Sunteți pe pagina 1din 2

Portofoliul cadrului didactic – Listă cu documente

Numele şi prenumele cadrului didactic: ____________________


Unitatea de învăţământ: ____________________________
Specialitatea: Limba Franceză

1. Planificările anuale şi semestriale pentru:


 Limba franceză, clasa a V- a ,clasa a VI –a, a VII-a şi a VIII-a – (L2).

2. Proiectele unităților de învățare pentru:


 Limba franceză, clasa a V- a, clasa a VI- a, a VII-a și a VIII-a (L2)

3. Lista manualelor şi auxiliarelor utilizate:


 Programe şcolare pentru clasele V-VIII - învățământul special (deficiențe ușoare și
moderate ) - Limba franceză ( adaptate)
 Dicționare, Discheta verbelor, Culegeri de exerciţii, Albume
 Exercices / Méthodes françaises, fiches, tests

4. Instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme pentru teste sau lucrări ale
elevilor:
Probele orale:
a) Conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);
b) Cu suport vizual;
c) Redarea (repovestirea);
d) Descrierea şi reconstituirea;
e) Descrierea / explicarea / instructajul;
f) Completarea unor dialoguri incomplete.
Probele scrise:
a) Extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);
b) Activitatea de muncă independentă în clasă;
c) Lucrarea de control (anunţată);
d) Tema ;
e) Testul:
 Itemi obiectivi:
- itemii cu alegere duală
- itemii de tip pereche
-itemii cu alegere multiplă
 Itemi semiobiectivi:
- itemii cu răspuns scurt
- itemii de completare
- întrebările structurate
 Itemi subiectivi
- itemii de tip rezolvare de probleme
- itemii de tip eseu.
Probe practice
Instrumente complementare:
a) Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
 fişa de evaluare (calitativă);
 scara de clasificare;
 lista de control / verificare.
b) Investigaţia;
c) Portofoliul;
d) Proiectul;
e) Autoevaluarea

5. Seturi de evaluare elevi:

 Fişe de evaluare inițială, curentă și finală ale elevilor la limba franceză, clasa a V- a, a VI
a, a VII-a şi a VIII-a
 Portofoliul de progres al elevilor:
 Fişe cu rezultatele testelor de evaluare
 Notarea periodică/ ritmică în cataloage asupra evoluţiei elevilor, a rezultatelor
obţinute de ei în timpul unei luni, al unui semestru.
 Diverse fişe de lucru ale elevilor, realizate pe parcursul activităţilor, conform temelor
din planificările semestriale
 Materiale doveditoare pentru evidenţierea progresului: caietele utilizate la fiecare
activitate (exerciţiile de copiere, transcriere, dictare, …).