Sunteți pe pagina 1din 24

Capitolul I: Analiza diagnostic a situației patrimoniale a întreprinderii

Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii pe anii 2017-2018.

Tabelul nr. 1.1

Ritmul
Anii, lei
Indicatori creșterii, %
2017 2018 2018/2017
Valoarea totală a activelor 290872 349375 120,11
Venitul din vânzări 1246387 1677513 134,59

Profitul brut 92845 420763 453,18

Concluzie: Datele din tabelul nr. 1.1, denotă faptul, că pentru anul 2018 s-a înregistrat o
majorarea a valorii activelor cu 20,11 % comparativ cu anul precedent, o creștere s-a înregistrat și la
nivelul venitului din vânzări cu 34, 59% comparativ cu 2017, ceia ce ca urmare a dus la majorarea
profitul brut cu 353,18% față de anul precedent, astfel pentru 2017 profitul brut a constituit 92845
lei, pe când pentru anul 2018 profitul brut a constituit 420763 lei sau de aproximatix 3,53 ori mai
mult față de anul precedent.

Evaluarea riscului structurii activelor în funcție de lichiditatea acestora pentru anii 2017-2018

Tabelul nr. 1.2

Anii, (lei) Ponderea, (%) Abaterea absolute Structura


(+/-) recomandată
a ponderii,
2017 2018 2017 2018 (lei) (%) (%)

A1 2839 32505 10-20


0.98 9.29 +29666.00 +8.32 >50
A2 225065 181521
77.38 51.90 -43544.00 -25.48
A3 33782 117470 30-40
11.61 33.58 +83688.00 +21.97
A4 23546 15405 <50 <50
8.09 4.40 -8141.00 -3.69
Total 290872 349780 100 100 X 100 100
+58908.00
Concluzie: O analiză a datelor din tabel arată că în structura bilanțului entității pentru anul 2017, cca
1% din fonduri sunt perfect lichide (A1), ceea ce este foarte puțin față de normativul recomandat
care nu trebuie să fie mai mic decât 10%, iar pentru anul 2018, acestă pondere înregistrează o
creștere majoră reprezentând 9,29% din totalul activelor, pondere ce cu puțin nu satisface
normativul recomandat. Pe când mai mult de 50% din fonduri sunt investite în active ușor
realizabile (A2), dar care depășește cu mult normativul recomandat de 10-20%, în special cea mai
mare pondere a activelor ușor realizabile a fost înregistrată în anul 2017 în valoare de 77,38%, ceea
ce de aproximativ 4 ori depășește norma recomandată. Acest tip de active este urmat de activele cu
un grad mediu de lichiditate, care pentru anul 2017 a înregistrat 11,61%, pondere ce se află sub
normativul recomandat, pe când pentru anul următor s-a înregistrat 33,58%, ponderea ce se
încadrează în normativul recomandat, care este de 30-40%. Iar o pondere destul de drastică s-a
înregistrat la nivelul activelor care se află în grupul cu risc ridicat al lichidității lor (A4), care ca și în
cazul activelor ușor realizabile nici în unul din ani nu satisfac normativul recomandat, care pentru
acest tip de active trebuie să fie de până la 50%, dar acesta nici 10% nu depășește. Cu toate acestea
se poate observa o tendiță spre echilibru pentru anul 2018, care denotă o situație mai favorabilă față
de anul precedent, aceasta fiind influențată în mare parte de creșterea activelor perfect lichide și a
celor mediu realizabile și de micșorarea activelor ușor realizabile, fapt ce se poate urmări și în
tabelul de mai jos.

Analiza evoluției structurii activelor întreprinderii pe anii 2017-2018.

(determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii)

Tabelul nr. 1.3

Devierea
ponderii (%)
Pondere, Pondere
Indicatori 2017 2018 +/-
% ,%
2018/
2017
Active imobilizate -
23546 15405
inclusiv: (lei) - -
Imobilizări necorporale, 0,61 -0,35
1771 921
lei 0,26
Imobilizări corporale în - - -
- -
curs de execuție, lei
Terenuri, lei - - - - -

Mijloace fixe, lei 21775 7,49 14484 4,14 -3,35

Investiții financiare pe -
termen lung în părți - - - -
neafiliate, lei
Creanțe și avansuri -
acordate pe termen lung, - - - -
lei
Alte active imobilizate, - - -
- -
lei
Active circulante, 267326 - 334375 - -
inclusiv: (lei)

Stocuri, lei 187609 64,50 255124 72,94 +8,44

Creanțe comerciale și 26,43 13,31 -13,12


76878 46556
calculate, lei
Alte creanțe curente, lei - - 190 0,05 +0,05

Numerar, lei 2839 0,61 32505 -0,35


0,26
Investiții financiare
- - - - -
curente, lei
Alte active circulante, lei - - - - -
Active totale, lei 290872 100 349780 100 -
Concluzie: În baza datelor obținute se poate afirma că creșterea de active mediu realizabile a fost
influențată în mare parte de investițiile entității în stocuri, cu o pondere de 72,94% pentru anul 2018,
sau cu 8,44% mai mult față de anul precedent. Iar micșorarea ponderii activelor ușor realizabile a
fost determinată de micșorarea creanțelor comerciale și calculate ce pentru anul 2018 prezintă cu
13,12% mai puțin față de anul 2017. Dar un efect negativ asupra ponderii activelor cu risc ridicat al
lichidității a fost determinat de micșorarea investițiilor în mijloacele fixe comparativ cu celelalte
active, ceea ce a contribuit la înregistrarea unei ponderi cu 3,35% mai mică pentru anul 2018 față de
anul precedent. Iar restul modificărilor la nivelul activelor nu au avut o influență majoră în
modificarea rezultatelor înregistrate în tabelul nr. 1.2.

Analiza evoluției indicatorilor privind structura activelor pe anii 2017-2018.


