Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea 1: Venez tous ! Nr.

ore: 6
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse / Evaluare
Mijloace
Tema: 1.1.Identificarea sensului global al unui mesaj Exerciţii de identificare. 2h. Observarea sistematică
simplu, rostit clar şi rar Exerciţii tip adevărat / fals. -textele şi Tema de lucru
 Copilul despre sine : date 1.2.Executarea de instrucţiuni simple articulate Răspunsuri la întrebări./Răspunsuri nonverbale la exerciţiile din
personale clar şi rar comenzi. manual
2.2.Utilizarea unor formule conversaţionale Exerciţii de repetare după model.
uzuale în dialoguri simple, dirijate. Exerciţii de confirmare a înţelegerii de tipul Activităţi
4.1.Utilizarea unor cuvinte, sintagme, enunţuri în "încercuieşte". frontale
contexte familiare. Exerciţii de interacţiune orală /verbală.. Exerciţii de Activităţi
completare. individuale
Activităţi pe
grupe
Elemente de construcţie a 1.1.Identificarea sensului global al unui mesaj -exerciţii de utilizare a unor materiale de referinţă 2h. Observarea sistematică
comunicării: simplu, rostit clar şi rar pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi a limbii -textele şi Tema de lucru
Gramatică: 2.1.Emiterea de enunţuri simple despre obiecte / folosite exerciţiile din
 corespondenţa fonem- persoane din universul familiar -exerciţii de completare manual
grafem, apostroful 3.1.Identificarea sensului global al unui text scurt, Răspunsuri la întrebări. Fişe de lucru
 verbul: verbe uzuale din conţinând lexic cunoscut Exerciţii de interacţiune verbală.
grupa I la indicativ Activităţi în perechi. Activităţi
prezent,être,avoir,aller,faire Exerciţii de tipul adevărat /fals. frontale
 Tipuri de fraze: fraza Descrieri simple pe baza unor imagini. Activităţi Autoevaluarea
imperativă Exerciţii de citire după model. individuale
Vocabular : date personale Activităţi pe
grupe
Fişe de lucru
Funcţii comunicative ale 1.1.Identificarea sensului global al unui mesaj - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin efectuarea 1h. Observarea sistematică
limbii: simplu, rostit clar şi rar de acţiuni / activităţi pe baza informatiilor obţinute Text audio Tema de lucru
 a saluta, a răspunde la salut 2.1.Emiterea de enunţuri simple despre obiecte / prin lectură Calculator
(îmbogăţire) persoane din universul familiar - exerciţii de completare .Exerciţii de identificare. Videoproiecto
3.1.Identificarea sensului global al unui text scurt, Exerciţii tip adevărat / fals. r
conţinând lexic cunoscut Răspunsuri la întrebări. Activităţi
4.1.Utilizarea unor cuvinte, sintagme, enunţuri în Răspunsuri nonverbale la comenzi. frontale
contexte familiare. Exerciţii de interacţiune verbală./Alcătuire de Activităţi
propoziţii. Descrieri simple pe baza unor întrebări de individuale
sprijin. Activităţi pe
Evaluare grupe
Manual,test pag.17