Sunteți pe pagina 1din 8

Planificarea unitatilor de invatare

Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

1
Le club de ma classe

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o - Răspuns non-verbal la o Fise de lucru Evaluare
● Copilul despre sine, nume, însușiri întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar comandă simplă - Pantomimă / să Manual orala
● Elemente de cultură și civilizație – nume și 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și jucăm teatru (de ex., intrăm într-o Varianta audio Autoevalua
prenume tipice scurte, respectând pronunția și intonația specifice casă cu fantome, suntem atenți, si digitala a re
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de auzim ceva, ne e frică etc. manualului
Gramatica funcțională necesitate imediată Repetarea formulelor de salut, de Calculator
● A saluta 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj, prezentare Boxe
● A (se) prezenta prin identificare - Participarea la jocuri de rol
(pe cineva) 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi simple după un scenariu dat -
● A descrie simplu modele articulatorii/ de intonație și accent Lectura cu voce tare cu intonație
pe cineva 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice corectă a unui scurt dialog
Elemente de construcție a comunicării pentru viața cotidiană - Indicarea și numirea unei
● Fonetică – l’épellation (pronunțarea pe litere) 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu persoane / unui obiect - Oferirea
● Substantiv – intuirea distincției masculin/ pe teme familiare de răspunsuri la întrebări de tipul:
feminin, singular/ plural Cine este? Ce este?
● - Oferirea de răspunsuri la
● Articolul nehotărât întrebări de tipul: ”Despre ce este
● Adjectivul calificativ (culorile, însușirile vorba în text?” - Exerciţii de tip
personale) – distincția masculin/ feminin adevărat / fals, cu alegere
● Numeralul cardinal 0–10 multiplă - Alegerea unei imagini
● Verbul – indicativul prezent al verbelor être și potrivite dintr-un set pentru a
s’appeler ilustra semnificaţia textului

1
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

2
Le club des artistes

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ Vizionarea unor secvențe scurte din Fise de lucru Evaluare
● Copilul despre sine, vârsta la o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar filme de animație - Audierea de Manual orala
● Școala – obiectele școlarului 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple cântece simple - Vizionarea unui Varianta audio Autoevaluar
● Lunile anului, exprimarea datei 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și generic de la o emisiune pentru si digitala a e
scurte, respectând pronunția și intonația specifice copii / tineret manualului
Gramatica funcțională 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de - Indicarea și numirea unei persoane Calculator
● A se prezenta necesitate imediată / unui obiect - Oferirea de Boxe
● A identifica un obiect 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui răspunsuri la întrebări de tipul: Cine
● A descrie simplu ceva/ pe cineva personaj, prin identificare este? Ce este?
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale - Completare de texte lacunare -
Elemente de construcție a comunicării tipice pentru viața cotidiană Oferirea de răspunsuri la întrebări
● Fonetică – elidarea 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text referitoare la informaţiile dintr-un
● Articolul hotărât simplu pe teme familiare text / sms / mesaj electronic cu
● Adjectivul – distincția singular/ plural 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite privire la situaţii uzuale
● Numeralul cardinal (11–30) de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale - Realizarea unui afiș pentru un
● Verbul – indicativul prezent al verbului avoir 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, eveniment
și al verbelor de grupa I (aimer, adorer, cu sprijin, mesaje scurte
détester)
● Verbul – forma negativă

2
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

3
Le club des lecteurs

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ - Răspuns non-verbal la o comandă Fise de lucru Evaluare
● Școala – clasa la o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar simplă - Pantomimă / să jucăm Manual orala
● Zilele săptămânii 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple teatru (de ex., intrăm într-o casă cu Varianta audio Autoevaluar
fantome, suntem atenți, auzim ceva, si digitala a e
Gramatica funcțională ne e frică etc. manualului
● A identifica un obiect 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și Vizionarea unor secvențe scurte din Calculator
● A descrie simplu ceva scurte, respectând pronunția și intonația specifice filme de animație - Audierea de Boxe
● Exprimarea posesiei/ apartenenței 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de cântece simple - Vizionarea unui
Elemente de construcție a comunicării necesitate imediată generic de la o emisiune pentru
● Substantivul – exprimarea apartenenței – de + 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui copii / tineret
nume propriu personaj, prin identificare Lectura cu voce tare cu intonație
● Adjectivul posesiv 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi corectă a unui scurt dialog
● Verbul – expresiile c’est/ ce sont/ il y a modele articulatorii/ de intonație și accent - Indicarea și numirea unei persoane
● Verbul – forma negativă 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text / unui obiect - Oferirea de
● Folosirea interogației – Qu’est-ce que c’est? simplu pe teme familiare răspunsuri la întrebări de tipul: Cine
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite este? Ce este?
de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale - Completare de texte lacunare -
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, Oferirea de răspunsuri la întrebări
cu sprijin, mesaje scurte referitoare la informaţiile dintr-un
text / sms / mesaj electronic cu
privire la situaţii uzuale
- Realizarea unui afiș pentru un
eveniment

