Sunteți pe pagina 1din 5

Nesecret

DIRECŢIA TRANSPORT FEROVIAR


Nr.
Data:

Referat de aprobare
a ordinului ministrului transporturilor pentru actualizarea contractelor de servicii publice pentru
perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

Prin art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile
ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se stabilește că, „Transportul feroviar public constituie, prin
natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezintă un serviciu public esenţial pentru
societate, contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la
deplasarea persoanelor, mărfurilor şi a altor bunuri, în interiorul ţării şi în trafic internaţional, cu
un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi îndeplineşte sarcini specifice pentru
nevoile de apărare a ţării, potrivit legii.”
Prin art. 5 alin. (1) din aceiași ordonanță „Ministerul Transporturilor şi alte autorităţi competente
acţionează în domeniul transportului de călători pe calea ferată şi garantează prestarea de servicii
de interes general care sunt mai performante decât cele pe care le-ar fi permis o piaţă concurenţială.
În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul
Transporturilor încheie, în condiţiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport
feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea
furnizării de servicii de transport adecvate.”
Prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 au fost aprobate contractele de servicii publice pentru
perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, ale operatorilor
S.N.T.F.C. „CFR Călători S.A., S.C. Regiotrans S.R.L., S.C. Interregional Călători S.R.L., S.C.
Transferoviar Călători S.R.L și S.C. Softrans S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 108 din
Constituţia României, republicată, a art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere dispoziţiile
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresș ti


Tel.: +40 750.032.280
feroviar@mt.ro
www.mt.ro
Nesecret

În cursul anului 2016, au fost aprobate o serie de acte normative cu impact în legislația din domeniul
feroviar referitoare la încheierea contractelor de servicii publice , după cum urmează:
1. A fost adoptată Legea nr. 202/2016 privind instituirea spațiului feroviar unic european care a
transpus Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind instituirea spațiului feroviar unic european

2. A fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul
transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a cărei Lege de
aprobare este, în prezent, în analiză la Camera Deputaților și care actualizează prevederile Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. A fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de
Reformă Feroviară aprobată prin Legea nr. 53/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară.

4. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea


Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, urmând ca ARF să preia, în
termen de 90 de zile, de la Ministerul Transporturilor activitatea privind încheierea contractelor de
servicii publice/actelor adiționale la acestea.

Prin modificările legislative intervenite s-a dispus ca:

 Prin art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, s-a dispus, „Contractele de servicii publice prevăzute la art.
38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea
bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor
contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. ”
 Prin art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, s-a dispus ca, „Prevederile celei de-a doua teze a alin. (1) se
aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de
Reformă Feroviară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”
 prin art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 începând cu anul 2017
actele adiționale la contractele de servicii publice să se încheie de A.R.F.și să se aprobe prin decizie a
președintelui A.R.F. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I .

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresș ti


Tel.: +40 750.032.280
feroviar@mt.ro
www.mt.ro
Nesecret

Prin Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a fost aprobat bugetul Ministerului
Transporturilor prin care s-a acordat suma de 1.486.000 mii lei ca și compensație pentru susținerea
transportului feroviar de călători.
Până la această dată nu a fost încheiat Protocolul de predare-primire prevăzut la art.6 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016, aprobată prin Legea nr.55/2017

Având în vedere cele de mai sus, dar și faptul că:


 operatorii de transport feroviar de călători au asigurat transportul publicului călător, astfel cum
s-au angajat prin contractele de servicii încheiate pentru perioada 2016 – 2 decembrie 2019;
 până la data prezentei nu s-au făcut plăți pentru plata compensației aferente serviciilor deja
efectuate, ceea ce a condus la neplata datoriilor la bugetul consolidat al statului, impozite și taxe,
cheltuielile aferente tarifului de utilizare a infrastructurii – TUI către CN CF „CFR” SA, către
furnizorii de energie, motorină, reparatorii de material rulant și alte cheltuieli inclusiv cele salariale,
 solicitările operatorilor de a urgenta încheierea actelor adiționale la contractele de servicii
publice încheiate în vigoare,
 în vederea evitării riscul de a intra în blocaj datorat neachitării în termenele stabilite a TUI –
ului către CN CF „CFR” SA care ar putea conduce la interzicerea accesului pe infrastructura
feroviară, precum și a datoriilor la energie, combustibil, furnizori și altele, ceea ce ar afecta libera
circulație a publicului călător, și întregul sistem feroviar din România,

S-au actualizat, în condițiile art. II, din OUG nr. 83/2016,

„Art. II. - Prevederile contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar
şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la
împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, iar compensaţia se acordă în condiţiile stabilite
prin acestea şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.”,
prevederile contractelor de servicii publice în vigoare, în conformitate cu condiționalitățile impuse
prin art. 6 din Hotărârea Guvernului 231/2016 de aprobare a contractelor de servicii publice, prin
actualizarea compensației asigurate pentru operatorii de transport feroviar de călători pentru volumul
de tren-km și călători-km pe ranguri de tren, de realizat în cursul anului, după cum urmează:

În anul 2017, compensaţia serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de călători se acordă
în conformitate cu prevederile art. (3) - (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului
transporturilor nr. …./2017 pentru aprobarea volumului de transport feroviar public de călători pe
care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru
care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2017 și ale Ordinului ministrului
transporturilor nr. …./2017 pentru aprobarea metodologiei de calcul, evidenţiere şi acordare de la
bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători,

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresș ti


Tel.: +40 750.032.280
feroviar@mt.ro
www.mt.ro
Nesecret

(1) pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinzând doar trenurile Interregio şi
Regio, precum şi Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel:
a) pe total sistem, compensaţia de serviciu public programată a fi acordată pentru pachetul minim
social respectiv obligația de serviciu public, aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie
35% în funcţie de indicatorul călători-km şi 65% în funcţie de indicatorul tren-km;
b) pe total sistem, compensaţia de serviciu public programată, aferentă indicatorului călători-km, se
acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio;
c) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, procentul maxim al compensaţiei de
serviciu public anual de acordat cuprinde cota de profit de maximum 3% şi nu poate depăşi 65% din
total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
(2) Valorile compensaţiei de serviciu public acordate în anul 2017, potrivit alin. (1), pentru pachetul
minim social aprobat, prin Ordinului ministrului transporturilor nr. …./2017, stabilite potrivit legii,
sunt următoarele:
a) pentru trenurile Interregio, 33,459 lei pe mia de călători-km şi 14.974,41 lei pe mia de tren-km;
b) pentru trenurile Regio, 213,102 lei pe mia de călători-km şi 14.974,41 lei pe mia de tren-km.

Față de cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor
pentru actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie
2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016,
pe care îl supunem analizei și aprobării.

Director
Cristina Militaru

Întocmit: Elena Voicu


Roxana Țigău

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresș ti


Tel.: +40 750.032.280
feroviar@mt.ro
www.mt.ro
Nesecret

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresș ti


Tel.: +40 750.032.280
feroviar@mt.ro
www.mt.ro