Sunteți pe pagina 1din 65

Introducere

Acest raport a fost efectuat cu ajutorul cunoştinţelor şi materialelor


acumulate în urma efectuării practicii de producţie şi de licenţă la BC
„MOLDINDCONBANK” S.A., filiala „Ciocana” din municipiul Chişinău, bd.
Mircea cel Bătrîn 30.
Scopurile primordiale ale practicii de producţie şi de licenţă fiind:
 consolidarea şi aprofundarea cunostinţelor teoretice obţinute în procesul de
 studierea şi implicarea în procesul de activitate a BC
„MOLDINDCONBANK” S.A.;
 obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi a actelor
normative;
 dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare stiinţifică;
 acumularea materialelor necesare pentru efectuarea atît a prezentului raport
cît şi a tezei de licenţă.
În vederea îndeplinirii scopurilor propuse mai sus procesul practicii de
producţie şi de licenţă a fost divizat în opt compartimente, scopul şi dezvăluirea
succintă a fiecărui compartiment fiind prezentate mai jos.
Primul compartiment - Scurt istoric cu prezentarea generală a băncii şi
studierea structurii funcţionale şi organigramei BC „MOLDINDCONBANK”
S.A.- include prezentarea generală a băncii comerciale, istoria formării acesteia,
organigrama, principiile esenţiale ce stau la baza activităţii sale precum şi spectrul
serviciilor oferite.
Compartimentul doi - Studierea legislaţiei cu privire la activitatea băncilor
comerciale pe Piaţa Valorilor Mobiliare - cuprinde prezentarea succintă a
punctelor esenţiale a bazei legislative cu privire la activitatea băncilor comerciale
pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova.
În compartimentul trei - Studierea procedurii de emisiune a valorilor
mobiliare – este prezentată în linii generale legislaţia privind emisiunea şi plasarea
acţiunilor şi obligaţiunilor de către băncile comerciale, precum şi structura
capitalului acţionar al BC „MOLDINDCONBANK” S.A..
3
Compartimentul patru - Familiarizarea cu activitatea de underwriter pe
Piaţa Valorilor Mobiliare a BC „MOLDINDCONBANK” S.A. – cuprinde
informaţii generale cu privire la esenţa activităţii de underwriter pe piaţa valorilor
mobiliare, serviciile acordate de către bancă în calitate de underwriter şi avantajele
obţinute de cărte bancă în urma serviciilor acordate.
Compartimentul cinci - Familiarizarea cu activitatea BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. ca dealer primar pe Piaţa Valorilor Mobiliare –
descrie informaţii cu privire la organizarea activităţii de dealer, documentele
necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, serviciile acordate de către bancă în
calitate de dealer pe PVM, operaţiunile cu valorile mobiliare corporative efectuate
de bancă precum şi activitatea băncii în calitate de dealer primar pe piaţa Hârtiilor
de Valoare de Stat.
În compartimentul şase - Familiarizarea cu alte genuri de activitate a BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. pe Piaţa Valorilor Mobiliare – este descrisă
activitatea băncii în domeniul consulting-lui investiţional, serviciile oferite precum
şi etapele procesului de prestare a acestor servicii.
Compartimentul şapte - Studierea activităţii investiţionale a BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. - rezumă esenţa activităţii investiţionale,
prevederile legislaţiei şi strategii de administrare a portofoliului investiţional.
Compartimentul opt - Familiarizarea cu alte activităţi ale BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. – include descrierea succintă a activităţilor băncii,
precum : operaţiunile de creditare, de decontare, de casă, valutare, documentare şi
de factoring.

4
Compartimentul I. Scurt istoric cu prezentarea generală a băncii şi studierea
structurii funcţionale şi organigramei BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Banca comercială pentru industrie şi construcţii - BC “MOLDINDCONBANK”


S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început
activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile
de baza ale careia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, a
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport. Banca a fost
reorganizată ulterior în Bancă republicană moldovenească a Promstroibank-ului
din URSS cu atribuirea funcţiilor complexe adaugătoare de deservire de casa şi de
creditare a întreprinderilor industriale, de transport, de telecomunicaţii, a
organizatiilor tehnico-ştiinţifice şi de furnizare. Pe parcursul activităţii sale, banca
a participat la realizarea celor mai mari proiecte de stat, ce au contribuit la
formarea şi dezvoltarea economiei republicii. După destramarea URSS, prin
decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991, banca a fost transformată
într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii - BC
“MOLDINDCONBANK” S.A. Fondatorii băncii au fost Calea Ferată din
Moldova, Aeroportul din Chişinău, “Moldagrotehnica”, “Moldavhidromaş” şi alţii.
În decurs anilor de activitate în calitate de bancă comerciala, BC
"MOLDINDCONBANK" S.A. a ocupat o poziţie solidă pe piaţa bancară,
optimizînd structura activelor şi pasivelor, dezvoltînd baza de clienţi, modernizînd
şi îmbunătăţind spectrul serviciilor prestate clienţilor. În prezent Banca este o
instituţie financiară universala, care are posibilitatea de a presta toate tipurile de
servicii bancare moderne pentru persoane juridice şi fizice. Banca se găseste
printre cele mai mari 5 bănci din republică, are o reţea de filiale ramificate pe tot
teritoriul ţării care se extinde în continuu, precum şi relaţii corespondente cu bănci
din Europa, America şi Asia.
Reformele economice şi necesitatea crescândă a economiei naţionale în resurse
financiare au devenit unii din principalii factori pentru diversificarea spectrului
serviciilor bancare şi a metodelor de satisfacere a necesităţilor agenţilor economici.

5
Creşterea considerabilă a rolului sitemului bancar a impus noi cerinţe băncilor
de prim rang din care face parte şi BC "MOLDINDCONBANK" S.A.
Principiile esenţiale, care stau la baza activităţii curente a băncii sunt:
1. universalitatea;
2. loialitatea;
3. responsabilitatea socială;
4. nivelul internaţional de dezvoltare;
5. deservirea complexă în orice oficiu al băncii;
6. implementarea continuă a tehnologiilor performante;
7. susţinerea sistemului adecvat de monitorizare a riscurilor;
8. rentabilitatea înaltă a activităţii.
Într-o perspectivă pe termen mediu se va implementa politica dezvoltării
consecvente a băncii cu o reţea larga de filiale, care desfăşoară o activitate
profitabilă şi prestează toate tipurile de servicii financiare, bazate pe tehnologii
bancare performante. Cel mai preţios capital al băncii sunt clienţii. La momentul
de faţă BC "MOLDINDCONBANK" S.A. deserveşte organizaţii de construcţie
din republică, organizaţii de transport, întreprinderi de stat, întreprinderi din
industria agricolă, întreprinderi din industria prelucrătoare, firme de comerţ şi
industrie private, persoane fizice.
BC “MOLDINDCONBANK” S.A. prestează clienţilor săi un spectru larg de
servicii, inclusiv:
• deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare;
• transferuri băneşti rapide în orice punct al lumii în cadrul sistemelor de plată
internaţionale Western Union, RUS-Express, VMT, STRADA ITALIA, cât
şi prin intermediul reţelei conturilor corespondente cu utilizarea sistemei
S.W.I.F.T.;
• emiterea şi deservirea cardurilor MasterCard şi American Express;
• operaţii documentare privind operaţiile de export-import;
• emiterea cecurilor nominative şi a cecurilor de călătorie American Express;

6
• servicii de consultanţă în sfera investiţiilor;
• servicii de brokeraj pe piaţa hîrtiilor de valoare şi pe piaţa Forex;
• servicii bancare electronice: “Internet-banking”, “Telebanking”, “Client –
Bank” şi extrase electronice din conturile clienţilor;
• emiterea cambiilor bancare;
• servicii în domeniul activităţii investiţionale;
• creditarea în monedă naţională şi valută străină, inclusiv din liniile de credite
ale organismelor financiare internaţionale;
• finanţarea şi asigurarea operaţiilor de export-import;
• acceptarea unui larg spectru de depozite;
• păstrarea valorilor în safeuri individuale.
BC "MOLDINDCONBANK" S.A. îşi intensifică colaborarea cu partenerii
străini în diverse domenii ale activităţii financiare. Câţiva ani la rînd, au fost
valorificate mijloacele financiare pentru finanţarea operaţiunilor comerciale din
liniile de credite oferite de către Citibank, N.А. şi Commerzbank, Frankfurt. Din
anul 1999 s-a început utilizarea liniei de credit de la Banca Mondială în cadrul
proiectului de dezvoltare a sectorului privat. În anul 2000 banca a aderat la
sistemul Europay, ceea ce i-a permis să emită cardurile bancare Cirrus/Maestro şi
Mastercard. În 2001 a fost deschisă linia de credit de la Corporaţia Financiară
Internaţională, mijloacele căreia sunt valorificate cu succes. Extinderea relaţiilor
externe şi-a găsit expresia în cooperarea BC “MOLDINDCONBANK” S.A. cu
băncile străine – Citibank, Commerzbank, Drezdnerbank, Rabobank, Interbanka,
Eximbank (Washington). De asemenea se duc tratative de cooperare cu alte
instituţii financiare internaţionale.
Echipa de specialişti a BC “MOLDINDCONBANK” S.A. este formată din
profesionişti, şi este capabilă să rezolve în mod eficient obiectivele băncii. Mulţi
specialişti ai băncii şi-au făcut stagiul în instituţiile bancare şi financiare din
Europa şi America. Eficienţa echipei de specialişti a BC „MOLDINDCONBANK”
S.A. se datorează şi repartizării eficace a funcţiilor şi formării reuşite a

7
organigramei băncii (anexa 1). În vedrea documentării cu informaţia cu privire la
membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul şef a
BC “MOLDINDCONBANK” S.A. vezi anexa 2.
Reţeaua de filiale s-a dezvoltat continuu până la 71 de filiale şi reprezentanţe
care sunt situate pe tot teritoriul republicii, acestora atribuindu-se anumite funcţii.
Serviciile prestate de filialele BC „MOLDINDCONBANK” S.A.(extras din
Regulamentul filialei BC ”MOLDINDCONBANK” S.A.):
• Organizarea şi asigurarea deservirii operaţionale şi de decontare a
persoanelor fizice şi juridice;
• Deschiderea şi evidenţa conturilor curente în valută naţională, a celor în
valută străină, de depozit şi altor conturi ale persoanelor fizice şi juridice;
• Efectuarea creditării persoanelor juridice şi fizice din contul mujloacelor
atrase de filială în limitele stabilite de regulamentele corespunzătoare ale
Băncii;
• Cumpărarea şi vînzarea valutei străine;
• Emiterea şi administrarea instrumentelor de plată;
• Efectuarea operaţiunilor în valută străină;
• Primirea plăţilor pentru serviiile comunale, a impozitelor, taxelor de stat
etc.;
• Darea în arendă a safeurilor şi asigurarea păstrării individuale a
documentelor şi altor obiecte de preţ ale persoanelor fizice şi juridice;
• Acordarea consultaţiilor şi altor servicii, privind activitatea bancară care-s
permise de către autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.
Serviciile prestate de reprezentanţele BC „MOLDINDCONBANK” S.A.(extras
din Regulamentul privind reprezentanţa BC ”MOLDINDCONBANK ”S.A.):
• Încasarea plăţilor prin numerar pentru servicii comunale şi a altor plăţi de la
persoane fizice;

8
• Ţinerea evidenţei încasărilor în conturile bancare ale agenţilor economici,
indifirente de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate al
acestora;
• Acceptarea depozitelor (contractele de depozit sunt semnate de Bancă);
• Comercializarea valutei străine în conformitate cu politica valutară a Băncii
şi actele normative ale BNM ce reglementează acest gen de activitate;
• Efectuarea operaţiunilor de casă, încasarea numerarului la sfîrşitul zilei
operaţionale cu dreptul casei de seară;
• Efectuarea transferurilor băneşti prin diferite sisteme de plăţi internaţionale;
• Efectuarea operaţiunilor de consulting bancar din numele Băncii;
• Eliberarea numerarului prin intermediul cardurilor bancare.

9
Compartimentul II. Studierea legislaţiei cu privire la activitatea băncilor
comerciale pe Piaţa Valorilor Mobiliare

Legea instituţilor financiare are ca obiect protejarea intereselor deponenţilor,


păstrarea secretului depozitelor, neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar,
promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv şi facilitarea acţiunii
forţelor de piaţă în prestarea serviciilor financiare. Prezenta lege se aplică pentru
instituţiile financiare, cu excepţia celor pe care, datorită specificului, volumului
mic al cifrei de afaceri sau provenienţei resurselor lor, Banca Naţională le scuteşte
parţial sau total de prevederile prezentei legi. Dreptul de a autoriza activitatea
bancară îi aparţine în totalitate Băncii Naţionale deasemenea dreptul exclusiv de a
stabili şi de a schimba capitalul minim pentru bănci şi cota maximă a fiecărui
acţionar. Pentru eliberarea autorizaţiei de a desfăşura activităţi financiare se
depune, la Banca Naţională, în modul stabilit de ea, o cerere scrisă, la care se
anexează:
a) date despre calificarea şi experienţa administratorilor viitoarei instituţii
financiare, activitatea lor profesională din ultimii 10 ani;
b) date despre capitalul viitoarei bănci care se prevede să fie plătit;
c) business-planul viitoarei bănci cuprinzând structura organizatorică, tipurile
de activităţi financiare preconizate, prognosticul rezultatelor financiare pentru
următorii 3 ani etc.;
d) informaţii privitoare la numele , domiciliul , activitatea comercială sau
profesională din ultimii 10 ani şi cota de participare a fiecărei persoane care
intenţionează să deţină 10 la sută sau mai mult din acţiunile cu drept de vot ale
băncii. În scopul aplicării acestei prevederi asupra persoanelor afiliate, cota de
participare a acestora se stabileşte prin agregarea cotelor lor;

10
e) orice alte informaţii prevăzute de regulamentele Băncii Naţionale.
Decizia privind eliberarea autorizaţiei Banca Naţională o aprobă preliminar sau
o respinge, în termen de 3 luni de la data primirii cererii aducând în scris la
cunoştinţa solicitantului decizia sa.
După aprobarea preliminară a cererii, Banca Naţională stabileşte următoarele
cerinţe pentru primirea autorizaţiei:
a) depunerea capitalului iniţial, care nu trebuie să fie mai mic decât capitalul
minim necesar;
b) angajarea de specialişti;
c) încheierea de contract cu o firmă de audit;
d) închirierea sau cumpărarea de utilaj pentru efectuarea operaţiunilor bancare
şi de edificii bancare.
Dacă în decursul unui an banca nu îndeplineşte cerinţele enumerate, aprobarea
preliminară a cererii se anulează. Dacă cerinţele enumerate sunt satisfăcute, Banca
Naţională eliberează autorizaţia în termen de o lună.
Băncii străine se acordă autorizaţii pentru filiale şi sucursale dacă:
a) în ţara de origine banca străină este autorizată pentru activităţi de atragere a
depozitelor sau a altor fonduri rambursabile;
b) autorităţile competente din ţara de origine care supraveghează activitatea
financiară a băncii străine la sediul ei central au aprobat în scris eliberarea unei
astfel de autorizaţii;
c) Banca Naţională constată că banca străină este supravegheată adecvat, în
mod consolidat, de autorităţile competente din ţara de origine.
Autorizaţiile se acordă pentru un termen nedeterminat şi sînt netransferabile.
Banca Naţională poate retrage autorizaţia băncii în cazul în care:
a) retragerea autorizaţiei este solicitată de bancă;
b) au fost comise încălcările enumerate ;
c) autorizaţia a fost obţinută în baza unor informaţii eronate, oferite de solicitant
sau referitoare la el;

