Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul „Finanţe şi Bănci”

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate I la
SRL “SILVIUS- ZEP”

Elaborat: Meșină Doina


Grupa: FB1603

Conducător ştiinţific: Cojocaru Maria

Chişinău, 2018
Cuprins

Introducere ...................................................................................................................pag. 3
Capitolul I Caracteristica generală a firmei SRL „SILVIUS- ZEP”
1.1 Forma organizatorico-juridică și genurile principale de activitate desfășurate.....pag.4
1.2 Structura și averea firmei........................................................................................pag.6
1.3 Activitatea economică internă și externă a entității................................................pag.8
Capitolul II Analiza poziției financiare și a performanțelor entității pe o perioadă de 2 ani
2.1 Analiza structurii și evoluției activelor și pasivelor..........................................pag.10
2.2 Analiza patrimoniului net ....................................................................................pag.13
2.3 Analiza structurală a activelor și pasivelor...........................................................pag.16
2.4 Analiza stabilității financiare și a gradului de îndatorare.....................................pag.18
2.5 Analiza ratelor de rotație ale activelor.................................................................pag.19
Concluzii și recomandări............................................................................................pag.21

Bibliografie...................................................................................................................pag.22

Anexe

2
Introducere

Un rol important în statornicirea cunoștințelor teoretice și obținerii competențelor practice îi


revine practicii de specialitate. Desfășurarea practicii de specialitate ne-a oferit posibilitatea să ne
aprofundăm cunoștințele obținute pe parcursul studierii disciplinelor de profil, să ne acomodăm cu
particularitățile de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice, să obținem abilități analitice
necesare, precum și unele deprinderi profesionale în domeniul în care intenționăm să activăm în
viitor.
În urma ordonării și consolidării cunoștințelor și abilităților obținute pe parcursul efectuării
practicii și efectuării unei analize economico-financiare a instituției, unde s-a efectuat practica, în
mod obligatoriu, este perfectarea Raportului privind practica de inițiere. Respectivul raport este
structurat pe două mari compartimente, având drept suport analitic și de cercetare baza
informațională a Societății cu Răspundere Limitată “SILVIUS- ZEP”.
Primul capitol: “Caracteristica generală a entității SILVIUS-ZEP” descrie forma
organizatorico-juridică a întreprinderii, genurile principale de activitate a firmei, structura și averea
întreprinderii, și sfera de producție a acesteia. În acest capitol am efectuat o analiză teoretică a
structurii Societății cu Răspundere Limitată și am determinat gradul de independență financiară a
întreprinderii respective.
Al II-lea capitol: “Analiza poziției și a performanțelor entității pe o perioadă de 2 ani” este
descrisă analiza evoluției a activelor entității, identificarea surselor de finanțare, stabilirea lichidității
și solvabilității entității respective, și analiza performanțelor financiare ale firmei în decursul a doi
ani. Analiza economico-financiară constă în evaluarea situației economice a firmei în baza unui set
de indicatori, precum cei ai lichidității și rentabilității.
La redactarea raportului privind practica de inițiere în specialitate am depus efort în vederea
prezentării atât a aspectelor organizării structurale, cât și a situației economico-financiare a SRL
“SILVIUS-ZEP” pentru ca, în final, să se poată crea imaginea generală a întreprinderii în cauză,
determina locul și rolul acesteia în economia națională.

3
Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALĂ A FIRMEI.
1.1 Forma organizatorico-juridică și genurile principale de activitate
desfășurate.
SRL ''SILVIUS – ZEP'' este o societate fondată în conformitate cu Legea Republicii Moldova:
''Cu privire la societățile cu răspundere limitată nr. 134-XVI din 14 iunie 2007”. Firma a fost fondată
în anul 1999 cu sediul și adresa juridică: strada Muncești, 799, municipiul Chișinău, Republica
Moldova.
Statutul întreprinderii SRL “SILVIUS- ZEP” este elaborate în conformitate cu prevederile
legii nr. 1265-XIV din 05 octombrie 2000 “Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și
organizațiilor”, “Regulamentul Societăților economice din Republica Moldova” aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 10 septembrie 1991 și contractual de
constituire al Societății cu Răspundere limitată “SILVIUS-ZEP”, numită în continuare “Firma”.
Firma este o persoană juridică din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat a
Republicii Moldova, cu numărul de identificare de stat- codul fiscal: 1006600040425, conform
Certificatului de Înregistrare din 30 august 2006. (Anexa 1)
Firma are denumirea sa, bilanț independent, ștampila cu denumirea și IDNO conform
prevederilor “Legii Republicii Moldova cu privire la societățile cu răspundere limitată” și anume:
forma juridică de organizare a întreprinderii este: Societate cu Răspundere limitată, prezentă juridic
conform Extrasului eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirm datele din
Registrul de stat la data de 11 mai 2017. (Anexa 2)
Firma este un subiect al impunerii cu TVA din momentul înregistrării la Serviciul Fiscal de
Stat a Republicii Moldova, cu numărul certificatului de identificare 0307709, aprobat de către
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin ordinal nr. 04 din 06 ianuarie 2004. (Anexa 3)
Ea își desfășoară activitatea în baza statutului în care sunt incluse dispoziții generale despre
firmă, genurile de activitate, structura firmei, averea, crearea și folosirea mijloacelor firmei,
activitatea internă și externă a firmei și deasemenea suspendarea activității acesteia.
Obiectele principale de activitate ale SRL “SILVIUS- ZEP” sunt:
 Prelucrarea lemnului, producerea articolelor din lemn și plută, producția de mobilier ș.a.;
 Comerțul cu ridicata și cu amănuntul;

