Sunteți pe pagina 1din 3

Articole teologie practica

Articol 1

Religia: cunoasterea lui Dumnezeu pвnг la transformarea vietii

articol publicat оn revista


Farul Crestin, ianuarie 2007
Pentru unii religia poate fi un subict de actualitate. Apar tot felul de grupгri religioase, care sunt atractive
prin simplitatea lor, prin senzualitate, prin provocarea exageratг a sentimentelor sau prin ocultism. Pentru alюii
religia este un subiect tabu. Sunt єi din aceia care spun cг sunt agnostici pentru a-єi liniєti subconєtientul care mereu
le aminteєte de existenюa lui Dumnezeu prin оntrebarea: ,,Dacг totuєi Dumnezeu existг?”
Cвnd vorbim de religie, care este primul lucru care ne vine оn minte? Sг spunem: biserica... poate preotul
sau poate crucea ori niєte icoane... Dar care este rostul tuturor acestora? Credeam cг religia оl are оn vedere pe
Dumnezeu. Dacг gвndim obiectiv, toate acestea оn loc sг ne facг sг ne gвndim la Dumnezeu, ne duc cu gвndul total
оn altг parte. Оnюelegerea curentг despre religie este una deosebit de simplistг: ritual оnvгluit оn mister sau niєte
practici care sг-l facг pe om sг se simtг bine sau cel puюin sг se liniєteascг, amгgindu-se cг єi-a rezolvat problemele
cu Dumnezeu. Dar oare aceasta nu este o concepюie egocentricг despre religie? Oare nu pune omul mai mult accent
pe propria-i persoanг decвt pe Dumnezeu, оn actul оnchinгrii? Sг observгm totuєi cвteva jaloane ca sг ne facem o
idee despre ce este cu adevгrat religia.
1. Religia are de-a face cu atenюia noastrг
Spre ce ne оndreptгm atenюia? Ce ne preocupг? Оntotdeauna mai mulюi oameni care au aceleaєi
preocupгri tind sг formeze un grup. Ceea ce ne preocupг, aceea ne reprezintг. Poюi sг faci din carierг religia ta,
poюi sг faci din persoana iubitг religia ta sau de ce nu din hobby-ul tгu. Ceea ce te preocupг cel mai mult devine
religia ta. ,,Aєa vobeєte Domnul, Dumnezeu: ,Оntoarceюi-vг, єi abateюi-vг de la idolii voєtri, оntoarceюi-vг
privirile dela toate urвciunile voastre! (Ezechiel 14:6)” Atenюia omului este adesea оndreptatг spre „idolii” actuali,
dar Dumnezeu doreєte atenюia noastrг, pentru cг El este Singurul Dumnezeu Adevгrat. ,,Dar chiar acuma, zice
Domnul, оntoarceюi-vг la Mine cu toatг inima, cu post, cu plвnset єi bocet! Sfвєiaюi-vг inimile nu hainele, єi
оntoarceюi-vг la Domnul, Dumnezeul vostru. Cгci El este milostiv єi plin de оndurare, оndelung rгbdгtor єi bogat
оn bunгtate, єi-I pare rгu de relele pe cari le trimite. (Ioel 2:12-13)”
2. Religia are de-a face cu dorinюa noastrг de a-L cгuta pe Dumnezeu
O definiюe simplг a religiei ar fi: modul оn care un grup de oameni se оnchinг lui Dumnezeu. Deci
Dumnezeu este оn centrul atenюiei. Dumnezeu este scopul religiei. Dumnezeu este cauza religiei. Sfвntul apostol
Pavel spune: ,,Fiindcг ce se poate cunoaєte despre Dumnezeu, le este descoperit оn ei, cгci le-a fost arгtat de
Dumnezeu. (Romani 1:19)” Dumnezeu a pus оn om dorinюa de a-L cгuta pe El, de a I se оnchina Creatorului єi mai
mult decвt orice, de a avea o relaюie cu El. Religia are de-a face cu dorinюa omului de a-L cгuta pe Dumnezeu.
,,Cгutaюi pe Domnul cоtг vreme se poate gгsi; chemaюi-L, cоtг vreme este aproape. Sг se lase cel rгu de
calea lui, єi omul nelegiuit sг se lase de gоndurile lui, sг se оntoarcг la Domnul care va avea milг de el, la
Dumnezeul nostru, care nu oboseєte iertоnd. (Isaia 55:6-7)” Cгutarea lui Dumnezeu este esenюialг. Omul trebuie
sг-L caute pe Dumnezeu оn Biblie, pentru cг Dumnezeu a hotгrвt ca oamenii sг-L cunoascг pe El prin Biblie.
