Sunteți pe pagina 1din 83

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul „Finanţe şi Bănci”

RAPORT
privind efectuarea practicii de producție la
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

Meșină Doina
Grupa: FB1603

Conducător ştiinţific:

Chişinău, 2019
Cuprins

Introducere...........................................................................................................................................3
Capitolul I. Caracteristica, statutul și resursele B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.:
1. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii ale activității
băncii comerciale.......................................................................................................................6
2. Statutul băncii. Structura organizatorică și de conducere a băncii comerciale.......................12
3. Resursele băncii, modul formării lor.......................................................................................19

Capitolul II. Caracterisitca operațiunilor efectuate de către sucursala nr. 9 „Moldova-


Agroindbank”
4. Tipurile și modul de deschidere, modificare și încidere a conturilor bancare........................24
5. Operațiuni de decontare: tipuri și modalitatea de desfășurare................................................32
6. Operațiuni de casă: organizarea serviciilor de casă şi modul derulării operaţiunilor de
încasare şi de eliberare a numerarului....................................................................................41
7. Operațiuni de credit și investiționale: tipuri și condiții de derulare.......................................48
8. Tipurile și modul de organizare a operațiunilor valutare efectuate de către banca
comercială...............................................................................................................................61

Capitolul III. Analiza rezultatului activității băncii comerciale și a rapoartelor financiare


anuale ale băncii „Moldova-Agroindbank”
9. Analiza veniturilor, cheltuielilor, şi profitului băncii, determinarea marjei procentuale........67
10. Analiza indicatorilor de lichiditate..........................................................................................67
11. Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE) ................................................................68

Concluzii............................................................................................................................................69

Bibliografie........................................................................................................................................71
Anexe..................................................................................................................................................72

2
Introducere

Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat, mărturii existînd din antichitate. Există
mai multe păreri cu privire la originea băncilor: unii cercetători susţin că primii bancheri au fost cei
care efectuau schimbul de bănci, moment asociat apariţiei şi circulaţiei monedei metalice; alţi
cercetători susţin că noţiunea de bancă a apărut în momentul în care un grup de persoane a avut
ideea să primească disponibilităţi băneşti, sub formă de depuneri, de la cei ce doreau să facă
ecomonie şi în baza acestor depozite să ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri
suplimentare.
Primele dovezi scrise ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul apropiat (Babilon) şi
Egiptul antic. În acea perioada templele erau în aceeaşi măsură loc de rugăciune şi loc de păstrare a
banilor şi a tezaurelor. Această încredere pe care o inspirau templele favoriza intermedierea
monetară, asemănător băncilor de mai tîrziu.
În prezent banca – este una din principalele componente ale sistemei structurilor de piaţă.
Dezvoltarea activităţii acesteia este una din condiţiile principale în crearea mecanismului de piaţă.
Procesul reorganizării economiei s-a început cu reorganizarea (reformarea) sistemului bancar.
Această sferă a economiei se dezvoltă dinamic şi astăzi.
Banca există pentru clienţii săi. Ca instituţie şi activitate, ea a apărut pe o anumită treaptă de
dezvoltare a societăţii, datorită nevoilor oamenilor de a efectua diverse tranzacţii.

La 8 mai şi-a început activitatea B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., fiind, într-o oarecare
măsură, succesor al Băncii specializate de Stat Agroprombank din URSS. Capitalul social iniţial a
constituit 170 mln. ruble (170 mii lei). Banca a obţinut licenţa pentru efectuarea operaţiilor bancare,
inclusiv în valută. Banca deţinea o reţea ramificată pe întreg teritoriul republicii care consta din 41
de filiale, 7 reprezentanțe şi o casă de schimb valutar. Banca acorda servicii pentru cca 11,5 mii de
clienţi - persoane juridice. Volumul operaţiilor creditare atingea 3,5 mlrd. ruble.

Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" S.A. (MAIB) este lider incontestabil în sectorul


bancar al Republicii Moldova:

- MAIB dispune de autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor


tipurilor de operaţiuni în valută naţională şi străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe
pieţele internaţionale.

3
- Banca este membru al Asociaţiei Băncilor din Moldova, este cofondator al Bursei Valutare
Interbancare din Moldova şi al Bursei de Valori Mobiliare din Moldova.
- Are o rețea extinsă, constituită din 66 filiale și 115 agenții (2016), Moldova Agroindbank
este omniprezentă în toată țara.
- MAIB a reuşit să obţină şi să păstreze poziţia de lider în sectorului bancar autohton.
- În prezent banca deserveşte peste 600 mii de clienţi, din care cca 89% sunt persoane fizice.
- O mare parte din agenţii economici deserviţi de MAIB sunt companii cu proprietate privată
(87%), reprezentînd toate sectoarele economiei naţionale, majoritatea constituind-o
persoanele încadrate în activitate industrială şi agricolă. MAIB are în calitate de clienţi o
parte considerabilă dintre cei mai mari producători din Moldova ai vinului, zaharului,
tutunului, conservelor - ramuri cheie în industria şi exportul Moldovei.
- MAIB oferă o gamă largă de servicii financiare specializate pentru companii, investitori
instituţionali şi privaţi, servicii care sunt integrate cu celelalte operaţiuni bancare şi care
reprezintă un avantaj unic - de a beneficia de soluţii individualizate ce satisfac cele mai
diverse cerinţe, oricât de ambiţioase ar fi ele.
- MAIB a efectuat importante investiţii în intreprinderi din industria uşoară, de prelucrarea
pielii, în proiecte de proporţii precum "Glass Container Company" S.A., Compania
"Vininvest", S.A. "Moldavian Airlines", "Garantinvest", "Profit "S.A., "Tricon" S.A. untr-
un şir de vinării, fabrici de conserve, etc.
- MAIB deţine un rol activ în plasarea în ţară a liniilor de creditare ale Băncii Internaţionale
de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ale Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare prin
finanţarea valutară a întreprinderilor business-ului mic şi mediu, acordarea garanţiilor şi a
scrisorilor de credit.
- MAIB colaborează şi se bucură de asistenţa unor instituţii financiare şi fundaţii externe
precum EU TACIS, VOCA, USAID, UK KNOW-HOW FUND, CITIZEN-NETWORK în
diverse domenii de activitate şi, în special, la obţinerea asistenţei tehnice pentru elaborarea
şi implementarea noilor produse şi servicii bancare, perfecţionarea tehnologiilor bancare.
- MAIB colaborează activ cu Alianţa de Microfinanţare "SOROS" şi CNFA-Moldova în
susţinerea prin credite şi alte servicii bancare a fermierilor, a Asociaţiilor de Economii şi
Imprumut ale Cetăţenilor şi a altor categorii de business rural. Activitatea băncii este înalt
apreciată în interiorul şi în exteriorul ţării. Revista "Euromoney" a declarat banca drept
"Best Domestic bank in Moldova" în 1999 şi 2000. Un alt eveniment important pentru BC

4
"Moldova Agroindbank" S.A. a fost desemnarea cu titlul " Cea mai bună bancă a anului
2002 din Republica Moldova", aprecierea aparţinând prestigioasei reviste de specialitate
"The Banker", membru al grupului editorial "Financial Times Business" LTD, care anual
nominalizează cele mai bune instituţii bancare din întreaga lume. "Global Finance" a
nominalizat Moldova Agroindbank printre cele mai bune bănci, pe piaţa ţărilor în curs de
dezvoltare, din Europa Centrală şi de Est al doilea an consecutiv.
Revista a selectat MAIB la nominaţia "Cea mai bună bancă din Republica Moldova în anul
2008". Selecţia a fost efectuată în 21 de ţări, criteriile aplicate pentru stabilirea câştigătorilor fiind:
creşterea activelor, profitabilitatea, calitatea serviciilor oferite clienţilor, competitivitatea preţurilor,
implementarea produselor inovative. Prestigioasa revistă financiară „Euromoney” a acordat BC
Moldova-Agroindbank S.A. titlul „Cea mai bună bancă din Moldova 2008” (The best bank in
Moldova 2008). Distincţia i-a fost înmânată preşedintelui băncii, Natalia Vrabie, la o ceremonie
oficială care a avut loc la Viena, pe 1 iulie 2008.
Este a patra distincţie pe care revista „Euromoney” o acordă băncii din anul 2000. Revista
„Euromoney” se bucură de o mare autoritate în mediile financiare ale lumii, cu o experienţă în
domeniu de peste 30 de ani. BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA a fost recunoscută „Cea mai
bună bancă din Moldova” de către revista britanică „FINANCE CENTRAL EUROPE” al treilea an
consecutiv, la următoarele categorii:
- Cea mai bună bancă în Moldova 2008;
- Cea mai bună bancă în Moldova după creşterea capitalului 2008;
- Cea mai bună bancă în Moldova după creşterea activelor 2008;
- Cea mai bună bancă în Moldova după profitul brut 2008.

5
Capitolul I. Caracteristica, statutul și resursele B.C. „Moldova-
Agroindbank” S.A.
1.1 Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii ale
activității băncii comerciale

Printre acte normative de reglementare a activității băncii sunt: extrasul din registrul de stat al
persoanelor juridice nr. 379024 din 23.02.2018; certificatul de înregistrare al filialei nr.15; licența de
activitate, etc.
Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor aprobat prin HCA
al BNM nr. 84 din 28.04.2011, stabileşte condiţiile de deschidere a filialelor, reprezentanţelor şi
oficiilor secundare ale băncilor din Republica Moldova, modul de aprobare prealabilă a deschiderii
filialelor şi reprezentanţelor, de notificare a deschiderii oficiilor secundare, activităţile permise
acestora, precum şi modul de închidere a subdiviziunilor respective.
Banca poate deschide filiale, reprezentanţe numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a
Moldovei. Modul de organizare şi funcţionare a filialei, reprezentanţei se stabileşte în regulamentul
filialei, reprezentanţei, iar pentru oficiul secundar - în regulamentul filialei în cadrul căreia a fost
deschis oficiul secundar, în regulamentul oficiului secundar respectiv sau în regulamentul-tip al
oficiului secundar, ce reglementează activitatea tuturor oficiilor secundare aprobat de Consiliul
băncii. Denumirea filialei, reprezentanţei trebuie să includă indicarea faptului că este filiala,
respectiv, reprezentanţa băncii care а deschis-o.
Banca prezintă la Banca Naţională, pe suport hîrtie, anual, cel tîrziu pînă la data de 15 ianuarie
după anul gestionar informaţia privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare, conform anexei
la prezentul regulament.
Filiala, reprezentanţa şi oficiul secundar se deschide prin hotărîrea organului de conducere al
băncii căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii. Statutul băncii trebuie să
conţină informaţia privind filialele, reprezentanţele băncii.
Pentru a deschide filială, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii următoarelor
cerinţe:
a) să posede capitalul de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în
conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la
risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din
26 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310);

6
b) să activeze cel puţin un an după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi cel
puţin o dată să fie supusă controlului complex pe teren de către Banca Naţională;
c) să respecte în perioada ultimelor 6 luni limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor
normative ale Băncii Naţionale privind capitalul de gradul I, suficiența capitalului ponderat la risc,
lichiditatea curentă (principiul II);
d) să nu fie măsuri de remediere prevăzute la art.379 alin. (1) lit.c), d), 38 alin. (2) pct. 3) lit. b) şi
pct. 4) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 în decursul ultimelor
douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii.
Pentru a deschide reprezentanţă, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii cerinţelor
menţionate mai sus.
Pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei banca depune la
Banca Naţională o cerere.
Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei trebuie să
fie întocmită în limba de stat şi semnată de către preşedintele consiliului băncii. La cerere se
anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:
a) extrasul din procesul-verbal al organului de conducere al băncii la care a fost luată decizia privind
deschiderea filialei, reprezentanţei şi privind aprobarea regulamentului filialei, reprezentanţei;
b) copia autorizată de bancă a regulamentului filialei, reprezentanţei, aprobat de consiliul băncii,
care va conţine, cel puţin, denumirea, sediul, lista activităţilor permise filialei, reprezentanţei, lista
oficiilor secundare cu indicarea denumirii oficiului secundar, care va conţine indicarea tipului şi a
apartenenţei la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar;
c) informaţia cu privire la sediul filialei, reprezentanţei (adresa poștală, numerele de telefon, fax,
adresa electronică);
d) copiile autorizate de bancă ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune
asupra încăperii în care filiala, reprezentanţa va avea sediu sau extrasul din registrul bunurilor
imobile ce confirmă înregistrarea drepturilor respective;
e) informaţia cu privire la numele / prenumele persoanei înaintate în funcţia de conducător al filialei,
reprezentanţei;
f) în cazul deschiderii filialei - setul de documente necesar pentru confirmarea în funcţie de
conducător al filialei, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al

7
Băncii Naţionale a Moldovei nr.134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr.91-94, art.619);
g) argumentarea economică privind deschiderea filialei, reprezentanţei, care va conţine, dar nu se va
limita la următoarele informaţii şi date: scopul şi oportunitatea deschiderii filialei, reprezentanţei;
coordonarea indicatorilor preconizaţi ai activităţii filialei, reprezentanţei cu prevederile business-
planului băncii; activităţile preconizate şi volumul acestora, rentabilitatea etc.
Banca notifică Banca Naţională despre orice modificare (completare) operată în regulamentul
filialei (sau redacţia nouă a acestuia), inclusiv aferentă deschiderii oficiului secundar, în termen de
10 zile după înregistrarea modificării la organul înregistrării de stat, printr-o scrisoare de notificare
cu anexarea documentelor menţionate mai sus.
În cazul deschiderii oficiului secundar, banca notifică Banca Națională, specificînd următoarele:
tipul oficiului secundar; denumirea oficiului secundar, care va conţine indicarea tipului şi a
apartenenţei la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar; organizarea şi
funcţionarea oficiului secundar, inclusiv activităţile permise, în cazul în care oficiul secundar va
activa în baza regulamentului filialei.
Scrisoarea de notificare menționată mai sus se întocmește în limba de stat şi se semnează de către
conducătorul organului executiv. La scrisoarea de notificare se anexează următoarele documente
întocmite în limba de stat:
1) copia autorizată de bancă a deciziei privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la
regulamentul filialei (sau redacţia noua a acestuia);
2) copia autorizată de bancă a modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei,
reprezentanţei (sau aprobarea redacţiei noi) înregistrate la organul înregistrării de stat.
Banca Naţională are dreptul să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor suplimentare, în
cazul în care documentele şi informaţiile prezentate mai sus, sînt insuficiente pentru a lua o decizie
privind aprobarea prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei.
În termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente menționate mai
sus, Banca Națională eliberează ori refuză să elibereze aprobarea prealabilă privind deschiderea
filialei, reprezentanţei informînd în scris banca despre decizia sa.
Drept motiv de respingere a cererii pentru aprobarea prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei
serveşte:
a) necorespunderea activităţii băncii condiţiilor stabilite în capitolul II;

8
b) necorespunderea activităţilor preconizate ale filialei, reprezentanţei activităţilor permise
acestora, iar în cazul în care regulamentul filialei va conţine şi activităţile oficiilor secundare –
necorespunderea acestora activităţilor permise;
c) neprezentarea documentelor şi informaţiilor prevăzute în capitolul III şi/sau prezentarea
documentelor şi informaţiilor incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente;
d) cazul în care rezultatele examinării posibilităţii de deschidere a filialei, reprezentanţei nu
permit Băncii Naţionale să fie pe deplin convinsă că banca se va conforma cerinţelor Legii
instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 sau situaţia financiară a acesteia va fi
satisfăcătoare.
În cazul în care Banca Naţională consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru
luarea deciziei de aprobare prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei, termenul stabilit la pct.20
poate fi prelungit cu 30 zile lucrătoare, cu informarea ulterioară a băncii.
Aprobarea prealabilă de către Banca Naţională a deschiderii filialei, reprezentanţei este valabilă
pe perioada de 6 luni de la data eliberării acesteia. În cazul în care filiala, reprezentanţa nu a fost
deschisă în acest termen aprobarea prealabilă îşi pierde valabilitatea, iar banca este obligată să
obţină aprobarea nouă în condiţiile prezentului regulament.
Sucursala, reprezentanţa băncii îşi pot începe activitatea după obţinerea aprobării prealabile a
Băncii Naţionale privind deschiderea filialei, reprezentanţei, înregistrarea de stat a acesteia şi
obţinerea copiei autorizate de pe licenţa băncii.
Înregistrarea filialei, reprezentanţei la organul înregistrării de stat se efectuează în modul stabilit
de lege, la prezentarea aprobării prealabile a Băncii Naţionale privind deschiderea filialei,
reprezentanţei, care în baza Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr.184-187, art.711) se consideră aviz pozitiv al Băncii Naţionale.
Oficiul secundar al băncii îşi poate începe activitatea după înregistrarea la organul înregistrării de
stat a regulamentului filialei, reprezentanţei sau modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei
(sau redacţia nouă a acestuia) aferente deschiderii oficiului secundar respectiv.
În termen de 10 zile după înregistrarea filialei, reprezentanţei, la organul înregistrării de stat,
banca prezintă la Banca Naţională documentele enumerate la cap. VII1 din Regulamentul cu privire
la licenţierea băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60,