4
 Prestare de servicii;
 Construcții industriale și civile;
 Agricultura și servicii auxiliare.

Firma are dreptul la fel să realizeze oricare alte tipuri de activități neinterzise de legislația în
vigoare în ordinea diversificației.
În scopul realizării obiectelor sale de activitate Firma în ordinea stabilită de lege:
 Posedă în mod independent, se folosește și dispune de fonduri fixe și mijloace circulare
propii, de resurse materiale și bănești, construiește, achiziționează, expropriază, ia și dă în
arendă atât în Moldova, precum și peste hotare, instituiază întreprinderi necesare pentru
activitatea sa;
 Produce și realizează producția și serviciile la preț comercial, prin plată-decontare fără
numerar sau contra numerar, inclusiv populației, acordă diferite tipuri de servicii, procură,
vinde, arendează și folosește diferite genuri de avere mobilă ș imobilă pe teritoriul Moldovei
și peste hotare;
 Deschide magazine personale industriale și alimentare, expoziții-v1nzare pentru organizarea
comerțului cu ridicata și cu amănuntul;
 Deschide conturi de decontare și curente în toate formele de instituții bancare în orice țară,
primește credite, încheie orice gen de contracte și convenții cu orice persoane juridice sau
fizice;
 Participă în orice formă de activitate a altor organizații, întreprinderi, firme-companii și
societăți din țările străine;
 Stabilește de sinestătător ordinea de angajare și eliberare a lucrătorilor, prețurile și tarifurile
la producția de mărfuri și serviciile oferite;
 Trimite în orice organe statale și sociale propunerile sale și primește de la ele informația și
referințele necesare în corespundere cu legislația în vigoare.

Personalul angajat al Firmei „SILVIUS-ZEP” deține un grad de calificare suficient pentru a


realiza obiectivele menționate și posibilități pentru soluționarea problemelor de realizare îi de
perspectivă.

5
1.2 Structura și averea firmei.
Figura 1.1 Organigrama Societății cu Răspundere Limitată „SILVIUS- ZEP”

Contabil-șef
Director general

Comisia de revizie

Adunarea generală a
Participanților

Organigrama este o reprezentare grafică a structurii formale a organizației. Cu ajutorul ei sunt


ilustrate: modul de divizare a muncii, numarul și dimensiunea compartimentelor și relațiilor
organizatorice.
Modul de întocmire este diferit de la o organizație la alta. Astfel sunt diagrame care oferă o
cantitate redusă de informații, iar altele oferă uneori chiar și poze însoțite de nume.

6
Structura organizatorică a SRL „SILVIUS-ZEP” este una ierarhică și de structură simplă de tip
grilă. Structura este adecvată și tipică pentru o societate de mărime mică.
Activitatea Firmei este dirijată și coordonată de către adunarea generală a Participanților care
este organul suprem de dirijare. În componența adunării sunt incluși și reprezentanții participanților.
Participanții pot fi permanenți sau numiți pe un anumit timp. Participanții posedă numărul de voturi
egal cu mărimea părții sale în Fondul Statutar.
La competența exclusivă a Adunării se referă:
 Determinarea direcțiilor principale a activității, întărirea planurilor și a dărilor de seamă
despre îndeplinirea lor;
 Schimbări în Statutul firmei;
 Determinarea condițiilor salarierii muncii directorului, precum și persoanelor de răspundere
a Firmei, filialelor și reprezentanților create de Firmă;
 Luarea hotărârii de a inchide firma, numirea comisiei de lichidare, întărirea balanței de
lichidare;
 Numirea directorului, contabilului-șef, la fel și alegerea și rechemarea membrilor comisiei de
revizie.

Adunarea Participanților nu este în drept să adopte hotărâri referitor la problemelene incluse în


ordinea de zi. Ordinea de zi se proclamă nu mai tîrziu de 20 de zile până la deschiderea adunării.
Directorul rezolvă toate problemele legate de activitatea Firmei, în afară de cele, care intră în
competența exclusivă a adunării Participanților.
Directorul Firmei poartă răspundere personală în fața Participnaților pentru îndeplinirea în
întregime a principiilor prezentului Statut.
Controlul activității directorului general se înfăptuiește de comisia de revizie nu mai rar de o dată
pe an, iar ce extraordinară- la cerința adunării Participanților, din proprie inițiativă sau la cererea
unuia din Participanți.
Comisia de revizie este obligată să ceară convocarea adunării extraordinare a Participanților,
dacă a parvenit pericol de subminare a intereselor Firmei sau descoperite abuzuri de putere sau de
autoritate din partea persoanelor de răspundere.

7
În urma fondării firmei în anul 1999, fondul statutar a constituit 5400 lei, împărțit după numărul
fondatorilor și anume:
1. Zămosteanu Ștefan – 80%
2. Casimovschi Egor – 20%

În urma depunerii cererii privind solicitarea modificărilor în actele de constituire ale Firmei
„SILVIUS-ZEP” la data de 04 mai 2016, și constatând, că sunt respectate cerințele ce țin de
înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220_XVI din 19 octombrie 2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul a
decis să modifice lista asociaților prezentând ca fondator doar un singur om- Melinte Plăcintă, căruia
îi revine 100% din fondul statutar. (Anexa 4)

1.3 Activitatea economică internă și externă a entității.


Firma „SILVIUS-ZEP” administrează activitatea sa economică în toate sferele și ramurile
Enonomiei Naționale. Această firmă poate conduce genuri de activități neprevăzute in documentele
întreprinderii dacă acestea nu sânt interzise de firmă.
Activitatea economică internă a firmei presupune că aceasta planifică independent activitatea sa
și determină perspectivele de dezvoltare, reeșind din cererea pe piață față de producția produsă,
munca, serviciile și necesitatea asigurării dezvoltării industriale și sociale, creșterii venitului
personal a lucrătorilor ei. Firma realizează producția sa: lucrările, serviciile, deșeurile de producție
pe prețuri și tarifuri stabilite de sinestătător sau pe bază de contract, iar în cazurile prevăzute de
legislația Republicii Moldova, pe preț de stat. Firma gestionează evidența contabilă în ordinea
stabiliă de legislația Republicii Moldova, pune la dispoziția organelor de stat informația necesară
despre impunerea impozitelor și gestionarea sistemei de percepere națională și prelucrare a
informației economice. Aceasta este în drept să nu prezinte informația ce conține o taină comercială
organelor fiscale și altor organe de stat cărora le este încredințat controlul firmei.
Activitatea economică externă presupune îndeplinirea sarcinilor sale statutare pentru acumularea
resurselor valutare.
Firma îndeplinește activitatea sa externă în modul următor:
 Înfăptuiește de sinestătător operații de import- export cu piețele țărilor străine;

8
 Intră în relații contractuale cu partenerii din țări străine pe piața externă, formează
întreprinderi și producție mixtă, intră în Uniuni și asociații pentru activitatea sa;
 Deschide și închide conturi de decontare și valutare în bănci;
 Din numele său pe teritoriul țării, cât și peste hotarele ei, întreprinde afaceri economice,
operații bancare și alte acte juridice cu întreprinderi și organizații străine, totodată semnează
contracte de vindere- cumpărare, schimb- antrepriză, asigurare, transportare, de asemenea
participă la negociere, achiziționează și acordă licențe „nou- hau”, participă la organizarea
expozițiilor și iarmaroacelor;
 Atrage mijloace valutare ale altor întreprinderi și organizații pentru folosirea pe baza
contractului, achiziționează valută în ordinea stabilită de lege;
 Primește și acordă credite în valută;
 În ordinea stabilită deleghează peste hotarele țării parteneri și specialiști din Moldova în
țările străine;
 Îndeplinește alte operații de achitare economică externă, admise de lege.

9
Capitolul II. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A
PERFORMANȚELOR ENTITĂȚII PE O PERIOADĂ DE 2 ANI.
2.1 Analiza structurii și evoluției activelor și pasivelor.

Analiza evoluţiei activelor în timp începe cu aprecierea activelor generală a evoluției acestora,
care se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului
financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp.
Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat:

RPI >RVV > RA > 100%,

unde: RPI – ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, %

RVV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, %

RA – rimtul de modificare a valorii activelor, %

Tabelul 2.1 Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului SRL ”SILVIUS- ZEP” pentru anii
2016-17

Nr. Ritmul
Indicatori 2016 2017
crt. creşterii, %
1. Valoarea totală a activelor, lei 1 183 911 1 219 787 103,03
2. Venituri din vînzări, lei 165 572 155 945 94,18

3. Profitul pînă la impozitare, lei 29 462 33 447 113,52

Concluzie:

În baza datelor din tabelul 2.1 rezultă că în dinamică se evidențiază o tendință de creștere a
patrimoniului aflat la dispoziția SRL „SILVIUS-ZEP”. Dacă în anul 2016 activele controlate de
entitate au constituit 1 183 911 lei, atunci la finele anului de gestiune 2017 întreprinderea a
înregistrat o creștere de 3,03 % constituind 1 219 787 lei. Am observat o scădere a vveniturilor din
vînzări cu 5,82 %, acestea constituind in anul 2017 155 945 lei. Raportul optimal dintre indicatori nu
se respectă. Întreprinderii i se recomandă să își utilizeze eficient patrimoniul pentru a-și majora
veniturile.

10
Analiza pe orizontală și pe verticală a bilanțului.

Tabelul 2.2. Bilanțul analitic al activelor SRL “SILVIUS-ZEP” pentru anii 2016-17

Valori aboslute, mii


Ponderea, p.p. Modificarea (+,-)
Nr lei Ritmul
Indicator
. creșterii/

Ponderii,
absolute,
(categorii de Rd.

mărimi

mii lei
Cr descreș-

2016

2017

2016

2017

p.p.
active)

În
t. terii

A 1 2 9
3

8
1. Active imobilizate
Mijloace fixe 040 154 735 152 410 13,06 12,49 -2 325 -0,57 98,49
Investiţii financiare 070 126 150 224 400 10,65 18,39 98 250 7,74 177,88
pe termen lung în
părţi neafiliate
Investiţii imobiliare 090 399 255 387 176 33,72 31,74 -12 079 -1,98 96,97
Total active 130 680 140 763 986 57,44 62,63 83 846 5,19 112,32
imobilizate
2. Active circulante
Materiale 140 16 432 6 875 1,38 0,56 -9 575 -0.82 41,72
Obiecte de mică 160 5 167 3 917 0,43 0,32 -1 250 -0,11 75,80
valoare şi scurtă
durată
Avansuri acordate 210 42 174 34 791 3,56 2,85 -7 383 -0,71 82,49
curente
Creanţe ale 220 93 664 74 685 7,91 6,12 -18 979 -1,79 79,73
bugetului
Creanţe ale 230 332 404 313 841 28,07 25,72 -18 563 -2,35 94,41
personalului
Alte creanţe curente 240 11 200 14 200 0,94 1,16 3 000 0,22 126,78
Numerar în casierie 250 2 626 398 0,22 0,03 -2 228 -0,19 15,15
şi la conturi curente
Alte active 290 104 7 112 0,01 0,58 7 008 0,57 6838,46
circulante
Total active 300 503 771 455 801 42,55 37,36 -47 970 -5,19 90,47
circulante
Total active 310 1 183 911 1 219 787 100 100 35 876 0 103,03
11
Concluzie:

În baza datelor din bilanțul contabil al întreprinderii SRL „SILVIUS-ZEP” am efectuat calcularea
separată a activelor acestei întreprinderi. Am calculat valorile absolute pentru anul de gestiune 2016
și pentru anul 2017, ponderea, modificarea pozitivă sau negativă și ritmul de creștere/ descreștere al
întreprinderii. Am observat o creștere a investițiilor financiare pe termen lung în părți afiliate atît în
valoare absolută cît și ponderea acestora, ritmul acestei categorii de active este de 177,88. Valori
pozitive a ponderii au indicat doar cîțiva indicatori cum ar fi: alte creanțe curente, alte active
circulante. Toată această informație ne spune că modificarea în valoare absolută și în pondere a
activelor din bilanțul contabil sunt în descreștere și indică valori negative, de aici rezultă că
întreprinderea are nevoie de a atrage atenție la gestionarea activelor sale și atragerea de investiții
financiare.

