
12022 4x18W G13 LT 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1
12023 4x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 596x596x92 5.1

WHITE HIDE MODUL


600x600
POWER
4x18W

30 31
Seria Ivory, cea mai versatilă serie de produse a societăţii Ivory, the most flexible series of products manufactured
ALMA LUX LIGHTING, oferă solu]ii de iluminare \n by ALMA LUX LIGHTING, supplies lighting solutions for
amenaj`rile interioare, capabile să redea cele mai bune condiţii interior design, able to provide the best conditions regarding
din punct de vedere al funcţionalităţii, sănătăţii şi siguranţei the efficiency, health and collective safety. Artificial light level
colective. Aportul de lumină artificială atinge un nivel calitativ reaches a high quality through direct lighting, because the
ridicat prin iluminare directă, deoarece proporţia cea mai highest part of the lighting beam is directed to the inferior
mare a fluxui luminos este dirijat în emisfera inferioară şi o hemisphere and only a little part to the superior hemisphere.
mică proporţie de flux emis în emisfera superioară. Aceast` This type of lighting is the most efficient due to the lighting
modalitate de iluminat este cea mai eficientă din punct de beam directed towards the effective plan.
vedere energetic, deoarece fluxul luminos este orientat cu
preponderen]ă \n direc]ia planului util.
Fabricarea integrală din tablă de oţel, construcţia de tip Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 mm), ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
oferă beneficii în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
iar fixarea prin încastrare, diminuează timpul de montaj şi and removal, and, in the same time, the assembling through
reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte speciale) şi embedding, decreases the installation time, reduces
costul total de exploatare. Corpurile de iluminat ale acestei the necessary materials (accessories, special tools) and,
serii se potrivesc tuturor tipurilor de plafoane suspendate, therefore, the total operating cost. These luminaires are
cu structură ascunsă sau la vedere, gips-carton sau grile. suitable for any type of false ceiling with sight or hidden
supporting structure, gypsum boards or grills.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficien]ei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • reducing consumption and increasing the quality of the light
• reducerea consumului şi cre[terea nivelului calitativ al by using T5 linear fluorescent lamps;
luminii prin dotarea cu tuburi fluorescente liniare de tip T5; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing the product's lifetime;
• prelungirea perioadei de exploatare; • higher performances guaranteed by the tri-dimensional
• performanţe ridicate garantate de sistemul optic parabolic louver, made from anti-iridescent aluminium.
tri-dimensional din aluminiu anodizat anti-iridescent.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni ballast and the electronic one pays off within 8 months of
de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee reached also due to immediate switching on (the flickering
(se elimin` efectul de flicker al starterelor). Performan]ele effect is eliminated). The high performances of T5 lamps
superioare ale l`mpilor T5 conduc la o durat` de viaţ` mai result in a longer lifetime, lower energy consumption and
mare, un consum mai mic şi un iluminat superior calitativ, a higher quality lighting due to the higher luminous flux that
datorit` fluxului luminos mai mare ca cel al l`mpilor T8. T8 lamps.
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: spa]ii cu destina]ie comercial`, zone Applications: commercial, access and transit rooms,
de acces şi tranzit cu trafic intens, edificii publice, centre de conference centers.
conferinţe.

IVORY
32 33
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistem optic cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light system with T5 linear fluorescent sources;
fluorescente liniare T5; Made from 99.9% quality aluminium for total control in
Fabricat din aluminiu anodizat de calitate 99,9%, pentru both plans, transversal and longitudinal;
control total \n plan longitudinal şi vertical; Luminace is less than 200 cd/m 2 under a 60° angle;
Luminan]a este mai mic` de 200 cd/m 2 sub un unghi de 60°; The optical performance of this louver is 72%.
Performan]a sistemului optic este de 72%.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W, 28W

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

13004 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 296x596x55 3.2


13005 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 296x1196x55 4.4
13006 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4.7
13007 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

13000 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 296x596x55 2.8


13001 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 296x1196x55 4
13002 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4.3
13003 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4.5

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

13008 2x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 296x596x55 2.8


13009 2x28W G5 DKL16 20 DIMMABLE 296x1196x55 4
13010 3x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 596x596x55 4.3
13011 4x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 596x596x55 4.5

IVORY

34 35
Exigen]ele sistemelor de iluminat impuse la amenajarea The demandigs of medical spaces (hospitals, clinics, ambulance
clădirilor cu destinaţie medicală (spitale, clinici, centre de centers) regarding artificial lighting systems are totally solved
asitenţă medicală şi reparatorie) sunt complet soluţionate de by the Ivory Night luminaires.
corpurile de iluminat ale seriei Ivory Night.
Fabricarea integrală din tablă de oţel, construcţia de tip Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 mm), ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
ofer` beneficii în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
iar fixarea prin încastrare diminuează timpul de montaj şi and removal, and, in the same time, the assembling through
reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte speciale) şi embedding, decreases the installation time, reduces
costul total de exploatare. Corpurile de iluminat ale acestei the necessary materials (accessories, special tools) and,
serii se potrivesc tuturor tipurilor de plafoane suspendate, therefore, the total operating cost. These luminaires are
cu structura ascuns` sau la vedere, gips-carton sau grile.
suitable for any kind of false ceiling, with open sight or hidden
supporting structure, gypsum board or grills.

Avantaje: Avantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • reducing consumption and increasing the quality of the light
• reducerea consumului şi cre[terea nivelului calitativ al by using T5 linear fluorescent lamps;
luminii prin dotarea cu tuburi fluorescente liniare de tip T5; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing the product's lifetime;
• prelungirea perioadei de exploatare; • higher performances guaranteed by the tri-dimensional
• performanţe ridicate garantate de sistemul optic parabolic louver, made from anti-iridescent aluminium.
tri-dimensional din aluminiu anodizat anti-iridescent.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni ballast and the electronic one pays off within 8 months of
de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee reached also due to immediate switching on (the flickering
(se elimin` efectul de flicker al starterelor). Performanţele effect is eliminated). The high performances of T5 lamps
superioare ale l`mpilor T5 conduc la o durat` de viaţ` mai result in a longer lifetime, lower energy consumption and a
mare, un consum mai mic şi un iluminat superior calitativ higher quality lighting due to the higher luminous flux than
datorit` fluxului luminos mai mare decat al l`mpilor T8. Cea T8 lamps. The fifth lamp has a blue polycarbonate dispenser
de-a cincea lamp` dispune de un dispersor din policarbonat for a minimum night lighting in hospitals.
albastru, pentru asigurarea nivelului minim de iluminat
nocturn pentru spitale.
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: unitaţi medicale, clinici private, spitale, Applications: medical units, private clinics, hospitals, health,
centre de asistenţ` medical`, recuperare şi tratament. treatment and ambulance centers.

IVORY NIGHT

36 37
IVORY NIGHT
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistem optic cu iluminat direct ce utilizeaz` surse fluores- Direct light system with T5 linear fluorescent sources;
cente liniare T5; Made from 99.9% quality aluminium for total control in
Fabricat din aluminiu anodizat de calitate 99,9%, pentru both plans, transversal and longitudinal;
control total \n plan longitudinal şi vertical; Luminace is less than 200 cd/m 2 under a 60° angle;
Luminan]a este mai mic` de 200 cd/m 2 sub un unghi de 60°; The optical performance of this louver is 72%;
Performan]a sistemului optic este de 72%; Blue polycarbonate dispenser for the fifth lamp.
Dispersor din policarbonat albastru pentru cea de-a cincea
lamp`.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

14001 4x14W+14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

14000 4x14W+14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 596x596x55 4

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
14002 4x14W+14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 596x596x55 4

38 39
Corpurile de iluminat din cadrul seriei Grey sunt proiectate The Grey Series luminaires are specially designed to function
special, astfel \ncât prin funcţionare la parametri normali se at normal parameters, to provide a coherent, uniform
obţine o distribu]ie uniform`, coerent` şi larg` a fluxului light distribution, as a feature of indirect, mixed and direct
luminos, caracteristic` iluminatului de tip indirect, mixt şi lighting (opal plastic protection). The lack of a high luminance
direct (protec]ie din folie de plastic opal). Lipsa suprafeţei surface of the luminaires from the user's visual field leads to
de luminanţă mare a corpurilor de iluminat din câmpul a minimum visual discomfort and an optimum lighting. These
vizual al utilizatorului conduce la diminuarea la minim a lighting fixtures meet the requirements, imposed nowadays
disconfortului, ceea ce presupune realizarea unui mediu to interior arrangements in terms of economic, functional
luminos optim. Aceste sisteme de iluminat corespund and esthetic design. To avoid over or under-sizing of artificial
cerinţelor actuale, impuse amenajărilor de interior, atât din lighting, it is recommended to dimension correctly the
punct de vedere funcţional, economic, cât şi estetic. Pentru lighting systems, according to the activities and use of the
evitarea supradimensionării sau subdimensionării iluminării space.
artificiale, se recomand` o dimensionare corectă a sistemelor
de iluminat, în funcţie de destinaţia încăperii şi activitatea
desfăşurată.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit`, construcţia de Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
tip modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
mm), ofer` beneficii în materie de instalare, întreţinere şi mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
detaşare, iar fixarea prin încastrare, diminuează timpul de and removal, and, in the same time, the assembling through
montaj şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte embedding, decreases the installation time, reduces
speciale) şi costul total de exploatare. Corpurile de iluminat the necessary materials (accessories, special tools) and,
ale acestei serii se potrivesc plafoanelor din carton-gips, therefore, the total operating cost. This luminaires are
plafoanelor suspendate de tip modular (grosimi 10-40 mm) suitable for gypsum board false ceilings and for modular false
cu structura portant` la vedere sau ascuns`. ceilings (thickness 10-40 mm), with open sight or hidden
supporting structure.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radia]ii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • easy installation in modular panels (thickness 10-40 mm)
• facilitarea montajului \n panouri modulare (grosime \ntre using a special fixing system;
10-40 mm) prin dotarea cu sistem special de fixare; • flexible choice of lighting: direct (opal plastic protection),
• alegerea stilului de iluminat: direct (datorit` protec]iilor din indirect and mixed, according to the necessities.
folie de plastic opal), indirect şi mixt, \n func]ie de necesit`]i.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performanţ` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic [i unul electonic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
funcţionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergenţ` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: spaţii deschise de lucru, birouri, \nc`peri Applications: open working areas, offices, commonplaces,
comune, holuri, s`li cu activitate intelectuală sau destinate halls, entertainment rooms, architectural buildings (museums,
odihnei, divertismentului, încăperi deosebite din punct de hotels etc.), rooms that require a diffuse lighting with a small
vedere arhitectural (clădiri monument de arhitectură, muzee, concentration of the energy in the center of the lighting
hoteluri de lux etc.), zone care necesit` un iluminat de tip spectrum and a comfortable contrast between lights and

GREY
difuz, caracterizat printr-o concentra]ie redus` de energie shadows.
\n regiunea central` a spectrului, cu un contrast confortabil
\ntre lumin` şi umbr`.

40 41
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses compact fluorescent
compacte (2x36W, 2x55W – TC-L); sources (2x36W, 2x55W – TC-L);
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. polyester steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 36W, 55W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

15000 2x36W 2G11 - 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x145 10

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

15003 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 10.4


15004 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

15001 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.1


15002 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

15005 2x36W 2G11 - 20 DIMMABLE 596x596x145 9.1


15006 2x55W 2G11 - 20 DIMMABLE 596x596x145 9.1

GREY SIDE

42 43
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses both linear (14W,
liniare (14W, 24W - T5), precum şi fluorescente compacte 24W - T5) and compact fluorescent sources (2x36, 2x55W
(2x36, 2x55W – TC-L); – TC-L);
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. polyester steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


T5 – 14W, 24W

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 36W, 55W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

16000 2x36W 2G11 - 20 ELECTROMAGNETIC 596x596x145 10

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

16006 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x90 7.4


16007 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 10.4
16008 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

16002 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x90 7


16003 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.1
16004 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 596x596x145 9.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

16010 2x24W G5 - 20 DIMMABLE 596x596x90 7


16011 2x36W 2G11 - 20 DIMMABLE 596x596x145 9.1
16012 2x55W 2G11 - 20 DIMMABLE 596x596x145 9.1

GREY CENTER

44 45
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses both linear (14W,
liniare (14W, 24W - T5), precum şi fluorescente compacte 24W - T5) and compact fluorescent sources (55W – TC-L);
(55W – TC-L); The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` polyester steel-sheet and double-parabolic dark-light 60°
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV specular aluminium.
şi dispersor dublu-parabolic dark-light 60°.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W, 24W

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 55W

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

17003 1x55W 2G11 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x145 10.9


17005 2x24W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x90 7.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

17000 1x55W 2G11 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x145 10.5


17002 2x24W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x90 7

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

17006 1x55W 2G11 DKE 20 DIMMABLE 596x596x145 10.5


17007 2x24W G5 DKE 20 DIMMABLE 596x596x90 7

GREY DARK

46 47
Corpurile de iluminat ale seriei Brown, proiectate şi fabricate The Brown Series luminaires are specially designed and
special pentru a corespunde iluminatului direct asimetric, manufactured to match direct asymetric lighting and are
se caracterizează prin realizarea unor niveluri de iluminare characterized by the realization of different levels of
diferite, pe zone în care se desfăşoară activităţi diverse. illumination, in areas for various activities. The artificial light
Aceste surse de iluminare artificial` asigur` un nivel ridicat sources provide a high level of visual comfort, through leading
de confort vizual prin dirijarea către emisfera superioar` a to the upper hemisphere the flow of light and reflecting it
fluxului luminos şi obţinerea reflexiei acestuia pe planul util. into effective plan. The lack of high luminance surface of the
Lipsa suprafeţei de luminanţă mare a corpurilor de iluminat Brown Series luminaires in the visual field of the user ensures
din câmpul vizual al utilizatorului conduce la diminuarea la a minimum visual discomfort.
minim a disconfortului optic.
Corpurile de iluminat ale seriei Brown, potrivite tuturor The Brown luminaires, suitable for any kind of false ceilings
tipurilor de plafoane suspendate (cu structur` ascuns` sau (sight or hidden supporting structure, gypsum board, grills),
la vedere, gips-carton, grile), ofer` beneficii în materie de offer benefits in term of installation, maintenance, removal, and
instalare, întreţinere şi detaşare, deoarece montajul prin the assembling through embedding decreases the installation
încastrare, diminuează timpul de instalare şi reduce necesarul time, reduces the necessary materials (accessories, special
de materiale (accesorii, unelte speciale) şi costul total de tools) and, therefore, the total operating cost.
exploatare.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• majorarea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
liniare fluorescente de tip T8; • the 18000, 1883, 18006, 18009 models include adjustable
• modelele 18000, 1883, 18006, 18009 includ cleme de fixing clips and can be installed without bracket supports.
fixare reglabile şi pot fi instalate f`r` suporţi.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: spa]ii comerciale, birouri, zone de lucru Applications: commercial areas, offices, collective working
colectiv, zone de circulaţie, zone de depozitare \n care se areas, corridors, storage areas, where a direct, comfortable
necesit` un iluminat de tip indirect şi confortabil. lighting is needed.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct asimetric utilizeaz` surse liniare The direct asymetric light system uses T8 linear fluorescent
fluorescente (36W, 58W – T8); sources (36W, 58W – T8);
Sistemul optic este fabricat din tabl` de o]el vopsit` cu The louver is made from UV-stablished epoxy-polyester
pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS

BROWN G13 – 36W, 56W

48 49
BROWN
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

18000 1x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6


18001 1x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 325x1295x92 6
18002 1x58W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 325x1595x92 9

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

18006 1x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 292x1192x92 6.4


18007 1x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 325x1295x92 6.4
18008 1x58W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 325x1595x92 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

