Sunteți pe pagina 1din 7

Contract de servicii

nr.______________ din data_______________

În temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a art. 43 alin (1)
și (5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii,

Între autoritatea contractantă, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE


ŞI JUSTIŢIE, cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul. Libertăţii, nr. 12-14, sector 5, telefon/fax
0213193885, cod fiscal 4364748, conturi de trezorerie RO72TREZ23A610600580201X și
RO88TREZ23A610600580202X deschise la ATCPMB, reprezentată de domnul Augustin
LAZĂR, Procuror General al PÎCCJ, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

şi
………………….., cu sediul în………., str. ……… nr. ….., sector …., telefon……. ,fax
…………., număr de înmatriculare …………, cod fiscal …………, cont nr. ………….. deschis la
Trezoreria ……….…, reprezentat prin Administrator Unic, ………………, în calitate de
PRESTATOR, pe de altă parte.

DEFINIŢII

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – servicii de proiectare de site-uri www (worl wide web);
e. destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
f. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2/7

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la „zile” reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului


4.1 Prestatorul se obligă să efectueze activitățile pentru asigurarea Serviciilor de proiectare de
site-uri www (world wide web – concepere și dezvoltare pagina web a proiectului;
mentenanță și suport tehnic pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului ) - CPV
72413000-8 necesare desfășurării proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de
punere în executare a unor procedee probatorii văzând perchezițiile informatice” cod
SIPOCA 54,, organizată de P.Î.C.C.J în Bucureşti, în conformitate cu specificaţiile din invitaţia
de participare și documentația de atribuire, aflate ca documente integrante la prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze serviciile descrise la pct. 4.1 şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul total al contractului este ………… lei fără TVA, respectiv ........... lei cu TVA, detaliat
după cum urmează:
Nr. Servicii prestate Valoare Cantitate Valoare Valoare
prestație totală, totală
unitară prestație prestație
lei fără TVA lei fără TVA lei cu TVA

0 1 2 3 4=2x3 5=4x1,19
1 Servicii realizare site 1
sipoca 54 – concepere și
realizare pagină web a
proiectului
2 Servicii de mentenanță și 31
suport tehnic pentru
perioada de implementare
a proiectului (maxim 31 luni)
TOTAL

6. Termenul de prestare al obiectului contractului şi valabilitatea contractului


6.1 Prezentul contract este valabil de la data semnării acestuia şi încetează să producă efecte în
momentul finalizării proiectului și a plății serviciilor prestate, aferente fiecărui luni de
mentenanță, în conformitate cu prevederile art. 10 ale prezentului contract:
Termenul maxim al prestării serviciilor de mentenanță şi suport este 27 iulie 2020.
3/7

Termenul de realizare site este de maximum 35 zile lucrătoare de la data semnării contractului,
după cum urmează:

- Şedinţele de analiză se vor desfăşura în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului
de prestări servicii între Beneficiar şi Prestator;
- Specificaţiile de analiză realizate de Prestator, în intervalul specificat mai sus, vor fi aprobate
de Beneficiar în maximum 2 zile lucrătoare;
- Conceptul grafic va fi prezentat de Prestator şi aprobat de Beneficiar prin proces verbal de
acceptanță în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de analiză;
- Site-ul va fi realizat de prestator, în conformitate cu documentaţia de atribuire, va fi livrat
Beneficiarului şi va fi instalat la sediul acestuia pentru testare în maximum 10 zile lucrătoare
de la aprobarea conceptului grafic;
- Beneficiarul va realiza testarea şi va transmite feedback consolidat Prestatorului în
maximum 5 zile lucrătoare de la momentul instalării la sediul Beneficiarului;
- Remedierea deficienţelor constatate în etapa de testare se vor realiza în maximum 5 zile
lucrătoare de la primirea feedback-ului din partea Beneficiarului;
- Site-ul va fi lansat în producţie şi va fi testat în acest mediu pentru o perioadă de 5 zile
lucrătoare finalizată cu procedură de acceptanță a serviciilor prestate, a platformei realizate,
a tuturor livrabilelor solicitate, inclusiv a serviciilor de instruire şi a manualului de utilizare
pentru administratori şi operatori;
- În intervalul de dezvoltare şi testare a site-ului Prestatorul va prelucra şi va introduce
conţinutul acestuia pus la dispoziţia sa de către Beneficiar.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe imediat după semnarea acestuia de către părți.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele ce fac parte integrantă din contract sunt:
 Invitaţia de participare;
 Documentaţia de atribuire (caiet de sarcini + formulare);
 Propunerea tehnică și financiară a prestatorului (copie)
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligă să asigure furnizarea de ,,Servicii de proiectare de site-uri www (world
wide web – concepere și dezvoltare pagina web a proiectului și mentenanță și suport tehnic
pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului cod SIPOCA 54,, conform cerințelor din
caietul de sarcini și din invitaţia de participare.
9.2 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele utilizate.
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea invitaţiei de participare.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate de către Prestator astfel:
4/7

 pentru site - după admiterea și efectuarea recepției la sediul instituției a site-ului proiect
SIPOCA 54, în termen de 30 de zile de la emiterea și transmiterea facturii.

 pentru mentenanță - lunar după prestarea și recepționarea prin PV de recepție lunară


servicii de mentenanță, în termen de 30 de zile de la emiterea și transmiterea facturii.