9
art.74). Deschiderea filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate prin
înscrierea denumirii şi sediului acestora.
În cazul schimbării denumirii şi / sau sediului filialei, reprezentanţei, banca prezintă la Banca
Naţională o cerere pentru reperfectarea copiei autorizate de pe licenţa băncii anexând următoarele
documente întocmite în limba de stat: copia autorizată de bancă a deciziei de înregistrare a
modificărilor respective, modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanţei (sau
aprobarea redacţiei noi a acestuia) şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea
copiei autorizate de pe licenţa băncii, conform Legii instituţiilor financiare. Schimbarea denumirii şi
/ sau sediului filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate prin înscrisul
corespunzător.
În cazul deschiderii filialei, reprezentanţei fără obţinerea aprobării prealabile, iar în cazul
deschiderii oficiului secundar - fără notificarea Băncii Naţionale în condiţiile prezentului
regulament, Banca Naţională poate aplica sancţiuni prevăzute de Legea instituţiilor financiare
nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
Închiderea filialei, reprezentanţei şi a oficiului secundar presupune încetarea efectuării
activităţilor (operaţiunilor) de către filiala, reprezentanţa şi oficiul secundar respectiv.
Sucursala, reprezentanţa şi oficiul secundar al băncii se închide prin decizia organului de
conducere al băncii căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii.
În cazul în care a fost luată decizia privind închiderea filialei, banca notifică despre aceasta Banca
Naţională în termen de 10 zile lucrătoare. La notificarea respectivă banca anexează următoarele
documente şi informaţii:
1) extrasul din procesul-verbal sau decizia organului de conducere împuternicit al băncii, care
va conţine cel puţin următoarele:
a) decizia privind închiderea filialei;
b) măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea închiderii filialei, în special modul de
executare a obligaţiilor băncii asumate prin filială, cum ar fi plata acestora, transmiterea către
o altă filială, plata (preluarea) acestora de către o altă bancă;
c) termenele preconizate de începere şi încheiere a procesului de închidere a filialei, inclusiv de
executare a obligaţiilor faţă de clienţi (creditori);
d) organul de conducere (sau administratorul) responsabil de procesul de închidere a filialei;
2) informaţia privind activele şi obligaţiunile (pasivele) gestionate de filială la data luării deciziei
de închidere a acesteia, întocmită conform formatului Raportului FIN1 din Instrucţiunea privind

10
situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art. 2104), cu modificările şi
completările ulterioare.
În cazul în care a fost luată decizia privind închiderea oficiului secundar, banca notifică despre
aceasta Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare, anexând la notificarea respectivă extrasul
din procesul-verbal sau decizia organului de conducere împuternicit al băncii cu privire la închiderea
oficiului secundar.
În cazul luării deciziei privind închiderea filialei sau a agenţiei, banca, în termen de 10 zile, este
obligată să notifice clienţii (creditorii) deserviţi de filiala sau agenţia respectivă şi să ia măsuri
privind executarea obligaţiilor filialei respective. Notificarea trebuie să conţină informaţia privind
modul executării sau privind asumarea de răspundere pentru executarea acestor obligaţii şi trebuie să
fie efectuată prin una din următoarele modalităţi:
a) notificarea în scris a fiecărui client (creditor);
b) publicarea anunţului într-un ziar de circulaţie generală sau ziar din localitatea în care filiala
sau agenţia îşi are sediul sau prin alte mijloace de informare în masă şi afişarea acestuia la un loc
vizibil în sediul filialei sau agenţiei respective.
După încheierea procesului de închidere a filialei, banca, în termen de 10 zile lucrătoare,
informează despre aceasta Banca Naţională şi prezintă informaţia privind rezultatele procesului de
executare a obligaţiilor asumate prin filiala respectivă. Dacă obligaţiile respective au fost plătite
(preluate) de o altă bancă se prezintă confirmarea scrisă a acesteia din urmă privind plata (preluarea)
obligaţiilor.
În cazul luării deciziei privind închiderea reprezentanţei, banca, în termen de 10 zile lucrătoare,
notifică despre aceasta Banca Naţională. La notificarea respectivă banca anexează extrasul din
procesul-verbal al organului de conducere împuternicit al băncii, care va conţine decizia privind
închiderea reprezentanţei, termenele de începere şi încheiere a procesului de închidere a
reprezentanţei, organul de conducere (sau administratorul) responsabil de procesul de închidere.
Radierea filialei, reprezentanţei din registrul de stat se efectuează la organul înregistrării de stat în
modul prevăzut de lege.
După radierea filialei, reprezentanţei din registrul de stat, banca, în termen de 10 zile, prezintă la
Banca Naţională copia documentului ce confirmă radierea filialei, reprezentanţei.

11
Închiderea filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate printr-un înscris
de radiere.

1.2 Statutul băncii. Structura organizatorică și de conducere a băncii comerciale

Banca comercială “MOLDOVA-AGRINDBANK’’ S.A., numită în continuare “Banca”, este


constituită prin hotărârea Adunării constitutive din 27 februarie 1991(procesul-verbal nr.1).
Banca este contituită conform legislației în vigoare a republicii Moldova și își desfășoară
activitatea ca persoană juridică conform “Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei’’, “Legii
instituțiilor financiare”, “Legii privind societățile pe acțiuni”, altor legi și acte normative ale
Republicii Moldova și prezentului Statut.
Banca este organizată și activează ca societate pe acțiuni, este proprietar de bunuri materiale și
nemateriale, separate de patrimoniul acționarilor și poate în numele său să dobîndească și să exercite
drepturi patrimoniale și/sau nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamat și pîrît în
instanță judecătorească.
Banca dispune de și poate să deschidă filiale și reprezentanțe pe teritoriul Republicii Moldova și
peste hotare (în conformitate cu legislația statului respectiv) și să le atribuie împuterniciri în limitele
prevederilor statutare și legislației în vigoare.
Banca poartă denumirea “Banca commercială “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.”
(denumirea prescurtată – BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.) și este indicată ca atare în
bilanț, pe ștampila oficială, blanchete, anteturi, pe marcă etc.
Sediul Băncii cît și adresa pentru relații: strada Cosmonauților 9, 2006, mun. Chișinău,
Republica Moldova.
Banca își deschide conturi la Banca Națională a Moldovei precum și la alte bănci din Republica
Moldova și peste hotarele ei.
Banca este o instituție financiară care acceptă de la persoane fizice și juridice depozite sau
echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de pltă și utilizează aceste mijloace
total sau parțial pentru a acorda credite sau a face diverse investiții pe propriul cont și risc.
Banca poate avea întreprinderi în posesiune majoritară (dependente), precum și constitui și
deveni membră a unor uniuni, asociații și/sau societați în vederea coordonării activității și definirii
intereselor sale, în conformitate cu legislația în vigoare, atît în Republica Moldova, cît și în
străinătate.

12
Banca este independentă juridic, operațional, financiar și administrrativ față de orice persoană,
inclusiv față de Banca Națională a Moldovei, de Guvern, de alte autorități ale administrației publice.
Banca adoptă și aprobă decizii de orice natură ce țin de activitatea pe care o desfășoară în
interesul acționarilor și deponenților în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
Banca își defășoară activitatea în baza autogestiunii și autofinanțării integrale, este proprietar al
propriului patrimoniu.
Banca poartă răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor sale, inclusiv pentru depozitele
perosoanelor fizice și juridice, cu întreg patrimoniul de care dispune.
Acționarii Băncii nu poartă răspundere pentru obligațiile Băncii și suportă riscul pierderilor în
limitele valorii acțiunilor ce le aparțin.
Mijloacele bănești, alt patrimoniu al persoanelor fizice și juridice, aflate la Bancă, inclusiv
depozitele persoanelor fizice și juridice, pot fi sechestrate și supuse urmăririi numai în baza și în
ordinea prevăzută de legislația în vigoare.
Banca activează pe o durată nedeterminată, în limitele licenței eliberate de Banca Națională a
Moldovei.
În statutul băncii sunt incluse deasemenea și informații despre capitalul băncii, valorile mobiliare
ale băncii, activitățile financiare, repartizarea profitului net, organele de conducere ale băncii,
adunarea generală a acționarilor, consiliul băncii, comitetil de conducere al băncii, comisia de
cenzori, structura organizatorică a băncii, statutul juridic al acționarilor, evidența și sistemul de
raportare, personalul, asigurarea intereselor clienților, secretul comercial și bancar, obligațiile
fiduciare, încetarea activității băncii, litigiile și lista sucursalelor BC “MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A.
Adunarea general a acționarilor este organul suprem de conducere al Băncii și se poate întruni în
sesiuni ordinare anuale sau în sesiuni extraordinare, ținute în termenele prevăzute de lege.
Adunarea general a acționarilor se convoacă de către Comitetul de Conducere al Băncii în temeiul
deciziei Consiliului Băncii.
Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată,
sub formă de aviz, fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni
pe adresa și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participle la Adunarea
general, va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul “Capital Market” în
termenele stabilite de legislație și va fi plasată pe pagina web a Băncii. Anunțurile sus-menționate
trebuie să cuprindă informația prevăută de legislație.

13
Totodată, Consiliul Băncii poate decide plasarea pe pagina web a Băncii a tuturor sau a unora din
materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale.
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii se convoacă de către Comitetul de
Conducere al Băncii în temeiul deciziei Consiliului Băncii luate din propria-i inițiativă sau la cererea
: Comisiei de cenzori sau acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot la data
prezentării cererii, sau în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
Despre convocarea Adunării generale extraordinare acționarii se annunță în modul prevăzut de
legislație și prezentul Statut.
De competența Adunării generale a acționarilor țin următoarele chestiuni:
a) Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă sau a modificărilor și completărilor operate în
el, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea,
consolidarea sau fracționarea acțiunilor Băncii;
b) Aprobarea Codului Guvernării Corporative al Băncii, precum și modificarea sau completarea
acestuia;
c) Adoptarea hotăririlor cu privire la modificarea capitalului social;
d) Aprobarea modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele băncii;
e) Alegerea membrilor Consiliului Băncii și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor;
f) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Băncii și încetarea înainte de termen a
împuternicirilor lor;
g) Aprobarea regulamentelor Consiliului Băncii și Comisiei de cenzori;
h) Stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compesațiilor membrilor
Consiliului Băncii și Membrilor Comisiei de cenzori;
i) Adoptarea hotărîrilor privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a
membrilor Consiliului Băncii și Comisei de cenzori;
j) Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea
cuantumului retribuției serviciilor ei;
k) Adoptarea hotărîrii privind emisia obligațiunilor convertibile;
l) Examinarea dării de seamă financiare anuale a Băncii, aprobarea dărilor de seamă anuale ale
Consiliului Băncii și Comisiei de cenzori;
m) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net Băncii;
n) Adoptarea hotărîrii privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor
anuale sau privind acoperirea pierderilor Băncii;

14
o) Adoptarea hotărîrii privind reorganizarea sau dizolvarea Băncii;
p) Aprobarea actului de predare-primire, bilanțului de divizare, bilanțului consolidat sau
bilanțului de lichidare al Băncii;
q) Adoptarea hotărîrilor privind încheierea tranzacțiilor, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de
interese, ce depășesc 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar;
r) Adoptarea hotărîrii privind înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor
și/sau salariaților Băncii;
s) Alegerea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii și încetarea înainte de termen a
împuternicirilor lui;
t) Adoptarea hotărîrilor privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a
Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, la propunerea Consiliului Băncii;
u) Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate ale Băncii și planului de afaceri al Băncii,
inclusiv bugetul;
v) Adoptarea hotărîrii privind achiziționarea de către Bancă a acțiunilor emise de ea, în scopul
reducerii capitalului social sau cedării către salariații și acționarii Băncii a unui anumit
număr de acțiuni proprii.
Consiliul Băncii reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în
limitele atribuțiilor sale exercită conducerea generală și controlul(supravegherea) activității Băncii,
elaborează politica Băncii și poartă răspundere pentru eficacitatea actuvității sale.
Consiliul Băncii este subordonat Adunării generale a acționarilor. El este format din 7 membri,
aleși de Adunarea generală a acționarilor Băncii în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul
Statut, pe termen de pînă la 4 ani. Termenul concret, pentru care se alege Consiliul Băncii, se
stabilește prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.
Persoanele propuse pentru a fi alese în Consiliul Bănci trebuie să corespundă criteriilor stabilite
de Banca Națională a Moldovei privind calificarea, experiența, reputația în cercurile de afaceri,
inexistența antecedentelor penale și a probelor care ar demonstra că au purtat răspundere la locurile
anterioare de muncă pentru apariția de probleme financiare și administrative, inexistența mărturiilor
de escrocherii financiare, de evaziune fiscală etc.
Consiliul Băncii are următoarele atribuții:
a) Decide convocarea Adunării generale a acționarilor, întocmește lista candidaților pentru
alegerea organelor de conducere ale Băncii, discută în prealabil toate chestiunile, care
urmează să fie examinate de către Adunarea general a acționarilor, organizează întocmirea

15
documentelor necesare asupra acestor chestiuni, supraveghează îndeplinirea hotărîrilor
Adunării generale a acționarilor;
b) Aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
c) Decide cu privire la încheierea tranzacției, obiectul căreia sînt bunurile ce constituie peste
5%, dar nu mai mult de 10% și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din
valoarea activelor Băncii potrivit ultimului raport financiar;
d) Confirmă registratorul Băncii și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
e) Aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
f) Aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta
Statutul;
g) Aprobă, la propunerea Comitetului de Conducere al Băncii, decizia de emisiune a
obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra
rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
h) Decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea
capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;
i) Face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și
decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
j) Decide cu privire la constituirea sau participarea (în calitate de fondator) la constituirea
societăților comerciale, precum și privind aderarea Băncii la vreo uniune, asociație și/sau o
altă societate necomercială;
k) Decide achiziționarea și răscumpărarea calorilor mobiliare ale Băncii, în conformitate cu
legislația în vigoare a Republicii Moldova;
l) Aprobă regulamentele și alte acte normative interne ale Băncii;
m) Aprobă și modifică structura organizatorică a Băncii, precum și funcțiile subunităților
Băncii;
n) Aprobă limitele competenței administratorilor și ale funcționarilor Băncii de a se angaja în
activități financiare în numele și în favoarea Băncii;
o) Stabilește condițiile de angajare și de retribuire a muncii Șefului Departamentului Audit
Intern, inclusiv salariul lui de funție și compesațiile, aprobă ordnul Președintelui Comitetului
de Conducere al Băncii privind angajarea și concedierea Șefului Departamentului Audit
Intern;

16
p) Acceptă, în prealabil, deținerea de către Bancă a întreprinderilor în posesiunea majoritară
(dependente);
q) Aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Băncii;
r) Acceptă, în prealabil, planul strategic și planul de afaceri.
Comitetul de Conducere al Bănciii este organul executive collegial al Băncii care activează
conform legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Comitetului de Conducere al
Băncii. Comitetul de Conducere al Băncii poartă răspundere pentru funcționarea eficientă a Băncii.
Comitetul de Conducere al Băncii este constituit din 7 membri: Președinte, Prim-
vicepreședinte/vicepreședinți și membri. Funcțiile membrilor Comitetului de Conducere al Băncii
sînt stabilite de către Consiliul Băncii.
Președintele Comitetului de Conducere este ales de către Adunarea generală a acționarilor cu vot
deschis pe un termen de pînă la 5 ani. Termenul concret, pentru care se alege Președintele
Comitetului de Conducere, se stabilește prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.
Ceilalți membri ai Comitetului de conducere se desemnează de Consiliul Băncii, la propunerea
Președintelui Comitetului de Conducere, pe termen de pînă la 5 ani. Termenul concret, pentru care
se desemnează fiecare membru al Comitetului de Conducere al Băncii, se stabilește prin decizia
Consiliului Băncii.
Comitetul de Conducere:
a) Organizează îndeplinirea hotărîrilor Adunării generale a acționarilor și deciziilor Consiliului
Băncii;
b) Adoptă hotărîri și dă alte indicații obligatorii pentru toți salariații Băncii în problemele ce țin
de activitatea curentă și operative a Băncii și care nu reprezintă competența Adunării
generale a acționarilor sau a Consiliului Băncii;
c) Aprobă statutul de funcții al personalului Băncii, examinează și probă Programul anual de
selectare, repartizare, pregătire și perfecționare a personalului;
d) Aprobă criteriile și procedura de remunerare a muncii administratorilor și salariaților Băncii,
în conformitate cu structura Băncii și actele normative interne ale Băncii, cu excepția
salariilor și altor drepturi remunerabile;
e) Examinează și apreciază îndeplinirea funcțiilor de către subunitățile Băncii;
f) Examinează materialele rezultatelor auditului extern, reviziilor, controalelor și decide asupra
măsurilor de remediere;

17
g) Asigură transpunerea în viață a politicilor Băncii în domeniul creditării, depozitelor,
invetițiilor și în alte domenii, inclusiv prin adoptarea, în limitele prevăzute de prezentul statut
și actele normative interne, a hotărîrilor privind acordarea creditelor,
efectuarea/comercializarea investițiilor, procurarea bunurilor etc.;
h) Înaintează Consiliului Băncii sau, după caz, Adunării generale a acționarilor spre aprobare
proiecte și dări de seamă;
i) Creează și lichidează comitete și comisii, împuternicindu-le cu atribuțiile respective;
j) Adoptă hotărîri privind deschiderea, reorganizarea sau lichidarea filialelor și
reprezentanțelor, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, cu înaintarea ulterioară a
acestor hotărîri spre aprobare Consiliului Băncii;
k) Adoptă hotărîri privind deschiderea, reorganizarea, închiderea, schimbarea sediului/adresei
sau a denumirii agențiilor și punctelor de schimb valutar ale filialelor băncii;
l) Prezintă Consiliului Băncii darea de seamă cu privire la orice cheltuieli, ce nu țin de
activitatea curentă a Băncii.
Comisia de cenzori a Băncii exercită controlul activității economico-financiare a Băncii și se
subordonează numai Adunării generale a acționarilor.
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar, dar nu mai puțin de 3 membri, aleși de
Adunarea general a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani. Majoritatea membrilor Comisiei de
cenzori trebuie să fie personae care nu sînt salariați ai Băncii și să fie cetățeni ai Republicii
Moldova.
Președintele Comisiei de cenzori este ales la Adunarea general a acționarilor cu vot deschis din
rîndul membrilor Comisiei de cenzori, cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare.
B.C. “Moldova-Agroindbank” a fost fondată pe 8 mai 1991 ca societate pe acțiuni. Banca Centrală
se gasește pe strada Constantin Tănase, 9/1, mun.Chișinău. În cadrul băncii activează mai multe
sucursale si reprezentanțe. Sucursala nr.9, în cadrul careia am desfășurat stagiul de practica de 6
săptămâni se află pe Bulevardul Decebal, 23, mun. Chișinău.
Banca este constituită din subunități, cum ar fi: diviziuni, departamente, direcții, secții, grupuri,
alte subunități structurale, care constituie Centrala Băncii, filialele băncii.
Subunitățile structurale, filialele băncii funcționează în baza regulamentelor, aprobate de
Consiliul Băncii.
Filialele Băncii exercită activități financiare și efectuează operațiuni de credit și alte operațiuni în
numele Băncii conform licenței eliberate Băncii de către Banca Națională a Moldovei, în limitele

18
prevederilor prezentului Statut, regulamentului filialei și actelor normative interne ale Băncii. Filiala
poate dispune de subdiviziuni structurale interne, situate în afara sediului ei, care nu au bilanț
separat: agenții și puncte de schimb valutar (oficii secundare).
În bancă pot fi constituite : comitetul pentru credite; comitetul pentru administrarea activelor și
pasivelor; alte comitete și comisii, create pe măsura necesității în conformitate cu actele normative
interne.

