Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul Finanţe şi Bănci

Lucru individual
La disciplina „Fiscalitate”

„Studiu de caz”
Varianta 10

Elaborat: Meșină Doina


FB1603

Coordonat:

dr., conf. univ. Lucia Castraveț

Chişinău, 2018
Cuprins

Introducere ................................................................................................ 3
Conținutul lucrării: descrierea și completarea documentelor ..............4-24

Concluzi ..................................................................................................25

Bibliografie ..............................................................................................26

2
Introducere
Impozitul pe venit reprezintă un impozit general de stat introdus în scopul completării sau formării
resurselor financiare publice.
Prevederile privind impozitul pe venit în Republica Moldova sunt reglementate de Codul Fiscal:
Titlu I „ Dispoziții generale” și Titlul II „ Impozitul pe venit”. Acestea au intrat în vigoare la 1
ianuarie 1998, dar pe parcursul anilor au fost de mai multe ori modificate și perfecționate.
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice care obţin pe parcursul anului fiscal venit
din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi persoanele juridice care obţin venit din orice
surse aflate în afara RM şi persoanele fizice care obţin venit investiţional şi financiar din surse aflate
în afara Republicii Moldova.
Obiect al impunerii este venitul brut obținut de către persoanele juridice sau fizice din toate sursele
aflate în Republica Moldova, precum și venitul obținut de persoanele juridice din orice surse alfate
în afara RM și venitul investițional și financiar obtinut de persoanele fizice din surse aflate în afara
RM, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul aceste persoane.
Cotele de impozit- Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei;
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 225 1 – în
mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în contabilitate
de agentul economic.
Scutiri și alte deduceri:
1. Scutire personală (P)- 11280 lei anual;
2. Scutire personală majorată (M)- 16800 lei anual;
3. Scutire pentru soț/ soție- 11280 lei anual;
4. Scutire p.u persoanele întreținute cu excepția persoanelor cu dizabilități din copilărie (Nx)-
2520 lei anual;
5. Scutie p.u persoanele întreținute cu dizabilități din copilărie (Hx)- 11280 lei anual;

3
6. Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron și
trecută în anul de gestiune (A)- 1000 lei.

Conținutul lucrării: descrierea și completarea documentelor

Obiectivul Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți
efectuate de către patron în folosul angajatului, precum si din plățile achitate în folosul prersoanelor
fizice care nu practică actitivate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de
lucrări constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe
venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din
plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru
serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu Codul Fiscal nr. 1163- XIII din
24.04.1997.
Subiecţi ai impunerii la sursa de plată, conform art. 88 din Codul fiscal, sînt:
1) angajaţii care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într- o anumită
funcţie în schimbul unui salariu, pe bază de contract individual de muncă;
2) persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/
sau efectuează lucrări.
Obiect al impunerii este:
1) pentru angajaţi – venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul
acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptînd scutirile şi deducerile la care
au dreptul angajaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit
impozabile, indicate la art.18 din Codul fiscal;
2) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii
şi/sau efectuează lucrări– venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de
către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în
baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul
acestea.
Impozitul pe venit se reţine din veniturile angajaţilor calculate şi îndreptate spre achitare sub orice
formă: salarii, sporuri la salariu, prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.), recompense,
onorarii, comisioane, ajutoare materiale şi alte achitări în folosul angajatului, cu excepţia surselor de
venit calificate ca neimpozabile de legislaţia fiscală.

4
Date privind veniturile sub formă de salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul
angajatului, obținute de către angajații SRL „Moldova” pe parcursul anului 2018.

Nume, Categoria Tipul Data efectuării plății


Prenume scutirii venitului
angajat solicitate 28.01 02.02 28.02 31.03 30.04 05.06 30.06 31.07 31.08 30.10 02.11 30.11 28.12