11
d) banca nu a început activitatea într-un termen de un an de la data eliberării
autorizaţiei sau a fost incapabilă timp de peste 6 luni de a efectua operaţiuni de
atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile;
e) a fost retrasă autorizaţia unei alte bănci care deţine o cotă substanţială în
banca respectivă;
f) a avut loc reorganizarea băncilor sau vinderea unei părţi substanţiale din
activele băncii;
g) deţinătorul unei cote substanţiale în bancă a transferat sau a pierdut în alt
mod această cotă fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale;
h) banca este lichidată conform hotărârii luate de proprietarii ei sau încetează să
existe ca unitate juridică independentă;
i) activităţile financiare ale băncii din primii 3 ani de funcţionare se deosebesc
considerabil de cele preconizate în cererea de eliberare a autorizaţiei, iar în opinia
Băncii Naţionale o astfel de deviere nu este justificată de noile circumstanţe
economice;
j) proprietarii băncii nu respectă condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea
unei gestiuni prudente a băncii ori nu permit efectuarea unei supravegheri
eficiente.
Decizia de retragere a autorizaţiei se publică, în cel mult 7 zile de la adoptare,
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarele de circulaţie generală,
precum şi în ziarele din localităţile în care banca are unităţi teritoriale.
Activităţi financiare permise băncilor:
a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără
dobоndă;
b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factoring cu sau fără drept de
regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc.);
c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, în cont propriu sau în
contul clienţilor (cu excepţia subscrierii valorilor mobiliare), de:
- instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc.);
- futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobânzii;

12
- instrumente privind rata dobânzii;
- titluri de valoare;
d) acordarea de servicii de decontări şi încasări;
e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată,
cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);
f) cumpărarea şi vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine);
g) leasing financiar;
h) acordarea de servicii aferente la credit;
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar,
j) operaţiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vânzare a valutei
străine;
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare),
păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.;
l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de
consultaţii privind investiţiile;
m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor, operaţiunile cu
acţiuni;
n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională.
Instituţia financiară trebuie să întocmească şi să ţină la sediul său central
următoarele documente:
a) statutul şi regulamentele, modificările la ele;
b) registrul acţionarilor săi, inclusiv numărul de acţiuni înregistrate pe numele
fiecărui acţionar , conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
c) procesele-verbale ale şedinţelor şi deciziile consiliului său;
d) procesele-verbale şi deciziile adunărilor generale ale acţionarilor;
e) registrele contabile care reflectă clar şi corect activitatea instituţiei
respective, operaţiunile efectuate, situaţia sa financiară;
f) evidenţa zilnică detaliată a operaţiunilor efectuate pentru fiecare client,
soldurile conturilor lui;

13
În urma studierii şi analizei Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă
deschisa ale Băncii Naţionale a Moldovei nr.57 din 11.09.1997 am evidenţiat
puncte esenţiale după părerea mea.
Operaţiunea de piaţă deschisă este orice operaţiune pe piaţa secundară,
desfăşurată între BNM şi bancă în conformitate cu condiţiile şi procedurile
prezentului Regulament. Operaţiunile de piaţă deschisă includ cumpărări de VMS,
vînzări de VMS şi acorduri de răscumpărare de VMS (REPO), efectuate din
iniţiativa BNM cu băncile. La operaţiunile de piaţă deschisă ale BNM participă
băncile, care au încheiat cu BNM Contractul pentru desfăşurarea operaţiunilor de
piaţă deschisă şi care, pe durata a 30 de zile calendaristice precedente, s-au
conformat următoarelor condiţii:
- nu au admis datorii restante în tranzacţiile efectuate cu BNM (credite,
depozite, plata dobânzilor, operaţiuni de piaţă deschisă);
- au menţinut rezervele obligatorii în conturile respective la BNM la nivelul
stabilit şi nu au înregistrat în perioada indicată încălcări ale cerinţelor privind
rezervele obligatorii.
Operaţiunile de piaţă deschisă se efectuează prin intermediul licitaţiilor,
desfăşurate la BNM, în baza hotărîrii Comitetului Monetar al BNM sau la decizia
prim-viceguvernatorului (viceguvernatorului) BNM. Obiect al operaţiunilor pot fi
valorile mobiliare de stat, emise de către Ministerul Finanţelor în formă de înscrieri
în conturi. BNM va efectua operaţiuni de cumpărare şi REPO de cumpărare a
VMS cu termenul de la data tranzacţiei pînă la data scadenţei nu mai mare de 180
zile.
Conform regulamentului privind operaţiunile pe piaţa dechisă au loc
următoarele proceduri:
Organizarea licitaţiilor: Banca Naţională va anunţa elementele tehnice ale
licitaţiei cel târziu în ziua licitaţiei cu o oră pînă la desfăşurarea licitaţiei printr-un
comunicat (anexele nr. 3,4,5).
Comunicatul BNM va specifica:

14
- volumul valorilor mobiliare propuse spre vânzare/cumpărare, în cazul
operaţiunilor de vânzare/cumpărare definitivă a valorilor mobiliare;
- rata REPO, în cazul licitaţiei REPO de cumpărare la rată fixă.
În cazul licitaţiilor REPO de vânzare/cumpărare la rată variabilă, Comunicatul
BNM poate fi de trei tipuri specificând, după caz, următoarele:
- volumul maxim al tranzacţiei REPO; sau
- rata REPO minimă/maximă şi volumul maxim al tranzacţiei REPO; sau
- rata REPO minimă/maximă.
Licitaţiile se efectuează în baza cererilor depuse de bănci la Departamentul
operaţiuni de piaţă (DOP), perfectate conform anexelor nr.6 şi nr.7.
Cererile şi confirmările privind VMS propuse BNM pentru tranzacţia REPO de
cumpărare (anexa nr. 8) se recepţionează la DOP al Băncii Naţionale a Moldovei
în ziua desfăşurării licitaţiei, pînă la ora indicată în Comunicatul privind
desfăşurarea licitaţiei respective. Cererile pentru tranzacţii REPO (cu excepţia
tranzacţiilor REPO de cumpărare la rată fixă) se selectează în baza ratei dobînzii
din cereri (rata REPO), începînd cu cea mai mare rată (pentru REPO de
cumpărare) sau cu cea mai joasă rată (pentru REPO de vînzare) pînă la rata
stabilită de Comisia de licitaţie. Cererile acceptate se satisfac la rata REPO propusă
de către bănci.
În cazul în care două sau mai multe cereri sînt atractive în aceiaşi măsură şi
volumul propus de BNM nu este suficient pentru satisfacerea acestor cereri,
cererile se vor satisface în mod proporţional.
După determinarea rezultatelor licitaţiilor din cadrul DOP de către Comisia de
licitaţie, în aceeaşi zi DOP expediază participanţilor Avizele de cumpărare/vînzare
a VMS (anexa nr. 9) sau Avizele de încheiere a tranzacţiei REPO (anexa nr. 10 ),
prin intermediul componentei de transport a SAPI sau, în cazuri excepţionale, prin
fax.
În baza rezultatelor licitaţiei, determinate de Comisia de licitaţie, DOP
întocmeşte Programul de determinare a preţurilor de cumpărare/vînzare şi de
răscumpărare a VMS în cadrul tranzacţiilor REPO de cumpărare/vînzare (anexa

15
nr.11) şi Darea de seamă despre totalurile licitaţiei (anexele nr.12, nr.13), care se
transmite în ziua licitaţiei Departamentului buget, finanţe şi contabilitate pentru
creditarea sau debitarea contului LORO al băncii la BNM (contului de decontare în
SAPI) în ziua plăţii indicată în Comunicatul de anunţ a licitaţiei şi reflectarea
respectivă în bilanţul BNM.
Desfăşurarea operaţiunilor de piaţă deschisă prin negocieri directe: În scopul
efectuării operaţiunilor prin negocieri directe, BNM va negocia cu persoana
împuternicită a băncii în prealabil prin telefon parametrii principali, inclusiv rata
dobânzii (preţul de vânzare/cumpărare) a valorilor mobiliare/rata REPO, scadenţa
valorilor mobiliare /scadenţa tranzacţiei REPO, precum şi volumul tranzacţiei la
preţul de cumpărare/vânzare.
La efectuarea operaţiunilor REPO de cumpărare/vânzare prin negocieri directe
Banca Naţională stabileşte preţul valorilor mobiliare, aplică marja de protejare şi
calculează preţul de răscumpărare a valorilor mobiliare.
În cazul în care Confirmarea băncii corespunde condiţiilor stabilite, BNM
informează banca printr-un Aviz de accept al tranzacţiei (anexa nr.14), iar dacă se
constată o discordanţă între Confirmarea băncii şi condiţiile indicate în
Confirmarea BNM, banca este informată despre respingerea Confirmării printr-un
Aviz, perfectat în conformitate cu anexa nr.15. Decontarea şi, respectiv,
înregistrarea, în sistemul de înscrieri în conturi la BNM, a dreptului de proprietate
asupra valorilor mobiliare tranzacţionate se efectuează în conformitate cu
prevederile Contractului pentru desfăşurarea operaţiunilor de piaţă deschisă în baza
Dării de seamă despre totalurile negocierilor directe.
Conform Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în
capitalul unităţilor economice nr.81 din 09.04.1998 nici o bancă, singură sau în
acord cu una sau mai multe persoane cu care acţionează împreună, fără
permisiunea scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei, direct sau indirect, nu poate:
1. să deţină în capitalul unei unităţi economice (cu excepţia deţinerii cotelor în
capitalul altor bănci de pe teritoriul Republicii Moldova):
a) o cotă care este substanţială faţă de capitalul unităţii economice;

16
b) o cotă care, conform valorii ei curente, depăşeşte 15 la sută din capitalul
normativ total al băncii;
c) să deţină valoarea curentă totală a unor astfel de cote ce depăşeşte 50 la sută
din capitalul normativ total al băncii.
2. În cazul în care banca deţine o cotă substanţială în capitalul unităţii
economice, pentru majorarea acestei cote de asemenea este necesară permisiunea
scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei.
3. Nu este necesară autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei pentru cotele de
participare la capitalul unităţilor economice, achiziţionate de bancă în schimbul
rambursării creditului acordat de ea .
4. Permisiunea scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei privind deţinerea de către
bancă a cotei în capitalul unităţii economice trebuie să fie obţinută până la
efectuarea tranzacţiei de vânzare cumpărare sau transmitere a cotei în capitalul
unităţii economice.
5. Băncile vor aviza Banca Naţională despre orice investiţie în capitalul unităţii
economice, cu prezentarea deciziei organului abilitat, în termen de 10 zile de la
data efectuării investiţiei.
Pentru a primi permisiunea scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei, consiliul
băncii prezintă următoarea informaţie cu privire la deţinerea cotei în capitalul
unităţii economice:
1) o cerere scrisă;
2) procesul-verbal la care s-a luat decizia de către organul împuternicit privind
deţinerea cotei în capitalul unităţii economice;
3) denumirea şi adresa unităţii economice;
4) mărimea capitalului unităţii economice;
5) cota de participare (în lei şi în %) preconizată spre procurare;
6) în caz de procurare a acţiunilor:
a) numărul total de acţiuni emise de către unitatea economică;
b) numărul acţiunilor cu drept de vot emise de către unitatea economică;
c) valoarea nominală (fixată) a unei acţiuni;

17
d) numărul acţiunilor preconizate spre procurare;
e) preţul de procurare a acţiunilor;
f) caracteristica acţiunilor procurate (ordinare sau preferenţiale, cu sau fără
drept de vot, etc.).
7) raportul cotei de participare (conform valorii nominale (fixate)) la capitalul
unităţii economice;
8) raportul cotei de participare în capitalul unităţii economice (conform valorii de
procurare) la capitalul normativ total al băncii;
9) raportul valorii totale a cotelor în capitalul unităţilor economice deţinute de
bancă la capitalul normativ total al băncii;
10) scopul (pentru vânzare sau pentru investiţii) şi argumentarea privind efectuarea
investiţiei;
11) copia analizei financiare (operaţiunile unităţii economice, rentabilitatea,
profitabilitatea, solvabilitatea, etc.) efectuate de către bancă care a servit drept
motiv pentru a procura cota de participare în capitalul unităţii economice.
În decurs de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din ziua primirii setului de
documente complet, Banca Naţională aprobă sau respinge cererea şi înştiinţează în
scris consiliul băncii despre decizia sa.
Procurarea cotei în capitalul unităţii economice trebuie să fie efectuată în
termen de cel mult 6 luni din data eliberării permisiunii scrise de către Banca
Naţională a Moldovei. Băncile pot achiziţiona cote din contul achitării creditelor
numai în capitalul unităţilor economice cu forma organizatorico-juridică de
societăţi pe acţiuni.
Conversiunea creditelor şi a dobânzilor aferente în acţiuni ale societăţilor pe
acţiuni poate fi efectuată în cazul în care:
1) suma obţinută după executarea modalităţilor de asigurare a rambursării
creditului este insuficientă pentru achitarea datoriei faţă de bancă;
2) în asigurarea rambursării creditului au fost puse în gaj acţiuni ale societăţii
pe acţiuni.

18
Banca este în drept să deţină acţiunile în decurs de 12 (douăsprezece) luni de la
data procurării lor.
Consiliul băncii care deţine sau planifică să deţină cote de participare în
capitalul unităţilor economice, trebuie să adopte politica şi procedurile interne, ce
ar stabili reguli şi exigenţe asupra deţinerii cotelor de participare în capitalul
unităţilor economice cu scopul respectării prevederilor prezentului Regulament,
securităţii unor astfel de investiţii, precum şi dirijării eficiente a acestora.
Politica şi procedurile vor prevedea:
1) formarea unei comisii responsabile pentru revizuirea şi aprobarea cotelor de
participare în capitalul unităţilor economice;
2) exigenţe faţă de funcţionarii responsabili de efectuarea analizei, elaborarea
recomandărilor şi luarea deciziilor referitoare la aceste investiţii.
Băncile prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul privind cotele de
participare în capitalul unităţilor economice, întocmit în conformitate cu
Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la modul de întocmire şi
prezentare a rapoartelor financiare.
Conform Regulamentului cu privire la folosirea facilităţilor de lombard între
Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale nr.28 din 18.10.95 ca puncte
de reper servesc următoarele noţiuni:
1) Facilitatea de lombard: O cumpărare de către BNM a activelor eligibile
vîndute de o banca comerciala la un preţ determinat care este urmată de
recumpărarea aceloraşi active de către banca comercială de la BNM la un preţ
determinat de recumpărare timp de cinci zile (5) maximum.
2) Data depunerii cererii: Data la care este depusă cererea de folosire a
facilităţii de lombard.
3) Data cumpărării : data la care BNM trebuie să cumpere valorile mobiliare
propuse la cumpărarea de banca comercială.
4) Valorile mobiliare cumpărate: Valorile mobiliare vîndute si transferate de
banca comerciala Băncii Naţionale într-o tranzacţie.