1.3 Resursele băncii, modul formării lor

Succesul unui business depinde direct de gestionarea corectă a mijloacelor băneşti


disponibile. Pentru gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti, B.C. ”Moldova Agroindbank”SA
vine în întâmpinarea clienţilor săi cu o ofertă de depozite, însoţite de dobînzi atractive.
Depozitele pot fi constituite în monedă naţională şi monedă străină ( EUR şi dolari SUA) pentru
diverse termene si sume disponibile. B.C. ”Moldova Agroindbank” SA acordă clienţilor săi
consultaţii profesionale, privind constituirea depozitelor şi posibilitatea obţinerii veniturilor din
dobânzi la conturile de depozit.
În funcţie de monedă, depozitele pot fi: în lei sau în valută străină: EURO sau dolarul SUA.
Lunar, sau cu altă periodicitate, în dependenţă de tipul depozitului, dobânda este transferată într-un
cont curent sau în contul de card care poate fi ridicată la dorinţa Dvs.
În funcţie de dobândă depozitele sunt cu:
-dobândă variabilă: banca poate modifica rata dobânzii pe perioada depozitului, în funcţie de
evoluţia pieţei. Banca are dreptul să diminueze (micşoreze) sau să majoreze dobânda în mod
unilateral, de la data stabilită conform deciziei sale, în raport cu evoluţia pieţei, informând despre
aceasta deponentul prin afişarea anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii
www.maib.md sau prin intermediul mijloacelor mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de
modificare
-dobândă fixă: rată a dobânzii ce rămâne neschimbată pentru toată perioada declarată cu rată fixă.
Avantajele depozitelor Moldova Agroindbank:
- Acces la cont oriunde te-ai afla: indiferent unde aţi deschis depozitul, aveţi acces la
sumele depuse la oricare dintre cele 66 de filiale şi 115 agenţii Moldova Agroindbank din
întreaga țară;
- Abonându-vă la serviciul Internet Banking puteţi afla informații privind conturile de depozit
oriunde există acoperire internet;
19
- Asistenţă la alegerea depozitului, care vă convine cel mai mult.
Depozitul reprezintă orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile
persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit
de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă către o persoană
fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sînt considerate depozite
soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele
deponentului se clasifică după următoarele criterii:
1. În dependență de tipul depozitării pînă la momentul retragerii resurselor deosebim:

depozite la depozite la
vedere termen

2. După categoria deponenților:

depozite depozite
persoane fizice persoane juridice

3. În funcție de categoria valutei în care este deschis contul.

în monedă în monedă
națională străină

4. După modul de calcul și achitarea dobânzii:

dobândă
dobândă simplă
capitalizată

ddobândă
dobândă fixă
flotantă

În cadrul B.C “Moldova-Agroindbank” S.A. deosebim următoarele tipuri de depozite pentru


persoanele fizice:
20
1. Capital +;
2. JuniorInvest;
3. Clasic rată flotantă;
4. Senior Clasic;
5. Profitabil Senior;
6. Multiopțional;
7. Clasic +.

Depozitul Capital + este destinat persoanelor fizice, care nu au atins vârsta de pensionare, dar
care doresc să acumuleze mijloace băneşti până la atingerea vârstei de pensionare (dar numai până la
vârsta depensionare) cu termenul de plată lunar și o rată a dobînzii de pînă la 6,75%. Dobânda se
capitalizează lunar. La expirarea termenului depozitului suma depozitului şi dobânda se vor
transfera la contul curent al deponentului. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv,
înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii
depozitului, dobânda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de
expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se
calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale
persoanelor fizice. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către
bancă din suma depozitului. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de
expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se
recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja
plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

Depozitul JuniorInvest are o rată a dobînzii de pînă la 6,50% care se capitalizează lunar. La
expirarea termenului depozitului suma depozitului şi dobînda se vor transfera la contul curent al
deponentului. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului
depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte. În
caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar
după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul
prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja
plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului. În caz de
restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după
365 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se recalculează şi se achită în mărime de 50%
21
din suma dobînzii calculate. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei
respective de către bancă din suma depozitului.

Depozitul CLASIC este un deposit la termen cu o rată a dobînzii de pînă la 6,25%, care
deasemenea se capitalizează lunar. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de
expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului,
dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea
termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi
se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice.
Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma
depozitului. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data deschiderii contului de depozit (la
expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului).

Depozitul Senior Clasic are o rată a dobînzii de 6%. În caz de restituire a depozitului, indiferent
de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data
constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv,
înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului,
dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu
dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei
respective de către bancă din suma depozitului. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data
deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului). În caz de
restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după
365 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se recalculează la rata dobînzii pentru depozitul
„Clasic” pe termen de 365 zile, la data restituirii depozitului, şi se achită pentru termenul efectiv de
păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin
reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului. Cu derogare de la prevederile p. 2-4,
în caz de stabilire a gradului I de invaliditate a deponentului sau de deces al deponentului, la
restituirea depozitului, înainte de expirarea termenului depozitului, dobînda se calculează şi se achită
pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit.

Depozitul Profitabil Senior se oferă pensionarilor, deţinători ai CARDULUI DE PENSIE, emis de


Moldova Agroindbank cu o rată a dobînzii de 5,25%. În caz de restituire a depozitului, indiferent de
motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii

22
depozitului, dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de
expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se
calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale
persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către
bancă din suma depozitului. La deschiderea depozitului se va prezenta actul de identitate şi
legitimaţia de pensionar.

Depozitul Multiopțional are o rată a dobînzii de pînă la 3,50%. În caz de restituire a depozitului,
indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la
data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de
motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii
depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile
curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea
sumei respective de către bancă din suma depozitului.

Depozitul Clasic + are o rată a dobînzii de 3,25% care se plăteşte lunar, în dependenţă de data
deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului). În caz de
restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai
devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a
depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la
data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă
pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie
prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului. RETRAGERI DIN CONT se
admit: Pînă la 2000/10 000 MDL sau 200/ 1000 USD/EUR lunar, cu condiţia păstrării soldului
minim.

Depozitele bancare destinate persoanelor juridice sînt: Clasic; Clasic +.

Depozitul Clasic este un depozit la termen cu o rată a dobînzii flotantă de 6,50% anual, cu termenul
de plată lunar.

Depozitul Clasic + este deasemenea un depozit la termen cu o rată a dobînzii de 3,50% anual, cu
termenul de plată lunar.

23
Capitolul II. Caracterisitca operațiunilor efectuate de către sucursala nr. 9
„Moldova-Agroindbank”
2.1 Tipurile și modul de deschidere, modificare și încidere a conturilor bancare

B.C. “Moldova Agroindbank” SA deschide conturi bancare persoanelor fizice cu respectarea


legislaţiei în vigoare.

Fiecare persoană fizică poate deschide mai multe conturi în monedă naţională şi/sau în valută
străină, indiferent de amplasarea administrativ-teritorială, respectindu-se cadrul legislativ.
Acest produs bancar vă permite să vă administraţi banii mai uşor şi mai eficient, avînd
posibilitatea să efectuaţi plăţi, încasări şi transferuri bancare, iar banii Dvs. să fie mereu în siguranţă.
De ce merită să deschizi un cont la BC “Moldova Agroindbank” S.A?

-Este cea mai mare bancă din Moldova, care deţine cote importante în sistemul bancar – ceea ce
garantează siguranţa banilor.

-Deţine o retea extinsă de sucursale şi reprezentanţe care ne permite accesarea contului din orice
locaţie.

-Menţine şi dezvoltă relaţii extinse cu bănci corespondente din multe ţări, astfel este posibilitatea de
a face fără dificultăţi viramente în/din străinătate.

-Preţuiește clienţii săi şi asigură o deservire înaltă.

Documentele necesare pentru deschiderea/modificarea/închiderea contului curent/contului de


depozit sunt:

A) în cazul deschiderii contului de către client personal:

- actul de identitate al clientului prezentat în original şi în copie

B) în cazul deschiderii contului de către o persoană împuternicită:

- actul de identitate al persoanei împuternicite de deschidere a contului prezentat în original şi în


copie,

24
- actul de identitate al clientului prezentat în copie autentificată notarial / supralegalizată / apostilată;

- procura, ce atestă împuternicirea de deschidere a contului prezentată în original sau copia acesteia
autentificată notarial/supralegalizată/apostilată.

Deschiderea conturilor de depozit pentru persoane fizice se efectuiează conform următorului


algoritm:

1. Solicitarea de la client a actului de identitate (conform procedurii Intrare în relaţii cu


banca – persoane fizice). În cazul în care contul este deschis de către un împuternicit, acesta trebuie
să prezinte următoarele acte: act de identitate şi copia acestuia; copia actului de identitate al
titularului contului, autentificată notarial; originalul procurii autentificate notarial. Certificatul de
naştere al titularului sau actul ce confirmă tutela, în cazul constituirii contului pe numele unui
minor (copie şi originalul);
2. Verificarea identității clientului/ împuternicitului, valabilitatea actelor. Daca clientul nu
este înscris in soft parcurgeți procedura de intrare în relații cu banca. Verificaţi deţinerea de către
clienţi a altor conturi deschise la bancă, şi lipsa de blocaje şi sechestre aplicate de către Organele de
Resort pe acestea. Informaţi clientul despre blocajul /sechestrul aplicat la cont, în cazul în care
exista unul. Contactaţi specialistul care a aplicat blocajul/sechestrul pentru a îndeplini condiţiile
prezentate în Titlul executoriu de a aplica sechestru la contul nou sau de stopa procedura. In cazul
sechestrului pe un cont, deschiderea altui cont va fi posibila doar daca organele de resort nu au
stabilit interdictia de a deschide alte conturi, lucru in mod obligatoriu, verificat de catre angajat.
3. Solicitarea de la client/împuternicit, prezentarea formularului „Cerere de deschidere
cont” completată si semnată şi reţineţi o copie a actului de identitate prezentat (În cazul deschiderii
contului de către un împuternicit reţineţi şi copia procurii sau Certificatului de naştere al titularului
sau actul ce confirmă tutela). Pe copia documentelor preluate se va aplica inscripţia „Corespunde
cu originalul”, data, numele, prenumele, semnătura persoanei care a verificat actele.
4. Verificarea corectitudinii şi concordanţa datelor completate în formulare: cu cele din
documentele prezentate (act identitate) cu cele setate în aplicaţia informatică.
5. Transmiterea formularelor de deschidere a contului spre semnare către directorul filialei
sau persoanei cu drept de semnătura, pentru acceptarea deschiderii contului.
6. Primirea acordului de la directorul filialei sau persoanei responsabile cu drept de
semnătura pentru deschiderea contului. Se va aplica şi ştampila băncii.

25
7. Verificarea existenței mijloacelor băneşti în contul curent al clientului din care se va
efectua constituirea contului de economii, depozitului, dacă nu e necesară suplinirea. Conform
Procedurii „Depunere/retragere numerar”.
8. Constituirea contului de economii/depozit prin virament din contul current. Rețineți
eventualele comisioane.
9. Înmânarea clientului/împuternicitului exemplarul 2 din formularul. Cerere de deschidere
cont şi, un exemplar al Ordinului de încasare. Completaţi Lista documentelor prezentate la
deschiderea contului persoanei fizice. La deschiderea mai multor produse de economisire în aceeaşi
zi, se va completa un singur Check List.
10. Clasarea la dosarul Clientului: În cazul deschiderii contului de către titular: Cererea de
deschidere cont; Fotocopia actului de identitate a titularului contului; Lista documentelor prezentate
la deschiderea contului persoanei fizice. În cazul deschiderii contului de către
reprezentant/împuternicit: Fotocopia actului de identitate al Titularului contului autorizată notarial;
Fotocopia actului de identitate al Împuternicitului; Fotocopia procurii; Certificatul de naştere al
titularului sau actul ce confirmă tutela, în cazul constituirii contului pe numele unui minor (copie).
Arhivaţi la dosarul „Documentele de casă”: Un exemplar al Ordinului de încasare. Arhivarea
documentelor de casa la „Documentele de casă” se va face în ordine cronologică.
Procedura de închidere a conturilor de depozit la persoane fizice are următoarea structură:
1. Solicitarea de la client a actului de identitate (conform procedurii Intrare în relaţii cu
banca – persoane fizice). În cazul închiderii contului de către un împuternicit, solicitaţi procura
auten-tificată notarial în original. În cazul închiderii unui cont de către părinte/tutelă, aparţinînd
unui minor, solicitaţi Certificatul de naştere al titularului sau actul ce confirmă tutela (copie şi
originalul);
2. Verificarea identității titularului/împuternicitului/părintelui/tutelei. Solicitaţi titularului/
împuternicitului prezentarea formularului „Cererea de închidere cont” (două exemplare)
completate si semnate.
3. Verificarea corectitudinii şi concordanţei datelor completate în formulare
(inclusiv corectitudinea numărului de cont): cu cele din documentele prezentate (act identitate); cu
cele setate în aplicaţia informatică.
4. Anexarea la cererea de închidere cont copia actului de identitate, originalul sau copia
procurii, sau copia Certificatului de naştere al titularului sau actului ce confirmă tutela, (în cazul
închiderii unui cont pentru minori). Pe copiile documentelor preluate – inscripţia „Corespunde cu

26
originalul”, data, nume, prenum, semnătura persoanei care a verificat actele.
5. Semnarea „Cererea de închidere cont”.
6. Eliberarea clientului numerarul sau transferaţi mijloacele băneşti la contul curent indicat
de către client. Dacă e cazul reţineţi comisioanele în vigoare. Conform Procedurii „Depunere
retragere numerar”.
7. Înmânarea titularului/împuternicitului un exemplar al „Cererii de închidere cont” şi
exemplarul 2 al Ordinului de eliberare a numerarului.
8. În cazul închiderii contului în altă unitate decît cea în care el a fost deschis, este necesar
arhivarea în dosarul CERERI DE ÎNCHIDERE CONT: Cererea de închidere cont; Copia actului de
identitate a clientului. În cazul în care contul e închis la unitatea în care a fost deschis, arhivaţi la
Dosarul clientului. În cazul închiderii contului de către titular: Cererea de închidere cont.
Suplimentar, în cazul închiderii contului de către reprezentant /împuternicit: Fotocopia actului de
identitate a împuternicitului; Fotocopia copia procurii; Copia Certificatul de naştere a titularului sau
a actului ce confirmă tutela, în cazul închiderii unui cont pentru minori. Arhivaţi la dosarul
„Documentele de casă”: Ordin de eliberare a numerarului (pentru suma eliberată din cont şi reţinere
de comision). Doar titularul contului poate închide contul deschis în altă unitate. Arhivarea
documentelor de casa la „Documentele de casă” se va face în ordine cronologică.
Deschidere contului de depozit pentru persoane juridice se efectuează dupa următorul algoritm:
1. Clientul solicită constituirea depozitului /contului de economii.
2. Identificarea necesităţilor clientului. Prezentaţi clientului produsele de economii şi
plasamente, comunicaţi dobânda în vigoare la tipul de produs solicitat. Oferiţi clientului tarifele
băncii în vigoare. Prezentaţi clientului condiţiile contractuale pentru tipul de produs solicitat.
Solicitaţi actele de identitate ale persoanei fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/
reprezentantului persoanei juridice.
3. Verificarea: - identitatea clientului.
4. Verificarea daca clientul este persoana afiliată Băncii, în conformitate cu Regulamentul
cu privire la identificarea şi monitorizarea persoanelor affiliate şi Regulamentul cu privire la
tranzacţiile cu persoane afiliate în vigoare.
5. Client nou pentru B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.:
- DA. Solicitarea de la client prezentarea documentelor conform Procedurii de deschidere,
modificare şi închidere cont curent în vederea setării clientului în sistem şi deschiderii contului

27
current. Transmiteţi setul de documente prezentate de către client Departamentului Centru Servicii
Clienţi pentru generare de client, deschiderea contului curent în valuta depozitului.
- NU. Verificarea: identității clientului în baza documentului de identitate prezentat de
client; concordanţa dintre datele din documentele de identitate la persoane fizice ce desfăşoară
activitate de antreprenoriat/ale reprezentantului persoanei juridice şi cele înscrise în aplicaţia
informatică a băncii şi Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei; prevederile actului
juridic ce specifică împuternicirea persoanei fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/ale
reprezentantului persoanei juridice, prezenta contului curent in valuta depozitului.
- Se va verifica actul juridic (procură, contract de mandat etc.) autentificat notarial sau
copia actului legalizata notarial. Se va verificat dacă actul juridic prezentat confirmă
împuternicirile persoanei de a prezenta documentele la bancă, semna formularele bancare,
gestionarea contului de depozit etc.
6. Solicitarea de la agent economic completarea, semnarea şi ştampilarea. Cererii deschidere
cont de depozit/cont de economii/Cerere constituir depozit la termen/cont de economii. Efectuaţi şi
reţineţi o copie după documentele de identitate a persoanei fizice ce desfăşoară activitate de
antreprenoriat/ale reprezentantului persoanei juridice şi o fotocopie a actului juridic prin care se
împuterniceşte reprezentantul pentru realizarea operaţiunilor solicitate.
7. Verificarea completării depline şi corecte a tuturor formularelor, aplicarea semnăturii şi
amprenta ştampilei de către titularul de cont pe formulare conform Fişei cu specimene de
semnături şi amprenta ştampilei. Căutaţi clientul în aplicaţia informaţională a băncii. Verificaţi
concordanţa datelor din documentele prezentate şi aplicaţia informaţională bancară şi cu Fişa cu
specimene de semnături şi amprenta ştampilei. Pe fotocopiile documentelor aplică ştampila
„conform cu originalul”, data, numele, prenumele şi semnătura Consilier Clicom.
8. Verificarea sumei necesară constituirii tipului de depozit selectat de catre client să se
încadreze în disponibilul contului curent (suma minimă de deschidere). Solicitaţi prin e-mail la
Departamentele Trezorerie şi Financiar confirmarea ratei dobânzii pentru mijloacele băneşti (mai
mari de 1mln.lei, 100 mii USD/EUR) ce urmează a fi plasate la contul de deposit.
9. Completarea şi imprimarea Contractul de depozit/cont de economii în 2 exemplare în baza
Cererii de constituire depozit la termen/cont de economii. Prezentaţi clientului spre
semnare/ştampilare Contract de depozit/cont de economii în 2 exemplare. Verificaţi aplicarea
semnăturii şi amprentei ştampilei titularului de cont pe Contract de depozit/cont de economii (2
exemplare) conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.