Rotaru PH2A salariu 15010 15010 16010 11010 13010 15810 18210 17010 17410 20010 22010 19610 20410
Andrei premiu 10010 - - - - - - - - - - - 9010
ajutor
material - - - - - - - - - - - - 12010
Mocanu MN3H salariu 7610 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510 7510
Elena premiu - - - - - - 1010 - - 1010 - - -
ajutor
-
material - - - - - - 1510 - - - - 1510
Nicolescu PSmN salariu 4310 4560 5110 4490 4510 - 3760 710 3260 3810 4510 4060 4810
Mihai premiu - 860 - - - 1010 - - - - 710 - -

ajutor
material - - - - - - - - - - - - 5510

Pentru angajatul Rotaru Andrei


Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la reț inerea impozitului pe venit din salariu
ș i din alte plăț i efectuate de către patron în folosul angajatului,
precum ș i din plățile achitate în folosul persoanelor
fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru
serviciile prestate ș i/sau efectuarea de lucrări

CEREREA
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu pe anul 2018

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele Rotaru Andrei

Codul fiscal 2004604148989

Adresa domiciliului or. Chișinău, str. Ion Creangă 18, ap. 56


5
SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI:

A Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron


și trecută în anul de gestiune

 P Scutire personală

M Scutire personală majorată


S Scutire pentru soț/ soție
Sm Scutire pentru soț/ soție majorată

N Scutire pentru persoana întreținută, cu excepția persoanelor întreținute- invalizi din


copilărie
Numarul de persoane întreținute
 H2 Scutirea pentru persoana întreținută- invalid din copilărie

Informația despre soț (soție):

Nume, Prenume Rotaru Angela


Codul Fiscal 200100453678
Domiciliu or. Chișinău, str. Ion Creangă 18, ap. 56

Informația despre persoanele întreținute

Nume, Prenume Codul Fiscal


Rotaru Ilie 200100420034

Rotaru Ana 200123400567

În tabelul ce urmeză se indică documentele care se anexează la cerere

Denumirea Denumirea organizaţiei Seria, numărul şi


Documentului care a eliberat documentul data eliberării
documentului
Buletin de identitate ASP B 43129008
6
Certificat de invaliditate Policlinica municipală Nr. 3 XBC nr. 123452
Certificat de invaliditate Policlinica municipală Nr. 3 XBC nr. 132454

(data)___________ Semnătura ________________

PARTEA II. Se completează de patron

Denumirea patronului SRL Moldova


Codul fiscal 22244987628095

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii, care corespunde categoriei
scutirilor sînt verificate.

Cererea este înregistrată în registru sub numărul 415

(semnătura)_____________ (data)_______________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se înmînează persoanei care a depus cererea

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.


Denumirea patronului SRL Moldova
Numele, prenumele persoanei care a depus cererea –Rotaru Andrei
Codul fiscal persoanei care a depus cererea 2004604148989
Suma totală a scutirilor cerute (45120 lei 00) patruzeci și cinci mii una sută douăzeci lei zero bani
Categoria scutirii acordate PH2A

7
(data)___________ Semnătura ________________

FIŞA PERSONALĂ

de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul
angajatului pe anul 2018, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

în lei
1. Date generale privind patronul
1.1. Denumirea SRL Moldova
1.2. Codul fiscal 22244987628095
1.3. Denumirea patronului reorganizat -
1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat -
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele şi prenumele Rotaru Andrei
2.2. Codul fiscal 2004604148989
2.3. Domiciliul permanent or. Chișinău, str. Ion Creangă 18, ap. 56
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) 200100453678
2.5. Data angajării la serviciu 23.04.2015
2.6. Data concedierii din serviciu 24.02.2017
2.7. Data restabilirii la serviciu 30.12.2017
3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent 11 280
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent -
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent 11 280
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime -
a
angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată
4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii 01.01.2018
privind acordarea scutirii
Suma scutirii 45 120
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile III IV V VI VII VIII IX X XI XII
anului I II
Fiscal
scutirea nefolosită scutirea pentru I
în anul precedent lună a anului curent total

Suma 11 280 2 820 14 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2


lunară a 100 820 820 820 820 820 820 820 820 820
scutirilor
6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 45 120 lei
7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent

8
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent -
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent -
7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent, care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului -
viitor

8. Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data Suma venitului îndreptat Numărul Suma Suma Prime de Suma Contribuţii Venitul Impozitul Impozitul
efectuării spre achitare sau plăţii de luni scutirilor venitului asigurare venitului individuale impozabil calculat pe venit
plăţii în efectuate în folosul cumulativ obligatorie cumulativ de asigurări din aferent
folosul angajatului de la care de asistenţă de la care se sociale de venitul reţinerii/
angajatului Curentă cumulativ se medicală determină stat impozabil restituirii
de la determină contribuţiile obligatorii (+/-)
începutul primele de individuale
perioadei asigurare de asigurări
fiscale obligatorie sociale de
de asistenţă stat
medicală obligatorii
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.
28.01 15010 15010 1 3760 15010 675,45 15010 900,6 9673,95 1438,81 1438,81
28.01 10010 25020 1 3760 18870 849,15 18870 1132,2 19278,65 3167,65 1728,84
02.02 15010 40030 2 7520 33880 1524,6 33880 2032,8 28952,6 2495,73 -671,92
28.02 16010 56040 2 7520 49890 2245,05 49890 2993,4 43281,55 3785,33 1289,6
31.03 11010 67050 3 11280 60900 2740,5 60900 3654 56683,5 3483,51 -301,82
30.04 13010 80060 4 15040 73910 3325,95 73910 4434,6 57259,45 2851,67 -631,84
05.06 15810 95870 6 22560 89720 4037,4 89720 5383,2 63889,4 2576,68 -274,99
30.06 18210 114080 6 22560 107930 4856,85 107930 6475,8 80187,35 3065,62 488,94
31.07 17010 131090 7 26320 124940 5622,3 124940 7496,4 91651,3 1451,11 -1614,51
31.08 17410 148500 8 30080 142350 6405,75 142350 8541 103473,25 3373,14 1922,03
30.10 20010 168510 10 37600 162360 7306,2 162360 9741,6 113862,2 3479,51 106,37
02.11 22010 190520 11 41360 184370 8296,65 184370 11062,2 129801,15 3746,51 267
30.11 19610 210130 11 41360 203980 9179,1 203980 12238,8 147352,1 4033,71 287,2
28.12 20410 230540 12 45120 224390 10097,55 224390 13493,4 161829,05 4242,43 208,72
28.12 9010 239550 12 45120 227250 10226,25 227250 13635 170568,75 4373,53 131,1
28.12 12010 251560 12 45120 233110 10489,95 233110 13986,6 181963,45 4544,45 170,92

Salariu calculat pentru anul 251 560


2018
Scutire PH2A 45 120
CAS, angajat 117 201,6
PAM, angajat 87 878,7
Venit impozabil 1 459 707,7
Impozit pe venit 4 544,45

Pentru angajatul Mocanu Elena


Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la reț inerea impozitului pe venit din salariu
ș i din alte plăț i efectuate de către patron în folosul angajatului,
precum ș i din plățile achitate în folosul persoanelor
fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru
serviciile prestate ș i/sau efectuarea de lucrări

9
CEREREA
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu pe anul 2018

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele Mocanu Elena

Codul fiscal 200100345657

Adresa domiciliului or. Chișinău, str. Vasile Lupu 112, ap. 4

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI:

A Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron


și trecută în anul de gestiune

P Scutire personală

 M Scutire personală majorată

S Scutire pentru soț/ soție


Sm Scutire pentru soț/ soție majorată
 N3 Scutire pentru persoana întreținută, cu excepția persoanelor întreținute- invalizi din
copilărie
Numarul de persoane întreținute
 H Scutirea pentru persoana întreținută- invalid din copilărie

Informația despre soț (soție):

Nume, Prenume Mocanu Ion


Codul Fiscal 200102456110
Domiciliu or. Chișinău, str. Vasile Lupu 112, ap. 4

Informația despre persoanele întreținute

10
Nume, Prenume Codul Fiscal
Mocanu Elisa 200100456345

Mocanu Ala 202102345678

Mocanu Gheorghe 220123234542

Mocanu Vasile 220100345234

În tabelul ce urmeză se indică documentele care se anexează la cerere

Denumirea Denumirea organizaţiei Seria, numărul şi data


documentului care a eliberat documentul eliberării
documentului
Buletin de identitate ASP B 34251647
Certificat confirmativ Primăria or. Chișinău ABB nr. 12343
paticipare război Cernobîl
Certificat de naștere Pretura sectorului Ciocana NA-V nr. 0435647
Certificat de naștere Pretura sectorului Ciocana NA-V nr. 0453678
Certificat de naștere Pretura sectorului Ciocana NA-V nr. 0453218
Certificat de invaliditate Policlinica municipal nr. 4 XBC nr. 1232456

(data)___________ Semnătura ________________

11
PARTEA II. Se completează de patron

Denumirea patronului SRL Moldova


Codul fiscal 22244987628095

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii, care corespunde categoriei
scutirilor sînt verificate.