Tabelul nr. 1.4

Indicatori 2017 2018 Abaterea


absolută, %
(+/-)
2018/
2017
Rata activelor circulante (%)=Active 95,58
circulante/Total active*100 92,81 +2,77
Rata activelor imobilizate (%)=Active 8,17 4,4 -3,77
imobilizate/Total active * 100
Rata stocurilor (%)=Stocuri/Total active * 100 65,13 72,92 +7,79

Rata activelor perfect lichide(%)=Numerar/Total 0,99 9,29 +8,31


active * 100
Rata creanțelor (%)=Creanțe/Total active * 100 26,69 13,36 -13,33

Concluzie: În baza datelor înregistrate, se denotă o rată majoră a activelor circulante în valoare de
92,81% pentru anul 2017 și 95,58 % pentru anul 2018, dar care depășește esențial normativul
recomandat de 1/3 din totalul activelor. Știind că acest indicator este apreciat negativ pentru entitate
din motiv că are o pondere prea mare în TA, iar faptul că este dependent opus ratei activelor
imobilizate, presupune că și acest indicăr urmează a fi apreciat negative din considerentele că este cu
mult mai mic decât normativul recomandat de 2/3. Rata imobilizărilor de 8,17% pentru anul 2017 și
respective 4,4% pentru anul 2018, reflectă o subapreciere a patrimoniului firmei. Iar acest fapt poate
fi justificat și prin majorarea cu 7,79% a ratei stocurilor. Tot o denotare negativă are și rata
creanțelor, care în pofida micșorării ponderii acesteia în active (fapt ce ar trebui apreciat pozitiv), ea
reprezintă și o micșorare a valorii creanțelor de cca 40%, ceea ce desigur presupune o micșorare a
patrimoniului întreprinderii. Pe lânga aceste rate cu o denotare negativă, rata activelor perfect lichide
a înregistrat în anul 2018 o pondere de 9,29%, ceea ce constituie o abatere cu 8,31% față de anul
precedent. Această majorare este apreciată pozitiv pentru entitate din considerentele că aceste active
pot fi utilizate pentru achitarea datoriilor.

Calcurea și analiza factorială a patrimoniului net pe anii 2017-2018

Tabelul nr. 1.5

Indicatori La începutul La sfârşitul Abaterea RIF


perioadei, (lei) Perioadei, (lei) Absolută, (lei)

1 2 3 4 5
1. Total active (TA) +58908
290872 349780 +58908
2. Datorii pe termen
lung (DTL)
3360950 3491950 +131100 -131100
3. Datorii curente (DC)
161965 352014 +190049 -190049
4. Patrimoniul net (PN)
(3232043) (3494184) -262141 -262141
Concluzie: În conformitate cu ratele înregistrate în tabelul nr. 1.4, ce vizau structura activelor și cu
datele înregistrate în tabelul nr. 1.5 se poate afirma că valoarea rezultatului negativ major al
patrimoniului net a fost determinat de către DTL, care constituie 3360950 lei, valoare ce depășește
cu cca 100000 lei PN pentru anul 2017, iar pentru 2018 sa înregistrat o majorare a DTL cu 131100
lei față de anul precedent, dar în pofida acestei majorări, valoarea DTL nu depășește valoarea PN.
Deja în acest an DC au determinat depășirea PN, astfel în anul 2018 sa înregistrat o abatere de
190049 lei a DC față de anul 2017. Doar majorarea a TA poate fi apreciat pozitiv în modificarea PN,
această majorare este prea mică, abaterea înregistrată fiind în valoare de 58908 lei, astfel nu a produs
modificări esențiale, în cele din urmă PN mărinduse în sens negative cu o abatere de 262141 lei.

Capitolul II: Analiza diagnostic a surselor de finanțare a întreprinderii


Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare a activelor

Tabelul nr. 2.1

Abaterea
absolută,
Indicatori 2017 2018
(+/-)
2018/2017
Coeficientul independenţei (autonomiei) financiare (11,11) (9,99) +1,12
= Capital propriu/ Total pasiv
Coeficientul de atragere a surselor 12,11 10,99 -1,12
împrumutate=(Datorii pe termen lung+Datorii
curente)/ Total pasiv
Coeficientul corelației între sursele împrumutate și (1,09) (1,1) +0,01
sursele proprii=(Datorii pe termen lung+Datorii
curente)/Capital propriu
Solvabilitatea generală=Total pasiv/Total datorii 0,08 0,09 +0,01

Rata generală de acoperire a capitalului propriu (9) (10,01) -1,01


(%) =Total Pasiv/Capital propriu*100
Concluzie: În baza datelor din tabelul nr. 2.1, se poate afirma că Coeficientul independenței sa
majorat cu 1,12 în anul 2018 față de 2017, dar oricum se află sub nivelul normativului recomandat,
care ar trebui să fie nu mai mic de 0,5, pe când el este de -11,11 pentru 2017 și -9,99 pentru 2018,
acest coeficient presupune lipsa autonomiei entității, ceea ce denotă și din coeficientul de atragere a
surselor împrumutate care este în valoare de 12,11 pentru anul 2017 și 10,99 pentru anul următor, în
pofida micșorării acestui coeficient, care se apreciază pozitiv pentru entitate, el oricum depășește cu
mult normativul recomandat care ar trebui să fie mai mic decât 0,5. Și următorul coeficient și
anume acel de corelație între sursele împrumutate și sursele proprii este apreciat negativ din motiv
că punctul critic de apreciere al acestui coeficient este 1, pe când datele din tabel ne arată că nu
satisface normativului recomandat, fiind de 1,09 în 2017 și 1,1 în 2018. Și rata solvabilității generale
nu corespunde normativului care ar trebui sa fie mai mare decât 2, pe când el este de cca 0,1 pentru
anii 2017-2018. Chiar și rata generală de acoperire a capitalului propriu este una negative ceea ce se
datorează coeficienților de mai sus, dar și PN.

Analiza mărimii şi evoluţiei capitalului propriu

Tabelul nr. 2.2

Indicatori 2017 2018 Ritmul creșterii, %


Capital propriu (3232043) (3494184) 108,11
Total datorii 3522915 3843964 109,11
Total pasiv 290.872 349.780 120,25
Concluzie: Ritmul creșterii înregistrat în tabelul de mai sus presupune o situație negativă pentru
entitate din motiv că CP se mărește în partea negativă astfel pentru anul 2017 CP a înregistrat o
valoare de -3232043 lei, iar pentru anul următor o valoare de -3494184 lei ceia ce constituie o
majorare negativă a CP cu 8,11%, iar TD a înregistrat o creștere cu 9,11%, fapt ce deasemnea este
apreciat negativ pentru entitate. Astfel concluzionăm că entitatea nu dispune de capital propriu,
nereușind să-și acopere datoriile care cresc pe an ce trece. Chiar și mărirea pasivului cu 20,25% este
apreciată negative, din motiv că investiții în entitate se fac, dar fără rezultate.

