Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

CURRICULUM
la disciplina

„Digital Social Media Marketing”


ciclul II - Master
Program de master: „Studii în marketing”

AUTOR:
Boris COREȚCHI
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice

CHIȘINĂU 2020
PRELIMINARII

Actualmente, promovarea afacerii online și conectarea cu publicul potrivit stă la baza a ceea ce
numim marketing digital. Folosindu-ne de toate avantajele internetului, prin diferite activități
promoționale, acest curs are tendința de atrage atenția utilizatorilor. Acest tip de marketing s-a
dezvoltat în paralel cu tehnologia și internetul. Și dacă înainte puteam naviga doar de pe calculatorul
de acasă, acum, grație dispozitivelor inteligente, putem intra online de oriunde. Marketingul digital
reprezintă promovarea și vânzarea de produse și servicii folosind strategii online. Această activitate se
dezvoltă constant în funcție de obiceiurile utilizatorilor de internet. Prin urmare, trebuie să cunoaștem
bine utilizatorii online. Tocmai acesta este unul dintre principalele avantaje ale marketingului digital în
comparație cu activitățile promoționale clasice. Imaginați-vă că reclamele TV s-ar putea concentra
doar pe publicul interesat de o anumită reclamă. Exact asta este posibil pe internet, iar cea mai
importantă regulă de marketing spune că trebuie să vă prezentați oferta la momentul şi locul potrivit.
Studiul unității de curs „Digital Social Media Marketing” are ca scop să contribuie la formarea
și dezvoltarea capacității masteranzilor de a dezvolta competențele profesionale ale specialistului în
domeniul marketingului digital prin cunoașterea și comprehensiunea dimensiunilor de Digital Social
Media Marketing prin gestiunea corectă resurselor electronice etc. Prezenta propunere a
curriculumului este în acord cu noua opțiune didactică ce derivă din idealul educațional conținut în
codul educațional, din schimbările de tip economic și social care afectează inclusiv învățământul
superior, precum și din necesitatea de a echilibra aceste schimbări prin acțiuni coerente care să nu
perturbe sistemul, ci să-l dirijeze pe o linie ascendentă. Învățământul economic universitar urmărește
dezvoltarea competențelor necesare pentru pregătirea personalității pentru viață și activitate
independentă.
Prezentul curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al
predării disciplinei „Digital Social Media Marketing” și evaluării cunoștințelor masteranzilor. El
include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și
integrare. De asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor trasate,
toate acestea fiind un ghidaj în activitatea de predare a profesorilor și de studiere a masteranzilor în
procesul de formare a specialiștilor în domeniu, ce nu poate fi conceput fără studierea Digital Social
Media Marketing, ca disciplina fundamentală. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului
conceptual, obiectivelor generale și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului
cursului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea
activității individuale a masteranzilor. Pentru o însușire mai profundă a disciplinei se recomandă
pentru studiere lista literaturii de specialitate.
Beneficiarii unității de curs sunt masteranzilor la programul de master: „Studii în
marketing”
Limba de predare: română, rusă.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Total ore
Evaluarea
Semestrul

Codul
credite

inclusiv
Nr. de

disciplinei Responsabil
Total

Denumirea disciplinei
din planul de disciplină
C S L LI
de studii

Digital Social Media Corețchi


S.02.O.09 II 210 30 - 30 150 ex 7
Marketing Boris

2
II. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Ore
Nr.
Unități de conținut Lucrul
d/o Curs Seminar
individual
1. Introducere în disciplina Digital Social Media Marketing 2 2 14
2. Evoluția și strategiile Digital Social Media Marketing 4 4 16
3. Canalele de marketing digital Social 4 4 16
4. Instrumente WEB de marketing digital Social 4 4 16
5. Recomandări internaționale privind utilizarea ICC Code 2 2 14
6. Analiza comportamentului utilizatorilor de internet 4 4 16
7. Online Behavioral Advertising (OBA) 2 2 14
8. Digital Social marketing vs internet marketing 2 2 14
9. Marketingul Offline 2 2 14
10. Social media marketing 4 4 16
Total 30 30 150

III. COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU


Prin studierea disciplinei Digital Social Media Marketing masteranzii vor forma și dezvolta
următoarele competențe:
C3. Evaluarea tehnicilor de comunicare integrată de marketing cu publicul și piața țintă în
contextul creșterii imaginii pe piața națională și internațională;
C6. Elaborarea strategiilor de marketing digital în contextul menținerii relațiilor cu publicul,
aplicând instrumente web.