28
10. Transmiterea spre semnare Administratorului Filialei următoarele: 1. Cererea deschidere
cont de depozit/ cont de economii. Cerere de constituire cont de depozit/cont de economii, 3.
Contract de depozit / cont de economii în 2 exemplare.
11. Constituirea unui depozit la termen/cont de economii în aplicaţia informatică a băncii în
baza Cererii de deschidere cont de depozit /cont de economii, Cerere de constituire cont de
depozit/cont de economii şi Contractului de depozit/de economii – semnat/ştampilat de către
Administratorul Băncii şi de către client.
12. Verificarea concordanţei datelor din Contractul de depozit/ cont de economii cu aplicaţia
informatica a băncii pînă la autorizarea finală. Dupa autorizarea finala, notaţi in Contract numarul
contului de depozit/ cont de economii creat de sistemul informaţional al bancii.
13. Înmanarea clientului al 2 exemplare al Contractului de depozit/cont de economii.
14. Arhivarea la dosarul juridic al clientului următoarele documente ce se vor păstra: La
Filialele MBSG: Cererea de deschidere cont de depozit /cont de economii, Copia actelor de
identitate ale persoanei fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/ reprezentantului persoanei
juridice, Cerere de constituire cont de depozit/cont de economii. Contract de depozit/cont de
economii. Documentele necesare la deschiderea contului curent (în cazul în care a fost deschis cont
curent). Actul juridic ce specifică împuternicirea persoanei fizice ce desfăşoară activitate de
antreprenoriat/a reprezentantului persoanei juridice. Arhivarea documentelor se va face în ordinea
cronologică a constituirilor de depozit/cont de economii.
Închidere cont de depozit pentru persoane juridice se efectuează dupa următoare procedură:

1. Solicitarea persoanei fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/ reprezentantului


persoanei juridice: actul de identitate; contractul de depozit/ cont de economii; actul juridic prin
care se împuterniceşte reprezentantul pentru realizarea acţiunii solicitate.
2. Verificarea: identitatea clientului; concordanţa dintre datele din documentele de
identitate al persoanei fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/ale reprezentantului
persoanei juridice şi cele înscrise în aplicaţia informatică şi cele din Fişa cu specimene de
semnături şi amprenta ştampilei; prevederile actului juridic ce specifică împuternicirea persoanei
fizice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat/ale reprezentantului persoanei juridice, concordanţa
datelor din cererea de reziliere depozit / cont de economii, contract de depozit/cont de economii şi
datele din sistemul operaţional al băncii.
3. Identificarea motivului rezilierii contractului de depozit/ cont de economii. Găsiţi
argumente şi formulări necesare pentru a convinge clientul să nu rezilieze contractul de
29
depozit/cont de economii.
4. Informarea clientului privind dobânda penalizatoare aplicată pe produs şi suma dobânzii
ratate în cazul rezilerii contractului de depozit înainte de scadenţă. Solicitaţi clientului să
completeze, semneze, ştampileze Cerere de lichidare depozit la termen/ cont de economii, conform
Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.
5. Verificarea completării depline şi corectă a cererii, aplicarea semnăturii şi amprentei
ştampilei de către client pe Cerere de lichidare depozit la termen /cont de economii, conform Fişei
cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi prezentaţi Administratorului Filialei spre
semnare.
6. Verificarea aplicării semnăturii Administratorului Filialei pe Cerere de lichidare depozit
la termen/ cont de economii.
7. Identificarea depozitul/contul de economii în sistemul informaţional al băncii. Depozitul
se va lichida numai prin virament în contul curent, în valuta depozitului al titularului deschis în
bancă.
8. Efectuarea operaţiunii (după caz) în sistemul informaţional bancar: de lichidare a
depozitului înainte de scadenţă /la scadenţa, de închidere a contului de economii. Retragerea la
scadenta se efectuează doar in cazul când depozitul este setat cu reînnoire automata, si doar la
data scadentei. Închiderea contului de depozit are loc concomitant cu operaţiunea de transfer a
soldului şi cea de recalcul a dobânzii. Închiderea in avans a unui cont de depozit deschis pe
aplicaţia SA are loc conform ghidului ataşat.
9. Arhivarea la dosarul juridic al clientului: Cerere de lichidare depozit/cont de economii;
În ordine cronologică operațiu ilor de lichidare.
Deschiderea contului curent pentru operațiuni cu carduri pentru persoane juridice se
efectuează dupa următorul algoritm:
1. Recepţionarea de la client și solicitarea privind deschiderea cardului Business.
2. Identificarea clientului conform DNI Identificaţi necesităţile şi statutul clientului.
3. Oferirea clientului „Condiţiile de utilizare carduri pentru persoane juridice”, Lista de
tarife și comisioane carduri Business.
4. Solicitarea de la client și prezentarea documentelor necesare
5. Inițierea procedurii de deschidere cont curent PJ destinat pentru tranzacțiile cu carduri
conform Procedurii privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor curente ale
persoanelor juridice.

30
6. Perfectarea și imprimarea în 2 exemplare. „Contractul privind emiterea şi deservirea
cardului Business”.
În cazul deschiderii unui cont curent suplimentar Business va fi semnat Acord Adițional
Adiţional la Contractul privind emiterea și deservirea cardului Business. Pe fotocopiile
documentelor se aplică ştampila „Corespunde cu originalul”, data, numele, prenumele şi
semnătura Consilierului.
7. Solicitarea de la client, semnarea și ștampilarea Contractul privind emiterea şi deservirea
cardului Acord Adiţional la contract privind emiterea și deservirea cardului Business (după caz).
În cazul aprobării a tarifelor preferenţiale pentru deservirea cardurilor Business– suplimentar se va
semna un Acord Adiţional.
8. Solicitarea de la client și completarea în 2 exemplare a Cererii de emitere card pentru
fiecare posesor desemnat cu atașarea copiei documentelor necesare conform Procedurii intrare în
relații cu Banca – Persoane Juridice.
9. Verificarea suficienții mijloacelor bănești pe contul curent al clientului persoană juridică
pentru achitarea comisioanelor În cazul insuficienței fondurilor solicitați suplinirea contului.
Pentru deservirea în anul 2 – comisionul respectiv se va încasa automat.
10. Prelucrarea documentelor recepționate conform DNI respective. Transmiteți
documentele respective (FIRB în original) către Consilier de Clientela din filiala de gestiune a
clientului persoana juridică.
11. Semnarea Contractului privind emiterea şi deservirea cardului, Acord Adiţional la
contract privind emiterea și deservirea cardului (după caz) și Cereriile de emitere în spaţiile
destinate unităţii Băncii.
12. Înmânarea clientului persoană juridică un exemplar al Cererii de emitere card,
Contractului privind emiterea şi deservirea cardurilor, Acord Adiţional la contract privind emiterea
și deservirea cardului (după caz), Condiţiile de utilizare carduri business pentru persoane juridice
şi Lista de tarife şi comisioane carduri în vigoare.
13. Clasarea în dosarul juridic al clientului - Cererea de emiterea card, Copia Buletinului de
Identitate a posesorului desemnat, Contractul privind emiterea și deservirea cardurilor, Acord
Adiţional la contract privind emiterea și deservirea cardului Business (după caz). De asemenea în
cazul încasării manuale a comisionului de deservire card clasați în dosarul juridic al clientului –
confirmarea privind achitarea comisionului în numerar sau virament (fotocopia ordinului de
încasare – ordin de plată).

31
14. Dacă dosarul este incomplet se solicit de la client să prezinte documentele lipsă și treceți
la etapa de deschidere carduri business posesorilor desemnați.
15. Renunţarea la cardul business se va face conform Procedurii privind renunţarea la card,
în vigoare la momentul iniţierii unor asemenea acţiuni.

2.2 Operațiuni de decontare: tipuri și modalitatea de desfășurare

B.C. "Moldova-Agroindbank"S.A. efectuează operaţiuni de decontare cu persoanele juridice.


Banca prestează o gamă destul de largă de servicii de încasare şi de plăţi diferitor persoane juridice
indiferent de forma lor de proprietate (SA, SRL, ÎI, întreprindere în comandită). Vom începe cu
aceea că orice persoană juridică, care activează pe teritoriul Republicii Moldova este obligată să aibă
deschis un cont prin intermediul căruia să efectueze decontările cu debitorii şi creditorii săi.
În continuare va fi descrisă întreaga tehnologie a operaţiunilor de decontare dintre bancă şi
persoanele juridice. Relaţiile dintre bancă şi persoana juridică poartă caracter contractual.
Aşadar banca încheie cu persoana juridică un contract de deservire, de casă. în care se
determină lista serviciilor prestate de bancă, răspunderea reciprocă a părţilor, precum şi mărimea
comisionului încasat.
Mărimea comisionului se determină în fiecare caz aparte, pornind de la preţul de cost al
operaţiunilor efectuate şi asigurarea nivelului necesar de rentabilitate.
Banca poate să folosească mijloacele băneşti ale clientului depuse la cont, garantând eliberarea
lor la prima cerere a lui. Iar dacă mijloacele de pe cont un timp îndelungat nu se află în circulaţie,
banca încheie un contract special cu clientul în vederea transferării sumei de bani pe un cont special
de depozit pe un anumit termen cu plata dobânzii stabilită de către bancă.
La B.C. "Moldova Agroindbank"S.A. se utilizează decontările în baza dispoziţiilor de plată,
cererea dispoziţiei de plată, dispoziţia incaso, dispoziţia de plată acceptată. Restul instrumentelor de
plată nu se utilizează la această bancă, deoarece ele nu sunt convenabile băncii date.
Dispoziţia de plată reprezintă o dispoziţie dată de către plătitor băncii, la care el se deserveşte,
de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani. Dispoziţia de plată este, în esenţa sa, un
document bancar ce adevereşte livrarea mărfurilor, serviciile efectuate, lucrările executate.
Dispoziţia de plată se întocmeşte pe un formular tip de către plătitor unde se indică: data întocmirii;
suma plăţii în litere şi cifre; plătitorul şi banca plătitorului; beneficiarul şi banca beneficiarului
precum şi destinaţia plăţii. Dispoziţia este vizată de către plătitor prin semnătură şi ştampila sa pe
primul exemplar. Acest document de plată se îndeplineşte în patru exemplare, dintre care
32
exemplarul 1 serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a sumei de plată din contul plătitorului şi se
coase în mapă cu documentele zilei ale băncii plătitoare. Exemplarul patru se înmânează plătitorului
împreună cu extrasul din cont, iar exemplarele doi şi trei se remit băncii beneficiarului, unde
exemplarul doi serveşte pentru efectuarea înregistrărilor contabile, iar exemplarul trei se înmânează
beneficiarului.
Cererea dispoziţiei de plată este cererea beneficiarului către plătitor de a plăti în baza
documentelor de expediere valoarea mărfurilor livrate, a serviciilor prestate sau a altor plăţi
prevăzute în contract. Cererea dispoziţiei de plată are o utilizare mai restrânsă, deoarece agenţii
economici preferă să efectueze plăţile sale prin utilizarea altor forme de decontări prin virament.
Acest document se îndeplineşte în patru exemplare, dar spre deosebire de dispoziţia de plată, cererea
dispoziţiei de plată se remite împreună cu documentele prevăzute în contract direct plătitorului spre
accept şi plată. Plătitorul perfectează acceptul prin aplicarea semnăturii şi amprentei ştampilei pe
primul şi al doilea exemplar şi le remite băncii sale (plătitoare). Banca efectuează operaţiunea în
baza exemplarului unu, iar exemplarele doi şi trei se remit băncii beneficiare, exemplarul patru este
întors plătitorului ca confirmare a plăţii. Beneficiarul primeşte exemplarul trei.
Ordinul incaso este documentul de plată în baza căruia se percep în mod incontestabil
mijloacelor bănești din conturile contribuabililor sau debitorilor care se face pe baza Regulamentului
privind suspendarea operațiunilor sechestrate și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor
bănești din conturile bancare. Ordinul incaso se emite în limba de stat şi se înaintează atât la contul
deschis în lei moldoveneşti cât şi la contul deschis în valută străină, în dependenţă de contul şi
valuta indicată în ordinul incaso. Ordinul incaso se emite:
- în două exemplare - în cazul în care emitentul ordinului incaso este în calitate de beneficiar;
- în trei exemplare - în cazul în care emitentul este împuternicit prin lege cu dreptul de a emite
ordin incaso în numele unei terţe persoane.
Primul exemplar al ordinului incaso se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de
semnătură şi amprenta ştampilei emitentului. În cazul în care ordinul incaso se emite de către
persoana împuternicită de a emite ordin incaso în numele unei terţe persoane, în acesta se indică
rechizitele beneficiarului (terţei persoane). Ordinul incaso se prezintă nemijlocit de către emitent sau
de persoana împuternicită a acestuia la banca în care se deserveşte emitentul nu mai târziu de o zi
lucrătoare după ziua emiterii. În cazul prezentării ordinului incaso emis în baza documentului
executoriu, emitentul este obligat să anexeze originalul acestuia.

33
Banca care deserveşte emitentul aplică pe primul exemplar al ordinului incaso menţiunile
necesare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi îl remite băncii plătitoare, dacă s-a
constatat că:
a) emitentul are dreptul conform prevederilor actelor normative în vigoare de a emite ordin
incaso;
b) ordinul incaso a fost întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) informaţia din documentul executoriu corespunde cu informaţia indicată în ordinul incaso
(în cazul existenţei documentului executoriu);
Ordinul incaso se remite de către banca care deserveşte emitentul în aceeaşi zi spre executare
băncii plătitoare cu documentul executoriu (dacă acesta a fost emis în baza documentului
executoriu) prin intermediul poştei sau al persoanei împuternicite a emitentului.
Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul incaso, dacă sunt respectate următoarele condiţii:
a) ordinul incaso este emis de către persoana abilitată prin lege;
b) ordinul incaso este întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) ordinul incaso este însoţit de originalul documentului executoriu (în cazul în care acesta a
fost întocmit în baza documentului executoriu;
d) informaţia din documentul executoriu corespunde cu informaţia indicată in ordinul incaso (în
cazul existenţei documentului executoriu);
e) pe ordinul incaso sunt aplicate semnătura şi amprenta ştampilei băncii în care se deserveşte
emitentul;
f) mijloacele băneşti în cont sunt suficiente pentru executarea totală sau parţială a sumei
înscrise în ordinul incaso şi disponibile pentru a fi utilizate (asupra acestora nu este aplicată
procedura de suspendare/sechestrare sau în urma aplicării acesteia a fost asigurată suma
necesară);
Ordinul incaso neacceptat spre executare se restituie de către banca plătitoare băncii în care se
deserveşte emitentul sau nemijlocit emitentului, cu menţiunea aplicată pe verso despre motivele
neexecutării, data, luna, anul, semnătura funcţionarului responsabil şi ştampila băncii.
Ordinul de plată se emite într-un singur exemplar în cazul emiterii de către banca plătitoare la
efectuare tranferurilor de credit în nume și pe cont propriu, în 2 exemplare în cazul emiterii de către
titularul contului bancar și în trei exemplare în cazul emiterii de titularul de cont bancar la efectuarea
transferului de credit în adresa întreprinderii de stat poșta moldovei. Ordinul de plată se întocmește
în limba de stat. La întocmirea ordinului de plată pentru efectuarea transferului în valută străină

34
componentele utilizate în sistemul de plăți internaționale se completează într-o limbă străină
conform tehnicii internaționale. Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul de plată dacă sunt
respectate următoarele condiții:
1. Plătitorul are deschis cont bancar la banca plătitoare în corespundere cu legislația în vigoare;
2. Disponibilitățile bănești din contul plătitorului sa fie suficiente pentru efectuarea
transferului;
3. Asupra mijloacelor bănești să nu fie aplicate restricții privind utilizarea acestora din partea
organelor abilitate prin lege,
4. La ordinul de plată este anexat documentele justificate în cazul în care acest fapt este
prevăzut de actele normative în vigoare.
Banca plătitoare trece la scăderi suma înscrisă la ordinul de plată acceptând spre executare în
ziua precedentă acestuia și-l transmite în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat de plăți
în adresa băncii beneficiare; prin sistemul intern a băncii în adresa beneficiarului în cazul în care
plătitorul și beneficiarul se deservesc la aceeași bancă; prin alt sistem utilizat de bancă în cazul
transferului în valută strîină.
Banca beneficiară după recepționarea ordinului de plată de la banca plătitoare, efectuează în
aceeași zi lucrătoare verificarea corectitudinii indicării contului bancar și codul fiscal al
beneficiarului.
În incinta BC "Moldova Agroindbank" SA, clienţii pot beneficia de o gamă largă de asigurări,
cum ar fi:
- Răspundere civilă auto;
- Carte Verde;
- Auto CASCO;
- Medicale în străinătate;
- Accidente;
- Bunuri;
- Carduri Bancare
Clienţii MAIB pot beneficia acum de mult mai multe produse atît bancare cît şi de asigurare,
contactînd direct cu angajaţii băncii.
MAIB On-line. Filiala virtuală MAIB.
M@IB Online este meniul dedicat pe care-l puteţi accesa direct de pe www.maib.md şi în care
au fost inegrate toate serviciile băncii la distanţă.