18003 1x36W G13 - 20 ELECTRONIC 292x1192x92 5.6


18004 1x36W G13 - 20 ELECTRONIC 325x1295x92 5.6
18005 1x58W G13 - 20 ELECTRONIC 325x1595x92 8.3

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

18009 1x36W G13 - 20 DIMMABLE 292x1192x92 5.6


18010 1x36W G13 - 20 DIMMABLE 325x1295x92 5.6
18011 1x58W G13 - 20 DIMMABLE 325x1595x92 8.3

50 51
Corpurile de iluminat ale seriei Green sunt proiectate The Green Series luminaires are specially designed and manu-
şi fabricate astfel \ncât prin gradul ridicat al indicelui de factured as their protection degree (IP55) against solids
protecţie împotriva pătrunderii elementelor solide şi lichide and liquids penetration solves all the demands of special
(IP55), s` corespund` exigenţelor impuse \n ambiente sau space’s design. The direct lighting type of these systems is
zone cu destinaţii speciale. Iluminatul de tip direct al acestor characterized by a large proportion of luminous flux directed
sisteme se caracterizează printr-o proporţie mare de flux to the inferior hemisphere and a small proportion of flow
luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie mică de to the superior hemisphere, therefore assuring a maximum
flux emis în emisfera superioară, astfel \ncât confortul vizual visual comfort.
este maxim \n direcţia planului util, iar corpurile sunt cele
mai eficiente din punct de vedere energetic.
Fabricarea integrală din tablă de oţel, construcţia de tip Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 mm), ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
ofer` beneficii în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
iar fixarea prin procedeul de încastrare, diminuează timpul and removal, and, in the same time, the assembling through
de montaj şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte embedding, decreases the installation time, reduces
speciale) şi costul total de exploatare. the necessary materials (accessories, special tools) and,
therefore, the total operating cost.
|n funcţie de tipologia plafoanelor, corpurile de iluminat ale Depending on the types of false ceilings, the Green Series
seriei Green sunt disponibile \n urmatoarele trei versiuni: luminaires are available in three versions:
• Green Board, potrivite tuturor plafoanelor suspendate, cu • Green Board, suitable for any kind of false ceiling, sight
excepţia celor cu structura la vedere; supporting structure excluded;
• Green Sight, destinat plafoanelor realizate din panouri • Green Sight, designed for modular false ceilings with sight
modulare cu structura la vedere, 24 mm; supporting structure, 24 mm;
• Green Hide, recomandate plafoanelor realizate din panouri • Green Hide, recommended for modular false ceilings with
modulare cu structura ascuns`. hidden supporting structure.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• majorarea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
liniare fluorescente de tip T8; • the diversity of louvers with extruded aluminum frame
• diversitatea sistemelor optice cu ram` din aluminiu extrudat (multilenticular methacrylate or opal) induces versatility to
(metacrilat multilenticular sau opal) induce versatilitatea the series.
gamei.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: unitaţi hoteliere, restaurante, spaţii Applications: hotels, restaurants, kitchens, food-service
din sectorul alimentaţiei publice, camere de baie, centre de units, bathrooms, beauty saloons and body treatment, Spa
înfrumuseţare şi tratament corporal, Spa-uri, ambiente care centers, areas that need special protection against dust and
necesit` protecţie special` \mpotriva penetr`rii prafului şi a water penetration.

GREEN
apei.

52 53
Corpurile de iluminat ale seriei Green Board sunt destinate The Green Board Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor în care este necesar un grad de protecţie spaces that require an IP55 degree of protection and which
IP55 şi care sunt amenajate cu plafoane de tip lamelar, gril`, are furnished with lamellar, grill, false ceilings with hidden
cu structura ascuns` sau din gips-carton. Aceste corpuri de supporting structure or gypsum board ceilings. These lighting
iluminat nu sunt recomandate \n cazul plafoanelor suspendate fixtures are not recommended for false ceilings with open
cu structura la vedere. Diversitatea sistemelor optice cu sight supporting structure. The diversity of louvers with
ram` din aluminiu extrudat (metacrilat multilenticular sau extruded aluminum frame (multilenticular methacrylate or
opal), confer` o mare versatilitate seriei Green Board. opal), induces versatility to the Green Board Series.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses T8 linear fluorescent lamps
(18W, 36W – T8); (18W, 36W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat multilenticular The louver is made from multilenticular or opal matacrylate
sau opal cu ram` din aluminiu extrudat, IP55. with extrudated aluminium frame IP55.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19000 1x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.5


19001 1x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.5
19002 1x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 6.2
19003 1x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 6.2

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19008 1x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.8


19009 1x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.8
19010 1x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 6.6
19011 1x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 6.6

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19004 1x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 225x705x105 4.1


19005 1x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 225x705x105 4.1
19006 1x36W G13 LT5 55 ELECTRONIC 225x1315x105 4.2
19007 1x36W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 225x1315x105 4.2

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19012 1x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 225x705x105 4.1


19013 1x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 225x705x105 4.1
19014 1x36W G13 LT5 55 DIMMABLE 225x1315x105 4.2
19015 1x36W G13 LT5O 55 DIMMABLE 225x1315x105 4.2

GREEN BOARD

54 55
GREEN BOARD GREEN BOARD
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19016 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.6 19032 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 8.5
19017 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 4.6 19033 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 8.5
19018 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 7.2
19019 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 7.2
Emergency Lamp Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
Emergency Lamp Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ 19036 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 8.9
19037 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 8.9
19024 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 5
19025 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x705x105 5
19026 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 7.6 Electronic warm-start Ballast Luminaires
19027 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 225x1315x105 7.6 CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19034 4x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 625x625x105 7.6


Electronic warm-start Ballast Luminaires 19035 4x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 625x625x105 7.6
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19020 2x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 225x705x105 4.1 Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
19021 2x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 225x705x105 4.1 CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
19022 2x36W G13 LT5 55 ELECTRONIC 225x1315x105 6.2
19023 2x36W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 225x1315x105 6.2 19038 4x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 625x625x105 7.6
19039 4x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 625x625x105 7.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

19028 2x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 225x705x105 4


19029 2x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 225x705x105 4
19030 2x36W G13 LT5 55 DIMMABLE 225x1315x105 6.2
19031 2x36W G13 LT5O 55 DIMMABLE 225x1315x105 6.2

POWER
4x18W

56 57
Corpurile de iluminat ale seriei Green Sight sunt desti-nate The Green Sight Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor în care este necesar un grad de protecţie spaces that require an IP55 degree of protection and
IP55 şi care sunt amenajate cu plafoane din panouri modulare which are furnished with modular false ceiling and sight
cu structura la vedere (24 mm). Aceste corpuri de iluminat supporting structure (24 mm). These lighting fixtures are not
nu sunt recomandate \n cazul plafoanelor de tip lamelar, gril`, recommended for lamellar, grill, false ceilings with hidden
cu structur` ascuns` sau din carton-gips. Sistemele optice supporting structure or gypsum board ceilings. The louvers
cu ram` din aluminiu extrudat (metacrilat multilenticular sau with extruded aluminum frame (multilenticular methacrylate
opal) confer` o mare versatilitate seriei Green Sight. or opal), induce versatility to the Green Sight Series.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct louver uses T8 linear fluorescent lamps (18W,
(18W, 36W – T8); 36W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat multilenticular The louver is made from multilenticular or opal matacrylate
sau opal cu ram` din aluminiu extrudat IP55. with extrudated aluminium frame IP55.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20000 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 292x292x105 6


20001 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 292x292x105 6

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20008 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 292x292x105 6.4


20009 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 292x292x105 6.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20004 2x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 292x292x105 5.6


20005 2x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 292x292x105 5.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20012 2x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 292x292x105 5.6


20013 2x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 292x292x105 5.6

MODUL POWER
300x600 2x18W

GREEN SIGHT

58 59
GREEN SIGHT GREEN SIGHT
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20002 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 8.5 20016 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 7.5
20003 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 8.5 20017 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 7.5

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20010 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 8.9 20020 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 7.9
20011 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 8.9 20021 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 7.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20006 2x36W G13 LT5 55 ELECTRONIC 292x1192x105 8.1 20018 4x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 592x592x105 6.6
20007 2x36W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 292x1192x105 8.1 20019 4x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 592x592x105 6.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

20014 2x36W G13 LT5 55 DIMMABLE 292x1192x105 8.1 20022 4x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 592x592x105 6.6
20015 2x36W G13 LT5O 55 DIMMABLE 292x1192x105 8.1 20023 4x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 592x592x105 6.6

MODUL POWER
600x600 4x18W
MODUL POWER
300x1200 2x36W

60 61
Corpurile de iluminat ale seriei Green Hide sunt destinate The Green Hide Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor în care este necesar un grad de protecţie spaces that require an IP55 degree of protection and
IP55 şi care sunt amenajate cu plafoane din panouri modulare which are furnished with modular false ceilings and hidden
cu structura ascunsă. Aceste corpuri de iluminat nu sunt supporting structure. These lighting fixtures are not recom-
recomandate \n cazul plafoanelor de tip lamelar, gril`, cu mended for false ceilings with sight support structure, for
structura la vedere sau din carton-gips. Sistemele optice cu lamelar grill or gypsum board ceilings. The louvers with
ram` din aluminiu extrudat (metacrilat multilenticular sau extruded aluminum frame (multilenticular methacrylate or
opal), confer` o mare versatilitate seriei Green Hide. opal), induce versatility to the Green Hide Series.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses T8 linear fluorescent lamps
(18W – T8); (18W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat multilenticular The louver is made from multilenticular or opal matacrylate
sau opal cu ram` din aluminiu extrudat, IP55. with extrudated aluminium frame IP55.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

21000 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 8.1


21001 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 8.1

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

21004 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 8.5


21005 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 8.5

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

21002 4x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 596x596x105 7.2


21003 4x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 596x596x105 7.2

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

21006 4x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 596x596x105 7.2


21007 4x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 596x596x105 7.2

MODUL POWER
600x600 4x18W

GREEN HIDE

62 63
Corpurile de iluminat ale seriei Graffite, fabricate \n The Graffite Series luminaires, manufactured according
conformitate cu normele interna]ionale impuse iluminatului to the international standards regarding a "clean room"
de interior al spa]iilor de tip „camer` curat`“, asigur` interior lighting, ensure (on the entire exploitation period)
protecţie total` împotriva pătrunderii elementelor solide total protection against solids (dust) penetration and a high
(praf) şi un nivel ridicat de protecţie la acţiunea jeturilor protection against direct water jets (IP65). This distribution
directe de ap` (IP65), pe \ntreaga perioad` de exploatare. of luminous flux (higher level in the inferior hemisphere and
Prin modul de distribuţie a fluxului luminos (o proporţie lower level in the superior hemisphere) gives a direct lighting
mare dirijat` în emisfera inferioară şi o proporţie mică and a maximum visual comfort. Due to the luminous flux
emis` în emisfera superioară), se obţine un iluminat de tip directed to the effective plan, this type of lighting is the most
direct a spa]iului interior şi un confort vizual maxim. Aceast` efficient regarding the energy saving.
modalitate de iluminat este cea mai eficient` din punct de
vedere energetic, deoarece ponderea fluxului luminos este
orientat` \n direcţia planului util.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit`, construcţia de Manufactured entirely from steel sheets, the modular struc-
tip modular, echivalenţa dimensiunii laturilor (596 x 596 ture with the equivalence of side dimensions (596 x 596
mm), ofer` beneficii în materie de instalare, întreţinere şi mm) provides benefits in terms of installation, maintenance
detaşare, iar fixarea prin procedeul de încastrare, diminuează and removal, and, in the same time, the assembling through
timpul de montaj şi reduce necesarul de materiale (accesorii, embedding, decreases the installation time, reduces the
unelte speciale) şi costul total de exploatare. necessary materials (accessories, special tools) and,
therefore, the total operating cost.
|n funcţie de tipologia plafoanelor, corpurile din seria Graffite Depending on the types of false ceilings, the Graffite Series
sunt disponibile \n trei versiuni: luminaires are available in three versions:
• Graffite Board, potrivite tuturor plafoanelor suspendate, • Graffite Board suitable for any kind of false ceiling, sight
cu excepţia celor cu structur` la vedere; support structure excepted;
• Graffite Sight, destinate plafoanelor realizate din panouri • Graffite Sight designed for modular false ceilings with
modulare cu structur` la vedere (24 mm); sight support structure (24 mm);
• Graffite Hide, recomandate plafoanelor realizate din • Graffite Hide recommended for modular false ceilings
panouri modulare cu structur` ascuns`. with hidden support structure.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• majorarea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
liniare fluorescente de tip T8; • the diversity of louvers (sable glass treated, with flux
• diversitatea sistemelor optice (geam sablat tratat, cu recovery or transparent glass treated, with double-
recuperator de flux sau geam transparent tratat, cu dispersor parabolic dispersion dark-light), with extruded aluminum
dublu-parabolic dark-light), cu ram` din aluminiu extrudat, frame, contributes to the increase of the efficiency of these
contribuie la majorarea eficienţei acestor produse. products.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.

GRAFFITE
Zone de utilizare: unit`]i din domeniul medical (spitale, Applications: medical units (hospitals, clinics, analysis
clinici, laboratoare, cabinete medicale, centre de analiz`, laboratories, treatment, recuperation centers) and food
tratament şi recuperare) şi unit`]i din industria alimentar` industry units (processing industry, food service units,
(fabrici de procesare a c`rnii, centre pentru alimentaţia restaurants, kitchens).
public`, restaurante, s`li de tip cantină).