Finalități de învățare:
C3.3. A utiliza tehnicile de comunicare eficiente cu publicul și piața țintă, aplicând instrumente web;
C3.5. A proiecta strategii de comunicare și branding la nivel național și internațional;
C6.3. A elabora proiecte specifice de aplicare a instrumentelor web într-un mod inovativ;
C6.6. A integra principiile și metodele de marketing digital din cadrul entităților economice pentru
creșterea gradului de competitivitate a entității.

3
IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Obiective de referință Unități de conținut
Subiectul 1. Introducere în disciplina Digital Social Media Marketing
- să relateze aspectele concepției sistemice în • Conținutul și importanța Digital Social Media
industria turistică; Marketing.
- să cunoască conținutul și importanța Digital • Argumentarea utilizării Digital Social Media
Social Media Marketing; Marketing ca ramură distinctă de activitate.
- să argumenteze utilizarea Digital Social Media Termeni cheie: concepție DDM; sisteme
Marketing ca ramură distinctă de activitate. informaționale, programe specializate.
Subiectul 2. Evoluția și strategiile Digital Social Media Marketing
- să identifice platformele Web 1.0, începutul erei
• Platformele Web 1.0, începutul erei digitale.
digitale;
• Revoluția Google și motoarele de căutare.
- să aprecieze aspectele revoluționare Google și
motoarele de căutare; • Platformele Web 2.0 și rețelele sociale.
- să utilizeze platformele Web 2.0 și rețelele Termeni cheie: platforme WEB, motoare de căutare,
sociale. rețele sociale; instrumente WEB.
Subiectul 3. Canalele de marketing digital Social
- să cunoască specificul conținutului 7P al • Analiza 7P al marketingului digital: produs;
promovare; preț, plasarea; proba; procesul;
marketingului digital: produs; promovare; preț,
personalul.
plasarea; proba; procesul; personalul; • Caracteristici ale marketingului digital online și
- să distingă caracteristicele marketingului digital offline.
Termeni cheie: Produs; promovare; preț, plasarea;
online și offline. proba; procesul; personalul, marketingul digital
online; marketingul digital offline.
Subiectul 4. Instrumente WEB de marketing digital Social
- să determine scopul și obiectivele privind • Scopul și obiectivele privind utilizarea
utilizarea instrumentelor de marketing pe instrumentelor de marketing pe internet
internet; • Instrumente de marketing pe Internet: site web;
- să utilizeze instrumentele de marketing pe Marketing de conținut; Marketingul motorului de
Internet: site web; Marketing de conținut; căutare (SEO) / Search marketing; Relații publice;
Marketingul motorului de căutare (SEO) / Search Parteneriate; Publicitate online; Marketing prin
marketing; Relații publice; Parteneriate; email; Marketing pe social media; Marketing viral.
Publicitate online; Marketing prin email; • Feedback-ul. Formarea de opiniilor publice (lucrul
Marketing pe social media; Marketing viral; cu reputația în rețea): jocuri online; Marketing
- să argumenteze Feedback-ul și impactul formării video; Marketing Partizan (Guerrilla Marketing);
opiniilor publice (lucrul cu reputația în rețea): Marketing afiliat.
jocuri online; Marketing video; Marketing Termeni cheie: planificare, realitate virtuală, email,
Partizan (Guerrilla Marketing); Marketing afiliat. jocuri online, publicitate, sisteme inteligente.
Subiectul 5. Recomandări internaționale privind utilizarea ICC Code
- să cunoască codul de marketing ICC; • Codul de marketing ICC: principii cheie.
- să identifice elementele componente ale codului • Aspectele codului internațional ICC/ESOMAR
internațional ICC/ESOMAR pentru practica de pentru practica de marketing și de cercetare
marketing și de cercetare socială; socială.
- să argumenteze impactul să identifice elementele Termeni cheie: regulament, chestionare, rețele,
componente. public, performanță economică.

4
Subiectul 6. Analiza comportamentului utilizatorilor de internet
- să definească abordările conceptuale ale
• Abordări conceptuale ale comportamentului
comportamentului utilizatorilor de internet; utilizatorilor de internet ;
• Factorii de influență al comportamentului
- să determine factorii de influență al
utilizatorilor de internet;
comportamentului utilizatorilor de internet; • Procesul decizional de cumpărare a serviciilor
- să argumenteze procesul de decizie în cumpărarea prestate.
Termeni cheie: comportament, utilizator, internet,
serviciilor prestate. decizie, servicii, clienți.
Subiectul 7. Online Behavioral Advertising (OBA)/Publicitatea online comportamentală
• Aspecte conceptuale ale publicității online
- să relateze aspectele conceptuale ale publicității comportamentale;
online comportamentale; • Confidențialitatea și tehnologii de urmărire
- să argumenteze necesitatea confidențialității și a online;
tehnologiilor de urmărire online; • Tehnologiile DO NOT TRACK (fără
- să gestioneze corect tehnologiile DO NOT monitorizare);
TRACK (fără monitorizare). Termeni cheie: publicitate online, confidențialitate,
tehnologi online, tehnologi do not track.
Subiectul 8. Digital Social Marketing vs internet marketing
- să identifice caracteristicile Digital marketing; • Caracteristicile ale Digital marketing;
- să argumenteze importanța și particularitățile • Caracteristicile ale Internet marketing
• Search Engine Optimization (SEO) VS Search
Internet marketing; Engine Marketing (SEM).
- să detrmine rolul Search Engine Optimization Termeni cheie: Digital marketing; Internet
marketing; motor de căutare, Engine Marketing,
(SEO) VS Search Engine Marketing (SEM). Engine Optimization.
Subiectul 9. Marketingul Offline vs Online
- să cunoască aspectele generale ale marketingului • Aspecte generale ale marketingului Offline;
Offline; • Marketingul Online: avantaje și dezavantaje;
• Avantaje ale marketingului Offline.
- să determine avantajele și dezavantajele • Termeni cheie: marketing online, marketing
marketingului Online și ale marketingului Offline. offline, proces de organizare, fișiere, baze de
date, protecție datelor.
Subiectul 10. Social media marketing
- să cunoască platformele Social media marketing; • Platforme ale Social media marketing;
- să determine indicatorii de bază de analiză a • Indicatorii de bază de analiză a eficienței Social
media marketing;
eficienței Social media marketing; • Strategii de atragere a rețelelor sociale ca
- să elaboreze strategii de atragere a rețelelor sociale instrumente de marketing
Termeni cheie: platforme WEB, rețele internet,
ca instrumente de marketing. decizie, rezultate informaționale, evaluare.

5
V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Spre sfârșitul cursului Digital Social Media Marketing, masterandul va fi capabil să


îndeplinească lucrul individual sub forma de Produs electronic utilizând platforme electronice WEB
sau programe specializate în elaborarea produsului final.
Susținerea Produs electronic va avea loc oral, ca formă de evaluare a lucrului individual și ca
forma de examen.

Produsul preconizat: Produs electronic


Termen de
Structura Produsului Strategii de realizare
prezentare
1. Accesul la platforme
2. Descrierea produsului și sarcinile 1. Documentarea cu platforme;
formulate; 2. Analiza și procesarea
3. Metodologia aplicată, care cuprinde: informațiilor
a. baza informațională (cadrul legislativ 3. Găsirea soluțiilor;
și normativ, surse metodologice, 4. Analiza și compararea
La data
monografice, lucrări științifice, baze de soluțiilor (variantelor);
examenului
date statistice, etc.) 5. Elaborarea soluțiilor și/sau
b. metodele de cercetare utilizate deciziilor optime;
(cantitative și calitative); 6. Perfectarea produsului
4. Soluționarea rezultatului produsului ; conform cerințelor tehnice
5. Concluziile privind utilizarea înaintate.
platformelor WEB.

Evaluare Produs electronic la computer


Punctaj
Criterii de evaluare Punctaj acordat Nota acordată
acumulat
Accesul platformei 0,5 15 10
Descrierea teoretico-practică a produsului 3
13-14 9
Metodologia aplicată
-baza informațională 2 11-12 8
-metode de cercetare aplicate 1
9-10 7
Soluționarea problemei/produsului 2
Concluzii 3 7-8 6
Accesuri WEB 3 5-6 5
Redactare tehnică impecabilă 0,5
TOTAL 15 puncte