Analiza structurii activelor în baza ratelor de structură:

Tabelul 2.3. Analiza structurii activelor SRL „SILVIUS-ZEP” în anii 2016-17

Grupa activelor La începutul anului La sfârșitul anului Modificarea


ratei (+,-)
Rata imobilizărilor 57,44 62,63 +5,19

Rata imobilizărilor financiare 18,54 29,37 +10,83

Rata activelor circulante 42,55 37,36 -5,19

Rata stocurilor 4,28 2,36 -1,92

Rata creanțelor 95,17 95,98 +0,81

Rata activelor perfecte lichide 0,22 0,03 -0,19

Concluzie:

12
În urma efectuării calculelor privind analiza structurii activelor întreprinderii “SILVIUS-ZEP”
pentru anii 2016-2017 am măsurat importanța relativă a activelor imobilizate în totalul activelor
întreprinderii. Rata imobilizărilor permite aprecierea flexibilității financiare a întreprinderii, în
măsura în care se evidențiază componența de capital investit în mijloace fixe. Rata imobilizărilor
financiare pune în evidență politica întreprinderii de investiții pe piața de capital prin determinarea
ponderii imobilizărilor în totalul activelor imobilizate. Acest indicator a înregistrat o creștere a
modificării ratei ceea ce arată o angajare a firmei în operațiunile de capital. Rata stocurilor cuprinde
valori diferite de la un sector la altul, această rată a indicat o valoarea negativă a modificării de aici
rezultă că acest indicator nu crează probleme de lichiditate pentru întreprindere. Valori pozitive
pentru întreprindere au înregistrat ratele imobilizărilor și rata creanțelor.

Analiza calității patrimoniului

Tabelul 2.4. Analiza ratelor calității patrimoniului SRL ”SILVIUS-ZEP” în anii 2016-17
Modificarea
Indicatorul Algoritmul de calcul 2016 2017
ratei (+,-)
Rata patrimoniului
(MF la valoarea de bilanţ +
cu
SMM ) : Total active 14,89 13,37 -1.52
destinaţie de
producţie

MF la valoarea de bilanţ
Rata compoziţiei
Active curente 30,71 33,43 +2,72
tehnice a activelor

MF + SMM + Alte active ce au


Rata activelor ce au adus venituri
14,90 13,96 -0,94
adus venituri Total active

Concluzie:
În urma efectuării calculelor privin analiza ratelor calității patrimoniului întreprinderii „SILVIUS-
ZEP” am calculat modificarea ratei la trei indicatori importanți: rata patrimoniului cu destinație de
13
producție, rata compoziției tehnice a activelor și rata activelor ce au adus venituri. Rata
patrimoniului cu destinație de producție în anul 2017 a scăzut cu 1,52 în comparație cu anului de
gestiune 2016, rata compoziției activelor a crescut cu 2.72 față de anul 2016, iar rata activelor ce au
adus venituri în anul 2017 au scăzut cu 0,94 față de anul de gestiune 2016 ceea ce ne indică că firma
are nevoie de investiții și de verificarea patrimoniului pentru a nu înregistra pierderi.

2.2Analiza patrimoniului net

Tabelul 2.5 Calculul patrimoniului net al SRL ”SILVIUS-ZEP” în anii 2016-17

Influenţa
Abaterea asupra
Indicatori 2016 2017
absolută (+,-) patrimoniului
net
1. Total active, lei 1 183 911 1 219 787 35 876 +

2. Datorii pe termen 10 518 16 186 5 668 +


scurt, lei

3. Patrimoniul net, lei 1 173 393 1 203 601 30 208 x

Concluzie:

În urma efectuării calculelor pentru tabelul 2.5, unde am calculat patrimoniul net al firmei
„SILVIUS-ZEP pentru anii 2016-2017, am constatat ca patrimoniul net a crescut în valoare absolută
cu 30 208 lei ceea ce ne spune ca întreprinderea gestioneză eficient cu patrimoniul său deaorece
acesta atestă creșteri pe parcursul anilor de gestiune. LA fel am observat creșterea totală a activelor
întreprinderii pentru anul 2017 în valoare de 35 876 lei, și o creștere neașteptată a datoriilor pe
termen scurt în valoare de 5 668 lei.