Analiza mărimii şi evoluţiei datoriilor întreprinderii

Tabelul nr. 2.3

Indicatori 2017 2018 Ritmul creșterii, %


Total surse de 267326 334375 125,08
finanțare
Total datorii 3522915 3843964 109,11
Venituri din vânzări 1246387 1677513 134,59
Concluzie: Conform datelor din tabelul nr. 2.3, se poate afirma că toți indicatorii au înregistrat
majorări în decursul anului 2018, îmbucurător este faptul că ritmul creșterii al total surse de
finanțare a înregistrat o majorare cu 25,08%, deasemenea o majorare sa înregistrat și la veniturilor
din vânzări cu o rată de 34,59%. Atât prima cât și a 2 majorare menționate depășesc ritmul creșterii
al total datorii care a înregistrat creștere în valoare de 9,11%. Cu toate acestea, dacă e să analizăm
valoarea acestora înregistrată pentru anul 2017 și 2018, observăm că valoarea a TD depășește de cca
3 ori VV și de cca 10 ori total surse de finanțare, ceea ce atestă despre o insuficientă creștere a VV și
total surse de finanțare pentru a putea fi acoperite TD și deasemenea ne vorbește despre o
instabilitate financiară și o dependență mare față de partenerii financiari.

Analiza evoluției structurii datoriilor curente după conţinutul economic

Tabelul nr. 2.4

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea


absolută(-/+)
Suma, Cota, % Suma, Cota, Suma, lei Cota,
lei lei % %
Credite bancare pe termen - - - - - -
scurt
Împrumuturi pe termen - - - - - -
scurt
Datorii comerciale 1048 0,65 3466 0,98 +2418 +0,34
Datorii față de părțile - - - - - -
affiliate
Avansuri primite curente - - - - - -
Datorii față de personal - - - - - -
Datorii privind asigurările 7791 4,81 12448 3,54
sociale și medicale +4657 -1,27
Datorii față de buget 5256 3,25 3561 1,01 -1695 -2,23
Venituri anticipate curente - - - - - -
Datorii față de proprietari - - - - - -
Finanțări și încasări cu - - - - - -
destinație special curentă
Provizioane curente - - - - - -
Alte datorii curente 147870 91,3 332539 94,47 +184669 +3,17
Total datorii curente 161965 100 352014 100 +190049 X
Concluzie: Aceste date înregistrate denotă faptul că entitatea este incapabilă să-și acopere DC,
valoarea acestora fiind influențată în cea mai mare parte de Alte datorii curente care reprezintă o
pondere de 91,3% pentru anul 2017 și cu o abatere cu +3,17% pentru anul următor. Iar celelalte
elemente componente ale DC dețin o cotă nesemnificativă de până la 5%, ceea ce influențiază în
mică parte valoarea DC.

Analiza gradului de îndatorare a întreprinderii

Tabelul nr. 2.5

Abaretea
Indicatori 2017 2018 absolută, (+/-)
2018/2017
Rata datoriilor pe termen lung 0,95 0,91 -0,05
Rata datoriilor curente 0,05 0,09 +0,05
Rata creditelor bancare - - -
Rata stabilității financiare 0,44 (0,01) -0,45
Rata de îndatorare pe termen lung față de (1563,09
26,07 -1589,17
capitalul permanent )
Rata de autofinanțare a capitalului permanent (25,07) 1564,09 +1589,17
Coeficientul de levier (1,04) (1) +0,04
Rata de îndatorare pe termen lung față de
622,4 646,66 +24,26
capitalul social

Concluzie: În baza calculelor efectuate putem menționa că gradul de îndatorare a întreprinderii


depășește exagerat de mult normativul recomandat de 30-40%, pentru a fi mai explicită menționez
că: pentru anul 2017 capitalul propriu valora (-3232043)lei, iar total datorii pe termen lung
constituiau 3360950 lei, pentru anul următor deasemenea sau înregistrat rezultate similare și anume
CP (-3494184) lei și DTL 3491950 lei. Această situație drastică ne vorbește despre o incapacitate de
autofinanțare și o îndatorare majoră față de capitalul permanent precum și față de capitalul social. În
total pasive CP și DTL se contranpun cu aproximativ aceiași valoare pe când se recomandă să fie
întrun raport de 3/2. Situația de îndatorare este apreciată negativ pentru entitate, acesta aflânduse în
pragul falimentării din cauza incapaciții rambursării datoriilor pe termen lung.
Capitolul III: Diagnosticarea managerială a venitului din vânzări
Analiza surselor de venit ale entității

Tabelul nr. 3.1

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+/-)


∑ , lei % ∑ , lei % ∑ , lei %
Volumul 1246387 100 1677513 100 +431126 134,59
Veniturilor
Alte - - - - - -
venituri din
act.
operațional
ă
Venituri din - - - - - -
alte act.
Total 1246387 100 1677513 100 +431126 134,59
Venituri
Conluzie: În baza datelor din tabel putem menționa că totalul veniturilor din vânzări este format
integral din volumul veniturilor care pentru anul 2017 au fost în valoare de 1246387 lei, iar pentru
anul 2018 au înregistrat o valoare de 1677513 lei, ceia ce a constituit o majorare a volumului
veniturilor cu 431125 lei sau cu 34,59 % pentru anul curent față de anul precedent, creștere ce este
apreciată pozitiv pentru entitate.

(Restul tabelelor au fost șterse din motiv ca entitatea nu dispune de așa date privind venitul, ceea ce
se confirmă cu datele prezentate în bilanțul contabil!)

Capitolul IV: Diagnosticarea formării profitului

Analiza dinamicii şi structurii profitului pînă la impozitare

Tabelul nr.4.1

Anul precedent Anul curent Abateri, ±

Indicatori
Suma, lei Pondere,% Suma, lei Pondere,% Lei p.p.

A 1 2 3 4 5=3-1 6=4–2

RAO (368992) 100 (262141) 100 +106851 0

RAA - - - - - -
- Rinv - - - - - -

- Rf - - - - - -

- Rexp - - - - - -

PPGI (368992) 100 (262141) 100 +106851 X

Concluzie: Conform datelor din tabel menționăm că pierderea până la impozitare este determinată
în totalmente de rezultatul activității operaționale. Astfel pentru anii 2017-2018 rezultatul din
activitatea operațională a înregistrat valori negative care constituie (-368992) lei pentru anul
precedent și (-262141) lei pentru anul curent. Cu toate acestea sa înregistrat o abatere pozitivă a
rezultatului din activitate operațională în valoare de 106851 lei. Dar această abatere pozitivă nu ne
vorbește și despre o situație favorabilă a PPI, care după cum am menționat a înregistrat valori
negative pentru ambii ani analizați.

Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională

Tabelul nr.4.2

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută RIF(+/-)


(lei) (lei) (+/-)

A 1 2 3

PB 92845 420763 +327918 +327918

AVAO - - - -

Cdis - - - -

Cadm 460611 682904 +222293 -222293

ACAO 1226 - -1226 +1226

RAO -368992 -262141 +106851 X

Concluzie: Conform datelor din tabel afirmăm că pentru precedent cât și pentru cel de gestiune
sau înregistrat valori discrete dar pozitive în dreptul profitului brut de 92845 lei și respectiv de
420763 lei pentru anul de gestiune, însă în cele din urmă RAO a înregistrat valori negative dat
fiind faptul că Cadm depășește cu mult PB-ul. Pe când o influență negativă substanțială asupra
valorii înregistrate pentru anul precedent în dreptul a RAO, a avuto ACAO cu suma de 1226 lei.
Și datele la acest tabel deasemenea sunt apreciate nagativ pentru fimră.
Date iniţiale pentru analiza profitului brut
Tabelul nr. 4.3

Indicatori Anul Anul curent (lei) Abaterea Ritmul


precedent recalculat efectiv absolută, +/- influenței
(lei) factoriale, +/-
A 1 2 3 4=3-1 5
1. VV 1246387 - 1677513 +431126 +431126
2. CV 1153542 - 1256750 +103208 -103208
3. PB 92845 - 420763 +327918 X
Concluzie: În baza datelor din tabel se poate afirma că pentru anul curent VV a înregistrat valori
mai mari față de anul precedent în sumă de 431126, deasemenea și influența acestui factor este
apreciat pozitiv în vederea constituirii PB. Iar în cazul CV chiar dacă s-a înregistrat deasemenea o
majorare pentru anul 2018 față de 2017 în sumă de 103208, acest factor se apreciază negativ din
motiv că determină micșorarea PB. Indiferent de majorarea a CV, totuși PB a înregistrat deasemenea
o creștere a valorii sale de la 92845 lei pentru anul precedent, la 420763 lei pentru anul curent, astfel
PB sa majorat cu 327918, datorită creșterii a VV ce depășește cu mult creșterea a CV.

Aprecierea în dinamică a mărimii și structurii profitului (pierderilor) din alte activități

Tabelul 4.4

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+/-)


Suma, Ponderea Suma, Ponderea Suma, Ponderea
lei , lei , lei ,
% % %
1.Rezultat din activitatea - - - - - -
financiară
2.Rezultat din operațiuni cu - - - - - -
active imobilizate și
excepționale
3.Total profit (pierdere) din - - - - - -
alte activități (1+2)
(Situația financiară al entității nu deține date cu privire la indicatorii enumerați mai sus.)

Analiza repartizării profitului până la impozitare

Tabelul nr. 4.5

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+/-)


Suma, Ponderea, Suma, Ponderea, Suma, Ponderea,
lei % lei % lei %
1. Profitul până la
impozitare inclusiv: -368992 X -262141 X +10685 X
1
1.1 Cheltuieli privind - - - - - -
impozitul pe venit
1.2 Profit net (pierdere (368992) 100 -262141 100 +10685 100
netă) 1
Concluzie: Din datele tabelului de mai sus se înțelege faptul că entitatea anual înregistrează pierderi
în urma desfățurării activității sale de antreprenor. Cu toate acestea pentru anul curent sa înregistrat
o diminuare a pierderii nete în valoare de 106851 lei, așa dar pentru anul 2017 PPI precum și
pierderea netă a constituit 368992 lei, iar pentru anul următor PPI/pierderea netă a fost de 262141
lei. Indiferent de valoarea abaterii înregistrate, firma încă nu înregistrează profit net, ci doar pierdere
netă.

Capitolul V: Diagnostica rentabilității întreprinderii


Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări

Tabelul nr. 5.1

Indicatori (lei) Anul Anul curent Abaterea


precedent absolută (+/-)
1. Venitul din vânzări 1246387 1677513 +431126
2. Profitul brut 92845 420763 +327918
3. Profitul din activitatea operațională (368992) (262141) +106851
4. Profitul până la impozitare (368992) (262141) +106851
5. Profitul net (368992) (262141) +106851
6. Rentabilitatea VV (%), calculată în baza:
6.1 Profit brut 7,44 25,08 17,64
6.2 Profit din activitatea operațională (29,6) (15,62) +13,98
6.3 Profit până la impozitare (29,6) (15,62) +13,98
6.4 Profit net (29,6) (15,62) +13,98
Concluzie: Conform formulei rentabilității și a rezultatelor obținute în tabelul de mai sus se poate
menționa că din cauza efectului negativ înregistrat în AP și AC pentru indicatorii 3, 4 și 5,
rentabilitatea VV a înregistrat deasemenea valori negative indiferent de efortul pozitiv al VV cu o
valoare de 1246387 pentru 2017 și 1677513 pentru 2018. Doar rentabilitatea VV calculat în baza
profitului brut, a înregistrat valori pozitive în valoare de 7,44 % pentru anul precedent și 25,08 %
pentru anul curent, iar această majorare enormă a Rent. VV în baza PB a fost determinată de
abaterea pozitivă înregistrată în AC față de AP a venitului din vânzări în valoare de 431126 lei.
Deasemenea o abatere pozitivă sa înregistrat și în dreptul celorlalți indicatori, ceea ce este apreciat
pozitiv pentru firmă, dar cu toate acestea rentabilitatea VV calculat în baza PdinAO, PPI și PN nu
satisfac nici pe aproape limita admisibilă a rentabilității care este de peste 10%. Ci doar
Rentabilitatea VV calculată în baza PB pentru anul 2018, poate fi apreciat pozitiv din motiv că
depășește cu puțin limita minimă admisibilă de 25%.
Aprecierea dinamicii rentabilității activelor

Tabelul 5.2

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea


absolută (+/-)
1 2 3 4=3-2
1. Profit/prierdere până la impozitare (lei) (368992) (262141) +106851
2. Valoarea activelor la începutul anului 211465 290872 +79407
(lei)
3. Valoare activelor la sfârșitul anului (lei) 290872 349780 +58908
4. Valoarea medie a activelor (lei) 251168,5 320326 +69157,5
((rd.2+rd.3)/2)
5. Rentabilitatea activelor (%) (146,91) (81,83) +65,08
(rd.1/rd.4*100)
Concluzie: Ca și în cazul rentabilității venitului din vânzări, rentabilitatea activelor la fel a
înregistrat valori negative, deasemenea acest rezultat negativ a fost determinat de pierderea până la
impozite în sumă de 368992 lei pentru anul 2017 și 262141 lei pentru anul 2018. Însă deasemenea
menționăm faptul că valoarea activelor a înregistrat o creștere esențială de la începutul anului 2017
care era de 211465 lei până la sfârșitul anului 2018 fiind în valoare de 349780, ceia ce se apreciază
pozitiv pentru entitate. Această abatere a valorii activelor de aproximativ 70000 lei, a determinat
creșterea de 65,08% a rentabilității activelor, creșterea fiind de la -146,91% pentru anul precedent, la
-81,83% pentru anul curent. Totuși rentabilitatea activelor este apreciată negativ pentru firmă,
deoarece are valori negative ce nu corespund limitei admisibile de cel puțin 10-15%.

