Sunteți pe pagina 1din 66

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul „Finanţe şi Bănci”

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate I la
Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

Student: Railean Marionila


Grupa FB1603

Conducător ştiinţific: Filip Angela

Chişinău, 2018
CUPRINS

Introducere
Capitolul I. Caracteristica generală a băncii comerciale
1. Forma organizatorico-juridică, amplasarea şi adresa băncii comerciale şi filialei în care
se desfăşoară practica;
2. Istoria fondării băncii (filialei);
3. Acte normative de reglementare a activităţii bancii şi filialei. Modalitatea de deschidere
a filialei, agenţiei;
4. Statutul băncii şi conţinutul lui;
5. Organigrama filialei şi principalele structuri de activitate: trăsăturile caracteristice;
6. Tipuri de activităţi desfăşurate de filială.
Capitolul II. Caracteristica operaţiunilor efectuate de către filiala băncii
1. Resursele atrase: depozite, tipurile şi condiţiile;
2. Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienţii filialei şi modalitatea deschiderii;
3. Tipuri de credite acordate şi condiţiile;
4. Operaţiuni de decontări, tipuri şi modalitatea de desfăşurare;
5. Operaţiuni de casă: organizarea serviciilor de casă şi modul derulării operaţiunilor de
încasare şi de eliberare a numerarului.
6. Modalitatea de deservire a clienţilor.
Capitolul III. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor a băncii comerciale pentru o
perioadă de 2 ani
Pe baza bilanţului contabil şi a contulu de profit şi pierderi (FIN1, FIN2) de efectuat:
1. Analiza capitalului şi structura lui. Menţinerea capitalului minim necesar prevăzut de
către BNM, coeficientul suficienţei capitalului;
2. Dinamica depozitelor atrase;
3. Dinamica creditelor acordate;
4. Analiza veniturilor, cheltuielilor, şi profitului băncii, determinarea marjei procentuale;
5. Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE);
6. Analiza indicatorilor de lichiditate.

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

2
INTRODUCERE

Moldindconbank SA este o bancă comercială din Republica Moldova. Banca a fost înființată
în anul 1959, la Chișinău. Pe parcursul celor 26 de ani de activitate în calitate de societate pe
acțiuni, Moldindconbank a făcut față provocărilor mediului economic, social și de business. Aceste
experiențe au făcut Banca mai încrezătoare și determinată în dezvoltarea mediului de afaceri,
eficientă în relația cu clienții săi și i-a adus recunoașterea calității produselor sale în rândul
clienților.

Printre realizările și evenimentele importante cu referință la activitatea Băncii pe parcursul


anului 2017 este necesar de menţionat următoarele:

 menţinerea poziției secunde pe majoritatea indicatorilor de volum şi a ponderii de piaţă


ocupate pe piaţa bancară autohtonă: locul 2 şi cca. 20 la sută din piaţă după diferiţi
indicatori de volum.
 asigurarea creşterii activelor băncii (+5,5 la sută) datorită păstrării încrederii din partea
populaţiei şi agenţilor economici, ce s-a manifestat prin creșterea depozitelor, precum și
capitalizării băncii. creşterea numărului de clienţi până la 663 mii de clienţi la 31.12.2017
sau cu 14 la sută sau 80 mii de clienţi faţă de 31.12.2016.
 creșterea portofoliului de credite ale persoanelor fizice, în mediu cu 19 mil. MDL pe lună
sau cu 225 mil. MDL pe parcursul anului 2017.
 continuarea procesului de micşorare a gradului de expunere la riscuri prin modificarea
structurii activelor: majorarea lichidităţii băncii, micșorarea activelor expuse la risc,
micşorarea expunerilor ”mari”.

Practica desfășurată în cadrul băncii Moldindconbank are ca scop completarea și adâncirea


cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de studii pentru a le putea aplica practic în entități
economice din sfera financiar-bancară.

Obiectivele practicii:

1.Observarea și înțelegerea modului de organizare și funționare a băncii;

2.Analiza și întelegerea activităților economico-financiare specific entității;

3.Înțelegerea și aplicarea instrumentelor, metodelor și pârghiilor specifice domeniului financiar-


bancar.

3
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A BĂNCII
COMERCIALE
§1. Forma organizatorico-juridică, amplasarea și adresa băncii
comerciale și filialei în care se desfășoară practica

Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acţiuni a fost fondată prin hotărîrea


Adunării constitutive (proces-verbal nr.01 din 25 octombrie 1991) în baza Băncii Republicane
Comerciale de Stat pentru Industrie şi Construcţii, reorganizată în societate pe acţiuni, şi este
succesoarea de drept a acesteia. Se consideră persoană juridică de la data înregistrării de stat,
posedă bilanţ propriu şi face parte din sistemul unic bancar al Republicii Moldova.
Banca este organizată conform legislației în vigoare și este constituită ca societate pe acțiuni.
Denumirea complete a băncii este Banca Comercială „Moldindconbank” S.A, iar denumirea
prescurtată a băncii este BC „Moldindconbank” S.A. Sediul băncii este în Republica Moldova,
municipiul Chișinău, strada Armenească 38, cod poștal MD-2012.
Sucursala în care a fost efectuat stagiul de practică este situată în orașul Șoldănești pe adresa
strada Păcii 1, cod poștal MD-7201.
Banca este organizată şi activează în calitate de persoană juridică în conformitate cu Legea cu
privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare, Legea privind societăţile pe
acţiuni, legislaţia privind piaţa de capital, alte acte legislative, Statut şi regulamentele interne ale
Băncii.
Banca are dreptul să deschidă, în modul stabilit de lege şi de Banca Naţională a Moldovei,
filiale şi reprezentanţe, întreprinderi afiliate şi societăţi dependente pe teritoriul Republicii
Moldova, să le atribuie drepturi în limitele prevederilor statutare. Filiala Băncii poate avea
subdiviziuni structurale interne (agenţii, puncte de schimb valutar) situate în afara sediului ei, care
nu au bilanţ separat (denumite în continuare „oficii secundare”).

BC „Moldindconbank”, ca societate pe acţiuni, publică pe pagina-web corporativă informaţia


despre ţinerea adunărilor generale ale acţionarilor, hotărîrile adoptate în cadrul acestora, emisiunile
închise şi ofertele publice ale valorilor mobiliare efectuate de Bancă pe piaţa primară şi pe piaţa
secundară a valorilor mobiliare, evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea financiar-
economică a Băncii, rapoartele financiare prezentate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
precum şi altă informaţie prevăzută de legislaţie şi Statutul Băncii.

Banca este independentă din punct de vedere juridic, operaţional, financiar şi administrativ în
limitele prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

4
§2. Istoria fondării băncii (filialei)

Banca comercială, Moldindconbank este una din cele mai vechi și mai mari bănci din Republica
Moldova. Banca și-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-
ului sovietic, sarcinile de bază ale căreia erau finanțarea construcțiilor obiectelor industriale,
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată


în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii BC "Moldindconbank" S.A.
Reorganizarea a adus cu sine extinderea gamei de servicii oferite, iar în scurt timp, banca a devenit
o instituţie financiară universală, prestând tot spectrul de servicii financiar-bancare.

Pe parcursul următorilor ani, Moldindconbank s-a dezvoltat într-un ritm constant şi ascendent
diversificându-şi tot mai mult portofoliul de produse şi cel de clienţi.

În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica
Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate filialele Moldindconbank oferă o gamă
completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice, persoane juridice şi
instituţii financiare.

Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de talie


mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o are
Moldindconbank pe piaţa internaţională.

Moldindconbank este unul din liderii sistemul bancar din Moldova, care deţine cea mai mare
reţea bancară de subdiviziuni teritoriale (194 oficii) şi cea mai modernă reţea de bancomate (233
unităţi), inclusiv 43 bancomate multifuncționale Cash-In. Este lider pe piaţa cardurilor bancare din
ţară cu peste 500.000 carduri puse în circulaţie, care oferă acces la cea mai mare gamă de servicii
electronice de pe piaţa bancară.

Datorită strategiei de dezvoltare bine definite, dar şi echipei de profesionişti care activează în
bancă, Moldindconbank a obţinut numeroase titluri care certifică calitatea serviciilor oferite şi
anume:

 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Banking & Finance Review",
2016)
 „Transfer P2P - Cel mai bun produs bancar din Moldova” (Revista "Global Banking &
Finance Review", 2016)
 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2015)
 „Cea mai bună bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2006, 2014, 2015)
5
Sucursala din or. Șoldănești s-a deschis la data de 25 februarie 2014. Sediul nou a fost inaugurat
în centrul oraşului, pe str. Prieteniei 2/1. Evenimentul a fost onorat cu prezenţa conducerii băncii,
administraţiei publice locale, antreprenorilor şi cetăţenilor oraşului. Noua subdiviziune va oferi
clienţilor un spectru larg de produse şi servicii, printre care: contractarea creditelor pentru
finanţarea afacerilor şi necesităţilor personale, plasarea depozitelor, efectuarea operaţiunilor de
schimb valutar, perfectarea cardurilor bancare, achitarea serviciilor comunale, primirea sau
expedierea banilor prin intermediul sistemelor de transferuri rapide: Strada Italia, Trabex, Turkiye
Express, BESXpress, Grecia Transfer, MoneyGram, Western Union, Быстрая почта, Leader,
Unistream, Blizko, Contact, RIA Money Transfer, Anelik, Zolotaya Corona, Avers, Intel Express,
Sigue, Strada Italia etc.

La 12 aprilie 2017 a avut loc inaugurarea sediului nou, iar toţi clienţii sunt aşteptaţi pe strada
Păcii, 1. Deschiderea sediului nou face parte din strategia Moldindconbank de modernizare a
reţelei de oficii teritoriale, care vine să ofere clienţilor o experienţă mai plăcută la deservire, dar şi
un şir de soluţii inovative pentru orice afacere sau necesităţi personale. În acest scop a fost selectată
cu grijă o încăpere spaţioasă, pentru a oferi clienţilor confortul şi condiţiile necesare pentru o
deservire la cel mai înalt nivel. Pentru comoditate, filiala dispune și de un bancomat, care
eliberează numerar atât în lei, cât şi în valută (EUR), disponibil în orice timp al zilei (24/24), şi
permite utilizarea celor mai inovative servicii: transfer de bani între carduri (Transfer P2P),
abonarea la Serviciul SMS-Notificări, abonarea la Web-Banking, schimbarea PIN-codului la card
etc.

În noua subdiviziune, locuitorii orașului vor beneficia de următoarele servicii: credite pentru
afaceri, necesităţi personale sau de achiziţii imobiliare, depozite la termen, carduri bancare,
operaţiuni de schimb valutar, achitarea plăţilor comunale, servicii de asigurări, efectuarea și
primirea transferurilor rapide de bani prin sistemele: Strada Italia, Trabex, Grecia Transfer,
MoneyGram, Western Union, Leader, Unistream, Blizko, Contact, RIA Money Transfer, Anelik,
Zolotaya Corona, Intel Express, Sigue, etc. Filiala va activa şapte zile pe săptămână, de luni până
vineri, între orele 8:30 - 16:00 (fără pauză de masă), sâmbătă şi duminică, între orele 08.15-13.30,
(fără pauză de masă).

Scopul constituirii și funcționării Sucursalei îl reprezintă obținerea profitului planificat,


îndeplinirea planului de vânzări prin vânzarea îm condițiile legale a produselor bancare, sporirea
bazei de clienți și prestarea serviciilor bancare clientele. Sucursala asigură acoperirea cheltuielilor
suportate și menținerea unui grad de rentabilitate stabilit acesteia pentru anul gestionar.

6
Cronologia celor mai importante evenimente din activitatea băncii

7
§3. Acte normative de reglementare a activității băncii și filialei.
Modalitatea de deschidere a băncii, filialei

Sectorul bancar în Republica Moldova este format din două nivele: Banca Naţională a
Moldovei şi băncile comerciale. Activitatea Băncii Naţionale, ca organ de reglementare şi
supraveghere a activităţii băncilor, este bazată pe Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei,
care stabileşte competenţa, obiectivul principal, atribuţiile de bază ale Băncii Naţionale şi relaţiile
acesteia cu instituţiile financiare. Legea instituţiilor financiare este legea de bază care
reglementează activitatea instituţiilor financiare, inclusiv activitatea băncilor.

Banca comercială Moldindconbank este reglementată de un șir de acte normative printer care:

Regulamente:

- Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018

- Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale


băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018

- Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin


Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.29 din 13.02.2018 (în vigoare din 01.05.2018)

- Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori aprobat prin Hotărârea Comitetul


executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 203 din 27 iulie 2017

- Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146
din 7 iunie 2017

- Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice,


aprobat prin nr.330 din 01.12.2016

- Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului
executiv al BNM nr.335 din 01.12.2016

- Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar

- Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin
HCA al BNM nr. 84 din 28.04.2011

- Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr.
269 din 17.10.2001
8
- Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei
aferente activităţilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014

- Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin HCA
al BNM nr.8 din 28.01.2010

- Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din
05.03.2009

- Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei,
aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009

- Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către


băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009

- Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea


mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

- Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru


scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din
22.01.2009

- Regulament cu privire la expunerile “mari” și Regulament privind tranzacţiile băncii cu


persoanele sale afiliate, aprobate prin HCA al BNM nr.240 din 09.12.2013

- Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216
din 20.08.2015

- Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM
nr. 381 din 15.12.2005

- Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat


prin HCA al BNM nr.127 din 27.06.2013

- Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de


proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013

- Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126
din 28.11.1997

- Regulamentul privind externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii, aprobat prin HCA al


BNM nr.241 din 03.11.2011

9
- Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rezultatelor auditului, aprobat de
CA al BNM, proces-verbal nr.28 din 08.08.1997

- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin


HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

- Regulamentul privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin
HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002

- Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi


finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011

- Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din
08.08.1997

- Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat
prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

- Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii, aprobat prin HCA al BNM nr.249 din
22.09.1999

- Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin HCA al


BNM nr.384 din 23 decembrie 1999

- Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi,


aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996

- Regulamentul nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certificatului de calificare al auditorului


instituţiilor financiare, aprobat de HCA al BNM nr.46 din 11.10.1996

- Regulament nr.23/09-01 cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine, aprobat de


Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15.08.1996.

Instrucțiuni:

- Hotărârea CE al BNM nr. 87 din 6.04.2017 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în
legătură cu lichidarea băncii"

- Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin
HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997

10
- Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire
la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de
schimb valutar și hoteluri”

- Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în


vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din
09.03.2016

- Instrucţiuneа cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de


către bănci, aprobată prin HCA al BNM nr.340 din 18.11.1998

- Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006

- Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de


schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232
din 27.10.2011

- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la


nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018

- Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor


aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016

- Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de


plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014

- Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată
prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009

- Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul


operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011

- Instrucţiunea privind situaţiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, aprobată prin
HCA al BNM nr.133 din 11.07.2013

- Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind


statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011

- Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri


prudenţiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011

- Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor,


aprobată prin HCA al BNM nr.292 din 15.12.2011
11
Hotărâri:

- Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei Nr. 22 din 07.02.2018 „Cu
privire la abrogarea Hotărârii privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naționale a
Moldovei la creditele pe termen lung”
- Hotărârea CE al BNM nr.30 din 13 februarie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea
unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”
- HCE al BNM nr. 203 din 27 iulie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
exigențele față de administratori
- Hotărârea CE nr. 188 din 19.07.2017 cu privire la modificarea si completarea Instructiunii
privind modul de întocmire și prezentare de către banci a rapoartelor primare în vederea
identificării și supravegherii riscului de credit
- HCE al BNM nr.147 din 7 iunie 2017 „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii
privind angajamentele externe”
- HCE nr. 146 din 7 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei” (1. aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a
activității băncii; 2. abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei);
- HCE al BNM nr.143 din 2 iunie 2017 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind
activitatea unităţilor de schimb valutar”
- Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 141 din 24 mai 2017 „Cu privire la modificarea şi
completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă),
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BănciiNaționale a Moldovei nr.269 din 17
octombrie 2001”
- HCE al BNM nr.134 din 24 mai 2017 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei”
- Hotărârea CE al BNM nr. 87 din 6.04.2017 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și
informațiilor în legătură cu lichidarea băncii"
- Hotărîrea CE al BNM nr.89 din 6.04.2017 „Cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”
- HCE al BNM nr.35 din 8.02.2017 "Cu privire la modificarea completarea Instrucțiunii cu
privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci"
- Hotărârea nr. 330 din 1 decembrie 2016 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
- Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a NM nr.336 din 01.12.2016 ”Cu privire la

12
modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar”
- Hotărârea nr.335 din 1 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
activitatea unităților de schimb valutar”
- Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”
-Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.305 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la
modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”
- Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.297 din 27.10.2016 „Cu
privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”
- Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu
privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri”
- Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.295 din 27.10.2016 „Cu
privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”
- Hotărâre nr. 269 din 17 octombrie 2016 Cu privire la modificarea și completarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei
- Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei nr. 218 din 11.08.2016
- Hotărîrea CE al BNM nr. 103 din 21.04.2016 cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei
aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014
- Hotărârea CE al BNM nr. 45 din 01.10.2015 cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
- Hotărârea CE al BNM nr. 130 din 10.12.2015 cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997
- Hotărîrea CE al BNM nr. 131 din 10 decembrie 2015 cu privire la modificarea Instrucțiunii cu
privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci
- Hotărârea CE al BNM nr.7 din 26.08.2015 „cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”
- Hotărîrea CE al BNM nr. 37 din 24 septembrie 2015 Cu privire la modul de eliberare a
licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii
Naţionale a Moldovei

13
-Hotărârea CE al BNM nr.131 din 21.05.2015 „cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”
- Hotărîrea CA al BNM nr. 57 din 10 martie 2015 cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc
- Hotărîrea CA al BNM nr. 153 din 07.08.2014 cu privire la clasificarea de către bănci a
creditelor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol
- Hotărîrea CA al BNM nr. 91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu
implementează standarde internaţionale de transparenţă
- Hotărîrea CA al BNM nr. 207 din 15.08.2007 cu privire la unele particularităţi ale activităţii
instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului si transferării /scoaterii din
Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănesti legalizate
- Hotărârea CA al BNM nr. 15 din 26.03.1997 privind autorizarea băncilor în domeniul
acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului
- Hotărârea CA al BNM nr. 47 din 11.03.2010 „Cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii CA al BNM nr. 207 din 15.08.2007” Cu privire la unele particularităţi ale activităţii
instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării /scoaterii din
Republica Moldova de către persoane fizice a mijloacelor băneşti legalizate ””
- Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din
05.03.2009.

Modalitatea deschiderii filialei și agenției:

Filială- subdiviziune separată, juridic dependentă de bancă, ce desfăşoară toate tipurile de


activităţi financiare sau unele din ele.

Agenție- subdiviziune structurală internă a filialei băncii, situată în afara sediului filialei
băncii, care nu are bilanţ separat şi care desfăşoară activităţile determinate de bancă în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Filiala, reprezentanţa şi agenția se deschide prin hotărîrea organului de conducere al băncii


căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii. Statutul băncii trebuie să conţină
informaţia privind filialele, agențiile băncii.

Pentru a deschide filială, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii următoarelor
cerinţe:
a) să posede capitalul de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în

14
conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la
risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din
26 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310);
b) să activeze cel puţin un an după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi
cel puţin o dată să fie supusă controlului complex pe teren de către Banca Naţională;
c) să respecte în perioada ultimelor 6 luni limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor
normative ale Băncii Naţionale privind capitalul de gradul I, suficienţa capitalului ponderat la risc,
lichiditatea curentă (principiul II).

d) să nu fie impuse măsuri de remediere prevăzute la art.379 alin.(1) lit.c), d), 38 alin.(2) pct.3)
lit.b) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 în decursul ultimelor
douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii.

Pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei banca depune
la Banca Naţională o cerere. Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea
filialei trebuie să fie întocmită în limba de stat şi semnată de către preşedintele consiliului băncii.
La cerere se anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:

a) extrasul din procesul-verbal al organului de conducere al băncii la care a fost luată decizia
privind deschiderea filialei, reprezentanţei şi privind aprobarea regulamentului filialei,
reprezentanţei;

b) copia autorizată de bancă a regulamentului filialei, aprobat de consiliul băncii, care va conţine,
cel puţin: denumirea, sediul, lista activităţilor permise filialei, lista agențiilor cu indicarea
denumirii agenției, care va conţine indicarea tipului şi a apartenenţei la filiala concretă în cadrul
căreia se deschide; sediul agenției;

c) informaţia cu privire la sediul filialei, (adresa poştală, numerele de telefon, fax, adresa
electronică);

d) copiile autorizate de bancă ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune
asupra încăperii în care filiala, va avea sediu sau extrasul din registrul bunurilor imobile ce
confirmă înregistrarea drepturilor respective;

e) informaţia cu privire la numele/prenumele persoanei înaintate în funcţia de conducător al


filialei,;

f) în cazul deschiderii filialei - setul de documente necesar pentru confirmarea în funcţie de


conducător al filialei, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al
15
Băncii Naţionale a Moldovei nr.134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr.91-94, art.619;

g) argumentarea economică privind deschiderea filialei, care va conţine, dar nu se va limita la


următoarele informaţii şi date: scopul şi oportunitatea deschiderii filialei; coordonarea indicatorilor
preconizaţi ai activităţii filialei, cu prevederile business-planului băncii; activităţile preconizate şi
volumul acestora, rentabilitatea etc.

Banca notifică Banca Naţională despre orice modificare (completare) operată în regulamentul
filialei (sau redacţia nouă a acestuia), inclusiv aferentă deschiderii agenției, în termen de 10 zile
după înregistrarea modificării la organul înregistrării de stat, printr-o scrisoare.
În cazul deschiderii agenției, banca notifică Banca Naţională, specificînd următoarele: tipul
agenției; denumirea agenției, care va conţine indicarea tipului şi a apartenenţei la filiala concretă
în cadrul căreia se deschide; sediul agenției; organizarea şi funcţionarea agenției, inclusiv
activităţile permise, în cazul în care oficiul secundar va activa în baza regulamentului filialei.

În termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente Banca Naţională
eliberează ori refuză să elibereze aprobarea prealabilă privind deschiderea filialei, informînd în
scris banca despre decizia sa. Aprobarea prealabilă de către Banca Naţională a deschiderii filialei
este valabilă pe perioada de 6 luni de la data eliberării acesteia. În cazul în care filiala nu a fost
deschisă în acest termen aprobarea prealabilă îşi pierde valabilitatea, iar banca este obligată să
obţină aprobarea nouă. Filiala băncii îşi pot începe activitatea după obţinerea aprobării prealabile
a Băncii Naţionale privind deschiderea filialei, înregistrarea de stat a acesteia şi obţinerea copiei
autorizate de pe licenţa băncii.

Oficiul secundar al băncii îşi poate începe activitatea după înregistrarea la organul înregistrării
de stat a regulamentului filialei sau modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei (sau
redacţia nouă a acestuia) aferente deschiderii oficiului secundar respectiv şi înregistrarea acestora
la organul înregistrării de stat.

În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului filialei, banca prezintă la Banca Naţională o cerere
pentru reperfectarea copiei autorizate de pe licenţa băncii, anexând următoarele documente: copia
autorizată de bancă a deciziei de înregistrare a modificărilor respective, modificările (completările)
la regulamentul filialei, şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei
autorizate de pe licenţa băncii, conform Legii instituţiilor financiare. Schimbarea denumirii şi/sau
sediului filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate prin înscrisul
corespunzător.

16
§4. Statutul băncii și conținutul lui

Cadrul de administrare a activităţii unei bănci, procesele de identificare, administrare,


monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi
practicile de remunerare a membrilor organului de conducere se stabilesc prin statut şi reglementări
interne, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni, cu respectarea dispoziţiilor
prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea acesteia.

Statutul băncii Moldindconbank a fost aprobat de Adunarea generală ordinară anuală a


acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. în baza procesului verbal nr.02 din 24.04.2015.

Statutul BC „Moldindconbank” S.A. corespunde legislației și este compus din 14 capitole care
conțin informații despre:

1.Prevederi generale

2.Operațiunile băncii

3.Capitalul și valorile mobiliare ale Băncii

4.Statutul juridic al acționarilor băncii

5.Structura organizațională a Băncii

6.Organele de conducere ale Băncii

7.Repartizarea profitului și plata dividendelor

8.Tranzacțiile de proporții și trnzacțiile cu conflict de interese

9.Evidența, rapoartele, auditul și dezvăluirea informației Băncii

10.Relațiile cu personalul Băncii

11.Asigurarea intereselor clienților

12.Încetarea activității băncii

13.Soluționarea litigiilor

14.Dispoziții finale

17
§5. Organigrama filialei și principalele structuri de activitate:

trăsături caracteristice

Director
Octavian Brumă

Secția creditare Contabilitate

Manageri relații cu clienții băncii: Contabil-șef Contabil


-Fotescu Victoria Plotean Ludmila Gligor Ala
-Slusari Ludmila

Secția casierie:
-Malai Tatiana
-Șahrai Lilia
-Robu Veronica
Figura 1.1. Organigrama sucursalei or.Șoldănești

Directorul sucursalei este conducătorul sucursalei, investit cu atribuții de a-și asuma


obligațiunile de sine stătător și în interesele băncii. Activitatea principală a directorului sucursalei
constă în organizarea și asigurarea realizării planului de afaceri, vânzarea produselor bancare, buna
funcționare a controlului intern și administrare a riscurilor, atragerea depozitelor, extinderea bazei
de clienți a băncii, monitorizarea strictă a portofoliului de credite și rambursarea creditelor
acordate, aprecierea și întreprinderea acțiunilor de menținere și consolidare a poziției băncii pe
piața bancară.

Secția de contabilitate - reflectă zilnic în conturile contabile toate operațiunile monetar-valutare


efectuate de bancă conform Planului de conturi și efectuarea verificării corectitudinii înregistrării
acestora.

Secția casierie – efectuează operațiuni la ghișeu prin numerar cu persoanele fizice și juridice și
promovează produsele bancare.

Secția de creditare – se specializează în acordarea creditului, inclusiv instrumentarea dosarului


de credit, negocierea, contactul cu clientul, revizuirea periodică a dosarului de credit şi încasarea.

18
§6. Tipuri de activități desfășurate de filială

Sucursala poate desfășura următoarele activități în limitele împuternicirilor acordate de către


Comitetul de conducere al Băncii:

a)Atragerea de depozite;

b)Acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri
imobile;

c)Leasing financiar;

d)Prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de


plată și moneda electronică;

e)Emiterea de garanții și asumarea de angajamente;

f)Emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura


în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit.d);

g)Tranzacții în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieței monetare
(cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit, etc.); valută străină; valori mobiliare de Stat ale
RM și alte instrumente financiare;

h)Servicii de informații privind creditele;

j)Orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei, în măsura în care
acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care
reglementează respectivele activități.

Sucursala exercită activități financiare în numele Băncii în condițiile Regulamentului


Sucursalei din or. Șoldănești a BC „Moldindconbank” S.A. și documentelor normative ale Băncii.

Activitatea sucursalei este bazată pe principiul separării competențelor și responsabilităților


persoanelor abilitate. Stabilirea competențelor și gradului de responsabilitate a acestora se expune
în fișele de post, Regulamnet și alte acte normative interne ale Băncii.

19
CAPITOLUL II. CARACTERISTICA OPERAȚIUNILOR EFECTUATE

DE CĂTRE FILIALA BĂNCII

§1. Resursele atrase: depozite, tipurile și condiții

Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită, pentru care
banca plăteşte deponentului o dobândă.