19
5) Preţul de cumpărare: Preţul la care la data cumpărării valorile mobiliare sînt
procurate de Banca Naţională.
6) Data recumpărării: Data la care banca comercială trebuie să recumpere
valorile mobiliare de la Banca Naţională.
7) Preţul recumpărării: Preţul la care valorile mobiliare cumpărate trebuie sa fie
recumpărate de la Banca Naţională de către banca comercială la data recumpărării.
8) Rata lombardului: Rata anuală a doînzii, folosită în determinarea preţului de
recumpărare.
9) Lipsa de plata: Oricare din următoarele cazuri vor fi considerate drept lipsă
de plată: neputinţa băncii comerciale de a recumpăra valorile mobiliare la data
recumpărării ori la preţul de recumpărare; iniţierea de către ori împotriva unei
bănci comerciale a unei proceduri de lichidare, insolvabilitate, faliment ori de
numire a unui receptor pentru banca comercială.
10) Persoană autorizată: Persoana (ele) autorizată (e) de banca comercială să
execute contractul facilităţii de lombard şi să depună cerere (ri), pe măsura
necesităţii, conform contractului, respectiv.
Banca Naţională a Moldovei acordă facilităţi de lombard băncilor care:
a) au încheiat cu Banca Naţională a Moldovei:
- Contract pentru facilitatea de lombard;
- Contract privind participarea la SIC al Băncii Naţionale a Moldovei şi acordurile
adiţionale respective;
b) nu au admis încălcări în tranzacţiile cu BNM (credite, operaţiuni de piaţă
deschisă, facilităţi de lombard, depozite) în ultimele 30 de zile;
c) menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Loro la BNM şi au
respectat cerinţele privind rezervele obligatorii în ultimele 30 de zile.
Contractul pentru facilitatea de lombard se va încheia pe o perioadă nelimitată
de timp şi va prevedea toate condiţiile şi termenele de cumpărare şi recumpărare
ale valorilor mobiliare eligibile conform facilităţilor de lombard. Contractul pentru
facilitatea de lombard poate fi anulat în orice timp la iniţiativa uneia din părţi, cu
condiţia anunţării celeilalte părţi cu 30 de zile înainte. Băncii comerciale i se va

20
permite să folosească facilitatea de lombard după acest anunţ cu condiţia, că data
recumpărării cade înaintea datei anulării contractului.
Pentru obţinerea facilităţii de lombard, banca expediază la BNM o cerere pentru
facilitatea de lombard şi lista valorilor mobiliare propuse pentru vînzare BNM în
cadrul facilităţii de lombard, utilizînd Sistemul „Mesaje interbancare”, componenta
de transport a Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI), care vor fi
recepţionate de BNM pînă la ora 12.00 în ziua, în care se solicită facilitatea de
lombard. BNM, pe măsura recepţionării şi verificării corectitudinii întocmirii
cererii, expediază băncii Avizul privind recepţionarea Cererii şi a Listei VM
propuse pentru vânzare BNM în cadrul facilităţii de lombard sau Avizul de
respingere al Cererii, indicând motivul respingerii, utilizând Sistemul „Mesaje
interbancare”, componenta de transport a SAPI. De administrarea facilităţii de
lombard se ocupă Departamentul Operaţiuni de Piaţa al BNM.
Analizînd în amănunt Regulament cu privire la condiţiile, modul de emisiune
şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare am selectat
cele mai importante puncte după părera mea. În sensul prezentului Regulament se
utilizează următoarele noţiuni:
Certificat bancar de depozit este o valoare mobiliară care atestă depunerea
mijloacelor băneşti într-o bancă şi dreptul deţinătorului certificatului de primire, la
expirarea termenului stabilit, a sumei depunerii şi a dobînzii aferente.
Certificat bancar de depozit cu scont este un certificat bancar de depozit în care
nu este stipulată condiţia de calculare a dobînzii, care se vinde iniţial la un preţ mai
mic decît valoarea nominală şi se răscumpără la scadenţă la valoarea nominală.
Certificat bancar de depozit cu dobîndă este un certificat bancar de depozit în
care este stipulată condiţia de calculare a dobînzii la valoarea nominală.
Cambie bancară este o valoare mobiliară emisă de bancă, conţinînd obligaţia
băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei, persoanei indicate în
cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica, după o perioadă stabilită sau la cerere.
Cambie bancară cu dobîndă este o cambie bancară în care este stipulată condiţia
de calculare a dobînzii la valoarea nominală.

21
Cambie bancară cu scont este o cambie bancară în care nu este stipulată
condiţia de calculare a dobînzii la valoarea nominală, care se vinde iniţial la un
preţ mai mic decît valoarea nominală şi se răscumpără la scadenţă la valoarea
nominală.
Termen de circulaţie este termenul de la data emisiunii certificatului bancar de
depozit/cambiei bancare pînă la data scadenţei.
Data emisiunii este data înscrierii în contul băncii a mijloacelor băneşti pentru
procurarea certificatului bancar de depozit/cambiei bancare.
Certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare pot fi nominative şi la
purtător. Emisiunea certificatelor de depozit/cambiilor se face numai în moneda
naţională a Republicii Moldova.
Valoarea nominală minimă a unui certificat bancar de depozit/cambie bancară
se stabileşte în mărime de 100 lei. Valoarea nominală a unui certificat de
depozit/cambie bancară trebuie să fie divizibilă la 100 lei. Certificatele de depozit
nominative se emit în formă materializată sau dematerializată, iar cele la purtător
se emit în forma materializată. Cambiile bancare se emit numai în forma
materializată cu menţiunea “cambie bancară”. Certificatele de depozit se emit
numai la termen. Termenul de circulaţie a certificatelor de depozit poate fi
maximum 5 ani. Caracteristic pentru certificatele de depozit este emiterea cu
dobîndă şi cu scont.
Cambiile cu dobîndă se emit cu următoarele scadenţe:
- “la vedere”;
- “la un anumit termen de la vedere”.
Cambiile bancare cu scont se emit pe un termen de pînă la un an, cu
următoarele scadenţe:
- “la un anumit termen de la data emisiunii”;
- “la o zi fixă”.
Certificatele de depozit cu dobîndă pot fi emise cu rată fixă sau flotantă, iar
cambiile cu dobîndă numai cu rată fixă. Banca este în drept să emită şi să plaseze
certificate de depozit/cambii numai după înregistrarea Condiţiilor privind

22
emisiunea şi circulaţia certificatelor bancare de depozit/cambiilor bancare la Banca
Naţională a Moldovei. Respectiv banca in termen de 15 zile calendaristice aprobă
sau respinge cerera băncii . Banca emitentă va prezenta lunar Băncii Naţionale pe
suport de hîrtie şi pe suport magnetic, cel mai tîrziu la data de 15 a lunii următoare
după perioada gestionară, rapoartele privind emisiunea certificatelor de
depozit/cambiilor bancare .
În cazul emisiunii în forma materializată formularul certificatului de depozit va
conţine următoarele prevederi obligatorii (anexa nr.16):
a)denumirea “Certificat bancar de depozit”;
b)datele de identificare ale băncii emitente (denumirea, adresa juridică, numărul
de identificare de stat - codul fiscal, contul LORO al băncii deschis la Banca
Naţională);
c)seria şi numărul acordat de banca emitentă;
d)date privind deţinătorul – în cazul emisiunii certificatelor de depozit
nominative. Pentru persoana juridică se indică denumirea deplină, numărul de
identificare de stat -codul fiscal, adresa juridică, datele bancare. Pentru persoana
fizică se indică numele, prenumele, datele din actul de identitate, domiciliul;
e)data emisiunii certificatului de depozit. Data se indică în cifre, luna în litere,
anul complet în cifre.
f)valoarea nominală în cifre şi în litere;
g)obligaţiunea necondiţionată a băncii de a achita valoarea nominală şi dobînda
aferentă - în cazul emisiunii certificatelor de depozit cu dobîndă sau valoarea
nominală – în cazul emisiunii certificatelor de depozit cu scont (în cifre şi în
litere);
h)scadenţa;
i)rata dobînzii (pentru certificatele de depozit cu dobîndă); în cazul ratei
flotante a dobînzii se indică clauza că banca are dreptul să modifice rata dobînzii;
j)semnăturile persoanelor autorizate ale băncii;
k)ştampila băncii/subdiviziunii băncii;

23
l)spaţiu pentru reflectarea achitării dobînzii, semnăturile persoanelor
împuterniciteşi locul ştampilei.
În caz de necesitate băncile emitente pot include în certificatul de depozit
condiţii şi date suplimentare, care nu contravin legislaţiei în vigoare şi prezentului
Regulament.
Cambia bancară cuprinde următoarele prevederi obligatorii:
a) denumirea “Cambie bancară”;
b) datele de identificare ale băncii emitente (denumirea, adresa juridică,
numărul de identificare de stat - codul fiscal, contul LORO al băncii deschis la
Banca Naţională);
c) numărul formularului cambiei acordat de banca emitentă;
d) promisiunea simplă şi necondiţionată de a plăti valoarea nominală şi dobînda
aferentă - în cazul emisiunii cambiilor cu dobîndă sau valoarea nominală - în cazul
emisiunii cambiilor cu scont. Valoarea nominală trebuie să fie indicată cert în cifre
şi în litere. În cazul divergenţelor la indicarea sumei în litere şi în cifre, valabilă se
consideră suma scrisă în litere;
e) rata dobînzii – în cazul cambiilor cu dobîndă;
f) scadenţa;
g) locul plăţii; se indică denumirea băncii emitente. De asemenea, pot fi
indicate numerele de telefon la care posesorii cambiilor pot obţine informaţia
necesară privind modul de circulaţie şi achitare a cambiilor;
h) numele acelui căruia sau la ordinul căruia va fi efectuată plata - pentru
cambiile nominative. Pentru persoana juridică se indică denumirea deplină,
numărul de identificare de stat - codul fiscal, adresa juridică, datele bancare. Pentru
persoana fizică se indică numele, prenumele, datele din actul de identitate,
domiciliul;
i) data emisiunii. Data se indică în cifre, luna în litere, anul complet în cifre;
j) locul emisiunii;
k) semnăturile persoanelor autorizate ale băncii autentificate prin ştampila
băncii.

24
Certificatele de depozit şi cambiile se tranzacţionează pe piaţa secundară. În
scopul menţinerii la zi a unei evidenţe stricte şi exacte a drepturilor de proprietate
asupra certificatelor de depozit nominative, banca emitentă este obligată să ţină
registrul deţinătorilor certificatelor de depozit. Dreptul de proprietate asupra
certificatelor de depozit nominative trece de la o persoană la alta prin intermediul
dispoziţiei de transfer .
Cambia cu scadenţa “la vedere” este plătibilă la prezentare. Ea trebuie să fie
prezentată spre plată în termen de un an de la data emisiunii sau în alt termen mai
mic sau mai mare stabilit de bancă.
Cambiile cu scadenţele “la un anumit termen de la vedere” sau “la un anumit
termen de la data emisiunii” sau “la o zi fixă” trebuie să fie prezentate spre plată
fie în ziua scadenţei, fie în următoarele două zile lucrătoare. La scadenţa
certificatului de depozit cu dobîndă, banca achită valoarea nominală şi dobînda
aferentă persoanei indicate în registru (în cazul certificatelor de depozit
nominative) sau deţinătorului acestuia (în cazul certificatelor de depozit la
purtător). La scadenţa cambiei cu dobîndă, banca achită valoarea nominală şi
dobînda aferentă la prezentarea cambiei de către deţinătorul acesteia. Certificatele
de depozit/cambiile cu scont se achită la scadenţă de către bancă la valoarea
nominală. După expirarea termenului de circulaţie a certificatului de
depozit/cambiei dobînda nu se calculează, iar banca este obligată să achite valoarea
nominală şi dobînzile aferente la prima cerere a deţinătorului. Banca este în drept
să răscumpere certificatele de depozit/cambiile înainte de data scadenţei, la
valoarea cotaţiei din ziua respectivă.
Regulamentul privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu
cambii nr. 156, din 02.06.2000.
Operaţiunile cu cambii
1.Încasso cambiei este procedura de prezentare a cambiei de către bancă spre
plată şi primirea sumei cambiale la data scadenţei. Incasso-ul cambiei se aplică în
baza prevederilor contractului privind incasso-ul cambiei, prin care posesorul
cambiei încredinţează băncii primirea sumei cambiale la termenul scadenţei şi, în

25
caz de necesitate, înaintarea cambiei pentru întocmirea protestului de neplată. La
îndeplinirea prevederilor contractului privind incasso-ul cambiei, banca este
persoana împuternicită a posesorului cambiei. Contractul privind incasso-ul
cambiei prevede următoarele: suma care trebuie primită de la plătitorul cambiei,
înaintarea cambiei pentru întocmirea protestului de neplată. Banca îşi asumă
responsabilitatea pentru prezentarea cambiei către plată la data scadenţei şi
primirea sumei cambiale cuvenite, precum şi pentru consecinţele neglijării
protestului.
2. Domicilierea cambiilor Din ordinul trăgătorului sau trasului (persoanelor
obligate prin cambie) banca efectuează plata cambiei în termenul stabilit. În acest
caz banca nu exercită funcţia de beneficiar, ci de plătitor. Desemnarea oricărei terţe
persoane în calitate de plătitor al cambiei se numeşte domiciliere, iar această
cambie se numeşte cambie domiciliată, pe care sub semnătura plătitorului se aplică
menţiunea “plata la ” indicând denumirea băncii care va efectua plata cambiei.
Domicilierii se supun cambiile, în care locul plăţii este indicat altul, decît sediul
posesorului cambiei.
3. Cauţiunea cambială bancară Avalul cambiilor de către bănci este o
garanţie sigură a plăţilor. Avalul este o cauţiune cambială în privinţa căreia se
aplică dreptul cambial. El poate fi oferit la toată sau la o parte din suma cambială.
Această cauţiune înseamnă garantarea de către bancă a plăţii pe cambie, dacă
debitorul nu a executat la scadenţă obligaţiunile cambiale, şi se întocmeşte după
formularul stabilit. Avalistul poartă răspundere la fel ca şi persoanele obligate prin
cambie. Plătind cambia avalistul dobîndeşte drepturile reieşind din cambie faţă de
acel pentru care el a dat avalul, precum şi faţă de acei care în temeiul dreptului
cambial sînt obligaţi faţă de acesta de la urmă.
4. Scontarea cambiilor este cumpărarea de către bancă a cambiei de la
posesor pînă la expirarea termenului de plată. La scontarea cambiilor banca
plăteşte posesorului cambiei pînă la scadenţă suma la care a fost eliberată cambia
cu reţinerea dobînzii (scontului). Scontul este plata percepută de către bănci pentru
acordarea mijloacelor băneşti prin cumpărarea (scontarea) cambiilor pînă la

26
scadenţă. La scontarea cambiei banca poate cere de la posesorul cambiei avalarea
cambiei sau acceptul cambiei scontate de către banca plătitorului. La calcularea
discontului se află la început numerele procentuale prin înmulţirea numărului de
zile de pînă la scadenţa cambiei cu suma ei şi se împarte la 100.
5. Credite cambial-gajate Creditarea prin gajarea cambiilor se efectuează în
modul stabilit în baza contractului de credit şi/sau contractului de gaj. În contract
poate fi prevăzut deosebit modul de obţinere de către bancă a dreptului de
proprietate asupra cambiilor gajate în cazul încălcării depline sau parţiale a
condiţiilor lui din partea trăgătorului. Cambiile pot garanta un credit, dacă sînt
asigurate cu două sau mai multe semnături cunoscute băncii şi dacă corespund
cerinţelor înaintate către cambiile primite la scontare. Cambiile se primesc, de
regulă, ca o garanţie a sumei creditului şi a dobînzii aferente, cu un discont în
funcţie de solvabilitatea clientului şi de calitatea cambiilor prezentate de el.
Trecerea dreptului de proprietate prin cambii gajate nu implică băncii nici un fel de
obligaţiuni patrimoniale, cu excepţia celor prevăzute în contractul de credit sau în
contractul de gaj.
6. Analiza posibilităţii de scontare şi gajare a cambiilor Banca decide de sine
stătător, în fiecare caz concret, referitor la posibilitatea scontării sau gajării
cambiei, ţinînd cont de politica şi procedurile de creditare promovate de bancă.
7. Întocmirea registrelor cambiilor şi ale documentelor prezentate în bancă la
scontarea cambiilor, calcularea ratei scontului şi sumei creditului Cambiile se
prezintă pentru scontare la bancă cu anexarea registrului, care se întocmeşte în 3
exemplare, conform modelului stabilit. Pe versoul cambiei prezentatorul face giruri
în alb (girantul nu se indică, se aplică numai semnăturile prezentatorului legalizate
cu ştampila, indicînd data). Pînă la verificarea cambiilor prezentate pentru
scontare, colaboratorul băncii, în baza cărţii conturilor personale ale clienţilor,
verifică soldul datoriei neachitate la scadenţă, cambiile prezentate de curînd pot să
nu fie acceptate scontării.
8. Plata cambiei este exigibilă la scadenţă. În conformitate cu prevederile
consemnate în cambie referitor la data scadenţei posesorul cambiei sau banca care

27
efectuează incasso-ul cambiei la o zi fixă sau la un anumit termen de la data
emiterii sau la vedere trebuie să ceară debitorului sa-şi onoreze obligaţiile
cambiale, prezentând cambia spre plată, fie în ziua scadenţei, fie pe parcursul celor
două zile lucrătoare care urmează după ziua scadenţei. Posesorul cambiei sau
banca care exercită procedura de incasso a cambiei prezintă pentru plată cambia la
data scadenţei la locul cu adresa indicată în cambie. Dacă în cambie nu este
indicată adresa, posesorul ei trebuie să o prezinte trasului sau persoanei indicate în
cambie să plătească pentru tras.
Evidenţa operaţiunilor cu cambii în bănci
Se ţin următoarele registre de evidenţă a cambiilor: catalogul registrelor, cartea
conturilor personale ale clienţilor care primesc credite prin scontarea cambiilor şi
cartea cambiilor scadent. Înregistrarea datelor din cambiile prezentate la scontare
se face simultan în toate registrele menţionate mai sus. Catalogul registrelor se
foloseşte pentru evidenţa cronologică a registrelor depuse de clienţi în cursul
anului. Acest catalog oferă informaţie despre numărul total al cambiilor primite
pentru scontare de la începutul anului, volumul operaţiunilor bancare ce ţin de
acordarea creditelor prin scontarea cambiilor, precum şi suma dobînzii la scontare.
Cu o zi pînă la sosirea termenului de plată, în baza cărţii cambiilor scadente,
lucrătorul băncii informează în scris contabilitatea despre cambiile scadente pentru
a-i prezenta trăgătorului cambiei în ziua următoare (altei persoane delegate prin
cambie) cererea-dispoziţie de plată. Informaţia conţine următoarele date: numărul
cambiei şi data perfectării ei; denumirea completă a trăgătorului cambiei (altor
persoane delegate prin cambie), sediul acestuia cu indicarea denumirii băncii care
îl deserveşte şi a numărului contului; suma plăţii .
INSTRUCŢIUNEA cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi conţine următoarele
noţiuni generale:
Activitate de creator al pieţei (market-maker) - gen de activitate comercială,
care se desfăşoară prin anunţul simultan al preţurilor de cumpărare şi vînzare

28
pentru o anumită cantitate de valori mobiliare cu obligaţiunea de a cumpăra şi
vinde aceste valori mobiliare la preţurile anunţate.
Bonuri de trezorerie - valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la
valoarea lor nominală la scadenţă, avînd termenul de circulaţie pînă la un an
(termen scurt).
Dealer primar - banca care deţine cont curent la Banca Naţională a Moldovei şi
a încheiat cu aceasta Acordul cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar
pe piaţa valorilor mobiliare de stat dematerializate şi desfăşoară activitate de
creator al pieţei.
Obligaţiuni de stat– valori mobiliare de stat emise cu scont, la valoarea
nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a
dobînzii, dobînda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor
nominală la scadenţă.
Primă – diferenţa dintre preţul valorii mobiliare de stat la momentul plasării şi
valoarea ei nominală, dacă preţul este mai mare decît valoarea nominală.
Scont – diferenţa dintre preţul valorii mobiliare de stat la momentul plasării şi
valoarea ei nominală, dacă preţul este mai mic decît valoarea nominală.
Valoare mobiliară de stat– instrument al datoriei de stat emis în formă de titlu
financiar negociabil.
Plasarea VMS în circulaţie se efectuează de către Ministerul Finanţelor sub
formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat. Valoarea nominală a unei VMS
este 100 lei. Pe piaţa primară plasarea se efectuează prin intermediul licitaţiilor
desfăşurate de către Banca Naţională a Moldovei în baza Dispoziţiei Ministerului
Finanţelor. Ministerul Finanţelor, în coordonare cu BNM, trimestrial, va elabora şi
aproba graficul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS. Ministerul Finanţelor
poate preciza volumele oferite şi termenul de circulaţie a VMS, informînd BNM şi
publicul cu 5 (cinci) zile calendaristice pînă la data desfăşurării licitaţiilor.
La licitaţii participă dealerii primari şi participanţii. Dealerii primari pot
participa la licitaţie în numele şi din cont propriu, precum şi din contul mijloacelor
investitorilor, la cererea acestora. Participanţii pot depune cereri la licitaţii numai

29
în numele şi din cont propriu. Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu
Criteriile de selectare a băncilor în calitate de dealeri primari şi de evaluare a
activităţii lor determină şi modifică lista dealerilor primari. Analizează activitatea
dealerilor primari şi, în caz de nerespectare a Criteriilor, poate face notificări şi
avertismente în scris sau, la discreţia sa, poate suspenda pe o perioadă sau rezilia
Acordul cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar. În cazul suspendării
Acordului de dealer primar, banca va putea redobîndi calitatea de dealer primar
numai după expirarea a trei luni de la rezilierea acordului, făcînd o adresare către
BNM, cu expunerea intenţiilor şi posibilităţilor băncii, inclusiv celor financiare şi
tehnice, de a activa pe viitor în calitate de dealer primar pe piaţa valorilor
mobiliare de stat. Totodată banca va demonstra o activitate bună pe piaţa VMS
într-o perioadă de 3 luni, procurînd VMS în portofoliul propriu. În scopul
desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS, se creează Comisia de licitaţie, care
include trei reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi doi reprezentanţi împuterniciţi ai
Ministerului Finanţelor. Membrii Comisiei de licitaţie din partea Ministerului
Finanţelor sunt delegaţi cu dreptul de a determina condiţiile de satisfacere a
cererilor depuse la licitaţie.
Cererile de participare la licitaţiile de vînzare a VMS, perfectate separat pe
fiecare număr de înregistrare (ISIN) al VMS, se expediază în ziua desfăşurării
licitaţiei de către dealerii primari şi participanţi Departamentului operaţiuni de
piaţă al Băncii Naţionale a Moldovei, utilizînd sistemul "Mesaje interbancare",
prin componenta de transport a SAPI. Dealerul primar este în drept să indice în
cerere pînă la 5 variante de preţuri/marjă în nume propriu şi un număr nelimitat de
variante de preţuri/marjă - la cererea investitorilor. Participantul este în drept să
indice în cerere pînă la 5 variante de preţuri/marjă în numele propriu şi din cont
propriu. Cererile primite şi acceptate se înregistrează în Lista generală preliminară
a înregistrării cererilor în ordinea descrescîndă a preţurilor propuse sau în ordinea
crescîndă a marjei solicitate. În baza deciziei luate de către Comisia de licitaţie se
perfectează rezultatele licitaţiei de vînzare a valorilor mobiliare de stat, în cazul
licitaţiilor după metoda preţurilor multiple ,se indică preţul minim limită al

30
cererilor competitive, iar în cazul licitaţiilor după metoda preţului unic se indică
marja maximă.
Răscumpărarea VMS, plata dobînzilor (cupoanelor) la obligaţiunile de stat se
efectuează de către Ministerul Finanţelor prin intermediul Băncii Naţionale în
conformitate cu condiţiile emisiunii VMS. Banca Naţională a Moldovei în ziua
scadenţei şi/sau data plăţii dobînzilor, dar numai după primirea de la Ministerul
Finanţelor a mijloacelor băneşti aferente, va trece în conturile deschise la Banca
Naţională a Moldovei ale dealerilor primari şi participanţilor suma transferată de
către Ministerul Finanţelor pentru răscumpărarea VMS şi/sau achitarea dobînzilor
(cupoanelor) aferente obligaţiunilor de stat. Modul de activitate a dealerilor primari
cu clienţii este stipulat în lege conform căreia: dealerul primar va aduce la
cunoştinţa investitorilor potenţiali informaţia despre piaţa VMS prin afişarea
Comunicatelor oficiale de plasare a VMS şi despre rezultatele licitaţiilor recente.
Deasemenea primeşte cererile investitorilor de cumpărare a VMS din momentul
comunicării condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei ordinare. Primirea cererilor se
încheie în ajunul zilei desfăşurării licitaţiei. Dealerii primari generalizează cererile
primite de la investitori şi în ziua desfăşurării licitaţiei prezintă cererea cumulativă
la Banca Naţională a Moldovei.

31
Compartimentul III. Studierea procedurii de emisiune a valorilor mobiliare.

Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale


băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei
nr.181 din 22.06.2000. Prezenta Instrucţiune determină particularităţile
emisiunilor de acţiuni/obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către
Banca Naţională a Moldovei în corespundere cu Legile “Cu privire la piaţa
valorilor mobiliare”, “Privind societăţile pe acţiuni”, “Cu privire la Banca
Naţională a Moldovei”, “Instituţiilor financiare”, precum şi alte acte legislative ale
Republicii Moldova.
Procedura de emisiune a acţiunilor include următoarele etape:
a) adoptarea de către fondatori (fondator) a deciziei privind numărul şi clasele
acţiunilor autorizate spre plasare şi a celor plasate între fondatori;
b) aprobarea preliminară de către Banca Naţională a cererii privind eliberarea
autorizaţiei de a desfăşura activităţi financiare;
c) deschiderea unui cont temporar la Banca Naţională pentru acumularea
mijloacelor băneşti;
d) întocmirea listei primilor subscriitori, acumularea mijloacelor băneşti pe
contul temporar;
e) înregistrarea de stat a băncii la Camera Înregistrării de stat;
f) eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei de desfăşurare a
activităţilor financiare
g) autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a emisiunii efectuate;

32
h) înregistrarea de stat a acţiunilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
(în continuare – Comisia Naţională) la prezentarea demersului Băncii Naţionale a
Moldovei;
i) transferarea mijloacelor băneşti, aflate la contul temporar deschis la Banca
Naţională a Moldovei, în contul LORO al băncii pentru trecerea lor la capitalul
social.
j) includerea subscriitorilor care au achitat integral acţiunile în registrul
deţinătorilor de valori mobiliare şi eliberarea acestora a certificatelor de acţiuni (în
cazul în care emisiunea acţiunilor a fost efectuată în formă materializată) sau a
extraselor din registru (în cazul emisiunii nematerializate).
Pentru autorizarea emisiunii banca, în termen de 15 zile din ziua înregistrării
băncii, prezintă la Banca Naţională următoarele documente:
a) cererea de înregistrare conform formularului stabilit de Comisia Naţională;
b) documentele de constituire, autentificate notarial;
c) copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
d) specimenele certificatelor de acţiuni în trei exemplare – pentru băncile care
efectuează emisiunea acţiunilor în forma materializată;
e) lista fondatorilor băncii, care include numele fondatorilor, numărul acţiunilor
achiziţionate de ei, cu indicarea sumelor depuse în contul achitării lor;
f) copia contractului privind ţinerea registrului acţionarilor încheiat cu un
registrator independent, care dispune de licenţa corespunzătoare sau documentele
pentru obţinerea licenţei pentru ţinerea de sine stătător a registrului;
g) extrasul din contul temporar deschis la Banca Naţională a Moldovei pentru
acumularea mijloacelor băneşti;
h) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei unice pentru înregistrarea de
stat a acţiunilor în mărimea stabilită;
Înregistrarea acţiunilor autorizate spre plasare se efectuează în modul stabilit de
Instrucţiunea Comisiei Naţionale privind modul de emisiune şi înregistrare de stat
a valorilor mobiliare.
Pentru înregistrarea acţiunilor autorizate banca prezintă Bancii Naţionale:

33
a) cererea în 2 exemplare conform formularului stabilit de Comisia Naţională;
b) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor care a adoptat hotărîrea
privind numărul şi clasele acţiunilor autorizate spre plasare semnat de preşedintele,
secretarul adunării generale a acţionarilor si autentificat de comisia de cenzori sau
de notar ;
c) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei pentru înregistrarea
acţiunilor autorizate spre plasare.
Pentru obţinerea de la Banca Naţională a autorizaţiei ofertei publice a acţiunilor
banca emitentă prezintă Băncii Naţionale următoarele documente:
a) cererea conform formularului stabilit de Comisia Naţională ;
b) copiile documentelor de constituire a băncii autentificate notarial, cu toate
modificările şi completările la acestea;
c) copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
d) specimenele certificatelor de acţiuni – pentru emitenţii care efectuează
prima emisiune a acţiunilor materializate care aparţin clasei respective;
e) procesul-verbal al Adunării generale a acţionarilor care a adoptat
hotărîrea privind emisiunea acţiunilor, semnat de preşedintele, secretarul adunării
generale a acţionarilor si autentificat de comisia de cenzori sau de notar, sau
procesul-verbal al şedinţei Consiliului băncii autentificat în modul stabilit.
f) hotărîrea privind emisiunea acţiunilor
g) copia contractului încheiat cu registratorul independent, care posedă
licenţa respectivă sau copia licenţei privind ţinerea registrului deţinătorilor de
valori mobiliare;
h) copia dispoziţiei de plată privind plata taxei unice de înregistrare a ofertei
publice în mărimea stabilită;
i) prospectul ofertei publice a acţiunilor aprobat de către Consiliul băncii ;
j) conţinutul avizului despre oferta publică a acţiunilor, pe care banca
intenţionează să-l publice în organul de presă;
Autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a emisiunii efectuate include
eliberarea unui aviz al BNM, prezentat Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

34
Pentru obţinerea avizului BNM privind rezultatele emisiunii de acţiuni banca
emitentă prezintă Băncii Naţionale următoarele documente:
a) darea de seamă privind rezultatele emisiunii acţiunilor , aprobată de către
Consiliul băncii, semnată de către preşedintele consiliului şi contabilul-şef al
băncii, cusută şi legalizată cu ştampila băncii.
b) extrasul din contul temporar deschis la Banca Naţională a Moldovei pentru
acumularea mijloacelor băneşti - în cazul emisiunii publice a acţiunilor, extrasul
din contul temporar deschis la banca emitentă - în cazul emisiunii închise de
acţiuni, bilanţul contabil anual şi bilanţul la ultima dată gestionară - în cazul
efectuării emisiunii prin distribuirea acţiunilor între acţionarii băncii;
c) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei unice de înregistrare de stat
a dării de seamă privind rezultatele emisiunii acţiunilor, în mărimea stabilită;
d) procesul-verbal al organului împuternicit al băncii privind aprobarea dării de
seamă privind rezultatele emisiunii, iar în cazul plasării acţiunilor în vederea plăţii
cu acestea a dividendelor pentru acţiunile altei clase şi hotărîrea aparte luată de
proprietarii acelei clase de acţiuni, cărora li se vor plăti dividende, adoptată cu
votul a cel puţin trei pătrimi din aceste acţiuni;
e) lista subscriitorilor de acţiuni – pentru băncile care efectuează emisiunea
închisă a acţiunilor, iar în cazul plasării acţiunilor prin distribuire între acţionarii
băncii - lista acţionarilor, numărul şi cota acţiunilor deţinute de ei pînă şi după
efectuarea emisiunii;
În lipsa încalcărilor ce ţin de emisiunea de acţiuni Banca Naţională prezintă
Comisiei Naţionale pentru înregistrarea rezultatelor emisiunii , precum şi avizul
respectiv al Bancii Naţionale.
Introducerea modificărilor şi completărilor în Registrul de stat al valorilor
mobiliare în legătură cu restructurarea emisiunilor.
În cazul restructurării emisiunilor, banca în termen de 15 zile de la data
adoptării hotărîrii respective va prezenta Bancii Naţionale pentru introducerea
modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare următoarele documente:

35
a) cererea privind intenţiile emitentului de restructurare a emisiunii acţiunilor
conform formularului stabilit de Comisia Naţională ;
b) procesul-verbal al Adunării generale a acţionarilor care a adoptat hotărîrea
privind restructurarea emisiunii, semnat de preşedintele, secretarul adunării
generale a acţionarilor si autentificat de comisia de cenzori sau de notar; în cazul
adoptării de către Adunarea generală a acţionarilor a hotărîrii cu privire la
reducerea capitalului social, hotărîrea va conţine motivele, modul şi volumul
modificării capitalului social, precum şi datele despre acţiunile care urmează a fi
anulate; în cazul majorării capitalului social al băncii prin mărirea valorii nominale
(fixate) a acţiunilor plasate în hotărîre vor fi indicate sursele din contul cărora se
efectuează majorarea capitalului social.
c) copia hotărîrii acţionarilor care deţin acţiunile care urmează a fi convertite,
adoptată cu votul a cel puţin trei pătrimi din aceste acţiuni (se prezintă în cazul
convertirii acţiunilor);
d) datele necesare pentru introducerea în Registrul de stat al valorilor mobiliare
conform formularului stabilit de Comisia Naţională;
e) originalele Certificatelor Comisiei Naţionale de înregistrare de stat a
acţiunilor emisiunilor restructurate;
f) copia dispoziţiei de plată privind achitarea plăţii pentru introducerea
modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare în mărimea stabilită;
g) lista acţionarilor, numărul şi cota acţiunilor deţinute de ei pînă şi după
restructurarea emisiunii;
h) copia anunţului publicat în presă privind reducerea capitalului social - în
cazul efectuării reducerii capitalului social;
i) darea de seamă privind rezultatele emisiunii restructurate .
Pentru restructurarea emisiunilor în legătură cu majorarea capitalului social prin
mărirea valorii nominale a acţiunilor se prezintă suplimentar extrasul din contul
temporar deschis la banca emitentă - în cazul majorării capitalului social din contul
aporturilor suplimentare primite de la acţionari sau bilanţul contabil anual şi cel de
la ultima dată gestionară - în cazul majorării capitalului social din contul

36
capitalului propriu . Banca Naţională examinează documentele pezentate în decurs
de 15 zile şi în cazul în care n-au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare
va prezenta Comisiei Naţionale un demers privind înregistrarea modificărilor
respective.
În scopul înregistrării de stat a acţiunilor plasate ca rezultat al fuziunii
(asocierii) şi anulării acţiunilor băncii lichidate în urma acestei reorganizări
concomitent cu prezentarea documentelor pentru obţinerea permisiunii şi
înregistrării fuziunii (asocierii) banca nou fondată (la fuziune) sau banca
succesoare (la asociere) va prezenta Bancii Naţionale următoarele documente:
a) cererea conform formularului stabilit de Comisia Naţională;
b) procesele-verbale (extrasele din procesele-verbale cu anexele respective) ale
adunărilor generale ale acţionarilor bancilor care au aprobat hotărîrea privind
reorganizarea semnate de preşedintele, secretarul adunării generale a acţionarilor si
autentificate de comisia de cenzori sau de notar;
c) hotărîrea privind emisiunea acţiunilor conform modelului stabilit de Comisia
Naţională;
d) darea de seamă privind rezultatele emisiunii acţiunilor;
e) procesul-verbal al organului împuternicit al băncii privind aprobarea dării de
seamă privind rezultatele emisiunii;
f) copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
g) copia statutului băncii sau copia modificărilor în statut autentificată notarial;
h) copia actului de transfer aprobat de către adunările generale ale acţionarilor
bancilor reorganizate;
i) copia contractului de fuziune (asociere) aprobat de către adunările generale
ale acţionarilor bancilor reorganizate care va include în mod obligatoriu calculul
stabilirii proporţiilor convertirii acţiunilor băncilor antrenate în fuziune (asociere);
j) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei de înregistrare de stat a dării
de seamă privind emisiunea acţiunilor în mărimea stabilită;
k) lista subscriitorilor la acţiunile băncii;

37
l) copia contractului încheiat cu registratorul independent, care posedă licenţa
respectivă sau copia licenţei privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori
mobiliare;
m) bilanţurile anuale ale băncilor antrenate în reorganizare cu avizul companiei
de audit şi bilanţurile acestor bănci la ultima dată gestionară, precum şi bilanţul
consolidat al băncii nou fondate (la fuziune) sau al băncii succesoare (la asociere) ;
n) copia anunţului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind
reorganizarea băncii;
o) confirmarea comisiei de reorganizare privind satisfacerea sau lipsa cererilor
creditorilor băncilor antrenate în reorganizare;
p) cererea băncii cedente privind radierea acţiunilor din Registrul de stat al
valorilor mobiliare;
r) originalele certificatelor eliberate de Comisia Naţională privind înregistrările
de stat ale emisiunulor anterioare de acţiuni ale băncii (băncilor) cedente;
Banca Naţională examinează documentele prezentate şi în cazul corespunderii
lor legislaţiei în vigoare autorizează emisiunea acţiunilor prin eliberarea unui aviz
concomitent cu eliberarea permisiunii şi înregistrarea fuziunii sau asocierii.
Capitalul BC „MOLDINDCONBANK” S.A. este alcătuit din capitalul acţionar,
capitalul suplimentar, capitalul de rezervă, precum şi din alte fonduri provenite din
surse constituite conform legii. Capitalul acţionar al băncii se constituie din
valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor şi este egal cu suma
valorii nominale a acţiunilor plasate. Conform bilanţului contabil pentru trimestrul
I al anului curent BC „MOLDINDCONBANK” S.A. deţine în total în circulaţie
acţiuni în sumă de 60 512 400 lei, din care: 58 495 700 lei revin acţiunilor ordinare
plasate; 4 334 800 lei - acţiunilor preferenţiale plasate şi 2 318 100 lei acţiunilor de
tezaur.

38
Compartimentul IV. Familiarizarea cu activitatea de underwriter pe Piaţa
Valorilor Mobiliare a BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Activitatea de underwriting – activitate de mediere la emisiuni, desfăşurată în


numele emitentului în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului
valorilor mobiliare ale emitentului. În cadrul activităţii date underwriterul
răscumpără valorile mobiliare ale emitentului şi le revinde altor investitori. În acest
caz, societatea-emitentă şi underwriterul încheie contractul de underwriting.
Conform acestui contract, banca underwriter poate activa sau în calitate de
cumpărător, sau în calitate de agent. Contractul de underwriting, de regulă, poate
stipula asumarea de către underwriter a obligaţiunii de răscumpărare de la emitent
a valorilor mobiliare neamplasate în procesul ofertei publice primare. De obicei,
underwriterul cumpără de odată tot volumul emisiunii şi garantează emitentului
toate mijloacele băneşti parvenite de la vînzarea acţiunilor, adică el îşi asumă toate
obligaţiunile financiare pentru orice valori nerealizate. În calitate de agent
underwriterul poate acţiona prin cîteva metode:
1. El poate, în corespundere cu contractul de underwriting, să-şi asume
obligaţiunea de a depune toate eforturile pentru vînzarea unui număr maximal
posibil de valori de valoare ale emisiunii noi, dar prin aceasta underwriterul nu-şi
asumă nici o obligaţiune financiară.
2. El poate să-şi asume obligaţiunea de a depune toate eforturile pentru vînzarea
unui număr maximal posibil de valori mobiliare ale emisiunii noi, însă, în limita
unei perioade stabilite anterior (de obicei cîteva zile sau săptămîni). Dacă în
această perioada toată emisiunea nu a fost plasată, contractul se consideră anulat.

39
3. Underwriterul poate servi ca un canal de rezervă a plasării emisiunii noi
(“stand by”). Aceasta se întîmplă în cazul cînd emitentul încearcă să efectueze
plasarea directă a emisiunii noi, însă în cazul nereuşirii plasării totale a emisiunii
încheie contract cu underwriterul.
Principalele servicii, pe care le poate acorda banca clienţilor în cadrul activităţii
de underwriting sunt următoarele:
a) contribuirea la elaborarea prospectului ofertei publice şi a businessplanului;
b) verificarea veridicităţii tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea
ofertei publice la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
c) deschiderea contului cumulativ în bancă pentru acumularea mijloacelor
băneşti în cadrul emisiunii respective;
d) organizarea companiei de publicitate a emisiunii respective;
e) efectuarea lucrului necesar privind plasarea emisiunii valorilor mobiliare, ce
include perfectarea contractului de subscriere, încasarea mijloacelor băneşti,
întocmirea listei subscriitorilor, etc.
f) perfectarea garanţiei în vederea utilizării de către client a mijloacelor băneşti
transferate pe contul cumulativ pînă la înregistrarea rezultatelor emisiunii
suplimentare;
g) perfectarea contractului de gaj sau acordului de garanţie - în cazul plasării
publice a obligaţiunilor;
h) întocmirea dării de seamă privind rezultatele plasării publice a valorilor
mobiliare.
Desfăşurarea acestei activităţi prezintă următoarele avantaje pentru bancă:
a) contribuie la atragerea noilor clienţi;
b) consolidează poziţia băncii pe piaţă;
c) contribuie la mărirea lichidităţii băncii, prin atragerea unor mijloace băneşti
libere fără plată.

40
Compartimentul V. Familiarizarea cu activitatea BC „MOLDINDCONBANK”
S.A. ca dealer primar pe Piaţa Valorilor Mobiliare

Dealer – participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare, care efectuează


tranzacţii de cumpărare – vînzare a valorilor mobiliare în numele şi din contul
propriu pentru vînzarea lor ulterioară cu scopul de a obţine venit. Prin activitatea
de dealer banca îşi formează portofoliul său investiţional, cumpără şi vinde valorile
mobiliare.
Totodată, activitatea de dealer se deosebeşte de procurarea simplă a valorilor
mobiliare (activitatea investiţională) prin faptul, ca această activitate se desfăşoară
exclusiv în scopul obţinerii profitului prin vînzarea-cumpărarea titlurilor de
valoare.
De asemenea, activitatea de dealer nu trebuie să fie confundată cu activitatea de
dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat. Ultimul gen nu se licenţiază de
către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi nu constituie activitate
profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.
Organizarea activităţii de dealer trebuie să cuprindă:
1) Managementul ce se constituie din:
a) alocarea capitalului, adica se determină cîte resurse financiare vor fi alocate
pentru procurarea valorilor mobiliare;
b) stabilirea riscurilor, adică se determină cît anume dintr-un produs de investiţie
poate fi deţinut şi tranzacţionat;
c) determinarea strategiilor de investiţii în cadrul politicii generale a băncii;
d) tranzacţionarea acţiunilor;
e) asigurarea contabilităţii investiţiilor.

41
2) Evidenţa operaţiunilor efectuate, ce va include următoarele
compartimente:
a) evidenţa contabilă în conturi a operaţiunilor cu mijloace băneşti ce se referă la
tranzacţiile de cumpărare – vînzare;
b) ţinerea registrelor conturilor de evidenţă analitică a valorilor mobiliare;
c) înregistrările prvind toate operaţiunile de cumpărare – vînzare a valorilor
mobiliare şi decontările privitor la ele.
3) Controlul intern ce trebuie să includă:
a) asigurarea tuturor rapoartelor stabilite pentru evaluarea profiturilor şi
pierderilor;
b) revizuirea oricăror activităţi legate de valorile mobiliare din punct de vedere al
corespunderii legislaţiei în vigoare şi regulamentelor interne;
c) controlul conturilor (nu mai rar decît o dată pe lună), în scopul determinării
respectării modului de ţinere a lor, precum şi respectării corectitudinii datelor din
conturi cu datele din alte documente;
d) raportarea directă managementului băncii.
Ca bază pentru desfăşurarea activităţii de dealer a băncilor servesc următoarele
documente:
1) Contractul de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare;
2) Dispoziţia de transmitere;
3) Procura pentru încheierea tranzacţiei cu valori mobiliare;
4) Documentele ce confirmă transferarea mijloacelor băneşti pentru valori
mobiliare.
BC “MOLDINDCONBANK” S.A. este dealerul primar pe piaţa valorilor
mobiliare de stat, care ofera investitorilor:
1. accesul pe piaţa valorilor mobiliare de stat;
2. deservirea de brokeraj pe piaţa valorilor mobiliare de stat.
Servicii acordate:
1. Gestionarea activelor;
2. Gestionarea operaţiunilor de brokeraj;

42
3. Investiţii directe.
Operaţiuni cu valori mobiliare corporative:
1. deservirea de brokeraj;
2. cumpărarea-vânzarea oricăror pachete de acţiuni ale întreprinderilor din
contul şi la dispoziţia clientului;
3. operaţiuni REPO;
4. cumpărarea-vânzarea instrumentelor financiare de plata (cambii);
5. underwriting;
6. desfăşurarea activităţii de depozitare;
Operaţiuni cu cambii
BC “MOLDINDCONBANK” S.A. propune toate tipurile de operaţiuni cu
cambii bancare (anexa 17) şi corporative:
1. complexul integral de servicii cu cambiile întreprinderilor avalizate de BC

“MOLDINDCONBANK” S.A.(anexa 18,19,20,21);


2. creditarea pe termen lung cu gajarea cambiilor emitenţilor de prim rang la o
rată avantajoasă;
3. răscumpărarea cambiilor băncilor mari şi ale agenţilor economici;
4. stingerea şi răscumpararea cambiilor la scadenţă;
5. verificarea autenticităţii;
6. cumpărarea/vânzarea cambiilor la cererea clienţilor;
7. păstrarea, creditarea etc.
Instrumentele financiare folosite:
1. valori mobiliare de stat;
2. cambiile şi acţiunile băncilor;
3. acţiunile ale întreprinderilor privatizate;
4. cambiile întreprinderilor avalizate de bănci;
5. depozitele bancare.
Folosind metode moderne de analiza tehnică şi statistică financiară, Banca
elaborează strategii eficiente de comercializare pe piaţa hârtiilor de valoare
corporative.

43
Servicii suplimentare:
1. Organizarea vânzării pachetelor mari de acţiuni;
2. Banca efectueaza cercetari de marketing a pieţei hârtiilor de valoare.
Activitatea băncii comerciale ca dealer primar pe piaţa Hârtiilor de Valoare
de Stat. Banca primeşte cererile investitorilor de cumpărare a HVS din momentul
comunicării condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei primare. Primirea cererilor se
termină în ajunul zilei desfăşurării licitaţiei. Banca are dreptul să respingă cererea
de cumpărare a HVS, dacă ea este perfectată cu abateri de la normele stabilite.
Centrala generalizează cererile primite de la investitorii săi şi ai filialelor şi în ziua
desfăşurării licitaţiei prezintă cererea cumulativă la Banca Naţională. Până în ziua
desfăşurării licitaţiei banca incasează mijloacele băneşti ale investitorilor ce au
prezentat cereri de participare la licitaţie.
Conform contractului privind prestarea serviciilor de dealing dintre bancă şi
investitori , banca are dreptul:
• Să rezerveze mijloacele depuse de investitori în suma cererilor;
• Să sustragă în mod incontestabil suma cererilor câştigătoare de pe conturile de
decontare ale investitorilor conform rezultatelor licitaţiei şi contractelor
încheiate.
Banca trece la conturile investitorilor sumele HVS răscumpărate la valoarea
nominală şi dobânzile la Obligaţiunile de Stat , cel mai târziu în termen de una zi
după scadenţă. Centrala şi filialele nu vor accepta cereri de la investitori pe piaţa
primară şi nu vor efectua tranzacţii pe piaţa secundară , în cazul în care ele vor
dispune de informaţia că operaţiunea dată va duce la deţinerea de către un
investitor a unui volum ce depăşeşte limita stabilita de catre BNM.
Până în ziua organizării licitaţiei, agenţii dealerului efectuează lucrul de
incasare a mijloacelor băneşti a investitorilor, ce au înaintat cererile de participare
la licitaţie. Agenţii Dealerului primesc cererile investitorilor pentru procurarea
HVS şi încheie cu aceştea contracte privind prestarea serviciilor de dealing.
Conform contractului privind prestarea serviciilor de dealing, clienţii filialelor
trebuie să asigure nu mai târziu de ziua în ajunul desfăşurării licitaţiei, pe conturile

44
lor mijloacele necesare pentru procurarea HVS precum şi comisionul băncii pentru
procurarea HVS. După desfăşurarea licitaţiei, BNM anunţă dealerul despre
rezultatele ei.
Agenţii dealerului ţin registrul clienţilor săi, care au procurat HVS, indicând
următorii parametri:
• Numele, prenumele (denumirea);
• Adresa, telefoanele de contact;
• Datele paşaportului (persoane fizice), data şi numărul certificatului de
înregistrare, codul fiscal (persoane juridice);
• Cantitatea şi descrierea HVS deţinute, ISIN, preţul şi data procurării, suma la
nominal;
• Comisionul plătit agentului pentru procurarea HVS.
Agenţii dealerului eliberează investitorilor, cererile cărora au fost satisfăcute la
licitaţia primară , avize de cumpărare. Mijloacele investitorilor rezervate, la
cererile nesatisfăcute, se întorc filialelor pe conturile de tranzit destinate
rambursării HVS.Clienţii plătesc filialelor un comision pentru participare la
licitaţie. Comisionul se încasează numai de la cererile câştigătoare 50% din
marimea comisionului rămîne la dispoziţia filialei, restul se transfera la banca
Centrală.
Investitorii pot înainta cereri de vânzare/cumpărare a HVS pe piaţa secundară.
În cazul dat agenţii dealerului primesc cererea pentru tranzacţia secundară şi până
la sfârşitul zilei le transmit Centralei. Banca centrală controlează şi aprobă
parametrii tranzacţiei, a doua zi îndeplineşte cererea prin depozitarul BNM şi
informează agentul dealerului despre rezultatele efectuării tranzacţiei. După
primirea informaţiei în cauză filiala urmează să efectueze tranzacţia nemijlocit cu
clientul care a depus cererea.
Centrul de dealing Moldindconbank oferă posibilitatea de a câştiga bani pe cea
mai profitabilă piaţă financiară – piaţa valutară internaţională FOREX, care este o
soluţie perfecta atât pentru persoanele fizice, care doresc să participe pe piaţa
FOREX, cât şi pentru instituţiile financiare, care cumpară şi vând zilnic valută.
45
Centrul. Clienţii au posibilitatea să câştige bani la Centrul de dealing
Moldindconbank - aceasta-i cotare de piaţa cu spread-uri minimale - independent
de suma operaţiunii.Banca propune autogestionarea mijloacelor băneşti prin
investirea lor în valutele mondiale: dolarul american (USD), EURO (EUR), lira
sterlină (GBP), francul elveţian (CHF), iena japoneza (JPY) pe piaţa FOREX. În
prezent piaţa FOREX este cea mai mare (rulajul zilnic mediu 1-3 trln. USD), cea
mai lichidă, cea mai dinamică, cea mai utilă (program de lucru 24 de ore din 24) şi
cea mai accesibilă pentru investitorul privat. Pe lînga aceasta piaţa FOREX este
informaţional cea mai deschisa pentru invesitorul particular: în Internet puteţi afla
practic toată informaţia, care influentează piaţa. Activitatea unui treider valutar se
conţine într-o analiză de informaţie, construire pe baza ei a unor prognoze şi
alegerea momentului pentru afacere. Cheia succesului în acest domeniu este
cunoaşterea bazelor fundamentale de analiză, regulilor de dirijare a capitalului,
aspectelor principale de psihologie bursieră.
Astăzi numai la BC "MOLDINDCONBANK" S.A. pentru instituţii financiare
se propune:
1. Acordarea liniilor acoperite şi neacoperite;
2. Posibilitatea livrării valutelor conform operaţiunilor efectuate la orice
dată pentru persoanele fizice;
3. Legalizarea deplină a comerţului conform legislaţiei Republicii
Moldova;
4. Lipsa comisionului pentru operaţiunile efectuate: operaţiuni de
comercializare se efectueaza zilnic pe principalele perechi valutare,
posibilitatea îndeplinirii ordinilor în regim 24/24;
5. Politica principala este orientată spre crearea condiţiilor favorabile pentru
activitatea pe piaţa FOREX datorită deschiderii mai multor conturi de
clearing în băncile şi instituţiile financiare.
Centrul de dealing Moldindconbank oferă posibilitatea tuturor clienţilor săi
operativitatea în incheirea afacerii, precum şi în confirmarea ei. Şi necătând la
faptul că clienţii băncii sunt treideri cu stagiu, ea este bucuroasă să ofere

46
posibilitatea tuturor doritorilor, nu numai de a face cunostinţă cu piaţa FOREX, dar
şi de a înţelege mecanismul activităţii ei. Colaboratorii băncii, dispunând de
experienţă bogată pe piaţa FOREX, oferă gratis ajutor de consulting, desfăşoară
analiza pieţei, fac comentarii şi prognoze referitor la evoluţia situaţiei pe piaţă.
Înainte de a lua decizia de participare la tranzacţii, clientul va trebiue sa
cunoască următoarele:
1. Un nivel înalt de abateri, care este specific pieţei FOREX;
2. Amplasarea dispoziţiilor limitate: “take-profit”, "stop-loss" sau "stop-limit";
3. BC “MOLDINDCONBANK” S.A. nu poartă raspundere pentru deciziile

clienţilor, precum şi pentru incomodităţi, aparute direct sau indirect din


limitările impuse de Guvern, regulile de piaţă, încetarea tranzacţiilor, acţiuni
de razboi sau alte condiţii necontrolate de bancă, care sunt numite force
major.

47
Compartimentul VI. Familiarizarea cu alte genuri de activitate a BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. pe Piaţa Valorilor Mobiliare

Consultingul investiţional constă în prestarea de către participantul profesionist


la piaţa valorilor mobiliare a cel puţin unuia din următoarele servicii:
a)analiza caracteristicilor valorilor mobiliare;
b)analiza pieţei valorilor mobiliare, segmentelor, instituţiilor, activităţii
participanţilor acesteia;
c)analiza eficienţei investiţiilor în anumite valori mobiliare;
d)consultanţa privind formarea şi administrarea portofoliului de valori
mobiliare;
e)consultanţa privind evaluarea şi gestionarea riscului investiţiei în valori
mobiliare;
f)consultanţa privind tehnica negocierii pe piaţa valorilor mobiliare;
g)consultanţa privind constituirea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
participanţilor şi organizaţiilor de autoreglementare.
Procedura de prestare a serviciului de consulting investiţional în bănci trebuie
să includă următoarele etape:
1. Solicitarea de către client a serviciilor de consulting investiţional trebuie să
fie urmată de aranjarea întîlnirii cu clientul şi familiarizarea acestuia cu conţinutul
serviciilor acordate şi tarifele aplicate. Se va identifica cu precizie domeniul de
activitate şi interesul informaţional al solicitantului. După necesitate se va propune
o descriere mai amplă a circumstanţelor, care au condus la apelarea la serviciile de
consulting investiţional ale băncii. În rezultat, se va întocmi un contract pentru

48
serviciile de consulting investiţional şi se va formula un plan individualizat de
consulting.
2. Rezultatul activităţii de consulting investiţional va fi prezentat clientului de
către bancă în scris sub forma unui raport sau aviz. În acest raport se vor aborda
toate problemele solicitate de client. Comentariile trebuie să fie suficient
argumentate atît prin exprimare logică, cît şi prin intermediul materialelor
ilustrative, facilitîndu-se absorbţia ideilor de către client.
Primordial, consultanţa investiţională va fi efectuată utilizînd un lexic profesionist,
adecvat tematicii discutate şi structurii mesajului exprimat de către bancă. După
necesitate, se va trece la aplicarea unui vocabular apropiat de client, în vederea
transmiterii eficiente a conţinutului informaţiei. Consultarea investiţională a
clientului poartă un caracter de informare şi recomandare. Banca trebuie să evite
expuneri şi acţiuni ce ar reprezenta obligaţiuni sau responsabilităţi în obţinerea
garantată a rezultatelor scontate de către client.
3. Monitorizarea calităţii consultaţiei. Periodic, banca trebuie să precizeze la
client, dacă comentariile şi sugestiile sunt destul de detaliate şi nu necesită
aprofundare sau reformulare. De asemenea, banca urmează să monitorizeze
calitatea serviciilor acordate prin intervievarea ulterioară a clientului referitor la
gradul de satisfacţie informaţională realizată în procesul de acordare a serviciilor
de către bancă. Ca rezultat, se vor propune măsuri de perfecţionare a deservirii
clienţilor.

49
Compartimentul VII. Studierea activităţii investiţionale a BC
„MOLDINDCONBANK” S.A.

Activitatea investiţională a băncii pe piaţa valorilor mobiliare este definită ca


activitatea de plasare a mijloacelor în valori mobiliare din numele său şi din
propria iniţiativă în scopul obţinerii unor venituri directe şi indirecte. Veniturile
directe de la investiţii în valori mobiliare sunt obţinute în forma de dividende,
dobînzi sau în urmă realizării lor ulterioare la un preţ mai mare. Veniturile
indirecte se formează din contul extinderii cotei pieţei, controlate de banca prin
societăţile afiliate şi dependente.
Alte obiective atinse de bancă, efectuînd investiţii în valori mobiliare sunt:
1. Creşterea portofoliului din contul majorării preţului de piaţă a valorilor
mobiliare.
2. Crearea rezervei de lichiditate. Plasînd mijloacele în valorile mobiliare
lichide banca poate rezolva oricînd problema lichidităţii, realizînd repede şi
eficient aceste instrumente pe piaţă.
3. Folosirea valorilor mobiliare în calitate de gaj în cazul obţinerii unui credit pe
piaţa interbancară şi de la Banca Naţională.
4. Atragerea clientelei noi din contul participării în capitalul agenţilor
economici.
5. Asigurarea participării la conducerea întreprinderilor care prezintă un interes
pentru bancă.
În calitate de obiecte ale investiţiilor bancare pot servi diferite valori mobiliare,
însă, conform standardelor internaţionale de contabilitate, toate valorile mobiliare
se împart în valori mobiliare investiţionale şi valori mobiliare procurate pentru
vînzare. Băncile preferă să deţină valorile mobiliare în portofoliu pînă la scadenţă.

