Sunteți pe pagina 1din 11

Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

MODEL
Procedura de sistem PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE
Cod: PS - ...

Editia ...................
Data ..................... Revizia 0 ..............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii formalizate

Nr. Elemente privind Numele si


Functia Data Semnatura
crt. responsabilii/operatiunea prenumele
0 1 2 3 4 5
1.1 Elaborat
1.1.1. Elaborat
..................

1.2. Verificat
1.2.1. Verificat
..................

1.3. Aprobat
1.3.1. Verificat
..................

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor PS – Liberul acces la informatiile


publice

Nr. Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica prevederile
crt. revizia in cadrul editiei reviziei reviziei editiei sau reviziei editiei
0 1 2 3 4
2.1. Editia I
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
... Revizia ............
... Editia a II-a
... Revizia 1
2.n. ............

1
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei PS – Liberul acces la informatiile publice

Nr. Scopul Numele si


Exemplar nr. Compartiment Functia Data primirii Semnatura
crt. difuzarii prenumele
0 1 2 3 4 5 6 7
3.1. aplicare
3.2. aplicare
.... ...............
.... informare
.... ..............
.... evidenta
.... arhivare
.... ..............

.... alte scopuri


3.n. .....

4. Scopul procedurii PS – Liberul acces la informatiile publice

4.1. Stabileste principiile, procedurile si regulile de aplicare a prevederilor legale


privind liberul acces la informatiile de interes public.

4.2. Liberul acces la informatiile de interes public se face cu respectarea urmatoarelor


principii:
a. principiul transparentei – autoritatile si institutiile publice au obligatia sa isi
desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public, in care accesul
liber si neingradit la informatiile de interes public sa constituie regula, iar
limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia, in conditiile legii;
b. principiul aplicarii unitare – autoritatile si institutiile publice asigura
respectarea legii in mod unitar, in conformitate cu prevederile acesteia si ale
prezentelor norme metodologice;
c. principiul autonomiei – fiecare autoritate sau institutie publica va elabora
propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de
informare si relatii publice, in conformitate cu prevederile legii si ale
prezentelor norme metodologice.

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control,
iar pe manager, in luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a PS – Liberul acces la informatiile publice


Procedura se utilizeaza de catre toate directiile generale/directiile/serviciile/compartimente
specializate de informare si relatii publice sau persoane cu atributii pe linia accesului la
informatiile de interes public din cadrul entitatii „X”.

©RENTROP&STRATON 2
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Legislatie primara

(1) Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul


financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(2) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile
si completarile ulterioare;
(3) Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
(4) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
(5) Hotararea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenta relatiilor financiare dintre
autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul
anumitor intreprinderi;
(6) Actul normativ privind organizarea si functionarea entitatii publice etc.

6.2. Legislatie secundara

(1) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/ 2015 privind documentele financiar-
contabile;
(2) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
(3) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv propriu, republicat etc.

6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii public

(1) Regulamentul de organizare si functionare al entitatii publice;


(2) Regulamentul de ordine interioara etc.

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura formalizata

7.1. Definitii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul

0 1 2
Orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza
resurse financiare publice, orice regie autonoma, societate reglementata
de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, aflata sub autoritatea sau, dupa caz, in
coordonarea ori in subordinea unei autoritati publice centrale sau locale
si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala
Autoritate sau institutie
1. este actionar unic ori majoritar, precum si orice operator sau operator
publica
regional, astfel cum acestia sunt definiti in Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor
prezentei legi partidele politice, federatiile sportive si organizatiile
neguvernamentale de utilitate publica, care beneficiaza de finantare din
bani publici.

3
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

Totalitatea atributiilor de o anumita


natura care determina procese de munca cu un grad de omogenitate si
similaritate ridicat; cunostintele necesare realizarii activitatii sunt din
2. Activitate
domenii limitate, personalul utilizat putand avea astfel o pregatire
profesionala sensibil unitara; activitatea cuprinde atributii omogene ce
revin compartimentelor entitatii publice.