6
Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
Respectă toate părțile
Respectă părțile componente, dar una
Una din părțile
1. Structura produsului componente ale din ele nu este
componente lipsește
cazului realizată conform
strategiilor
este adecvată scopului,
dar nu a condus la
2. Relevanța metodologiei
Este relevantă analize cantitative și Fără aspecte concrete
utilizate
calitative aprofundate
ale obiectului studiat
Foarte bine Bine Parțial
Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
3. Gradul de realizare a integrală a algoritmului de circa 50% din sarcinile
produsului algoritmului de soluționare a cazului, formulate pentru
soluționare a dar conține unele soluționarea
produsului devieri neesențiale produsului
Parțială
Foarte bună Bună
Soluții parțial
4.Gradul de argumentare Soluții argumentate Soluții concrete, dar
argumentate, unele
a soluțiilor bazate pe un studiu care necesită mici
generale fără
profund a produsului concretizări
argumentări.
Nu a reușit să
Demonstrează
Conține erori formuleze soluții clare
5. Evaluarea modului de cunoașterea
conceptuale în și coerente privind
rezolvare a produsului profundă a
rezolvarea produsului modul de soluționare a
produsului.
produsului.
Cu abateri
Cu abateri substanțiale
Conform cerințelor nesubstanțiale de la
6. Perfectarea produsului de la cerințele
formulate cerințele
regulamentare
regulamentare

7
Date complementare privind studiul unității de curs
Activități În cadrul unității de curs se va studia:
Softuri utilizate:
Microsoft Office: Power Point, Excel, Word etc.
Photoshop
CorelDRAW Graphics Suite 2020
Paint.NET
Programe /Softurile studiate Vectr
Gravit designer
Inkscape
Paint.net
GIMP
Krita
Platforme educaționale:
www.moodle.usm
https://create.kahoot.it/
https://www.proprofs.com
https://screencast-o-matic.com/
Platforme utilizate în procesul de studiu
https://learningapps.org/
http://www.kizoa.com/
https://www.canva.com/
https://crello.com
etc.
Forma produsului individual Produs electronic la computer
Forma de examinare Oral sau scris (în format electronic)

8
VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Pentru studiile la Ciclul II – Master s-a ales o direcţie importantă de modernizare a strategiilor
didactice utilizând diferite metode de predare, cum ar fi:
Metoda activ-participativă – abordarea situaţiilor de problematizare în care masteranzii sunt
plasați în diverse posture pentru a identifica ipostazele de obiect al formării şi transformării în subiecţi
activi, coparticipanţi la propria lor formare din domeniul activităților de marketing.
Formele de organizare a instruirii la disciplina este compus din prelegeri, seminare, ghidarea
activității individuale, activității extracuriculare de observare a sectorului terțiar. În cadrul prelegerilor
sunt predate conceptele de bază a temelor disciplinei, pentru o cooperare mai bună între profesor
titular-profesor asistent-student cursul este plasat pe platforma moodle pe platformă este plasat
curriculumul la disciplină, conținutul PPT și PDF a fiecărei teme etc. Scopul seminarelor este
examinarea conceptelor celor mai complicate, rezolvarea și discutarea studiilor de caz, simularea
activităților de proiectare a procesului de deservire. În cadrul seminarului se efectuează controlul
asupra nivelului de însușire de către studenți a materialului studiat.
Lucrul individual presupune pregătirea la seminarele în conformitate cu obiectivele stabilite în
curricula, studierea surselor bibliografice ce se referă la temele respective, executarea proiectelor de
cercetare sau studiilor de caz.
În caz de necesitate studentul are posibilitate de a obține o consultație personală a profesorului.
Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinei se realizează:
1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor,
consultațiilor. De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările semestriale
obligatorii, care se desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Atestările
sunt petrecute on-line pe platforma moodle, unde deja este creată banca de întrebări. Ponderea
evaluării curente constituie 60 % din nota finală.
2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituțional,
alcătuit din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere,
aplicate, integrare). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la
disciplină.
3. Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor de consultație a
profesorului, dar sunt încărcate de către studenți pe platforma moodle, unde este grila de evaluare
și fiecare își primește nota pe mesaj e-mail după ce a fost evaluat de către profesor.
4. Evaluarea orală:
La prezentarea orală vor participa toți coechipierii (doar un student – în cazul când a ales să
realizeze lucrul individual de unul singur).
Evaluarea prezentării orale se efectuiază prin întrebări-răspunsuri referitoare la sarcinile de lucru
realizate în echipă/individual utilizând tehnica conversației de verificare.

b) Cerințele minimale pentru promovare


✓ maxim 10 ore absentate (6 ore curs și 4 ore seminar)
✓ obținerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială);
✓ obținerea notei minime de promovare la examenul de curs;
✓ elaborarea produselor lucrului individual;

Lucrul individual și evaluarea masterandului va fi apreciat în baza unui „PRODUS


ELECTRONIC” la computer, ales din lista temelor prezentate în acest curriculum sau propus de către
student la solicitarea acestuia.

