Sunteți pe pagina 1din 7

3.

ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ENTITĂȚII

3.1. Analiza profitului și a rentabilității

Profitul reprezintă rezultatul pozitiv al unui agent economic, depășirea veniturilor câștigate
de întreprindere asupra costurilor și cheltuielilor suportate de aceasta din activitatea de
întreprinzător.
Analiza profitului se realizează după următoarea relație :
P = RAO + RAA , (1)
unde : P - profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare; RAO - rezultatul din
activitatea operațională; RAA - rezultatul din alte activități. În baza datelor Situației de profit și
pierderi pe Trimestrul IV,anul 2017 - Trimestrul I,anul 2018 (anexa 28) se va construi tabelul
analitic și se vor interpreta rezultatele obținute.
Tabelul 3.1.1
Aprecierea dinamicii profitului (pierderii) până la impozitare

Indicatori Trimestrul IV,anul 2017 Trimestrul I,anul 2018 Abaterea(+,-)


1 2 3 4=3-2
1. Rezultatul din activitatea operațională
111294 452041 340747
: profit (pierdere),lei
2. Rezultatul din alte activități : profit
0 0 0
(pierdere) ,lei
3. Profitul (pierdere) până la impozitare
111294 452041 340747
(rd.1+rd.2) ,lei

Din datele prezentate în tabelul 3.1.1 rezultă că S.R.L. „VECTORTRADE” a obținut un


rezultat financiar pozitiv în trimestrul I,anul 2018 în mărime de 452041 lei, pe când în trimestrul
IV,anul 2017 rezultat financiar este deasemenea pozitiv dar cu mult mai scăzut în mărime de
111294 lei, abaterea fiind de 340747 lei.
Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operațională se realizează după
următoarea relație :
RAO = Pb(Pg) + AVO - Chd - Cha - AChO , (2)
unde : RAO - rezultatul financiar din activitatea operațională; Pb(Pg) - profitul brut
(pierderea globală); AVO - alte venituri operaționale; Chd - cheltuieli de distribuire; Cha - cheltuieli
administrative; AChO - alte cheltuieli operaționale.

22
Tabelul 3.1.2
Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operațională
Trimestrul Trimestrul
Indicatori Abaterea (+,-)
IV,anul 2017 I,anul 2018
1 2 3 4=3-2
1. Profit brut (pierdere brută) ,lei 160124 519136 +359012
2. Alte venituri din activitatea operațională,lei 13297 7840 -5457
3. Cheltuieli de distribuire,lei 10337 8712 -1625
4. Cheltuieli administrative,lei 43195 61042 +17847
5. Alte cheltuieli din activitatea operațională,lei 8595 5181 -3414
6. Profit (pierdere) din activitatea operațională,lei 111294 452041 +340747

Din rezultatele obținute se observă că profit din activitatea operațională în anul 2018 crește
brusc comparativ cu anul 2017,abaterea fiind de 340747 lei necătând la faptul că au crescut
cheltuieli administrative cu 17847 lei ,cel mai mult a influențat pozitiv anume profitul brut care este
un component de bază a profitului din activitatea operațională.
Profitul brut reprezintă cea mai importantă componentă a profitului a profitului (pierderii) din
activitatea operațională. Pentru acest tip de analiză se vor lua datele din Situația de profit și pierdere
pe Trimestrul IV,anul 2017 - Trimestrul I,anul 2018.

Tabelul 3.1.3
Analiza factorială a profitului brut (pierderii brute)
Trimestrul
Indicatori Trimestrul IV,anul 2017 Abaterea (+,-)
I,anul 2018
1 2 3 4=3-2
1. Venituri din vânzări, lei 1821547 3198043 +1376496
2. Costul vânzărilor, lei 1661423 2678907 +1017484
3. Profit brut (pierdere brută) ,lei 160124 519136 +359012

Din tabel se observă că venitul din vânzări și costul vânzărilor au influența asupra profitului
brut (perderii brute).Profitul brut în trimestrul I,anul 2018 crește cu 359012 lei comparativ cu
trimestrul IV anul 2017,cauza de bază este majorarea venitului din vânzări și micșorarea costului
vânzărilor.

3.2. Analiza situației financiare

Analiza situației patrimoniale se începe cu studierea mărimii și evoluției resurselor


economice. Pentru analiza datele vor fi luate din activul Bilanțului pe Trimestrul IV,anul 2017 -
Trimestrul I,anul 2018.

