Sunteți pe pagina 1din 4

Burse Ajutor Social conf. OME nr. 5870/22.12.2021, art. 14 lit.

c) - bolnavi

Domnule Director,

Subsemnatul (a) …………………………………………………………,


părintele/ tutorele elevului ……………………………………………………….,
înscris în clasa ………………., la Școala Gimnazială Câmpuri – PJ/ Școala
Gimnazială Rotileștii Mari – AR, an școlar 2021 – 2022, semestrul II, vă rog să
binevoiți a-mi aproba acordarea bursei de ajutor social pentru bolnavi,
conform art. 14, lit. c) din Ordinul nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat.

Anexez următoarele actele doveditoare:


o Certificatul medical eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie;
o Copie certificat de încadrare în grad de handicap;
o Copie xerox certificat de naștere copil;
o Copii ale cărților de identitate ale părinților/ tutorelui legal;
o Extras de cont pentru virament bancar.

În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,


 sunt de acord  nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul
(UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.

Data, Semnătura,

25.01.2022

Domnului Director al Școlii Gimnaziale Câmpuri


Burse Ajutor Social conf. OME nr. 5870/22.12.2021, art. 14 lit. a) – venituri mici

Domnule Director,

Subsemnatul (a) …………………………………………………………,


părintele/ tutorele elevului ……………………………………………………….,
înscris în clasa ………………., la Școala Gimnazială Câmpuri – PJ/ Școala
Gimnazială Rotileștii Mari – AR, an școlar 2021 – 2022, semestrul II, vă rog să
binevoiți a-mi aproba acordarea bursei de ajutor social - venituri mici,
conform art. 14, lit. a) din Ordinul nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat. Menționez că venitul pe membru de familie, pe
ultimele 12 luni, nu depășește 50% din salariul minim net pe economie,
respectiv 693 lei net.

Anexez următoarele actele doveditoare:

o copie certificat naştere elev;


o copii certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai
familiei;
o ancheta socială de la primăria de domiciliu;
o adeverința cu veniturile NETE pe ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2021) - pentru salariați;
o act doveditor în original privind veniturile înregistrate de la ANAF pe ultimele 12 luni (ianuarie
– decembrie 2021);
o daca sunt cazuri de pensionari- taloanele cu venitul pe ultimele 12 luni;
o daca sunt cazuri de somaj – adeverinta cu venitul mediu lunar pe ultimele 12 luni;
o cupoane alocații copii, alocație complementară etc.;
o copie a sentinței de divorț și dovada sumei primite ca pensie de întreținere – unde este cazul;
o extras de cont pentru virament bancar.

În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,


 sunt de acord  nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul
(UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.

Data, Semnătura,
25.01.2022
Domnului Director al Școlii Gimnaziale Câmpuri

Burse Ajutor Social conf. OME nr. 5870/22.12.2021, art. 14 lit. b) – elevi orfani/
elevi crescuți de un singur părinte/ elevi abandonați de părinți asupra cărora s-a
instituit o măsură de protecție socială

Domnule Director,

Subsemnatul (a) …………………………………………………………,


părintele/ tutorele elevului ……………………………………………………….,
înscris în clasa ………………., la Școala Gimnazială Câmpuri – PJ/ Școala
Gimnazială Rotileștii Mari – AR, an școlar 2021 – 2022, semestrul II, vă rog să
binevoiți a-mi aproba acordarea bursei de ajutor social, conform art. 14, lit. b)
din Ordinul nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Anexez următoarele actele doveditoare:


o Copie certificat de naștere copil;
o Copie carte de identitate părinte/ tutore legal;
o Copie certificate de deces a parinților sau a părintelui decedat;
o Documente referitoare la măsura socială instituită – unde este cazul;
o Extras de cont pentru virament bancar.

În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,


 sunt de acord  nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul
(UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.

Data, Semnătura,

25.01.2022
Domnului Director al Școlii Gimnaziale Câmpuri