9
VII. TEME PENTRU „PRODUS ELECTRONIC”

1. Elaborarea unui produs electronic: Promovarea unei entități economice utilizând platforme WEB.
2. Elaborarea unui produs electronic: Promovarea unei Instituții publice utilizând platforme WEB.
3. Elaborarea unui produs electronic: Promovarea unei instituții de învățământ utilizând platforme
WEB.
4. Studiu de caz privind utilizarea și organizarea datelor în memoria externă.
5. Sisteme informaționale privind utilizarea Internetului.
6. Comportamentul consumatorului utilizatorilor de internet.
7. Reflecții ale codului internațional ICC/ESOMAR pentru practica de marketing și de cercetare
socială.
8. Aplicație practică a marketingului online: avantaje și dezavantaje.

10
VIII. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Obligatorie:
1. HANSON A. Ward, KALYANAM Kirthi, Internet Marketing & e-Commerce, Thomson
SouthWest, SUA, 2007.
2. KOMANDO, K. Cyber Buck$ - Making Money Online, IDG Books Worldwide, Foster City,
CA, 2000.
3. KOTLER, Ph., KELLER, K. L. Marketing Management, ediția a 16-a, PH, 2016.
4. PAPUC M., Gestiunea forțelor de vânzare, Editura Universitară, București, 2010
5. PERCY Larry, Strategic Integrated Marketing Communications, Butterworth-Heinemann,
Burlington, SUA, 2008

Suplimentară:
1. CISMARU, L. Securitatea și mixul de marketing specific destinației turistice. Brașov:
Universitatea Transilvania, 2009. 200 p.
2. IMBRIALE, R. Motivational Marketing: How to Effectively Motivate Your Prospects to Buy
Now, Buy More, and Tell Their Friends Too!, AMSTA, 2008.
3. MILITARU, C., DRĂGUȚ, B., ZANFIR, A. Management prin calitate, București:
Universitară, 2014.
4. MUNTEANU, C. (coord.), MAXIM, E. SASU, C. Marketing: principii, practici, orizonturi.
Iași: Sedcom Libris, 2011. 280 p.
5. PURCĂREA, Th. Distribuţie şi merchandising, Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti,
2007
6. PURCĂREA, Th., RAŢIU, M. P. Comportamentul consumatorului, o abordare de marketing,
Bucureşti: Editura Universitară „Carol Davila”, 2007
7. RISTEA, A.L. (coord.), IOAN-FRANC, V. STEGĂROIU, I., TĂNĂSESCU, D. Marketing:
crestomație de termene și concepte. București: Expert, 2004. 262 p.
8. SUSANU, I.O. Marketing în turism și servicii. Galați: Editura Fundației Universitare „Dunărea
de Jos”, 2004. 202 p.

Link-uri utile:
1. https://creadiv.ro/public/photos/upload/pages/0/245/image/creadiv-ghid-marketing-online.pdf
2. http://www.liciniu.ro/ecs/comert/pdf/
3. https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ro//ads/pdfs/small_business_onli
ne_marketing_guide.pdf
4. http://www.marketingfocus.ro/features-3/marketing-focus-carti-de-marketing
5. Screencast-o-matic: https://screencast-o-matic.com/
6. LearningApps: https://learningapps.org/
7. Kizoa: http://www.kizoa.com/
8. Google Sites: https://sites.google.com/
9. Piktochart: https://create.piktochart.com
10. Glogster: https://edu.glogster.com/glog/
11. Crello: https://crello.com

11
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

Subiectele pentru Test 1 la disciplina


„Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Subiectul 1. Introducere în disciplina Digital Social Media Marketing


1. Conținutul și importanța Digital Social Media Marketing.
2. Argumentarea utilizării Digital Social Media Marketing ca ramură distinctă de activitate.

Subiectul 2. Evoluția și strategiile Digital Social Media Marketing


1. Platformele Web 1.0, începutul erei digitale.
2. Revoluția Google și motoarele de căutare.
3. Platformele Web 2.0 și rețelele sociale.