23
Tabelul 3.2.1
Aprecierea generală a mărimii și evoluției activelor disponibile
Anii Total activ, lei Abaterea (+,-) față de anul precedent Ritmul creșterii, %
1 2 3 4
2017 1007728 - -
2018 4861060 +3853332 482,37

În urma desfășurării a activității economico-financiare în trimestrul I anul 2018 S.R.L.


„VECTORTRADE” înregistrează creștere a activelor cu 3853332 lei sau cu 482,37% față de
trimestrul IV anul 2017. Cauzele creșterii activelor pot fi diferite pentru că toate elemente a
activului corealează între sine, mai departe o să analizăm structura activelor pe care le posedă
întreprinderea. Datele vor fi luate din activul Bilanțului pe Trimestrul IV,anul 2017 - Trimestrul
I,anul 2018.

Tabelul 3.2.2
Analiza ponderii activelor întreprinderii

Trimestrul IV,anul 2017 Trimestrul I,anul 2018 Abaterea (+,-)


Indicatori
Suma,
Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, % Cota, %
lei
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3
+3819
1.Materiale 35351 3,507 39170 0,805 -2,702
2.Mărfuri 380157 37,724 1540178 31,683 +1160021 -6,041
3.Creanțe comerciale 14230 1,412 2191926 45,091 +2177696 +43,679
4.Avansuri acordate curente - - 480244 9,879 - -
5.Creanțe ale bugetului 61667 6,119 123199 0,974 +61532 -5,145
6.Numerar în caserie și la
514958 51,1 436512 8,979 -78446 - 42,121
conturi curente
7.Alte active circulante 1365 0,135 49831 1,025 +48466 +0,89
8.Total active 1007728 100 4861060 100 +3853332 x

Din datele tabelului 3.2.2 observăm că valoarea patrimoniului întreprinderii în anul


trimestrul I 2018 s-a majorat față de trimestrul IV anul 2017 cu 3853332 lei. Cel mai mult spre
creșterea patrimoniului au influențat anume creanțe comerciale ,acestea crescând cu 2177696 lei sau
cu 43,679%, în rest toate activele au influențat negativ.
Componența surselor de finanțare a activelor, predominarea anumitor componente asupra
altora, evoluția structurii pasivelor în mod direct determină stabilitatea și independența financiară a
întreprinderii. Analiza surselor de formare a activelor întreprinderii pornește de la aprecierea
generală a structurii pasivelor.În acest scop se calculează :

24
1. coeficientul de autonomie (Ca) care reflectă gradul în care capitalul propriu al
întreprinderii asigură autofinanțarea activității de producție. Mărimea acestui indicator este
considerată suficientă în cazul când rata este mai mare de 0,5 (50%).
2. coeficientul de atragere a surselor împrumutate (Cî) indică nivelul de îndatorare al
întreprinderii și oscilează în limitele 0-0,5.
3. coeficientul corelației între sursele împrumutate și proprii (Cc) reflectă suma mijloacelor
atrase revenită la 1 leu capital propriu. Punctul critic la aprecierea coeficientului de corelație este 1.
Datele pentru analiza vor fi luate din pasivul Bilanțului pe Trimestrul IV,anul 2017 -
Trimestrul I,anul 2018.
Tabelul 3.2.3
Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor
Abaterea
Indicatori Trimestrul IV,anul 2017 Trimestrul I,anul 2018
(+,-)
1 2 3 4=3-2
1. Capital propriu,lei 98939 550979 +452040
2. Datorii pe termen lung,lei - - -
3. Datorii curente,lei 908789 4310083 +3401294
4.Total pasiv,lei 1007728 4861060 +3853332
5. Coeficientul autonomiei (rd.1/rd.4) ,lei 0,098 0,113 -0,015
6. Coeficientulde atragere a surselor
0,901 0,886 -0,015
împrumutate (rd.2+rd.3)/rd.4,lei
7. Coeficientul corelației dintre sursele
9,19 7,84 -1,35
împrumutate și proprii,lei

Din datele tabelului observăm că coeficientul de autonomie în trimestrul I anul 2018 se micșorează
cu 0,015 față de trimestrul IV anul 2017.Aceasta ar însemna că S.R.L. „VECTORTRADE” nu este
în stare să-și achite datoriile pe seama mijloacelor proprii. Coeficientul de atragere a surselor
împrumutate în anul 2017 a fost egal cu 0,901. În I anul 2018 acest coeficient s-a micșorat cu 0,015
și a constituit 0,886 dar în orice caz acesta înseamnă că starea financiară a întreprinderii nu este
prea stabilă. Cu cât acest coeficient este mai mic, cu atât securitatea întreprinderii este mai
sigură.Coeficientul corelației între sursele împrumutate și proprii în trimestrul IV anul 2017 a fost
egal cu 9,19. În trimestrul I anul 2018 acest coeficient s-a micșorat cu 1,35 și a constituit 7,84,din
acesta rezultă că situația financiară a S.R.L. „VECTORTRADE” a devenit mai puțin riscantă față
de anul precedent.
În continuare se v-a analiza structura capitalului propriu al S.R.L. „VECTORTRADE” pe
Trimestrul IV,anul 2017 - Trimestrul I,anul 2018.