Date inițiale pentru diagnosticarea activelor:

Tabelul nr. 5.3

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea


absolute (+/-)
1 2 3 4=3-2
1. PPI (lei) (368992) (262141) +106851
2. Valoarea medie a activelor (lei) 251168,5 320326 +69157,5
3. VV (lei) 1246387 1677513 +431126
4. Rentabilitatea VV (%) (29,6) (15,62) +13,98
5. Numărul de rotație ale activelor (ori) 4,96 5,23 +0,27
6. Rentabilitatea activelor (%) (146,91) (81,83) +65,08
((rd.1/rd.2)*100)
Concluzie: În baza datelor din tabel putem afirma că numărul de rotație a activelor se află într-o
creștere ușoară în valoare de de la 4,96 ori pentru anul precedent, la 5,23 ori pentru anul curent sau
cu 0,27 ori mai mult, ceia ce se apreciază pozitiv, deoarece după cum știm: cu cât numărul de
rotație a activelor este mai mare cu atât, de regulă crește și venitul din vânzări. Toate abaterele au
înregistrat date pozitive, ceia ce înseamnă că gestionarea activelor în anul curent sa desfășurat mai
productiv decât în anul precedent ceia ce deasemenea se apreciază pozitiv, pentru că acest lucru ne
vorbește de o abordare managerială corespunzătoare situației date.

Aprecierea dinamicii rentabilității capitalului propriu

Tabelul nr. 5.4

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea


absolută (+/-)
1 2 3 4=3-2
1. PPI (lei) (368992) (262141) +106851
2. Profit net (lei) (368992) (262141) +106851
3. Valoarea capitalului propriu la începutul (2863051) (3232043) -368992
anului (lei)
4. Valoarea capitalului propriu la sfârșitul (3232043) (3494184) -262141
anului (lei)
5. Valoarea medie a capitalului propriu (lei) (3047547) (3363113) -315566
((rd.3+rd.4)/2)
6. Rentabilitatea capitalului propriu, calculate 12,11 7,79 -4,32
în baza a PPI (%) (rd.1/rd5*100)
7. Rentabilitatea capitalului propriu, calculate 12,11 7,79 -4,32
în baza Profitului net (%) (rd.2/rd.5*100)
Concluzie: În conformitate cu rezultatele obținute putem menționa că rentabilitatea capitalului
propriu calculate atât în baza PPI, cât și în baza pierderii nete a înregistrat aceleași valori dat fiind
faptul că valoarea PPI este negativă astfel ea nu se modifică. Așa dar aceste valori sunt de 12,11%
pentru anul precedent și 7,79% pentru anul curent, această abatere negativă de 4,32 denotă faptul că
entitatea activează doar în baza datoriilor pe termen lung, pe când capitalul propriu se află într-o
scădere continuă de 368992 lei pentru anul precedent și 262141 pentru anul curent. Această scădere
de pe an pe an va duce ulterior la falimentarea entității. Datele din tabel ne vorbesc despre o situație
financiară dezastruoasă, ceia ce va avea cosecințe negative dacă nu se iau măsuri corespunzătoare.

Date inițiale pentru analiza factorilor rentabilității financiare

Tabelul nr. 5.5

Indicatori Semne Anul Anul curent Abaterea


convenționale precedent absolută (+/-)
1 2 3 4 5
1. Venitul din vânzări (lei) VV 1246387 1677513 431126
2. Profit până la impozitare (lei) PPI (368992) (262141) +106851
3. Profit net (lei) PN (368992) (262141) +106851
4. Valoarea medie a capitalului CP (3047547) (3363113) -315566
propriu (lei)
5. Valoarea medie a activelor (lei) A 251168,5 320326 +69157,5
6. Rata pârghiei financiare, coef. Pf (0,0824) (0,0952) -0,0128
(rd.5/rd4)
7. Rentabilitatea vânzărilor (%) Rv (29,6) (15,62) +13,98
(rd.2/rd.1*100)
8. Numărul de rotație a activelor Na 4,96 5,23 +0,27
totale, coef.(rd.1/rd.5)
9. Rata corelației dintre PPI (%) Rc 100 100 0
(rd.3/rd.2*100)
10. Rentabilitatea activelor (%) Ra (146,91) (81,83) +65,08
(rd.2/rd.5*100)
11. Rentabilitatea capitalului propriu: Rcp
11.1 Profit net (%) (rd.3/rd.4*100) 12,11 7,79 -4,32
11.2 PPI (%) (rd.2/rd.4*100) 12,11 7,79 -4,32

Calculul influenței factorilor la devierea nivelului rentabilității activelor

Tabelul nr. 5.6

Indicatori Anul Anul Abaterea Inclusiv din


precedent curent absolută modificarea
(+/-) ΔRv ΔNr.act

1. Rentabilitatea activelor (%) (146,91) (81,83) +65,08 4,2174 69,3408


2. Rentabilitatea VV (%) (29,6) (15,62) +13,98
3. Numărul de rotație ale activelor (ori) 4,96 5,23 +0,27
Concluzie: Concluzionăm că atât rentabilitatea activelor cât și cea a venitului din vânzări au
înregistrat abateri pozitive pentru anul curent față de anul precedent în valoare de 65,08% pentru
rentabilitatea activelor și respectiv 13,98% pentru cea a venitului din vânzări. Deasemenea și
numărul de rotație a activelor a crescut cu 0,27%, ceea ce se apreciază pozitiv. Nemijlocit observăm
și influența factorilor la modificările ce au avut loc și anume ΔRv a avut o influență de 4,2174 la
sută pe când ΔNr.act a adus o contribuție de 69,3408% la modificarea pozitivă a rentabilității.

Calculul influenței factorilor asupra rentabilității capitalului propriu folosind metoda


diferențelor absolute

Tabelul nr. 5.7

Denumirea factorilor Caluculul mărimii influenței Mărimea


factorilor influenței (%)
1. ΔRentabilitatea vânzărilor ΔRv*Na0*Pf0 -5,713
13,98*4,96*(0,0824)
2. ΔNumărul de rotație a activelor Rv1*ΔNa*Pf0 0,347
(15,62)*0,27*(0,0824)
3. ΔPârghia financiară Rv1*Na1*ΔPf 1,045
(15,62)*5,23*(0,0128)
TOTAL -4,321
Concluzie: În urma calculelor efectuate, menționăm că asupra scăderii valorii capitalului propriu a
influențat factorul ΔRv cu o mărime a influenței de -5,713%, pe când facotul ΔNa a avut o influență
pozitivă discrete în mărime de 0,347%, iar cu o mărime a influenței mai mare, față de cea
menționată precedent, a înregistrato factorul ΔPf în sumă de 1,045%. Condorm acestor date se
constatat că însumați factorii au adus o influență negativă asupra modificării capitalului propriu în
valoare de 4,321%, ceea ce se apreciază negativ.