3
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

Bilan

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje Oferirea de răspunsuri la Fise de lucru Evaluare
● Copilul despre sine scrise simple întrebări de tipul: Cine Manual scrisa
● Școala 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu este? Ce este?
sprijin, mesaje scurte - Completare de texte
Gramatica funcțională lacunare - Oferirea de
● A identifica un obiect răspunsuri la întrebări
● A descrie simplu ceva/ pe cineva referitoare la informaţiile
● Exprimarea posesiei dintr-un text / sms / mesaj
electronic cu privire la
Elemente de construcție a comunicării situaţii uzuale
● Articolul hotărât/ nehotărât - Realizarea unui afiș
● Adjectivul calificativ – acordul în gen și pentru un eveniment
număr
● Numeralul cardinal
(0 – 30)
● Verbul – indicativul prezent al verbelor être și
avoir și al verbelor de grupa I
● Verbul – forma negativă

4
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

4
Le club des athlètes

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la - Răspuns non-verbal la o comandă Fise de lucru Evaluare
● Copilul despre sine – însușiri fizice salut/ la o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și simplă - Pantomimă / să jucăm teatru Manual orala
● Familia rar (de ex., intrăm într-o casă cu Varianta audio Autoevaluar
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple fantome, suntem atenți, auzim ceva, si digitala a e
Gramatica funcțională 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple ne e frică etc. manualului
● A (se) prezenta (pe cineva) și scurte, respectând pronunția și intonația specifice Vizionarea unor secvențe scurte din Calculator
● A descrie simplu pe cineva 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de filme de animație - Audierea de Boxe
necesitate imediată cântece simple - Vizionarea unui
Elemente de construcție a comunicării 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui generic de la o emisiune pentru copii
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în personaj, prin identificare / tineret
număr 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale Lectura cu voce tare cu intonație
● Pronumele personal subiect tipice pentru viața cotidiană corectă a unui scurt dialog
● Verbul – indicativul prezent al verbelor aller 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text - Indicarea și numirea unei
și faire simplu pe teme familiare persoane / unui obiect - Oferirea de
● Verbul – verbele de grupa I 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite răspunsuri la întrebări de tipul: Cine
● Verbul – forma negativă de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale este? Ce este?
● Folosirea adverbelor de afirmație și de negație 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se - Completare de texte lacunare -
– Oui/Non elaborează, cu sprijin, mesaje scurte Oferirea de răspunsuri la întrebări
● Folosirea interogației – Qui est-ce? referitoare la informaţiile dintr-un
text / sms / mesaj electronic cu
privire la situaţii uzuale
- Realizarea unui afiș pentru un
eveniment
- Alcătuirea unei colecții de
fotografii însoțite de scurte enunțuri
de prezentare

5
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

5
Le club des citadins

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la - Indicarea poziției prin mișcarea Fise de lucru Evaluare
● Locuința – încăperile casei, camera personală, salut/ la o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și mâinii - Schimbarea poziției unui Manual orala
mobila rar obiect în funcție de un enunț - Varianta audio Autoevaluar
● Elemente de cultură și civilizație – orașe și țări 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, Realizarea unui desen pentru a situa si digitala a e
importante dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în fața, în spatele) în spațiu (ex. o pisică într-o cutie, un manualului
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple copil pe un pat, un creion sub un Calculator
2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple penar etc.) Boxe
și scurte, respectând pronunția și intonația specifice Jocuri pentru asocierea unor
Gramatica funcțională 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de simboluri iconice cu forma verbală
● A localiza elementar necesitate imediată corespunzătoare (ex. indicatoare
● A descrie simplu ceva 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi uzuale pe stradă – parcare interzisă,
● A mulțumi modele articulatorii/ de intonație și accent metrou, spital)
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale Lectura cu voce tare cu intonație
tipice pentru viața cotidiană corectă a unui scurt dialog
Elemente de construcție a comunicării 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text - Indicarea și numirea unei
● Verbul – verbele de grupa I și neregulate la simplu pe teme familiare persoane / unui obiect - Oferirea de
indicativ prezent (reluare) 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite răspunsuri la întrebări de tipul: Cine
● Verbul – distincția est/ il y a de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale este? Ce este?
● Verbul – condiționalul prezent ca expresie a 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor - Completare de texte lacunare -
politeții, la persoana I singular mesaje simple scrise Oferirea de răspunsuri la întrebări
● Folosirea prepozițiilor de loc 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se referitoare la informaţiile dintr-un
elaborează, cu sprijin, mesaje scurte text / sms / mesaj electronic cu
privire la situaţii uzuale
- Realizarea unei colecții de
indicatoare rutiere ilustrate

6
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

6
Le club des photographes

7
Planificarea unitatilor de invatare
Școala:
Anul școlar: 2020–2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână: 2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

Bilan final

Resurse
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Activitati Evaluare
materiale
Tema 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice pentru Oferirea de răspunsuri la Fise de lucru Evaluare
● Copilul despre sine viața cotidiană întrebări de tipul: Cine Manual orala
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe este? Ce este? Evaluare
Gramatica funcțională teme familiare - Completare de texte scrisa
● A descrie simplu ceva/ pe cineva lacunare - Oferirea de
● A localiza elementar 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu răspunsuri la întrebări
sprijin, mesaje scurte referitoare la informaţiile
Elemente de construcție a comunicării dintr-un text / sms / mesaj
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în electronic cu privire la
număr situaţii uzuale
● Verbul – indicativul prezent al verbelor - Realizarea unui afiș
studiate pentru un eveniment
● Folosirea prepozițiilor Realizarea unui album al
clasei cu scurte mesaje
personale - Alcătuirea unei
colecții de fotografii
însoțite de scurte enunțuri
de prezentare

S-ar putea să vă placă și