Avantajele depozitelor BC "Moldindconbank" S.A.:

1. Obţinerea gratuită a unui card bancar pentru transferul dobânzii;

2. Posibilitatea completării depozitelor cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti


unidirecţionale fără prezenţa obligatorie a deponentului;

3. Posibilitatea obţinerii unui credit preferenţial;

4. BC "Moldindconbank" S.A. nu aplică comisioane sau taxe aferente deschiderii şi deservirii


contului de depozit;

5. Suma maximală de constituire a depozitului nu este limitată.

Persoane fizice

Tipurile de depozite acordate persoanelor fizice de către BC „Moldindconbank„ S.A. sunt:

Depozitul „SERENADA” oferă cele mai atractive condiţii la plasarea economiilor Dvs. pe
termene de 3, 6 12, 25 şi 36 luni. Depozitul poate fi constituit în MDL şi/sau USD şi/sau EUR (pe
3 luni doar în MDL). Oferă posibilitatea de completare a depozitelor deschise pe termene de 6, 12,
25 şi 36 luni pe parcursul perioadei contractului de depozit, cu excepţia ultimelor 3 luni. Dobânzile
se plătesc lunar prin una din următoarele modalităţi: la contul de card sau în numerar de la contul
de economii.

Depozitul „FOLCLOR” este destinat migranţilor – expeditorilor şi beneficiarilor de


remitenţe. Depozitul permite completarea nelimitată a contului, inclusiv cu sumele primite prin
sistemele de transferuri băneşti unidirecţionale, fără prezenţa obligatorie a deponentului. De
asemenea, este prevăzută posibilitatea retragerii parţiale în total până la 20% din suma depunerii,
în cazul depozitelor pe termen de 12 luni. Dobânda se plăteşte lunar prin transfer la cardul bancar,
care se eliberează gratuit. După expirare, termenul contractului de depozit se prelungeşte automat
pe acelaşi termen, la condiţiile depozitelor în vigoare la data prelungirii.

20
Depozitul „MAESTRO” oferă posibilitatea de plasare a mijloacelor băneşti pe termene de 3,
6 12, 25 şi 36 luni cu rata fixă pentru depozitele deschise pe termen de 3 luni, iar pentru cele
deschise pe termene de 6, 12, 25 şi 36 luni rata dobânzii se stabileşte fixă pentru primele 3 luni de
la deschiderea depozitului, după care devine flotantă. De asemenea, MAESTRO oferă posibilitatea
de completare în primele 3 luni, în cazul deschiderii depozitelor pe termene de 6, 12, 25 şi 36 luni.
Dobânzile se plătesc lunar prin una din următoarele modalităţi: la contul de card sau în numerar
de la contul de economii.

Depozitul „SONATA” permite depunerea mijloacelor băneşti cu stabilirea regimului fix al


dobânzii pentru termene de 3, 6 şi 12 luni şi fix primul an pentru termene de 18-36 luni. Depozitul
poate fi deschis în MDL şi/sau dolari SUA şi/sau Euro (pentru termenul de 3 luni doar MDL).
Dobânda se plăteşte lunar la contul de card sau în numerar. După expirare, termenul depozitului
se prelungeşte automat pe acelaşi termen, conform condiţiilor în vigoare la data prelungirii.

Depozitul „TANGO” prevede posibilitatea retragerii în total până la 30% din suma depusă
iniţial şi din suma completărilor ulterioare, cu condiţia păstrării soldului minim obligatoriu şi nu
mai mult de 10 000 MDL/lună (pentru depozite în MDL) şi 1 000 dolari SUA sau Euro pe lună
(pentru depozite în dolari SUA şi/sau Euro), respectând un termen de 1 lună de la retragerea
precedentă. Această sumă poate fi retrasă integral sau în mai multe trageri. De BC
”Moldindconbank” S.A. 30.05.2017 Informaţie privind produsele bancare în domeniul atragerii
depozitelor persoanelor fizice 5 P Public asemenea, depozitul prevede posibilitatea completării
nelimitate cu orice sumă pe tot parcursul termenului. Dobânda se plăteşte prin una din următoarele
modalităţi: la contul de card, în numerar sau se capitalizează la contul de depozit. Depozitul
„Tango” poate fi deschis pe diverse termene de la 3 până la 36 luni. Pentru termenul de 3 luni se
acceptă doar depozite în MDL. După expirare, termenul depozitului se prelungeşte automat pe
acelaşi termen conform condiţiilor în vigoare la data prelungirii.

Depozitul "PENSIONAR” este destinat pensionarilor, care se deschide la prezentarea


documentelor justificative. Depozitul poate fi constituit în MDL şi/sau USD şi/sau EUR şi prevede
posibilitatea completării cu orice sumă pe tot parcursul termenului cu excepţia ultimei luni. De
asemenea, depozitul prevede posibilitatea retragerii parţiale în total până la 30% pentru depozitele
în MDL şi 50% pentru depozitele în dolari SUA şi/sau Euro din soldul iniţial depus la cont şi din
completările ulterioare, respectând un termen de 1 lună de la retragerea precedentă, dar nu mai
mult de 10 000 MDL pe lună pentru depozite în MDL şi 1 000 dolari SUA sau EUR pe lună (pentru
depozite în valută străină), cu condiţia păstrării soldului minim obligatoriu. Această sumă poate fi
retrasă integral, sau în mai multe trageri. Dobânda se plăteşte lunar atât pentru depozitele în lei cât
şi pentru cele deschise în valută străină.
21
Depozitul "JAZZ” permite retragerea parţială din depozit până la soldul minim obligatoriu.
Depozitul se deschide în MDL şi prevede posibilitatea completării nelimitate cu orice sumă pe tot
parcursul termenului. Dobânda se plăteşte lunar în una din modalităţile solicitate de către
Deponent: la contul de card, în numerar sau se transferă la contul de depozit conform condiţiilor
de completare. „Jazz” se deschide pe 36 luni. După expirare, termenul depozitului se prelungeşte
automat pe acelaşi termen în conformitate cu politica procentuală a depozitelor în vigoare la data
prelungirii.

Depozitul "Pentru copii până la majorat" reprezintă un depozit la termen, care se deschide
pe numele copilului, vârsta căruia n-a atins majoratul (18 ani). Termenul depozitului reprezintă
perioada de timp finisată cu ziua atingerii majoratului copilului, minimum 13 luni. Dreptul de a
folosi depozitul în perioada până la majoratul copilului aparţine părintelui, care a deschis
depozitul; dreptul de a folosi depozitul după majorat – doar copilului (beneficiarului), pe numele
căruia a fost deschis depozitul. Dobânda se capitalizează anual şi se plăteşte împreună cu soldul
depozitului la expirarea termenului. La deschiderea depozitului se prezintă certificatul de naştere
sau actul de identitate al copilului. Depozitul se deschide în MDL şi/sau dolari SUA şi/sau Euro.
Depozitul prevede posibilitatea completării cu orice sumă pe tot parcursul termenului, cu excepţia
ultimelor 2 luni.

Depozitul "DE ECONOMII” este destinat păstrării mijloacelor băneşti fără fixarea
termenului de păstrare. Contul poate fi deschis în MDL şi/sau dolari SUA şi/sau Euro şi permite
majorarea sau micşorarea nelimitată a soldului pe tot parcursul existenţei contului.

În funcţie de regimul ratei dobânzii există:

 depozite cu dobânda flotantă, când Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în mod
unilateral mărimea ratei dobânzii pe tot parcursul termenului de valabilitate al contractului
de depozit, în dependenţă de evoluţia pieţei.
 depozite cu dobânda fixă – Banca nu va modifica rata dobânzii până la expirarea
termenului indicat în contract;
 depozite cu dobânda fixă pentru o perioadă de timp – Banca va modifica rata dobânzii doar
după expirarea unui termen stabilit în contractul de depozit, în dependenţă de evoluţia
pieţei.

Documentele necesare pentru deschiderea contului de depozit:

În cazul deschiderii contului personal de către deponent:

 actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia.


22
În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită:

 actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia;

 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;

 procura în original sau copia acesteia autentificată notarial.

În cazul deschiderii contului de către părinţi sau tutore (curatore) persoanelor care nu au atins
majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu:

 actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi copie;

 certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau

 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;

 actul autorităţii de tutelă şi curatelă – în cazul când deponentul este prezentat prin tutore (curator);
 copia hotărârii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată limitată/lipsită de
capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) – în cazul când deponentul este
prezentat prin tutore (curator).

Dobânda la depozit se calculează începând cu ziua următoare zilei depunerii depozitului, până
în ziua expirării termenului indicat în contract, inclusiv, reieşind din soldul zilnic al depozitului şi
numărul efectiv de zile ale anului (365/366).

Drepturile şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii.

Banca este în drept de a reduce mărimea ratei dobânzii pe parcursul termenului depozitului
indicat în contract în cazul depozitelor cu regimul ratei dobânzii flotantă sau fixă pentru o perioadă
de timp indicată în contract, după expirarea perioadei respective. Mărimea ratei dobânzii se
modifică în dependenţă de evoluţia pieţei. În cazul reducerii mărimii ratei dobânzii la depozit,
Banca va informa Deponentul despre aceasta prin plasarea informaţiei respective la ghişeele
filialelor şi/sau agenţiilor sale şi pe site-ul Băncii, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de
reducere. În situaţia dezacordului cu reducerea mărimii dobânzii, Deponentul este în drept să
rezilieze contractul în termen de 15 zile calendaristice de la data informării despre reducere,
notificând Banca în scris despre aceasta. În cazul dat de reziliere a contractului, la restituirea sumei
depuse dobânda calculată nu va fi achitată, iar suma dobânzii primite de către Deponent până la
rezilierea contractului va fi retrasă de către Bancă din suma depozitului.

Condiţiile de reziliere a contractului de depozit înainte de termen.

23
La cererea Deponentului, Banca va rezilia contractul de depozit înainte de termen şi va restitui
suma depozitului înainte de expirarea termenului indicat în contract, fără plata dobânzii calculate,
Deponentul respectând un termen de preaviz de cel puţin 10 zile calendaristice, iar suma dobânzii
primite până la restituire va fi retrasă de Bancă din suma depozitului. Excepție sunt Depozitele
"Pentru copii până la majorat" unde "Banca" achită "Deponentului" 50% din dobânda calculată
până în ziua retragerii depozitului în cazul în care depozitul a fost păstrat cel puţin un an, iar dacă
termenul de păstrare este mai mic de un an, dobânda calculată nu se plăteşte.

Condițiile depozitelor persoanelor fizice sunt prezentate în Anexa 1.

Persoane juridice

BC “Moldindconbank” S.A. pune la dispoziţie o serie de depozite «La termen cu completare»


în lei şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă, pe un termen de 3,6,12,25,36 luni cu
suma minimă de depunere de 1000 lei/100 USD sau EUR, cu posibilitatea de completare cu
excepţia ultimei ½ a termenului (pentru termenul de 36 luni cu excepţia ultimelor 25 luni), fără
posibilitate de retragere. În cazul rezilierii anticipate dobânda calculată se stornează. Dobânda se
achită lunar la contul curent.

BC “Moldindconbank” S.A. propune clienţilor săi depozite «La termen fără completare» în lei
şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă, pe un termen de 25, 36 luni cu suma minimă
de depunere de 1000 lei/100 USD sau EUR, cu posibilitatea de completare şi fără posibilitate de
retragere la dobânzi avantajoase. În cazul rezilierii anticipate dobânda calculată se stornează.
Dobânda se achită lunar la contul curent.

Depozitul „Flexibil” în lei şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă, pe un termen
de 36 luni cu suma minimă de depunere de 1000 lei/100 USD sau EUR, cu posibilitatea de
completare primele 3 luni, fără posibilitate de retragere. Depozitul oferă drept de reziliere
anticipată la următoarele condiţii:

- după 6 luni pînă la 12 luni, cu condiţia achitării a 80% din dobânda calculată la suma retrasă;

- după 12 luni pînă la 25 luni, cu condiţia achitării a 90% din dobânda calculată la suma retrasă;

- peste 25 luni, cu condiţia achitării integrale a dobânzii calculate.

Dobânda se achită lunar la contul curent.

Depozitul „Universal” în lei şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă, pe un
termen de 36 luni cu suma minimă de depunere de 500 000 lei/20 000 USD sau EUR, cu
posibilitatea de completare, cu posibilitatea de retragere până la soldul minim de 500 000 lei/20
24
000 USD sau EUR. În cazul rezilierii anticipate dobânda calculată se stornează. Dobânda se achită
lunar la contul curent.

Depozit pe termen scurt «Trezorerial», care permite acumulare de resurse financiare


suplimentare şi primirea unui venit suplimentar. Depozitul „Trezorerial” are rata dobânzii fixă, cu
suma minimă de 500 000 lei, pe un termen de 7,15,30 zile, cu posibilitate de completare. În cazul
rezilierii anticipate dobânda calculată se stornează. Dobânda se achită la expirare.

Actele necesare la deschiderea contului de depozit:

1. Pentru deschiderea contului bancar de depozit persoana juridică rezidentă şi nerezidentă, care
deţine cont curent la BC”Moldindconbank”SA prezintă la bancă următoarele documente:

a) cererea privind deschiderea contului de depozit şi plasarea mijloacelor băneşti cu indicarea


termenului, sumei, şi valutei depozitului, semnată de persoana autorizată cu aplicarea ştampilei
persoanei juridice (în forma stabilită de bancă);

b) copia buletinului de identitate a persoanei, care a prezentat actele privind deschiderea contului
de depozit;

c) alte documente la solicitarea Băncii.

2. Pentru deschiderea contului bancar de depozit persoana juridică rezidentă şi nerezidentă, care
nu deţine cont la BC”Moldindconbank”SA prezintă următoarele documente:

a) actele necesare la deschiderea contului curent bancar;

b) cererea privind deschiderea contului de depozit şi plasarea mijloacelor băneşti cu indicarea


termenului, sumei, şi valutei depozitului, semnată de persoana autorizată cu aplicarea ştampilei
persoanei juridice (în forma stabilită de bancă).

c) alte documente la solicitarea Băncii.

Mijloacele băneşti în conturile de depozit se transferă din contul curent al deponentului prin
ordinul de plată, emis de acesta. Dreptul de a utiliza şi gestiona mijloacele băneşti depuse la
depozit, îl au numai persoanele autorizate ale deponentului, incluse în fişa cu specimenele de
semnături, prezentată Băncii.

Prezenţa unei game largi de depozite oferite de BC “Moldindconbank” S.A. permite de a alege
acel produs care satisface în marea măsură cerinţele clienților.

25
§2. Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienții filialei
și modalitatea deschiderii

BC „Moldindconbank” oferă posibilitatea clienților săi de a deschide conturi curente, ce permit


păstrarea banilor, efectuarea plăților, încasărilor sau transferurilor bănești.

Contul curent este un cont bancar destinat depunerii mijloacelor băneşti, fără a se fixa un
termen de păstrare. Contul curent poate fi deschis în lei sau în valută străină.

Persoane fizice

Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice rezidente sau nerezidente care nu practică
activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate prezintă următoarele documente:

 cererea de deschidere a contului;

 copia actului de identitate a titularului de cont;

 chestionarul pentru persoana fizică.

 În cazul în care contul se deschide de către persoana împuternicită se prezintă


documentele:

 cererea de deschidere a contului perfectată de persoana împuternicită;

 copia actului de identitate a titularului de cont, legalizată notarial (la prima prezentare la
bancă titularul contului pentru identificare va prezenta originalul actului de identitate);

 copia actului de identitate a persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta documentele


pentru deschiderea contului;

 actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile
persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;

 chestionarul pentru persoana fizică.

Persoane juridice

Actele necesare a fi prezentate pentru deschiderea contului curent:

 pentru persoanele juridice rezidente:


 cererea privind deschiderea contului;
 fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;

26
 copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care
se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);
 copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
 copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele;
 actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile
persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului o contractul privind
deservirea conturilor bancare semnat de ambele părţi;
 Certificatul privind deschiderea contului expediat în adresa organului fiscal prin SIA
CCDE;
 Certificatul privind luarea la evidenţă a contului/ conturilor bancare, ascesta fiind
recepţionat ulterior de la organul fiscal prin intermediul SIA CCDE urmare a expedierii în
ziua deschiderii contului a Certificatului privind deschiderea conturilor bancare în adresa
organului fiscal prin SIA CCDE;
 Chestionarul pentru clientul persoană juridică;
 Chestionarul pentru clientul persoană fizică - pentru beneficiarii efectivi, după caz;

 Pentru persoanele juridice nerezidente:


 cererea privind deschiderea contului;
 fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial în Republica
Moldova, in străinătate sau confirmată în filială / Banca Centrală;
 copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în
ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
 copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);
 Certificatul privind deschiderea contului expediat organului fiscal prin SIA CCDE;
 Certificatul privind luarea la evidenţă a contului/ conturilor bancare – este recepţionat
ulterior de la organul fiscal teritorial prin intermediul SIA CCDE urmare a expedierii în
ziua deschiderii contului a Certificatului privind deschiderea conturilor bancare în adresa
organului fiscal prin SIA CCDE;
 copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele;
 actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile
persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;
 contractul privind deservirea conturilor bancare semnat de ambele părţi;
 chestionarul pentru clientul persoană juridică; o chestionarul pentru clientul persoană
fizică - pentru beneficiarii efectivi.
27
§3. Tipuri de credite acordate și condițiile

Creditul reprezintă relația bănească între e persoană fizică sau juridică, numită creditor, care
acordă unei alte persoane, debitorul, un împrumut în bani cu o dobândă stabilită în funcție de riscul
pe care și-l asumă crediorul sau de reputația debitorului pe un termen stabilit.

Particularitățile creditării:

-resursele utilizate pentru creditare sînt împrumutate de către bancă;

-caracterul public al relațiilor legate de creditarea bancară, adică la riscul nerambursării sînt supuși
și clienții băncii care au încredințat băncii mijloacele lor bănești;

-activitatea de creditare reprezintă pentru bancă o activitate de bază efectuată cu titlu profesionist
care aduce băncii partea de bază a beneficiarului;

-creditarea bancară nu este gratuită.

PERSOANE FIZICE

Moldindconbank oferă clienților săi o gamă largă de credite ce pot fi clasificate în: credite de
consum, credit investiționale și credit Prima Casă. (Anexa 2)

Creditele de consum în sumă de până la 100 mii lei moldovenești se acordă fără gaj, pentru
acoperirea necesităţilor primordiale. Avantajul acestor credite este universalitatea lor, adică pot fi
utilizate la alegerea solicitantului în orice scop, ce nu contravine legislaţiei în vigoare (ex. pentru
tratament medical, plata studiilor, turism, reparaţia locuinţei etc.). Creditele de consum sunt de
următoarele tipuri:

1.Credite pentru nevoi personale fără gaj- se acordă sub formă ordinară (o singură tranșă) sau sub
formă de linie de credit (în câteva tranșe).

 Suma: 5.000 lei - 100.000 lei


 Perioada de creditare: până la 60 luni
 Rata dobânzii:
 9.0%* anual, pentru clienţi preferenţiali
 10.0%* anual, pentru clienți standard
 Fără gaj
 Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică
(plăţi în descreştere)
 Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii

28
2.Credit asigurat cu depozit- se utilizează pentru necesități curente și investiționale.

 Destinaţia: necesităţi curente sau investiţionale.


 Suma se stabileşte în dependenţă de valoarea asigurării.
 Termenul maxim al creditului se stabileşte conform termenului contractului de depozit.
 Rata dobânzii:
Rd+4.5%* anual, la credite asigurate cu depozite bancare în MDL;
12.5%* anual, la credite asigurate cu depozite bancare în EUR, USD.
 Asigurare - depozitul bancar deschis la Moldindconbank.
 Modalitatea de plată a creditului se stabileşte de comun acord cu solicitantul de credit.
 Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 Beneficiari ai creditului pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova care deţin depozite la
Moldindconbank.

3.Credit Overdraft pe card salarial- (reprezintă suma, care depăşeşte suma salariului) se acordă sub
formă de linie de credit revolving. Debitorul poate efectua mai multe trageri din cont pe parcursul
lunii, cu condiţia ca suma totală a tragerilor să nu depăşească plafonul maxim, ce include suma
creditului şi a salariului acestuia.

 Limita maximă de acordare a creditului se stabileşte în mărime de pînă la 10 salarii nete.


 Perioada minimă de creditare - 21 luni.
 Perioada maximă de creditare - 30 luni.
 Perioada de graţie la achitarea creditului - 10 luni din data semnării contractului de credit.
 Valuata de acordare: MDL
 Rata dobânzii*: 11% - 14% anual (flotantă).
 Fără gaj.
 Modalitatea de plată:
Lunar - pe parcursul ultimelor 20 de luni până la scadenţa creditului;
Lunar - câte 5% din suma contractului de credit sau în 20 de rate egale.
 Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 Beneficiari: persoane fizice, deţinători de carduri salariale eliberate de Moldindconbank,
care activează în cadrul instituțiilor și companiilor ce au încheiate proiecte salariale cu
Banca.

29
4. Card de credit -se acordă sub formă de linie de credit revolving, adică creditul poate fi debursat
şi rambursat de nenumărate ori până la termenul de scadenţă finală, astfel pot fi minimizate
costurile ce ţin de plata dobânzilor.

 Suma: până la 100 000 lei.


 Perioada de creditare: până la 60 luni.
 Perioada de graţie la achitarea dobânzii: până la 60 de zile.
 Dobânda: de la 10.5%* anual (Politica procentuală).
 Comision de acordare: zero lei (la achitarea cu cardul la comercianţi şi pe Internet).
 Taxa de emitere a cardului: zero lei.

5.Card de credit „Social”- credit oferit doar în baza indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului.

 Suma creditului de la 5000 lei, până la 5 indemnizații lunare;


 Perioada de creditare de la 11 până la 34 de luni;
 Linie de credit în diverse valute: MDL, USD, EUR;
 Modalități de rambursare variate: alimentarea în numerar la bancomatele Cash-In, la ghișeu
sau prin transfer P2P;
 Dobânda anuală: de la 11,5%*.

6.Credit Expres- poate fi utilizat pentru necesităţi curente, ce nu contravin legislaţiei în vigoare,
de exemplu pentru turism, reparaţia locuinţei, etc.

 Suma: de la 5.000 lei până la 30.000 lei (cu pasul de 1.000 lei).
 Perioada de creditare: pînă la 36 luni.
 Rata dobânzii: 29%* anual, flotantă.
 Asigurare: fără gaj, dar cu fidejusiunea obligatorie a trei persoane fizice( soţul/soţia
solicitantului de credit şi/sau rude de gr. I sau II dacă soţul/soţia este absent - plecat în
străinătate și altor 2 persoane terţe).
 Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda
clasică (plăţi în descreştere).
 Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii.

7.SmartCredit- credit pentru achiziţionarea bunurilor şi prestarea serviciilor ce se acordă în baza


unui acord de colaborare semnat cu unii agenți economici (comercianți).

 Suma: 5.000 lei - 100.000 lei


 Perioada de creditare: pînă la 24 luni
 Rata dobânzii: 0%

30
 Fără gaj
 Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii

Beneficiari ai acestor credite pot fi:

-Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul
permanent în RM, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM
valabil la momentul solicitării creditului.

-Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).

-Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3/6 luni.

-Deţinerea imobilului (imobil locativ sau teren de construcţii) în proprietate fără interdicţii (după
caz).

Documentele necesare pentru examinarea şi acordarea creditelor:

 Buletin de identitate (original);


 Unul din documentele ce confirmă funcţia deţinută: certificat de salariu, ordin de numire
în funcţie; carnet de muncă; pentru pensionari şi/sau extrasul din carnetul de pensionar
şi/sau extrasul din contul în care se virează pensia; lista persoanelor (conform categoriilor
de persoane) semnată şi ştampilată de către conducerea întreprinderii etc.;
 După caz se va verifica deținerea imobilului în proprietate.

Creditele investiționale sunt acordate pentru achiziționarea mijloacelor fixe și altor investiții.
Creditele investiționale acordate de Moldindconbank sunt:

1.Credit pentru nevoi personale cu gaj- se utilizează pentru orice destinaţie ce nu contravine
legislaţiei în vigoare.

 Destinaţia:
Achiziţii Auto – termen până la 60 luni;
Reparaţia şi construcţia locuinţei – termen până la 120 luni;
Procurarea lotului de teren destinat construcţiei – termen până la 120 luni;
Alte nevoi personale – termen până la 60 luni.
 Suma: nelimitată, în dependenţă de veniturile obţinute şi asigurarea propusă.
 Rata dobânzii*:

31
10.0% - 11.0% anual, pentru clienţi preferenţiali;
11.0% - 12.0% anual, pentru clienţii standard.
 Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda
clasică (plăţi în descreştere).
 Asigurare a creditului pot fi obiectele care corespund cerinţelor Băncii faţă de gaj: imobil
locativ (apartamente, case de locuit); imobil cu caracter social-industrial; alte bunuri
personale de valoare (automobile, tractoare şi combine).

2.Credit Exclusiv- este destinat pentru achiziția automobilului, reparația și construcția casei și alte
nevoi personale.

 Suma: nelimitat.
 Perioada de creditare: pînă la 60 luni.
 Rata dobânzii: 12.0%* anual.
 Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda
clasică (plăţi în descreştere).
 Asigurarea creditului poate fi efectuată prin: imobil locativ (apartamente, case de locuit).

3. Creditul imobiliar de achiziţii -se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor pentru procurarea
imobilului locativ.

 Destinația creditului: imobil locativ (apartament, casă); imobil locativ în curs de execuție;
teren destinat construcției.
 Suma maximă a creditului: pînă la 100% din costul imobilului achiziţionat.
 Termen: până la 20 ani.
 Rata dobânzii: de la 8,5%* anual.
 Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică
(plăţi în descreştere).
 Asigurare a creditului pot fi obiectele care corespund cerinţelor Băncii faţă de gaj: imobil
locativ (apartamente, case de locuit); imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării,
farmacii, centre comerciale); teren destinat construcției; depozit plasat în bancă;
automobile, tractoare şi combine.

Documentele necesare pentru examinarea şi acordarea creditelor:

 Buletin de identitate (original);


 Documente care confirmă veniturile solicitantului şi după caz a fidejusorului (certificat de
salariu, contracte de muncă prin cumul, etc.);

32
 Actul de proprietate privind imobilul (original+copie);
 Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un
evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă;
 Certificatul privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de Buget;
 Acordul în scris al organului de tutelă şi curatelă, dacă imobilul propus în ipotecă îi aparţine
minorului cu drept de proprietate privată personală şi/sau comună;
 Informaţia debitorului potrivit art. 39 al legii cu privire la ipotecă nr.142-XVI din
26.06.08;.
 Contract de asigurare a bunului imobil (depus în gaj) la valoarea de înlocuire împotriva
tuturor riscurilor de pieire şi deteriorare fortuită.
 Poliţa de asigurare a bunului imobil și documentul, ce face dovada efectuării plăţii primei
de asigurare (în cazul asigurării creditului cu bun imobil).

Credit imobiliar Prima Casă- prin creditul ”Prima Casă”, banca dorește să sprijine în mod
direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe. Modalitatea de realizare a creditului
este făcută prin intermediul garanției de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil
tinerilor în comparație cu alte credite imobiliare.

 Suma maximă a creditului - 900 mii lei sau până la 90% din prețul de piață al locuinței
 Perioada de creditare - până la 25 ani
 Valoarea locuinței procurate - până la 1 milion de lei
 Rata anuală a dobânzii - 8,78%
 Comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului)
 Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului)
 Comision analiză dosar - ZERO
 Comision de administrare lunară – ZERO

Cerințe față de beneficiarul programului „Prima Casă”:

- Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.

-Vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului.

- Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.

- Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului
solicitat, nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale
familiei acestuia.
33
- Să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuință în
decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului şi să nu dețină în derulare un credit
ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.

Cerințe față de imobil:

- Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.

- Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.

- Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului.

- Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.

Documente necesare:

• Buletin de identitate valabil

• Certificat de salariu

• Alte documente după necesitate

PERSOANE JURIDICE

BC „Moldindconbank„ S.A. oferă posibilitatea persoanelor juridice să beneficieze de credite


IMM (întreprinderi mici, medii și mari) și Corporate, microcreditare, credite pentru agricultură și
factoring. (Anexa 3)

Credite IMM și Corporate:

1.Credit pentru finanțarea activității curente

Beneficiari: Persoane juridice

Destinaţia: Finanţarea nevoilor pe termen scurt rezultate din diminuarea capitalului circulant sau
pentru acoperirea nevoii de finanţare pe termen scurt apărută datorită ciclului de exploatare sau a
sezonalităţii, prin efectuarea de plăţi către furnizori, salarii, viramente bugete stat şi alte cheltuieli.

Valoarea: În funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului

Valuta: MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare:

34
 Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pînă la
concurenta plafonului de credit.
 Linie de credit revolving: utilizarea creditului se efectuează prin trageri şi rambursări
multiple.
 Credit overdraft: credit pe termen de 30 zile utilizat pentru acoperirea decalajului temporar
între încasări şi plăţi, în baza încasărilor.
 Facilitate overdraft: credit cu perioada max. 12 luni cu perioada internă până la 30 zile
calendaristice care se caracterizează prin trageri şi rambursări multiple.

Termen: În funcţie de tipul şi destinaţia creditului, max. 24 luni

Limita de creditare: În funcţie de necesarul de capital de lucru al clientului

Asigurarea: bunuri imobile, bunuri mobile, mijloace circulante (stocuri),cesiunea încasărilor în


conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft).

2. Credit pentru finanțarea proiectelor pe termen mediu și lung

Beneficiari: Persoane juridice

Destinaţia: Pentru achiziţionarea de echipamente, clădiri, proiecte imobiliare, finanţarea altor


proiecte de investiţii sau chiar preluarea altor credite de investiţii.

Valoarea: În funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului

Valuta: MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare:

 Credit: utilizarea creditului se efectuează printr-o singură tragere


 Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pînă la
concurenta plafonului de credit

Termen: În funcţie de tipul şi destinaţia creditului, max. 36 luni

Limita de creditare: În funcţie de necesarul solicitantului

Asigurarea: bunuri imobile, bunuri mobile, mijloace circulante (stocuri).

3. Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de investiţii şi servicii rurale,
finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC-RISP 1)

Beneficiari: gospodării ţărăneşti, întreprinderi de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi servicii


din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor
35
Termen maxim: 7 ani

Perioda de graţie: 3 ani

Suma: pînă la 500.000 USD

Participarea proprie a beneficiarului: cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei.

4. Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale,
finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC-RISP 2)

Beneficiari: persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea
de antreprenoriat din spaţiul rural cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim: 7 ani

Perioada de graţie: 3 ani

Suma: pînă la 250.000 USD

Pariticiparea proprie a beneficiarului : 20% pentru întreprinderi existente, 10% pentru întreprinderi
noi.

5. Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de finanţare rurală şi dezvoltare a


întreprinderilor Mici (DLC-FIDA 1)

Beneficiari: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică


din toate unităţile teritoriale

Termen maxim: 5 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură - 15 ani

Perioada de graţie: 2 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură - 5 ani

Suma: pînă la 500 000 USD

Pariticiparea proprie a beneficiarului : cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei.

6. Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă gestionate şi finanţate de Directoratul liniei de


Credit (DLC-FIDA-PRA)

Beneficiari:Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică


înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun.
Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen: 5 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 15 ani.

36
Perioada de graţie: 2 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 5 ani.

Suma maximă: 250.000 USD

Participarea proprie a beneficiarului: cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei.

7. Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului de Dezvoltare a Afacerilor


Rurale (PDAR) finanţat din resursele DLC-FIDA 3

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial


administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen: 15 ani

Perioada de graţie: 5 ani

Suma maximă : 150 000 US

Participarea proprie a beneficiarului: cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei.

8. Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (Tineret DLC-RISP 1; Tineret DLC-


FIDA 1)

Beneficiari: întreprinderile din spaţiul rural private de orice formă organizatorico-juridică. La toţi
fondatori vîrsta urmează să fie cuprinsă între 18 – 30 de ani

Termen: 5 ani

Perioada de graţie: 2 ani

Suma maximă : 300.000 lei

Elementul de grant: pînă la 40% din suma creditului.

9. Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului Fondului Internaţional de


Dezvoltare Agricolă (DLC FIDA IV)

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică


înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun.
Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen: 5 ani

Perioada de graţie: 2 ani

Suma maximă: 250.000 USD

37
Participarea proprie a beneficiarului cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei.

10. PAC – Proiectul de ameliorare a competitivităţii (DLC-PAC)

Beneficiari: întreprindere privată unde mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital este privat şi
aparţine persoanelor sau companiilor, altele decât cele de stat ale Republicii Moldova, sau
subdiviziunilor acesteia, sau altă autoritate guvernamentală, locală sau entităţi controlate de
asemenea agenţii sau subdiviziuni.

Suma: expunerea maximă faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depăşi echivalentul
a 1.000.000 EUR ; Investiţii - suma maximă până la 800.000 EUR; Finanţarea capitalului circulant
- suma maximă până la 500.000 EUR.

Valuta: MDL, USD, EUR

Termen maxim: investiţii - 8 ani, finanţarea capitalului circulant - 4 ani.

Perioada de graţie maximă: investiţii - 3 ani, finanţarea capitalului circulant - 2 ani.

Cota maximă de finanţare din contul proiectului: 100%.

11. PAC – Proiectul de ameliorare a competitivităţii, faza II (DLC-PAC II)

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii activitatea cărora este axată pe export.

Suma: Expunerea maximă faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depăşi echivalentul
a 800.000 USD; Investiţii - suma maximă până la 800.000 USD (capitalul circulant aferent
investiţiei de pina la 40 %); Finanţarea capitalului circulant - suma maximă până la 500.000 USD.

Valuta: MDL, USD, EUR

Termen maxim: investiţii - 8 ani, finanţarea capitalului circulant - 4 ani.

Cota maximă de finanţare din contul proiectului: 100%.

12. Fondul circulant de investiţii (FCI) - mijloace provenite din rambursări din cadrul
Programului de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului”

Termen de
acordare (max Capital circulant* (%
Programe de creditare Suma ani) din suma creditului)
Investiţii echipamente pentru 7 – investiţie
A producere şi prestare servicii 2 mln USD /1 beneficiar 3 – capital circulant 30%, maxim 600 mii USD
pentru exportatori - 500
B Capital circulant independent** mii USD/ 1 beneficiar 3
C Agricultură şi lucrări agricole 2 mln USD /1 beneficiar 7 50%
D Plantaţii multianuale 2 mln USD /1 beneficiar 10 50%

38
13. Proiectul de servicii financiare rurale şi dezvoltare a businessului agricol (FIDA V) - proiectul
va finanţa investiţiile în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole.

Suma pe sub-debitor: echivalentul în MDL/EUR a 150,000 USD şi va reprezenta 85% din suma
totală a creditului solicitat.

Valuta: MDL, USD, EUR.

Termenul maxim şi perioada de graţie:

 5 ani, inclusiv perioada de graţie nu mai mare decât 2 ani


 8 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 4 ani, pentru înfiinţarea plantaţiilor
multianuale

Contribuţia beneficiarului: 20% din valoarea totală a investiţiei exprimată în mijloace băneşti sau
bunuri materiale.

14. Proiectul de servicii financiare rurale şi dezvoltare a businessului agricol (DLC-FIDA V)-
proiectul va finanţa investiţiile în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole.

Suma pe sub-debitor echivalentul a 250,000 USD

Termenul maxim şi perioada de graţie: 7 ani , banca va decide individual pe fiecare sub – împrumut
în parte stabilirea perioadei de graţie la credit sau la dobândă.

Completarea capitalului circulant aferent investiţiei- pînă la 30 % din suma sub – împrumutului

Valuta MDL, USD, EUR

Destinație: investiționale.

15. Programul rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (PRECI) - FIDA VI

Beneficiari: întreprinderile Mici şi Mijlocii, tinerii antreprenori, membrii AEI.

Condiții de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii:

Termenul maxim şi perioada de graţie:

 5 ani, inclusiv perioada de graţie nu mai mare decât 2 ani.


 8 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 4 ani, pentru înfiinţarea plantaţiilor
multianuale.

Valuta: MDL, USD, EUR


39
Condiții de finanțare a tinerilor antreprenori:

Termenul maxim: 36 luni

Valuta: MDL

Destinație: investiționale

Asigurarea creditului / Gajul: banca va solicita gaj doar pentru porţiunea de credit (60% din suma
solicitată). Pentru porţiunea de grant (40% din suma solicitată) nu va fi solicitat gaj.

Condiții de finanțare a Asociațiilor de Economii și Împrumut:

Proiecte eligibile: dezvoltarea oricaror activitati legale rurale, generatoare de venit, atit agricole,
cit si neagricole

Termenul: va corespunde termenului de recuperare a investiţiei, dar nu mai mare decât 3 ani,
inclusiv perioada de graţie nu mai mare decât 12 luni;

Perioada de graţie va fi aplicată doar la suma creditului.

Valuta: MDL

16. Programul rural de rezilienţă economico-climatică (DLC-FIDA 6)

Beneficiari eligibili: întreprinderile Mici şi Mijloci

Valuta: MDL, USD, EUR

Termenul maxim şi perioada de graţie:

 5 ani,
 8 ani, pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale.

Suma pe sub-debitor: echivalentul în MDL/USD a 200,000 EUR. Capitalul circulant aferent


investiţiei va fi finanţat în mărime de 25 % din valoarea creditului.

Microcreditare:

Credit „PROMPT” – până la 100 000 lei (fără gaj).

Credit „OPTIM” – până la 500 mii lei.

Credit „MAJOR” – până la 1,5 mln. lei.

De microcreditare pot beneficia:


40
- Întreprinderile mici și mijlocii;

- Persoane fizice / întreprinzători care obţin credite pentru scopuri de mentenanţă / dezvoltare /
consum avînd ca sursă primară de rambursare a creditului gospodăria proprie sau alt fel de
activitate individuală.

- Deţinătorii de patentă;

- Gospodăriile Ţărăneşti;

- Întreprinderile Individuale;

- Societăţi cu Răspundere Limitată;

- Societăţi pe acţiuni.

Credite pentru agricultură:

1. Credit agricol pentru capitalul circulant- este destinat agenților economici cu statut de
persoană fizică (G.Ț. și I.I.) și persoane juridice indiferent de forma organizatorico-juridică a căror
activitate de bază este agricultura.

Destinația creditului:

 achiziţia de materii prime/materiale necesare înfiinţării, întreținerii culturilor agricole;


 întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie şi livezilor;
 pregătirea solului, seminţelor, furajului, întreţinerea roadei, recoltarea roadei, ș.a.

Suma: până la 800.000 MDL

Termenul: până la 18 luni

Perioada de graţie: până la 6 luni la plata creditului

Costul: 10% - 10,5%*

2. Credit agricol investițional- este destinat agenților economici cu statut de persoană fizică
(G.Ț. și I.I.) și persoane juridice indiferent de forma organizatorico-juridică a căror activitate de
bază este agricultura.

Destinația creditului:

 investiţii în gospodăriile agricole, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi


horticole;

41
 construcţia, reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole (în cazul
în care persoana juridică este producătorul nemijlocit a producției agricole);
 procurarea echipamentului pentru sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole;
 investiţii pentru producerea produselor de origine animală;
 înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie şi livezilor;
 investiții în domeniul legumiculturii, pomiculturii, apiculturii, zootehniei, cerealelor;
 achiziționarea tehnicii agricole;
 investiţii pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor
activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;
 procurarea utilajului pentru producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol;
 construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;
 construcția/restabilirea sistemelor de irigare.

Suma: nelimitat (în funcție de proiect)

Termenul: până la 60 luni

Moneda: MDL/USD/EUR

Perioada de graţie:

- până la 6 luni la achitarea creditului


- până la 6 luni la achitarea dobânzii

Costul: 9% - 9,5%, în MDL

4% - 6,25%, în EUR/USD

Garanții acceptate: roada viitoare și/sau stocuri de mărfuri și materiale; bunuri imobiliare şi/sau
mobiliare.

Factoring:

Factoring- un mecanism de finanțare pe termen scurt de către bancă prin preluarea facturilor
de la clientul beneficiar al acestora contra contra unei sume de bani. Operațiunea de factoring are
la bază un contract de factoring încheiat între aderent (furnizor, producător) și o bancă numită
factor, prin care acesta asigură finanțarea, urmărirea creanțelor și protecția contra riscurilor de
credit în schimbul cedării de către aderent a creanțelor în favoarea băncii.

Care sunt beneficiile Factoring-ului?

 Obțineți imediat mijloace bănești de care aveți nevoie;


42
 Minimum documente pentru a primi finanțare;
 Fără specificarea destinației;
 Fără necesitatea acordării unei asigurări sau unui gaj;
 Fără limită formală de finanțare - în funcție de vânzări/încasări;
 Plata creanțelor înainte de scadență - încasarea „la termen” devine încasare „la vedere”;
 Obținerea de lichidități într-un timp scurt și îmbunătățirea fluxului de mijloace bănești;
 Reducerea cheltuielilor legate de colectarea creanțelor (remunerare personal, cheltuieli
administrative etc.);
 Reducerea timpului și resurselor acordate situațiilor de neîncasare la scadență a banilor pe
facturi;
 Mai mult timp pentru a vă orienta spre producție și vânzări, dar nu pe urmărirea încasărilor.