14
Analiza pe orizontală și pe verticală a pasivelor (capitalului).

Tabelul 2.6. Bilanțul analitic al pasivelor SRL ” SILVIUS-ZEP” pentru anii 2016-17

N Valori aboslute, mii lei Ponderea, p.p. Modificarea (+,-)


Ritmul
r. În
Indicator (categorii creșterii/
C Rd. mărimi Ponder
de pasive) 2016 2017 2016 2017 descreș-
rt absolute ii, p.p. terii
. , lei
3 4
A 1 2 5 6 7 8 9

3. Capital propriu
Capital social şi 320 8 640 8 640 0,72 0,71 0 -0,01 100
suplimentar
Profit nerepartizat 350 1 164 753 1 164 753 93,38 95,48 0 2,1 100
(pierdere neacoperită)
al anilor precedenţi
Profit net (pierdere 360 x 30 208 - 2,47 30 208 2,47 -
netă) al perioadei de
gestiune
Total capital 390 1 173 393 1 203 601 99,11 98,67 30 208 -0,44 102,57
propriu
4. Datorii curente
Datorii comerciale 470 - 11 935 - 0,97 11 935 0,97 -
Datorii faţă de 500 1 600 1 600 0,13 0,13 0 0 100
personal
Datorii privind 510 536 536 0,04 0,04 0 0 100
asigurările sociale şi
medicale
Datorii faţă de buget 520 2 287 2 115 0,19 0,17 -172 -0,02 92,47
Alte datorii curente 570 6 095 - 0,51 - -6 095 -0,51 -

Total datorii curente 580 10 518 16 816 0,88 1,37 6 298 0,49 159,87
Total pasive 590 1 183 911 1 219 787 100 100 35 876 0 103,03

Concluzie:
După datele din tabelul 2.6 efectuate în baza bilanțului contabil al întreprinderii SRL „SILVIUS-
ZEP” am efectuat calcularea separată a pasivelor acestei întreprinderi. Am calculat valorile absolute

15
pentru anul de gestiune 2016 și pentru anul de gestiune 2017, ponderea, modificarea pozitivă sau
negativă și ritmul de creștere/ descreștere al întreprinderii. Am calculat și am observat că ponderea
capitalului social și suplimentar a scăzut în anul 2017 cu 0,01 față de anul de gestiune 2016,iar
profitului nerepartizat a înregistrat valori pozitive, acesta a crescut în anul 2017 cu 2,1 față de anul
2016. Valori negative la fel au înregistrat datoriile față de buget și alte datorii curente. Am observat
ca întreprinderea „SILVIUS-ZEP” nu are datorii pe termen lung ceea ce rezultă că întreprinderea
poate ușor da împrumuturi sau avansuri. Valori pizitve la fel au înregistrat datoriile comerciale cu o
creștere de 0,97 față de 2016 și profitul net al perioadei de gestiune la fel a înregistrat o creștere de
2,47 față de anul de gestiune 2016. Toată această informație ne spune că valoarea pasivelor din
bilanțul contabil sunt în descreștere și indică valori negative, de aici rezultă că întreprinderea are
nevoie de a atrage atenție la gestionarea pasivelor și datoriilor și atragerea de investiții financiare.

2.3Analiza structurală a activelor și pasivelor

În baza datelor se va reprezenta structura activelor (delimitate în 2 grupe: active imobilizate și active
circulante) și separat structura capitalului întreprinderii (delimitat în 3 grupe: capital propriu, datorii
pe termen lung și datorii curente) la situația de la începutul și finele anului.
Rate ale structurii capitalului Pentru reflectarea structurii pasivelor se mai calculează şi se
interpretează un şir de indicatori, care sunt prezentaţi în tabelul ce urmează.

Analiza capacității de plată a întreprinderii

Tabelul 2.7. Lichiditatea activelor SRL ‘’SILVIUS-ZEP” pentru anii 2016-17

Surplus (+) /deficit (-)


Active 2016 2017 Pasive 2016 2017 de mijloace de plată
2016 2017
A1 2 626 398 P1 0 0 2 626 398
A2 479 442 916 959 P2 10 518 16 816 468 924 900 773
A3 21 703 17 886 P3 0 0 21 703 17 886
A4 680 140 763 986 P4 1 173 393 1 203 601 -493 253 -439 615

16
Concluzie:

După completarea datelor din tabelul 2.7 privind lichiditatea activelor întreprinderii SRL
„SILVIUS-ZEP” am observat că compania nu are datorii curente cu termen de achitare expirat și
nici datorii pe termen lung , iar activele imobilizate sunt mai puține decit capitalul propriu al SRL-
ului ceea ce indică că bilanțul contabil este absolut lichid. A1>P1, A2>P2, A3>P3, A4<P4 – aceasta
este relația de bază care verifică dacă bilanțul contabil se consideră absolut lichid sau nu. Pentru
firma SILVIUS-ZEP această relație se respectă în totalitate, dacă primele trei se respectă atunci și
relația patru automat se respectă. Cea de a patra relație are un sens deosebit și arată că capitalul
propriu al întreprinderii este suficient nu numai pentu finanțarea completă a activelor pe termen
lung, ci și pentru o parte a activelor curente.