Calculul influenței factorilor asupra rentabilității capitalului propriu folosind metoda


substituțiilor în lanț

Tabelul nr. 5.8

Nr. Nr. de Factorii corelați Rcp Calculul influenței Mărimea Denumirea


de substit. (%) factorilor (%) influenței factorului
calc. Ra (%) Pf. Coef. factorilor
(%)
1 0 (146,91) (0,0824) 12,1 - - -
2 1 (81,83) (0,0824) 6,74 6,74- 12,1 -5,36 ΔRa
3 2 (81,83) (0,0952) 7,79 7,79- 6,74 1,05 ΔPf
4 3 (81,83) (0,0952) 7,79 7,79- 7,79 0 ΔRc

BIF= 7,79-12,1= -4,31%

Concluzie: În conformitate cu datele obținute putem menționa că acupra rentabilității capitalului


propriu o influnță negative a fost determinată de ΔRa în mărime de -5,36%, pe când ΔPf a înregistrat
valori pozitive în dreptul mărimii influenței acestuia asupra rentabilității capitalului propriu, în
mărime de 1,05%. Iar factorul ΔRc nu a influențat nici într-un mod, mărimea influenței acestuia
fiind nulă. Rezultatele obținute denotă un aspect negativ asupra influenței rentabilității capitalului
propriu.

Analiza dinamicii rentabilității capitalului permanent

Tabelul nr. 5.9

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea absolută (+/-)


1 2 3 4
1. Profit net (lei) (368992) (262141) +106851
2. Valoarea capitalului 132899 128907 +3992
permanent la începutul
anului (lei)
3. Valoarea capitalului 128907 (2234) -131141
permanent la sfârșitul
anului (lei)
4. Valoarea medie a 130903 63336,5 -67566,5
capitalului permanent
(lei) ((rd.2+rd.3)/2)
5. Rentabilitatea (281,88) (413,88) -132
capitalului permanent
(%) (rd.1/rd.4*100)
Concluzie: În baza rezultatelor obținute putem afirma că rentabilitatea capitalului permanent se află
într-o creștere negative, rezultat condiționat totalmente de valoarea datoriilor pe termen lung și
valoarea negativă a capitalului propriu. Dacă la sfârșitul anului 2017 capitalul permanent valora
128907 lei, atunci la sfârșitul anului curent acesta valora -2234 lei, ceia ce denotă faptul că valoarea
capitalului propriu a crescut în raport cu valoarea datoriilor pe termen lung, deasemenea o abatere
pozitivă reflect și pierderea netă care s-a micșorat cu 106851 lei pentru anul curent față de anul
precedent. Valoarea, rentabilității capitalului permanent, obținută pentru cei 2 ani de activitate nu
satisfac limita admisibilă de cel puțin 20-25%. Astfel și abaterea negativă de 132% a rentabilității
pentru cei 2 ani analizați, ne vorbește despre o descreștere a rentabilității capitalului permanent, ce
deasemenea este apreciat negativ.

Date inițiale pentru analiza factorial a rentabilității capitalului permanent

Tabelul nr. 5.10

Indicatori Semne Anul Anul Abaterea


convenț. precedent curent absolută (+/-)
1 2 3 4 5
1. Profit până la impozitare (lei) PPI (368992) (262141) +106851
2. Profit net (lei) PN (368992) (262141) +106851
3. Valoarea medie a capitalului propriu CP (3047547) (3363113) -315566
(lei)
4. Valoarea medie a capitalului Cperm 126207 63336,5 -62870,5
permanent (lei)
5. Valoare medie a activelor A 251168,5 320326 +69157,5
6.Rentabilitatea activelor (%) Ra (146,91) (81,83) +65,08
(rd.1/rd.5*100)
7. Coraportul dintre valoarea activelor PF 1,99 5,05 3,06
și valoarea capitalului permanent, coef.
(rd.5/rd.4)
8. Rata corelației dintre profitul net și Rc 100 100 0
PPI (%) (rd.2/rd.1*100)
9. Rentabilitatea capitalului permanent Reperm (292,37) (413,88) -121,51
(rd.2/rd.4*100)
Concluzie: În baza datelor din tabel, afirmăm ca valoare medie a capitalul propriu a înregistrat o
micșorare de la 3047547 lei pentru anul precedent la 336313 lei pentru anul curent, cee ace
constituie o abatere de -315566 lei. Ulterior desigur că a scăzut și media capitalului permanent de la
126207 lei pentru 2017 la 63336,5 lei pentru 2018 cu 62870,5 lei. Iar coraportul dintre valoarea
medie a activelor și cea a capitalului permanent este de 1,99 pentru anul 2017 și 5,05 pentru anul
următor, înregistrânduse o creștere de 3,06. Datele rentabilității sunt apreciate negativ și ne vorbește
despre insolvabilitatea entității sau mai bine zis despre realizarea genului de activitate în baza
datoriilor pe termen lung și ne mai spune despre inexistența surselor de autofinanțare.

Caluculul influenței factorilor asupra rentabilității capitalului permanent prin metoda


substituțiilor în lanț

Tabelul nr. 5.11


Nr. Nr. Factorii corelați Rcperm Calculul influent. Mărimea Denum.
de de (%) Fact. (%) influenței Facto-
calc. subst Ra (%) Pf, coef. Rc, coef. fact. (%) rului
.
1 0 (146,91) 1,99 100 (29235) - - -
2 1 (81,83) 1,99 100 (16284) (16284)- (29235) 12951 Δ Ra
3 2 (81,83) 5,05 100 (41324) (41324)- (16284) -25040 Δ Pf
4 3 (81,83) 5,05 100 (41324) (41324)- (41324) 0 Δ Rc
BIF= -41324-(-29235)= -12089

Concluzie: În conformitate cu datele din tabel susținem că factorul ce a înregistrat o influență


negative asupra rentabilității capitalului permanent a avuto ΔPf, ce a înregistrat o influentă negative
în mărime de 25040%, această influență a factorului este apreciată negativ pentru entitate. O
influență pozitivă în mărime de 12951% a avuto factorul ΔRa, dar această influență nu a fost
suficientă pentru a combate influență celuilalt factor care-l depășește pe acesta cu 12089%. Pe când
factorul ΔRc nu a influențat în nici un fel asupra rentabilității capitalului permanent, înregistrând o
mărime a influenței egale cu 0.