Totalitatea atributiilor de o anumita


natura care determina procese de munca cu un grad de complexitate si
Activitate omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli si modalitati de
3.
procedurabila lucru, general valabile, in vederea indeplinirii, in conditii de
regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta, a obiectivelor
compartimentului/entitatii publice.

Un ansamblu de sarcini de acelasi tip, necesare pentru realizarea unei


anumite activitati sau unei parti a acesteia, care se executa periodic sau
4. Atributie
continuu si care implica cunostinte specializate pentru realizarea unui
obiectiv specific.

Transmiterea si schimbul de informatii (mesaje) intre persoane; proces


prin care un emitator transmite o informatie receptorului prin
5. Comunicare
intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului
anumite efecte.

Armonizarea deciziilor si a actiunilor componentelor structurale ale


6. Coordonare
entitatii publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia.

Document care defineste locul si contributia postului in atingerea


obiectivelor individuale si organizationale, caracteristic atat
individului, cat si entitatii si care precizeaza sarcinile si
responsabilitatile care ii revin titularului unui post.
7. Fisa postului In general, fisa postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele
individuale, sarcinile, competentele, responsabilitatile, relatiile cu alte
posturi, cerintele specifice privind pregatirea, calitatile, aptitudinile si
deprinderile necesare realizarii obiectivelor individuale stabilite pentru
postul respectiv.

Totalitatea tipurilor de informatii transmise intr-un interval de timp


determinat, asamblate intr-un circuit logic pe care datele il parcurg din
Flux
8. momentul colectarii lor de la sursa de informare si pana in momentul
informational
furnizarii la un receptor sub forma de informatii, prin canale
informationale adecvate destinatiei acestora.

Procesul de administrare a documentelor unei entitati publice, pentru a


servi intereselor acesteia, pe parcursul intregii lor durate de viata, de la
9. Gestionarea documentelor
inceput, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare,
utilizare, partajare, identificare, arhivare, si pana la distrugerea lor.

Orice informatie care priveste activitatile


Informatie de sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice,
10.
interes public indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a
informatiei.

©RENTROP&STRATON 4
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

Informatie cu privire la datele Orice informatie privind o persoana fizica identificata sau
11.
personale identificabila.

Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu


dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile
contractelor ori ale altor angajamente legale incheiate in baza acestor
dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori a
12. Neregula
autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile
publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit.

Ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor


desemnate pe un interval de timp unui membru al organizatiei,
13. Post
reprezentand in acelasi timp elementul primar al structurii
organizatorice.

Totalitatea pasilor ce trebuie urmati, a modalitatilor de lucru stabilite si


Procedura a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau
14.
formalizata sarcinii si editate pe suport hartie si/sau electronic. Procedurile
formalizate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale.

Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la


15. Procedura operationala
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate.

Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la


16. Procedura de sistem
nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.

Un flux de activitati sau o succesiune de activitati logic structurate,


17. Proces organizate in scopul atingerii unor obiective definite, care utilizeaza
resurse, adaugandu-le valoare.

Obligatia de a indeplini sarcina atribuita, a carei neindeplinire atrage


18. Responsabilitate
sanctiunea corespunzatoare tipului de raspundere juridica.

7.2. Abrevieri

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


0 1 2
1. A Aprobare
2. Ap Aplicare
3. Ah Arhivare
Control financiar preventiv
4. CFPP
propriu
5. E Elaborare

5
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

6. TD Tipul documentului
7. PV Proces-verbal
8. PS/PO Procedura formalizata
9. V Verificare

8. Descrierea procedurii formalizate

8.1. Generalitati

(1) Entitatea publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes
public:
a. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau
institutiei publice;
b. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si
ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f. programele si strategiile proprii;
g. lista cuprinzand documentele de interes public;
h. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in
care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de
interes public solicitate.

(2) Entitatea publica are obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care
va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Entitatea publica are obligatia sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate,
cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:


a. afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul
Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii,
precum si in pagina de Internet proprie;
b. consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate
acestui scop.