64 65
Corpurile de iluminat ale seriei Graffite Board sunt destinate The Graffite Board Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor de tip „cameră curată“ care necesită un spaces that require an IP65 degree of protection ("clean
grad de protecţie IP65 şi care sunt amenajate cu plafoane room" type) and which are furnished with lamellar, grill, false
suspendate de tip lamelar, gril`, cu structura ascuns` ceilings with hidden supporting structure or gypsum board
sau din carton-gips. Aceste corpuri de iluminat nu sunt ceilings. These luminaires are not recommaded for false
recomandate \n cazul plafoanelor suspendate cu structura la ceilings with open sight supporting structure. The diversity of
vedere. Diversitatea sistemelor optice (geam sablat tratat cu louvers (sable glass treated with flux recovery or transparent
recuperator de flux sau geam transparent tratat cu dispersor glass treated with double-parabolic dispersion dark-light),
dublu-parabolic dark-light), cu ram` din aluminiu extrudat, with extruded aluminum frame, contributes to the increase
contribuie la majorarea eficienţei produselor din aceast` of the efficiency of these products.
serie.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses T8 linear fluorescent lamps
(18W, 36W – T8); (18W, 36W – T8);
LT6VSR - Geam sablat tratat cu recuperator de flux; LT6VSR - Tempered satin glass with regenerator;
LT6VTDK - Geam transparent tratat cu dispersor dublu- LT6VTDK - Tempered clear glass with dark-light dispenser.
parabolic dark-light.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22000 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 325x1315x105 10


22001 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 325x1315x105 10

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22004 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 325x1315x105 10.4


22005 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 325x1315x105 10.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22002 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 325x1315x105 9.1


22003 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 325x1315x105 9.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22006 2x36W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 325x1315x105 9.1


22007 2x36W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 325x1315x105 9.1

POWER
2x36W

GRAFFITE BOARD

66 67
GRAFFITE BOARD
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22008 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 9


22009 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 9

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22012 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 9.4


22013 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 625x625x105 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22010 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 625x625x105 8.1


22011 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 625x625x105 8.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

22014 4x18W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 625x625x105 8.1


22015 4x18W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 625x625x105 8.1

POWER
4x18W

68 69
Corpurile de iluminat ale seriei Graffite Sight sunt destinate The Graffite Sight Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor de tip „cameră curată“, în care se necesită spaces that require an IP65 degree of protection ("clean
un grad de protecţie IP65 şi care sunt amenajate cu plafoane room" type) and which are furnished with modular false
din panouri modulare cu structura la vedere (24 mm). ceiling with sight supporting structure (24 mm). These
Aceste corpuri de iluminat nu sunt recomandate \n cazul luminaires are not recommended for lamellar, grill, false
plafoanelor de tip lamelar, gril`, cu structur` ascuns` sau ceilings with hidden supporting structure or gypsum board.
din carton-gips. Diversitatea sistemelor optice (geam sablat The diversity of louvers (sable glass treated with flux recovery
tratat cu recuperator de flux sau geam transparent tratat cu or transparent glass treated with double-parabolic dispersion
dispersor dublu-parabolic dark-light), cu ram` din aluminiu dark-light), with extruded aluminum frame, contributes to
extrudat, contribuie la majorarea eficienţei produselor din the increase of the efficiency of these products.
aceast` serie.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses linear fluorescent sources
(18W, 36W – T8); (18W, 36W – T8);
LT6VSR - Geam sablat tratat cu recuperator de flux; LT6VSR - Tempered satin glass with regenerator;
LT6VTDK - Geam transparent tratat cu dispersor dublu- LT6VTDK - Tempered clear glass with dark-light dispenser.
parabolic dark-light.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23000 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 9.5


23001 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 9.5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23004 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 9.9


23005 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 292x1192x105 9.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23002 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 292x1192x105 8.6


23003 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 292x1192x105 8.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23006 2x36W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 292x1192x105 8.6


23007 2x36W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 292x1192x105 8.6

MODUL POWER
300x1200 2x36W

GRAFFITE SIGHT

70 71
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses linear fluorescent sources
(18W, 36W – T8); (18W, 36W – T8);
LT6VSR - Geam sablat tratat cu recuperator de flux; LT6VSR - Tempered satin glass with regenerator;
LT6VTDK - Geam transparent tratat cu dispersor dublu- LT6VTDK - Tempered clear glass with dark-light dispenser.
parabolic dark-light.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23008 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 8.5


23009 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 8.5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23012 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 8.9


23013 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 592x592x105 8.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23010 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 592x592x105 7.5


23011 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 592x592x105 7.5

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

23013 4x18W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 592x592x105 7.5


23014 4x18W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 592x592x105 7.5

MODUL POWER
600x600 4x18W

GRAFFITE SIGHT

72 73
Corpurile de iluminat ale seriei Graffite Hide sunt destinate The Graffite Hide Series luminaires are suitable for lighting
iluminării spaţiilor de tip „cameră curată“, în care se necesită spaces that require an IP65 degree of protection ("clean
un grad de protecţie IP65 şi care sunt amenajate cu plafoane room" type) and are furnished with modular false ceilings
din panouri modulare cu structura ascuns`. Aceste corpuri with hidden supporting structure. These luminaires are not
de iluminat nu sunt recomandate \n cazul plafoanelor de recommaded for lamellar, grill, false ceilings with open sight
tip lamelar, gril`, cu structura la vedere sau din carton- supporting structure or gypsum board. The diversity of
gips. Diversitatea sistemelor optice (geam sablat tratat cu louvers (sable glass treated with flux recovery or transparent
recuperator de flux sau geam transparent tratat cu dispersor glass treated with double-parabolic dispersion dark-light),
dublu-parabolic dark-light), cu ram` din aluminiu extrudat, with extruded aluminum frame, contributes to the increase
contribuie la majorarea eficienţei produselor din aceast` of the efficiency of these products.
serie.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses linear fluorescent sources
(18W – T8); (18W – T8);
LT6VSR - Geam sablat tratat cu recuperator de flux; LT6VSR - Tempered satin glass with regenerator;
LT6VTDK - Geam transparent tratat cu dispersor dublu- LT6VTDK - Tempered clear glass with dark-light dispenser
parabolic dark-light.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

24000 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 10.5


24001 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 10.5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

24004 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 10.9


24005 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 596x596x105 10.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

24002 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 596x596x105 9.6


24003 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 596x596x105 9.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

24006 4x18W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 596x596x105 9.6


24007 4x18W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 596x596x105 9.6

MODUL POWER
600x600 4x18W

GRAFFITE HIDE

74 75
Simple şi eficiente, corpurile din seria Yellow sunt create Simple and effective, the Yellow Series luminaires are
special pentru iluminatul interior al spa]iilor \n care existenţa specially designed for interior lighting, in areas where the
sistemelor optice nu este necesar`. Fluxul luminos al acestor existence of louvers is not needed. The luminous flux is
produse este orientat cu preponderenţ` \n direcţia planului directed especially towards the action plan ensuring the best
util, asigurându-se cele mai bune condiţii din punct de vedere conditions regarding the function and exploitation safety.
al funcţionalităţii şi siguranţei \n exploatare.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii în Manufactured entirely from steel sheet, it provides benefits
materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar fixarea pe in terms of installation, maintenance, removal, and the assem-
orice tip de suprafaţ` reprezint` un avantaj. bling on any surface is an advantage.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• majorarea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps.
liniare fluorescente de tip T8.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: iluminarea coridoarelor şi a zonelor Applications: corridors and traffic areas, billboards,
de trecere, iluminare de panouri publicitare, casete de showcases, windows, applications for product presentation,
prezentare, vitrine, aplicaţii pentru prezentare de produse, objectives and exhibition stands, lighting of archways and
obiective şi standuri expoziţionale, amenajarea ilumin`rii niches made from gypsum board, bars.
scafelor şi arcadelor din carton-gips, baruri.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Surse fluorescente liniare (18W, 36W, 58W – T8). Linear fluorescent sources (18W, 36W, 58W – T8).

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W, 58W

YELLOW
76 77
YELLOW
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

25000 1x18W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x615x82 1


25001 1x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x1224x82 1.5
25002 1x58W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x1525x82 2
25003 2x18W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x615x62 1
25004 2x36W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x1224x62 2
25005 2x58W G13 - 20 ELECTROMAGNETIC 55x1525x62 2.7

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

25006 1x18W G13 - 20 ELECTRONIC 55x615x82 0.7


25007 1x36W G13 - 20 ELECTRONIC 55x1224x82 1.2
25008 1x58W G13 - 20 ELECTRONIC 55x1525x82 1.5
25009 2x18W G13 - 20 ELECTRONIC 55x615x62 0.7
25010 2x36W G13 - 20 ELECTRONIC 55x1224x62 1.2
25011 2x58W G13 - 20 ELECTRONIC 55x1525x62 1.5

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

25012 1x18W G13 - 20 DIMMABLE 55x615x82 0.7


25013 1x36W G13 - 20 DIMMABLE 55x1224x82 1.2
25014 1x58W G13 - 20 DIMMABLE 55x1525x82 1.5
25015 2x18W G13 - 20 DIMMABLE 55x615x62 0.7
25016 2x36W G13 - 20 DIMMABLE 55x1224x62 1.2
25017 2x58W G13 - 20 DIMMABLE 55x1525x62 1.5

78 79
Corpurile de iluminat ale seriei Red sunt proiectate şi create The Red Series luminaires are especially designed to solve all
special, astfel \ncât \nsuşirile esenţiale \n materie de func]io- interior lighting demands and to provide a visual comfort
nare, consum, costuri, design, s` corespund` exigenţelor de through a luminous flux directed on the action plan. Designed
iluminare general` a interioarelor şi s` determine un plus in square and rectangular shapes, with different dimensions
de confort vizual, prin orientarea fluxului luminos \n direcţia (162x646 mm, 603x646 mm, 286x1556 mm), these
planului util. Construc]ia acestor corpuri \n forme p`trate luminaires allow a high flexibility in lighting applications.
sau rectangulare, la dimensiuni diferite (162x646 mm,
603x646 mm, 286x1556 mm), permit proiectanţilor o mai
mare flexibilitate de solu]ionare a aplicaţiilor de iluminat.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii Manufactured entirely from painted steel-sheet, it provides
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul benefits in terms of the installation, maintenance, removal,
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul and the flush mounting, suitable for any type of ceiling,
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte decreases the installation time, reduces the necessary
speciale) şi costul total de exploatare. materials (accessories, special tools) and, therefore, the total
operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using T8 tubular
• majorarea perioadei de exploatare, prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
liniare fluorescente de tip T8; • versatility of the series, using various louvers: lamellar,
• versatilitatea gamei, prin folosirea diverselor sisteme optice: double-parabolic dark-light, or opal methacrylate multi-
lamelar, dublu-parabolic dark-light, metacrilat multilenticular lenticular.
sau opal.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` Using electronic ballasts, a better performance of the lamps
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast is ensured and the price difference between a classic ballast
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de and the electronic one is ballanced in only 8 month, 3 times
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` higher lifetime of the lamps due to the immediate switching
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se on (annoying flickering is eliminated).
elimin` efectul de flicker al starterelor).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: spa]ii deschise, birouri, \nc`peri de lucru Applications: open spaces, offices, collective working
colectiv, spa]ii comerciale, zone publice şi administrative. areas, commercial areas, public and administrative spaces.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light systems that use T8 liniar fluorescent sources.
fluorescente liniare T8. LA - Specular aluminium with striped transverse blades;
LA - Aluminiu lucios cu lamele striate; LB - White aluminium with transverse blades;
LB - Aluminiu alb cu lamele lise; DKE - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; DKE1 - Double parabolic dark-light 60° specular aluminium;
DKE1 - Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°; LT - Multilenticular metacrylate with aluminium perimetral
LT - Metacrilat multilenticular cu ram` din aluminiu; frame;
LTO - Metacrilat opal cu ram` din aluminiu. LTO - Opal metarylate with aluminium perimetral frame.

RED
L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS
G13 – 18W, 36W, 58W

80 81
RED RED
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26000 1x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26024 1x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5
26001 1x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26025 1x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5
26002 1x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26026 1x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5
26003 1x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26027 1x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5
26004 1x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26028 1x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5
26005 1x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.1 26029 1x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.5

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26012 1x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26036 1x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9
26013 1x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26037 1x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9
26014 1x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26038 1x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9
26015 1x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26039 1x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9
26016 1x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26040 1x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9
26017 1x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 26041 1x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26006 1x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26030 1x36W G13 LA 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1
26007 1x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26031 1x36W G13 LB 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1
26008 1x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26032 1x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1
26009 1x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26033 1x36W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1
26010 1x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26034 1x36W G13 LT 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1
26011 1x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 162x646x82 2.7 26035 1x36W G13 LTO 20 ELECTRONIC 162x1256x82 5.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26018 1x18W G13 LA 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26042 1x36W G13 LA 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1
26019 1x18W G13 LB 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26043 1x36W G13 LB 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1
26020 1x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26044 1x36W G13 DKE 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1
26021 1x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26045 1x36W G13 DKE1 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1
26022 1x18W G13 LT 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26046 1x36W G13 LT 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1
26023 1x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 162x646x82 2.7 26047 1x36W G13 LTO 20 DIMMABLE 162x1256x82 5.1

POWER POWER
1x18W 1x36W

82 83
RED RED
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26048 1x58W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26072 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6
26049 1x58W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26073 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6
26050 1x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26074 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6
26051 1x58W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26075 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6
26052 1x58W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26076 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6
26053 1x58W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 6.8 26077 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.6

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26060 1x58W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26084 2x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4
26061 1x58W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26085 2x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4
26062 1x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26086 2x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4
26063 1x58W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26087 2x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4
26064 1x58W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26088 2x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4
26065 1x58W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.2 26089 2x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26054 1x58W G13 LA 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26078 2x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2
26055 1x58W G13 LB 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26079 2x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2
26056 1x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26080 2x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2
26057 1x58W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26081 2x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2
26058 1x58W G13 LT 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26082 2x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2
26059 1x58W G13 LTO 20 ELECTRONIC 162x1556x82 6.1 26083 2x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 286x646x82 3.2

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26066 1x58W G13 LA 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26090 2x18W G13 LA 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2
26067 1x58W G13 LB 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26091 2x18W G13 LB 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2
26068 1x58W G13 DKE 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26092 2x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2
26069 1x58W G13 DKE1 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26093 2x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2
26070 1x58W G13 LT 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26094 2x18W G13 LT 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2
26071 1x58W G13 LTO 20 DIMMABLE 162x1556x82 6.1 26095 2x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 286x646x82 3.2

POWER
1x58W

84 85
RED RED
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26096 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26120 2x58W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9
26097 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26121 2x58W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9
26098 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26122 2x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9
26099 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26123 2x58W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9
26100 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26124 2x58W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9
26101 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7 26125 2x58W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26108 2x36W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26132 2x58W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4
26109 2x36W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26133 2x58W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4
26110 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26134 2x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4
26111 2x36W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26135 2x58W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4
26112 2x36W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26136 2x58W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4
26113 2x36W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.4 26137 2x58W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26102 2x36W G13 LA 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26126 2x58W G13 LA 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26103 2x36W G13 LB 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26127 2x58W G13 LB 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26104 2x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26128 2x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26105 2x36W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26129 2x58W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26106 2x36W G13 LT 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26130 2x58W G13 LT 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26107 2x36W G13 LTO 20 ELECTRONIC 286x1256x82 6.1 26131 2x58W G13 LTO 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26114 2x36W G13 LA 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26138 2x58W G13 LA 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26115 2x36W G13 LB 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26139 2x58W G13 LB 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26116 2x36W G13 DKE 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26140 2x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26117 2x36W G13 DKE1 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26141 2x58W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26118 2x36W G13 LT 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26142 2x58W G13 LT 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5
26119 2x36W G13 LTO 20 DIMMABLE 286x1256x82 6.1 26143 2x58W G13 LTO 20 ELECTRONIC 286x1556x82 7.5

POWER POWER
2x36W 2x58W

86 87
RED
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26144 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9


26145 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9
26146 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9
26147 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9
26148 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9
26149 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26156 4x18W G13 LA 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4


26157 4x18W G13 LB 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4
26158 4x18W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4
26159 4x18W G13 DKE1 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4
26160 4x18W G13 LT 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4
26161 4x18W G13 LTO 20 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 9.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26150 4x18W G13 LA 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1


26151 4x18W G13 LB 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1
26152 4x18W G13 DKE 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1
26153 4x18W G13 DKE1 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1
26154 4x18W G13 LT 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1
26155 4x18W G13 LTO 20 ELECTRONIC 603x646x82 8.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

26162 4x18W G13 LA 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1


26163 4x18W G13 LB 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1
26164 4x18W G13 DKE 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1
26165 4x18W G13 DKE1 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1
26166 4x18W G13 LT 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1
26167 4x18W G13 LTO 20 DIMMABLE 603x646x82 8.1

POWER
4x18W

88 89
Corpurile de iluminat ale seriei Black sunt proiectate şi The Black Series luminaires are specially designed and
create special, astfel \ncât s` reprezinte cea mai potrivit` produced to represent the best solution for interior
solu]ie pentru iluminarea spa]iilor \n care se impune un nivel lighting, where a high quality level of artificial lighting and
calitativ ridicat al iluminatului artificial şi un grad major al performances are needed. During functioning is obtained a
performanţei \n exploatare. Prin func]ionare, se obţine un direct lighting with a higher luminous flux directed towards
iluminat de tip direct, caracterizat printr-o proporţie mare the inferior hemisphere and a lower flux into the superior
de flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie hemisphere. This type of lighting is the most efficient from
mică emis` în emisfera superioară. Aceast` modalitate de the energy-saving point of view because the luminous flux is
iluminat este cea mai eficient` din punct de vedere energetic, directed more into the action plan.
deoarece fluxul luminos este orientat cu preponderenţ` \n
direcţia planului util.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii Manufactured entirely from painted steel-sheet, it provides
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul benefits in terms of the installation, maintenance, removal,
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul and the flush mounting, suitable for any type of ceiling,
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte decreases the installation time, reduces the necessary
speciale) şi costul total de exploatare. materials (accessories, special tools) and, therefore, the total
operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • reducing energy consumption and increasing the quality
• reducerea consumului şi cre[terea nivelului calitativ al level of lighting by using T5 linear fluorescent lamps;
luminii prin dotarea cu tuburi fluorescente liniare de tip T5; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires;
• prelungirea perioadei de exploatare; • higher performances due to the tri-dimensional louver made
• performanţe ridicate garantate de sistemul optic parabolic from anti-iridescent aluminium.
tri-dimensional din aluminiu anodizat anti-iridescent.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni ballast and the electronic one pays off within 8 months of
de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee reached also due to immediate switching on (the flickering
(se elimin` efectul de flicker al starterelor). Performanţele effect is eliminated). The higher performance of T5 lamps
superioare ale l`mpilor T5 conduc la un consum mai mic results in a longer lifetime, lower energy consumption and a
şi un iluminat superior, datorit` fluxului luminos mai mare higher quality lighting due to the higher luminous flux than
decât al l`mpilor T8. T8 lamps.
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb` sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: birouri, săli de clasă, s`li de conferinţ`, Applications: writing and reading spaces, collective working
spa]ii cu destina]ie comercial` (magazine, showroom-uri etc.). areas (offices, classrooms, meeting rooms etc.), commercial
areas (shops, showrooms etc.).

