Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA II

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU


CONSUMATORI

1.       Identitatea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit 

Creditor ZAPLO IFN S.A.


Adresă Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3,
sector 1, București 013685
Telefon 031 229 51 11
E-mail info@zaplo.ro
Fax 031 710 70 05
Adresa internet www.zaplo.ro

2.      Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare 

Tipul de credit Împrumut în sumă fixă pe termen scurt


Valoarea totală a creditului 300.00 RON
Înseamnă plafonul sau sumele totale puse
la dispoziţie în temeiul contractului de
credit.
Condiţiile care reglementează tragerea Potrivit alegerii Împrumutatului din pagina
creditului de profil, transferul sumei Creditului poate
Înseamnă modul şi momentul de obţinere a avea loc Online sau Offline.
banilor.
Online – Creditorul va transfera imediat
suma Creditului în contul indicat de
Împrumutat.
Offline – suma Creditului va fi disponibilă
Împrumutatului la Partenerii menţionaţi ai
Creditorului.
Durata contractului de credit 15.01.2017
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care Va trebui să achitaţi următoarele:
acestea vor fi alocate
300.00 RON, reprezentând suma totala pe
care o datoraţi conform contractului de
credit, într-o singură rată, la data
rambursării stabilită prin contract.

Dobânda şi/sau costurile se plătesc odată


cu rambursarea sumei principale, într-o
singură rată, la data rambursării stabilită în
contractul de credit.
Valoarea totală pe care va trebui să o 300.00 RON
achitaţi
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda
şi posibile costuri aferente creditului.

3.      Costurile creditului 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după 0 % fixă pe toată durata contractului.
caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică
contractului de credit
Dobânda anuală efectivă (DAE) 0 % DAE.
Acesta este costul total exprimat ca
procentaj anual din valoarea totală a DAE pentru primul credit este 0%. DAE
creditului. variază în funcţie de valoarea creditului şi
DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte. de durata acestui şi este indicată în
contractul de credit. Exemplu de
DAE:valoare credit 300.00 RON; durată
credit 30 zile; Valoare totală plătibilă în
baza creditului (valoare credit + dobândă)
300.00 RON; DAE – 0 %.

4.      Costuri aferente 

Costuri în caz de întârziere la plată Vi se va percepe o dobândă penalizatoare


Plăţile neefectuate ar putea să aibă în cuantum de 0,93% pentru fiecare zi
consecinţe grave pentru dumneavoastră calendaristică de întârziere la plata
(de exemplu executare silită) şi să Creditului, aplicabilă principalului restant.
îngreuneze obţinerea de credite.

5.      Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de retragere Da.


Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de
credit în termen de 14 zile calendaristice.
Rambursare anticipată Da.
Aveţi dreptul, în orice moment, la
rambursare anticipată totală sau parţială a
creditului.
Consultarea unei baze de date
Creditorul trebuie să vă informeze imediat
şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei
baze de date în cazul în care cererea de
creditare este respinsă pe baza acestei
consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul
în care furnizarea unor astfel de informaţii
este interzisă de acte normative care
transpun sau care creează cadrul de
aplicare pentru legislaţia comunitară ori
contravine obiectivelor de ordine publică
sau de securitate publică..
Dreptul de a primi proiectul de contract de
credit
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi
gratuit un exemplar al proiectului de
contract de credit. Această prevedere nu
se aplică în cazul în care, în momentul
cererii, creditorul nu poate să încheie
contractul de credit cu dumneavoastră
conform normelor sale interne.
După caz Această informaţie este valabilă 15 zile de
Perioada de timp pe parcursul căreia la data furnizării prezentului formular.
creditorul este ţinut să respecte obligaţiile
precontractuale

6.      Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare 

a) referitoare la creditor
Înregistrarea ZAPLO IFN S.A. este înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub numărul
33702265

Autoritatea de supraveghere Banca Naţională a României


b) referitoare la contractul de credit
Exercitarea dreptului de retragere Retragerea se poate efectua în termen de
14 zile, în scris, prin trimiterea de către
împrumutat a unei notificări de retragere
creditorului sub formă de scrisoare, la
adresa de corespondență a creditorului.
Împrumutatul va indica în notificarea de
retragere (i) numele și sediul social ale
Creditorului, (ii) prenumele și numele
Împrumutatului, (iii) notificarea retragerii din
Contractul de Credit, (iv) locul și data
încheierii notificării.

Netransmiterea unei notificări de retragere


în termenul indicat va atrage imposibilitatea
împrumutatului de a-şi exercita dreptul de
retragere.
Legea stabilită de către creditor ca lege Legea română.
aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră
înainte de încheierea contractului de credit
Clauza care precizează legislaţia aplicabilă Contractul de credit va fi guvernat de legea
contractului de credit şi/sau instanţa română.
competentă Orice dispută în legătură cu contractul de
credit va fi deferită spre soluţionare
instanţelor de judecată competente din
România.
Regimul lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor
furniza în limba română. Cu
consimţământul dumneavoastră,
intenţionăm să comunicăm în limba
română pe durata contractului de credit.
c) referitoare la căi de atac
Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un Orice dispută va fi soluționată pe bază de
mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi negocieri amiabile. Împrumutatul va avea
despăgubire pentru consumator dreptul să depună o contestație la creditor
cu privire la încheierea, executarea,
încetarea și încălcarea contractului de
credit. Obiecțiunea împrumutatului va fi
depusă în formă scrisă și trimisă prin poșta
recomandată la sediul social al creditorului.
Creditorul va fi obligat să răspundă și să
notifice în scris împrumutatul în termen de
30 (treizeci) de zile de la primirea
contestației.