Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea 2: Mon cousin, l’aviateur Nr.

ore: 8
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse / Evaluare
Mijloace
Tema: 1.1.Identificarea sensului global al unui Exerciţii de identificare. 2h. Observarea
mesaj simplu, rostit clar şi rar Exerciţii tip adevărat / fals. -textele şi sistematică
 Familia: membrii familiei 1.2.Executarea de instrucţiuni simple Răspunsuri la întrebări./Răspunsuri nonverbale exerciţiile din Tema de lucru
şi profesiile lor articulate clar şi rar la comenzi. manual
2.2.Utilizarea unor formule Exerciţii de repetare după model.
conversaţionale uzuale în dialoguri Exerciţii de confirmare a înţelegerii de tipul Activităţi frontale
simple, dirijate. "încercuieşte". Activităţi
4.1.Utilizarea unor cuvinte, sintagme, Exerciţii de interacţiune orală /verbală.. Exerciţii individuale
enunţuri în contexte familiare. de completare. Activităţi pe grupe

Elemente de construcţie a 1.1.Identificarea sensului global al unui -exerciţii de utilizare a unor materiale de 3h. Observarea
comunicării: mesaj simplu, rostit clar şi rar referinţă pentru a verifica corectitudinea -textele şi sistematică
 la liaison 2.1.Emiterea de enunţuri simple despre informaţiei şi a limbii folosite exerciţiile din Tema de lucru
 verbul: viitorul apropiat obiecte / persoane din universul -exerciţii de completare manual
adjectivul posesiv: (notre, familiar Răspunsuri la întrebări. Fişe de lucru
votre, leur, nos, vos, leurs) 3.1.Identificarea sensului global al unui Exerciţii de interacţiune verbală. Activităţi frontale
text scurt, conţinând lexic cunoscut Activităţi în perechi. Activităţi
Vocabular : profesiile Exerciţii de tipul adevărat /fals. individuale
Descrieri simple pe baza unor imagini. Activităţi pe grupe
Exerciţii de citire după model. Fişe de lucru Autoevaluarea
Funcţii comunicative ale 1.1.Identificarea sensului global al unui - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin 1h. Observarea
limbii: mesaj simplu, rostit clar şi rar efectuarea de acţiuni / activităţi pe baza Text audio sistematică
2.1.Emiterea de enunţuri simple despre informatiilor obţinute prin lectură Calculator Tema de lucru
 a descrie persoane obiecte / persoane din universul - exerciţii de completare .Exerciţii de Videoproiector
familiar identificare. Activităţi frontale
3.1.Identificarea sensului global al unui Exerciţii tip adevărat / fals. Activităţi
text scurt, conţinând lexic cunoscut Răspunsuri la întrebări. individuale
4.1.Utilizarea unor cuvinte, sintagme, Răspunsuri nonverbale la comenzi. Activităţi pe grupe
enunţuri în contexte familiare. Exerciţii de interacţiune verbală./Alcătuire de
Cultură și civilizație|:La propoziţii. Descrieri simple pe baza unor
Bretagne întrebări de sprijin. 1h
-Exerciții de lectură,de răspuns la întrebări Manual,test,pag.29
Evaluare 1h

1
2