Lichiditatea activelor

Tabelul 2.8. Ratele de lichiditate ale SRL ”SILVIUS-ZEP”

Rata lichidității 2016 2017 Modificarea Încadrarea în


ratei (+, -) limitele
intervalului optim
Rata lichidității absolute 0,24 0,02 -0,22 0,2 - 0,5

Rata lichidității 45,83 56,67 10,84 0,7 – 0,8


intermediare
Rata lichidității totale 47,89 28,16 -19,76 1,0 – 2,0

Concluzie:
În tabelul 2.8 coeficientul lichidității absolute arată ce cotă din datoriile curente firma este capabilă
să achite la momentul dat nemijlocit cu numerar, rata nu se încadrează în limitele intervalului optim
ceea ce spune că firma nu poate achita datoriile din numerar. La fel firma nu poate achita datoriile
nici din creanțele pe termen scurt și hîrtii de valoare deoarece coeficientul lichidității intermediare
nu se incadrează în limitele intervalului optim. Firma nu dispune de active circulante sufieciente
pentru achitarea tuturor datoriilor în perioada raportată.

17
2.4 Analiza stabilității financiare și a gradului de îndatorare.

Tabelul 2.9. Ratele de autonomie și ale îndatorării ale SRL ”SILVIUS-ZEP”

Indicatori 2016 2017 Modificarea ratei


(+, -)
1. Coeficientul de autonomie (capital 0,99 0,98 -0,01
propriu / total pasiv)
2. Coeficientul de atragere a surselor 0,01 0,01 0
împrumutate (total datorii / total pasiv)
3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele 0,01 0,01 0
împrumu tate şi proprii (total datorii/
capital propriu)
4. Rata solvabilităţii generale (total pasiv 112,56 72,53 -40,03
/ total datorii)
5. Rata generală de acoperire a 1,01 1,01 0
capitalului propriu (total pasiv / capital
propriu)
Rata stabilităţii financiare 0,99 0,98 -0,01
Rata de autofinanţare a capitalului 1 1 0
permanent

Concluzie:
În urma efectuării calculelor pentru tabelul 2.9 am calculat rata de autonomie financiară și a
îndatorării firmei SRL „SILVIUS-ZEP” și am depistat că firma duce probleme cu solvabilitatea
generală înregistrînd o scădere a ratei cu 40,03 de aici rezultă că firma are probleme cu capacitatea
de investire. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate indică o stabilitate, timp de 2 ani nu nu
a crescut și nici nu a scăzut semnificativ epntru întreprindere ceea ce demonstrează că firma are
relații stabile cu alte companii sau țări care îi oferă resurse. Un neajuns al firmei îl reprezintă
indicatorul stabilității financiare deoarece pe parcursul anilor de gestiune SRL „SILVIUS-ZEP” a
înregistrat valori negative a acestei rate și de aici rezultă ca întreprinderea nu își utilizează rațional
resursele proprii și nu se poate autofinanța de aici rezultă și creșterea împrumuturilor. După
remarcile din tabelele anterioare am observat ca firma nu dispune de datorii pe termen lung de aici
rezultă că nu putem calcula majoritatea ratelor de îndatorare a firmei date, pentru ratele de
autonomie financiară ne-au fost de folos datele din bilanțul contabil si anume pasivele întreprinderii.

18
2.5 Analiza ratelor de rotație ale activelor.

Tabelul 2.10. Ratele de rotație a activelor SRL ”SILVIUS-ZEP”

Indicatori 2016 2017 Modificarea ratei


(+, -)
1.Venituri din vînzări, lei 165 572 155 945 -9 627

2.Valoarea medie a activelor, lei 1 183 911 1 201 849 17 938


3.Numarul de rotații ale activelor 0,13 0,12 -0,01
(rd.1: rd.2)
4.Rata înzestrării veniturilor din 7,15 7,71 0,56
vînzări cu active, lei (rd.2: rd.1)
5.Durata de rotație a activelor, lei 2769 3000 231
(360: rd.3)

Concluzie:
Datele tabelului 2.10 arată că la SRL „SILVIUS-ZEP”, în anul de gestiune 2017, s-a redus numărul
de rotaţii ale activelor cu 0,01 ori faţă de cel precedent 2016, corespunzător a crescut rata înzestrării
veniturilor din vânzări cu active de la 7,15 lei la 7,71 lei. De menţionat că, în perioada analizată, s-a
micșorat rotaţia activelor cu 231 zile.