Moldindconbank finanţează pe o perioadă de 90 de zile, cu până la 100% din contravaloarea


facturii fiscale, în cadrul limitelor aprobate pentru fiecare relaţie comercială. Diferenţa se restituie
în momentul încasării integrale a facturii de către bancă.

Figura 1.2. Schema operațiunii de factoring

1. Livrarea mărfii în condiţii de plată amânată.


2. Cesionarea creanţei Băncii pentru livrarea efectuată.
3. Plata în avans (finanţarea până la 90 % din valoarea livrării) imediat după livrare.
4. Plata pentru marfa livrată în mărime de 100 %.
5. Achitarea sumei rămase după deducerea dobânzii calculate.
43
§4. Operațiuni de decontare, tipuri și modalitatea de desfășurare

Decontarea- operațiune economică confirmată documentar, care constă în executarea plății


contravalorii bunurilor și serviciilor primite sau livrate prin intermediul tehnicilor de plată sau
virarea cu titlu gratuit a unor mijloace bănești cu destinație specială.

Toate transferurile și decontările se efectuează în baza sistemului SWIFT (Societatea


pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale), este o rețea care permite instituțiilor
financiare la nivel mondial să expedieze și să primească informații despre tranzacțiile financiare
într-un mediu sigur, standardizat și de încredere.

Formele de decontări utilizate de BC „Moldindconbank” sunt următoarele:

 Garanții bancare;
 Acreditiv documentar;
 Incaso documentar;
 Factoring cu și fără regres.

Garanția bancară - un angajament irevocabil asumat de o bancă de a plăti o sumă în cazul în


care un terț nu își respectă obligațiile de livrare de marfă, prestare de servicii sau de plată. Garanţii
bancare sunt oferite clienților pentru asigurarea obligaţiunilor contractuale în tranzacţiile
comerciale inclusiv:

− de participare la licitaţia privind procurarea mărfurilor;

− de participare la licitaţia privind achiziţia publică a lucrărilor;

− de bună execuţie privind livrarea mărfurilor;

− de bună execuţie privind efectuarea lucrărilor,

− de restituire a avansului;

− de neefectuare a plăţii;

− pentru achitarea creanţelor bugetare;

− emisă la cererea brokerilor vamali;

− în scopul respectării regimului vamal de admitere temporară a mărfurilor;

− în scopul respectării regimului vamal de tranzit al mărfurilor;

− în scopul respectării regimului vamal de antrepozitare al mărfurilor;

44
− alte tipuri de garanţii.

Beneficiile garanţiei bancare pentru clienți:

− excluderea riscului de neonorare a obligaţiilor asumate prin contractul comercial;

− eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri, în cazul în care aceştia sunt la începutul
colaborării sau

contractul se derulează pe parcursul unei perioade îndelungate;

− costuri reduse în comparaţie cu creditele bancare.

Portofoliul de garanții la data de 31.12.2017 a constituit cca. 277 mil. MDL. În anul 2017 banca
s-a axat pe îmbunătățirea calității portofoliului de garanții și optimizarea riscurilor aferente,
stabilind criterii și limite mai dure față de asigurare având ca scop fortificarea gajului.

Acreditivul documentar - formă de decontare în comerţul internaţional, ce constituie


angajamentul ferm asumat de banca emitentă, în numele cumpărătorului, de a plăti vânzătorului
contravaloarea mărfurilor, cu condiţia prezentării documentelor, în strictă conformitate cu
termenele şi condiţiile prevăzute în acreditiv. Acreditivul reprezintă cea mai complexă şi eficientă
modalitate de protecţie a plăţii în cadrul operaţiunilor de export/import.

Incasoul documentar – încasarea, prin intermediul unei bănci, a banilor datoraţi de importator
contra anumitor documente prezentate de exportator, care atestă livrarea mărfii. Spre deosebire de
plata prin acreditivul documentar, decontarea prin incaso este relativ simplă, ieftină, dar
negarantată bancar, ea bazându-se, în esenţă, pe obligaţia de plată a cumpărătorului asumată prin
contractul comercial internaţional, fără să comporte nici un angajament de plată din partea băncilor
implicate în derulare. Banca acţionând ca un intermediar între importator şi exportator, transmite
documentele –la ordinul exportatorului – şi primeşte în schimb banii pentru marfa exportată.

Incasoul documentar presupune îndeplinirea obligaţiilor de către exportator (livrarea mărfii)


înainte ca acesta să primească un angajament de plată din partea cumpărătorului (fără a se asigura
preventiv că plata va fi efectuată). Astfel, se recomandă utilizarea acestui instrument în condiţiile
în care:

 Exportatorul şi importatorul se cunosc foarte bine;

 Nu există dubii în capacitatea de plată a importatorului;

 Condiţiile politice, economice şi legislative în ţara importatorului sunt stabile.


45
Factoring cu și fără regres – soluţia potrivită de finanţare care presupune preluarea creanţelor
întreprinderii, reflectate în facturi şi urmărirea acestora pe fiecare debitor. BC „Moldindconbank”
S.A. este unica bancă din Republica Moldova care oferă clienților săi factoring cu și fără regres.

Pentru efectuarea plăţilor /transferurilor în valută străină, persoana fizică/juridică urmează să


prezinte la Bancă următoarele documente, fără a se limita la acestea:

a) actul de identitate (doar în cazul persoanelor fizice);

b) cererea de efectuare a plăţii/ transferului sau ordinul de plată (în cazul persoanelor fizice/juridice
care au conturi deschise în Bancă);

c) documentele justificative (contracte, facturi, invoice, etc.), cu excepţia cazurilor specificate în


actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare;

d) certificatul /notificaţia /autorizaţia corespunzătoare, în cazul în care plata /transferul este supusă
notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.

Cererea de efectuare a plăţii/ transferului sau ordinul de plată trebuie să conţină următoarele
date, fără a se limita la acestea:

a) datele despre destinatarul plăţii /transferului (denumirea, numele, prenumele, rechizitele


bancare, adresa);

b) scopul plăţii /transferului care se indică în mod desfăşurat (de exemplu, plata pentru tratament
medical, pentru studii, pentru procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale);

c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care plata
/transferul se efectuează în baza documentului justificativ;

d) denumirea, numărul şi data documentului respectiv – în cazul în care plata /transferul se


efectuează la prezentarea la Bancă a certificatului /notificaţiei /autorizaţiei, prevăzute de actele
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare.

Banca efectuează plăţi/ transferuri în valută străină prin SWIFT cu utilizarea codului IBAN al
plătitorului care este generat la deschiderea contului bancar clienţilor. Banca poate să genereze şi
sa utilizeze coduri IBAN în nume şi pe cont propriu la efectuarea transferurilor de credit
internaţionale în valuta străină din numele clienţilor fără deschiderea contului.

Banca efectuează plăţi/ transferuri în valută străină prin SWIFT în străinătate prin următoarele
modalităţi:

 prin conturile bancare deschise în Bancă cu utilizarea codului IBAN


46
 fără deschiderea conturilor (în cazul persoanelor fizice) în baza actelor de identitate

Persoanele fizice şi juridice pot primi plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare prin
conturile sale deschise în Bancă prin informarea plătitorului/ expeditorului a rechizitelor bancare
ale contului beneficiarului (codul IBAN, codul SWIFT, rechizitele băncii corespondente), care
sunt transmise titularului de cont la deschiderea acestuia sau pot fi eliberate la cererea clienţilor în
orice filială.

Persoana fizică poate primi plăţi/transferuri în valută străină din străinătate fără deschiderea
contului, cu informarea plătitorului/ expeditorului a rechizitelor Băncii (codul SWIFT-
MOLDMD2X, rechizitele băncii corespondente) şi datele beneficiarului (codul IBAN, nume,
prenume, adresa, datele buletinului de identitate).

De regulă, Banca efectuează plăţi/ transferuri în/ din străinătate în USD, EUR şi alte valute
străine (MDL,RUB, RON, UAH, GBP, CHF, CNY ş.a.). În cazul în care plata se efectuează în
baza documentelor justificative, Banca poate primi /efectua plăţi şi transferuri în cadrul
operaţiunilor valutare în moneda indicată în documentele justificative sau în altă monedă, dacă
legea sau documentele justificative nu prevăd altfel. Banca percepe comisioane pentru efectuarea/
primirea plăţilor/ transferurilor în valută străină în conformitate cu tarifele în vigoarea ale Băncii
pentru persoane fizice şi juridice.

§5. Operațiuni de casă: organizarea serviciilor de casă și modul derulării


operațiunilor de încasare și de eliberare a numerarului

Casierie- serviciu într-o instituție financiară care se ocupă cu primirea, păstrarea și distribuirea
banilor.

Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar implică necesitatea disponibilităţii compartimentului


casierie, care include următoarele:

1. tezaur – încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului şi a altor valori gestionate
de bancă;
2. casă de circulaţie – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de retragere sau depunere a
numerarului şi a altor valori din/în tezaur;
3. casă operaţională – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de încasări/plăţi, în relaţia cu
clienţii băncii;

47
4. birou pentru verificarea numerarului – încăpere adiacentă casei operaţionale, destinată
verificării numerarului de către clienţii băncii;
5. birou pentru procesarea numerarului – încăpere destinată trierii, verificării şi ambalării
numerarului gestionat de bancă.

În funcţie de spectrul serviciilor prestate, Banca este în drept să efectueze încasări şi eliberări
de numerar.

Încasările de numerar includ:

a) depuneri în conturile entităţilor sau persoanelor fizice, deschise la Bancă;

b) încasări în numerar generate de activitatea Băncii;

c) retrageri de numerar de la filialele aceleiaşi Bănci sau de la oricare altă Bancă sau filialele
acesteia;

d) retrageri de numerar de la BNM.

Eliberările de numerar includ:

a) retrageri de numerar de către clienţii Băncii;

b) plăţi generate de activitatea Băncii;

c) eliberări de numerar între casieriile filialelor aceleiaşi Bănci sau către orice altă Bancă sau
filialele acesteia;

d) depuneri de numerar la BNM.

Pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, Banca, utilizează după caz, următoarele


documente: ordin de încasare a numerarului și ordin de eliberare a numerarului.

Pentru depunerea numerarului la bancă se utilizează şi documente de casă perfectate la


calculatorul electronic cu respectarea normelor tehnice ale acestora. Acestea e ştampilează şi se
semnează de persoanele autorizate şi au acelaşi mod de control, înregistrare şi circuit ca şi foaia
de vărsămînt şi celelalte documente tipizate.

Ordinul de încasare se întocmeşte pentru depunerile de numerar în operaţiile interne ale băncii,
cum ar fi restituiri de avansuri spre decontare neutilizate, salarii neplătite, depunerea numerarului
rezultat din vînzarea formularelor cu regim special, încasările zilei precedente în timpul
programului prelungit de lucru, încasarea numerarului de la persoanele fizice pentru alimentarea
conturilor de depozit, pentru restituirea creditelor şi în alte cazuri.

48
Ordinul de încasare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul pentru contabilitate, unul
pentru casierie, altul pentru client. Pentru înregistrarea numerarului primit de la BNM în
evidenţele casieriei şi ale contabilităţii şi pentru alimentarea cu numerar a casei de operaţiuni se
foloseşte ordinul de încasare întocmit în 2 exemplare, dintre care unul pentru contabilitate, altul
pentru casierie. Acesta se perfectează de contabil şi se înregistrează în jurnalul de casă.

Ordinul de eliberare a numerarului se utilizează la eliberarea din contul curent în valută a


echivalentului în numerar în lei moldoveneşti la cursul de schimb stabilit de bancă; eliberarea
din contul curent în lei moldoveneşti a echivalentului în numerar în valută la cursul de schimb
stabilit de bancă; eliberarea din contul curent în valută a echivalentului în numerar în altă valută
la cursul de schimb stabilit de bancă; eliberarea numerarului aferent cheltuielilor proprii ale
băncii, pentru răscumpărarea certificatelor de depozit, cumpărarea de valută şi efectuarea plăţilor
la casa cu program prelungit, pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a depunerii excedentului
de numerar la BNM, la eliberarea numerarului între bănci (filiale) ş.a.

Ordinul de eliberare a numerarului se perfectează în trei exemplare la calculator de către


executorul contabil, care ulterior verifică corectitudinea completării formularului, corespunderea
sumei în cifre cu cea în litere şi aplică semnătura pe ordin. După aceasta executorul contabil
înregistrează suma din ordin în jurnalul de casă, pe care ulterior îl transmite pentru verificare
controlorului împuternicit cu drept de semnătură.

§6. Modalitatea de deservire a clienților

Practica a consacrat două modele de abordări operaţionale în deservirea clienţilor:

Ghişeul unifuncţional cu departajarea activităţilor derulate de către lucrătorii operativi şi casieri.


Ghişeul unifuncţional presupune că toate operaţiunile, indiferent de valoarea acestora, să se
efectueze prin ghişeele de casierie, iar operaţiunile de cont legate de acelaşi instrument prin
ghişeele operative de contabilitate. În acest concept clientul trebuie să se prezinte la două ghişee
pentru un singur serviciu, ceea ce înseamnă un timp mai îndelungat de deservire în bancă,
aşteptarea la două ghişee şi o poşibilă aglomerare în spaţiul bancar. Acest tip de ghişeul este
răspîndit în sistemul bancar Republicii Moldova.

Ghişeul multifuncţional în care casierii au un rol universal. Aceasta permite ca toate operaţiunile
de cont şi cele de casierie să se efectueze la un singur ghişeu. Avantajele, atât pentru clienţi cât şi
pentru bancă, vizează creşterea operativităţii întrucât timpul de deservire în bancă se reduce şi
creşte posibilitatea deservirii unui număr mai mare de clienţi. Dezavantajul constă în faptul că o
49
serie de operaţiuni cu valori mai mari, cum ar fi plăţile pentru salarii, ridicările de numerar de către
alte bănci, colectarea numerarului de la agenţi economici presupun existenţa unei casierii
suplimentare.