Dumnezeu S-a revelat prin Domnul Isus Christos, dar numai Scriptura ne vorbeєte despre Mвntuitorul. Astfel:
3. Religia are de-a face cu Cartea Sfвntг – Biblia
,,Cгutaюi оn cartea Domnului, єi citiюi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da
greє, cгci gura Domnului a poruncit lucrul acesta… (Isaia 34:16)” Omul Оl cunoaєte pe Dumnezeu aєa cum vrea El
sг fie cunoscut. Omul este prea pгcгtos pentru a avea pretenюia sг-L cunoascг pe Dumnezeu cum vrea el: prin ritual,
prin incantaюii, tradiюii, prin mijlocirea altor oameni. Dumnezeu se descoperг оn mod special prin Scripturг. El
Оnsuєi porunceєte cercetarea Bibliei.,,Cartea aceasta a legii sг nu se depгrteze de gura ta; cugetг asupra ei zi єi
noapte, cгutоnd sг faci tot ce este scris оn ea; cгci atunci vei izbоndi оn toate lucrгrile tale, єi atunci vei lucra cu
оnюelepciune. (Iosua 1:8)” Mвntuitorul atrгgea atenюia cг Biblia vorbeєte despre El. Cine vrea sг-L caute pe
Dumnezeu, trebuie sг-L caute оn Biblie: ,,Cercetaюi Scripturile, pentru cг socotiюi cг оn ele aveюi viaюa vecinicг,
dar tocmai ele mгrturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)”
4. Religia are de-a face cu realitatea existenюei noastre оn relaюie cu Dumnezeu
Sг revenim la definiюia religiei. O definiюe mai complexг ar fi: un grup de credinюe care rгspund
оntrebгrilor fundamentale ale vieюii: Care este realitatea fundamentalг? Care este natura lumii? Care este natura
umanitгюii? Care este problema principalг a umanitгюii? Care este realitatea de dupг moarte? Aproape toate
religiile au un rгspuns pentru primele patru оntrebгri, dar ultima оntrebare aratг dacг o religie are sau nu un sistem
coerent єi veridic.
Care este realitatea fundamentalг? Marea majoritate a religiilor amintesc de existenюa unui zeu suprem, care
acюioneazг оn lumea noastrг. Dar Scriptura spune: ,,Sг єtii dar оn ziua aceasta, єi pune-юi оn inimг cг numai
Domnul este Dumnezeu, sus оn cer єi jos pe pгmоnt, єi cг nu este alt Dumnezeu afarг de El. (Deuteronom 4:39)”
Care este natura lumii? Lumea a fost creatг de acest zeu suprem, care deюine оntreaga putere. ,,Sг єtiюi dar cг Eu
sunt Dumnezeu, Єi cг nu este alt dumnezeu afarг de Mine; Eu dau viaюг єi Eu omor, Eu rгnesc єi Eu tгmгduiesc, Єi
nimeni nu poate scoate pe cineva din mоna Mea. (Deuteronom 32:39)”
Care este natura umanitгюii? Omul a fost єi el creat de Dumnezeu, dar de obicei religiile nu stabilesc scopul omului
оn lume. ,,Aєa vorbeєte Domnul, Sfоntul lui Israel, єi Fгcгtorul sгu: ,Vrea cineva sг Mг оntrebe asupra viitorului,
sг-Mi porunceascг pentru copiii Mei єi pentru lucrarea mоnilor Mele? Eu am fгcut pгmвntul, єi am fгcut pe om pe
el; Eu cu mвinile Mele am оntins cerurile, єi am aєezat toatг oєtirea lor. (Isaia 45:11-12)” Dumnezeu, Creatorul,
stabileєte scopul omului оn lume.
