Sunteți pe pagina 1din 3

Ediţia: 1

PROCEDURA DE SISTEM Nr.de ex.:


PRIVIND MANAGEMENTUL Revizia: 0
RISCULUI Nr.de ex. : -

Universitatea Aurel Cod: P.S. 01


Vlaicu din Arad

Formular nr. 1

TABEL OBIECTIVE SPECIFICE

Compartiment/departament:Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi


Protecţia Mediului/Departamentul Ştiinţe tehnice şi ale naturii
Obiectiv specific: Cunoaşterea de către toţi membrii departamentului a
reglementărilor stabilite în Regulamentului Comisiei de Etică Universitară,
Deontolige profesională antiplagiat
Indicatori de performanţă 1. 0 sesizări privind abateri ale personalului
asociaţi obiectivului specific
Activităţi corespunzătoare 1. Instruirea personalului din cadrul
obiectivului specific Facultăţii/Departament privind cerinţele
Regulamentului Comisiei de Etică Universitară,
Deontolige profesională antiplagiat
2. Desfăşurarea şedinţelor Comisiei de Etică
reflectat în documente scrise
Denumirea riscurilor 1. Abateri de la Codul de Etică
inerente asociate obiectivelor
şi activităţilor
corespunzătoare acestora

Compartiment/departament:Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi


Protecţia Mediului/Departamentul Ştiinţe tehnice şi ale naturii
Obiectiv specific: Respectarea cerinţelor legale şi a regulamentelor, procedurilor şi
deciziilor interne
Indicatori de performanţă 1. Peste 80% din personal să cunoască toate
asociaţi obiectivului specific regulamentele, procedurile şi deciziile interne
Activităţi corespunzătoare 1. Efectuarea de instruiri interne periodice
obiectivului specific referitoare la documentele menţionate
2. Evaluarea gradului de însuşire a prevederilor
acestor documente pe baza unui chestionar
Denumirea riscurilor 1. Necunoaşterea şi neaplicarea regulamentelor,
inerente asociate obiectivelor procedurilor şi deciziilor interne
şi activităţilor
corespunzătoare acestora
Ediţia: 1
PROCEDURA DE SISTEM Nr.de ex.:
PRIVIND MANAGEMENTUL Revizia: 0
RISCULUI Nr.de ex. : -

Universitatea Aurel Cod: P.S. 01


Vlaicu din Arad

Compartiment/departament:Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi


Protecţia Mediului/Departamentul Ştiinţe tehnice şi ale naturii
Obiectiv specific: Finalizarea documentelor scrise a organizării controlului
managerial intern, înregistrarea şi păstrarea tuturor documentelor din cadrul
facultăţii
Indicatori de performanţă 1. Minim 90% din activităţile procedurabile să fie
asociaţi obiectivului specific identificate
Activităţi corespunzătoare 1. Finalizarea tuturor procedurilor
obiectivului specific 2. Reanalizarea sarcinilor, responsabilităţilor,
competenţelor şi autorităţilor în concordanţă cu
regulamentele şi procedurile stabilite
3. Revizuirea organigramei în conformitate cu
regulamentele şi procedurile
4. Informarea membrilor departamentului
Denumirea riscurilor 1. Neidentificarea tuturor actrivităţilor ce pot fi
inerente asociate obiectivelor procedurate
şi activităţilor
corespunzătoare acestora

Compartiment/departament:Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi


Protecţia Mediului/Departamentul Ştiinţe tehnice şi ale naturii
Obiectiv specific: Evaluarea performanţelor profesionale

Indicatori de performanţă 1. Peste 50% din cadrele didactice să obţină


asociaţi obiectivului specific calificativul bine sau foarte bine confrom
procedurii operaţionale
Activităţi corespunzătoare 1. Elaborarea procedurii operaţionale
obiectivului specific 2. Efectuarea evaluării
3. Analiza rezultetelor evaluării
Denumirea riscurilor 1. Neîndeplinirea indicatorului
inerente asociate obiectivelor
şi activităţilor
corespunzătoare acestora
Ediţia: 1
PROCEDURA DE SISTEM Nr.de ex.:
PRIVIND MANAGEMENTUL Revizia: 0
RISCULUI Nr.de ex. : -

Universitatea Aurel Cod: P.S. 01


Vlaicu din Arad

Compartiment/departament:Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi


Protecţia Mediului/Departamentul Ştiinţe tehnice şi ale naturii
Obiectiv specific: Gestionarea abaterilor

Indicatori de performanţă 1. 0 abateri faţă de cerinţele legislative


asociaţi obiectivului specific 2. Peste 90% respectarea regulamentelor,
procedurilor, deciziilor şi tuturor documentelor
aprobate de Senatul Universităţii
Activităţi corespunzătoare 1. Evaluarea la nivelul departamentului a
obiectivului specific conformităţii cu cerinţelor documentelor
aprobate şi menţinerea înregistrărilor
2. Analiza realizării măsurilor stabilite prin
planurile de măsuri
Denumirea riscurilor 1. Neidentifcarea abaterilor
inerente asociate obiectivelor
şi activităţilor
corespunzătoare acestora