Capitolul VI: Diagnosticarea rotației activelor în circuitul economic.


Aprecierea generală a ratelor de rotației a activelor totale

Tabelul nr. 6.1

Indicatori La începutul La sfârșitul Abaterea


perioadei perioadei absolută (+/-)
1 2 3 4
Valoarea medie a activelor totale 251168,5 320326 +69157,5
Venit din vânzări 1246387 1677513 431126
Numărul de rotație a activelor totale 4,96 5,23 0,27
Rata de înzestrare a VV cu active 0,2 0,19 (0,01)
Durata de rotație a activelor total 73 69,35 (3,65)

Analiza general a ratelor de rotație a părților componente ale activelor totale

Tabelul nr. 6.2

Indicatorii Anul precedent Anul current Abaterea


absolute (+/-)
1 2 3 4=3-2
VV 1246387 1677513 431126
MF 25840 18129,5 (7710,5)
AC 223552,5 300850,5 77298
Nr. rot. a MF 48,23 92,52 44,29
Nr. rot. a AC 5,57 5,57 0
Dur. de rot. a AC 65,46 65,5 0,04
Dur. de rot. a MF 7,56 3,94 -3,62

Analiza general a ratelor de rotație a părților componente ale activelor circulante

Tabelul nr. 6.3

Indicatorii Anul precedent Anul curent Abaterea


absolute (+/-)
1 2 3 4=3-2
Costul vânzărilor 1153542 1256750 103208
Stocuri 182278,5 221366,5 39088
Nr. de rot. a stocurilor 6,32 5,67 -0,65
Dur. de rot. a stocurilor 57,75 64,37 6,62

Capitolul VII: Analiza diagnostic a creanțelor și datoriilor curente


Evaloarea generală a dinamicii creanțelor

Tabelul nr. 7.1

Indicatorii Anul Anul curent Abaterea Ritmul


precedent absolute (+/-) creșterii (%)
Creanțe pe termen lung - - - -
Creanțe curente 76878 46556 -30322 60,55
Total creanțe 76878 46556 -30322 60,55
Venitul din vânzări 1246387 1677513 +431126 134,59

Analiza ponderii creanțelor în activele întreprinderii

Tabelul nr. 7.2

Indicatorii Anul Anul curent Abaterea Ritmul


precedent absolute (+/-) creșterii (%)
1. Creanțe curente (lei) 76878 46556 -30322 60,55
2. Total active (lei) 290872 349780 58908 120,25
3. Ponderea creanțelor în active (%) 26,43 13,31 -13,12 X
4. Active circulante (lei) 267326 334375 67049 125,08
5. Ponderea creanțelor în active 28,75 13,92 -14,83 X
circulante (%)
Aprecierea dinamicii structurii creanțelor pe elemente componente

Tabelul nr. 7.3

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+/-)


Suma Ponderea Suma Ponderea Suma Ponderea
Creanțe comerciale 71238 92,66 43867 94,22 -24371 1,56
Creanțe ale părților afiliate - - - - - -
Avansuri acordate curente 5640 7,44 2418 5,19 -3222 -2,25
Creanțe ale bugetului - - 271 0,58 - -
Creanțe ale personalului - - - - - -
Alte creanțe curente - - 190 0,41 - -
Total creanțe curente 76878 100 46556 100 -30322 X

Analiza evoluției rotației creanțelor

Tabelul nr. 7.4

Indicatori Anul Anul curent Abaterea


precedent absolută (+/-)
1. Valoarea medie a creanțelor curente 46423,5 61812 15388,5
2. VV 1246387 1677513 431126
3. Nr. de rotație a Cr (ori) (rd.2/rd.1) 26,84 27,13 0,29
4. Durata de rotație a Cr (zile) (rd.1/rd.2*365) 13,59 13,45 -0,14

Evaluarea generală a dinamicii datoriilor

Tabelul nr. 7.5

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea Ritmul creșterii


absolute (+/-) (%)
1. Datorii pe 3360950 3491950 131000 103,89
termen lung
2. Datorii curente 161965 352014 190049 217,33
3. Total datorii 3522915 3843964 321049 109,11
4. VV 1246387 1677513 431126 134,59

Analiza ponderii datoriilor curente în pasive

Tabelul nr. 7.6

Indicatori (lei) Anul precedent Anul current Abaterea Ritmul


absolute (+/-) creșterii (%)
1. Datorii pe termen lung 3360950 3491950 131000 103,89
2. Datorii curente 161965 352014 190049 217,33
3. Total datorii 3522915 3843964 321049 109,11
4. Total pasive 290872 349780 58908 120,25

5. Ponderea datoriilor curente în 55,68 100,63 44,95 180,72


total passive
6. Ponderea datoriilor curente în 4,81 10,08 5,27 209,56
sursele atrase

Aprecierea dinamicii datoriilor curente pe elementele componente

Tabelul nr. 7.7

Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+/-)


Suma Pond. Suma Pond. Suma Pond.
Credite bancare pe termen scurt - - - - - -
Împrumuturi pe termen scurt - - - - - -
Datorii comerciale 1048 0,64 3466 0,98 2418 0,34
Datorii față de părțile afiliate - - - - - -
Avansuri primate curente - - - - - -
Datorii față de personal - - - - - -
Datorii privind asigurările sociale și 7791 4,81 12448 3,53 4657 (1,28)
medicale
Datorii față de buget 5256 3,24 3561 1,01 (1695) (2,23)
Venituri anticipate curente - - - - - -
Datorii față de proprietary - - - - - -
Finan. și încasări cu destinație - - - - - -
special curente
Provizioane curente - - - - - -
Alte datorii curente 147870 91,29 332539 94,46 184669 3,17
Total datorii curente 161965 100 352014 100 190049 X

Analiza evoluției rotației datoriilor curente

Tabelul nr. 7.8

Indicatori Anul Anul curent Abaterea


precedent absolute (+/-)

1. Valoarea medie a datoriilor curente 120265,5 256989,5 136724


2. VV 1246387 1677513 431126
3. Numărul de rotație a datoriilor curente (ori) 10,36 6,52 (3,84)
4. Durata de rotație a datoriilor curente (zile) 35,21 55,91 20,7

Capitolul VIII: Analiza diagnostic al fondului de rulment net (FR net)