35
Puteți găsi aici soluţii comode şi accesibile de pe orice dispozitiv conectat la Internet.
Efectuați operaţiuni, vizualizați soldurile din cont, setați preferinţe pentru plăţile recurente, achitați
facturile pentru serviciile comunale.

Navigarea pe site este simplă şi intuitivă şi puteți:

- Vizualizează soldul conturilor bancare,


- Achită ratele şi dobînda la credite, conform graficelor de rambursare,
- Achită mărfurile şi serviciile către furnizori,
- Efectuează transferuri băneşti din/în conturile curente, de card sau de depozit,
- Programează executarea plăţilor la o dată viitoare, înclusiv în beneficiul persoanelor terţe,
- Efectuează tranzacţii forex,
Obţineți extrasele din cont şi diverse informaţii utile (cursul de schimb valutar, etc).
Cererea de abonare la Internet Banking este prezentată în Mobile Banking
Cu ajutorul acestui serviciu puteți accesa conturile şi serviciile bancare în orice moment, cu
minimum de efort şi in deplină singuranţă, prin intermediul telefonului mobil conectat la Internet.
Intrați de pe telefonul mobil pe www.maib.md, lansați aplicaţia Mobile Banking, şi veți avea
posibilitatea să efectuați operaţiuni fără a va deplasa la ghişeele băncii.
Acum puteţi:
- vizualiza soldul conturilor,
- vizualiza istoricul tranzacţiilor,
- genera şi vizualiza extrasele din cont, graficele depozitelor la termen sau graficele de
rambursare a creditelor,
- efectua transferuri între conturile personale,
- realiza plăţi ordinare şi bugetare în monedă naţională în favoarea persoanelor terţe,
- efectua operaţiuni de schimb valutar,
- achita facturile pentru diverse servicii.
Accesînd opţiunea Mobile Banking, puţi suplimenta contul de card utilizînd banii din contul
curent sau de depozit. De îndată ce veți autoriza tranzacţia, banii vor fi disponibili pe card pentru le
putea utiliza.

Sms-Banking Acum poţi să-ţi gestionezi conturile bancare în deplină siguranţă prin intermediul
telefonului tău mobil, chiar dacă nu ai acces la reţeaua Internet.

36
Serviciul SMS-Banking îţi permite să efectuezi o varietate de operaţiuni, prin simpla
expediere a comenzilor la numărul scurt 6242 (număr ce corespunde abrevierii MAIB de pe
tastatura telefonului şi unic pentru 3 operatori de telefonie mobilă).

Prin intermediul serviciului SMS-Banking, vei putea beneficia de servicii informaţionale


precum:

- verificarea soldului contului,


- vizualizarea mini-extrasului din cont,
- vizualizarea extrasului din graficul depozitului la termen sau din graficul de rambursare al
creditului etc.
Serviciul de SMS-Banking iţi permite să efectuezi şi operaţiuni bancare la distanţă:
- transferuri între conturile personale cu aceeaşi valută,
- achitarea facturilor pentru diverse servicii.
Expediind un SMS cu textul “HLP” la numărul scurt 6242, vei obţine lista şi formatul
mesajelor SMS ce corespund operaţiunilor care pot fi efectuate prin intermediul acestui serviciu.
Instrucțiunea privind utilizarea sistemului ”SMA-Banking” este stipulate în .
Extrase electronice
Moldova Agroindbank oferă posibilitatea de a vizualiza online soldurile conturilor bancare, de
a genera extrasele de cont în format electronic şi de a expedia pe adresa de email un fişier securizat
ce va conţine toată informaţia despre tranzacţiile înregistrate pe conturile curente, de card, de credit
sau de economii (în cazul abonării la serviciul de expedierea extrasului din cont electronic, certificat
de bancă cu semnatură digitală).
Pentru înregistrare accesează Extrase Electronice complează formularul şi după semnarea
contractului vei primi acces la orice cont.
Sistemul asigură siguranţă în stocarea documentelor, un grad înalt de protecţie, atît împotriva
eventualelor falsificări, cît şi a accesului neautorizat.
Mai mult, în premieră pe piaţa bancară din ţară, aveţi posibilitate să primeşti direct pe email,
extrasele de cont certificate cu semnătură electronică care-i confirmă autenticitatea.

Cereri electronice

Utilizînd această cheie de autentificare - semnătura mobilă – în doar cîteva clipe poţi depune
cereri pentru:

37
- abonare la serviciul SMS-Notificări pentru persoane fizice şi juridice;
- modificarea datelor aferente serviciului SMS-Notificări pentru persoane fizice şi juridice;
- dezabonarea de la serviciul SMS-Notificări pentru persoane fizice şi juridice;
- reemiterea cardului bancar;
- închiderea contului de card bancar.
SMS notificări Serviciile oferite de bancă în cadrul „SMS- NOTIFICĂRI” includ:

Servicii de bază
Notificarea Clientului privind operaţiunile cu cardul bancar:
- achitarea cu cardul bancar a serviciilor la comercianţi (magazine, aeroport, hotel, etc.),
- extragerea numerarului (la bancomat, filialele/agenţiile băncii)
- verificarea soldului cardului (la bancomat, filialele/agenţiile băncii)
- solicitarea extrasului de card (la bancomat, filialele/agenţiile băncii)
- alte acţiuni (introducerea unui PIN eronat, etc.)
Servicii opţionale
Informarea Clientului (la expedierea Mesajelor-solicitare la numărul scurt) cu privire la:
- soldul şi extrasul operaţiunilor cu carduri (ultimele 5 operaţiuni);
- cursul valutar al BNM pentru principalele valute (USD, EUR, RUB, RON, etc.);
- cursul valutar MAIB la punctele de schimb valutar;
- cursul valutar MAIB prin virament.
Modificarea profilului Clientului (la expedierea Mesajelor-solicitare la numărul scurt):
- Afişarea şi/sau modificarea limbii de comunicare (limbii mesajelor);
- Modificarea/resetarea Parolei de acces;
- Afişarea şi/sau modificarea alias-urilor cardurilor;
- Modificarea pachetului de servicii de notificare.
Informaţia este recepţionată de către Client la transmiterea unui Mesaj-solicitare la numărul scurt al
operatorului de telefonie mobilă.
Safeuri individuale
BC „Moldova Agroindbank” SA oferă un loc sigur, convenabil, în condiţii de maximă
siguranţă, pentru păstrarea obiectelor de valoare – safeurile individuale.
Aici puteţi păstra în siguranţă banii, bijuteriile, documentele, hîrtiile de valoare, lucrări de artă
- totul ceea ce are valoare pentru dumneavoastră.

38
Perioada de depozitare Termenul de închiriere a safeului depinde de dorinţa Dvs. de la o zi la mai
mulţi ani. Perioadele scurte de închiriere sunt utile mai ales cînd mergeţi într-o vacantă sau plecaţi
de acasă cu afaceri.
Safeurile sunt localizate în sediile filialelor Moldova Agroindbank special echipate. Camerele
sunt dotate cu echipament modern de cel mai înalt grad de protecţie.
După semnarea contractului de prestare a serviciilor safeul este la dispoziţia Dvs. . Din acest
moment, acccesul la valorile depuse este exclus persoanelor terţe, inclusiv angajaţilor băncii.
După instruirea cum să utilizaţi safeul în condiţii de siguranţă, angajatul băncii părăseşete
încăperea oferindu-vă privaţiune. Nimeni în afară de Dvs. nu va fi prezent în momentul depunerii
valorilor în safeu – în aşa fel se respectă confidenţialitatea maximă.
Plăţi/transferuri automate
Produsul „Plăţi/transferuri automate” permite efectuarea, în mod automatizat, a plăţilor în
numele clientului în baza ordinelor de plată emise şi executate de către bancă.
Plăţile/transferurile automate presupun următoarele servicii:
1) Serviciul MAIB-SWEEP (transfer sold) – servicii de transfer al soldului contului la alte
conturi proprii în cadrul băncii;
2) Serviciul MAIB-PAY (plăţi programate) – servicii de executare a plăţilor la date
programate şi în sume fixate;
3) Serviciul MAIB-FACTURA (achitări de servicii către prestatori)- servicii de debitare
directă la achitarea facturilor.
Dacă sunteţi deja client Moldova Agroindbank, este necesar să vă deplasaţi doar o singură
dată la bancă pentru a semna un contract de mandat, prin care banca va fi împuternicită să emită
ordine de plată în numele dumneavoastră.
Dacă nu sunteţi client al băncii, însă doriţi să beneficiaţi de aceste servicii şi de multe alte
avantaje, vă puteţi adresa în oricare din filialele băncii, pentru a deschide un cont şi pentru a vă
abona în acelaşi timp la serviciile MAIB-SWEEP, MAIB-PAY şi/sau MAIB-FACTURA.
Avantajele oferite de produsul „Plăţi/transferuri automate”:
a) operativitate – banca se ocupă de operaţiunile dumneavoastră efectuând, în mod
automatizat, transferurile în termenii stabiliţi contractual;
b) economie de timp –sunteţi scutit de timpul necesar deplasării la ghişeele băncii pentru
prezentarea periodică a ordinelor de plată şi eventualele dificultăţi ce pot apărea (aglomeraţie, trafic,
etc.);

39
c) comoditate –banca preia grija plăţilor sistematice. În plus, vă ajută să economisiţi în mod
regulat.
d) informare - banca vă informează în timp real, prin e-mail, despre tranzacţiile efectuate,
despre insuficienţa mijloacelor din cont pentru efectuarea unei operaţiuni specifice etc.
Plăţi în buget
B.C. “Moldova Agoindbank” SA prestează serviciile bancare de recepţionare a plăţilor în
numerar de la persoane fizice şi de la perceptorii fiscali în folosul bugetului de stat şi bugetelor
locale.
1. Recepţionarea plăţilor de la persoanele fizice
Recepţionarea plăţilor se va efectua în baza următoarelor documente:
a) actul de identitate a persoanei ce depune numerarul;
b) solicitarea de încasare a plăţii, conform modelului băncii completat în incinta filialei,
indiferent de existenţa chitanţei, bonului, facturii plăţilor în buget.
Totodată, achitarea plăţilor în folosul bugetului de către persoanele fizice poate fi efectuată
prin sistemul de deservire bancară la distanţă „Internet-Banking”.
2. Recepţionarea plăţilor în numerar de la perceptorii fiscali
Recepţionarea plăţilor se va efectua în baza următoarelor documente:
a) borderoul de însoţire la predarea mijloacelor băneşti în numerar, încasate ca impozite şi
taxe, conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor;
b) actul de identitate al perceptorului fiscal ce depune numerarul.

Remiteri de bani
Creşterea anuală a numărului sistemelor de remiteri de bani partenere ale BC „Moldova
Agroindbank” S.A. face parte integrantă din strategia de dezvoltare a băncii. Persoanele fizice pot
primi bani din orice colţ al lumii, expediind totodată foarte activ mijloace băneşti în străinătate,
inclusiv în ţările CSI.
B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. stă la dispoziţia Dvs. pentru a vă ajuta să expediaţi şi
recepţionaţi în siguranţă mijloace băneşti în USD, EUR şi RUB.
Sisteme de transfer utilizate de către B.C.”Moldova Agroindbank” S.A. :

INTESA SANPAOLO; BANCO POPOLARE DI SONDRIO; Western Union; MoneyGram; Sigue;


Unistream; Contact; Leader; Privat Money; Blizko; Forsage; Zolotaya Korona.

40
2.3 Operațiuni de casă: organizarea serviciilor de casă şi modul derulării operaţiunilor de
încasare şi de eliberare a numerarului

Operaţiuni de casierie includ:


 Colectarea încasărilor de la casieriile clienţilor prin serviciul de încasare.
 Paza şi însoţirea la transportarea mijloacelor băneşti şi alte valori.
Aceste servicii se prestează în bază de contract.
Operaţiunile de casă sunt operaţiunile băncii privind primirea şi eliberarea banilor şi a
valorilor clienţilor băncii. De asemenea, aceste operaţiuni privesc modul de alimentare a băncii cu
numerarul şi procedeul de încasare a surplusului de la filiale, agenţii teritoriale etc. Astfel,
operaţiunile de casă sunt toate operaţiunile băncii cu numerarul.
Deservirea de casă a clienţilor băncii se efectuează prin intermediul caselor băncii, iar
totalitatea banilor în numerar aflaţi la bancă formează casa operaţională a băncii.
Toate operaţiunile de casă se efectuează conform regulamentului stabilit de către Banca
Naţională a Moldovei.
Deoarece operaţiunile de casă sunt efectuate de către casierii, vom descrie structura unei
casierii. Deci, orice casierie este compusă din:
1. Casier, care răspunde de eliberarea-încasarea banilor.
2. Controlor care verifică toate datele.
Uneori, toate aceste funcţii se îndeplinesc de o singură persoană.
Casa IPBank îndeplineşte următoarele structuri:
- Casa de încasări şi plăţi;
- Casa de numărare.
Casa de încasări de ocupă de încasarea numerarului în baza diverselor documente: foaia de
vărsămînt, ordinul de încasare.
Casa de numărare se ocupă cu eliberarea numerarului în baza cecurilor băneşti şi ordinelor de
plată.
Serviciul încasare al numerarului este efectuat de către Direcţia Încasare şi securitate tehnică
are ca principale funcţii încasarea numerarului, transportarea valorilor Direcţiei republicane de
încasări şi a băncilor comerciale.
Direcţia dispune de autovehicule specializate pentru transportarea mijloacelor lichide, echipa
de încasatori fiind înarmată cu arme de foc care sunt aplicate în cazuri excepţionale. Fiecare
încasator trebuie să aibă conform Regulamentului Serviciului de Încasare:
41
- Legitimaţie autorizată;
- Procura pentru încasarea - predarea valorilor;
- Foaia de rută.
Deservirea de casă a băncii se efectuează în felul următor:
Banca, în prima zi, transferă pe contul său corespondent de la Banca Naţională, pe baza unei
dispoziţii de plată, suma necesară, iar a II-a zi efectuează transportul de valori.
Brigada de încasatori la deservirea de casă la Banca Naţională prezintă Băncii Naţionale
scrisoarea MAIB şi o procură specială pe numele brigadierului cu indicarea numelor încasatorilor
care-l însoţesc, vizată de către MAIB.
După expedierea valorilor, procurile se cos în documentele de casă ale zilei. Transportarea
valorilor se efectuează din tezaurul central al Băncii Naţionale a Moldovei conform dispoziţiilor
aprobate de conducerea BNM.
Transportarea valorilor se efectuează din tezaurul central al Băncii Naţionale numai cu
transport specializat şi armament respectiv. Bancnotele, monedele şi alte valori se eliberează
încasatorilor în baza ordinelor de plată, semnate de conducător, contabil-şef şi şeful casieriei băncii,
în ordine se face trimitere la numărul şi data dispoziţiei de expediere a valorilor de destinaţie.
Deservirea unităţilor economice de către aparatul de încasare se efectuează în baza
convenţiilor (contractelor încheiate). Încasatorii mai efectuează şi transportarea numerarului şi
valorilor între instituţiile bancare. Lista unităţilor economice, sumele încasate ale cărora trebuie să
fie colectată de către încasatori se ţine la Direcţia Încasare şi securitate tehnică. Unitatea economică
prezintă Direcţiei Încasări (filialei) două specimene de sigiliu cu amprenta distinctă a acesteia.
Un exemplar al specimenului se transmite unităţii economice. Acest specimen se prezintă
încasatorului la primirea genţii cu numerar, al doilea legalizat de şeful casieriei se transmite în casa
instituţiei bancare pentru efectuarea unui control la primirea genţilor cu numerar de la încasatori.
Conducătorul instituţiei bancare şi şeful Departamentului Încasare asigură confidenţialitatea
pregătirii şi efectuării transportului de valori.
Verificarea şi controlul asupra integrităţii valorilor băneşti se face prin intermediul dărilor de
seamă zilnice transmise în contabilitate. De asemenea, toate datele din documentele enumerate mai
sus sunt introduse în computer.
Organizarea primirii numerarului prin intermediul caselor de încasări.
Casele de încasări efectuează operaţiile de primire a numerarului în baza următoarelor
documente:

42
- Depunerea numerarului prin foaia de depunere a numerarului cu chitanţă şi borderou de la
agenţii economici şi persoanele fizice;
- Pentru depunerile în numerar din operaţiunile interne ale băncii (restituiri de avansuri spre
decontare neutilizate, salarii neplătite, scoateri de numerar din tezaur etc.) se utilizează
ordinul de încasare, care se întocmeşte de referentul de la evidenţa contabilă;
- Dispoziţia de încasare pentru primirea depunerii (depozitului) de la persoane fizice;
- Ordinul de casă;
- Alte depuneri (vărsăminte în bugetul de stat, în fonduri speciale publice) - pe ordinul de
încasări cu recipisele stabilite de instituţiile date.
La depunerea numerarului pe foaia de depunere cu chitanţă şi borderou formularele sunt
completate de către depunător. Executorul responsabil verifică dacă foaia, chitanţa şi borderoul sunt
completate corect, verifică dacă toate elementele trecute pe foaia de vărsământ, chitanţă, borderou
corespund, precum şi suma înscrisă în cifre este identică cu cea înscrisă în litere.
La primirea foii de depunere a numerarului cu chitanţă şi borderou de la contabilitate, casierul
verifică prezenţa şi caracterul identic al semnăturilor executorilor, responsabili de la grupă conform
specimenelor disponibile, dacă suma înscrisă în cifre şi litere în foaia de depunere este identică cu
suma înscrisă în chitanţă şi borderou. Dacă depunătorul predă numerar în casa băncii pe câteva
documente de încasare pentru înscriere în conturi diferite, casierul primeşte sumele de bani pe
fiecare document aparte.
După numărarea banilor casierul compară suma trecută în foaia de depunere cu suma real
primită şi verifică dacă acestea corespund, apoi le semnează, aplică ştampila pe chitanţă, eliberând-o
depunătorului.
La depunerea numerarului prin ordinele de încasare, casierul semnează ordinul de încasare şi
recipisa, aplică ştampila pe recipisă şi o eliberează depunătorului.
Executorul responsabil al contabilităţii care se ocupă cu operaţiunile de încasare ale
numerarului face pentru fiecare document de încasare o înscriere în Zilnicul de Operaţiuni alături de
alte înscrieri de pe alte documente de casă.
În cazul depistării unor divergenţe între numerar şi suma arătată în document, de asemenea a
banilor falşi sau neplătibili, depunătorului i se propune să copie documentul, cel iniţial fiind anulat.
La sfîrşitul zilei operative de lucru, casierul tolerează sumele încasate pe grupe sau executori
responsabili după care totalurile rezultative sunt trecute în situaţia încasărilor şi apoi confruntate cu
totalul.

