Sunteți pe pagina 1din 7

1.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND VENITURILE ENTITĂȚII ECONOMICE

1.1. Definiția veniturilor și clasificarea acestora

Veniturile reprezintă avantaje economice care sunt obținute de întreprindere pe parcursul


perioadei de gestiune și acestea pot fi determinate sub formă de de micșorarea
datoriilor,majorarea a activelor sau creșterea capitalului propriu.Prin avantajele economice se
înteleg încasările sub formă de mijloace bănești care sunt primite din vînzarea produselor sau a
mărfurilor ,prestarea diferitor tipuri de servicii și din alte operațiuni efectuate în procesul
desfășurării activității economico-financiare a întreprinderii.Veniturile din vînzarea mărfurilor
și/sau produselor (serviciilor) se exprimă ca majorarea de mijloace bănești primite și/sau creanțe
majorate ,iar veniturile din livrări de mărfuri în contul procurării altor active – ca diminuare de
datorii aferente facturilor fiscale.
În componența veniturilor nu se includ sumele colectate în numele terților cum ar fi: taxa
pe valoare adăugată sau accizele deoarece acestea nu reprezintă avantaje economice pentru
întreprindere și sunt vărsate în bugetul statului.
Veniturile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului activităţii
economico-financiare (profitului/pierderii) a întreprinderii. Aceste noţiuni sînt caracteristice
economiei de piaţă şi au început să fie aplicate în teoria şi practica contabilă autohtonă o dată cu
implementarea actualului sistem contabil. Contabilitatea adecvată a veniturilor influenţează
nemijlocit la calcularea rezultatului financiar al activităţii întreprinderii cu toate consecinţele şi
serveşte drept bază pentru elaborarea strategiilor şi deciziilor manageriale care pot influența
pozitiv starea economică și viitorul întreprinderii.
Din punct de vedere economic venitul este diferenţa dintre încasări şi plăţi, dar din punct
de vedere gospodăresc acesta este diferenţa dintre starea patrimoniului întreprinderii la începutul
şi sfârşitul perioadei. În ceea ce priveşte veniturile întreprinderii primul loc îl ocupă încasările
din realizarea producţiei, comercializarea mărfurilor, prestări de servicii în funcţie de obiectul
activităţii de bază a întreprinderii. Mărimea acestor încasări este dată la acelaşi volum al
producţiei şi al serviciilor, de calitatea produselor, gradul de confort şi complexitatea prestaţiilor.
Acestea constituie mijloace băneşti care ajung la întreprindere din încasările pentru
comercializarea și livrarea producţiei, lucrărilor şi serviciilor părţilor contractante. Încasarea la
timp şi deplină a cifrei de afaceri este condiţia cea mai importantă pentru o activitatea economico
- financiară prosperă pentru oricare întreprindere, deoarece aceasta este sursa de bază şi regulată
a mijloacelor băneşti.
Pe de altă parte, circuitul mijloacelor întreprinderii se încheie cu realizarea producţiei şi
încasarea cifrei de afacere, ceea ce evident înseamnă recuperarea resurselor financiare consumate
în procesul de producţie şi serveşte ca o premiză pentru a repeta procesului de producţie cu
ajutorul punerii mijloacelor în următorul circuit și a obține venit din nou.
Conform planului general de conturi contabilitatea veniturilor se tine cu ajutorul clasei
6,,Venituri’’ și se reflectă pe tipuri de activități ale entității atît în contabilitate cît și în situații
financiare,conturile de venituri sunt divizate în două grupe:
Grupa 61 ,,Venituri din activitatea operațională’’care se grupează în următoarele conturi
sintetice:
611 ,, Venituri din vînzări ’’
612 ,, Alte venituri din activitatea operaţională ’’
613 ,, Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate
616 ,, Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie special
617 ,, Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
618 ,, Venituri din activitatea economică.
Contul 611 ,, Venituri din vînzări ’’ – constituie încasările obținute din vînzarea produselor
finite,mărfurilor,și se constată în baza metodei calculării în cazul livrării și transmiterii către
cumpărător a drepturilor de proprietate asupra acestora;încasările din prestarea serviciilor.
Contul 612 ,, Alte venituri din activitatea operaţională ’’- includ sumele primite din ieșirea
(vînzarea) activelor circulante cu excepția produselor finite și mărfurilor, din plusurile de active
imobilizate şi circulante constatate la inventariere,din sancțiuni și recuperarea prejudiciului
material.
Contul 613 ,, Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate – veniturile care apar din
dobînzile aferente împrumutărilor acordate membrilor de economii și împrumut,organizațiilor de
microfinanțare și altor entități similare.
Contul 616 ,, Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie special – veniturile organizațiilor
necomerciale sub formă de granturi,donații,alocații,asistență financiară sau tehnică.
Contul 617 ,, Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)- veniturile
aferente mijloacelor nepredestinate ale organizațiilor necomerciale,a căror utilizare nu este
condiționată de realizare unor misiuni special și care nu pot fi atribuite la venituri aferente
mijloacelor special.
Grupa 62 ,,Venituri din alte activități’’care se grupează în următoarele conturi sintetice:
621 ,, Venituri din operaţiuni cu active imobilizate ’’
622 ,, Venituri financiare ’’
623 ,, Venituri excepționale ’’
Contul 621 ,, Venituri din operaţiuni cu active imobilizate ’’ – include venituri din ieșirea
imobilizărilor necorporale,corporale,investițiilor financiare pe termen lung cît și investițiilor
imobiliare.
Contul 622 ,, Venituri financiare ’’- cuprinde venituri din diferențe de sumă și curs
valutar,venituri din redevențe,active imobilizate și circulante cu titlu gratuit,dobînzi aferente
altor activități.
Contul 623 ,, Venituri excepționale ’’ – constituie veniturile din compensarea pierderilor din
calamităţi, din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale și altele venituri
excepționale.
Particularitățile conturilor de venituri sunt următoarele:
1. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv
2. Pe parcursul anului de gestiune ,în creditul acestor conturi se înregistrează de la începutul
anului sumele veniturilor recunoscute în conformitate cu SNC,iar în debit – decontarea la
finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total
3. La finele anului de gestiune,conturile de venituri se închid prin trecerea veniturilor
accumulate la contul 351 ,,Rezultatul financiar total’’.
4. La întocmirea situațiilor financiare anuale ,rulajele creditoare ale conturilor de venituri se
înregistreză în Situația de profit și pierdere.

