Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL UE

PENTRU VIITOR
Dezvoltare Regională și Coeziune
#EUBudget #FutureofEurope
29 mai 2018

UN CADRU MAI SIMPLU ȘI MAI FLEXIBIL PENTRU


POLITICA DE COEZIUNE
De-a lungul anilor, normele din domeniul politicii de coeziune la nivel național și la nivelul UE au devenit tot mai numeroase
și mai complexe, îngreunând gestionarea curentă a fondurilor și descurajând adesea întreprinderile să
solicite sprijin din partea UE.
SEA
În acest context, Comisia propune o împrospătare a normelor pentru perioada 2021-2027, EXCEL
reducând la jumătate volumul cadrului de reglementare anterior.
Experiența, în special provocarea reprezentată de migrație, a demonstrat că trebuie ameliorată capacitatea de reacție
a bugetului UE. Acesta este motivul pentru care Comisia propune totodată ca flexibilitatea cadrului politicii
de coeziune să fie îmbunătățită, astfel încât să poată face față evenimentelor neprevăzute.

MAI PUȚINE FORMALITĂȚI ADMINISTRATIVE PENTRU


ÎNTREPRINDERILE CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI UE
Noul cadru promovează utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri, astfel încât întreprinderile să
poată obține rambursări fără a fi nevoite să prezinte fiecare factură sau fișă de salariu; acestea pot folosi costurile fixe
și estimările pentru cheltuielile cu personalul, asigurările sau chiriile. De asemenea, ele pot beneficia de rambursări pe
baza rezultatelor obținute. Această nouă abordare va permite reducerea drastică a costurilor administrative
și, bineînțeles, a formalităților.
Audituri și controale mai bine proporționate: pentru programele de finanțare ale UE mai puțin expuse la risc,
Comisia propune un sistem de control mai puțin strict, bazat pe buna funcționare a procedurilor naționale. Principiul
„auditului unic” este extins: întreprinderile mici vor fi astfel suspuse unui număr redus de controale.

SARCINI SIMPLIFICATE PENTRU DIRECTORII DE PROGRAME


REGIONALE ȘI NAȚIONALE
Se aplică un cadru de reglementare unic unui număr de 7 fonduri ale UE puse în aplicare prin gestionare partajată:
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european +, Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime, Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul pentru
managementul frontierelor și vize. Sunt simplificate astfel sarcinile autorităților care se ocupă de unul sau
mai multe fonduri și sunt facilitate sinergiile.
Nu va fi necesară repetarea procesului îndelungat de desemnare a autorităților responsabile de punerea în aplicare
a programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, deoarece statele membre pot menține
sistemul actual de punere în aplicare și pot utiliza fondurile UE începând chiar din prima zi.
CE ÎNSEAMNĂ „GESTIONARE PARTAJATĂ”?

Există două tipuri principale de finanțare din partea UE: fonduri care sunt gestionate în mod centralizat
și direct de către Comisie (Orizont Europa, de exemplu) și fonduri a căror gestionare este repartizată
între UE și statele membre („gestionare partajată”), cum este cazul fondurilor din cadrul politicii de
coeziune.
În cadrul gestionării partajate, statele membre sunt în primul rând responsabile de selectarea, implementarea și
monitorizarea proiectelor finanțate de UE. Cu toate acestea, gestionarea programelor din cadrul politicii de coeziune
este deseori descentralizată. De obicei, autoritățile regionale, chiar autoritățile urbane în unele cazuri, sunt cele
responsabile de selectarea și implementarea proiectelor.
Acestea alocă fondurile către beneficiari (municipalități, asociații sau întreprinderi), pe baza unei strategii de investiții
convenite cu Comisia și a unor obiective concrete și rezultate urmărite, prezentate detaliat în programe.
Autoritățile responsabile cu fondurile UE în statele membre au instituit sisteme de management și control conforme
cu cerințele UE. Acestea trebuie să se asigure că sistemele funcționează eficient pentru a preveni, detecta și corecta
neregulile. Comisia joacă un rol de supraveghere. Ea verifică dacă sistemele existente sunt eficiente și asigură
monitorizarea neregulilor, dacă este necesar.

PLANIFICARE STABILĂ A INVESTIȚIILOR COMBINATĂ CU UN


GRAD SUFICIENT DE FLEXIBILITATE, PENTRU A FACE FAȚĂ
EVENIMENTELOR NEPREVĂZUTE ȘI NOILOR PRIORITĂȚI
Vor fi stabiliți numai primii cinci ani de planificare a investițiilor din cadrul programelor politicii de coeziune. Pentru
ultimii doi ani ai perioadei, deciziile de investiții se vor lua pe baza unei evaluări intermediare aprofundate, care
va duce la ajustări în 2025. Evaluarea va ține cont de schimbările intervenite la nivelul situației socio-economice,
de noile provocări identificate în contextul semestrului european și de performanța programelor până la acel moment.
În anumite limite, resursele pot fi transferate de la o prioritate
2 a ni de investiții la alta în cadrul unui program, fără a fi nevoie de
5 ani +
aprobarea oficială a Comisiei. ISBN 978-92-79-86286-1 doi:10.2776/784466 KN-04-18-511-RO-N
ISBN 978-92-79-86250-2 doi:10.2776/352606 KN-04-18-511-RO-C

O dispoziție specială din noul cadru de reglementare facilitează


mobilizarea fondurilor UE începând din prima zi în cazul unui
dezastru natural.

© Uniunea Europeană, 2018


Reutilizarea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39).
Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu se află sub dreptul de autor al UE, trebuie să se solicite
Print
PDF

direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.