Sunteți pe pagina 1din 1

MOTIVE DE RESPINGERE FRECVENT ÎNTÂLNITE!

MOTIV DE RESPINGERE EVITARE RESPINGERE


Lipsa unor documente obligatorii, Verificați înaintea depunerii dosarului că acesta conține
conform art. 12 din ghidul de finanțare toate documentele obligatorii, este opisat și paginat.
Documentele nu sunt depuse în Verificați înaintea depunerii dosarului de validare că
original/copie legalizată/copie fiecare document este depus conform cerințelor art. 12.
certificată „conform cu originalul”, cum Documentele depuse în copie trebuie să conțină
prevede ghidul de finanțare mențiunea „conform cu originalul” și să fie semnate de
persoana care a realizat conformitatea
Certificatele de atestare fiscală prezintă Verificați ca documentul să fie semnat/ștampilat și să nu
obligații de plată la momentul evidențieze datorii, înainte de a-l introduce în dosar. Nu
depunerii dosarului de validare, sau nu se acceptă certificate care prezintă obligații de plată,
sunt semnate/ștampilate chiar dacă se depune chitanță sau OP. După ce achitați
datoria, solicitați un certificat nou, fără datorii
Certificatele de atestare fiscală și/sau Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar.
certificatul constatator expirate Certificatele au un termen de valabilitate 30 de zile de la
data emiterii. Nu se ia în considerare data poștei, ci data
înregistrării dosarului de validare la registratura AFM
Certificatul constatator depus în Nu se acceptă varianta INFORCERT a acestui document.
formatul electronic, emis prin Serviciul Se consideră original documentul însușit prin ștampila
INFOCERT unității și semnătura conducătorului acesteia
În certificatul constatator, obiectul de Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar.
activitate 4321 - lucrări de instalații Dacă acest cod nu se regăsește în certificatul
electrice nu este autorizat constatator, dosarul va fi respins fără posibilitate de
remediere
Cererea de validare nu respectă Cererea de validare se regăsește pe site-ul nostru, în
formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la variantă editabilă, la secțiunea dedicată programului:
ghid https://afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php

Atestatul depus de tip „X” nu include Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar.
toate competențele de tip B Acesta trebuie să conțină toate competențele de tip B
(Bp, Be, Bi și A1) și trebuie să fie valabil la momentul
înregistrării dosarului de validare la AFM
Din documentele referitoare la Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar.
existența personalului specializat - Acesta trebuie să aibă menționat pentru personalul
inginer profil electric și angajat angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri
specializat în instalarea de sisteme de fotovoltaice - codul COR 741103 - REVISAL, iar pentru
panouri fotovoltaice, nu rezultă inginer profil electric - codul COR 2151 – REVISAL. Dacă
codurile REVISAL sunt depuse contracte de muncă, acestea trebuie,
obligatoriu, vizate de ITM și să conțină codurile
menționate mai sus
Nu este dovedită experiența în Experiența poate fi dovedită prin:
montarea și întreținerea sistemelor de - depunerea contractelor de execuție și procesele
panouri fotovoltaice verbale de recepție aferente acestora
și
- depunerea contractelor de întreținere/mentenanță și
procesele verbale de recepție aferente acestora