Calculul fondului de rulment net

Tabelul nr. 8.1

Indicatori Anul precedent Anul curent


1. Prima variantă de calcul
1.1 Active circulante 267326 334375
1.2 Datorii curente 161965 352014
1.3 Fondul de rulment net 105361 (17639)
2. A doua variant de calcul
2.1 Capital propriu -3232043 -3494184
2.2 Datorii pe termen lung 3360950 3491950
2.3 Capital permanent 128907 (2234)
2.4 Active imobilizate 23546 15405
2.5 Fondul de rulment net 105361 (17639)

Calculul influenței facorilor de gradul I asupra modificării fondurilor de rulment net

Tabelul nr. 8.2

Denumirea factorului Anul Anul Abaterea Influența


precedent current (+/-) factorului
Modificarea capitalului propriu (368992) (262141) 105851
Modificarea datoriilor pe termen lung 365000 131000 (234000)

Modificarea activelor imobilizate (8140) (8141) (1)


Fondul de rulment net 4148 (139282) (143430)

Date inițiale pentru calculul normativului fondului de rulment net

Tabelul nr. 8.3

Indicator 2017 2018


1. VV net- total 92845 420763
1.1 Inclusive cu plata amânată (în credit) - -
2. Costul vânzărilor 1153542 1256750
3. Suma totală a cheltuielilor operaționale 1615379 1939654
4. Soldul mediu al stocurilor 174526 221366,5
5. Soldul mediu al creanțelor curente 46423,5 61812
6. Soldul mediu al datoriilor curente 120265,5 256989,5
Concluzie:
Calculul normativului fondului de rulment în baza duratei ciclului financiar

Tabelul nr. 8.4

Indicatori 2017 Calculul 2018 Rezultatul


2018
1. Viteza de rotație a 55,22 221366,5/1256750*365 64,29
stocurilor
2. Viteza de rotație a 182,5 61812/420763*365 53,62
creanțelor curente
3. Viteza de rotație a 27,17 256989,5/1939654*365 48,35
datoriilor curente
4. Durata ciclului 210,55 64,29+53,62-48,35 69,56
financiar
5. Vânzări medii zilnice 3414,75 1677513/365 4595,92
6. Normativul fondului 718975,6 69,56*4595,92 319692,61
de rulment

Analiza respectării normativului fondului de rulment net

Tabelul nr. 8.5

Indicatori Anul precedent Anul curent


1. Suma efectivă a fondului de rulment net 105361 (17639)
2. Normativul fondului de rulment net 718975,6 319692,61
3. Excedentul fondului de rulment net - -
4. Deficitul fondului de rulment net 613614,5 337331,61
Concluzie:

Capitolul IX: Analiza lichidității


Analiza evoluției coeficientului de lichiditate

Tabelul nr. 9.1

Indicatori Anul Anul curent Abaterea Intervalul


precedent (+/-) optim
Lichiditatea curentă 1,65 0,95 -0,7 1-2,5
Lichiditatea intermediară 0,23 0,22 -0,01 0,7-0,8
Lichiditatea absolută 0,017 0,092 0,075 0,2-0,25
Concluzie: În baza rezultatelor obținute, menționăm că lichiditatea curentă a scăzut cu 0,7 în anul
curent față de anul precedent, astfel în anul 2017 aceasta era de 1,65, iar în următorul an a fost de
0,95, coeficientul din anul precedent se încadrează în intervalul optim recomandat, pe când
coeficientul din anul următor, cu puțin nu satisfice acest interval, care este de 1-2,5, astfel
confirmăm că valorile lichidității curente sunt apreciate pozitiv pentru entitate. Iar dacă e să
analizăm valorile obținute pentru celelalte 2 lichidități pentru anii 2017-2018, concluzionăm că
aceștia nici pe aproape nu se încadrează în intervalul optim recomandat, astfel avem: pentru anul
2017, lichiditatea intermediară era de 0,23, iar pentru anul 2018 de 0,22, înregistrânduse o abatere
nesemnificativă de -0,01, așa dar aceste valori nu se încadrează în intervalul oprim de (0,7-0,8); iar
în cazul lichidității absolute, aici sau înregistrat valori de 0,017 pentru anul precedent și 0,092 pentru
anul următor, deasemenea înregistrânduse o abatere pozitivă și nesemnificativă de 0,075, iar după
cum am menționat mai sus nici valorile lichidității absolute nu se încadrează în intervalul optim care
este de 0,2-0,25. Așa dar, lichiditatea intermediară și cea absolută sunt apreciate negativ pentru
entitate, valorile acestora ne vorbesc despre insolvabilitatea entității.

Calculul influenței factorilor de gradul I asupra modificării lichidității curente

Tabelul nr. 9.2

Nr. de Factorii corelați Lichiditatea curentă Influența


subst. AC DC factorului, coef.
0 267326 161965 1,65 -
1 334375 161965 2,06 0.41
2 334375 352014 0,95 -1,11
BIF= 0,95-1,65= -0,7

Concluzie: Conform datelor din tabel concluzionăm că odată cu creșterea datoriilor curentente

Analiza evoluției coeficienților de lichiditate în baza normativelor de reducere

Tabelul nr. 9.3

Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+/-) Intervalul


precedent optim
Lichiditatea curentă 1,27 0,76 -0,51 ≥2
Lichiditatea intermediară 1,085 0,5 -0,585 ≥1,3
Lichiditatea absolute 0,017 0,092 0,075 >0,2
Concluzie: Conform rezultatelor obținute afirmăm că evoluția coeficientului de lichiditate curentă,
intermediară și absolute, în baza normativului de reducere se poate aprecia negativ din motiv că nici
una din valorile înregistrate în dreptul acestora, pentru anii 2017-2018, nu satisfac intervalul optim
recomandat. Astfel avem o valoare a lichidității curente de 0,76 pentru anul 2018 și de 1,27 pentru
2017, valor ice nu se încadrează în intervalul oprim de peste 2, iar abaterea aceste lichidități este de
-0,51, ceia ce deasemenea se apreciază negativ. În cazul lichidității intermediare avem valori de
1,085 pentru anul 2017 și 0,5 pentru anul 2018, valori ce nu se încadrează în intervalul recomandat
de peste 1,3, iar abaterea acestei lichidități este de -0,585, ceia ce la fel se apreciază negativ. Până și
în cazul lichidității absolute situația nu se modifică, astfel avem velori de 0,017 pentru anul
precedent și 0,092 pentru anul curent și nici aceste nu satisfac intervalul optim de peste 0,2, dar
îmbucurător este faptul că la această lichiditate sa observant o creștere enormă de 0,075.
Analiza SWOT

Obiecții și recomandări