Sunteți pe pagina 1din 7

DAREA DE SEAMĂ

Nr.__________
privind achiziţionarea lucrărilor
prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“___”_________20__ s.Zăicani
(locul desfăşurării şedinţei)
Autoritatea contractantă: Primăria s.Zăicani
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)
Cererea Ofertelor de Prețuri: Nr._________ din “___”_________20__
publicată în BAP Nr._________ din “___”_________20__
Obiectul achiziției:construcția gardului la stadionul sătesc s.Zăicani r.Rîșcani
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)
Cod CPV:

Operatorii economici înregistraţi, cărora le-au fost transmise la data de


“___”_________20__ invitaţii de participare şi caietele de sarcini:

1. Î.I.,,Varzari Tatiana ,, _______________________________________________________


(denumirea operatorului economic)
2. I.I.,,Rachita Badrajan,,
______________________________________________________
3. ,,Gazcargrup,, SRL__________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Explicaţii şi răspunsuri la invitația de participare:

1. Demersul Nr._____din “___”_________20__, înaintat de


___________________________:
(denumirea operatorului economic)
__________________________________________________________________________
(expunerea succintă a rezumatului demersului)
__________________________________________________________________________

S-a răspuns prin scrisoarea Nr.___din “___”_________20__, oferindu-se tuturor operatorilor


economici înregistraţi următoarea informaţie: _____________________________________
(expunerea succintă a răspunsului)
__________________________________________________________________________

2. Demersul Nr._____din “___”_________20__, înaintat de


___________________________:
(denumirea agentului economic)
__________________________________________________________________________
(expunerea succintă a rezumatului demersului)
__________________________________________________________________________

S-a răspuns prin scrisoarea Nr.__ din “___”_________20__, oferindu-se tuturor operatorilor
economici înregistraţi următoarea informaţie: _____________________________________
(expunerea succintă a răspunsului)
__________________________________________________________________________

Pînă la termenul limită (data “___”_________20__, ora___:___), ca răspuns la invitații de


participare, au fost depuse 3 oferte, după cum urmează:

1. Î.I.,,Varzari Tatiana ,, _______________________________________________________


(denumirea şi datele pentru relaţii ale ofertantului)
2. I.I.,,Rachita Badrajan,,
______________________________________________________
3. ,,Gazcargrup,, SRL _________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
Datele de calificare ale ofertanţilor:

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă documentele prezentate la concurs ale ofertanţilor
corespund cerinţelor solicitate, a consemnat corespunderea datelor de calificare ale ofertanţilor,
preţurile, valoarea ofertelor, termenul de executare şi perioada de valabilitate a ofertelor etc., astfel:

Valoarea ofertei (lei)


Denumirea Documentele de calificare
Nr. Total cu Note:
ofertantului fără TVA prezentate
TVA
1/certificat de înregistrare
MD 0103529 din
03.11.2010
c/f 1010602005005,
2/extras din Registrul de
stat al întreprinzătorilor
individuali nr.1282 din
24.07.2015,
3/licență Seria A MMII
Nr.036224 din 03.11.2010
4/anexă la licență Seria A
MMII Nr.036224
reperfectată din
Î.I.,,Varzari
1. 238444.45 286133.34 07.05.2012,
Tatiana,,
5/declarație privind
personalul angajat în
ultimile 12 luni,
6/situația financiară pe
anul 2015
7/declarație privind
dotările specifice, utilajul
și echipamentul tehnic.
8/certificat privind lipsa
sau existența restanțelor
față de bugetul public
național Nr.B1619965 din
02.09.2016
1/certificat de înregistrare
MD 0027633 din
09.10.1996 c/f
1002602002579.
2/ extras din Registrul de
stat al întreprinzătorilor
individuali Nr.3235 din
02.06.2014.
3/licență Seria A MMII
Nr.042128 din 10.06.2013.
4/anexă la licență Seria A
MMI Nr.042128.
I.I.,,Rachita 5/informații generale
2. 239964.33 287957.20
Badrajan,, despre ofertant.
6/lista personalului angajat
în ultimile 12 luni.
7/situația financiară pe
anul 2015.
8/lista tehnicii specializate,
echipamentelor și
utilajelor de construcție.
9/certificat privind lipsa
sau existența restanțelor
față de bugetul public
național Nr.C001415731
din 12.09.2016.
3. ,,Gazcargrup,, SRL 239086.38 286903.66 1/certificat de înregistrare
MD 0030204 din
24.03.2004,
c/f1004602002780.
2/extras din Registrul de
stat al întreprinzătorilor
individuali Nr.3435 din
11.07.2014.
3/licență Seria A MMII
Nr.046138 din 03.11.2014.
4/ anexă la licență Seria A
MMI Nr.046138.
5/informații generale
despre ofertant.
6/declarație privind
personalul angajat în
ultimile 12 luni.
7/ situația financiară pe
anul 2015.
8/declarație privind
dotările specifice, utilajul
și echipamentul tehnic.
9/certificat privind lipsa
sau existența restanțelor
față de bugetul public
național Nr.C001503202
din 01.09.2019.
4.