1.2.Recunoașterea și evaluarea a veniturilor ale entității economice

Recunoașterea veniturilor reprezintă o problemă de bază a contabilității oricărei


întreprinderi,indiferent de tipul activității a acesteia ,tipul de proprietate și forma juridică de
organizare.Din punct de vedere contabil ,există două abordări principale privind recunoașterea
veniturilor:
 Recunoașterea constituie un procedeu tehnic al contabilității de a reflecta veniturile în
evidență și în situațiile financiare;
 Recunoșterea reprezintă un proces complex de stabilire a perioadei în care veniturile pot
fi înregistrate în contabilitate și în situațiile financiare cu evidențiere mai multor
elemente și criterii.
Conform SNC veniturile se recunosc în momentul în care sînt îndeplinite simultan următoarele
condiţii:
1. entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi beneficiile semnificative aferente
dreptului de proprietate asupra bunurilor. Transferul riscurilor şi beneficiilor
semnificative aferente drepturilor de proprietate asupra bunurilor, de regulă, coincide cu
momentul predării bunurilor către cumpărător sau, la respectarea altor condiţii
contractuale, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective
către cumpărători;
2. entitatea nu mai gestionează bunurile vîndute ca în cazul deţinerii în proprietate a
acestora şi nu deţine controlul efectiv asupra bunurilor;
3. mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
4. este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei vor fi generate către entitate;
5. costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

La recunoașterea veniturilor din vînzarea produselor,mărfurilor și serviciilor în baza facturilor


fiscale ,bonului de plata,dispozițiilor de încasare se întocmesc următoarele înregistrări contabile:

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a mărfurilor în numerar


 Debitul contului 241 ,, Casa ’’
Creditul contului 611 ,, Venituri din vînzări ’’
 Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a produselor ,mărfurilor și serviciilor vîndute
altor entități cu achitare ulterioară
Debitul contului 221 ,, Creanțe comerciale ’’
Creditul contului 611 ,, Venituri din vînzări ’’
 Reflectarea valorii (fără TVA) a produselor,mărfurilor și serviciilor transmise altor
entități în schimbul altor active
Debitul contului 234 ,, Alte creanțe curente ’’
Creditul contului 611 ,, Venituri din vînzări ’’
 Reflectarea valorii (fără TVA) a produselor,mărfurilor și serviciilor vîndute angajațiilor
entității
Debitul contului 226 ,, Creanțe ale personalului ’’
Creditul contului 611 ,, Venituri din vînzări ’’

Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează conform uneia din următoarele
metode:
1) Metoda prestării integrale;
2) Metoda procentului de finalizare.
1) Metoda prestării integrale se recomandă în cazurile în care termenul de prestare a serviciilor
nu depăşeşte o perioadă de gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din prestarea
serviciilor se recunosc şi se contabilizează după încheierea tranzacţiei.

2) Metoda procentului de finalizare este aplicabilă în cazurile în care serviciile, potrivit unuia şi
aceluiaşi contract, sînt prestate pe parcursul mai multor perioade de gestiune. Prin această
metodă, veniturile se recunosc pe stadii distincte ale tranzacţiei, în funcţie de procentul de
finalizare a acesteia, adică în perioadele de gestiune în care are loc prestarea efectivă a
serviciilor. Recunoaşterea veniturilor în baza metodei procentului de finalizare se admite la
respectarea simultană a următoarelor condiţii:

a) momentul încheierii tranzacţiei sau a unui stadiu distinct al acesteia poate fi determinat cu un
grad înalt de certitudine la data raportării;

b) cheltuielile suportate în procesul tranzacţiei şi cele necesare pentru finalizarea acesteia pot fi
determinate în mod credibil

La recunoașterea altor venituri din activitatea operațională în baza facturilor fiscale,proceselor


verbale ale comisiei de inventariere,deciziei de recuperare a prejudiciului material,notelor de
contabilitate se întocmesc următoarele corespondențe ale conturilor:

 Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a altor active circulante (materiale,obiecte de


mică valoare și scurtă durată etc.)vîndute altor entități cu achitare ulterioară
Debitul contului 234 ,, Alte creanțe curente ’’
Creditul contului 612 ,, Alte venituri din activitatea operațională’’
 Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a altor active circulante (materiale,obiecte de
mică valoare și scurtă durată etc.) vîndute angajaților entității
Debitul contului 226 ,, Creanțe ale personalului ’’
Creditul contului 612 ,, Alte venituri din activitatea operațională’’
 Reflectarea plusurilor constatate în urma inventarierii
Debitul contului 111 ,, Imobilizări necorporale în curs de execuție ’’
Debitul contului 112 ,, Imobilizări necorporale ’’
Debitul contului 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuție ’’
Debitul contului 123 ,, Mijloace fixe ’’
Debitul contului 211 ,, Materiale ’’
Debitul contului 213 ,, Obiecte de mică valoare și scurtă durată ’’
Debitul contului 215 ,, Producția în curs de execuție ’’
Debitul contului 216 ,, Produse ’’
Debitul contului 217 ,, Mărfuri ’’
Creditul contului 612 ,, Alte venituri din activitatea operațională’’

 Calcularea plății (fără TVA) pentru bunurile transmise în leasing


Debitul contului 231 ,, Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor
entității ’’
Creditul contului 612 ,, Alte venituri din activitatea operațională’’

La recunoașterea veniturilor din operațiuni cu active imobilizate în baza facturilor


fiscale ,bonului de plata,dispozițiilor de încasare se întocmesc următoarele înregistrări contabile:

 Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a activelor imobilizate ,vîndute altor entități cu
achitare ulterioară
Debitul contului 234 ,, Alte creanțe curente ’’
Creditul contului 621 ,, Venituri din operațiuni cu active imobilizate ’’
 Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor ,obiecte de mică valoare și scurtă durată
obținute la casarea mijloacelor fixe care depășește valoarea reziduală a acestora
Debitul contului 211 ,, Materiale ’’
Debitul contului 213 ,, Obiecte de mică valoare și scurtă durată ’’
Creditul contului 621 ,, Venituri din operațiuni cu active imobilizate ’’

La recunoașterea veniturilor financiare în baza contractului de donație,procesului verbal de


primire – predare a bunurilor ,facturilor fiscale se întocmesc următoarelecorespondențe ale
conturilor:

 Primirea cu titlu gratuit de la alte personae juridice și fizice a activelor imobilizate și


circulante
Debitul contului 111 ,, Imobilizări necorporale în curs de execuție ’’
Debitul contului 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuție ’’
Debitul contului 123 ,, Mijloace fixe ’’
Debitul contului 211 ,, Materiale ’’
Debitul contului 213 ,, Obiecte de mică valoare și scurtă durată ’’
Debitul contului 217 ,, Mărfuri ’’
Creditul contului 622 ,, Venituri financiare ’’
 Reflectarea deferențelor de curs valutar aferente conturilor valutare și operațiunilor în
valută străină
Debitul contului 221 ,, Creanțe comerciale ’’
Debitul contului 224 ,, Avansuri acordate curente ’’
Debitul contului 241 ,, Casa ’’
Debitul contului 243 ,, Conturi curente în valută străină ’’
Debitul contului 521 ,, Datorii comerciale curente ’’
Creditul contului 622 ,, Venituri financiare ’’

La recunoașterea veniturilor excepționale conform documentelor care confirmă evenimentul


excepțional – facturile,bonul de intrare,procesul verbal de casare,notele de contabilitate se
întocmesc următoarele corespondențe ale conturilor :

 Reflectarea valorii a materialelor,obiectelor de mică valoare și scrută durată obținute din


casarea imobilizărilor deteriorate în urma evenimentelor excepționale
Debitul contului 211 ,, Materiale ’’
Debitul contului 213 ,, Obiecte de mică valoare și scurtă durată ’’
Creditul contului 623 ,, Venituri excepționale ’’

La finele anului de gestiune conturile de venituri se închid prin trecerea veniturilor acumulate în
contul 351 ,, Rezultat financiar total ’’ ,se întocmesc formule:

Debitul contului 611 ,, Venituri din vînzări ’’


Debitul contului 612 ,, Alte venituri din activitatea operațională’’
Debitul contului 621 ,, Venituri din operațiuni cu active imobilizate ’’
Debitul contului 622 ,, Venituri financiare ’’
Debitul contului 623 ,, Venituri excepționale ’’
Creditul contului 351 ,, Rezultat financiar total ’’
După aceasta conturile de venituri se închid ,iar în contul 351 ,, Rezultat financiar total ’’

se determină profitul (pierderea) net al anului de gestiune.

Recunoașterea veniturilor este corelată direct cu evaluarea,care reprezintă posibil cel mai
controversat subiect de contabilitate.În conformitate cu cerințele SNC 18 ,veniturile se evaluează
la valoarea justă care reprezintă suma la care activul poate fi schimbat în procesul operațiunii
comerciale între părțile independente .Valoarea justă care rezultă din tranzacție este negociată de
furnizor și cumpărător și cuprinde suma mijloacelor bănești primite ori alt mod de
compensare.Suma veniturilor poate fi mai mare sau mai mică decît valoarea justă a
mărfurilor,produselor,serviciilor vîndute în cazul cînd acestea se vînd la prețuri reduse adică la o
sumă mai mică decît prețul de vînzare sau valoarea de piață,în acest caz și veniturile se constată
la o sumă mai joasă dar nu la prețul de vînzare.