Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES-VERBAL

Nr.__________
încheiat la data de “___”____________20__ cu privire la deschiderea
concursului prin procedura cererii ofertelor de preţ privind achiziționarea
construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani, r.Rîșcani
(denumirea lucrărilor)
Cod CPV: _____________-__

Localitatea Primăria s.Zăicani __________________________________________________

Grupul de lucru, instituit prin decizia Nr._________ din “___”____________20__, a


_______________________________________________________________________________
avînd următoarea componenţă:

1. Tăbîrță Vladimir____________________________
_____președinte_________________
(Nume, Prenume) (Funcţia în cadrul grupului: preşedinte,
membru, secretar, expert, invitat)
2. _________________________________________ _______________________________
3. _________________________________________ _______________________________
4. _________________________________________ _______________________________
5. _________________________________________ _______________________________
6. _________________________________________ _______________________________
în comun cu organizatorul Cererii Ofertelor de Prețuri au procedat astăzi “___”___________20__,
la ora__:__, la deschiderea Cererii Ofertelor de Prețuri pentru execuţia lucrărilor sus-menţionate.

Obiectul de achiziție este construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani, r.Rîșcani

(denumirea)
________________________________________________________ Cod CPV ____________-__

Au fost înaintate invitaţii următorilor operatori economici:

1. Î.I.,,Varzari Tatiana ,, ______________________________________________________


(denumirea operatorului economic)
2. I.I.,,Rachita Badrajan,,
______________________________________________________
 ,,Gazcargrup,,
SRL_________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

Au fost prezentate oferte de către următorii operatori economici:

1. Î.I.,,Varzari Tatiana
___________________________________________________________________________
_
(operator economic)
cu oferta: Construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani, r.Rîșcani
(lista lucrărilor prezentate)
Cod CPV: ____________-___, 238444,45(două sute treizeci și opt mii patru sute patruzeci și
patru
lei, 33 bani)
Documentele de calificare anexate la ofertă:
Certificat de înregistrare MD 0103529 din 03.11.2010 c/f 1010602005005.
Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr.1282 din 24.07.2015.
Licență Seria A MMII Nr.036224 din 10.12.2010.
Anexă la licență Seria A MMII Nr.036224 reperfectată din 07.05.2012.
Declarație privind personalul angajat în ultimile 12 luni.
Situația financiară pe anul 2015.
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic.
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.

2. I.I.,,Rachita Badrajan,,
_______________________________________________________
(operator economic)
cu oferta: Construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani, r.Rîșcani____________________
(lista lucrărilor prezentate)
Cod CPV: ____________-___, 239964,33(două sute treizeci și nouă mii nouă sute șaizeci și
patru lei, 33 bani)
(suma totală în cifre și litere)
Documentele de calificare anexate la ofertă:
Certificat de înregistrare MD 0027633 din 09.10.1996 c/f 1002602002579.
Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr.3235 din
02.06.2014.
Licență Seria A MMII Nr.042128 din 10.06.2013.
Anexă la licență Seria A MMII Nr.042128.
Informații generale despre ofertant.
Lista privind personalul angajat în ultimile 12 luni.
Situația financiară pe anul 2015.
Lista tehnicii specializate, echipamentelor și utilajelor de construcție.
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.
3. ,,Gazcargrup,, SRL
___________________________________________________________________________
_
(operator economic)
cu oferta Construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani, r.Rîșcani
____________________________________________________________________
(lista lucrărilor prezentate)
Cod CPV:________-239086,38(două sute treizeci și nouă mii optzeci și șase lei,38 bani)
(suma totală)
Documentele de calificare anexate la ofertă:
Certificat de înregistrare MD 0030204 din 24.03.2004, c/f 1004602002780
Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr.3435 din 11.07.2014.
Licență Seria A MMII Nr.046138 din 03.11.2014.
Anexă la licență Seria A MMII Nr.046138.
Informații generale despre ofertant.
Declarație privind personalul angajat în ultimile 12 luni.
Situația financiară pe anul 2015.
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic.
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.
S-A DECIS:
Cîștigator la concursul prin procedura cererii ofertelor de preț, pe criteriul cel mai mic preț
privind executarea ,,Construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani r.Rîșcani-
Î.I.,,Varzari Tatiana,, c/f 1010602005005, MD 0103529, str.Vasile Lupu-22 or.Rîșcani,
Republica Moldova cu oferta de 238444,45(două sute treizeci și opt mii patru sute patruzeci
și patru lei, 33 bani).
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. ______________________________________ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)
2. ______________________________________ ____________________
3. ______________________________________ ____________________
4. ______________________________________ ____________________
5. ______________________________________ ____________________
6. ______________________________________ ____________________
7. ______________________________________ ____________________
8. ______________________________________ ____________________
9. ______________________________________ ____________________
10. ______________________________________ ____________________
11. ______________________________________ ____________________
12. ______________________________________ ____________________