Subiectul 3. Canalele de marketing digital Social


1. Analiza 7P al marketingului digital: Produs; promovare; preț, plasarea; proba; procesul;
personalul.
2. Caracteristici ale marketingului digital online și offline.

Subiectul 4. Instrumente WEB de marketing digital Social


1. Scopul și obiectivele privind utilizarea instrumentelor de marketing pe internet
2. Instrumente de marketing pe Internet: site web; Marketing de conținut; Marketingul motorului
de căutare (SEO) / Search marketing; Relații publice; Parteneriate; Publicitate online;
Marketing prin email; Marketing pe social media; Marketing viral.
3. Feedback-ul. Formarea de opiniilor publice (lucrul cu reputația în rețea): jocuri online;
Marketing video; Marketing Partizan (Guerrilla Marketing); Marketing afiliat.

Subiectul 5. Recomandări internaționale privind utilizarea ICC Code


1. Codul de marketing ICC: Principii cheie.
2. Aspectele codului internațional ICC/ESOMAR pentru practica de marketing și de cercetare
socială.

Responsabil de curs
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice Coreţchi Boris

12
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

Subiectele pentru Test 2 la disciplina


„Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Subiectul 1. Analiza comportamentului utilizatorilor de internet


1. Abordări conceptuale ale comportamentului utilizatorilor de internet ;
2. Factorii de influență al comportamentului utilizatorilor de internet;
3. Procesul decizional de cumpărare a serviciilor prestate.

Subiectul 2. Online Behavioral Advertising (OBA)/Publicitatea online comportamentală


1. Aspecte conceptuale ale publicității online comportamentale;
2. Confidențialitatea și tehnologii de urmărire online;
3. Tehnologiile DO NOT TRACK (fără monitorizare);

Subiectul 3. Digital Social marketing vs internet marketing


1. Caracteristicile ale Digital marketing;
2. Caracteristicile ale Internet marketing
3. Search Engine Optimization (SEO) VS Search Engine Marketing (SEM).

Subiectul 4. Marketingul Offline vs Online


1. Aspecte generale ale marketingului Offline;
2. Marketingul online: avantaje și dezavantaje;
3. Avantaje ale marketingului offline.

Subiectul 5. Social media marketing


1. Platforme ale Social media marketing;
2. Indicatorii de bază de analiză a eficienței Social media marketing;
3. Strategii de atragere a rețelelor sociale ca instrumente de marketing

Responsabil de curs
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice Coreţchi Boris

13
FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

Subiectele pentru examen la disciplina


„Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Subiectul 1. Introducere în disciplina Digital Social Media Marketing


1. Conținutul și importanța Digital Social Media Marketing.
2. Argumentarea utilizării Digital Social Media Marketing ca ramură distinctă de activitate.

Subiectul 2. Evoluția și strategiile Digital Social Media Marketing


1. Platformele Web 1.0, începutul erei digitale.
2. Revoluția Google și motoarele de căutare.
3. Platformele Web 2.0 și rețelele sociale.

Subiectul 3. Canalele de marketing digital Social


1. Analiza 7P al marketingului digital: Produs; promovare; preț, plasarea; proba; procesul;
personalul.
2. Caracteristici ale marketingului digital online și offline.

Subiectul 4. Instrumente WEB de marketing digital Social


1. Scopul și obiectivele privind utilizarea instrumentelor de marketing pe internet
2. Instrumente de marketing pe Internet: site web; Marketing de conținut; Marketingul motorului
de căutare (SEO) / Search marketing; Relații publice; Parteneriate; Publicitate online;
Marketing prin email; Marketing pe social media; Marketing viral.
3. Feedback-ul. Formarea de opiniilor publice (lucrul cu reputația în rețea): jocuri online;
Marketing video; Marketing Partizan (Guerrilla Marketing); Marketing afiliat.

Subiectul 5. Recomandări internaționale privind utilizarea ICC Code


1. Codul de marketing ICC: Principii cheie.
2. Aspectele codului internațional ICC/ESOMAR pentru practica de marketing și de cercetare
socială.

Subiectul 6. Analiza comportamentului utilizatorilor de internet


1. Abordări conceptuale ale comportamentului utilizatorilor de internet ;
2. Factorii de influență al comportamentului utilizatorilor de internet;
3. Procesul decizional de cumpărare a serviciilor prestate.