50
Ultima se explică prin aceea că acum pe piaţa noastră circulă puţine valori
mobiliare cotate bine pe piaţă, care pot fi vîndute uşor la preţul convenabil. Există
şi un alt motiv subiectiv – participanţii pieţei din Moldova încă nu sunt învăţaţi să
facă bani pe tranzacţii cu valori mobiliare şi nu doresc nici să vîndă şi nici să
cumpere instrumente financiare pe piaţă.
Piaţa valorilor mobiliare corporative este un segment foarte important de
activitate a băncilor comerciale. Deşi piaţa de acţiuni a Moldovei este destul de
mică şi fragmentată, ea totuşi marchează o evoluţie ascendentă a principalilor
indicatori .
Investiţiile băncilor în valorile mobiliare corporative pot fi divizate în
următoarele categorii:
1) Procurarea acţiunilor în scopul controlului asupra proprietăţii;
2) Plasarea mijloacelor în scopul diversificării fondurilor şi obţinerii unor
venituri curente în formă de dividend sau dobîndă, precum şi venitului speculativ
în urma vînzării ulterioare a valorilor mobiliare;
Totodată, după părerea noastră, deţinerea controlului asupra unor societăţi
comerciale nu intră în lista obiectivelor de bază ale băncii comerciale. Mai mult ca
atît, băncile trebuie să evite deţinerea pachetelor de control ale societăţilor pe
acţiuni pe un timp îndelungat. Aceasta se explică prin următoarele motive:
a) Investiţiile respective atrag pe un timp îndelungat resursele creditare ale
băncii;
b) Această categorie de investiţii poartă un risc ridicat pentru bancă. Situaţia
financiară a societăţii poate să se schimbe reieşind din conjunctura nefavorabilă a
pieţei, ceea ce va diminua costul acţiunilor deţinute de bancă. De asemenea, există
riscul pierderii reputaţiei băncii în urma eşuării unor obligaţiuni contractuale ale
societăţii;
c) Dirijarea societăţii necesită atragerea unor resurse materiale suplimentare.
Este necesar de atras specialiştii bancari de la lucrul lor de bază în bancă. Totodată,
nu există o garanţie că aceste cheltuieli vor fi acoperite.

51
Astfel, băncile nu pot deţine fără permisiunea Băncii Naţionale în capitalul unei
unităţi economice (cu excepţia cotelor în capitalul altor bănci din Moldova):
– o cotă care constituie 10 % şi mai mult din capitalul unităţii economice;
– o cotă care, conform valorii ei curente, depăşeşte 15% din capitalul normativ
total al băncii;
– cote totale în capitalul unităţilor economice ce depăşesc 50 % din capitalul
normativ total al băncii. (Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a
cotelor în capitalul unităţilor economice din 09.04.1998)
Valoarea totală a investiţiilor unei bănci în active materiale pe termen lung şi a
cotelor de participare în capitalul unităţilor economice nu trebuie să depăşească
100 % din capitalul normative total al băncii (Regulamentul cu privire la
investiţiile băncilor în active materiale pe termen lung din 23.12.1999).
Achiziţionarea valorilor mobiliare în scopul obţinerii unui venit regulat în
formă de dividend sau dobîndă, precum şi venitului speculativ în urma vînzării
ulterioare a valorilor mobiliare, presupune formarea şi dirijarea unui portofoliu de
valori mobiliare.
Portofoliul investiţional al băncii reprezintă o totalitate de valori mobiliare,
procurate pentru obţinerea veniturilor şi asigurarea lichidităţii plasamentului.
Dirijarea cu portofoliu constă în menţinerea optimă a balanţei între lichiditate şi
profitabilitate.
Valorile mobiliare corporative sunt cele mai complicate instrumente din punct
de vedere al evaluării lor. La formarea portofoluilui valorilor mobiliare se
urmăreşte scopul maximizării veniturilor şi minimizării riscurilor. Pentru bancă
sarcina se mai complică cu faptul, că ea trebuie să urmărească nu numai structura
cea mai eficientă a portofoliului valorilor mobiliare, ci şi structura activelor în
general.
Dirijarea portofoliului activelor, schimbarea structurii lui pentru maximizarea
venitului se bazează pe analiza şi prognoza dinamicii ratelor pe piaţa financiară.
Astfel, venitul limită de la aşa active, ca diferite tipuri de valori mobiliare, trebuie
să fie nu mai jos decît ratele dobînzilor la depozite. Totodată, în cazul creşterii

52
profitabilităţii valorilor mobiliare (înviorării pieţei de capital, creşterii indicelor
bursieri) partea semnificativă a activelor băncii se transferă în valori mobiliare, în
cazul creşterii profitabilităţii operaţiunilor pe piaţa valutară – pe piaţa valutară, iar
dacă mai profitabilă este piaţa creditelor interbancare - pe piaţa banilor „scurţi”.
Strategii ale administrării portofoliului:
1) Strategii centrate ре ciclul de afaceri. Aceste strategii ргеsuрun existenta
unei pieţe de capital bine dezvoltate şi геglеmеntatе, diversificate şi sensibile la
modificarea mediului есоnоmiс. Strategia se centreaza ре maximizarеа profitului
net рrintг-о stгuсtuга adecvată а portofoliului. О strategie pasiva urmăreşte
сопstituiгеа de rezeгve рrimаге (pentru asiguгaгea liсhidităţii) şi de геzеrvе
secundaгe (în titluri ре termen lung generatoare de venit), structuгa геzeгvеlor
urmăгind şi reflectînd еvоluţiа mеdiului financiaг. Рroblеmа plincipală rezidă în
neputinţa băncilor de а planifica sistеmаtiс momentelе de invеstiţie la nivelul
mахim аl гаtei dobînzii. Strategia activă încearcă sa anticipeze mоdifiсărilе mаjоге
ale ratelor dobânzii, соnfоrm ciclului de afaceri, şi să ajusteze согesрunzătог
scadenţele titlurilor financiare. În acest sens, banca extinde sau respinge portofoliul
de investiţii şi durata sсаdеnţelor în funcţie de cerere de credite, determinată de
evoluţia ciclului de afaceri.
În condiţiile reducerii cererii de credite, bănсilе sunt obligate să caute
investitori сu venituri mari, pentru а mеnţinе nivelul profitului net obţinut din
dobînzile la credite. Tendinţa va fi de prelungire а scadenţelor, deoarece cifra
veniturilor este descrescătoare, şi în cazul în care ratele dobînzilor cresc banса va
vinde titlurile în pierdere sau le va conserva în portofoliu, obţinînd un venit sub
valoarea de piaţă.
2) Strategii centrate ре scadenţe. În condiţiile unei pieţe de capital atractive,
reglementate, diversificate decizia fundamentala се se impune rezidă în а
determina cînd sa fie reduse scadenţele titlurilor deţinute în portofoliu şi
dacă să se realizeze cîştiguri din vînzări de titluri înainte de scadentă. Adaptarea
strategiilor bancare în mod activ la evoluţia соndiţiilor economice trebuie să ia în
considerare faptul сă strategiile investitorului joacă un rol complex în

53
administrarea resurselor, а poziţiei fiscale а băncii, în gestionarea capitalului şi
profitului bаnсаг; în acest sens, strategia portofoliilor investiţionale impune:
- adaptarea corespunzătoare а scadenţelor;
- modificarea raportului dintre titlurile impozabile şi cele neimpozabile;
- modificarea tipului titlurilor obţinute.
Strategiile pasive se concretizează în două modele:
a) Strategia scadenţelor în trepte, саге presupune stipularea unor scadenţe
maxime acceptabile, titlurile fiind distribuite de-a lungul perioadei de scadenţă, în
acest fel asigurîndu-se о lichiditate şi un venit reinvestibil. Această strategie
asigură un profit mediu atîta timp, сît curba veniturilor titlurilor nu se modifică,
сееа се presupune stabilitatea сondiţiilor есоnоmice.
b) Strategia scadenţelor ре termen lung şi ре termen scurt diferenţiază titlurile
achiziţionate pentru lichiditate de cele achiziţionate pentru venituri.
Ambele strategii аu caracter repetabil, prezentînd avantaju1 reducerii costurilor
de tranzacţie, probabilitatea pierderilor din vînzarea inainte de scadenţă fiind mică.
Strategiile active presupun ассерtarea de riscuri privind adaptarea scadenţelor,
modificarea tipului titlurilor deţinute şi lichidarea periodică а titlurilor сu discont.
Aceste strategii grupează titlurile în trei categorii:
- păstrate pentru tranzacţionare;
- păstrate рînă la scadenţă;
- disponibile la vînzare.
Gestiunea fiecărei categorii se face diferit, managementul activ аl portofoliului
рrеsuрunînd deţinerea unui volum semnificativ de titluri disponibile pentru
vînzare, recunoscînd atît cerinţele de lichiditate, cit şi cele de venit. Un element аl
strategiei active îl reprezintă ajustarea nivelului de profit mediu corespunzător
previziunilor ratelor dobânzii, băncile putînd alege pentru а reduce expunerea la
riscul ratei dobînzii, achiziţionarea titlurilor сu scadenţe şi durate lungi în condiţiile
previzionării reducerii ratelor şi invers, în соndiţiile previzionării unei creşteri а
ratelor.

54
Compartimentul VIII. Familiarizarea cu alte activităţi ale BC
„MOLDINDCONBANK” S.A.

Operaţiunile de creditare a băncii


Creditul bancar reprezintă împrumutul bănesc acordat solicitanţilor de către
instituţiile financiare (bancare) sub formă bănească pe un timp determinat contra
unui comision numit dobândă. În conformitate cu actele normative bancare, fiecare
bancă comercială elaborează politica creditară ce trebuie să fie orientată spre
protejare activelor, obţinerea profitului, îmbunătăţirea stării economice a
creditorilor, concomitent luându-se în vedere securitatea depozitelor clienţilor.
Majorarea cotei pe piaţă a portofoliului de credite acordat de către.
Banca acordă credite următoarelor categorii de beneficiari:
1. întreprinderi, persoane juridice sau fizice rezidente ale Republicii Moldova
(inclusiv filialele întreprinderilor străine), care au capacitate juridică şi sunt
înregistrate în conformitate cu legislaţia sub orice formă organizatorico-
juridică;
2. cetăţeni, persoane fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au
capacitate juridică deplină.
3. persoane fizice şi juridice nerezidente, se efectuează în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare ale BNM, care reglementează acest
domeniu.
Etapele procesului de creditare
 Depunerea cererii de credit, analiza ei şi interviul cu solicitantul de

credit (anexa 22).


 Analiza situaţiei financiare a solicitantului de credit (anexa 23).

 Analiza credibilităţii solicitantului şi aprecierea riscului de credit

(anexa 24).
 Acordarea creditului .
 Monitoringul creditar.

55
 Achitarea creditului.
Tipurile de credite

În dependenţă de parametri diverşi (destinaţie, activitatea de bază a agentului


economic, termen de acordare, statutul solicitantului) Banca acordă următoarele
tipuri de credite:
1) Pentru întreprinderi:
a) Credite investiţionale;
b) Credite pentru capital circulant;
c) Credite pentru agricultură;
d) Credite documentare;
e) Finanţarea bazată pe active;
f) Facilităţi overdraft;
g) Operaţiuni de leasing;
h) Credite cambiale;
i) Credite consorţiale.
2) Pentru persoane fizice:
a) Credite de consum;
b) Credite pentru procurarea bunurilor în rate;
c) Overdrafturi pe cardurile de debit;

d) Credite lombard;

La operaţiunile de creditare se încasează următoarele tarife şi comisioane:


1. Dobânda - se calculează zilnic la soldul curent al creditului prin aplicarea ratei
dobânzii;
2. Comision de acordare - se aplică o singură dată la acordarea creditului, procent
din suma creditului conform contractului, diferenţiat pe lei şi valută;
3. Comision de prolongare - se aplică o singură dată la prolongarea creditului,
procent din suma creditului prolongat;
4. Comision de evaluarea a gajului - se aplică de fiecare dată de evaluare a
gajului;

56
5. Comision de garantare - se aplică la emiterea garanţiilor bancare pentru riscul
de plată şi resursele rezervate de Bancă pe perioada valabilităţii garanţiei.
Operaţiunile de decontare efectuate de bancă
Plata interbancară reprezintă o plată efectuată între două bănci participante, iar
plata intrabancară reprezintă o plată efectuată între două filiale care aparţin aceleiaşi
bănci comerciale, precum şi între bancă şi filialele ei.
Subiecţi ai plăţilor interbancare în Moldova sunt: Banca Naţională, băncile
comerciale şi filialele băncilor străine, care au obţinut autorizaţii de a efectua
operaţiuni bancare pe teritoriul Moldovei. Pentru a fi încadrate în sistemul de
decontări băncile comerciale trebuie să încheie „Acordul privind prestarea serviciilor
în cadrul sistemului de plăţi electronice". Acest acord reglementează drepturile şi
obligaţiunile participanţilor Ia Sistemul Plăţilor Interbancare Electronice. Banca
Naţională şi băncile comerciale participante la decontările interbancare sunt
înregistrate în „Indicatorul participanţilor la plăţile interbancare şi interstatale"
întreţinut şi actualizat de către Banca Naţională.
Efectuarea plăţilor interbancare se bazează pe deschiderea conturilor
corespondente ale băncilor comerciale Ia Banca Naţională a Moldovei. Băncile
comerciale trebuie să asigure încasarea în timp util a mijloacelor în contul Loro, în
proporţia necesară efectuării plăţii. Operaţiunile de trecere Ia scăderi a mijloacelor
din conturile Loro ale băncilor rezidente se efectuează numai în cazul suficienţei
de mijloace în aceste conturi. BC „Moldindconbank” S.A. dispune de o reţea
amplă de bănci corespondente şi relaţii dezvoltate cu băncile străine.
După mecanismul utilizat în cadrul decontărilor există următoarele forme:
• Viramentul - care poate fi de debit şi de credit;
• Cardurile bancare – instrument de debit iniţiat de beneficiar.
BC „MOLDINDCONBANK” S.A. emite următoarele produse de carduri:
“Cirrus/Maestro”, “MasterCardStandard”, “MasterCard Business”, “Visa Electron”
„Visa Classic” şi „Visa Gold”. În anul 2005 BC „Moldindconbank” S.A. a emis
încă un produs nou în domeniul cardurilor – cardul de credit Acces Credit Card.