NOTA PARTICULARITATI:

In unitatile administrativ-teritoriale in care o minoritate nationala detine o pondere de


cel putin 20% din numarul populatiei informatiile ce se comunica din oficiu se vor difuza si in
limba minoritatii respective.

8.2. Organizarea si asigurarea accesului liber la informatiile de interes public

©RENTROP&STRATON 6
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

(1) Pentru organizarea si asigurarea accesului liber si neingradit al oricarei persoane la


informatiile de interes public entitatea publica „X” a organizat un compartiment specializat de
informare si relatii publice.
(2) Compartimentul specializat de informare si relatii publice este organizat, in cadrul entitatii
publice ca birou (serviciu, directie sau directie generala), in subordinea conducatorului
entitatii publice „X”, care, in functie de situatie, poate dispune coordonarea acestora de catre o
alta persoana din conducerea entitatii publice.
(3) Activitatea de informare si relatii publice in cadrul entitatii publice „X” este organizata cu
urmatoarele componente:
a. informarea presei;
b. informarea publica directa a persoanelor;
c. informarea interna a personalului;
d. informarea interinstitutionala.
(4) In cadrul compartimentului de informare si relatii publice al entitatii publice activitatea de
informare publica directa a persoanelor si cea de informare a presei se pot organiza distinct.

NOTA PARTICULARITATI:

La nivelul Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Camerei Deputatilor si al


Senatului, aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale, sediilor centrale ale regiilor autonome si al
altor institutii publice centrale, precum si la nivelul autoritatilor administrative autonome,
prefecturilor, consiliilor judetene si consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor
municipiului Bucuresti, structurile organizatorice existente de comunicare vor fi reorganizate
in compartimente de informare si relatii publice si vor include in mod obligatoriu cel putin un
birou (o structura) de informare publica si un birou (o structura) de relatii cu presa.
La nivelul structurilor descentralizate ale autoritatilor si institutiilor publice centrale se
vor organiza birouri de informare si relatii publice, iar atributiile pe linia relatiei cu presa si a
informarii directe a persoanelor vor fi indeplinite distinct de persoane special desemnate in
acest scop.
La nivelul comunelor, atributiile pe linia relatiei cu presa si a informarii directe a
persoanelor pot fi indeplinite de o persoana special desemnata in acest scop de primar.)

(5) Pentru accesul publicului la informatiile de interes public difuzate din oficiu, entitatea
publica organizeaza in cadrul compartimentelor de informare si relatii publice puncte de
informare-documentare.
(6) Entitatea publica organizeaza o biblioteca virtuala, ce cuprinde o colectie de informatii de
interes public, actualizate si completate periodic cu informatiile de interes public furnizate
solicitantilor.
(7) Informatiile comunicate din oficiu de catre entitatea publica se vor afisa obligatoriu pe
pagina proprie de internet.

8.3. Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public\

(1) Solicitarea informatiilor de interes public, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din
oficiu, va fi adresata entitatii publice, in scris.
(2) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b. informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice
identificarea informatiei de interes public;