25
Tabelul 3.2.4

Analiza structurii capitalului propriu al S.R.L. „VECTORTRADE”


Trimestrul IV,anul 2017 Trimestrul I,anul 2018
Elemente componente
Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, %
1 2 3 4 5
1. Capital social și
1000 1,010 1000 0,181
suplimentar
2. Profit nerepartizat al
- - 97939 17,775
anilor precedent
3. Profit net al
97939 98,99 452041 82,044
perioadei de gestiune
4. Total capital propriu 98939 100 550979 100

Din datele din tabelul de mai sus observăm că cea mai mare pondere în totalul capitalului
propriu are profit net al perioadei de gestiune , în trimestrul IV anul 2017 aceasta constituie –
98,99% din totalul capitalului, în trimestrul I anul 2018 – 82,044%..Rezerve S.R.L.
„VECTORTRADE” nu constituie.

Mai departe vor fi analizate componente surselor împrumutate din pasivul Bilanțului pe
Trimestrul IV,anul 2017 - Trimestrul I,anul 2018.
Tabelul 3.2.5
Analiza structurii surselor împrumutate al S.R.L. „VECTORTRADE”
Trimestrul IV,anul 2017 Trimestrul I,anul 2018
Grupe de datorii
Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, %
1 2 3 4 5
1. Împrumuturi pe termen scurt - - 1050000 24,361
2. Datorii comerciale 513420 56,494 2616721 60,711
3. Avansuri primate curente 370000 40,713 631192 14,644
4. Datorii privind asigurările sociale și medicale - - 3298 0,076
5. Datorii față de buget 22783 2,506 8870 0,205
6. Alte datorii curente 2586 0,284 - -
7.Total datorii 908789 100 4310083 100

Din tabel se observă că componentele se deferențiază atât după mărimea lor, cât și după
cota lor în totalul. Cea mai mare pondere și anume mai mult de jumătate ocup datorii comerciale ,în
trimestrul IV anul 2017 ocupă 56,494 iar în trimestrul I,anul 2018 60,711.Celelalte componente ale
datoriilor întreprinderii au o pondere nu atât de semnificativă.

26
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În raportul efectuat în cadrul practicii de producție II la S.R.L. ’’VECTORTRADE’’am


examinat toate compartimentele necesare conform programei.Am analizat forma organizatorico-
juridică a socetății, structura organizatorică, sfera de producere ș.a.
În urma studierii detaliate a întreprinderii, a genurilor de activitate, a modului de organizare
a contabilității pot să menționez că întreprinderea face tot posibilul pentru realizarea obiectivelor
principale,contabilitatea întreprinderii se tine în conformitate cu legislația în vigoare, sunt respectate
cerințele Standardelor Naționale Contabile și a Planului de conturi.După opinia mea sistemul
informațional contabil reprezintă un suport de fundamentarea și urmărirea deciziilor la toate
nivelurile unei entități economico-sociale, S.R.L. „VECTORTRADE” este o companie care a
apărut nu demult pe piață și aceasta are o politică îndreptată nu doar spre obținerea avantajelor
economice proprii, dar și spre satisfacerea necesităților a cetățenilor Republicii Moldova.

27
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Legea contabilității nr. 113 – XVI din 27 aprilie 2007 (cu modificările și completările
ulterioare). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2014.
2. Standardele Naționale de Contabilitate,aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013, In:Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2013,nr
177-181. In: http://lex.justice.md/md/349175/;
3. Planul General de Conturi Contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr. 1534 din 22.10.2013,( cu modificările și completările ulterioare prin OMF
188 din 30.12.2014). In: http://lex.justice.md/md/349931/;
4. Nederiță,A. Contabilitatea financiară.Chișinău:ASEM,2013;
5. Grigoroi, L. Contabilitatea întreprinderii. Chișinău: Ed.Cartier, 2017, 631p.;
6. Nederiță, A. Corespondența conturilor contabile conform prevederilor S.N.C și Codului
fiscal, Chișinău: Contabilitate și audit, 2007, 640 p;
7. Frecăuțeanu, A. Contabilitatea financiară-2. Chișinău: UASM, 2007. 265 p.

28