Ca urmare a analizei şi verificării ofertelor, grupul de lucru a constatat pentru


fiecare ofertant în parte, următoarele aspecte:
 Cel mai mic preț ___________________________________________________________;
(expunerea obiecţiilor şi comentariilor)
 Calitate, termen de garanție _________________________________________________.

Ofertele depuse au fost evaluate şi comparate folosind criteriul – cel mai mic preţ. Ca o completare
le preţ, potrivit invitaţiei de participare şi caietului de sarcini, la evaluarea ofertelor au fost luate în
consideraţie şi următoarele aspecte:
1. Cel mai mic preț ____________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

Pentru elucidarea unor neclarităţi din oferte sau confirmarea unor


date privind calificarea ofertanţilor, s-au transmis scrisori, după cum
urmează:

1. Ofertantului_______________________________________________________, scrisoarea
beneficiarului Nr._____din “___”_________20__, privind _________________________
__________________________________________________________________________

Răspunsul ofertantului (Nr._____din “___”_________20__):_________________________


__________________________________________________________________________
(rezumatul răspunsului)
__________________________________________________________________________

2. Ofertantului_______________________________________________________, scrisoarea
beneficiarului Nr._____din “___”_________20__, privind _________________________
__________________________________________________________________________

Răspunsul ofertantului (Nr._____din “___”_________20__):_________________________


__________________________________________________________________________
(rezumatul răspunsului)
__________________________________________________________________________
Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform


cerinţelor/modului expus în invitația de participare, au fost respinşi următorii ofertanţi:

1. Î.I.,,Rachita Badrajan,,__________________, prețul mare_________________;


(denumirea ofertantului) (motivul respingerii)
2. ,,Gazcargrup,, SRL_____________________, prețul mare_________________
(denumirea ofertantului) (motivul respingerii)

Rezultatele evaluării ofertelor:

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă
în procesul verbal Nr._____din “___”_________20__ au fost desemnate cîştigătoare următoarele
oferte:

Valoarea ofertei
Nr. Denumirea Denumirea Cod
d/o opratorului economic lucrărilor CPV Total cu
fără TVA TVA
TVA
Construcția
gardului la
1. Î.I.,,Varzari Tatiana,,
stadionul sătesc
238444.45 47688.89 286133.34
s.Zăicani r.Rîșcani
2.

Înştiinţarea ofertanţilor:

În termen de 3 zile de la data luării hotărîrii, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele
concursului prin scrisoarea Nr._____din “___”_________20__.

Contractele de achiziţie încheiate:

Drept urmare, în rezultatul procedurii, au fost încheiate cu ofertanţii cîştigători contractele de


achiziţie, după cum urmează.
Denumirea Numărul şi Valoarea
Termenul de
operatorului data contractului/contractelor
Nr. valabilitate a
/operatorilor contractului / Cod CPV
d/o contractului
economic/econo contractelor fără TVA cu TVA
/contractelor
mici (IDNP)
Î.I.,,Varzari
1. Tatiana,, c/f 238444.45 286133.34
1010602005005
2.
3.
Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă
corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

______________V.Tăbîrță________________________ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.
Executor: __________Galașanu______________
Tel.: __________025672499_____________________

S-ar putea să vă placă și