43
La închiderea casei, casierul încasator va preda casierului-şef situaţia încasărilor împreună cu
documentele de casă, precum şi registrul de evidenţă a numerarului manipulat de către personalul
casieriei.
Eliberarea numerarului şi valorilor din casele de plăţi.
Eliberarea numerarului din casieria băncii se efectuează:
a) Unităţilor economice, instituţiilor - pe cecuri băneşti de o formă anumită;
b) Debitorilor individuali, care primesc împrumut în bancă, deponenţilor şi pensionarilor - pe
ordine de plată. În acelaşi mod se perfectează şi eliberarea de numerar pentru plăţi legate de
întreţinerea aparatului administrativ şi alte plăţi ale instituţiilor bancare.
Pentru efectuarea operaţiunilor de plată şeful casieriei eliberează casierului plătitor un avans
contra recipisă în registrul de evidenţă a numerarului manipulat.
După eliberarea avansului de numerar casierilor, casierul-şef este obligat să verifice prezenţa
numerarului rămas în casa de circulaţie pentru a se convinge de corespunderea soldului, cu scontarea
sumelor eliberate, datelor din registrul evidenţei numerarului şi altor valori pe contul N1001 "Casa"
la începutul zilei.
Persoanele responsabile ale instituţiilor economice şi organizaţiilor prezintă documente de
primire a numerarului executorilor responsabili, care, după verificarea necesară, eliberează către
persoana beneficiară marca de control de la cecul de numerar sau a bonului decupabil de la ordinul
de plată pentru prezentarea în casă. Primind documentul de plată (cecul de numerar, ordinul, ordinul
de plată etc.) casierul este obligat:
- Să verifice prezenţa semnăturilor executorilor responsabili autorizaţi să permită eliberarea
de numerar şi caracterul identic al acestor semnături cu specimentele;
- Să verifice prezenţa pe document a semnăturii de primire a numerarului;
- Să verifice prezenţa datelor din paşaport sau alt document de legitimare a persoanei
beneficiare;
- Să cheme beneficiarul pe numărul documentului de plată şi să-l întrebe ce sumă are de
primit;
- Să verifice numărul mărcii de control sau al bonului de casă cu numărul documentului de
plată şi să lipească marca de control sau bonul respectiv pe cec sau ordin;
- Să pregătească suma, să o elibereze beneficiarului şi să semneze documentul de plată.
La sfîrşitul zilei operative, casierul plătitor verifică dacă sumele primite pe baza documentelor
de plată respective împreună cu numerarul pe care îl are, corespund sumei primite ca avans, după

44
care întocmeşte situaţia casierului plătitor, pe care o semnează şi o confruntă cu totalul jurnalelor de
casă privind plăţile din casă.
În baza documentelor de plată sunt alcătuite următoarele înregistrări contabile, care reflectă
operaţiunile de plată a numerarului de casă:
D cont de decontare
C 1001 "Casa".
Soldul format în modul stabilit şi documentele de plată la zi, împreună cu situaţia, se predă de
către casier contra recipisă în registrul de evidenţă a numerarului manipulat şefului casieriei, care,
verificând situaţia, o semnează şi o expediază în documente zilei.
Pachetele de bilete, rămase casierului zilei operative, împachetate de alţi casieri trebuie
renumărate, înainte de a fi transmise casierului şi împachetate în modul stabilit.
Calculul Soldului Limitei de Casă
Între instituţia bancară şi unităţile economice ce sunt deservite se încheie un contract privind
deschiderea contului, efectuarea decontărilor şi deservirea de casă aspectele relaţiei bancă-client.
Pentru stabilirea limitei soldului de casă toate întreprinderile, inclusiv cele comerciale prezintă
lucrătorului bancar o cerere-calcul de stabilite a normelor de cheltuieli a numerarului din încasare,
limitei soldului de numerar în casă, ordinii şi termenului de predare a numerarului încasat.
Întreprinderile comerciale prezintă cererile date pe blanchete tip.
Limita soldului de casă se determină:
- Pentru întreprinderi şi organizaţii care au numerar stabilite şi sunt obligate să le depună în
bancă zilnic la sfîrşitul zilei - în mărimea necesară pentru asigurarea lucrului normal în
dimineaţa zilei următoare. Cei obligaţi să depună numerarul în ziua următoare - în mărime
nu mai mare decât încasarea medie zilnică numerarului. Iar agenţii economici care nu sunt
obligaţi să depună zilnic numerarul - în dependenţă de termenii stabiliţi de predare a
numerarului şi suma încasării.
- Pentru întreprinderile de producere, precum şi organizaţiile şi instituţiile care nu au încasări
stabile - în limita cheltuielilor medii zilnice de numerar (fără cheltuielile de salarii,
indemnizaţii pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă, burselor, pensiilor şi
premiilor).
Dacă întreprinderile se află în localităţi diferite de cea a băncii, limita soldului de casă a
clientului poate fi majorată. La determinarea limitei soldului de casă de numerar se ţine cont că
întreprinderile şi organizaţiile au dreptul să păstreze în casă bani în numerar primiţi din bancă pentru

45
plata salariului, indemnizaţiei de pierdere temporară a capacităţii de muncă, burse, pensii şi premii
timp de 3 zile calendaristice, iar gospodăriile agricole - timp de 5 zile, inclusiv ziua de primire a
numerarului din bancă.
La scadenţa termenului sumele neutilizate trebuie restituite băncii, care apoi sunt eliberate
întreprinderilor şi organizaţiilor la prima solicitare a acestora pentru aceleaşi scopuri.
Lucrătorii bancari sunt împuterniciţi să controleze respectarea limitei soldului de casă al
clienţilor prin efectuarea de verificări la faţa locului. La descoperirea de încălcări, întreprinderile
sunt pedepsite prin diverse penalităţi.
De asemenea, întreprinderile confirmă faptul că banca a calculat soldul corect pe baza unui
formular nr.04018055.
Ordinea deschiderii şi încheierii caselor operaţionalede venituri şi cheltuieli
Accesul în tezaur îl au numai deţinătorii de chei şi ştampile de la tezaur. În zilele de lucru
toate tezaurele sunt expuse deschiderii obligatorii şi unei examinări din partea deţinătorilor de chei,
indiferent dacă au fost sau nu efectuate operaţii cu valorile.
În cursul zilei de lucru tezaurele, safeurile şi dulapurile trebuie încuiate cu cheia, iar în
prezenţă în ele a valorilor sigilate cu ştampile ale deţinătorilor de chei.
Despre primirea tezaurului, colaboratorul pazei semnează în registru, confruntând în prealabil
amprentele ştampilei cu specimenele lor.
Ordinea păstrării şi evidenţei valorilor şi documentelor în tezaur. În tezaur este necesar de a
păstra valorile separat:
a) Numerarul casei operaţionale;
b) Valuta străină;
c) Alte valori.
La plasarea în două sau mai multe tezaure, stelaje a valorilor de acelaşi tip sau bancnote şi
monedei de aceiaşi valoare, aflate în casa circulantă, asupra fiecărui tezaur, stelaj se întocmeşte o
listă a valorilor depuse indicând data şi suma efectiv depusă. Listele sunt semnate de către casierul-
şef şi se păstrează pe stelaje împreună cu valorile sau într-o mapă aparte în tezaur.
Numerarul şi alte valori pot fi scoase din tezaur pentru efectuarea operaţiilor de prelucrare,
renumărare, de control şi revizie numai în încăperea casei.
La MAIB compartimentele "Mijloace băneşti" şi "Valuta străină şi operaţiile cu valută străină"
sunt unite şi grupează conturile pe care se duce evidenţa numerarului în bancă; mijloacelor băneşti
pe drum; casele de întărire şi surplusul din casele pe drum; conturile întreprinderilor şi organizaţiilor

46
bancare. De asemenea, conţin conturi de evidenţă a numerarului în valută străină în bănci;
documentelor de casă în valută străină; mijloacelor băncilor străine în băncile comerciale; resurselor
acumulate pe decontările cu corespondentele străine şi alte valori valutare.
Acest compartiment conţine următoarele conturi:
1. Contul № 1001 "Numerar în casă". Pe cont se duce evidenţa numerarului în valută străină
(încasată, cumpărată, eliberată în punctele de schimb), documentele de plată în valută străină
(încasată, cumpărată). La documentele de plată în valută străină se referă cecurile (de drum
şi comerciale), cambiile, acreditivele băneşti, amprente, cartele de credit şi debitoare.
2. Contul № 1002 "Numerar pe drum". Pe acest cont se duce evidenţa costului numerarului în
valută străină trimisă altor bănci.
3. Contul № 2251 "Conturi curente a persoanelor juridice". Pe cont sunt reflectate mijloacele
aflate pe conturi curente valutare a persoanelor juridice (rezidente şi nerezidente). Conturile
se clasifică în dependenţă de sursa mijloacelor valutare şi statutul juridic a proprietarului:
Tipul "a" - conturile cetăţenilor Moldovei şi persoanelor fără cetăţenie care trăiesc permanent
în Moldova. Pe aceste conturi se duce evidenţa analitică a valutei intrate sau transferate de peste
hotare cu dreptul de schimbare în lei. De asemenea, a valutei cumpărate în banca împuternicită cu
dreptul de transfer peste hotare la plecarea proprietarului contului.
Tipul "b" - conturile pentru evidenţa mijloacelor valutare a cetăţenilor rezidenţi şi nerezidenţi
fără prezentarea documentelor legale. Mijloacele de pe conturile indicate (după fiecare primire) în
decurs de 12 luni de la ziua de înregistrare pot fi folosite numai pentru decontările în Republica
Moldova. După expirarea termenului ele pot fi trecute în regimul conturilor de tip "a" cu dreptul de
transferare peste hotare la plecarea proprietarului contului.
4. Contul № 1032 "Conturi "Nostro"". Pe acest cont se duce evidenţa mijloacelor băneşti în
bănci corespondente străine pe conturi "Nostro", depozitele băncii pe acreditivele străine
acoperite plasate în bănci corespondente;
5. Contul № 2032 "Conturi "Loro". Pe aceste conturi se duce evidenţa mijloacelor în valută
străină a băncilor corespondente străine, mijloacele plasate de bănci corespondente străine;
6. Contul № 2716 "Procente sporite pe hârtiile de valoare puse în circulaţie şi alte obligaţiuni";
7. Contul № 2374 "Depozitele pe termen scurt a persoanelor fizice";
8. Contul № 2311 "Depozitele de economii a persoanelor fizice".
La primirea încasărilor băneşti a întreprinderii:
- Debit contului № 1001 "Numerar în casă";

47
- Credit contului № 2251 "Conturi curente a persoanelor juridice".
La vânzarea certificatelor MAIB:
- Debit contului № 1001 "Numerar în casă";
- Credit contului № 2716 "Procente sporite pe hârtiile de valoare puse în circulaţie şi alte
obligaţiuni".
La primirea banilor pe conturi de depozit a persoanelor fizice:
- Debit contului № 1001 "Numerar în casă";
- Credit contului № 2374 "Depozitele pe termen scurt a persoanelor fizice".
La primirea vărsământului conturilor la vedere:
- Debit contului № 1001 "Numerar în casă";
- Credit contului № 2311 "Depozitele de economii ale persoanelor fizice".

2.4 Operațiuni de credit și investiționale: tipuri și condiții de derulare

B.C. "Moldova-Agroindbank" SA pune la dispozitia persoanelor fizice oferta sa variată de credite


destinată acestora. Creditele se disting prin flexibilitate și dobânzi atractive, adresându-se dorințelor
unui număr din ce în ce mai mare de clienți. Portofoliul de credite al MAIB se află într-o
permanentă dezvoltare. Crearea portofoliului s-a bazat pe 2 categorii de clienți: persoane fizice și
juridice/
I. Credite pentru persoane fizice

Creditul Multiopţional
Avantajele acestui credit:
- Creditul „Multiopţional” de la Moldova Agroindbank este soluţia optimă pentru finanţarea
tuturor cheltuielilor de consum.
- Cu Moldova Agroindbank nu va mai trebui să justifici utilizarea sumei împrumutate. Mai
simplu decât ai crezut!
- Poţi obţine creditul „Multiopţional” fără prea multe formalităţi şi opta pentru oricare din
filialele băncii pentru achitarea ratelor de credit.
Condițiile de creditare:
Creditul se acordă:
- fără gaj;
- de la 2,000 pînă la 100,000 MDL;

48
- pentru o perioadă de credit adaptată capacităţii de rambursare a clientului:
min 3 luni - max 60 luni.
Rata dobânzii aferentă creditului:
- 10% (rata flotantă) - pentru clienţi cu istoria creditară pozitivă, participanţi la proiectele
salariale, în cadrul contractelor de colaborare, persoanele care primesc pensia la contul de
card deschis la MAIB;
- 11% (rata flotantă)- pentru alte categorii de clienţi.
Criteriile de acordare ale creditului „MULTIOPŢIONAL”:
Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care corespund
următoarelor criterii:
- vîrsta cuprinsă între 21 şi 65 de ani;
- au loc de muncă stabil sau dispun de pensie pentru limita de vârsta;
- vechimea în muncă la locul prezent este de minimum 6 luni (cu excepţia pensionarilor);
- salariul lunar brut/ venit net nu este mai mic de 1900 lei.
Actele necesare pentru obţinerea creditului „MULTIOPŢIONAL”:
- buletinul de identitate (original şi copie);
- certificatul de salariu / venituri (formularul băncii), (cu excepţia participanţilor la proiectele
salariale prin BC”Moldova-Agroindbank”S.A. sau certificatul/adeverinţa cu privire la
mărimea pensiei (cu excepţia persoanelor, care primesc pensia la contul de card deschis în
cadrul BC”Moldova-Agroindbank”S.A.);
- copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a
angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie), (cu excepţia participanţilor la
proiectele salariale prin BC”Moldova-Agroindbank”S.A) sau carnetul/legitimaţia de
pensionar.
Credit pentru finanţarea cheltuielilor personale
Moldova Agroindbank îţi oferă finanţare pentru orice cheltuieli personale, planificate sau
neprevăzute, ale tale sau ale celor dragi.
Dacă ai nevoie de o sumă de bani pe care să o foloseşti cum vrei tu, "Creditul pentru nevoi
personale" de la Moldova Agroindbank este soluţia de finanţare care îţi oferă toată libertatea.
Creditul pentru nevoi personale înseamnă:
- un împrumut în lei moldoveneşti;
- între 10,000 şi 1,000,000 lei;

49
- pe o perioadă de creditare care poate ajunge până la 10 ani;
- rata dobânzii flotantă: 11% anual;
- achitarea creditului şi dobânzii în rate egale.
Asigurarea creditului:
- ipoteca asupra bunurilor imobile sau;
- amanetul mijloacelor băneşti din contul de depozit.
Mai mult decât ai aşteptat:
- nu ai nevoie de avans;
- ai posibilitatea de a împrumuta sume mai mari de bani cu o dobândă atractivă;
- nu trebuie să justifici băncii utilizarea sumei împrumutate;
- poţi utiliza banii împrumutaţi prin transfer pentru mărfuri/servicii sau în numerar.
Mai simplu decât crezi:
- poţi achita ratele de credit în orice filială a băncii;
- prin intermediul serviciului Internet Banking.
Documente necesare obţinerii creditului:
- buletinul de identitate (original şi copie);
- certificatul de salariu (formularul băncii);
- copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a
angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie);
- două facturi de plată ale serviciilor comunale (telefon, gaz sau energie electrică);
- documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.
Scopul creditului:
- cheltuieli planificate;
- cheltuieli neprevăzute;
- vacanţe;
- studii;
- tratament medical;
- alte scopuri de consum.
Creditul Imobiliar de la Moldova Agroindbank se acordă pentru:
- cumpărarea unei noi locuinţe;
- modernizarea locuinţei existente (reparaţie capitală, finisare, extindere);
- construcţia unei case;

50
- procurarea unui teren pentru casă;
- refinanţarea creditelor/împrumuturilor imobiliare cu destinaţie locativă.
Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un salariu/venit minim de 1900 lei, iar
rata lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă
în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în
cazul procurării locuinței şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii, şi fără
mijloacele proprii din partea Dvs.
Avantaje:
- Acum, la primirea creditului poţi perfecta în ipotecă doar locuinţa procurată;
- Pentru achitarea creditului banca va accepta toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii,
venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de
întreprinzător);
- Banca vă poate finanţa 100% din valoarea imobilului la primirea creditului, dacă dispuneţi
de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii.
- Acordarea şi rambursarea creditelor în MDL.
Creditul Imobiliar Avanti
Conştientizând necesităţile şi dificultăţile cu care se confruntă tinerii, mai ales familiile tinere
la început de cale, în premieră pentru piaţa bancară din Moldova, MAIB a lansat un proiect social
destinat persoanelor tinere care au nevoie de locuinţă. Banca le oferă această posibilitate prin
intermediul unui produs special - „Creditul Imobiliar AVANTI”, care este acordat în scopul
procurării, construcţiei, extinderii locuinţei, sau refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă
instituţie bancară sau financiară nebancară, în condiţii mai avantajoase faţă de celelalte credite
imobiliare. Prin privilegiile şi condiţiile speciale oferite tinerilor la creditare, MAIB îi încurajează să
beneficieze de posibilitatea reală de a-şi realiza speranţa pentru propria locuinţă şi le susţine avântul
către o viaţă împlinită, alături de cei dragi.
Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între 21 şi 35 de ani, indiferent de
faptul dacă acestea activează pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, precum şi
beneficiarilor de remitenţe.
Valoarea creditului constituie până la 100% din valoarea proiectului creditat.
Creditele Imobiliare AVANTI se acordă pe un termen de până la 30 de ani. Banca a stabilit
pentru aceste credite o rată specială a dobânzii în mărime de 9.5% anual.
Creditul imobiliar Prima Casă.