Care este problema principalг a umanitгюii? Aici unele religii acceptг, altele nu acceptг problema pгcatului. Dacг
apare оntr-un sistem religios problema pгcatului, aceastг problemг nu are оn vedere divinitatea, ci comunitatea din
care face parte omul. Astfel, omul nu pгcгtuieєte оmpotriva lui Dumnezeu, ci оmpotriva comunitгюii. Totuєi, Biblia
spune: ,,Mвnia lui Dumnezeu se descopere din cer оmpotriva oricгrei necinstiri a lui Dumnezeu єi оmpotriva
oricгrei nelegiuri a oamenilor, cari оnгduєe adevгrul оn nelegiuirea lor. (Romani 1:18)” Pгcatul este оn primul rand
оmpotriva lui Dumnezeu. Omul cвnd pгcгtuieєte, de fapt se rгzvrгteєte оmpotriva Creatorului Sгu. Totuєi, tot El
este Mвntuitorul omenirii. ,,Nu este alt Dumnezeu decвt Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept єi mвntuitor, alt
Dumnezeu afarг de Mine nu este. Оntoarceюi-vг la Mine, єi veюi fi mвntuiюi toюi ceice sunteюi la marginile
pгmвntului! Cгci Eu sunt Dumnezeu, єi nu altul. (Isaia 45:21-22)”
Care este realitatea de dupг moarte? Aici este problema cea mai mare. Pentru unele religii, dupг moarte nu mai
existг nimic. Pentru altele existг un ciclu de naєtere-viaюг-moarte-reоncarnare. Oamenii doresc sг iasг din acest
ciclu pentru a dispгrea оn absolut. Alte religii spun cг existг un loc paradisiac sau unul de chin. Dar oare ce este
dupг moarte? ,,Cгci dacг moartea a venit prin om, tot prin om a venit єi оnvierea morюilor. Єi dupг cum toюi mor
оn Adam, tot aєa, toюi vor оnvia оn Hristos. (1Corinteni 15:21-22)”
5. Religia are de-a face cu necesitatea cunoaєterii lui Dumnezeu єi o credinюг autenticг
Mвntuitorul spunea: ,,Єi viaюa vecinicг este aceasta: sг Te cunoascг pe Tine, singurul Dumnezeu adevгrat
єi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.” (Ioan 17:3) Mвntuitorul vorbeєte despre o viaюг veєnicг ulterioarг
morюii. Viaюa aceasta este condiюionatг de cunoaєterea lui Dumnezeu єi a Domnului Isus Christos. Religia are оn
vedere cunoaєterea lui Dumnezeu.
La ce se referг cunoaєterea lui Dumnezeu? Cunoaєterea lui Dumezeu oferг rгspuns la primele trei
оntrebгri. Dumnezeu existг necondiюionat, iar datoritг Lui existг toate lucrurile. El este Creatorul Universului, dar
єi al omului. Dumnezeu l-a creat pe om cu un scop bine stabilit: sг ilustreze frumuseюea Creatorului (Genesa 1:26).
Dacг omul vrea sг fie fidel scopului stabilit pentru el de Domnul, atunci el trebuie sг Оl cunoascг pe Dumnezeu, sг
aibг o relaюie personalг cu El. Omul trebuie sг-L cunoascг pe Dumnezeu din Scripturг, sг-L vadг оn Scripturг, ca sг
poatг sг-L imite. Christos L-a descoperit pe Dumnezeu. Cine-L descoperг pe Mвntuitorul оn Scripturг, Оl cunoaєte
pe Dumnezeu (Ioan 14:9).
Cunoaєterea Mвntuitorului are de-a face cu ultimele douг оntrebгri. Problema principalг a umanitгюii este
pгcatul. Omul este o fiinюг оnclinatг spre pгcat. ,,Єi, dupг Lege, aproape totul este curгюit cu sоnge; єi fгrг vгrsare
de sвnge, nu este iertare. (Evrei 9:22)” Omul ar trebui sг moarг pentru pгcatele sale, dar Dumnezeu doreєte ca omul
sг aibг viaюг veєnicг. De aceea Christos a murit оn locul nostru. Moartea pe care trebuia sг o murim noi din pricina
pгcatelor noastre a murit-o El, deєi nu era vinovat. El a оnviat ca noi sг putem avea o viaюг nouг, o viaюг eternг
оmpreunг cu El. Dacг El a murit moartea noastrг, atunci noi trгim viaюa Lui, noi avem viaюг eternг prin El. Pentru
aceasta este nevoie de credinюг. ,,Єi fгrг credinюг este cu neputinюг sг fim plгcuюi Lui! Cгci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie sг creadг cг El este, єi cг rгsplгteєte pe cei ce-L cautг. (Evrei 11:6)” Credinюa autenticг este
credinюa оn Dumnezeul Autentic: Tatгl, Fiul єi Duhul Sfвnt. Altг credinюг valabilг nu este.
6. Religia are de-a face cu o viaюг moralг, cu оnchinarea єi cu o autoritate spiritualг
Apostolul Iacov spune: ,,Dacг crede cineva cг este religios, єi nu-єi оnfrвneazг limba, ci оєi оnєealг inima,
religiunea unui astfel de om este zгdarnicг. Religiunea curatг єi neоntinatг, оnaintea lui Dumnezeu, Tatгl nostru,
este sг cercetгm pe orfani єi pe vгduve оn necazurile lor, єi sг ne pгzim neоntinaюi de lume. (Iacov 1:26-27)”
Religia are оn vedere єi relaюiile interumane. Dumnezeu priveєte modul оn care relaюionгm. El doreєte o umanitate
moralг. De aceea apostolul subliniazг: ,,sг ne pгzim neоntinaюi de lume.” O religie care promoveazг sau tolereazг
imoralitatea ori o viaюг superficialг, acea religie nu urmeazг оnvгюгtura stabilitг de Dumnezeu prin Scripturг.