57
Decontările prin transferul de credit reprezintă o serie de operaţiuni care începe
prin emiterea de către emitent a ordinului de plată şi executarea de către banca
plătitoare a acestuia în scopul punerii la dispoziţia beneficiarului a unei sume de
mijloace băneşti şi se finalizează prin înregistrarea de către banca beneficiară a
sumei respective în contul beneficiarului. În funcţie de specificul utilizării,
transferul de credit se clasifică în transfer ordinar şi transfer bugetar.
Transferul ordinar este utilizat în scopul efectuării tuturor plăţilor, care nu se
referă la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular
de cont bancar) cît şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la
transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice. Transferul bugetar
este utilizat în scopul efectuării plăţilor care se referă numai la bugetul public
naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar) cît şi
nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor
încasate în numerar de la persoanele fizice. Transferul de credit se efectuează în
baza ordinului de plată întocmit de către emitentul acestuia.
BC “MOLDINDCONBANK” S.A. a implementat şi dezvoltă activ produsele
bancare electronice, printre care:
1. Sistemul „Client-Bancă” - deservirea informaţională, efectuarea decontărilor
şi plăţilor la distanţă prin linia specială de comunicaţii cu un înalt nivel de
securitate.
2. Sistemul „Internet-Client”-deservirea informaţională, efectuarea decontărilor
şi plăţilor la distanţă prin reţeaua Internet cu un înalt nivel de securitate.
3. Sistemul „Telefon-Client”-deservirea informaţională prin telefonul fix.
Extras electronic din contul de card sau contul curent – deservirea
informaţională a clientului cu privire la starea contului propriu.
4. Sistemul “MICB Trader” – program complex de comercializare pe piaţa
Forex.
Operaţiunile valutare efectuate de bancă
Operaţiunile în valută străină, inclusiv operaţiunile de cumpărare şi vânzare a
valutei străine; sunt acceptate 12 valute liber convertibile: Euro, lira sterlină,

58
francul elveţian, coroana daneză, coroana islandeză, coroana norvegiană, coroana
suedeză, dolarul SUA, dolarul canadian, australian, yenul japonez, dolarul
neozeelandez.
BC „MOLDINDCONBANK” S.A. dezvoltă continuu serviciile de transferuri
băneşti rapide oferite persoanelor fizice. Prin intermediul Băncii clienţii pot
expedia sau primi bani practic din orice colţ al lumii. Gama serviciilor oferite
persoanelor fizice cuprinde 7 sisteme de transferuri rapide băneşti în toate locaţiile
băncii, printre care liderul mondial în transferuri băneşti Western Union, precum şi
sisteme regionale şi interbancare: Strada Italia, Быстрая Почта, VMT (VIP Money
Transfer). În anul 2005 a fost implementat sistemul Turkiye Express, iar la
începutul anului 2006 sistemele Trabex şi Unistream . Fiecare sistem de transfer de
bani oferă clienţilor avantajele sale:
• Western Union – sistemul internaţional cu o reţea ramificată de transferuri în
dolari SUA şi Euro din toată lumea.
• Strada Italia – sistemul unilateral Italia-Moldova dedicată plăţilor în Euro
prin banca italiană Antonveneta SpA, prezentă pe tot teritoriul Italiei.
• Быстрая Почта – sistemul regional de transferuri cu o reţea care numără
peste 1400 puncte în ţările CSI cu efectuarea plăţilor în dolari SUA şi Euro.
• VMT (VIP Money Transfer) – sistemul de transferuri rapide între ţările CSI,
Ţările Baltice şi Europa cu utilizarea tehnologiilor Internet.
• Turkiye Express -sistemul unidirecţional Turcia-Moldova pentru plăţi în
dolari SUA şi Euro prin banca turcească Turkiye Is Bankasi AS, care
dispune de peste 860 de locaţii pe tot teritoriul Turciei.
• Trabex -sistemul unilateral Spania-Moldova pentru plăţi în Euro.
• Unistream - sistem de transferuri dintre aproximativ 50 de ţări din toată
lumea.

59
Operaţiuni documentare
Pentru securizarea tranzacţiilor internaţionale, BC „MOLDINDCONBANK”
S.A. oferă un spectru larg de servicii în domeniul operaţiunilor documentare
inclusiv:
Acreditivul documentar reprezintă cel mai sigur instrument de plată şi garantare
care oferă o protecţie echilibrată exportatorilor şi importatorilor. Acreditivul
documentar este modalitatea de plată folosită în comerţul internaţional prin care
importatorul (ordonatorul) dă ordin băncii sale (banca emitentă) să deschidă
acreditivul, în urma căreia banca importatorului îşi ia angajamentul să plătească
ulterior exportatorului (beneficiarul) prin banca exportatorului (banca notificatoare)
o anumită sumă de bani contra prezentării, într-o anumită perioadă, a unor
documente care confirmă expedierea mărfurilor sau prestarea serviciilor în
conformitate cu clauzele contractuale convenite între exportator şi importator.
Garanţia bancară este angajamentul scris asumat de o bancă în favoarea unei
persoane denumită beneficiar, de a plăti acesteia o sumă de bani în condiţiile în care
o altă persoană, ordonatorul, (în contul căreia se emite garanţia) nu şi-a îndeplinit
obligaţia asumată într-un contract faţă de beneficiarul garanţiei. Prin utilizarea
garanţiilor bancare pot fi reduse riscurile legate de tranzacţiile internaţionale, pot fi
optimizate fluxurile de trezorerie (prin amânarea unei plăţi, obţinerea unui avans
înainte de livrare, deblocarea unor fonduri sau contractarea unui credit.)
Pentru decontarea tranzacţiilor internaţionale BC Moldindconbank oferă incasoul
documentar.
Incasso-ul documentar este o modalitate de plată folosită în relaţiile comerciale
internaţionale prin care exportatorul (ordonatorul), asumându-şi anumite riscuri,
transmite băncii sale (banca remitentă) documentele de expediţie şi/sau financiare,
însoţite de anumite instrucţiuni de încasare. Banca remitentă expediază documentele
unei bănci prezentatoare din ţara importatorului, care va elibera importatorului
aceste documente doar contra plată sau contra acceptării unei cambii, în
conformitate cu instrucţiunile exportatorului. Acest instrument de plată urmează a
fi utilizat atunci când între parteneri există o relaţie bună şi de lungă durată.

60
Operaţiunile de factoring efectuate de bancă
Factoring-ul - un complex de servicii, prin care Furnizorul (client al MICB) se
obligă să cesioneze Băncii creanţele sale asupra Debitorilor săi, iar Banca, în
contul cesionării, se angajează să ofere, integral sau parţial furnizorului
următoarele servicii de factoring:
1. Finanţarea, sub formă plăţi în avans şi împrumuturi în mărime de pînă la 90
% din valoarea creanţei;
2. Administrarea şi colectarea creanţelor cesionate;
3. Asumarea riscului de insolvabilitate a Debitorilor, prin intermediul unei
Bănci/Companii de factoring din ţara Debitorilor. (în cazul factoringului la
export)
Derularea operaţiunii de factoring
1. Furnizorul prezintă băncii documentele necesare, iar după analiza acestora
se încheie contractul de factoring între bancă şi furnizor
2. Furnizorul prezintă băncii pachetul de documente pe fiecare debitor:
 Informaţia cu privire la debitor, completată de către furnizor potrivit
formularului standard (Chestionarul Debitorului);
 Copia contractului economic;
 Scrisoarea de notificare cu privire la schimbările intervenite, semnată de
către debitor.
3. Furnizorul indică rechizitele bancare coordonate cu Banca în totalitatea
documentelor de livrare.
4. După efectuarea livrării furnizorul prezintă băncii originalul
documentelor aferente livrării cu confirmarea transmiterii mărfii către
debitor sau transportator şi achită comisioanele.
Operaţiunile de casă efectuate de bancă
Casieria bancară are următoarele funcţii principale: primirea, verificarea,
păstrarea şi eliberarea numerarului şi a altor valori ale băncii sau ale clienţilor ei. În
cadrul fiecărei bănci sunt organizate casierii bancare. Casieriile bancare sunt
gestionate de conducătorul departamentului respectiv, contabilul-şef şi şeful de

61
casierie din bancă, în funcţiile cărora intră organizarea, asigurarea funcţionarii şi
controlul activităţilor de casierie în conformitate cu prevederile normelor bancare
în vigoare. Totodată, ei sunt obligaţi să asigure efectuarea corectă şi la zi a
evidenţelor operativ-contabile şi statistice, în scopul reflectării în orice moment şi cu
exactitate a existenţei şi a mişcării numerarului şi a celorlalte valori gestionate de
către personalul casieriei. De asemenea, asigură respectarea tuturor dispoziţiilor cu
privire la păstrarea şi paza numerarului şi a celorlalte valori, pentru asigurarea
integrităţii acestora.
În cadrul casieriei se pot organiza mai multe tipuri de case:
• case operative;
• case de încasări serale;
• case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi
(persoane juridice şi fizice);
• case cu program prelungit;
• case de verificare a numerarului;
• case pentru schimbul valutar.

62
Concluzii:

În decursul activităţii în calitate de bancă comercială, BC


"MOLDINDCONBANK" S.A. a ocupat o poziţie solidă pe piaţa bancară,
optimizând structura activelor şi pasivelor, dezvoltând baza de clienţi,
modernizând şi îmbunătăţind spectrul serviciilor prestate clienţilor. În prezent
Banca este o instituţie financiara universală, care are posibilitatea de a presta toate
tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane juridice şi fizice. BC
„MOLDINDCONBANK” S.A. are o reţea de filiale ramificate pe tot teritoriul ţării
care se extinde în continuu, precum şi relaţii corespondente cu bănci din Europa,
America şi Asia. Într-o perspectiva pe termen mediu se va implementa politica
dezvoltării consecvente a băncii cu o reţea larga de filiale, care desfăşoară o
activitate profitabila şi prestează toate tipurile de servicii financiare, bazate pe
tehnologii bancare performante. Cel mai preţios capital al băncii sunt clienţii. La
momentul de faţă BC "MOLDINDCONBANK" S.A. deserveşte organizaţii de
construcţie din republică, organizaţii de transport, întreprinderi de
stat, întreprinderi din industria agricola, întreprinderi din industria prelucrătoare,
firme de comerţ şi industrie private, persoane fizice.

Pe viitor, business-planul strategic a BC "MOLDINDCONBANK" S.A.


prevede următoarele sarcini de baza:

1. extinderea spectrului de servicii: implementarea noilor forme de creditare,


factoring internaţional, produse de tezaur, implementarea noilor mijloace
pentru atragerea resurselor clienţilor cât şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor
în scopul satisfacerii necesitaţilor clienţilor, îndreptate în ultima instanţă spre
maximizarea profitului băncii;
2. optimizarea structurii băncii;
3. ameliorarea calităţii de deservire, care se bazează pe sistemul
managementului relaţiilor cu clienţii;

63
4. diversificarea structurii activelor băncii şi ameliorarea sistemului de dirijare
a activelor şi pasivelor în scopul minimizării riscurilor;
5. implementarea programelor complexe pentru creditarea comerţului,
agriculturii şi activităţii de import-export;
6. optimizarea cheltuielilor băncii şi creşterea eficienţei operaţiunilor în scopul
majorării randamentului mijloacelor investite de către acţionari;
7. cooperarea continua cu instituţiile financiare internaţionale;
8. dezvoltarea continua a noilor servicii bancare electronice: Internet-Banking,
Telebanking, operaţiuni cu cardurile;
9. lărgirea şi optimizarea reţelei de filiale a băncii, inclusiv peste hotarele ţării.

Prosperitatea BC “MOLDINDCONBANK” S.A. se bazează pe trei factori


decisivi: fidelitatea clienţilor, susţinerea acţionarilor şi profesionalismul
angajaţilor. Ataşamentul faţă de cele mai bune tradiţii bancare, profesionalismul
înalt al echipei de angajaţi, preocuparea continua pentru dezvoltarea celor mai noi
servicii şi tehnologii bancare îi permit băncii sa menţină una dintre poziţiile de vârf
pe piaţa financiara a Moldovei şi reputaţia unui partener de afaceri de încredere.

În 2008 banca a înregistrat o majorare a activelor cu 25,5% până la 4,577


miliarde lei. Capitalul băncii a crescut cu 24,8% şi a atins nivelul de 496,3
milioane lei. Profitul băncii pentru anul 2009 a constituit 87,2 milioane lei. În
ciuda situaţiei economice dificile, BC "Moldindconbank" S.A a menţinut poziţia
unei bănci de frunte din Republica Moldova. În condiţiile de criză banca a depăşit
cu succes riscurile de pierdere a lichidităţii, riscurile de diminuare a capitalului şi
cele valutare şi a acumulat o rezervă considerabilă de lichidităţi. Acţionarii au
decis ca profitul băncii, obţinut în anul 2009, peste 100 milioane lei să fie folosit la
dezvoltarea băncii. În 2011 banca va continua direcţia de dezvoltare în calitate de
bancă universală, oferind clienţilor produse corporative (inclusiv creditarea
businessului mic şi mijlociu) şi în direcţia amănuntului. Strategia prioritară a băncii
în condiţiile anului curent va fi menţinerea unui nivel satisfăcător de lichidităţii,

64
creşterea prezenţei sale pe piaţa şi promovarea produselor noi, destinate atât
businessului mic şi mijlociu, cât şi persoanelor fizice.

La moment cota de piaţă deţinută de BC "Moldindconbank" S.A. constituie


11,3%, portofoliul clienţilor numără circa 15 mii întreprinderi şi mai mult de 200
mii persoane fizice, care si-au încredinţat mijloacele băncii. Reţeaua de filiale s-a
dezvoltat continuu până la 71 de filiale şi reprezentanţe care sunt situat pe tot
teritoriul republicii.

65
Bibliografie :
1. Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nr.199-XIV, din 18.11.98;

2. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII, din 02.04.97;

3. Legea instituţiilor financiare, Nr.550-XIII, din 21.07.95;

4. Normele privind operaţiunile de casă în băncile Republicii Moldova, hot. BNM

nr. 47 din 25.02.2000;


5. Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe PVM, nr.48/7,
din 17.12.02;
6. Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a
Moldovei, nr.57, din 11.09.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.62/03 din 13.09.97;
7. Regulamentul cu privire la folosirea facilităţii de lombard între Banca Naţională
a Moldovei şi băncile comerciale, nr.28, din 18.10.95 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr.5-6 din 25.01.1996;
8. Regulamentul cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a
certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare, nr.94, din 31.03. 2005 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.67-68 din 06.05. 2005;
9. Regulament cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul
unităţilor economice, nr.81, din 09.04.1998 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr.49 din 28.05.1998;
10.Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu
cambii, nr.156, din 02.06. 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.78-80 din 08.07.2000;
11. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor

mobiliare de stat în forma de înscrieri în conturi, aprobată prin HCA al BNM,


nr.201 din 09.08.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.136-
140/553 din 31.08.2007;
12. Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii,

HCA nr.186 din 29.07.2004;

66
13. Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în active materiale pe termen

lung nr. 384 din 23.12.1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/4
din 06.01.2000;
14. Regulamentul cu privire la activitatea cu HVS în cadrul BC
„MOLDINDCONBANK” S.A.;
15. Condiţiile privind emisiunea şi circulaţia cambiilor BC
„MOLDINDCONBANK” S.A.;
16. Regulamentul filialei BC ”MOLDINDCONBANK” S.A.;

17. Regulamentul privind reprezentanţa BC ”MOLDINDCONBANK ”S.A.;

18. Politica de creditare a BC „MOLDINDCONBANK” S.A. pentru anul 2008;

19. Manualul de creditare al BC „MOLDINDCONBANK” S.A.;

20. Raportul anual al BC „MOLDINDCONBANK” S.A. pentru anul 2007;

21. Bilanţul contabil al BC „MOLDINDCONBANK” S.A., trimesrul I anul 2009;

22. www.cnpf.md

23. www.bnm.md

24. www.moldindconbank.com

67