Cererea este înregistrată în registru sub numărul 234

(semnătura)_____________ (data)_______________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se înmînează persoanei care a depus cererea

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.


Denumirea patronului SRL Moldova
Numele, prenumele persoanei care a depus cererea –Mocanu Elena
Codul fiscal persoanei care a depus cererea 200100345657
Suma totală a scutirilor cerute (35640, 00) trei zeci și cinci mii șase sute patruzeci lei 00 bani
Categoria scutirii acordate MN3H

(data)___________ Semnătura ________________

FIŞA PERSONALĂ

12
de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul
angajatului pe anul 2018, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

în lei
1. Date generale privind patronul
1.5. Denumirea SRL Moldova
1.6. Codul fiscal 22244987628095
1.7. Denumirea patronului reorganizat -
1.8. Codul fiscal al patronului reorganizat -
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele şi prenumele Mocanu Elena
2.2. Codul fiscal 200100345657
2.3. Domiciliul permanent or. Chișinău, str. Vasile Lupu 112, ap. 4
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) 200102456110
2.5. Data angajării la serviciu 23.12.2016
2.6. Data concedierii din serviciu -
2.7. Data restabilirii la serviciu -
3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent -
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent -
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent -
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime -
a
angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată
4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii 14.09.2017
privind acordarea scutirii
Suma scutirii 35 640
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile III IV V VI VII VIII IX X XI XII
anului I II
Fiscal
scutirea nefolosită scutirea pentru I
în anul precedent lună a anului curent total

Suma 0 2 970 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2
lunară a 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
scutirilor
6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 35 640 lei
7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent -
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent -
7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent, care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului -
viitor

13
8. Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data Suma venitului îndreptat Numărul Suma Suma Prime de Suma Contribuţii Venitul Impozitul Impozitul
efectuării spre achitare sau plăţii de luni scutirilor venitului asigurare venitului individuale impozabil calculat pe venit
plăţii în efectuate în folosul cumulativ obligatorie cumulativ de asigurări din aferent
folosul angajatului de la care de asistenţă de la care se sociale de venitul reţinerii/
angajatului Curentă cumulativ se medicală determină stat impozabil restituirii
de la determină contribuţiile obligatorii (+/-)
începutul primele de individuale
perioadei asigurare de asigurări
fiscale obligatorie sociale de
de asistenţă stat
medicală obligatorii
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.
28.01 7610 7610 1 2970 7610 342,45 7610 456,6 3840,95 388,87 388,87
02.02 7510 15120 2 5940 15120 680,4 15120 907,2 7592,4 573,31 184,44
28.02 7510 22630 2 5940 22630 1018,35 22630 1357,8 14313,85 1178,24 604,93
31.03 7510 30140 3 8910 30140 1356,3 30140 1801,4 18072,3 1166,83 -11,41
30.04 7510 37650 4 11880 37650 1694,25 37650 2259 21816,75 1256,75 89,92
05.06 7510 45160 6 17820 45160 2032,2 45160 2709,6 22598,2 1337,94 81,19
30.06 7510 52670 6 17820 52670 2370,15 52670 3160,2 29319,65 1539,58 201,64
30.06 1010 53680 6 17820 53680 2415,6 53680 3220,8 30223,6 1566,70 27,12
31.07 7510 61190 7 20790 61190 2753,55 61190 3671,4 33975,05 1726,14 159,44
31.07 1510 62700 7 20790 62700 2821,5 62700 3762 35326,5 1760,89 34,72
31.08 7510 70210 8 23760 70210 3159,45 70210 4212,6 39077,95 1924,25 163,36
30.10 7510 77720 10 29700 77720 3497,4 77720 4663,2 39859,4 2147,46 223,21
30.10 1010 78730 10 29700 78730 3542,85 78730 4723,8 40763,35 2163,74 16,28
02.11 7510 86240 11 32670 86240 3880,8 86240 5174,4 44514,8 2350,92 187,18
30.11 7510 93750 11 32670 93750 4218,75 93750 5625 51236,25 2460,91 109,99
28.12 7510 101260 12 35640 101260 4556,7 101260 6075,6 54987,7 2639,81 178,9
28.12 1510 102770 12 35640 102770 4624,65 102770 6166,2 56339,15 2660,08 20,27