Mвntuitorul i-a оnvгюat pe oameni cum sг aibe o viaюг moralг, care sг-L mulюumeascг atвt pe Dumnezeu, cвt єi
pe oameni.
,,Fiindcг, mгcar cг au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslгvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulюгmit; ci
s’au dedat la gвndiri deєarte, єi inima lor fгrг pricepere s’a оntunecat... De aceea, Dumnezeu i-a lгsat pradг
necurгюiei, sг urmeze poftele inimilor lor; aєa cг оєi necinstesc singuri trupurile; cгci au schimbat оn minciunг
adevгrul lui Dumnezeu, єi au slujit єi s’au оnchinat fгpturii оn locul Fгcгtorului, care este binecuvвntat оn veci!
Amin. (Romani 1:21-25)” Viaюa moralг este оn legгturг cu оnchinarea. Dacг omul nu are o atitudine de оnchinare
permanentг faюг de Dumnezeu, atunci el riscг sг devinг un om imoral: fie prin gвndire, fie prin vorbire, fie prin
comportament. O atitudine de оnchinare te face sг fii mereu conєtient cг Dumnezeu te vede єi este atent la viaюa ta.
Un om care nu este conєtient de acest adevгr este tentat sг trгiascг o viaюг imoralг, dezaprobatг de Domnul. Nu ne
оnchinгm doar la bisericг, doar prin rugгciune, prin cвntare, prin citirea Bibliei, ci ne оnchinгm permanent lui
Dumnezeu printr-o viaюг total dedicatг Lui, asemeni Domnului Isus Christos. Mai mult printr-o viaюг de оnchinare
оnaintea lui Dumnezeu demonstrгm cг El este autoritatea noastrг spiritualг. Ritualurile se consumг de obicei оn
faюa unei persoane, un mediator, sau оn faюa unui altar. Viaюa noastrг se consumг, se deruleazг, оnaintea lui
Dumnezeu: ,,... aduceюi trupurile voastre ca o jertfг vie, sfвntг, plгcutг lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea
voastrг o slujbг duhovniceascг. (Romani 12:1)”.
7. Religia are de-a face cu credinюa, cu dragostea, cu prezenюa lui Dumnezeu оn viaюa noastrг
Apostolul Pavel spune: ,,Cгci оn Isus Hristos, nici tгierea оmprejur, nici netгierea оmprejur n’au vreun
preю, ci credinюa care lucreazг prin dragoste. (Galateni 5:6)” Оn religia adevгratг instauratг de Mвntuitorul Isus
Christos, ritualul, obiceiurile, legile nu au valoare, ci credinюa, care transformг viaюa omului єi care оl determinг
sг-L iubeascг pe Dumnezeu єi pe semeni. Religia are оn vedere raюiunea umanг prin faptul credinюei, dar єi
sensibilitatea sufletului uman prin sentimentul dragostei. Mвntuitorul ne оnvaюг sг credem оn El, iar credinюa
aceasta nu poate fi lipsitг de dragoste. Credinюa noastrг оn Dumnezeu existг datoritг dragostei Sale faюг de noi.
,,Dragostea lui Dumnezeu a fost turnatг оn inimile noastre prin Duhul Sfвnt care ne-a fost dat. (Romani 5:5)”
Dumnezeu lucreazг оn fiinюele noastre dragostea prin prezenюa Duhului Sfвnt. Duhul Sfвnt este prezenюa lui
Dumnezeu оn noi. El ne aduce aproape de Dumnezeu ca sг Оl cunoaєtem mai bine, ca sг ne оnchinгm
corespunzгtor, оn Duh єi оn Adevгr. Apropiera de Dumnezeu se face prin Christos, care este Adevгrul, єi prin
Duhul Sfвnt. Christos ne-a descoperit dragostea lui Dumnezeu prin moartea Sa, iar Duhul Sfвnt ne face conєtienюi
de aceastг dragoste. Cвnd eєti conєtient de dragostea lui Dumnezeu єi cвnd crezi оn El, atunci Dumnezeirea
pгtrunde оn viaюa ta єi-юi transfomг viaюa. Acesta trebuie sг fie scopul religiei: cunoaєterea lui Dumnezeu pвnг la
transformarea vieюii. Transformarea trebuie sг fie оn conformitate cu scopul lui Dumnezeu pentru om: sг ilustreze
perfecюiunea Creatorului. Credincioєii sunt noua creaюie a lui Dumnezeu, care poartг оn ei chipul Domnului Isus
Christos. ,,Cгci оn Hristos Isus nici tгierea оmprejur, nici netгierea оmprejur nu sunt nimic, ci a fi o fгpturг nouг.
(Galateni 6:15)” Оndreaptг-єi atenюia spre Dumnezeu! Cautг-L pe Dumnezeu, єi El оюi va transforma viaюa.