Subiectul 7. Online Behavioral Advertising (OBA)/Publicitatea online comportamentală


1. Aspecte conceptuale ale publicității online comportamentale;
2. Confidențialitatea și tehnologii de urmărire online;
3. Tehnologiile DO NOT TRACK (fără monitorizare);

Subiectul 8. Digital Social marketing vs internet marketing


1. Caracteristicile ale Digital marketing;
2. Caracteristicile ale Internet marketing
3. Search Engine Optimization (SEO) VS Search Engine Marketing (SEM).
14
Subiectul 9. Marketingul Offline vs Online
1. Aspecte generale ale marketingului Offline;
2. Marketingul online: avantaje și dezavantaje;
3. Avantaje ale marketingului offline.

Subiectul 10. Social media marketing


1. Platforme ale Social media marketing;
2. Indicatorii de bază de analiză a eficienței Social media marketing;
3. Strategii de atragere a rețelelor sociale ca instrumente de marketing

Responsabil de curs
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice Coreţchi Boris

15
Model Test 1
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Științe Economice
Departamentul Economie, Marketing și Turism

Test 1
la disciplina „Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Cunoaștere - 5 puncte (reproductive)


Descrieți conținutul și importanța Digital Social Media Marketing.

Aplicare - 10 puncte (productive)


Determinați mecanismul 7P al marketingului digital: Produs; promovare; preț, plasarea; proba;
procesul; personalul.

Integrare - 15 puncte (creative)


Argumentați modalitatea de funcționare a sistemelor de feedback-ul și formarea de opiniilor publice
(lucrul cu reputația în rețea): jocuri online; Marketing video; Marketing Partizan (Guerrilla
Marketing); Marketing afiliat.

Barem de notare
Puncte 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-17 18-23 24-28 29-30
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Examinator
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice Coreţchi Boris

Model Test 2
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Științe Economice
Departamentul Economie, Marketing și Turism

Test 2
la disciplina „Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Cunoaștere - 5 puncte (reproductive)


Relatați abordările conceptuale ale comportamentului utilizatorilor de internet.

Aplicare - 10 puncte (productive)


Determinați avantaje și dezavantaje marketingului online.

Integrare - 15 puncte (creative)


Argumentați impactul strategiilor de atragere a rețelelor sociale ca instrumente de marketing.

Barem de notare
Puncte 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-17 18-23 24-28 29-30
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Examinator
Conferențiar universitar,
doctor în științe economice Coreţchi Boris
16
Model Test pentru examen

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

APROB: Șef departament___________________________


Hămuraru M., conf. univ. dr.

Test pentru examen la disciplina


„Digital Social Media Marketing”
Program de master: „Studii în marketing”

Varianta 1

Subiectul 2. Evoluția și strategiile Digital Social Media Marketing

1.1. Cunoaștere - 3 puncte (reproductive)


Descrieți sistemul de platforme Web 1.0.

1.2. Aplicare - 5 puncte (productive)


Identificați impactul revoluționar Google și a motoarelor de căutare în Digital Social Media
Marketing.

1.3. Integrare - 7 puncte (creative)


Argumentați necesitatea utilizării platformelor Web 2.0 și a rețelele sociale în în Digital
Social Media Marketing..

Subiectul 9. Marketingul Offline vs Online

2.1. Cunoaștere - 3 puncte (reproductive)


Relatați aspectele generale ale marketingului Offline.

2.2. Aplicare - 5 puncte (productive)


Determinați avantajele și dezavantajele marketingului online

2.3. Integrare - 7 puncte (creative)


Stabiliți avantajele marketingului offline și rolul acestuia în Digital Social Media Marketing.

Barem de notare
Puncte 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-17 18-23 24-28 29-30
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprobat la ședința Departamentului Economie, Marketing și Turism din 21.11.2020,


proces verbal nr. 04/20-21

Examinator - Corețchi Boris, conferențiar universitar, doctor în științe economice

17
Fişa de înregistrare a perfecţionărilor disciplinei
Aplicaţii în
conţinutul
Cerinţele clienţilor prelegerilor/
Apariţia
(în baza chestionarelor, seminarelor prin Asigurarea
noutăţilor
parteneriatelor, etc) introducerea unui
subiect sau a unei
teme
Manuale /
Interni Externi monografii, altă didactico- tehnico -
(studenţilor) (agenţi economici) literatură metodică materială
didactică
1 2 3 4 5 6
SMk 200 Schimbarea Curs Calculator
conținutului electronic, pe /proiector
Subiectului platforma Zoom,
„Publicitatea Moodle Moodle
online
comportamentală”

18