51
Avantajele creditului Prima Casa de la MAIB
-costuri avantajoase;
-asigurare oferită de Guvernul RM;
-termenul creditului - până la 25 de ani;
-valoarea locuinţei procurate - până la 1 milion de lei;
-creditul se acordă pentru locuinţe pe întreg teritoriul ţării.
-reduceri în mărime de 25% la prima de asigurare.
Toate costurile pentru credit sunt menţionate:
-rata dobânzii flotantă: 8,78% anual;
-comision unic pentru acordarea creditului – 1%;
-comision de garantare pentru ODIMM – 0,25% anual din soldul creditului;
-Achitarea anticipată – gratis.
Din contul creditului Prima Casă poţi procura o locuinţă:
-la bloc sau
-casă individuală.
Cine poate beneficia de creditul Prima Casă:
-persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate.
-vârsta solicitantului: de la 18 până la 45 ani;
-angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
-salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;
-participaţia proprie iniţială a solicitantului - minim 10% din costul locuinţei.
Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit:
-imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;
-nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
-imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.
Asigurarea creditului:
-ipotecarea imobilului procurat la nivelul asigurării de minim 70% din suma creditului;
-garanţia Guvernului RM în mărime de 50% din soldul creditului,
-fidejusiunea soţului/soţiei, sau rudelor de gradul I – la necesitate.
Carduri de credit.
Suma creditului:
Card de credit Basic - de la 5 000 lei, până la 100 000 lei

52
Card de credit Basic Plus:

a. Suma minimală: 100,001 lei


b. Suma maximală: 300,000 lei; 500,000 lei – credit acordat la Cardul American Express Gold

Termenul creditului – 3 ani cu posibilitatea de reînnoire automatizată a limitei de credit

Comisioane ZERO pentru:

-Emiterea cardului de credit

-Achitarea cumpărăturilor la comercianţi

-Rambursarea anticipată a sumelor de credit

Rata dobânzii: 11% anual (rata flotantă)

Beneficiari:

-Beneficiar al cardului de credit poate fi orice persoană fizică, angajată în câmpul muncii de cel
puţin 6 luni
-Salariul brut / venit net trebuie să constituie cel puţin 1900 lei lunar.

Rezultatul: Deţii un card de credit care iţi poate servi drept sursă suplimentară de bani, atunci când
vrei să cumperi ceva pentru tine sau pentru cei dragi.

Facilităţi:

-Îl foloseşti oriunde, în ţară sau peste hotare;

-Achiţi în magazine, retragi numerar din bancomate în orice moment - 24 din 24 de ore;

-Achiţi dobânda doar pentru suma real folosită şi doar pentru perioada în care ai utilizat creditul;

-Poţi restitui oricând, parţial sau în totalitate suma creditului utilizat, şi mai mult, îl poţi reutiliza
atunci când vei avea nevoie de bani.

53
Overdraft.

Pentru a-ţi rezolva rapid şi uşor dificultăţile financiare provizorii, Moldova Agroindbank pune la
dispoziţie creditul Overdraft la cont de card salarial. Este o soluţie eficientă şi una din cele mai
accesibile, avînd rate şi condiţii avantajoase şi fiind disponibilă pentru orice persoană fizică -
deţinătoare de card salarial MAIB.

Suma creditului (Limita datoriei): Pînă la 6 intrări medii salariale pe contul de card.

▸ Minimum 1 000 lei

▸ Maximum 60 000 lei

▸ Termenul Overdraftului: pînă la 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Rata dobînzii atractivă, competitivă pe piaţa de creditare din Moldova, este un argument în plus în
favoarea Overdraftului de la Moldova Agroindbank.

Rata dobînzii: Flotantă - 11% anual

Tarife şi comisioane

▸ Taxa administrativă – 25/50 lei, pentru limita mai mare de 3000 lei;

▸ Comisionul unic – 2%, pentru limita mai mare de 3000 lei.

Creditul imobiliar- lucrători migranți.


BC „Moldova Agroindbank” SA a lansat o ofertă bancară specială destinată concetăţenilor noştri
care muncesc peste hotare - „Credit imobiliar pentru lucrătorii migranţi”.
Beneficiari ai acestui produs sunt atât lucrătorii migranţi, cât şi soţ/soţia, rudele lor de gradul I, care
primesc remitenţe pe teritoriul Republicii Moldova.
Creditul este destinat:

54
 procurării sau construcţiei imobilului cu destinaţie locativă,
 consolidării, extinderii, reconstrucţiei, finisării sau reparaţiei capitale a locuinţei.
 refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară nebancară,

Creditul se acordă în lei moldoveneşti pe o perioadă de la 6 luni până la 20 de ani.


Suma minimă este de 30,000 lei, iar maximă – până la 100% din valoarea investiţiei propuse.
MAIB a stabilit condiţii speciale pentru beneficiarii acestui produs bancar, divizate în două categorii
– condiţiile înaintate lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe.
Pentru lucrători migranţi sunt stabilite următoarele condiţii:

 minimum şase luni primesc venituri, în mod legalizat, din străinătate,


 deţin venit lunar personal obţinut în străinătate nu mai mic de echivalentul a 900 Euro;
 dispun de actul de identitate emis de către statul strain, sau a permisul de şedere/ muncă pe
teritoriul statului străin unde activează,
 pot să prezinte o persoană fizică cu reşedinţă permanentă în Republica Moldova,
împuternicită prin procură să-l reprezinte în relaţia cu Banca.

Pentru beneficiarii de remitenţe sunt stabilite următoarele condiţii:

 sunt soţ/soţie, sau rudă de gradul întâi (părinte sau copil) al lucrătorului migrant,
 dispun de un venit net din remitenţe nu mai mic de echivalentul a 200 Euro lunar, chiar dacă
nu dispun de salariu/venit oficial din munca prestată pe teritoriul Republicii Moldovei,
 pot confirma că sunt beneficiari de remitenţe efectuate în mod regulat, lunar, cel puţin pentru
ultimele trei luni, iar transferurile financiare sînt efectuate de la aceeaşi persoană.
 Suma maximă lunară de plată a creditului şi a dobânzilor nu poate depăşi 70% din venitul
mediu total net lunar.

Microcreditele.

Microcreditele de la MAIB se acordă atât pentru finanţarea afacerii Dumneavoastră:

▸ formarea şi completarea capitalului circulant,

▸ investiţii,

55
▸ procurarea utilajelor şi autovehiculelor,

▸ achitarea plăţilor sau a furnizorilor,

Cât şi pentru finanţarea proiectelor personale:

▸ procurarea autoturismelor,

▸ construcţia, reparaţia sau procurarea locuinţei

▸ alte cheltuieli etc.

II. Credite pentru persoane juridice


Pentru a sprijini producătorii agricoli în eforturile lor de lansare şi desfăşurare a lucrărilor de
primăvară, BC ”Moldova Agroindbank” S.A. vine cu o ofertă avantajoasă la creditele agro.
Astfel, MAIB propune o soluţie de finanţare ultra-rapidă, gândită pentru agricultori şi lansează
campania promoţională „Creditele agro te răsplătesc cu recoltă!”. Pentru că ştie că aşteptarea îi
poate costa recolta, MAIB vine în întâmpinarea lor cu această ofertă specială.
Pentru persoane juridice care desfăşoară activitatea de antreprenoriat (gospodărie ţărănească
sau întreprindere individuală), a fost majorată suma împrumutului până la 300 mii lei, pe un termen
de până la 18 luni, cu gajul roadei viitoare.
BC "Moldova-Agroindbank" SA oferă următoarele avantaje pentru persoane juridice:
1. creditare operativă, flexibilă şi adaptabilă cerinţelor clientului;
2. rapiditate în perfectarea documentelor;
3. suportul experţilor de creditare la perfectarea documentelor necesare;
4. poziţie flexibilă în asigurarea creditului;
5. scheme de rambursare favorabile;
6. acoperirea unei sfere largi a cerinţelor clientului.
Așadar, tipurile de credite oferite de către MAIB persoanelor juridice le vom enumera în
continuare.
1) Credite pentru agricultură
a) Creditul Multiopţional – Agro
56
Beneficiarii potenţiali: întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane
fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o experienţă în
domeniu de minim 12 luni.
Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare
înfiinţării/întreținerii de culturi agricole, recoltare, etc., precum şi în scopuri de consum.
Suma: 5.000-50.000 lei. (pentru clienţii noi până la 30.000 lei).
Termenul: se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a
producţiei agrigole, dar nu poate depăşi mai mult de 24 luni.
Moneda: lei moldoveneşti.
Avantaje:
- resursele din contul creditului pot fi utilizate atât pentru crearea şi dezvoltarea afacerii, cât şi
pentru cheltuielile curente ale gospodăriilor agricole deja create;
- creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale.
Costuri: rata dobânzii variază de la 19,5% până la 20,25% în dependenţă de termenul
creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi
comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.
b) Creditul Universal - Agro Plus
Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie, Întreprinderi
Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în
agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.
Scopuri:
- Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor, furajului,
întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi
prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc.;
- investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor active
legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.
Suma: variază de la 10 mii lei până la 700 mii lei.
Termenul de rambursare: diferenţiat în funcţie de scopul creditului; acesta poate ajunge până
la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni (pentru finanţarea
capital circulant şi/sau cheltuielilor de consum).
Moneda: lei moldoveneşti.
Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.

57
Avantaje: Resursele Creditului Universal Agro Plus pot fi folosite atât pentru întreţinerea,
pregătirea şi prelucrarea solului, pentru recoltarea roadei, pentru procurarea echipamentelor şi
utilajelor agricole, pentru achiziţia mijloacelor de transport, cât şi pentru construcţia, procurarea sau
reparaţia spaţiilor aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale afacerii Dvs.
Costuri: rata dobânzii variază de la 17% până la 19% în dependenţă de termenul creditului, iar
taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi comisioanele în
vigoare, aplicate de către bancă.
2) Credite pentru întreprinderi mici şi micro
BC „Moldova Agroindbank” S.A. este banca care vă oferă asistenţă în demararea afacerii
Dvs., punându-vă la dispoziţie servicii potrivite care sunt necesare micului business.
Conform Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, întreprinderea din business-ul mic corespunde următoarelor criterii:
- număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 49 de persoane;
- suma anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 25 milioane de lei;
- valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 25 milioane de lei.
MAIB şi-a focusat atenţia asupra elaborării produselor destinate, în special întreprinderilor din
business-ul mic ţinând cont de specificul activităţii acestora.
În funcţie de activitatea întreprinderii Dvs, puteţi utiliza credite prin care să finanţaţi necesarul
de capital de lucru, să faceţi investiţii noi utilizând diverse instrumente bancare.
MAIB vă propunem următoarele soluţii:
- credite întreprinderilor nou create;
- credite pentru capital circulant;
- credite pentru scopuri investiţionale;
- overdraft;
- garanţii bancare;
- acreditive;
- finanţarea ordinelor de procurare;
- linii de credit revolving;
- factoring.
3) Credite pentru Microîntreprinderi
În momentul când afacerea Dvs. este mică şi are nevoie de investiţii pentru a se dezvolta, BC
„Moldova Agroindbank” SA este alături oricând aveţi nevoie, oferind susţinere afacerii Dvs.

58
Conform Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici,
mijlocii şi a celor micro, MAIB are posibilitatea de a susţine afacerile care corespund următoarelor
criterii:
- număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 9 persoane;
- suma anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 3 milioane de lei;
- valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 3 milioane de lei.
În funcţie de specificul activităţii întreprinderii Dvs., puteţi utiliza credite pentru investiţii,
creşterea capitalului circulant, precum şi alte produse de credit adaptate cerinţelor Dvs.
Serviciile noastre sunt în mod tradiţional bazate pe încredere. BC „Moldova Agroindbank” SA
vă propune soluţii concrete pentru creşterea business-ului Dvs:
- credite pentru capital circulant;
- credite pentru scopuri investiţionale;
- credite întreprinderilor nou create;
- garanţii;
- acreditive.
4) Microcredite
Fie că sunteţi fondator de întreprindere, asociat, notari, avocat, executor judecătoresc, interpret,
traducător sau practicaţi altă activitate profesională autorizată sau în baza de licenţă, acum puteţi
beneficia pe deplin de avantajele microcreditelor.
Suma creditelor, rata dobânzii şi termenul de rambursare depind de scopurile şi de necesităţile
Dvs. de finanţare, inclusiv de istoria de credit pe care o deţineţi. La BC „Moldova Agroindbank” SA
clienţii cu istorie de credit pozitivă beneficiază de rate ale dobânzii deosebit de avantajoase.
Microcreditele de la MAIB se acordă atât pentru finanţarea afacerii Dumneavoastră:
- formarea şi completarea capitalului circulant;
- investiţii;
- procurarea utilajelor şi autovehiculelor;
- achitarea plăţilor sau a furnizorilor.
Cât şi pentru finanţarea proiectelor personale:
- procurarea autoturismelor;
- construcţia, reparaţia sau procurarea locuinţe;
- alte cheltuieli etc.

59
Obţinute în condiţii avantajoase şi transparente, Microcreditele vă oferă libertate deplină în
utilizarea mijloacelor băneşti obţinute.
Mai mult ca atât, specialiştii financiari ai MAIB garantează rapiditate şi profesionalism în
examinarea cererii de credit, în acordarea resurselor financiare şi bineânţeles asistenţă gratuită în
oricare din filialele băncii, pe tot parcursul duratei de viaţă a creditului.
Orice credit acordat de bancă trebuie inclus în una din următoarele categorii:
- Standard: În cazul în care nici una din definiţiile expuse mai jos nu pot fi aplicate creditul se
va considera standard, dacă este credit la termen şi sunt respectate toate condiţiile
contractului de credit.
- Supravegheat: Creditul la care există probleme potenţiale, legate de starea financiară a
împrumutatului sau de asigurarea creditului. Asemenea credit necesită o atenţie deosebită din
partea conducerii băncii, deoarece atunci când nu vor fi luate măsuri privind soluţionarea
acestor probleme, ele pot duce la micşorarea probabilităţii privind rambursarea creditului sau
probabilităţii că banca va obţine rambursarea creditului în viitor.
- Substandard: Există riscul pierderilor mai înalt decât cel obişnuit, provocat de unul din
următorii factori:
a) Situația financiară a împrumutatului este nefavorabilă sau se înrăutățește.
b) Asigurarea (dacă aceasta există) creditului este insuficientă sau se înrăutățește.
c) Alţi factori nefavorabili, care trezesc îngrijorarea privind posibilitatea împrumutatului
de a rambursa creditul în conformitate cu condiţiile existente de rambursare. Asemenea
credit necesită o atenţie deosebită din partea conducerii băncii, deoarece există probabilitatea
că banca va suporta pierderi, dacă nu vor fi înlăturate neajunsurile.
- Dubios: Există probleme, care pun la îndoială şi scad probabilitatea rambursării creditului în
volum deplin în baza circumstanţelor, condiţiilor şi a valorii de piaţă a asigurării.
Probabilitatea pierderilor este extrem de mare, dar există anumiţi factori importanţi, concreţi
şi bine argumentaţi, care în curând se vor realiza şi care pot contribui la ameliorarea situaţiei
de rambursare a creditului. Clasificarea acestui credit în categoria creditelor compromise se
amână până la o determinare mai precisă a stării creditului dat.
- Compromis: La momentul clasificării creditul nu poate fi rambursat. În cazul în care
creditele pot fi clasificate diferit conform criteriilor date, acestea se referă la o categorie mai
dură.

60
Suma necesară a mijloacelor pentru rezervarea în contul reduceri pentru pierderi la credite
(fondul de risc) se stabileşte aplicând următoarele procente la suma creditelor din fiecare categorie
de clasificare:
- Standarde 2 %;
- Supravegheate 5 %;
- Substandarde 30 %;
- Dubioase 75 %;
- Compromise 100%.
Băncile prezintă trimestrial raportul privind clasificarea portofoliului de credite şi formarea
fondului de risc în conformitate cu Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la
modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare.

2.5 Tipurile și modul de organizare a operațiunilor valutare efectuate de către banca


comercială

Banca Naţională funcţionează ca unul din agenţ ii statului î n aplicarea legislaţ iei privind controlul
valutar. Dările de seamă, informaţ iile privind conturile ş i alte informaţ ii prevăzute de legislaţ ia
menţ ionată pot fi transmise prin intermediul Băncii Naţ ionale.

De competenţ a Băncii Naţ ionale î n domeniul reglementării valutare ţ in:


a) emiterea de acte normative referitor la reglementarea (inclusiv autorizarea şi raportarea)
operaţ iunilor valutare ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv a instituţiilor financiare ş i organelor
de stat;

b) eliberarea şi retragerea licenţelor, supravegherea ş i reglementarea activităţ ii unităţ ilor de schimb


valutar, inclusiv a băncilor;

c) stabilirea de limite ale poziţiilor valutare pentru unităţile de schimb valutar, inclusiv băncile;

d) determinarea metodei de stabilire a cursului leului moldovenesc î n raport cu alte monede.