CLAUZE SPECIFICE
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Prestatorul nu are obligatia de a constitui o garanţie de bună execuţie a contractului.
12. Recepţie
Recepţia serviciilor se efectuează în baza procesului-verbal de recepţie emis în urma
eliberării acceptanţei finale. Aceasta din urmă se va emite în urma finalizării cu succes a
procedurii de testare în producţie a site-ului şi recepţiei tuturor livrabilelor solicitate, inclusiv a
serviciilor de instruire.

Finalizarea cu succes a procedurii de testare în producţie presupune ca toate


funcţionalităţile site-ului web să se circumscrie tuturor parametrilor indicaţi în caietul de sarcini,
precum şi specificaţiilor de analiză şi conceptului grafic aprobate de beneficiar.

Procesul-verbal de recepţie pentru realizare site se întocmeşte în 3 exemplare originale, după


cum urmează:

- un exemplar original pentru Beneficiar;


- un exemplar original pentru Prestator;
- un exemplar original pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Capacitate Administrativă.
Procesul-verbal de recepţie va fi semnat de către Comisia de recepţie desemnată prin Ordin
al Procurorului General pentru achiziţia de servicii, licenţe şi echipamente informatice în
proiectul SIPOCA 54, şi de către reprezentantul desemnat în acest sens al Prestatorului.

Procesul-verbal de recepţie al site-ului va cuprinde detaliat:

 observaţiile Beneficiarului legate de termenul de prestare a serviciului contractat,


calitatea serviciului prestat, precum şi comentariile Prestatorului la aceste observaţii.
 declaraţia Prestatorului că rezultatul concret al serviciului prestat – site-ul web – este
liber de orice vicii ascunse şi că toate componentele software incluzând, dar
nelimitându-se la licenţe şi alte componente similare pot fi utilizate în mod liber şi
nelimitat de către Beneficiar fără riscul unor eventuale proceduri judiciare sau
arbitrale a căror consecinţă ar putea fi restrângerea, limitarea în orice mod şi/sau
pentru orice perioadă de timp ori interzicerea drepturilor de utilizare a respectivelor
componente.
Procesul-verbal de recepţie pentru mentenanță va cuprinde detaliat:
 toate activitățile realizate de prestator în luna de decontare.
13. Perioada de garanţie acordată serviciilor
5/7

13.1 Prestatorul are obligaţia de a garanta ca produsul și serviciile se vor derula în perioada
contractuală.
13.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în perioada prestării serviciilor contractate.
13.3 La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a remedia situaţia în termen
de maxim o zi de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
13.4 Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze situaţia în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele prestatorului
şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
prestator prin contract.
14. Ajustarea preţului serviciilor prestate
14.1 Plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară
(document integrant al contractului), ferme şi fixe în lei pentru toată perioada de derulare a
contractului.
14.2 Preţul contractului nu se actualizează.
15. Confidențialitate
15.1 Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces,
prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi cele legate
de protecţia muncii.
15.2 De asemenea, va lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra
datelor și informațiilor ce provin din executarea obligațiilor contractuale
16 Aspecte privind proprietatea intelectuală
16.1Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către prestator sau
membrii asocierii, aferente serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă
17. Amendamente
17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
18. Întarzieri şi amânări în îndeplinirea contractului
18.1 Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare a serviciilor de Servicii de
proiectare de site-uri www (world wide web – concepere și dezvoltare pagina web a
proiectului cod SIPOCA 54; mentenanță și suport tehnic pentru întreaga perioadă de
implementare a proiectului), organizată de P.Î.C.C.J în perioadele înscrise în prezentul contract.
18.2 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
seviciului (prin act adiţional), orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
19 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

19.1 - În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul
serviciilor nerealizate, pentru fiecare zi de întârziere.
6/7

19.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite la punctul 10 al contractului, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

19.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese, nu mai mari decât contravaloarea prejudiciului creat.
19.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
20. Cesiunea
20.1 Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
22.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecătoreşti din municipiul Bucureşti, România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
7/7

24.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
24.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
24.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. Dispoziţii finale
26.1 Achizitorul va urmări derularea prezentului contract.
26.2 Prezentul contract, conţinând .... pagini , s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
Minister Public - PÎCCJ ............................
Procuror General
Augustin LAZĂR

Manager economic,
Georgeta CODESCU

Șef Birou Juridic


Valentin ȚUNDREA

Șef Serviciul de Investiții și


Achiziții publice
Adrian PANAIT

Manager proiect
Lavinia ȚĂRANU

Responsabil IT proiect
Nicolae MERCIOIU