Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Domnule Decan,

Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………………….

student/ă la specializarea……………………………………………………………………………………………., ZI/ID,

înmatriculat/ă la studii universitare de licenţă, în anul ___ de studii, vă rog să-mi aprobaţi cererea de echivalare a
următoarelor discipline:

Denumirea disciplinei din planul de învăţământ Denumirea disciplinei similare din foaia
Nr. Nota
curent matricolă/suplimentul la diplomă/situaţia şcolară

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menţionez că sunt absolvent/ă a Universităţii…………………………………………………………….…..,


Facultatea de ………………………………………………………………………………………………………..…….,
specializarea…………………………………………………………………………………………..…………………..

Data, Semnătura,