BC „Moldinconbank” S.A. oferă posibilitate clienților utilizării Sistemului „MICB Web


Banking”. Client eligibil pentru abonare la Sistem este orice persoană fizică care deţine în Bancă
un cont de card de care este ataşat un card activ sau orice persoană fizică care deţine un card
secundar activ.

Web Banking – sistem electronic ce oferă accesul online la conturile de card de la


Moldindconbank, pentru administrarea banilor și efectuarea plăților, utilizând orice dispozitiv
conectat la interent, la orice oră și din orice colţ al lumii.

Posibilități:

- Achitarea creditelor personale în MDL, deținute la Moldindconbank,


- Vizualizarea informaţiei aferente conturilor de card (sold, limita de credit, IBAN), inclusiv
generarea extraselor de cont,
- Vizualizarea informaţiei aferente cardurilor deţinute (statut, data expirării), inclusiv
generarea extraselor la nivel de card,
- Achitarea serviciilor comunale, telecomunicaţii, amenzi etc.,
- Generarea codului pentru retragerea banilor la bancomat, fără utilizarea cardului - Cash by
Code,
- Abonarea/dezabonarea și modificarea nr. de telefon pentru serviciul SMS-Notificări,
- Blocarea/deblocarea cardului,
- Transfer de bani de pe cardul personal pe orice alt card Moldindconbank,
- Transfer de bani de pe cardul personal pe orice alt card (VISA/Mastercard) emis în ţară sau
peste hotare - Transfer P2P,
- Setarea limitelor pentru tranzacțiile cu numerar și fără numerar,
- Tipărirea chitanţelor pentru confirmarea plăţilor,
- Parametrizarea securității avansate în „Fereastra tranzacțională",
- Crearea şabloanelor de plată (pentru P2P).

50
CAPITOLUL III. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A
PERFORMANȚELOR BĂNCII COMERCIALE

PENTRU O PERIOADĂ DE 2 ANI

§1. Analiza capitalului și structura lui

Analiza poziției financiare și a performanțelor băncii comerciale se va realiza pe baza Bilanțului


contabil (Anexa 4) și a Contului de profit și pierderi (Anexa 5).

Obiectivele Băncii în ceea ce privește utilizarea capitalului constau în a-și proteja starea de
continuitate cu scopul de a asigura dividende pentru acționari precum și beneficii pentru alți
deținători de capital. De asemenea, în acest context, Banca urmărește sa-și mențină structura
capitalului la un nivel optim, ceea ce va avea ca rezultat reducerea costului de capital.

Evoluţia pasivelor băncii în structură, pe parcursul anului 2017, s-a caracterizat prin:

 majorarea depozitelor;

 micșorarea împrumuturilor;

 majorarea capitalului.

Figura 3.1. Evoluția și structura pasivelor

Capitalul băncii este format din:


-acțiuni ordinare;
-capital suplimentar;
-profit nerepartizat;
-rezerve prevăzute de statut;
-rezerve din reeevaluare.
51
26%
59%
15%
0%

Acțiuni ordinare Rezerve prevăzute de statut Capital suplimentar


Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat

Figura 3.2. Structura capitalului la 31.12.2016, %

24%

56%
20%
0%

Acțiuni ordinare Rezerve prevăzute de statut Capital suplimentar


Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat

Figura 3.3. Structura capitalului la 31.12.2017, %

Banca Națională a Moldovei solicită fiecărei bănci sau grup de bănci să dețină cel puțin un
nivel minim specificat de capital regulator de 200,000,000 (31 decembrie 2017: 200,000,000) și
să mențină suficienţa capitalului ponderat la risc de cel puţin 16% (31 decembrie 2016: 16%).

Pe parcursul anului 2017 şi 2016 Banca a satisfăcut în totalitate cerinţele externe de menţinere a
unui nivel de capital minim:

52
§2. Dinamica depozitelor atrase
Principala componentă a datoriilor băncii sunt datoriile către clienţi. Datoriile către clienţi au
înregistrat o dinamică ascendentă atât ca mărime absolută cât şi ca pondere şi au atins valoarea de
12 004,7 mil. lei la finele anului 2017, cu o creştere de 618,1 mil. lei (+5,4%).

Figura 3.4. Structura depozitelor oentru anii 2016-2017

În structura datoriilor către clienţi scăderea ponderii depozitelor la termen a fost obiectivul
politicii Băncii în anul 2017 de gestiune eficientă a activelor şi pasivelor în condiţiile micşorării
portofoliului de credite. În situația încetinirii creditării banca a promovat politica de atragere a
depozitelor la termen la costuri la nivelul mediu al pieței.

Totodată, banca a promovat activ atragerea depozitelor la vedere, care reprezintă o sursă
financiară rentabilă pentru plasamentele în instrumente financiare ale pieței altele decât credite.
Împrumuturile atrase de Bancă au constituit 629,4 mil. lei la 31.12.2017 fiind în scădere faţă de
anul precedent cu 235,9 mil. lei (-27,3%), datorită rambursării tranşelor scadente a resurselor
împrumutate anterior de la Directoratul Liniei de Credit şi UCIP IFAD.

Figura 3.5. Dinamica depozitelor (mil. MDL)

53
Pe parcursul anului 2017, în sectorul bancar a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor,
care s-a majorat cu 9,2 la sută în perioada de referință, constituind 59,9 mld. MDL (depozitele
persoanelor fizice au constituit 66,2 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice
– 33,6 la sută și depozitele băncilor – 0,2 la sută). Cea mai mare influenţă asupra majorării
depozitelor au avut-o creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 3,1 mld. MDL (18,1 la sută).
De asemenea, s-a majorat și soldul depozitelor persoanelor fizice cu 2,0 mld. MDL (5,2 la sută).

§3. Dinamica creditelor acordate

Activitatea de creditare reprezintă principala sursă de venituri ale Băncii. La situația din
31.12.2017, portofoliul de credite a generat 44.6 la sută din venitul total al Băncii. Este necesar de
menţionat, că acestea sunt venituri provenite din dobânzi şi comisioane aferente creditelor
acordate. În acelaşi timp, activitatea de creditare aduce şi venituri indirecte, fiind principalul
produs de atragere a clientului în Bancă, care ulterior efectuează şi alte operaţiuni care generează
venituri. Astfel, portofoliul de credite al Băncii la situația din 31.12.2017 constituie 6 375 mil.
MDL. Banca deţine ferm poziţia a doua din sistem, cu o cota de piaţă de 19,0 la sută. Activitatea
de creditare se referă la acordarea creditelor persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor
financiare.

Figura 3.6. Portofoliul de credite al Băncii divizat pe ramuri la situația din 31.12.2017

54
Banca deţine un portofoliu de credite aferent persoanelor juridice de 4 819 mil. MDL dintr-un
total de 25 851 mil. MDL per sistem, ceea ce semnifică o cotă de 18,6 la sută şi a doua poziţie pe
piaţă. Din portofoliu total de credite al BC „Moldindconbank” S.A., creditele persoanelor juridice
reprezintă 75,6 la sută. La 31.12.2017, Banca are acordate peste 2 200 de credite la cca. 1 120 de
persoane juridice. În partea creditele persoanelor fizice, Banca deţine un portofoliu de 1 556 mil.
MDL dintr-un total de 7 622 mil. MDL per sistem, ceea ce semnifică o cotă de 20,4 la sută şi a
doua poziţie pe piaţă. Din portofoliu total de credite al Băncii, creditele persoanelor fizice
reprezintă 24,4 la sută. Banca deserveşte peste 44 330 de clienţi, care au circa 53 769 de credite.

Figura 3.7. Dinamica creditelor pe tipuri de clienți

Dinamica creditelor pe tipuri de clienți pe parcursului anului 2017 demonstrează majorarea


esențială a cotei creditelor acordate persoanelor fizice (de la 17 la sută la sfârșitul anului 2016 la
25 la sută la situația din 31.12.2017).

55
Rata medie a dobânzii pe parcursul anului 2017 pentru creditele acordate în MDL este 10.15%
(2016: 15.54%), în valută străină 5.42% (2016: 6.71%).

Printre factorii, care au influenţat diminuarea volumului portofoliului de credite, au fost:

 reorientarea politicii de creditare a Băncii preponderent spre segmentul întreprinderilor mici şi


mijlocii.

 majorarea gradului de prudenţă la acordarea creditelor noi. Abordarea mai prudentă și critică a
Băncii față de clasificarea creditelor din punct de vedere al riscului de credit.

 micșorarea expunerii față de unii debitori care sunt în relații de afiliere cu Banca.

§4. Analiza veniturilor, cheltuielilor și profitului băncii,


determinarea marjei procentuale

Activitatea băncii pe parcursul anului 2017 a fost una profitabilă, banca fiind şi unul din liderii
sistemului bancar autohton la capitolul eficienţă. Profitul perioadei a constituit 363,8 mil. MDL,
în creştere de 2,25 ori faţă de anul precedent.

1800000
1552651
1600000

1400000

1200000
1010934
1000000

800000

600000
317076 359750
400000
229562 193287
200000

0
2016 2017

Venituri din dobânzi Venituri din comisioane Alte venituri operaționale

Figura 3.7. Structura veniturilor BC „Moldindconbank” S.A. în perioada 2016-2017, mii lei

56
900000
791314
800000

700000
601850
600000
477170 471017
500000 434027
400000

300000

200000 168130
91998
100000 65959
35033
1498
0
2016 2017

Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli privind comisioanele


Cheltuieli neaferente dobânzilor Pierderi din depreciere
Cheltuieli privind impozitul pe venit

Figura 3.8. Structura cheltuielilor BC „Moldindconbank” S.A. în perioada 2016-2016, mii lei

În structura profitului micșorarea veniturilor şi cheltuielilor aferente dobânzilor în anul 2017


reprezintă o tendinţă și situație obiectivă a pieţei în condiţiile micşorării ratei de bază a Băncii
Naționale a Moldovei (de la 19,5% la începutul anului 2016 până la 6,5% la finele anului 2017) şi
a altor rate la instrumente de politică monetară. În rezultat au scăzut ratele la credite şi depozite pe
sistemul bancar. În situaţia scăderii ratelor la credite banca a ajustat politica de atragere a
depozitelor, ceea ce a influenţat micşorarea cheltuielilor aferente dobânzilor și a asigurat o marjă
netă în mărime de 4,73% la situaţia din 31.12.217, în corespundere cu limita stabilită în politica
băncii de gestiune a activelor şi pasivelor şi peste nivelul mediu al sistemului bancar (4,71%).

Deşi, veniturile din dobânzi nete au scăzut în anul 2017, totodată, veniturile nete din dobânzi
diminuate cu pierderi din deprecieri în sumă de 408,8 mil. lei sunt de 2,6 ori superioare anului
precedent, datorită scăderii pierderilor din deprecieri în anul de gestiune.

Veniturile nete din comisioane au contribuit la profitul băncii cu 276,8 mil. lei, fiind în creştere
cu 6,6% faţă de anul precedent. În componența veniturilor din comisioane s-au majorat esențial
comisioanele din operațiuni cu cardurile de plată, veniturile de la acceptarea plăților populației,
veniturile de la remiteri de bani. Alte venituri operaționale s-au redus în anul 2017 din cauza
micșorării veniturilor din ieșirea investițiilor și altor valori, precum și din cauza diminuării
amenzilor, penalităților și altor sancțiuni primite, aferente activității de creditare.

57
Cheltuielile neaferente dobânzilor în sumă de 471,0 mil. lei s-au diminuat (-1,3%) pe parcursul
anului 2017, datorită măsurilor întreprinse în vederea optimizării cheltuielilor băncii.

La finele anului 2017, Moldindconbank a înregistrat un profit net în valoare de 364,3 mil.lei,
în creștere de 2,25 ori față de anul precedent. În structura profitului micșorarea veniturilor şi
cheltuielilor aferente dobânzilor în anul 2017 reprezintă o tendinţă și situație obiectivă a pieţei în
condiţiile micşorării ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei (de la 19,5 la începutul anului
2016 până la 6,5 la finele anului 2017) şi a altor rate la instrumente de politică monetară. În rezultat
au scăzut ratele la credite şi depozite pe sistemul bancar.

Marja procentuală (marja netă a dobânzii) reprezintă venitul net aferent dobânzilor (venituri
din dobânzi minus cheltuieli cu dobânzile) obținut pentru perioada gestionară (Vnet af.d) împărțit
la numărul de luni raportate (N), înmulțit la 12, împărțit la media activelor generatoare de dobândă
pentru perioada gestionară (AGD) și înmulțit la 100.

Marja netă a dobânzii = (Vnet af.d /Nx12)/AGDx100

Marja netă a dobânzii pentru anul 2016 a constituit 5,66%, micșorându-se pe parcursul anului
până la 4,73%, fiind în corespundere cu limita stabilită în politica băncii de gestiune a activelor şi
pasivelor şi peste nivelul mediu al sistemului bancar (4,71%).

§5. Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA și ROE)

ROE (rata rentabilitatii capitalului propriu) - reflecta eficienta utilizarii capitalurilor


actionarilor si se determina ca raport intre profitul net obtinut de entitate si capitalul propriu.

ROE = (PN /CP) * 100%

Indicatorul arata gradul de alocare a fondurilor actionarilor in activitatea curenta , pe de-o parte,
precum si eficienta cu care firma angajeaza capitalul actionarilor in afaceri, pe de alta parte. De
asemenea, reflecta totodata rentabilitatea capitalului actionarilor constituind o masura a capacitatii
entitatii de a plati dividendele cuvenite acestora. Indicatorul permite estimarea castigurilor pe o
unitate de capital investit in actiuni sau profitul care revine proprietarilor pentru investitiile facute
in firma.

ROA (rata rentabilitatii activelor) – este cea mai raspandita rata din cadrul ratelor rentabilitatii
economice. Aceasta masoara gradul de rentabilitate al intregului capital investit in entitate si se
determina ca si raport intre rezultatul net al exercitiului(RNE) si totalul activelor entitatii (AT).