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light systems that use T5 linear fluorescent sources;
fluorescente liniare T5; Made from 99.9% quality aluminium for total control in
Fabricat din aluminiu anodizat de calitate 99,9%, pentru both plans, transversal and longitudinal;
control total \n plan longitudinal şi vertical; Luminace is less than 200 cd/m 2 under a 60° angle;
Luminan]a este mai mic` de 200 cd/m 2 sub un unghi de 60°; The optical performance of this louver is 72%.

BLACK Performan]a sistemului optic este de 72%.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W, 28W

90 91
BLACK
Electronic warm-start Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27000 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 286x462x55 4


27001 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 285x1190x55 6
27002 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5
27003 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27004 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 286x462x55 4.4


27005 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 285x1190x55 6.4
27006 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5.4
27007 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5.4

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27008 2x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 286x462x55 4


27009 2x28W G5 DKL16 20 DIMMABLE 285x1190x55 6
27010 3x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 462x590x55 5
27011 4x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 462x590x55 5

92 93
Corpurile de iluminat ale seriei Black Night sunt proiectate The Black Night Series luminaires are specially designed
şi echipate special, astfel \ncât s` reprezinte cea mai potrivit` and equipped to be the best choice for lighting the medical
solu]ie pentru iluminarea spa]iilor cu destinaţie medical`, \n spaces, where a high quality artificial lighting level, a
care se impune un nivel calitativ ridicat al iluminatului artificial, maximum visual comfort and exploitation performance are
un confort vizual maxim şi un grad major al performanţei needed. The series give a direct lighting characterized by a
\n exploatare. Prin func]ionare, se obţine un iluminat de tip large proportion of luminous flux directed to the inferior
direct, caracterizat printr-o proporţie mare de flux luminos hemisphere and a small proportion of flow to the superior
dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie mică emis` în hemisphere. This type of lighting is the most efficient from
emisfera superioară. Aceast` modalitate de iluminat este cea the energy-saving point of view because the luminous flux is
mai eficient` din punct de vedere energetic, deoarece fluxul directed more into the action plan.
luminos este orientat cu preponderenţ` \n direcţia planului
util.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii Manufactured entirely from painted steel sheets, it provides
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul benefits in terms of installation, maintenance and removal,
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul and, in the same time, the flush mounting, suitable for any
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte type of ceilings, decreases the installation time, reduces
speciale) şi costul total de exploatare. the necessary materials (accessories, special tools) and,
therefore, the total operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • reducing energy consumption and increasing the quality
• reducerea consumului şi cre[terea nivelului calitativ al level of lighting by using T5 linear fluorescent lamps;
luminii prin dotarea cu tuburi fluorescente liniare de tip T5; • increasing the resistance against UV radiations, by coating
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei the steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of luminaires;
• prelungirea perioadei de exploatare; • higher performances due to the tri-dimensional louver
• performanţe ridicate garantate de sistemul optic parabolic made from anti-iridescent aluminium.
tri-dimensional din aluminiu anodizat anti-iridescent.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni ballast and the electronic one pays off within 8 months of
de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee reached also due to immediate switching on (the flickering
(se elimin` efectul de flicker al starterelor). Performanţele effect is eliminated). The higher performance of T5 lamps
superioare ale l`mpilor T5 conduc la un consum mai mic, un results in a longer lifetime, lower energy consumption and a
iluminat superior, datorit` fluxului luminos mai mare decât al higher quality lighting due to the higher luminous flux than
l`mpilor T8. Cea de-a cincea lamp` dispune de un dispersor T8 lamps. The fifth lamp has a blue polycarbonate dispenser
din policarbonat albastru, care asigur` nivelului minim de for a minimum night lighting in hospitals.
iluminat nocturn.
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb` sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: unit`ţi medicale, spitale, clinici, Applications: medical units, hospitals, clinics, analysis
laboratoare de analiz`, centre de asistenţ` medical`, laboratories, assistance, recovering and treatment centers.
recuperare şi tratament.

BLACK NIGHT

94 95
BLACK NIGHT
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct light systems that use T5 linear fluorescent sources;
fluorescente liniare T5; Made from 99.9% quality aluminium for total control in a
Fabricat din aluminiu anodizat de calitate 99,9% pentru longitudinal and vertical plane;
control total \n plan longitudinal şi vertical; Luminace is less than 200 cd/m 2 under a 60° angle;
Luminan]a este mai mic` de 200 cd/m 2 sub un unghi de 60°; The optical performance of this louver is 72%;
Performan]a sistemului optic este de 72%; Blue polycarbonate dispenser for the fifth lamp.
Dispersor din policarbonat albastru pentru cea de-a cincea
lamp`.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

280003 3x14W+14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 4

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

28001 3x14W+14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 4.4

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

28002 3x14W+14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 462x590x55 4

POWER
3x14+14W

96 97
Corpurile de iluminat din seria Cobalt reprezint` o soluţie The Cobalt Series luminaires represent a balanced solution for
echilibrată \n cadrul proiectelor de iluminare general` a spa- general interior lighting. The special design of this luminaries
]iilor de interior. Proiectarea şi echiparea special`, permit affords a large flexibility in choosing the lighting type: direct,
flexibilitatea alegerii tipului de iluminat: direct (datorit` indirect or mixed and also ensure a good distribution of
protecţiilor din folie de plastic opal), indirect sau mixt şi luminance in space, directing the luminous flux mainly to the
totodat`, asigură o distribuţie foarte bună a luminanţelor în superior hemisphere and its reflection in the action plan.
spaţiu, prin dirijarea preponderent` a fluxului luminos către Lower luminance gives a minimum discomfort, therefore a
emisfera superioară şi reflexia acestuia \n planul util. Lipsa pleasant and healthy lighting ambience with a diffuse lighting
suprafeţei de luminanţă mare a corpurilor de iluminat din and low contrast between light and shadow.
câmpul vizual al beneficiarului, conduce la diminuarea la
minim a disconfortului optic şi realizarea unui mediu luminos
s`n`tos şi plăcut, caracterizat printr-un iluminat difuz şi un
contrast slab \ntre lumin` şi umbr`.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii Manufactured entirely from painted steel-sheets, it provides
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul benefits in terms of installation, maintenance and removal,
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul and, in the same time, the flush mounting, suitable for any
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte type of ceilings, decreases the installation time, reduces
speciale) şi costul total de exploatare. the necessary materials (accessories, special tools) and,
therefore, the total operating cost.
Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing resistance against UV radiations, by coating the
• mărirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using compact
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare şi compacte; • flexibility of lighting, according to application's demands.
• flexibilitatea ilumin`rii, \n func]ie de necesit`]ile aplicaţiei.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb` sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: birouri, săli de clasă, bibliotec`, \nc`peri Applications: offices, classrooms, libraries, study rooms,
de studiu şi lectur`, camere de arhiv`, încăperi deosebite archives, architectural projects (museums, luxury hotels etc.)
din punct de vedere arhitectural (clădiri monument de
arhitectură, muzee, hoteluri de lux etc.).

COBALT
98 99
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses compact fluorescent
compacte (2x36W, 2x55W – TC-L); sources (2x36W, 2x55W – TC-L);
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. polyester steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 36W, 55W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

29000 2x36W 2G11 - 20 ELECTROMAGNETIC 600x600x105 8

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

29003 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 8.4


29004 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.5

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

29001 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.1


29002 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

29005 2x36W 2G11 - 20 DIMMABLE 600x600x105 7.1


29006 2x55W 2G11 - 20 DIMMABLE 600x600x105 7.1

COBALT SIDE

100 101
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses both linear (14W,
liniare (14W, 24W – T5), precum şi fluorescente compacte 24W – T5) and compact fluorescent sources (2x36W,
(2x36, 2x55W – TC-L); 2x55W – TC-L);
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. polyester steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W, 24W

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 36W, 55W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

30000 2x36W 2G11 - 20 ELECTROMAGNETIC 600x600x105 8

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

30005 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6.4


30006 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8.4
30007 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 8.4
30008 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.5

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

30001 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6


30002 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8
30003 2x36W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.1
30004 2x55W 2G11 - 20 ELECTRONIC 600x600x105 7.1

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

30009 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6


30010 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8
30011 2x36W 2G11 - 20 DIMMABLE 600x600x105 7.1
30012 2x55W 2G11 - 20 DIMMABLE 600x600x105 7.1

COBALT CENTER

102 103
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct-indirect utilizeaz` surse fluorescente The direct-indirect light system uses both linear (14W,
liniare (14W, 24W - T5), precum şi fluorescente compacte 24W - T5) and compact fluorescent sources (55W – TC-L);
(55W – TC-L); The lateral louver is made from UV-stablished epoxy-
Sistemul optic este dispus lateral şi este fabricat din tabl` polyester steel-sheet and double parabolic dark-light 60°
de o]el vopsit` cu pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV dispenser.
şi dispersor dublu-parabolic dark-light 60°.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 14W, 24W

L~MPI FLUORESCENTE COMPACTE / COMPACT FLUORESCENT LAMPS


2G11 – 55W

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

31002 2x24W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x92 6.4


31003 2x54W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

31000 2x24W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x596x92 6


31001 2x54W G5 DKE 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

31004 2x24W G5 DKE 20 DIMMABLE 596x596x92 6


31005 2x54W G5 DKE 20 DIMMABLE 596x1196x92 8

COBALT DARK

104 105
Corpurile de iluminat din seria Copper sunt special fabricate The Cooper Series luminaires are specially designed
pentru aplicaţii de iluminare general` a spa]iilor de interior. for general interior light. The flexibility to choose the
Flexibilitatea alegerii tipului de iluminat: direct asimetric sau lighting type: direct asymmetric or comfortable indirect,
indirect confortabil, recomand` utilizarea acestor corpuri recommends this lighting fixtures for commercial areas.
de iluminat \n spa]ii cu destinaţie comercial`. Prin dirijarea With a direct luminous flux in the action plan, this lighting
direct` a fluxului luminos către planul util, acest sistem de system ensures a high visual comfort. This lighting is the most
iluminat asigur` un nivel ridicat al confortui vizual. Aceast` efficient regarding the energy saving due to a higher luminous
modalitate de iluminat este cea mai eficient` din punct de flux towards the inferior hemisphere and a lower luminous
vedere energetic, deoarece fluxul luminos prepodenderent flux to the superior hemisphere. The lower luminance gives
este emis c`tre emisfera inferioară, iar c`tre emisfera a minimum optic discomfort and a pleasant lighting ambiance.
superioară este orientat` o mică proporţie a fluxului luminos.
Lipsa suprafeţei de luminanţă mare a corpurilor de iluminat
din câmpul vizual al beneficiarului, conduce la diminuarea la
minim a disconfortului optic şi realizarea unui mediu luminos
plăcut.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii Manufactured entirely from painted steel-sheets, it provides
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul benefits in terms of installation, maintenance and removal,
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul and, in the same time, the flush mounting, suitable for any
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte type of ceilings, decreases the installation time, reduces
speciale) şi costul total de exploatare. the necessary materials (accessories, special tools) and,
therefore, the total operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • increasing resistance against UV radiations, by coating the
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps.
fluorescente liniare T8;

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: any type of product there are models
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: spa]ii cu destina]ie comercial` (maga- Applications: commercial areas (shops, showrooms etc.),
zine, showroom-uri etc.), spa]ii deschise \n edificii publice, open spaces, administrative offices, open collective working
zone de relaţii cu publicul, birouri administrative, spa]ii areas.
deschise de lucru colectiv.

COPPER
106 107
COPPER
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers
Sistemul optic direct asimetric utilizeaz` surse fluorescente The direct asymmetric light system uses liniar fluorescent
(24W, 54W – T5); lamps (24W, 54W – T5);
Sistemul optic este fabricat din tabl` de o]el vopsit` cu The louver is made from UV-stablished epoxy-polyester
pulberi epoxy-poliester cu protecţie UV. steel-sheet.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G5 – 24W, 54W

Electrotic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

32000 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6


32001 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

32004 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6.4


32005 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8.4

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

32002 2x24W G5 - 20 ELECTRONIC 596x596x92 6


32003 2x54W G5 - 20 ELECTRONIC 596x1196x92 8

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

32006 2x24W G5 - 20 DIMMABLE 596x596x92 6


32007 2x54W G5 - 20 DIMMABLE 596x1196x92 8

108 109
Versiunile, materialele şi stilurile corpurilor de iluminat din The Ivoire Series types, materials and styles allow an
seria Ivoire, permit crearea unui design propriu \n proiectele unique design for interior lighting, and the various types
de amenajare interioar`, iar modalitatea de iluminare, direct` of lighting, direct or indirect, satisfy the specific needs of
sau indirect`, satisface necesit`]ile specifice ale aplicaţiilor de any application. The higher luminous flux directed into the
iluminat. Iluminatul direct se caracterizează prin proporţia inferior hemisphere is a feature of direct lighting. This type
mare de flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi o of lighting is the most efficient regarding energy saving due
proporţie mică de flux emis în emisfera superioară. Aceast` to the luminous flux directed to the action plan. The lower
modalitate de iluminat este cea mai eficient` din punct de luminance gives a minimum optic discomfort and a pleasant
vedere energetic, deoarece fluxul luminos este orientat cu and healthy lighting ambiance.
preponderenţ` \n direcţia planului util. Lipsa suprafeţei de
luminanţă mare a corpurilor de iluminat din câmpul vizual al
beneficiarului, conduce la diminuarea la minim a disconfortului
optic şi realizarea unui mediu luminos plăcut şi sănătos.
Forma modular`, design-ul minimalist şi flexibilitatea monta- The modular shape, minimalist design and flush mounting
jului aparent atât pe plafon, cât şi pe perete, trasform` aceste flexibility, in ceilings or walls, transform these luminaires
corpuri de iluminat \n solu]ii dinamice, adaptate oricarui into dynamic and adjustable solutions for any interior design.
ambient interior. Fabricarea din aluminiu extrudat ofer` Manufactured entirely from extruded aluminium, it provides
beneficii în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar benefits in terms of the installation, maintenance, removal.
montajul aparent, potrivit oricarui tip de plafon sau perete, The flush mounting, suitable for any type of ceiling or walls,
diminuează timpul de fixare şi reduce necesarul de materiale decreases the installation time, reduces the necessary
(accesorii, unelte speciale) şi costul total de exploatare. |n materials (accessories, special tools) and, therefore, the total
funcţie de echiparea acestor sisteme modulare de iluminat, operating cost. Depending on the equipment of this modular
sunt disponibile urmatoarele variante de dimensiuni: lighting system, there are available different dimensions:

• pentru sistemul mono-lamp`: • for mono-lamp system


Diametru: 70 mm Diameter: 70 mm
Lungime: 1076, 1686, 2031 mm; Length: 1076, 1686, 2031 mm;
• pentru sistemul bi-lamp`: • for bi-lamp system:
L`ţime: 65 mm; Width: 65 mm;
Lungime: 777, 1387, 1687 mm. Length: 777, 1387, 1687 mm.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; • versatility of the series, by using lamellar or clear meta-
• versatilitatea gamei, prin dotarea cu dispersoare lamelare criylate dispenser;
sau din metacrilat transparent; • special mechanic accessories ensure a fast connection;
• accesoriile mecanice speciale asigur` conexiunea rapid`; • electric connections can supply one or more lamps.
• conexiunile electrice pot alimenta una sau mai multe l`mpi.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb` sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: Toate corpurile de iluminat ale seriei Applications: All the Ivoire luminaires saves energy, offering

IVOIRE Ivoire ajut` la economisirea de energie şi ofer` un iluminat


general ideal, de accent şi de efect pentru aplicaţii comerciale
(magazine, showroom-uri etc.), medii de protocol, spaţii
an ideal lighting with different accents and general effects for
commercial areas (shops, showrooms), open spaces in public
buildings, administrative offices, open collective working
\n edificii publice, zone de relaţii cu publicul, birouri admi- areas.
nistrative, spa]ii deschise de lucru colectiv.

110 111
IVOIRE IVOIRE
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers Electromagnetic Ballast Luminaires
Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses T8 linear fluorescent sources CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
(18W, 36W, 58W – T8); (18W, 36W, 58W – T8);
DKM - Dispersor din metacrilat cromat; DKM - Chromed metacrylate louver; 33006 2x18W G13 LTM 20 ELECTROMAGNETIC 165x777x70 4.5
LTM - Dispersor din metacrilat transparent. LTM - Transparent metacrylate louver. 33007 2x36W G13 LTM 20 ELECTROMAGNETIC 165x1387x70 10
33008 2x58W G13 LTM 20 ELECTROMAGNETIC 165x1687x70 15
33009 2x18W G13 DKM 20 ELECTROMAGNETIC 165x777x70 4.5
L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS 33010 2x36W G13 DKM 20 ELECTROMAGNETIC 165x1387x70 10
33011 2x58W G13 DKM 20 ELECTROMAGNETIC 165x1687x70 15
G13 – 18W, 36W, 58W

Electronic warm-start Ballast Luminaires


Electronic Ballast Luminaires CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ
33012 2x18W G13 LTM 20 ELECTRONIC 165x777x70 4.1
33000 1x18W G13 LTM 40 ELECTRONIC 70x1076x70 2.1 33013 2x36W G13 LTM 20 ELECTRONIC 165x1387x70 9.1
33001 1x36W G13 LTM 40 ELECTRONIC 70x1686x70 2.8 33014 2x58W G13 LTM 20 ELECTRONIC 165x1687x70 13.5
33002 1x58W G13 LTM 40 ELECTRONIC 70x2031x70 3.7 33015 2x18W G13 DKM 20 ELECTRONIC 165x777x70 4.1
33003 1x18W G13 DKM 20 ELECTRONIC 70x1076x70 2.1 33016 2x36W G13 DKM 20 ELECTRONIC 165x1387x70 9.1
33004 1x36W G13 DKM 20 ELECTRONIC 70x1686x70 2.8 33017 2x58W G13 DKM 20 ELECTRONIC 165x1687x70 13.5
33005 1x58W G13 DKM 20 ELECTRONIC 70x2031x70 3.7

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

33018 1x18W G13 LTM 40 DIMMABLE 70x1076x70 2.1


33019 1x36W G13 LTM 40 DIMMABLE 70x1686x70 2.8
33020 1x58W G13 LTM 40 DIMMABLE 70x2031x70 3.7
33021 1x18W G13 DKM 40 DIMMABLE 70x1076x70 2.1
33022 1x36W G13 DKM 40 DIMMABLE 70x1686x70 2.8
33023 1x58W G13 DKM 40 DIMMABLE 70x2031x70 2.7
33024 2x18W G13 LTM 20 DIMMABLE 165x777x70 4.1
33025 2x36W G13 LTM 20 DIMMABLE 165x1387x70 9.1
33026 2x58W G13 LTM 20 DIMMABLE 165x1687x70 13.5
33027 2x18W G13 DKM 20 DIMMABLE 165x777x70 4.1
33028 2x36W G13 DKM 20 DIMMABLE 165x1387x70 9.1
33029 2x58W G13 DKM 20 DIMMABLE 165x1687x70 13.5

112 113
ACESORII OP}IONALE
OPTIONAL ACCESSORIES
COD DENUMIRE PRODUS DIMENSIUNI GREUTATE
CODE PRODUCT NAME DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

33900 Pies` de jonc]iune [i deriva]ie universal` / Cubic joint 80 x 80 x 80 0.14

33901 Pies` pentru fixare pe plafon sau perete / Spacer 27 x 30 0.014 33900 33902 33903

33902 Racord flexibil de \mbinare / Flexible joint 220 x 67 0.21

33903 Set elemente pentru suspensie [i alimentare electric` (1.5m) 3 x 0.75 0.145

/ Set of elements for suspension and electrical connection (1.5m)

33904 Set elemente pentru suspensie simpl` (1.5m) -- 0.06

/ Set of elements for simple suspension (1.5m)


33909 33906, 33907,
33905 Set capace terminale pentru sistemul mono-lamp` 71 0.06 33910, 33911
/ Level heads set for one-lamp system

33906 Dispersor cromat din ABS pentru sistemul mono-lamp` DKM 302 x 61 x 21 0.038

/ ABS chrome-plated dispenser for one-lamp system DKM

33907 Dispersor din policarbonat transparent pentru 302 x 61 x 21 0.063


sistemul mono-lamp` LTM

/ Polycarbonate transparent dispenser for one-lamp system LTM

33908 Set capace terminale pentru sistemul bi-lamp` 165 x 70 x 18 0.11

/ LEVEL HEADS SET FOR TWO-LAMP SYSTEM

33909 Set capace terminale pentru sistemul bi-lamp` 165 x 70 x 62 0.17

/ Joint shaped heads joint for two-lamp system

33910 Dispersor cromat din ABS pentru sistemul bi-lamp` DKM 302 x 109 x 10 0.07

/ ABS chrome-plated dispenser for two-lamp system DKM

33911 Dispersor din policarbonat transparent pentru sistemul 302 x 109 x 10 0.06
bi-lamp` LTM

/ Polycarbonate transparent dispenser for two-lamp system LTM

114 115
Corpurile de iluminat ale seriei Chrome, concepute ca The Chrome Series luminaires, created as a modern
o alternativ` modern` a surselor clasice de iluminat, sunt alterntive to classic lighting fixtures, are characterized
caracterizate prin parametri ridicaţi de funcţionalitate, through high parameters of functionality, lighting efficiency,
randament, eficienţ` luminoas` şi durat` de exploatare, longer lifetime, to satisfy any demands of general lighting
pentru a satisface exigenţele aplicaţiilor de iluminat general for retail, shops, industrial halls and high ceiling buildings.
în zone de retail, magazine cu autoservire, medii industriale şi The Chrome luminaires ensure a direct lighting with a high
înc`peri cu plafoane înalte. Produsele seriei Chrome asigur` luminous flux directed towards the inferior hemisphere
un iluminat de tip direct, printr-o proporţie mare de flux and a lower luminous flux in the the superior hemisphere.
luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie mică This kind of lighting has the best energy efficiency due to
de flux emis în emisfera superioară. Aceast` modalitate de the luminous flux directed into the action plan and improves
iluminat este cea mai eficient` din punct de vedere energetic, visual and ambiental conditions.
deoarece fluxul luminos este orientat cu preponderenţ` \n
direcţia planului util şi îmbun`t`]e[te condi]iile vizuale şi
ambientale.
Formele rectangulare, cu dimensiuni variabile (de la The rectangular shapes, with variable dimensions (from 190
190x1283 mm la 314x1583 mm) şi accesoriile reglabile x 1283 mm to 314 x 1583 mm) and adjustable fixing acces-
de fixare, faciliteaz` adaptarea montajului, aparent sau sories, provide installation advantages (flush or suspended
suspendat, la orice tip de plafon. Mentenanţa este redus`, mounting on any kind of ceiling). Therefore the maintenance
scazând astfel costul total de exploatare. is reduced, decreasing the total operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; • the dark-light louvers ensure the high quality lighting of the
• sistemele optice dark-light asigur` nivelul \nalt al calit`]ii Chrome Series.
iluminatului seriei Chrome.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Corpurile de iluminat ale acestei serii sunt fabricate integral These luminaires are entirely made from extruded aluminum.
din aluminiu extrudat. Prin folosirea balasturilor electronice By using electronic ballasts, a better performance of the
se asigur` o mai bun` performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de lamp is ensured, and the price difference between a classic
pre] dintre un balast clasic şi unul electronic se amortizeaz` ballast and the electronic one pays off within 8 months of
\n maxim 8 luni de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a duratei de viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii reached also due to immediate switching on (the flickering
instantanee (se elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb` sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: înc`peri cu plafoane înalte, zone comer- Applications: high ceiling buildings, commercial areas, retail
ciale, centre de retail, magazine cu autoservire, spa]ii deschise centers, shops, open and public spaces, meeting rooms and
şi medii publice, centre de conferinţ` şi s`li de birouri. offices.

CHROME
116 117
CHROME ACESORII OP}IONALE
Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers OPTIONAL ACCESSORIES
Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse Direct louvers that use T8 linear fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; DKE – Double parabolic dark-light 60° specular aluminium. COD DENUMIRE PRODUS
CODE PRODUCT NAME
DKE – Aluminiu specular dublu-parabolic dark-light 60°.
34901 Set elemente pentru suspensie [i alimentare electric` (1,5m)
/ Set of elements for suspension and electrical connection (1.5m)
L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS 34902 Set elemente pentru suspensie simpl` (1,5m)
/ Set of elements for simple suspension (1.5m)
G13 – 36W, 58W

Electromagnetic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

34000 1x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 190x1283x92 6.2


34001 1x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 190x1583x92 7.7
34008 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 314x1283x92 8.5
34009 2x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 314x1583x92 10.5

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

34004 1x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 190x1283x92 6.6


34005 1x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 190x1583x92 8.1
34012 2x36W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 314x1283x92 8.9
34013 2x58W G13 DKE 20 ELECTROMAGNETIC 314x1583x92 10.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

34002 1x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 190x1283x92 5.8


34003 1x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 190x1583x92 7
34010 2x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 314x1283x92 7.6
34011 2x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 314x1583x92 8.4

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

34006 1x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 190x1283x92 5.8


34007 1x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 190x1583x92 7
34014 2x36W G13 DKE 20 ELECTRONIC 314x1283x92 7.6
34015 2x58W G13 DKE 20 ELECTRONIC 314x1583x92 8.4

118 119
Corpurile de iluminat ale seriei Violet, concepute ca o The Violet Series luminaires, especially designed as a modern
alternativ` modern` surselor clasice de iluminat, sunt alternative to the classic lighting fixtures, are characterized
caracterizate prin parametri ridicaţi de funcţionalitate, through high parameters of functionality, capacity and lighting
randament, eficienţ` luminoas` şi durat` de exploatare, efficiency, longer lifetime, in order to satisfy any demands of
pentru a satisface exigenţele aplicaţiilor de iluminat general civil and commercial lighting. The Violet luminaires ensure
civil şi comercial. Produsele seriei Violet asigur` un iluminat a direct lingting with a high luminous flux directed towards
de tip direct, printr-o proporţie mare de flux luminos dirijat the inferior hemisphere and a lower one in the superior
în emisfera inferioară şi o proporţie mică de flux emis în hemisphere. This kind of lighting has the best energy
emisfera superioară. Aceast` modalitate de iluminat este cea efficiency due to the luminous flux directed into the action
mai eficient` din punct de vedere energetic, deoarece fluxul plan and improves the visual and ambiental conditions.
luminos este orientat cu preponderenţ` \n direcţia planului
util şi îmbun`t`]e[te condi]iile vizuale şi ambientale.
Forma şi design-ul minimalist asigur` o mare versatilitate The minimalist shape and design ensure a higher versatility to
acestei serii de produse şi faciliteaz` adaptarea montajului these products and makes easier the installation adjustment,
atât prin suspendare de plafon, cât şi prin fixare aparent` de ceiling suspension and ceiling or wall flush mounting.
perete sau plafon.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; • high performances using prismatic acrylic diffuser, one
• performanţe ridicate prin dotarea cu dispersor acrilic piece moulded, with air and dust-proof gasket.
prismatic, turnat dintr-o bucat`, cu garnitur` de etan[are.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Corpurile de iluminat ale acestei serii sunt fabricate din tabl`. These luminaires are totally made from steel-sheet. By using
Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` electronic ballasts, a better performance of the lamp is
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast ensured, and the price difference between a classic ballast
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de and the electronic one pays off within 8 months of operation.
func]ionare.
Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` a surselor se The 3 times extension of the lamps lifespan is reached
atinge şi datorit` aprinderii instantanee (se elimin` efectul de also due to immediate switching on (the flickering effect is
flicker al starterelor). eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb`. Colours: white.
Zone de utilizare: centre de conferinţ` şi s`li de birouri, Applications: conference centers and offices, educational
unit`ţi de \nv`ţ`mânt, centre şi cabinete medicale. units, health centers.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct louver uses T8 linear fluorescent sources (18W,
(18W, 36W, 58W – T8); 36W, 58W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat prismatic. The louver is made from prismatic metacrylate.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13– 18W, 36W, 58W

VIOLET
120 121
VIOLET
Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

35000 1x18W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x670x70 1.5


35001 1x36W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x1270x70 2.1
35002 1x58W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x1582x70 3.1
35003 2x18W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x670x70 1.6
35004 2x36W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x1270x70 3.1
35005 2x58W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x1582x70 5.1

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

35012 1x18W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x670x70 1.9


35013 1x36W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x1270x70 2.5
35014 1x58W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 110x1582x70 3.5
35015 2x18W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x670x70 2
35016 2x36W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x1270x70 3.5
35017 2x58W G13 - 44 ELECTROMAGNETIC 195x1582x70 5.5

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

35006 1x18W G13 - 44 ELECTRONIC 110x670x70 1.1


35007 1x36W G13 - 44 ELECTRONIC 110x1270x70 1.7
35008 1x58W G13 - 44 ELECTRONIC 110x1582x70 1.2
35009 2x18W G13 - 44 ELECTRONIC 195x670x70 2.7
35010 2x36W G13 - 44 ELECTRONIC 195x1270x70 2.7
35011 2x58W G13 - 44 ELECTRONIC 195x1582x70 4.7

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

35018 1x18W G13 - 44 DIMMABLE 110x670x70 1.1


35019 1x36W G13 - 44 DIMMABLE 110x1270x70 1.7
35020 1x58W G13 - 44 DIMMABLE 110x1582x70 1.2
35021 2x18W G13 - 44 DIMMABLE 195x670x70 2.7
35022 2x36W G13 - 44 DIMMABLE 195x1270x70 2.7
35023 2x58W G13 - 44 DIMMABLE 195x1582x70 4.7