7
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

c. numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita


primirea raspunsului.
(3) Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, entitatea publica „X”
pune gratuit la dispozitie persoanei interesate formulare-tip. Acestea vor fi afisate pe pagina
proprie de internet si vor fi distribuite, la cerere, persoanelor interesate, prin intermediul
structurilor specializate.
(4) Modelele formularelor-tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei
administrative sunt prezentate in formularele 1-3 la prezenta procedura.
(5) Utilizarea formularelor-tip este facultativa. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului
la informatiile publice daca solicitarea este redactata intr-o alta forma decat modelul prevazut
la alin. (4).
(6) Modelul scrisorii de raspuns la cerere si cel al scrisorii de raspuns la reclamatia
administrativa, impreuna cu modelul registrului pentru inregistrarea documentelor prevazute
la alin. (2), sunt prevazute in anexele nr. 4-6.
(7) Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic.
(8) Solicitarea de informatii de interes public sau reclamatia administrativa se poate transmite
prin mijloace electronice.
(9) Informatiile de interes public solicitate in scris vor fi comunicate in formatul precizat in
cererea solicitantului, respectiv in scris, in format electronic sau hartie.
(10) Daca informatiile de interes public solicitate sunt disponibile in format editabil, la
cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate si in acest format.
(11) Lipsa semnaturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informatiilor de interes public
transmise in format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informatiilor
solicitate.
(12) Informatiile de interes public vor fi comunicate in urmatoarele termene:
a. 10 zile pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost
identificata in acest termen;
b. 10 zile pentru anuntarea solicitantului ca termenul prevazut la lit. a) nu a fost suficient
pentru identificarea informatiei solicitate;
c. 30 de zile pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul
prevazut la lit. a);
d. 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a
motivarii refuzului.
(13) Termenele prevazute la alin. (10) se calculeaza de la data inregistrarii solicitarii; nu intra
in calculul termenelor ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se
implineste.
(14) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in
prima zi lucratoare care urmeaza.
(15) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, in conditiile legii.
(16) Plata serviciilor de copiere se poate face in numerar, prin mandat postal, prin decontare
bancara, prin intermediul cardurilor bancare si prin intermediul altor sisteme de plata, potrivit
prevederilor legale in vigoare.
(17) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al
conducatorului entitatii publice si nu poate depasi 0,05% din salariul minim pe economie
calculat per pagina.

8.4. Functionarea structurilor responsabile de informarea publica directa

©RENTROP&STRATON 8
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

(1) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile de


informarea publica directa) asigura rezolvarea solicitarilor privind informatiile de interes
public si organizarea si functionarea punctului de informare-documentare.
(2) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile de
informarea publica directa) primeste solicitarile privind informatiile de interes public.
(3) In cazul formularii verbale a solicitarii, informatia este furnizata pe loc, daca este posibil,
sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze o cerere in scris.
(4) Cererile de solicitare a informatiilor de interes public, indiferent de modul in care au fost
formulate, se inregistreaza, de indata, la compartimentul specializat de informare si relatii
publice (sau la persoanele responsabile de informarea publica directa), in Registrul pentru
inregistrarea solicitarilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public.
(5) Dupa inregistrarea cererii, compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau
persoanele responsabile de informarea publica directa) are obligatia sa comunice
solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizata, data si numarul de
inregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin posta, numarul de inregistrare va fi
comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.
(6) Dupa primirea si inregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de
informarea publica directa realizeaza o evaluare primara a solicitarii, in urma careia se
stabileste daca informatia solicitata este o informatie comunicata din oficiu, furnizabila la
cerere sau exceptata de la liberul acces.
(7) In situatia in care informatia solicitata este dintre cele care se comunica din oficiu, se
asigura de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru,
precum si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita.
(8) La solicitarea expresa a persoanei interesate, informatiile de interes public comunicate din
oficiu vor fi comunicate si in scris, pe suport electronic sau hartie.
(9) In cazul in care informatia solicitata nu este dintre cele care se comunica din oficiu,
solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul entitatii publice, care detin
informatiile solicitate, pentru a verifica daca este exceptata de la accesul liber la informatie.
(10) In cazul in care informatia solicitata este identificata ca fiind exceptata de la accesul liber
la informatie, se asigura, in termen de 5 zile de la inregistrare, informarea solicitantului despre
acest lucru.
(11) In situatia in care informatia publica solicitata se afla pe un inscris care contine atat
informatii la care accesul este liber, cat si informatii exceptate de la liberul acces, informatia
publica solicitata va fi comunicata, dupa anonimizarea informatiilor exceptate.
(12) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile
de informarea publica directa) primesc de la structurile entitatii publice raspunsul la
solicitarea primita si redacteaza raspunsul catre solicitant impreuna cu informatia de interes
public sau cu motivatia intarzierii ori a respingerii solicitarii, in conditiile legii.
(13) Raspunsul se inregistreaza si se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, in
termenul legal.
(14) In cazul in care solicitarea nu se incadreaza in competentele entitatii publice, in termen
de 5 zile de la inregistrare, structurile sau persoanele responsabile de informarea publica
directa transmit solicitarea catre institutiile sau autoritatile competente si informeaza
solicitantul despre aceasta.
(15) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile
de informarea publica directa) tin evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti
privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.
(16) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile
de informarea publica directa) realizeaza organizarea si functionarea punctului de informare-
documentare, dupa cum urmeaza:

9
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

a. asigura publicarea buletinului informativ al autoritatii sau institutiei publice, care va


cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu;
b. asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, a raportului de
activitate al entitatii publice;
c. asigura disponibilitatea informatiilor comunicate din oficiu pe pagina de internet si la
afisierul institutiei, precum si in alte modalitati, dupa caz;
d. organizeaza in cadrul punctului de informaredocumentare al institutiei accesul
publicului la informatiile furnizate din oficiu.
(17) Entitatea publica va intocmi anual, prin structurile de informare si relatii publice, un
raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprinde:
a. numarul total de solicitari de informatii de interes public;
b. numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;
c. numarul de solicitari rezolvate favorabil;
d. numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii
exceptate de la acces, inexistente etc.);
e. numarul de solicitari adresate:
 pe suport hartie;
 pe suport electronic;
 solicitari verbale.
f. numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
g. numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
h. numarul de reclamatii administrative:
 rezolvate favorabil;
 respinse.
i. numarul de plangeri in instanta:
 rezolvate favorabil;
 respinse;
 in curs de solutionare.
j. costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice;
k. sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public
solicitate;
l. numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
m. numarul de raspunsuri defalcat pe termene de raspuns;
n. informatiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informatie;
o. masurile luate pentru imbunatatirea activitatii;
p. numele si prenumele persoanei desemnate, respectiv ale sefului compartimentului.
(18) Raportul elaborat dupa modelul prevazut in formularul 7 va fi adresat conducatorului
entitatii publice respective.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

(1) Compartimentul specializat de informare si relatii publice (sau persoanele responsabile de


informarea publica directa) au urmatoarele atributii:
a. sa furnizeze ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care
priveste activitatea institutiei sau autoritatii publice pe care o reprezinta;
b. sa acorde fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare,
acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa;
c. sa informeze in timp util si sa asigure accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de
interes public organizate de institutia sau autoritatea publica;

©RENTROP&STRATON 10
Procedura de sistem privind liberul acces la informatiile publice

d. sa asigure, periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei ori a autoritatii
publice prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de
presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefinguri;
e. sa difuzeze ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activitati ale
institutiei ori autoritatii publice;
f. sa nu refuze sau sa nu retraga acreditarea unui ziarist decat numai pentru fapte care
impiedica desfasurarea normala a activitatii institutiei sau autoritatii publice respective
si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist;
in cazul retragerii acreditarii unui ziarist, sa asigure organismului de presa obtinerea
acreditarii pentru un alt ziarist.
(2) Raspunderea disciplinara a functionarului desemnat din compartimentul specializat de
informare si relatii publice (sau persoanele responsabile de informarea publica directa) se
stabileste conform Statutului functionarilor publici, statutelor speciale sau, dupa caz, Codului
muncii.

10. Formulare

Formular nr. 1 – Model – Formular-tip cerere de informatii de interes public


Formular nr. 2 – Model – Reclamatie administrativa (1)
Formular nr. 3 – Model – Reclamatie administrativa (2)
Formular nr. 4 – Model – Scrisoare de raspuns la cerere
Formular nr. 5 – Model – Raspuns la reclamatie
Formular nr. 6 – Model – Registru pentru inregistrarea solicitarilor si raspunsurilor privind
accesul la informatiile de interes public si pentru gestionarea procesului de acces la informatii
de interes public si Model – Registru reclamatii administrative si plangeri in instanta
Formular nr. 7 – Model – Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

11

S-ar putea să vă placă și