Salariu calculat pentru anul 102 770


2018
Scutire MN3H 35 640
CAS, angajat 59 946,8
PAM, angajat 44 965,35
Venit impozabil 543 857,85
Impozit pe venit 2 660,05

14
Pentru angajatul Nicolescu Mihai
Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la reț inerea impozitului pe venit din salariu
ș i din alte plăț i efectuate de către patron în folosul angajatului,
precum ș i din plățile achitate în folosul persoanelor
fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru
serviciile prestate ș i/sau efectuarea de lucrări

CEREREA
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu pe anul 2018

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele Nicolescu Mihai

Codul fiscal 2004604143456

Adresa domiciliului or. Chișinău, str. Ion Roată 8, ap. 5

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI:

A Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron


și trecută în anul de gestiune

 P Scutire personală

M Scutire personală majorată


S Scutire pentru soț/ soție
 Sm Scutire pentru soț/ soție majorată

 N Scutire pentru persoana întreținută, cu excepția persoanelor întreținute- invalizi din


copilărie
Numarul de persoane întreținute
H Scutirea pentru persoana întreținută- invalid din copilărie

Informația despre soț (soție):

Nume, Prenume Nicolescu Ioana


Codul Fiscal 200100434448
Domiciliu or. Chișinău, str. Ion Roată 8, ap. 5

15
Informația despre persoanele întreținute

Nume, Prenume Codul Fiscal


Nicolescu Marin 200100456034

În tabelul ce urmeză se indică documentele care se anexează la cerere

Denumirea Denumirea organizaţiei Seria, numărul şi


documentului care a eliberat documentul data eliberării
documentului
Buletin de identitate ASP B 43129511
Certificat de inaștere Pretura sectorului Buiucani NA_V nr. 345562
Certificat de invaliditate Policlinica municipală Nr. 1 XBC nr. 135654

(data)___________ Semnătura ________________

PARTEA II. Se completează de patron

Denumirea patronului SRL Moldova


Codul fiscal 22244987628095

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii, care corespunde categoriei
scutirilor sînt verificate.

Cererea este înregistrată în registru sub numărul 345

(semnătura)_____________ (data)______________

16
Se înmînează persoanei care a depus cererea

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.


Denumirea patronului SRL Moldova
Numele, prenumele persoanei care a depus cererea –Nicolescu Mihai
Codul fiscal persoanei care a depus cererea 2004604143456
Suma totală a scutirilor cerute (30600, 00) trei mii șase sute lei 00 bani
Categoria scutirii acordate PSmN

(data)___________ Semnătura ________________

FIŞA PERSONALĂ

de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul
angajatului pe anul 2018, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

în lei
1. Date generale privind patronul
1.9. Denumirea SRL Moldova
1.10. Codul fiscal 22244987628095
1.11. Denumirea patronului reorganizat -
1.12. Codul fiscal al patronului reorganizat -
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele şi prenumele Nicolescu Mihai
2.2. Codul fiscal 2004604143456
2.3. Domiciliul permanent or. Chișinău, str. Ion Roată 8, ap. 5
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) 200100434448
2.5. Data angajării la serviciu 01.03.2015
2.6. Data concedierii din serviciu -
2.7. Data restabilirii la serviciu -
3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent -
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent -
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent -
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime -
a
angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată
4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii 12.10.2017
privind acordarea scutirii
Suma scutirii 30 600
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent

17
Lunile III IV V VI VII VIII IX X XI XII
anului I II
Fiscal
scutirea nefolosită scutirea pentru I
în anul precedent lună a anului curent total

Suma 0 2 550 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2
lunară a 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
scutirilor
6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 30 600 lei
7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent -
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent -
7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent, care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului -
viitor

8. Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data Suma venitului îndreptat Numărul Suma Suma Prime de Suma Contribuţii Venitul Impozitul Impozitul
efectuării spre achitare sau plăţii de luni scutirilor venitului asigurare venitului individuale impozabil calculat pe venit
plăţii în efectuate în folosul cumulativ obligatorie cumulativ de asigurări din aferent
folosul angajatului de la care de asistenţă de la care se sociale de venitul reţinerii/
angajatului Curentă cumulativ se medicală determină stat impozabil restituirii
de la determină contribuţiile obligatorii (+/-)
începutul primele de individuale
perioadei asigurare de asigurări
fiscale obligatorie sociale de
de asistenţă stat
medicală obligatorii
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.
28.01 4310 4310 1 2550 4310 193,95 4310 258,6 1307,45 -67,15 -67,15
02.02 4560 8870 2 5100 8870 399,15 8870 532,2 2838,65 145,47 212,62
02.02 860 9730 2 5100 9730 437,85 9730 583,8 3608,35 214,75 69,28
28.02 5110 14840 2 5100 14840 667,8 14840 890,4 8181,8 626,36 411,61
31.03 4490 19330 3 7650 19330 869,85 19330 1159,8 9650,35 661,52 35,16
30.04 4510 23840 4 10200 23840 1072,8 23840 1430,4 11136,8 776,15 114,63
05.06 1010 24850 6 15300 24850 1118,25 24850 1491 6940,75 868,23 92,08
30.06 3760 28610 6 15300 28610 1287,45 28610 1716,6 10305,95 969,17 100,94
31.07 710 29320 7 17850 29320 1319,4 29320 1759,2 8391,4 1068,27 99,1
31.08 3260 32580 8 20400 32580 1466,1 32580 1954,8 8759,1 1242,07 173,8
30.10 3810 36390 10 25500 36390 1637,55 36390 2183,4 7069,05 1557,24 315,17
02.11 4510 40900 11 28050 40900 1840,5 40900 2454 8555,5 1762,49 205,25
02.11 710 41610 11 28050 41610 1872,45 41610 2496,6 9190,95 1772,89 10,4
30.11 4060 45670 11 28050 45670 2055,15 45670 2740,2 12824,65 1832,35 59,46
28.12 4810 50480 12 30600 50480 2271,6 50480 3028,8 14579,6 2033,69 201,34
28.12 5510 55990 12 30600 55990 2519,55 55990 3359,4 19511,05 2107,66 73,97

Salariu calculat pentru anul 55 990


2018
Scutire PSmN 30 600
CAS, angajat 28 039,2
PAM, angajat 21 029,4
Venit impozabil 202 851,4
Impozit pe venit 2 107,66
18
CONCLUZII
Sistemul fiscal reprezintă o componentă a sistemului financiar al Republicii Moldova și include cîte
elemente esențiale: legislația, sistemul de impozite și taxe, organele fiscale și administrarea fiscală.
Toate aceste verigi sînt strîns legate între ele, deoarece, în baza legislaţiei fiscale, organele
fiscale administrează procedurile fiscale, avînd ca scop colectarea impozitelor şi taxelor, aceste
din urmă constituind surse de venit ale statului. Eficienţa sistemului fiscal depinde de eficienţa
fiecărui element constitutiv.
Sistemul fiscal reprezintă unul din principalele elemente ale economiei de piaţă. El se implică
ca principal instrument al statului de influenţă asupra dezvoltării economico-sociale. În legătură
cu aceasta e necesar ca sistemul fiscal al Republicii Moldova să fie adaptat la noile condiţii ale peţei
şi să corespundă practicii mondiale. Sistemul fiscal prin pârghiile sale oferă posibilităţi pe care
organele statului le pot utiliza în vederea satisfacerii unor cerinţe de interes general sau local ca şi
în conducerea activităţii economice şi sociale. O primă trăsătură a sistemului fiscal constă în aceea
că statul îşi procură resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor, de a căror realizare
depinde îndeplinirea funcţiilor sale. În procesul aşezării, urmăririi şi perceperii impozitelor, aceste
pârghii ale sistemului fiscal dau posibilitatea statului ca prin aparatul său specializat să exercite în
anumite limite, controlul asupra economiei.

19
Bibliografie

 Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


 http://www.fisc.md
 http://www.fisc.md/Legislatia_fiscala.aspx
 https://ru.scribd.com/document/249487119/Lucru-Individual-Fiscalitate
 Fiscalitate, note de curs Castraveț Lucia, USM
 http://www.dictionar-economic.contabilitateafirmei.ro

20