122 123
Corpurile de iluminat din seria Blue, etan[ate \mpotriva The Blue Series luminaires, sealed against dust and water
p`trunderii prafului [i a jeturilor directe de ap` (IP65), asigur` jet penetration (IP65), ensure functional performance, low
performan]` funcţional`, consumul sc`zut [i confortul ridicat consumption and high comfort in case of special lighting
\n cazul aplicaţiilor de iluminat pentru medii speciale de applications for interior and exterior environments. The
interior [i exterior. Produsele seriei Blue asigur` un iluminat Blue luminaires ensure a direct lighting with a high luminous
de tip direct, printr-o proporţie mare de flux luminos dirijat flux directed towards the inferior hemisphere and a lower
în emisfera inferioară şi o proporţie mică de flux emis în one in the superior hemisphere. This kind of lighting has the
emisfera superioară. Aceast` modalitate de iluminat este cea best energy efficiency due to luminous flux directed into the
mai eficient` din punct de vedere energetic, deoarece fluxul action plan.
luminos este orientat cu preponderenţ` \n direcţia planului
util.
Forma simplificat` [i accesoriile reglabile de fixare, faciliteaz` Minimalist shape and adjustable fixing accessories facilitate
montajul atât prin suspendare de plafon, cât [i prin fixare the montage both by suspension from the ceiling, as well
aparent` de perete sau plafon. Mentenanţa este redus`, as by flush mounting from ceiling or wall. Therefore the
scazând astfel costul total de exploatare. maintenance is reduced, decreasing the total operating cost.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
balasturi electronice; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8;
• increasing performances, by using transparent metacrilate
• performanţe ridicate prin dotarea cu dispersor din dispenser with smooth external surfaces.
metacrilat transparent, cu suprafaţa extern` neted`.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Corpurile de iluminat ale acestei serii, fabricate din ABS, The luminaires from these series, manufactured entirely from
sunt dotate cu garnitur` continu` pentru protecţia aparatului ABS aluminum, are provided with sealed gasket to protect
conform IP65. Prin folosirea balasturilor electronice se the equipment, according to the IP65. By using electronic
asigur` o mai bun` performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de ballasts, a better performance of the lamp is ensured,
pre] dintre un balast clasic [i unul electronic se amortizeaz` and the price difference between a classic ballast and the
\n maxim 8 luni de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori electronic one pays off within 8 months of operation. The 3
a duratei de viaţ` a surselor se atinge [i datorit` aprinderii times extension of the lamps lifespan is reached also due to
instantanee (se elimin` efectul de flicker al starterelor). immediate switching on (the flickering effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare gri deschis. Colours: light grey.
Zone de utilizare: Applications:
• la interior: ambiente cu \nalţimi mici [i medii, cl`diri • interior: spaces with small and medium heights, industrial
industriale, depozite, fabrici [i spa]ii cu mult praf sau halls, storage areas, production facilities with dust and
umezeal`; humidity;
• la exterior: zone care nu sunt expuse intemperiilor • exterior: exterior areas not exposed to severe weather
atmosferice puternice (parc`ri, sp`l`torii auto, sta]ii de conditions (car parkings, subway stations, auto-service).
metrou).

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct louver uses T8 linear fluorescent sources (18W,
T8 (18W, 36W, 58W – T8); 36W, 58W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat. The louver is made from metacrylate.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS

BLUE G13 – 18W, 36W, 58W

124 125
BLUE ACESORII OP}IONALE
Electromagnetic Ballast Luminaires
OPTIONAL ACCESSORIES
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ COD DENUMIRE PRODUS
CODE PRODUCT NAME
36000 1x18W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x650x90 1.2 36902 Set elemente pentru suspensie (100 cm)
36001 1x36W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x1260x90 1.5
/ Set of elements for suspension (100 cm)
36002 1x58W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x1560x90 3.2
36003 2x18W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x650x90 1.5
36004 2x36W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x1260x90 3
36005 2x58W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x1560x90 3.8

Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

36012 1x18W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x650x90 1.6


36013 1x36W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x1260x90 1.9
36014 1x58W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 70x1560x90 3.6
36015 2x18W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x650x90 1.9
36016 2x36W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x1260x90 3.4
36017 2x58W G13 - 65 ELECTROMAGNETIC 115x1560x90 4.2

Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

36006 1x18W G13 - 65 ELECTRONIC 70x650x90 0.8


36007 1x36W G13 - 65 ELECTRONIC 70x1260x90 1.1
36008 1x58W G13 - 65 ELECTRONIC 70x1560x90 2.5
36009 2x18W G13 - 65 ELECTRONIC 115x650x90 1.1
36010 2x36W G13 - 65 ELECTRONIC 115x1260x90 2.1
36011 2x58W G13 - 65 ELECTRONIC 115x1560x90 2.5

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

36018 1x18W G13 - 65 DIMMABLE 70x650x90 0.8


36019 1x36W G13 - 65 DIMMABLE 70x1260x90 1.1
36020 1x58W G13 - 65 DIMMABLE 70x1560x90 2.5
36021 2x18W G13 - 65 DIMMABLE 115x650x90 1.1
36022 2x36W G13 - 65 DIMMABLE 115x1260x90 2.1
36023 2x58W G13 - 65 DIMMABLE 115x1560x90 2.5

126 127
Corpurile de iluminat din seria Purple, caracterizate prin The Purple Series luminaires, characterized by high protection
parametri ridicaţi de protecţie \mpotriva p`trunderii prafului against dust and water penetration (IP55), ensure a high
[i apei (IP55), asigur` performan]` funcţional`, consumul functional performance, low consumption and high comfort
sc`zut [i confortul ridicat \n cazul aplicaţiilor de iluminat for special interior lighting. The Purple luminaires ensure a
pentru medii speciale de interior. Produsele seriei Purple direct lighting with a high luminous flux directed towards
asigur` un iluminat de tip direct, printr-o proporţie mare de the inferior hemisphere and a lower one in the superior
flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie mică hemisphere. This kind of lighting is the most efficient in terms
de flux emis în emisfera superioară. Aceast` modalitate de of energy, due to luminous flux directed into the action plan
iluminat este cea mai eficient` din punct de vedere energetic, and improves the visual and ambiental conditions.
deoarece fluxul luminos este orientat cu preponderenţ` \n
direcţia planului util [i îmbun`t`]e[te condi]iile vizuale [i
ambientale.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit`, precum [i Manufactured entirely from painted steel-sheet, it provides
forma simplificat` a aparatelor ofer` beneficii în materie benefits in terms of the installation, maintenance, removal.
de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul aparent, The flush mounting, suitable for any type of ceiling, decreases
potrivit oricarui tip de plafon sau perete, diminuează timpul the installation time, reduces the necessary materials (acces-
de fixare, reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte sories, special tools) and, therefore, the total operating cost.
speciale) şi costul total de exploatare.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing resistance against UV radiations, by coating the
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; • versatility of the series, due to the use of various louvers
• versatilitatea gamei, prin folosirea diverselor sisteme optice (multilenticular or opal metacrylate) with extruded
(metacrilat multilenticular sau opal) cu ram` din aluminiu aluminium frame.
extrudat.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic [i unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge [i datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare gri deschis. Colours: light grey.
Zone de utilizare: spa]ii de interior cu parametri de mediu Applications: interior spaces with special parameters
deosebiţi: restaurate, hoteluri, buc`t`rii, cantine, s`li de demands, such as: restaurants, hotels, kitchens, bathrooms,
preparare a hranei, camere de baie, centre de \nfrumuse]are beauty saloons, SPA and body treatment centers.
[i tratament corporal, Spa-uri.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct louver uses T8 linear fluorescent sources (18W,
(18W, 36W, 58W – T8); 36W, 58W – T8);
Sistemul optic este fabricat din metacrilat multilenticular The louver is made from multilenticular metacrylate (LT5)
(LT5) sau opal (LT5O) cu ram` din aluminiu extrudat, IP55. or opal (LT5O) with extruded aluminium frame, IP55.

PURPLE L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W, 58W

128 129
PURPLE PURPLE
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

37000 1x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5 37028 1x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.5
37001 1x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.8 37029 1x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 5.8
37002 1x58W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7 37030 1x58W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7
37003 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.8 37031 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 3.8
37004 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.3 37032 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.3
37005 2x58W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.5 37033 2x58W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.5
37006 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 7.2 37034 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 7.2

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

37014 1x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.9 37042 1x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x646x82 3.9
37015 1x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 6.2 37043 1x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x1256x82 6.2
37016 1x58W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.4 37044 1x58W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 162x1556x82 7.4
37017 2x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4.2 37045 2x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x646x82 4.2
37018 2x36W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.7 37046 2x36W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x1256x82 7.7
37019 2x58W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.9 37047 2x58W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 286x1556x82 9.9
37020 4x18W G13 LT5 55 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 7.6 37048 4x18W G13 LT5O 55 ELECTROMAGNETIC 603x646x82 7.6

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

37007 1x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 162x646x82 3.1 37035 1x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 162x646x82 3.1
37008 1x36W G13 LT5 55 ELECTRONIC 162x1256x82 5.4 37036 1x36W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 162x1256x82 5.4
37009 1x58W G13 LT5 55 ELECTRONIC 162x1556x82 6.3 37037 1x58W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 162x1556x82 6.3
37010 2x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 286x646x82 3.4 37038 2x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 286x646x82 3.4
37011 2x36W G13 LT5 55 ELECTRONIC 286x1256x82 6.4 37039 2x36W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 286x1256x82 6.4
37012 2x58W G13 LT5 55 ELECTRONIC 286x1556x82 7.8 37040 2x58W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 286x1556x82 7.8
37013 4x18W G13 LT5 55 ELECTRONIC 603x646x82 6.3 37041 4x18W G13 LT5O 55 ELECTRONIC 603x646x82 6.3

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

37021 1x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 162x646x82 3.1 37049 1x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 162x646x82 3.1
37022 1x36W G13 LT5 55 DIMMABLE 162x1256x82 5.4 37050 1x36W G13 LT5O 55 DIMMABLE 162x1256x82 5.4
37023 1x58W G13 LT5 55 DIMMABLE 162x1556x82 6.3 37051 1x58W G13 LT5O 55 DIMMABLE 162x1556x82 6.3
37024 2x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 286x646x82 3.4 37052 2x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 286x646x82 3.4
37025 2x36W G13 LT5 55 DIMMABLE 286x1256x82 6.4 37053 2x36W G13 LT5O 55 DIMMABLE 286x1256x82 6.4
37026 2x58W G13 LT5 55 DIMMABLE 286x1556x82 7.8 37054 2x58W G13 LT5O 55 DIMMABLE 286x1556x82 7.8
37027 4x18W G13 LT5 55 DIMMABLE 603x646x82 6.3 37055 4x18W G13 LT5O 55 DIMMABLE 603x646x82 6.3

130 131
Corpurile de iluminat din seria Amaranth, etan[ate \mpotriva The Amaranth Series luminaires, sealed against dust and
p`trunderii prafului şi a jeturilor directe de ap` (IP65), direct water jets penetration (IP65) ensure a functional
asigur` performan]a func]ional`, consumul sc`zut şi confortul performance, low consumption and high comfort for special
ridicat \n cazul aplicaţiilor de iluminat pentru medii interioare "clean room lighting" interiors. These luminaires ensure a
speciale, de tip „camer` curat`“. Produsele seriei Amaranth direct lighting with a high luminous flux directed towards the
asigur` un iluminat de tip direct, printr-o proporţie mare de inferior hemisphere and a lower flux towards the superior
flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie mică one. This type of lighting has the best energy efficiency, due
de flux emis în emisfera superioară. Aceast` modalitate de to the luminous flux directed mostly into the action plan.
iluminat este cea mai eficient` din punct de vedere energetic,
deoarece fluxul luminos este orientat cu preponderenţ` \n
direcţia planului util.
Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit`, precum şi Manufactured entirely from painted steel-sheet, it provides
forma simplificat` a aparatelor, ofer` beneficii în materie benefits in terms of the installation, maintenance, removal.
de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul aparent, The flush mounting, suitable for any type of ceiling, decreases
potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul de fixare, the installation time, reduces the necessary materials (acces-
reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte speciale) şi sories, special tools) and, therefore, the total operating cost.
costul total de exploatare.

Avantaje: Advantages:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea cu balasturi • increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
electronice; • increasing resistance against UV radiations, by coating the
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei steel sheet with epoxy polyester powders;
de o]el cu pulberi din epoxy polyester; • increasing lifetime of the luminaires, by using linear T8
• prelungirea perioadei de exploatare prin dotarea cu tuburi fluorescent lamps;
fluorescente liniare T8; • versatility of the series, due to the use of various louvers
• versatilitatea gamei, prin folosirea diverselor sisteme (tempered satin glass with regenerator and double-parabolic
optice (geam sablat tratat cu recuperator de flux sau geam dark-light tempered clear glass) with extruded aluminium
transparent tratat cu dispersor dublu-parabolic dark-light) cu frame.
ram` din aluminiu extrudat.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications


Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun` By using electronic ballasts, a better performance of the
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast lamp is ensured, and the price difference between a classic
clasic [i unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni de ballast and the electronic one pays off within 8 months of
func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de viaţ` operation. The 3 times extension of the lamps lifespan is
a surselor se atinge [i datorit` aprinderii instantanee (se reached also due to immediate switching on (the flickering
elimin` efectul de flicker al starterelor). effect is eliminated).
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21. Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist` Available versions: for any type of product there are
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`. models with emerging system for one lamp.
Paleta cromatică: culoare alb sau gri. Colours: white or grey.
Zone de utilizare: aplica]ii de tip “camer` curat`” din Applications: "clean room" applications for medical units,
domeniile: medical (spitale, clinici, laboratoare), alimentar food-industry facilities, commercial areas. It can be used in:
(intreprinderi de procesare a c`rnii), comercial etc. hospitals, clinics, laboratories, meat industry etc.

Surse şi Sisteme Optice Light Sources and Louvers


Sistemul optic direct utilizeaz` surse fluorescente liniare The direct light system uses T8 liner fluorescent sources;
(18W, 36W, 58W – T8); LT6VSR - Tempered satin glass with regenerator;
LT6VSR - Geam sablat tratat cu recuperator de flux; LT6VTDK - Tempered clear glass with double parabolic
LT6VTDK - Geam transparent tratat cu dispersor dublu- dark-light dispenser.
parabolic dark-light.

