Sunteți pe pagina 1din 2

coala

Disciplina: Limba franceza L2


Profesor:
An colar: 2011/2012


RAPORT
referitor la testele initiale la disciplina LIMBA FRANCEZA


Gimnaziu
Tipuri itemi Itemi cu alegere multipla
Itemi cu alegere duala
Itemi de asociere
Itemi de recunostere a greselilor
Itemi de clasare
Itemi de transformare
Itemi de completare
Itemii propozitiilor intrerupte
Itemi cu raspuns scurt
Itemi cu raspuns deschis
Itemi de recoastere a greselilor
Nivel itemi cf.
Cadrului European
Comun de Referinta
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa aVII-a Clasa a VIII-a
A1 A1-A2 A2 A2-B1
Competente vizate y s desprind sensul global al unui text scurt, coninnd lexic cunoscut,
citit n gnd
y s transpun forma sonor n formascris a cuvntului
y s redacteze mesaje scurte
y s completeze formulare simple cu date personale
y s extrag ideile principale dintr-un scurt text de informare
y s extrag informaii specifice dintr-un text n vederea rezolvrii unei sarcini
de lucru simple
y s dea rspunsuri scrise la ntrebri referitoare la texte sau la experiene
personale
Medii pe clase
Aspecte pozitive
Competente de inelegere u textulul relutlv rldlcute;
Cunoutereu elementelor de vocubulur;
Cunoutereu relulel dlntre scrls sl pronunle sl u regulllor de pronunle;
)oloslreu corectu u omonlmelor;
,dentlflcureu corectu u tlpulul de dlscurs;
)oloslreu relutlv corectu u mu|orltutll elementelor de grumutlcu (urtlcol purtltlv,
prepozlll, numerulul, ud|ectlvul cullflcutlv sl ucordul lul cu substuntlvul, pronume
);
exlstu competentu de u formulu rspunsurl slmple lu intrebrl;
Aspecte negative
3robleme de reducture corectu u unor unltutl lexlcule;
dlflcultl de exprlmure corect, coerent, expreslv;
dlflcultutl de ldentlflcure sl de foloslre udecvutu u tlmpurllor verbule;
dlflcultutl de ldentlflcure u genulul substuntlvelor;
llpsu unul vocubulur suflclent de dezvoltut pentru u permlte exprlmureu ln scrls;
probleme de respecture u ordlnll corecte u cuvlntelor ln propozlle;
Masuri de remediere
avute in vedere
(xerclll de fonetlc; dlctrl;
(xerclll de utlllzure u slnonlmelor, untonlmelor, omonlmelor in contexte dute;
ulctulreu unor fumllll lexlcule suu u unor cmpurl lexlco-semuntlce;
(xerclll de determlnure u sensurllor unor cuvlnte l de expllcure u
semnlflculel ucestoru in contexte dlferlte;
(xerclll de construlre corect u propozllllor slmple l dezvoltute; construlreu
unor fruze prln utlllzureu corect u coordonrll l subordonrll;
(xerclll de grumutlcu prlvlnd formureu sl foloslreu corectu u tlmpurllor
verbule;
(xerclll de reducture de scurte texte funclonule;
Concluzii
n urmu evulurll elevllor dln clusele u V- V,,, upurlnnd clclulul glmnuzlul de
lu coulu cu clusele ,-V,,, Mlhul Vodu dln Mlhul Vlteuzu se constut c grudul de
promovubllltute ul elevllor este relutlv rldlcut, lur rezultutele oblnute de ucetlu sunt,
per unsumblu, medll.
Se lmpun, prln urmure, o serle de msurl l o plunlflcure slstemutlc u
uctlvltllor cure trebule orgunlzute in vedereu remedlerll sltuulel uctuule, pentru u se
u|unge lu un grud de promovubllltute mul mure l u se utlnge stundurdele de
performun vlzute: