Sunteți pe pagina 1din 1

Prescripția dreptului de a obține executarea silită

SUSPENDARE ÎNTRERUPERE REPUNERE


(după întrerupere ÎN TERMEN
(după încetarea suspendării, prescripția își reia cursul, socotindu-se și timpul începe să curgă un
scurs înainte de suspendare) nou termen de
prescipție)
1.în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie 1.îndeplinirea de Condiții
a dreptului de a obţine obligarea pârâtului: către debitor, cumulativ de
- art. 2532 Cod civil: înainte de îndeplinit:
 între soţi, cât timp durează căsătoria şi nu sunt separaţi în fapt; începerea
 între părinţi, tutore sau curator şi cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu executării silite -termenul de
sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori între curatori şi cei pe care sau în cursul prescripție s-a
îi reprezintă, cât timp durează ocrotirea şi socotelile nu au fost date şi acesteia, a unui împlinit; în caz
aprobate; act voluntar de contrar, o astfel
 între orice persoană care, în temeiul legii, al unei hotărâri judecătoreşti executare a de cerere este
sau al unui act juridic, administrează bunurile altora şi cei ale căror obligaţiei prevăzute respinsă ca
bunuri sunt astfel administrate, cât timp administrarea nu a încetat şi în titlul executoriu lipsită de
socotelile nu au fost date şi aprobate; ori recunoaşterea, interes;
în orice alt mod, a
 în cazul celui lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de datoriei; -creditorul a fost
exerciţiu restrânsă, cât timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal, în
împiedicat să
afară de cazurile în care există o dispoziţie legală contrară;
2.depunerea solicite
 cât timp debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existenţa executarea din
cererii de
datoriei sau exigibilitatea acesteia; cauza unor
executare, însoţită
 pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale de titlul motive
amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, însă numai dacă acestea au fost executoriu, chiar temeinice;
ţinute în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripţie; dacă a fost
 în cazul în care cel îndreptăţit la acţiune trebuie sau poate, potrivit legii adresată unui - cererea de
ori contractului, să folosească o anumită procedură prealabilă, cum organ de executare repunere în
sunt reclamaţia administrativă, încercarea de împăcare sau altele necompetent; termen să fie
asemenea, cât timp nu a cunoscut şi nici nu trebuia să cunoască Obs.! Prescripția formulată în
rezultatul acelei proceduri, însă nu mai mult de 3 luni de la declanşarea nu este întreruptă termen de 15
procedurii, dacă prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen; dacă executarea zile de la data
 în cazul în care titularul dreptului sau cel care l-a încălcat face parte silită a fost încetării
din forţele armate ale României, cât timp acestea se află în stare de respinsă, anulată împiedicării
mobilizare sau de război. Sunt avute în vedere şi persoanele civile care sau dacă s-a
se găsesc în forţele armate pentru raţiuni de serviciu impuse de perimat ori dacă
necesităţile războiului; cel care a făcut-o a
 în cazul în care cel împotriva căruia curge sau ar urma să curgă renunțat la ea.
prescripţia este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de
întrerupere, cât timp nu a încetat această împiedicare; forţa majoră, 3. depunerea
când este temporară, nu constituie o cauză de suspendare a prescripţiei cererii de
decât dacă survine în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de intervenţie în
prescripţie; cadrul urmăririi
 în alte cazuri prevăzute de lege. silite pornite de
- art.2533 Cod civil: alţi creditori;
 prescripţia nu curge contra creditorilor defunctului în privinţa
creanţelor pe care aceştia le au asupra moştenirii cât timp aceasta nu 4.îndeplinirea în
a fost acceptată de către succesibili ori, în lipsa acceptării, cât timp nu cursul executării
a fost numit un curator care să îi reprezinte; silite a unui act de
 prescripția nu curge contra moştenitorilor defunctului cât timp executare;
aceştia nu au acceptat moştenirea ori nu a fost numit un curator care să
îi reprezinte. 5.depunerea
 prescripţia nu curge contra moştenitorilor, în privinţa creanţelor pe cererii de reluare
care aceştia le au asupra moştenirii, de la data acceptării moştenirii şi a executării;
până la data lichidării ei.
2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a
6. în alte cazuri
fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent;
prevăzute de lege.
3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi
valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire;
4. în alte cazuri prevăzute de lege.