58
ROA = (RNE/AT) * 100 %

Figura 3.9. Indicatorii de rentabilitate ROA și ROE

Dinamica ascendentă a rezultatelor financiare ale băncii în anul 2017 se reflectă în


îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă ai băncii. Rentabilitatea activelor (ROA) la finele anului
2017 a constituit 2,3%, cu o creştere de 1,3 puncte procentuale faţă de anul precedent.
Rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) în mărime de 17,83% este cu 9,8 puncte procentuale
peste nivelul anului precedent. Indicele eficienţei s-a majorat cu 33,2 puncte procentuale şi a atins
nivelul de 147,5%.

§6. Analiza indicatorilor de lichiditate

Conform Regulamentul Nr. 28 din 08.08.1997cu privire la lichiditatea băncii lichiditatea este
capacitatea băncii de a plasa în active şi de a asigura în orice moment onorarea la scadenţă a
obligaţiunilor sale de plată.

BC „Moldindconbank” S.A. administrează riscul de lichiditate pentru toate activele și pasivele


în monedă națională și în valută străină, inclusiv cele atașate la cursul valutei, din bilanțul contabil
și din afara bilanțului, precum și luând în calcul toate riscurile complementare. Banca urmărește
încadrarea într-un profil de risc de lichiditate redus.

Obiectivul principal al administrării riscului de lichiditate este asigurarea unei activități


eficiente și durabile, protejarea intereselor clienților și a capitalului Băncii. În procesul de evaluare
a riscului de lichiditate, Banca folosește următoarele instrumente:

− Analiza maturității și decalajului dintre activele și pasivele pe benzi de scadență;

− Analiza fluxurilor monetare;


59
− Analiza bazei de resurse a Băncii;

− Analiza indicatorilor de lichiditate.

În scopul monitorizării și diminuării riscului de lichiditate, în Politicile privind administrarea


riscurilor semnificative a Băncii, Banca și-a stabilit următorii indicatori de lichiditate, a căror
limite sunt pe alocuri mai dure decât cele stabilite de Banca Națională a Moldovei:

a)lichiditatea pe termen lung (Principiul I) – prevede ca suma activelor Băncii cu termenul de


rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare, adică raportul
respectiv nu trebuie să fie mai mare decât 1.

Indicatorul lichidităţii pe termen lung a unei bănci care reprezintă raportul dintre:

Suma activelor băncii în formă de:

(1) credite și plasări acordate băncilor cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;

(2) credite şi plăţi cu avans acordate clienţilor cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai
mult;

(3) leasing financiar cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;

(4) cote de participare în capitalul agenţilor economici (inclusiv a băncilor);

(5) active financiare păstrate pînă la scadență cu termenul rămas pînă la scadenţă 2 ani şi mai mult;

(6) imobilizări corporale;

minus mărimea reducerilor pentru pierderi la aceste active, calculată conform Regulamentului cu
privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale; amortizarea imobilizărilor
corporale şi diferențe din reevaluarea activelor menţionate, şi suma următoarelor resurse
financiare:

(1) capitalul normativ total, determinat în conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa


capitalului ponderat la risc;

(2) pasivele obținute de la bănci şi pasivele obţinute de la clienţi (excluzînd depozitele de economii
ale persoanelor fizice) cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;

(3) 50% ale pasivelor obţinute de la bănci şi ale pasivelor obţinute de la clienţi (excluzînd
depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas pînă la rambursare de la 1 pînă
la 2 ani;

60
(4) 10% ale pasivelor la vedere obţinute de la clienţi (excluzînd depozitele de economii ale
persoanelor fizice);

(5) depozitele de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi
mai mult;

(6) 60% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas pînă la rambursare
de la 1 pînă la 2 ani;

(7) 30% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere şi cu termenul rămas pînă la
rambursare de pînă la 1 an;

(8) obligaţiuni în circulaţie şi alte valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas pînă la
scadenţă 2 ani şi mai mult;

(9) 50% ale obligaţiunilor în circulaţie şi altor valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas
pînă la scadenţă de pînă la 2 ani;

(10) 60% ale rezervelor pentru pensiile lucrătorilor băncii;

nu trebuie să fie mai mare decît 1.

b) lichiditatea curentă (Principiul II) – prevede ca lichiditatea curentă a Băncii, exprimată ca raport
al activelor lichide la activele totale ale Băncii, nu trebuie să fie mai mică decât 30% (cerința
Băncii Naţionale a Moldovei >20%).

Indicatorul lichidității curente a unei bănci care reprezintă raportul dintre:

1) suma activelor unei bănci, în formă de:


a. numerar (numerar în casă și alte valori monetare),
b. depozite la Banca Națională a Moldovei,
c. valori mobiliare lichide,
d. mijloace interbancare nete curente plasate la băncile din Republica Moldova, precum şi la cele
din străinătate cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile
Standard&Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent
rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate (plasările în alte bănci se includ în calculul activelor
lichide numai în cazul în care aceste mijloace nu sînt grevate cu sarcini şi sînt libere de interdicţii)

2) şi suma activelor totale ale bilanţului (rîndul 160 din FIN 1-BILANŢUL, Instrucţiunea privind
situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor).

61
Denumirea indicatorului Normativ prudențial 2016 2017
Lichiditate Principiul I ≤1 0,73 0,54
Lichiditate Principiul II ≥20% 44,77 59,24

Generalizări privind situația economico-financiară a

BC „Moldindconbank” S.A.

La finele anului 2017, Moldindconbank a continuat să-și păstreze poziția a doua în clasamentul
general al băncilor moldovenești după volumul de active - 15,2 mlrd. lei (19,1% cota de piaţă),
portofoliu de credite brut - 6,4 mlrd. lei (19,0% cota de piață) și total depozite 12,0 mlrd. lei (20,0%
cota de piață), generând la finele anului 2017 al doilea cel mai mare profit net de 364,3 mil. lei.

Totodată, Moldindconbank a reușit să-și consolideze pozițiile pe mai multe sectoare ale pieței
bancare în care deține întâietatea, inclusiv pe piața remiterilor de bani (39,0% cota de piață) și a
cardurilor bancare puse în circulație (36,7% cota de piață).

Pe parcursul anului 2017, activele băncii au continuat să crească, suficiența capitalului s-a
consolidat, banca are o lichiditate și profitabilitate înaltă. Totodată, banca se confruntă cu probleme
ce țin de ponderea creditelor neperformante în portofoliul de credite și urmează să depună eforturi
mai mari pentru eliminarea creditelor neperformante din bilanțurile sale.

Activele Băncii au crescut în anul 2017 cu 5,5% sau 783,6 mil. lei şi au atins valoarea de 15
153,1 mil. lei la 31 decembrie 2017.

Mijloacele băneşti, conturile la Banca Naţională, conturile şi depozitele la alte bănci au sporit
cu 1 488,9 mil. lei (+34,2%), însumând 5 838,5 mil. lei la finele anului 2017.

Portofoliul de credite net, s-a micşorat cu 1 519,3 mil. lei (-22,1%) comparativ cu anul
precedent, înregistrând valoarea de 5 366,5 mil. lei. Printre factorii, care au influenţat diminuarea
volumului portofoliului de credite, au fost:

 reorientarea politicii de creditare a Băncii preponderent spre segmentul întreprinderilor mici şi


mijlocii.

 majorarea gradului de prudenţă la acordarea creditelor noi. Abordarea mai prudentă și critică a
Băncii față de clasificarea creditelor din punct de vedere al riscului de credit.

 micșorarea expunerii față de unii debitori care sunt în relații de afiliere cu Banca

62
Totodată, pe parcursul anului 2017, s-au majorat investiţiile păstrate până la scadenţă cu 872,0 mil.
lei (+38,2%), atingând valoarea de 3 154,4 mil. lei. Evoluţia pasivelor băncii în structură, pe
parcursul anului 2017, s-a caracterizat prin:

 majorarea depozitelor;

 micșorarea împrumuturilor;

 majorarea capitalului.

Datoriile băncii la 31.12.2017 au constituit 13 051,0 mil. lei, înregistrând o creştere de 1 259,5
mil. lei (+4,9%) comparativ cu 31.12.2016. Principala componentă a datoriilor băncii sunt
datoriile către clienţi. Datoriile către clienţi (depozitele) au înregistrat o dinamică ascendentă atât
ca mărime absolută cât şi ca pondere şi au atins valoarea de 12 004,7 mil. lei la finele anului 2017,
cu o creştere de 618,1 mil. lei (+5,4%).

Împrumuturile atrase de Bancă au constituit 629,4 mil. lei la 31.12.2017 fiind în scădere faţă
de anul precedent cu 235,9 mil. lei (-27,3%), datorită rambursării tranşelor scadente a resurselor
împrumutate anterior de la Directoratul Liniei de Credit şi UCIP IFAD. Capitalul propriu al băncii
a atins valoarea de 2 102,1 mil. lei la 31.12.2017, fiind majorat pe parcursul anului de gestiune cu
172,0 mil. lei (+8,9%) din contul creşterii profitului nerepartizat şi rezervelor. Capitalul acţionar
în mărime de 494,5 mil. lei nu s-a modificat.

Profitul perioadei a constituit 363,8 mil. MDL, în creştere de 2,25 ori faţă de anul precedent.
Dinamica ascendentă a rezultatelor financiare ale băncii în anul 2017 se reflectă în îmbunătăţirea
indicatorilor de eficienţă ai băncii. Rentabilitatea activelor (ROA) la finele anului 2017 a constituit
2,3%, cu o creştere de 1,3 puncte procentuale faţă de anul precedent. Rentabilitatea capitalului
acţionar (ROE) în mărime de 17,83% este cu 9,8 puncte procentuale peste nivelul anului precedent.
Indicele eficienţei s-a majorat cu 33,2 puncte procentuale şi a atins nivelul de 147,5%.

Pe parcursul anului 2017, BC „Moldindconbank” S.A. a activat în condiţiile unui model de


business bazat pe minimizarea riscurilor și asigurarea stabilității financiare şi a respectat toţi
indicatorii prudenţiali stabiliţi de Banca Naţională a Moldovei.

63
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Pe parcursul celor 26 de ani de activitate în calitate de societate pe acțiuni, Moldindconbank a


făcut față provocărilor mediului economic, social și de business. Aceste experiențe au făcut Banca
mai încrezătoare și determinată în dezvoltarea mediului de afaceri, eficientă în relația cu clienții
săi și i-a adus recunoașterea calității produselor sale în rândul clienților. Moldindconbank continuă
să gestioneze cea mai mare rețea de subdiviziuni teritoriale (194 unități) și bancomate
multifuncționale (59 unități), păstrându-și poziția a doua în clasamentul general al băncilor
moldovenești după volumul de active - 15,2 mlrd. lei (19,1% cota de piaţă), portofoliu de credite
brut - 6,4 mlrd. lei (19,0% cota de piață) și total depozite 12,0 mlrd. lei (20,0% cota de piață),
generând la finele anului 2017 al doilea cel mai mare profit net de 364,3 mil. lei.

Pe parcursul anului 2017, Moldindconbank a continuat o dezvoltare echilibrată, accentul fiind


pus pe digitalizare și eficientizare, concomitent cu o gestionare prudentă a riscului, lucruri care s-
au reflectat în rezultatele financiare obținute.

În urma efectuării stagiului de practică am obținut următoarele competențe:

 Am perfectat dosare pentru acordarea creditelor persoanelor fizice;


 Lucrul cu credite problematice;
 Am promovat serviciile bancare pe care le acordă banca;
 Procesul de alimentare a bancomatului;
 Am obținut cunoștințe în domeniul casieriei, și anume: schimb valutar, achitarea facturilor,
schimbul valutei uzate, efectuarea/primirea transferului, eliberarea numerarului din
depozit;
 Întocmirea raportului X și Z al zilei operaționale;
 Am analizat specimenele de bancnote;
 Modul de deschidere a depozitelor;
 Emiterea cardurilor bancare.

S.A."Moldindconbank" în toţi anii săi de activitate le-a dovedit clienţilor şi partenerilor de


business că este demn de încredere şi relaţiile de parteneriat cu clienţii sunt într-o continuă
dezvoltare. Prosperitatea B.C.„Moldindconbank” S.A. se bazează pe trei factori decisivi:
fidelitatea clienţilor, susţinerea acţionarilor şi profesionalismul angajaţilor. Ataşamentul faţă de
cele mai bune tradiţii bancare, profesionalismul înalt al echipei de angajaţi, preocuparea continuă
pentru dezvoltarea celor mai noi servicii şi tehnologii bancare îi permit băncii să menţină una
dintre poziţiile de vârf pe piaţa financiară a Moldovei.

64
BIBLIOGRAFIE

1. Ștefaniuc O. Bazele activității bancare, note de curs, USM


2. Regulamentul Sucursalei din or. Șoldănești a BC „Moldindconbank” S.A.
3. Legea RM nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 “Cu privire la Banca Naţională a Moldovei” //
Monitorul Oficial al RM. nr. 56-77 din 12.10.1995
4. Legea RM nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor
5. Regulamentul BNM din 08.08.1997 “Cu privire la lichiditatea băncilor comerciale” //
Monitorul Oficial al RM. nr. 64-65/105 din 02.10.1997
6. Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova,
aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11
aprilie 2018
7. Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat
prin HCA al BNM nr. 84 din 28.04.2011
8. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al
BNM nr. 269 din 17.10.2001
9. Regulamentul BNM nr. 153 din 25.12.1997 “Cu privire la activitatea de creditare a băncilor
comerciale RM
10. Hotarâne nr 84 cu privire la aprobarea Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și
oficiile secundare ale băncilor din 28.04.2011
11. Hotărâre nr. 764 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în
economia naţională a Republicii Moldova din 25.11.1992
12. Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. din 24.04.2015

13. Raportul anual al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2016

14. Raportul anual al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2017

15. Memorandum investițional al BC „Moldindconbank” S.A.

16. Site-ul official al BC „Moldindconbank” S.A. - www.micb.md

65
ANEXE

66

S-ar putea să vă placă și