AMARANTH L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS


G13 – 18W, 36W, 58W

132 133
AMARANTH AMARANTH
Electromagnetic Ballast Luminaires Electromagnetic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

38000 2x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x646x105 5 38016 2x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x646x105 5
38001 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x1256x105 8.5 38017 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x1256x105 8.5
38002 2x58W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x1556x105 11 38018 2x58W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x1556x105 11
38003 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 603x646x105 8.5 38019 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 603x646x105 8.5

Emergency Lamp Luminaires Emergency Lamp Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

38008 2x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x646x105 5.4 38024 2x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x646x105 5.4
38009 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x1256x105 8.9 38025 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x1256x105 8.9
38010 2x58W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 286x1556x105 11.4 38026 2x58W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 286x1556x105 11.4
38011 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTROMAGNETIC 603x646x105 8.9 38027 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTROMAGNETIC 603x646x105 8.9

Electronic warm-start Ballast Luminaires Electronic warm-start Ballast Luminaires


CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

38004 2x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 286x646x105 4.6 38020 2x18W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 286x646x105 4.6
38005 2x36W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 286x1256x105 7.6 38021 2x36W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 286x1256x105 7.6
38006 2x58W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 286x1556x105 9.5 38022 2x58W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 286x1556x105 9.5
38007 4x18W G13 LT6VTDK 65 ELECTRONIC 603x646x105 7.6 38023 4x18W G13 LT6VSR 65 ELECTRONIC 603x646x105 7.6

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

38012 2x18W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 286x646x105 4.6 38028 2x18W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 286x646x105 4.6
38013 2x36W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 286x1256x105 7.6 38029 2x36W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 286x1256x105 7.6
38014 2x58W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 286x1556x105 9.5 38030 2x58W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 286x1556x105 9.5
38015 4x18W G13 LT6VTDK 65 DIMMABLE 603x646x105 7.6 38031 4x18W G13 LT6VSR 65 DIMMABLE 603x646x105 7.6

134 135
SISTEME OPTICE
LOUVERS
136 137
LA LA LB LB
Optic` lamelar` din aluminiu lucios cu lamele transversale Specular aluminum with striped transverse blade; Optic` din aluminiu vopsit in alb; White painted aluminum;
striate; Created for a more concentrated light flux distribution; Creat pentru o distribuţie difuz` a fluxului luminos; Created for a diffused light flux distribution;
Creat pentru o distribuţie concentrat` a fluxului luminos; Made from 99.85% good quality anodized and polished Fabricat din aluminiu de calitate superioar` (99,85%), vopsit Made from good quality white-painted aluminum (99.85%),
Fabricat din aluminiu de calitate superioar` (99,85%), aluminum, with ruled-aluminum transverse blades, this alb, acest sistem optic soluţioneaz` aplicaţiile care necesită this louver is suitable for economical lighting applications;
anodizat [i lucios, cu lamele transversale striate din aluminiu, louver is the cheapest solution in the market with a better iluminare difuză; Recommended the use of this louver in highly reflecting
acest sistem optic este soluţia optim` calitate - preţ pe piaţa quality product; Se recomandă utilizarea LB \n ambiente cu grad ridicat de environments (bright ceilings and walls);
de profil; The LA louver's efficiency is about 65%; reflexie (pereţi si tavane stralucitoare); The LB louver's efficiency is about 63%;
Eficienţa sistemului optic LA este de aproximativ 65%; Louver fixing: spring-release balancing opening with anti-fall Eficienţa sistemului optic LB este de aproximativ 63%; Louver fixing: by means of plastic dowel-devices (with
Fixare sistem optic: dispozitive de susţinere [i cleme flexibile devices for an easier maintenance. Fixare sistem optic: deschidere cu balamale (cu sistem de safety system), with hinge balancing opening for an easier
pentru facilitarea întreţinerii. siguranţă) [i cleme flexibile din plastic pentru facilitarea maintenance.
întreţinerii.
2x36 LA 2x36 LB
100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
90° 90°

75° 75° 75° 75°

60° 60° 60° 60°

45° 45° 45° 45°

30° 30° 30° 30°


15° 15° 15° 15°
0° 0°
[ l ](cd/1000 lm ) C0 - C18 0 [ l ](cd/1000 lm ) C0 - C18 0

138 139
DKE DKE DKL16 DKL16
Optic` din aluminiu lucios, dublu parabolic dark-light 60°; Double parabolic dark-light 60° specular; Optică tri-dimensională dark-light 60°; Optical mirror 60°;
Creat pentru o distribuţie complementar` a fluxului luminos For an excellent distribution subsidiary of luminous flux, Fabricat din aluminiu anodizat de calitate superioar` Made from aluminum valuable quality 99.9% anodized finish
\n ambele planuri (transversal [i longitudinal) [i un efect in both directions, transverse and longitudinal, flow, with (99,85%), finisaj lucios pentru un control total \n ambele brilliant for total control in both plans (transverse and
u[or difuz la margini datorit` finisajului satinat [i calit`ţii a slight effect diffusing near the edges due to satin finish planuri (transversal [i longitudinal); longitudinal);
superioare a aluminiului (99,85%); aluminum 99.85%; Sistemul optic tri-dimensional DKL16 asigur` o excelent` This louver being three-dimensional and thus ensuring
Se recomand` utilizarea DKE \n ambiente cu terminale video, DKE is suitable for optical applications in environments soluţionare a iluminatului controlat, nedisponibil la opticile an excellent solution in control glare unreachable by
ce au luminanţa mai mic` de 200 cd/m2 \n toate planurile cu with video terminals having a luminance less than 200 cd/m2 convenţionale; conventional optics;
unghi de peste 60°; above the angle 60° in all plans; Luminanţa este mai mic` de 200 cd/m2 \n toate planurile cu The luminance is less than 200 cd/m2 above the angle of 60°
Eficienţa sistemului optic DKE este de aproximativ 66%; The optical performance of DKE is approximately 66%; unghi de peste 60°; on all floors;
Fixare sistem optic: cleme flexibile [i balamale de susţinere Fixing screen: snap, spring, opening the door with anti easier Eficien]a sistemului optic DKL16 este de 72%; The optical performance of DKL16 is 72%;
pentru facilitarea deschiderii [i întreţinerii. for maintenance. Fixare sistem optic: cleme flexibile [i dispozitive de susţinere Fixing screen with spring hinge joint and to prevent device
pentru facilitarea deschiderii [i întreţinerii. for easier maintenance.

75° 75° 75° 75°

60° 60° 60° 60°

45° 45° 45° 45°

30° 30° 30° 30°


15° 15° 15° 15°
0° 0°
[ l ] (cd/1000 lm) C0 - C18 0 [ l ] (cd/1000 lm) C0 - C18 0
1x36 DKE

140 141
LT LT LTO LTO
Optic` din metacrilat multi-lenticular [i ram` din aluminiu; Diffuser methacrylate multi-lenticular perimeter frame Optic` din metacrilat opal [i ram` din aluminiu extrudat; Diffuser in opal methacrylate perimeter frame aluminum;
Sistem optic din metacrilat multi-lenticular pentru o aluminum; Sistem optic din metacrilat opal neted; Smooth opal methacrylate diffuser;
distribuţie controlat` a intensit`ţii luminoase; Methacrylate diffuser, multi-lenticular for a controlled Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; Its frame is made from extruded aluminum, whereas the
Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; distribution of the light intensity; Eficienţa sistemului optic LTO este de aproximativ 52%; silver-colored surface has an oxidized finishing;
Eficienţa sistemului optic LT este de aproximativ 57%; Its frame is made from extruded aluminum, whereas the Fixare sistem optic: balamale din plastic \n ram`, faciliteaz` LTO diffuser efficiency is about 52%;
Fixare sistem optic: balamale din plastic \n ram`, faciliteaz` silver-colored surface has an oxidized finishing; deschiderea [i \ntreţinerea. Diffuser fixing: through plastic bolts inserted in the frame
deschiderea [i \ntreţinerea. LT diffuser efficiency is about 57%; itself. Hinge balancing opening for a simplified maintenance.
Diffuser fixing: through plastic bolts inserted in the frame
itself. Hinge balancing opening for a simplified maintenance.

4x18 LT-LT 5 4x18 LT-LT 5

142 143
LT5 LT5 LT5O LT5O
Optic` din metacrilat multi-lenticular [i ram` din aluminiu, Flat diffuser in methacrylate multi-lenticular perimeter frame Optic` din metacrilat opal [i ram` din aluminiu, grad de Flat diffuser in opal methacrylate perimeter frame in
grad de protecţie IP55; in aluminum (IP55); protecţie IP55; aluminum (IP55);
Sistem optic din metacrilat transparent, multi-lenticular Transparent methacrylate diffuser, multi-lenticular for a con- Dispersor din metacrilat opal, transparent [i neted; Smooth opal methacrylate diffuser;
pentru o distribuţie controlat` a intensit`ţii luminoase; trolled distribution of the light intensity; Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; Its frame is made from extruded aluminum, whereas the
Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; Its frame is made from extruded aluminum, whereas the Eficienţa sistemului optic LT5O este de aproximativ 52%. silver-colored surface has an oxidized finishing;
Eficienţa sistemului optic LT5 este de aproximativ 57%; silver-colored surface has an oxidized finishing; Efficiency: about 52%.
Efficiency: about 57%.

4x18 LT-LT 5 4x18 LT-LT 5

144 145
LT6 VSR LT6 VSR LT6 VTDK LT6 VTDK
Optic` din sticl` sablat` + recuperator de flux, grad de Tempered satin slab glass + regenerator (IP65); Optic` din sticl` sablat` + recuperator de flux, grad de Tempered satin slab glass + regenerator (IP65);
protecţie IP65; Slab diffusing glass satin tempered (thickness 4 mm); protecţie IP65; 4 mm transparent tempered-glass diffuser;
Dispersor din sticl` sablat` satinat` (grosime 4 mm); Its frame is made from extruded aluminum, whereas the Dispersor din sticl` sablat` transparent` (grosime 4 mm); Its frame is made from extruded aluminum, whereas the
Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; silver-colored surface has an oxidized finishing; Ram` din aluminiu extrudat, cu finisaj argintiu mat; silver-colored surface has an oxidized finishing;
Eficienţa sistemului optic LT6VSR este de aproximativ 52%; Efficiency: about 52%; Eficienţa sistemului optic LT6VTDK este de aproximativ Efficiency: about 66%;
Fixare sistem optic: rama se fixeaz` pe corpul l`mpii cu un Fixing louver: the frame is fixed on the lamp body with a 66%; Fixing louver: the frame is fixed on the lamp body with a
sistem special de [uruburi. special system of screws. Fixare sistem optic: rama se fixeaz` pe corpul l`mpii cu un special system of screws.
sistem special de [uruburi.

1x36 DK

146 147
SISTEME de CABLARE WIRING SYSTEMS
CABLARE STANDARD STANDARD WIRING CABLARE cu EFICIEN}~ RIDICAT~ HIGH EFFICIENCY WIRING
• Realizat` cu acela[i circuit şi caracteristici precum cablarea • Carried out with the same circuit and characteristics as
• Corpuri de iluminat optime pentru medii cu temperaturi • Fixtures suitable for environments with temperature standard, cu balast electromagnetic (aceea[i m`rime ca şi the standard wiring, with low-loss electromechanical ballast
\ntre –5°C şi +25°C (temperatura maxim` temporar` between –5°C and +25°C (maximum temporary tempe- balastul standard). (same size as standard ballasts).
+35°C). rature +35°C). • Fiecare balast pierde numai 6W \n ambele versiuni de 18W • Each ballast loses only 6W in both 18W and 36W versions,
• Cablarea uzual` pentru corpurile de iluminat este de 230V • The usual wiring for fixtures is at 230V-50Hz, and the şi 36W şi numai 8W \n versiunea 58W (aproximativ 30% and only 8W in the 58W version (about 30% lower power
–50Hz, iar l`mpile sunt amorsate cu un starter flash. lamps are lighted by flash starter. consum faţ` de balastul standard). consumption than standard ballast).
• Starter: disponibil la cerere. Starter electronic de siguran]` • Starter: available on request. Security electronic starter • Corpurile de iluminat sunt recomandate pentru ambiente • Fixtures are suitable for environments with temperature
pentru iluminare instantanee sau temperaturi joase de for instantaneous or low temperature lighting (minimum cu o temperatur` de la -5°C pân` la +35°C (temperatura ranging from -5°C to +35°C (maximum temporary
iluminare (temperatura minim` de func]ionare –15°C). operating temperature –15°C). maxim` temporar` +45°C). temperature +45°C).
• Balasturi electromagnetice: la l`mpile de 18W este doar un • Electromechanical ballasts: in 18W double-lamp or multiple
singur balast la lampile de 36W pentru doua l`mpi. Corpurile wiring there is only one ballast (36W for two lamps). Our CABLARE cu KIT de EMERGEN}~ EMERGENCY WIRING
noastre de iluminat sunt compensate şi corecteaza factorul lighting fixtures are cabled and HPF power factor corrected.
de putere HFP. • Kit de emergen]` pentru una sau mai multe l`mpi • Indipendent battery backup on one or more fluorescent
• The power factor correction is always carried out in cos. fluorescente. lamps.
• Corec]ia factorului de putere se face \ntotdeauna la un cos. j over 0.9 parallel, with capacitors equipped with discharge
j peste 0,9 paralel, cu condensatori echipaţi cu contactoare internal and explosion-proof resistance.
de descarcare şi rezistenţ` antiexplozie. • Our products are compliant standards: CEI 34-21, EN
• Produsele noastre sunt conforme normelor CEI 34-21, EN
60598-1, IEC 598-1.
60598-1, IEC 598-1. CABLARE ELECTRONIC~ EMERGENCY WIRING
• Cable: heat-resistant, non-flexible PVC, 0.5 mm2 diameter,
• Cablu: rezistent la \nc`lzire, PVC neflexibil, diametru 0.75 mm2 section, 90°C HT. Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice All fixtures in this catalog, can be equipped with high-
0,5mm2, secţiune 0,75mm2, 90°C HT. de \nalt` frecven]`, care opereaz` \n medii cu temperatur` de frequency electronic ballasts, operating in environments with
• Terminal block: for three-pole, LNT-type mains supply, la -5°C la +35°C (temperatura maxim` temporar` +45°C),
• Reglet`: cu trei poli, alimentare tip LNT, conectarea rapid` connection capacity for each pole is 2x2.5 mm2. temperature ranging from -5°C to +35°C (max temporary
prezint` urmatoarele beneficii: temperature +45°C), and offer the following benefits:
pentru fiecare pol este 2x2,5mm2. • On request we can provide 2A safety fuse directly installed • economie de energie; • energy saving;
• La cerere putem oferi siguran]a 2A direct instalat` pe on the terminal block to limit any short-circuit (only to • durat` de viaţ` a l`mpii m`rit`; • longer lamp lifetime;
reglet`, pentru a limita orice scurtcircuit (doar la corpul de the damaged fixture), and to maintain the other fixtures in • corec]ia factorului de putere f`r` condensator, cos. j facto- • power factor correction without capacitor, cos. j power
iluminat deteriorat) şi a men]ine funcţionale celelalte corpuri service. rul de putere peste 0,95; factor over 0.95;
de iluminat. • Anti-noise: protection device for high radio frequencies, • iluminare instantanee \n absenţa unui starter; • istantaneous lighting in absence of starter;
• Anti-zgomot: protecţia dispozitivului la \nalte frecvenţe available on request for all fixtures. • func]ionare constant` şi stabil` f`r` efecte stroboscopice • constant and stable operating rate, without stroboscopic
radio, disponibil` la cerere pentru toate corpurile de • All fixtures are always in compliance with EMC dispositions. sau fliker la aprindere; effects or fliker at ignition;
iluminat. • func]ionare f`r` zgomot; • noiseless functioning;
• Double-lighting: it is possible, on request, to partially light
• Toate corpurile de iluminat sunt \n conformitate cu lamps of the same fixture, which would guarantee a much • mentenanţ` facil`. • easy maintenance.
dispoziţiile EMC. lower power consumption and a more versatile use.
• Aprindere dubl`: este posibil`, la cerere, la anumite l`mpi
ale aceluia[i corp de iluminat, care garanteaz` un consum de CABLARE ELECTRONIC~ DIMABILĂ DIMMABLE ELECTRONIC WIRING
energie mult mai redus şi o utilizare mult mai divers`. Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice The luminaires can be equipped with high-frequency
dimabile de \nalt` frecven]`, care asigur` toate avantajele mai dimmable electronic ballasts, which provide all the above
sus menţionate pentru alimentarea electronic` cu energie, mentioned advantages of the electronic power supply, beside
pe lâng` posibilitatea de a ajusta fluxul luminos \n func]ie the possibility to adjust the light flux in relation to visual
de nevoile vizuale, [i de a asigura o economie de energie, needs; it also allows power saving thanks to its controlled
datorit` folosirii controlate a intensit`ţii luminoase. use of the light intensity.
Acest sistem este indicat pentru instalarea \n medii diferite, This system which can also be connected to photocells
datorit` oportunit`ţii de conectare la fotocelule sau la or automatic control systems, is suitable for installation in
sisteme de control automat. various environments.

