Sunteți pe pagina 1din 3

NORME DE REDACTARE

Indicații pentru autori: Articolele trimise spre publicare trebuie saă fie originale,
nepublicate partțial sau integral îîn altaă revistaă cu caracter sț tiintțific, îîn format tipaă rit sau
online. ÎÎntreaga responsabilitate asupra originalitaă tții lucraă rii revine autorului.
Evaluarea articolelor se va face conform unei grile stabilite de recenzori.
Articolele primite dupaă data limitaă nu vor fi luate îîn calcul pentru numaă rul îîn
curs de publicare. Termenul pentru confirmarea de primire este de 10 zile lucraă toare.
Toate corecturile cerute de recenzori vor fi evidentțiate prin culoarea rosț ie.
ÎÎn cazul îîn care cercetaă torul refuzaă saă facaă modificaă rile cerute de recenzori,
articolul nu va fi acceptat spre publicare. Regula se aplicaă ataî t colaboratorilor externi,
caî t sț i membrilor comitetului de redactție.
Comanda revistei se face contra cost, iar autorii au obligatția de a cumpaă ra revista.

Informații generale:
1. Se acceptaă lucraă ri îîn limbile Romaî naă , Englezaă sț i Francezaă , Spaniolaă , Portughezaă sț i
Îtalianaă .
2. Revista se adreseazaă îîn special stundentților sț i doctoranzilor, îînsaă sunt acceptate
sț i articole ale profesorilor sau ale cercetaă torilor.
3. Articolele nu vor fi mai lungi de 5 pagini (spatțiere la 1 raî nd), inclusiv bibliografia.
4. Articolele îîn format Word, compatibil docx, vor fi expediate pe adresele
articole@doc-eu.com, doc.eu2018@gmail.com. Fisț ierul va fi denumit dupaă cum
urmeazaă : NUME.Prenume.Titlu.
5. Rezumatele vor fi asț ezate doar la ÎÎNCEPUTUL articolului.
6. Afilierea institutționalaă a autorului, functția ocupataă sț i adresa de email vor fi
trecute îîn prima notaă de subsol. Revista îîsți rezervaă dreptul de a suprima
prezentaă rile biografice prea lungi sau redundantțele, faă raă a cere acordul autorului.
Prin trimiterea articolului, autorul acceptaă conditțiile impuse de revistaă .

Norme de redactare:

I. Titluri:

1. Titlul articolului va fi aliniat la dreapta sț i va fi urmat de numele autorului cu


majuscule, prenumele faă raă majuscule.
2. Afilierea institutționalaă (universitatea, facultate, departament sț i orasț ), precum sț i
adresa de email, vor fi date ca notaă de subsol.
3. Font titlu: 14.
4. Font subtitlu: 12.
5. Subtitlurile nu vor fi numerotare.
6. Articolele vor fi îînsotțite de un rezumat îîn limba englezaă de maxim 10 raî nduri.

II. Text:

1. Paginile nu vor fi numerotate.


2. Font: Times New Roman, 12.
3. Spatțiere: 1.
4. Aliniere: Justify
5. Versurile vor fi aliniate staî nga sț i centrat, dupaă cum urmeazaă :

Lu nasiddu paria cira chi adduma;


La vucca, si la guardi, tu nni spinni;
Li masciddi cchiuù ghianchi di la scuma;

6. Dacaă versurile sunt îîntr-o limbaă straă inaă , alta decaî t engleza sau franceza, îîn mod
obligatoriu vor fi traduse îîntr-o notaă de subsol.
7. Recomandaă m evitarea oricaă rui tip de evidentțiere a cuvintelor sau a conceptelor
vehiculate îîn texte (italice, bold etc.).

III. Imagini:
Numaă rul maxim de imagini per articol este de 3. Pentru imaginile supuse
drepturilor de autor, articolul trebuie saă fie îînsotțit sț i de dovada plaă tții (pe numele
revistei sț i al editurii, pentru 50 de exemplare), precum sț i de contractul îîncheiat de
autorul articolul cu institutția de la care se preia fotografia. Dimensiunea pentru
imagini: 600x400 px/ 400x600 px.

Îmaginile vor fi trimise îîntr-un document separat (denumit


NUME.Prenume.Titlu), iar îîn text va fi marcat locul unde trebuie inserataă fotografia,
dupaă cum urmeazaă : Foto1, Foto 2 etc. Legendele foto vor apaă rea sț i îîn text, sub Foto
1, Foto2, dar sț i îîn documentul cu imaginile.

IV. Note:

1. Notele vor fi date la finalul citatului dupaă modelul (Blecher, 1970: 7) sț i nu îîn
subsolul paginii. ÎÎn subsol, se vor reda doar comentarii ale autorului sau orice
altaă informatție ce are relevantțaă pentru articol. Font pentru note de subsol: Times
New Roman- 10.
2. Citatele mai mari de 3 raî nduri vor fi trecute îîntr-un paragraf distinct, font 10,
aliniere la 1 cm, faă raă ghilimele, cu italice.
3. Citatele ce nu depaă sț esc 3 raî nduri vor fi date îîn text sț i vor fi marcate prin
ghilimele „…”.
4. Orice observatție privitoare la citate va fi marcataă prin paranteze paă trate [ ].
5. ÎÎn cazul îîn care se lucreazaă pe manuscrise, orice completare/propunere de
descifrare sau lipsaă îîn manuscris va fi marcataă prin [...], [propunere
lectțiune/explicatții].
6. Titlurile de caă rtți sau de lucraă ri sț tiintțifice vor fi scrise îîn italice.
7. Doar autorii sț i lucraă rile din note se vor regaă si îîn bibliografie.
8. Dacaă citatea este indirectaă , ea va fi precedataă de apud.
9. Pentru articolele îîn limbaă straă inaă se vor adopta normele de redactare specifice
limbii romaî ne, faă raă spatțiere îînainte de semnele duble (: ; ! ?). De asemenea, se vor
folosi ghilimele limbii romaî ne: „Arhiva digitalizataă functționeazaă de ani buni îîn
tțaări ca Frantța...”

Bibliografie :
1. Numele sț i prenumele autorului vor fi date complet (PETRESCU, Camil),
exceptaî nd cazul caî nd autorul îînsusț i îîsți prescurteazaă prenumele.
2. Font : Times New Roman, 10, hanging.
3. Pentru caă rtți: CASSÎAN, Nina (1972), Lotopoeme, Bucuresț ti, Albatros.

4. Pentru antologii :
se trece numele coordonatorului urmat de an, titlu etc.
GRUNBERG, Laura (coord.) (2010), Introducere în sociologia corpului, Îasț i, Polirom.
5. Pentru ziare/reviste:

CESEREANU, Ruxandra (2009), „O aniversare îîntaî rziataă : M. Blecher. Corps, os, piele,
saî nge”, îîn Steaua 12, pp. 7-9.

6. Surse web:

Se recomandaă evitarea bibliografiei web. Dacaă referintța este absolut necesaraă ea se


va face sub forma :

NUME, Prenume, an, Titlul [online], accesat la data de [data].