Unităţ ile de schimb valutar licenţ iate, inclusiv băncile, sî nt obligate să raporteze periodic Băncii
Naţ ionale despre operaţ iunile lor valutare, inclusiv poziţ ia lor valutară deschisă. Modul de raportare
ş i documentele necesare prezentării se stabilesc de Banca Naţ ională.

61
Banca Naţ ională menţine în bilanţ ul său rezervele internaţionale ale statului care sî nt reprezentate
prin următoarele active:

a) aur;

b) valută străină în formă de bancnote ş i monede metalice ori conturi bancare ţ inute peste hotare î n
monedă străină;

c) orice alte active recunoscute pe plan internaţ ional;


d) cambii achitabile în valută străină;
e) creanţe exprimate ş i achitabile î n valută străină, emise sau garantate de statele străine,

băncile lor centrale sau instituţ iile financiare publice internaţionale, precum şi de acorduri de
cumpărare forward ş i recumpărare î ncheiate cu sau garantate de acestea.

Criteriile principale pentru selectarea activelor de rezervă sînt siguranţa sumelor de bază ş i
lichiditatea.

Banca Naţ ională menţine rezervele internaţionale la un nivel care î n viziunea sa este adecvat pentru
realizarea politicii monetare ş i valutare a statului.

În cazul diminuării rezervelor internaţ ionale sau dacă Banca Naţ ională apreciază că sî nt pe cale de a
diminua pî nă la un nivel care ar periclita executarea politicii valutare sau

î ndeplinirea la timp a tranzacţiilor internaţionale, Banca Naţ ională va prezenta Parlamentului ş i


Guvernului un raport privind situaţ ia rezervelor internaţ ionale ş i cauzele care au condus sau pot
conduce la diminuarea lor. Raportul va conţ ine ş i recomandări pentru remedierea situaţ iei.

Banca Naţională va continua să facă asemenea rapoarte ş i recomandări pî nă nu va considera situaţ ia
remediată.

Banca Naţională poate î ncheia acorduri de plată ş i de clearing sau orice alte contracte similare cu
instituţii de clearing centrale, publice sau private din alte ţări, atît î n numele propriu, cî t ş i în numele
ş i din î nsărcinarea organelor statului.

62
La efectuarea operațiunilor valutare specificate la pct.19 lit.c)-e) prestatorul SPR se conformează
prevederilor corespunzătoare din prezentul titlu, precum șireglementărilor sale interne. Operațiunile
valutare specificate la pct.19 lit.a), b) și f) se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale
prestatorului SPR.
Pentru efectuarea plății /transferului fără numerar a persoanei fizice prestatorul SPR întreprinde cel
puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) destinatarul plății /transferului;
b) scopul plății /transferului;
c) suma plății /transferului;
2) verifică dacă plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunilor valutare prevăzute la art.5-
16, 18-24 și 38 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea de către persoana fizică a documentelor justificative, cu excepția cazurilor
specificate în mod expres în titlul II capitolele II și III;
4) solicită prezentarea de către persoana fizică a notificației /autorizației corespunzătoare – în
cazul în care în conformitate cu Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 operațiunea valutară în
cadrul căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării /autorizării;
5) solicită prezentarea de către persoana fizică a actului de identitate aacesteia, cu excepția
cazuluispecificat la pct.23.
Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice rezidente, cu
sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăților /transferurilor fără numerar:
a) în valută străină /monedă națională în favoarea nerezidenților în străinătate și pe teritoriul
Republicii Moldova;
b) în valută străină /monedă națională în străinătate în favoarea rezidenților;
c) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților.
Persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor bănești destinate
cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică rezidentă care se află
în străinătate și transferul mijloacelor băneștidestinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui
membru al familiei – persoană fizică nerezidentă, după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la
prestatorul SPR a documentelor justificative;

63
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la
prestatorul SPR a documentelor:
a) ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b)ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia
se efectuează transferul șiconțin date despre suma plății /transferului.
Persoana fizică rezidentă care se stabilește cu domiciliul în străinătate poate efectua transferul în
străinătate al mijloacelor băneștideținute de către aceasta cu drept de proprietate după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la
prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor), la prezentarea la prestatorul
SPR a următoarelor documente:
a) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată mențiunea privind
autorizarea emigrării de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (pașaportul,
eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în
Republica Moldova sau pașaportulnațional al cetățeanului străin);
b) documentele ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești
supuse transferării din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare– cumpărare a
imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor).
Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice nerezidente, cu
sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăților /transferurilor fără numerar:
a) în valută străină /monedă națională în străinătate în favoarea rezidenților /nerezidenților;
b) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților/nerezidenților.
Plățile/transferurile în moneda națională în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor fizice
nerezidente în favoarea rezidenților/nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR.
Persoana fizică nerezidentă poate efectua transferul pe teritoriul Republicii Moldova al mijloacelor
bănești în valută străină destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei –
persoane fizice rezidente și nerezidente, precum și transferul în străinătate al mijloacelor bănești în
valută străină /monedă națională destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al
familiei – persoane fizice rezidente care se află în străinătate și persoane fizice nerezidente, după
cum urmează:

64
1) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) - fără prezentarea la prestatorul SPR
a documentelor justificative;
2) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a
documentelor:
a) ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b) ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia
se efectuează transferul și conțin date despre suma plății /transferului.
În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizicese efectuează în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar.
În Republica Moldovaoperațiunile de schimb valutar, altele decât cele indicate la pct.46, se
efectuează de către persoanele fizice rezidente și nerezidente cu prestatorii SPR în conformitate cu
reglementările interne ale prestatorilor în cauză, care trebuie să asigure transparențacondițiilor de
efectuare a operațiunilor respective, inclusiv ținând cont de cerințele Legii nr.114 din 18 mai 2012
aferente cursului valutar.
În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar ale prestatorilor SPR nebancari cu persoanele
fizice se efectuează în strânsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de monedă electronică
prestate acestor persoane.
Pentru efectuarea plății /transferului fără numerar a persoanei juridice rezidente (cu excepția
cazurilor prevăzute la pct.64) sau persoanei juridice nerezidente prestatorul SPR întreprinde cel
puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) destinatarul plății /transferului;
b) scopul plății /transferului;
c) suma plății /transferului.
2) verifică dacă plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunilor valutare prevăzute la art.5-
16, 18-24 și 38 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea de către persoana juridică a documentelor justificative, cu excepția
cazurilor specificate în mod expres în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol;
4) solicită prezentarea de către persoana juridică a notificației /autorizației corespunzătoare – în
cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 operațiunea valutară în cadrul
căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării /autorizării.

65
Persoanele juridice rezidente pot efectua plăți /transferuri fără numerar fără prezentarea la prestatorii
SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
a) transferuri din contul băncii licenţiate în contul acesteia deschis la altă bancă licenţiată sau
la instituția financiară din străinătate;
b) transferuri din contul prestatorului SPR nebancar în contul acestuia deschis la alt prestator
SPR, precum și în cazul specificat la lit. d);
c) transferuri în alte conturi ale persoanei juridice rezidente (alta decât prestatorul SPR) deschise
la același sau la altprestator SPR;
d) transferuri de către persoana juridică rezidentă (alta decât banca licențiată) în conturile sale
deschise la instituțiile financiare din străinătate în baza autorizaţiilor eliberate de BNM, care prevăd
posibilitatea efectuării în aceste conturi a transferurilor din conturile deschise la prestatorii SPR şi
nu conţin cerinţa de prezentare la prestatorul SPR a documentelor justificative;
e) plăți /transferuri în străinătate în scopurile stipulate la art.23 alin.(1) lit.a) și c) din Legea
nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
f) plata în străinătate a taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;
g) plăți /transferuri (altele decât cele prevăzute la lit.a) – f) și pct.71), în cazul în care acestea
reprezintă plăți /transferuri în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plata
/transfer, fiind efectuate în cadrul operațiunilor valutare care nu sunt supuse notificării /autorizării
conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008.
Persoanele juridice nerezidente pot efectua în străinătate plăți /transferuri fără numerar fără
prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
a) transferuri pe numele aceluiași titular de cont;
b) plăți /transferuri de către instituțiile financiare din străinătate;
c) plăți /transferuri de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenți în calitatea acestora de
prestatori de servicii de plată /emitenți de moneda electronică;
d) plăți /transferuri de către reprezentanțeleorganizațiilorinternaționale, misiunile diplomatice,
oficiile consulare, alte reprezentanțe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova,
precum și de către organizațiileinternaționale;
e) plăți /transferuri de către persoanele juridice nerezidente care suntinstituții implementatoare de
proiecte de asistență tehnică /de finanțare străină pentru Republica Moldova, în scopuri legate de
implementarea proiectelor menționate, numai în raport cu persoanele fizice;
f) plata taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;

66
g) plăți /transferuri, altele decât cele menționate la lit.a)-f), în sumă ce nu depășește 10000 euro
(sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.

Capitolul III. Analiza rezultatului activității băncii comerciale și a rapoartelor


financiare anuale ale băncii „Moldova-Agroindbank”
3.1 Analiza veniturilor, cheltuielilor, şi profitului băncii, determinarea marjei procentuale

Capitalul Băncii reprezintă valoarea netă a fondurilor de care dispune Banca, reprezentînd diferența
dintre active și passive. Capitalul reglementat reprezintă fondurile proprii pe care Banca trebuie să le
mențină în conformitate cu regulamentele Băncii Naționale a Moldovei și actele normative interne
ale Băncii, în care sînt stabilite părțile componente ale capitalului reglementat și suma minima pe
care trebuie să o mențină în raport cu activele ponderate la risc ori cu totalul activelor. Capitalul
social al Băncii determină valoarea minima a activelor nete ale Băncii, care asigură interesele
patrimoniale ale creditorilor și acționarilor. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor
primate în contul schitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate.
Aporturile la capitalul social se stabilesc prin hotărîrea privind emiterea suplimentară de acțiuni, în
conformitate cu legislația în vigoare. Capitalul social al Băncii constituie 207 526 800 (două sute
șapte milioane cinci sute douăzeci și șase mii opt sute) lei moldovenești. Capitalul social al Băncii
este divizat în 1 037 634 (un million treizeci și șapte mii șase sute treizeci și patru) acțiuni ordinare
nominative de clasa I-a cu valoarea nominal 200 (dou sute) lei moldovenești fiecare. Capitalul social
al Băncii poate fi modificat (majorat sau redus) în orice mod stabilit de legislația în vigoare și
prezentul Statut. Modificările în Statut privitor la majorarea capitalului social al Băncii se prezintă
Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobare. Capitalul de rezervă al Băncii se formează din
defalcări anuale din profitul net, în cuantumul stabilit de Adunarea general a acționarilor, pînă la
atingerea de către el a mărimii de 50% din capitalul social al Băncii. Capitalul de rezervă poate fi
utilizat numai pentru acoperirea pierderilor Băncii și/sau la majorarea capitalului ei social.

Situația consolidată de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global pentru exercițiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2018 o putem analiza in Anexa 4 și 5, de unde putem concluziona

67
că la sfîrșitul anului 2018 a fost înregistrat un profit de 530 110 015 lei, ceea ce îi permite băncii să-
și extindă activitatea, gama de servicii cît și calitatea lor.

3.2 Analiza indicatorilor de lichiditate

Tabel 3.1 Indicatori de lichiditate


Denumirea indicatorului Unitatea Normativ Luna Luna Anul
de măsură gestionară gestionară precedent
celui
gestionar

Lichiditatea pe termen lung % ≤1 0.98 0.95 0.71

Lichiditatea curentă % ≥20 44.54 44.63 48.65

Sursa: Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a MAIB 2018

3.3 Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE)

Tabel 3.2 Indicatori de rentabilitate


Indicatori de Unitatea Luna Luna Anul precedent celui
rentabilitate de gestionară gestionară gestionar
măsură

31.12.2018 30.11.2018 31.12.2017-Ajustat


Rentabilitatea % 2.20 2.48 2.07
activelor (ROA)
Rentabilitatea % 13.63 15.33 12.86
capitalului (ROE)
Sursa: Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a MAIB 2018

Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, și
măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut și arată câți lei aduce
sub forma de profit un leu investit în active. Conform datelor din table, rentabilitatea activelor la
sfîrșitul anului 2018 a crescut față de anul 2017.

68
Rentabilitatea capitalului (ROE) măsoară profitabilitatea din perspectiva acționarilor. ROE
deasemenea măsoară profiturile băncii din punct de vedere contabil pe unitate monetară a capitalului
propriu subscris. El este definit ca venit net împarțit la capital propriu mediu. Întrucat ROE poate fi
descompus în structura capitalului (Equity Multiplier = EM) și rentabilitatea activelor (Retum on
Assets = ROA), el poate fi exprimat prin relația: ROE = ROA ´ EM.
CONCLUZIE

În urma efectuării stagiului de practică în cadrul, BC Moldova- Agroindbank, pot susține că


acestă bancă se conduce într-u totul de lozinca “ Puterea stă în noi”, fiind una dintre cele mai stabile
bănci de pe piața financiar- bancară a Republicii Moldova și bancă care prezintă sistemul bancar
drept unul de încredere cu care merită de operat. Global Finance a selectat Moldova Agroindbank
drept “Cea mai bună bancă din Moldova” în anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 şi “Cea
mai bună bancă pe piaţa de schimb valutar din Republica Moldova” în 2009, 2010 şi 2011.
Moldova- Agroindbank își păstrează poziţiile de lider pe piaţă prin schimbare permanentă şi
perfecţionare calitativă a băncii. Tendința Moldova Agroindbank este să fie o companie puternică,
tehnologizată şi inovatoare, cu proftabilitate durabilă, să asigurăm randamente sporite acţionarilor
săi.
Faptul că banca, consideră clientul drept cea mai mare valoare şi își orientează strategia spre
oferirea celor mai calitative servicii, celor mai bune soluţii fnanciare, spre satisfacerea aşteptărilor
clienţilor prin profesionalism, competenţă şi eficienţă și este cheia succesului pe care îl are.
Ca și în orice alt domeniul, este evident faptul că există concurenţa care obligă banca să-și
consolideze poziţia de lider absolut în sistemul bancar al Republicii Moldova, prin competenţă şi
profesionalism, inteligenţă, transparenţă, creativitate şi promptitudine în lansarea de noi produse.
În derularea activității banca continuă acţiunile de conformare a sistemului de control intern
prevederilor legislaţiei aferente prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, recomandărilor
Băncii Naţionale a Moldovei. În continuu are loc actualizarea Politicii băncii cu privire la prevenirea
spălării banilor şi fnanţării terorismului şi procedurile privind cunoaşterea clientelei. Actele
nominalizate prevăd măsuri de respectare a tuturor cerinţelor impuse prin legislaţia în domeniu,
diminuând astfel expunerea băncii riscului fnanciar, legal şi reputaţional.
Pe parcursul anilor, în procesul de conformare la cerinţele legislaţiei în vigoare şi de
soluţionare a unor chestiuni de activitate, Moldova Agroindbank a creat propriul sistem de
guvernare corporativă, care îi permite să fie unul din liderii sistemului fnanciar-bancar al ţării. Un

69
rol important în acest sistem îl au proprietarii băncii, adică acţionarii, care, la moment, sunt în număr
de peste 3200, dar nici unul din ei nu deţine individual o cotă substanţială în capitalul băncii (5% sau
mai mult). Această structură a capitalului impune un compromis şi încredere deosebită atât între
acţionari, ca şi între acţionari şi managementul băncii. Menţinerea compromisului şi încrederii este
susţinută de mai mulţi factori, inclusiv, de Codul guvernării corporative, aprobat de Adunarea
generală a acţionarilor băncii.
Politica de management al resurselor umane este corelată cu strategia de dezvoltare a băncii şi
se orientează spre îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor, eficienţa organizaţională şi calitatea
serviciilor. Unor specialişti ai băncii le-a fost acordată posibilitatea de acumulare a experienţei prin
participarea la evenimente (seminare, conferinţe etc.) internaţionale organizate în Rusia.
Compania "MAIB-Leasing" S.A. este una dintre primele companii de leasing din Republica
Moldova. Sesizând importanţa implementării unor noi mecanisme fnanciare, compania şi-a asumat
misiunea promovării serviciilor de leasing, inexistente pe piaţă în acea perioadă, prin oferirea
soluţiilor de finanţare, corespunzătoare necesităţilor şi exigenţelor clienţilor, contribuind la
dezvoltarea acestui segment al pieţei fnanciare locale. MAIB-Leasing a demonstrat capacitatea de a
opera cu succes într-un cadru economic şi financiar dificil, influenţat de efectele crizei economice
globale, aplicând norme prudenţiale, asigurându-şi o poziţie stabilă de lider în sectorul serviciilor de
leasing, unde există concurenţa aprigă şi în continuă creştere.

70
Bibliografie

Acte normative, Legi, Hotărâri de Guvern:


1. Legea Nr. 1134-XIII, din 02.04.1997, privind societăţile pe acţiuni, M.O. Nr. 38-39/332 din
12.06.1997;
2. Legea instituţiilor financiare, Nr. 550-XIII, din 21.07.1995, M.O. Nr. ½ din 01.01.1996;
3. Legea Nr. 575 din 26.12.2003, privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul
bancar, M.O. Nr. 30-34 din 01.07.2004;
4. Legea Nr. 206-XVI din 7 iulie 2006, privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, M.O. Nr. 126-130 din 11.08.2006;
5. Regulamentul Nr. 23/09-01 din 15.08.1996, cu privire la licențierea băncilor,
M.O. Nr. 56-60 din 12.09.1996;
6. Regulamentul Nr. 415 din 30.12.1999, privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile
din Republica Moldova, M.O. Nr. 008 din 20.10.2001;
7. Regulamentul cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderile la
credite, Nr. 164 din 22.06.98.
8. Regulamentui intern al filialei.
9. Legea Nr. 202, din 06.10.2017, privind activitatea băncilor. M.O. Nr. 434-439 art. Nr. 727

Surse din internet:


10. www.maib.md.

11. http://bancamea.md.

71
ANEXE

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

S-ar putea să vă placă și