CABLARE SPECIAL~ SPECIAL WIRING


La cerere, producem corpuri de iluminat cu diferite cablaje Upon request we can manufacture fixtures with different
– privind voltajul sau frecven]a – sau corec]ia serial` a wiring – regarding voltage or frequency – or with serial
factorului de putere. power factor correction.

Instruc]iunile pentru asamblarea şi instalarea corpurilor de Installation and use instructions are provided with every
iluminat sunt disponibile \n interiorul ambalajului fiec`rui lighting fixture.
aparat.

148 149
REFERIN}E LEGISLATIVE LEGISLATIVE REFERENCES
Directivele Parlamentului European şi ale Consiliului Europei
impun ca în perioada următoare să fie utilizate numai balasturi
The directives of Europen Parliament and European Concil
require, for the next period, only the use of high efficiency Aparataj auxiliar Auxiliary Equipments
cu înaltă eficienţă pentru aprinderea l`mpilor fluorescente. ballasts for fluorescent lamps. Aparatajul auxiliar necesar funcţionării adecvate a surselor Auxiliary equipments needed for an adequate function
Pentru a evalua corespunzător performanţa energetică a To properly assess the energetic performance of a building, de lumină este reprezentat de balast, igniter şi condensator. of lighting sources is represented by ballast, igniter and
unei clădiri trebuie să se analizeze şi să se evalueze consumul the energy consumption for general and emergency lighting Balasturile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: capacitor. Ballasts must answer to the following conditions:
de energie electrică pentru iluminatul general şi iluminatul de must be analised and evaluated, both for new and exploitated • să asigure stabilizarea descărcării; • to ensure discharge stabilization;
siguranţă, atât în cazul clădirilor aflate în exploatare, precum buildings. To create the interior lighting there are some • să introducă un procentaj redus de armonici; • to introduce a low level of harmonics;
şi în cazul celor nou construite. La crearea mediului luminos quantity and quality factors that give functionality and esthetic
interior concură o serie de factori cantitativi şi calitativi, ambiance to the space. The analysis of energetic efficiency can • să fie echipat cu sisteme de atenuare a paraziţilor radio • to be equipped with attenuation systems of radio or TV
contribuind astfel la asigurarea funcţionalităţii şi esteticii be done only when the ligting ambient answers to minimum sau TV; interference;
încăperii. Analiza performanţei energetice a clădirii se poate requests of visual and esthetic comfort. • să prezinte o funcţionare silenţioasă pe o perioadă cât mai • to have a silent function for a long period of time.
face numai în condiţiile realizării unui mediu luminos care să lungă de timp.
răspundă cerinţelor minime de confort vizual şi estetic. Din punct de vedere funcţional, aceste echipamente trebuie From the functional point of view, these equipments must
Proiectarea corespunzătoare a sistemelor de iluminat The adequate design of artificial lighting systems, in order să prezinte compatibilitate electrică, astfel încât funcţionarea have electric compatibility for a nominal functionality of
artificial, \n vederea asigurării confortului vizual prin to ensure visual comfort by respecting quality and quantity surselor de lumină să se facă la parametrii nominali. Balastu- lighting sources. Used ballasts can be: electromagnetic and
respectarea factorilor cantitativi şi calitativi impuşi de factors required by the active normatives and to introduce rile utilizate pot fi: electromagnetice şi electronice. electronic.
normativul \n vigoare, precum şi a implementării unor soluţii performant energetic solutions, must be done considering
performante din punct de vedere energetic, se fac luând în
considerare următoarele aspecte:
the folowing aspects: Balasturi Electromagnetice Electromechanical Ballasts
Balasturile electromagnetice folosite tradiţional au un factor Electromagnetical ballasts, traditionaly used, have a small
• alegerea adecvată a echipamentelor electrice din punct • the adequate selection of the electric equipments, from the
de putere mic şi un consum de energie relativ mare, fiind power factor and a high energy consumption, being installed
de vedere funcţional, astfel încât instalaţia de iluminat să functional point of view, in order to obtain a high energetic
instalate la aproape toate sistemele de iluminare cu l`mpi in almost every fluorescent lighting system. For the existing
prezinte un grad ridicat al eficienţei energetice; efficiency;
fluorescente. Balasturile electromagnetice performante pot buildings, the use of electromagnetic ballasts, morally aged
• alegerea adecvată a tipului de sistem de iluminat din punct • adequate selection of lighting system regarding luminous fi utilizate în vederea gestionării judicioase a energiei elec- can be an important source of low energy performance of
de vedere al distribuţiei fluxului luminos în spaţiu; flux distribution; trice. În cazul clădirilor existente, utilizarea unor balasturi the building.
• implementarea unor sisteme de iluminat mixte dac` este • introducing mixed lighting system if necessary; electromagnetice uzate moral poate fi o sursă importantă de
cazul; • using precise computation methods to obtain the lighting scădere a performanţei energetice a clădirii.
• utilizarea metodelor de calcul precise pentru stabilirea solution; Prin Directiva 2000/55/EC, Comunitatea Europeana impune With 2000/55/EC Directive, European Community introdu-
soluţiei luminotehnice; • using specialized computation programs for a correct produc`torilor, vânz`torilor şi implicit instalatorilor, desig- ced restrictions for producers, wholesalers, installers,
• utilizarea programelor de calcul specializate pentru o dimensioning of lighting solutions in order to avoid supra or nerilor şi utilizatorilor, restricţii normative de eficienţ` ener- designers and users, on matters regarding energy efficiency
dimensionare corectă a soluţiilor de iluminat în vederea under-dimension of artificial lighting systems. getic` la balasturile l`mpilor fluorescente. of fluorescent lamp’s ballasts.
evitării supradimensionării sau subdimensionării sistemelor Federaţia European` a Produc`torilor de Corpuri de Ilumi- Consequently, the European federation of Lighting Fixture
de iluminat artificial. nat (CELMA) a creat 7 clase de eficienţ` pentru balasturile Producers (CELMA), based on the circuit power supply, has
l`mpilor fluorescente, \ncepând de la cea mai ridicat` efici- created 7 classes of efficiency for fluorescent lamps ballasts,
enţ` (A1, A2, A3, B1, B2, C şi D) referitoare la alimentarea starting with the higher efficiency (A1, A2, A3, B1, B2, C
circuitului: and D):
• Clasele A1, A2 şi A3 corespund balastului electronic pen- • A1-A2-A3 classes correspond to the electronic ballasts
tru o func]ionare a l`mpilor fluorescente la aproximativ 36 that runs the fluorescent lamps at a rate of about 36 KHz.
Khz.
• B1-B2 classes match electromechanical reactors with
• Clasele B1 şi B2 corespund reactoarelor electromagnetice low losses, made from high quality copper coils rolled on
cu pierderi joase, din bobine de cupru de \nalt` calitate rula- laminate nucleus.
te pe nuclee de aluminiu.
• Clasa C corespunde reactoarelor convenţionale pe care • C class corresponds to conventional reactors that the
Directiva European` le-a retras de pe piaţ` din 20.11.2005. European Directive stopped from trading since 20.11.2005;
• Clasa D, retras` de pe piaţ` din data 21.05.2002. • D class stopped from trading since 21.05.2002.

150 151
Balasturi Electronice Electronic Ballasts Sistemele Analog 1-10V Dimabile Analog Dimmable 1-10V System
Balasturile electronice permit un bun nivel al confortului The electronic ballasts allow a high level of lighting comfort Prin echiparea cu sistemele analog dimabile şi conectarea la By using analogue dimmable systems and connecting to
de iluminat şi sunt fabricate conform Directivei Europene and are manufactured according to 2002/95/EC European tensiune continu`, sursele de iluminat devin imune la pertur- continous voltage, the lighting sources become immune to
2002/95/EC – RoHS, care se refer` la restricţionarea utiliz`- Directive – RoHS, that introduce restrictions in the use of b`ri, iar nivelul de iluminare poate fi ajustabil manual, de la perturbances and the lighting level can be manualy adjustable,
rii anumitor substanţe periculoase \n produsele electronice, certain hazardous substances in electronic products placed luminozitate minim` (1V) c`tre luminozitate maxim` (10V). from minimum brightness (1V) to maximum (10V). Also,
puse pe piaţ` dup` 01 Iulie 2006. on the market after 1st of July, 2006. the system can be connected with twilight detectors to
De asemenea, pot fi inseraţi \n sistem senzori crepusculari
mantain constant the lighting level. In this way, a high visual
Datorit` faptului ca balasturile electronice au un consum Due to the low energy consumption of electonic ballasts, their pentru men]inerea constant` a nivelului de iluminat \n func]ie
comfort is obtained because at any time of day, the luminous
energetic redus, utilizarea acestora asigur`, \n comparaţie cu use ensures, compared to conventional electromechanical de lumina natural` ce patrunde \n \ncapere. Astfel se obţine
flux is constant as well as a substantial decrease of energy
balasturile electromagnetice convenţionale, atât o economie ballasts, an energy saving of 25% and some functional un nivel \nalt de confort vizual, datorit` faptului c` \n orice
consumption. When more detectors are used (twilight
cu pân` la 25% a consumului global de energie electrică, cât advantages: moment al zilei fluxul luminos este constant, precum şi o
detectors equiped with moving detectors), energy saving
şi o serie de avantaje funcţionale: reducere substanţial` a consumului de energie electric`.
is higher due to the fact that the intensity of the lamps is
• creşterea eficacităţii luminoase a lămpilor fluorescente; • increasing luminous efficiency of fluorescent lamps; Atunci când se folosesc multi-senzori (senzori crepusculari reduced up to 99% when there is no activity into the multi-
• cre[terea fluxului luminos cu 10% prin func]ionarea l`mpi- • 10% higher luminous flux for fluorescent lamps functioning echipaţi cu senzori de mi[care), economia de energie este detector space.
lor fluorescente la frecvenţe \nalte; at high frquency; mult mai mare datorit` faptului c` intensitatea l`mpilor este
redus` cu pân` la 99% \n perioada \n care nu exist` mi[care
• reducerea pierderilor de joas` tensiune (mai puţin de • decrease of low power loss (less than10%);
\n spaţiul controlat de c`tre multi-senzor.
10%); • ability to adjust the brightness of the fluorescent light with
• posibilitatea oscil`rii fluxului luminos în funcţie de necesi-
tăţile utilizatorului;
the requests of the user;
• longer lifetime of the sources.
Sistemul Dali Digital Dimabil Dali Digital Dimmable System
• prelungirea duratei de funcţionare a surselor. Using the electronic ballast (high frequency) instead of Evoluţia tehnologic` a sistemului analog a dus la crearea sis- Technological evolution of analogue systems led to the
electromechanical ballast represent the most important temului de control Dali Digital Dimabil (echipat cu inter- control Dali Digital Dimmable system (equipped with
Utilizarea balastului electronic (de frecvenţă înaltă) în locul faţa digital`). Sistemul DALI: (Interfaţa Adresabil` Digital` addressable lighting interface) that can detect the quantity
balastului electromagnetic reprezint` cea mai important` solution to improve the efficiency level of fluorescent lamps!
de Iluminat) este capabil s` detecteze cantitatea de lumin` of natural light from the functioning area and to adjust
solu]ie de îmbunătăţire a nivelului de eficacitate al l`mpilor natural` prezent` \n aria de func]ionare şi s` regleze nivelul the lighting level with artificial sources. For the sources of
fluorescente! de iluminare setat, prin completare cu lumina artificial`. La lighting equipped with DALI digital system, the users can

Dimmable Electronic Ballasts


sursele de iluminat echipate cu sistemele digitale DALI, utili-
Balasturile electronice dimabile
program the best level of lighting and visual comfort, and the
zatorii \[i pot programa nivelul optim de iluminare şi de con- attractive guidance of the light ensures clear, homogeneous,
fort vizual, iar modul atractiv de orientare a luminii asigur` high quality beams.
Sistemele electronice dimabile de reglare a fluxului luminos, Dimmable electronic systems for the adjustment of luminous
unde luminoase de foarte bun` calitate, omogene şi clare.
integrate \n echiparea surselor de iluminat, confer` un set flux, available for lighting sources, give compex adjustments Due to the friendly interface the system can be programmed
complex de avantaje la utilizare, cum ar fi: in use like: Datorit` interfeţei prietenoase accesarea sistemului se poate manually (by typing) as well as from distance (by remote
• decrease of initial lighting power; face atât manual (prin tastare), cât şi de la distanţ` (prin tele- control). Using it an energy saving is obtained and therefore
• reducerea puterii luminoase iniţiale;
comand`). Prin utilizare se obţine reducerea consumului de a minimum total operating cost is obtained. This digital
• economisirea consumului de energie; • energy saving; energie electric` şi mic[orarea costurilor totale de exploa- system is used by the leading manufacturers of electronic
• creearea unei atmosfere adecvate fiec`rei st`ri; • creating an adequate ambiance for any mood; tare. Acest sistem digital este folosit de cei mai importanţi ballasts in order to meet a common standard of dimmable
• cre[terea confortului vizual. • increased visual comfort. producatori de balasturi electronice pentru a respecta un digital systems.
standard comun sistemelor dimabile digitale.
Durata de utilizare a surselor de iluminat alimentate cu ba- The exploitation period of the lighting sources supplied
lasturi electronice este de 15 ori mai mare comparativ cu with electronic ballast is 15 times higher compared to
cea a surselor cu incandescenţ`. Sunt utilizate cu prepon- incandescent sources. There are generally used in areas
derenţ` în spa]ii cu necesar de iluminat pe perioade lungi where along time lighting is needed or where changing the
de timp [i/sau în locurile în care schimbarea surselor este sources is difficile. Dimmable electronic systems have an
dificil`. Sistemele electronice dimabile \nregistreaz` o cerere increasingly high request on the market due to their special,
crescut` pe piaţa de profil, datorit` parametrilor tehnici şi technical and functional parameters.
funcţionali deosebiţi, ce le caracterizeaz`.

152 153
Evoluţia eficienţei iluminării Lighting Efficiency Evolution
Un fenomen foarte important este şi reducerea tensiunii, A very important phenomenon is also the reduction
care are ca efect reducerea curentului, iar curenţii mai mici of voltage, that has as effect the energy reduction, and
înseamnă o cantitate redusă de căldură disipată, ceea ce lower currents means a lower dissipate heat that impoves
îmbunătăţeşte considerabil durata de viaţă şi palierul de lu- considerably the lifetime and light quality of fluorescent
minozitate al lămpilor fluorescente. În acest fel, reducerea lamps. In this way, lower luminance owing to the reduced
luminozităţii datorată micşorării tensiunii de alimentare se supply voltage is ballanced in time as in the picture below.
compensează în timp, aşa cum se poate vedea pe schiţa de
mai jos.

154 155
LOCALIZARE
ADDRESS

r `
ntu
Ce
de
u a
s ea
{o
3
10

103, {oseaua de Centur` of Bucharest,


Pope[ti Leordeni City, Ilfov County,
Zip code: 077160, Romania, Europe.
Phone: (004) 021.5296.292
(004) 021.5296.200
Fax: (004) 021.5296.292;
(004) 021.5296.201
GPS: Long.: 26O10'48"E
Lat.: 44O20'53"N
e-mail: office@almalux.ro
website: www.almalux.ro
156
www.almalux.ro office@almalux.ro
ALMA LUX LIGHTING

Fax: (004) 021.52.96.292; (004) 021.52.96.201


Telefon: (004) 021.52.96.292; (004) 021.52.96.200
Şoseaua de Centură a Municipiului Bucureşti, Nr. 103
Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, Cod Poştal 077160, România
2009, ALMA LUX LIGHTING ©, all rights reserved. The use, filing and total or partial reproduction, using any mechanical or electronic means, of texts, drawings and pictures contained in this publication is strictly prohibited, unless specifically approved in writing by ALMA LUX LIGHTING.

S-ar putea să vă placă și