Analiza ratelor de rotație ale datoriilor comerciale

Tabelul 2.11. Ratele de rotație ale datoriilor comerciale ale SRL ”SILVIUS-ZEP”

Indicatori 2016 2017 Modificarea ratei (+,


-)
1.Venituri din vînzări, lei 165 572 155 945 -9 627

2.Valoarea medie a datoriilor - 11 935 11 935


comerciale, lei
3.Numarul de rotații ale datoriilor - 13,06 13,06
comerciale (rd.1: rd.2)
4.Rata înzestrării veniturilor din - 0,07 0,07
vînzări cu datorii comerciale, lei
(rd.2: rd.1)
5.Durata de rotație a datoriilor - 27 27
comerciale, lei (360: rd.3)

19
Concluzie:
Datele tabelului 2.11 arată că la SRL „SILVIUS-ZEP", în anul de gestiune, a crescut numărul de
rotaţii ale datoriilor comerciale cu 13,06 ori, corespunzător s-a majorat rata înzestrării veniturilor
din vânzări cu datorii comerciale cu 0,07 lei, ceea ce înseamnă că pentru a genera venituri din
vânzări în valoare de un leu întreprinderea a avut nevoie cu 0,07 lei de datorii mai multe decât în
anul precedent. De menţionat că, în perioada analizată, s-a încetinit rotaţia datoriilor comerciale cu
27 zile.

20
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În baza stagiului practicii de specialitate I am luat cunoștință cu principalele aspecte ale


organizării activității economico-financiare a întreprinderii. Astfel, am analizat forma
organizatorico-juridică a societății, evoluția întreprinderii până în present, structura organizatorică și
sfera de producere a sa.
În prezentul raport efectuat în cadrul practicii la SRL “SILVIUS-ZEP”, au fost examinate toate
compartimentele posibile conform programei. În urma studierii întreprinderii date, a genurilor de
activitate a acesteia, a modului de organizare a contabilității firmei pot să menționez că
întreprinderea nu are ca scop unic doar obținerea de venituri dar și satifacerea necesităților
consumatorilor.
La întreprinderea “SILVIUS-ZEP” SRL organizarea contabilității se face conform cerințelor
“Legii contabilității” din 04.04.1995, a standardelor naționale de conatiblitate și nu în ultimul rând
prin planul de conturi al aactivității economico-financiare a întreprinderii.
Întreprinderea pe parcursul anului de gestiune 2017 a obținut venituri semnificative în comparație
cu anul de gestiune 2016, firma are puncta slabe dar în general prioritare sunt cele forte:
 Se întocmesc toate documentele primare și centralizatoare;
 Dispun de condiții satisfăcătoare atât pentru muncitorii firmei cât și pentru practicanții
firmei;
 Se face inventarierea la finele fiecărui an de gestiune.

În urma studierii întreprinderii și modului de funcționare a acesteia, în urma efectuării practicii de


specialitate nu am observat încălcări în actele normative și legislative care reglementează activitatea
contabilă a firmei. Am avut acces la toate documentele necesare pentru efectuarea raportului de
practică.
Această primă exepriență în domeniul economic reprezintț un pas important în devenirea
profesională a fiecărui student, după parerea mea, fundamental activității ulterioare în domeniu.

21
BIBLIOGRAFIE

Acte legislative și Hotărâri ale guvernului

1. Legea contabilității nr. 426 – XII din 04.04.1995, în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 25.05.1995, nr. 28- 321.
2. Legea contabilității nr. 113 – XVI din 27.04.2007, în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 29.06.2007, nr. 90- 93- 399.
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 470 – XV din 26.07.2001, în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 04.01.2002, nr. 1- 3.3

Cărți și materiale metodologice

4. Planul de conturi contabile al activității economico- financiare a întreprinderilor, aprobat


prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, nr. 174 din 25.12.1997, în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.1997, nr. 93 –96.
5. Standardul Național de Contabilitate 1 „Politica de contabilitate”, aprobat prin Ordinul
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova. Nr. 174 din 25.12.1997, în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 30.12.1997, nr.88-91/182.
6. Analiza rapoartelor financiare, intrumente, metode, procedee și tehnici de apreciare a informației
contabil- financiare în procesul decizional, ASEM

Surse din internet

7. http://www.fisc.md
8. http://www.contabilitate.md
9. http://www.lib.ase.md/wpcontent/uploads/publicatii/Publicatii%20Asem_2010/Progra
ma_contabilitate_%20%20Curagau.pdf
10. https://ru.scribd.com/doc/37550445/Raport-de-practica2010

22
ANEXE

23