Sunteți pe pagina 1din 13

GRĂDINIŢA P.P. „P.P.

FURNICUŢA” ARAD
DIRECTOR, Prof. Cismașiu Mariana
Nr........................../2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD


INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE , Prof. Emilia Soriţeu

CASA CORPULUI DIDACTIC,,Alexandru Gavra” ARAD


DIRECTOR , Prof. Adela Redeș

“COLEGIUL DE ARTE SABIN DRĂGOI” ARAD

DIRECTOR, Prof. Dorina Trandafir

În colaborare cu Mass media locală,

ORGANIZEAZĂ:
SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL NAȚIONAL
„LUMINA ÎNVIERII - PRIN SUFLET DE COPIL”

Ediţia a IV-a
2019
Grădiniţa P.P. “Furnicuţa”Arad, în colaborare cu ISJ Arad, CCD Arad, CCJ Arad şi
Liceul de Arte Plastice Arad vă invită să participaţi la Simpoziunul și Concursul Național
“Lumina Învierii - prin suflet de copil”, care se va desfăşura în data de 17 MAI 2019 în cadrul
grădiniţei noastre.

COMITETUL DE ORGANIZARE:
COORDONATORI:
 Prof. Emilia Soriţeu - Inspector şcolar pentru educaţie timpurie, I.S.J.Arad
 Prof. Cismaşiu Mariana - Director Grădiniţa P.P. “Furnicuţa”Arad
 Prof. Cristina Dronca - Prof. înv. preșc. Grădiniţa P.P.„ Furnicuţa”Arad

ORGANIZATORI:
 Prof. Cismaşiu Mariana Grădiniţa P.P. “Furnicuţa”Arad - Director
 Prof. Cristina Dronca - Prof. înv. preșc. Grădiniţa P.P.„ Furnicuţa”Arad

COLABORATORI:

 Prof. Adela Redeş - director CCD Arad


 Prof. Dorina Trandafir - director „Liceul de Arte Sabin Drăgoi”

GRUP ŢINTĂ VIZAT:


a) Beneficiari direcţi: Copii preşcolari și elevi cu CES, cadre didactice din învăţământul
preşcolar şi şcolar, de stat şi privat.
b) Beneficiari indirecţi: membrii comunităţii locale, sponsori, colaboratori, presa, mass media
locală.

RESURSE UMANE:
- preșcolari și elevi cu CES din învăţământul preşcolar şi şcolar, de stat şi privat;
- profesori coordonatori din învăţământul primar şi şcolar, de stat şi privat.

RESURSE MATERIALE:

- Invitaţii şi materiale de promovare;


- Computer;
- Cărți cu ISBN
- Panouri pentru expoziţie;
- Diplome

PARTICIPANŢI:
 Cadre didactice din învăţământul de stat şi particular, preprimar şi primar.
 Specialişti din domeniul cultural-artistic, etnografie, folclor, etc.
 Preşcolari şi şcolari mici din învăţământul de stat şi privat.

ARGUMENT:
Rolul nostru, al cadrelor didactice este de a-i face pe copii să înţeleagă semnificaţia
tradiţiei acestui mare praznic al creştinătăţii, Învierea Domnului nostru IisusHristos, odată cu
sosirea primăverii care aduce daruri şi bucurie în sufletul copiilor.
Lumina Învierii nu este lumina unui fulger care trece rapid de la răsărit până la apus
descoperind pentru o clipă ce înseamnă a zace în întuneric, ci o lumina statornică, de o adâncime
necuprinsă, o Lumină neînserată care iradiază din trupul lui Hristos nu e o lumină impersonală, ci
lumina Persoanei Supreme, deci şi căldura dragostei supreme a lui Dumnezeu adusă aproape
creştinilor credincioşi şi comunicată lor.
Sărbătoarea Sfântă a Paştilor şi talentul copiilor în domeniul creaţiei artistico – plastice
și al cadrelor didactice sunt motivele care ne-au îndemnatsă lansăm chemarea noastră către toţi
preşcolarii şi îndrumătoriilor de a participa la concurs.

SCOPUL:
Cunoaşterea şi înţelegerea identităţii poporului român, a obiceiurilor şi tradiţiilor
populare specific acestei sărbători de primăvară, prin stimularea interesului pentru folclor al copiilor
şi promovarea lui în activităţile instructiv - educative din grădiniţă.
Dezvoltarea afectivă a personalităţii copiilor preşcolari şi copiilor cu CES prin educarea
laturii moral – creştine şi artistice, iar pe de altă parte să-i facă pe copii să înţeleagă, să respecte
frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin lucrări plastice.
Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul
preşcolar.

OBIECTIVE URMĂRITE:
 Cunoaşterea, păstrarea, cultivarea şi transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor populare
româneşti legate de sărbătoarea Paştelui;
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii cadrelor didactice prin activităţi de exprimare
artistică;
 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cadrele didactice;
 Cultivarea şi stimularea creativităţii, asensibilităţii şi a apitudinilor artistico - plastice ale
copiilor preşcolari;
 Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna;
 Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari;
 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi
creativ.
SIMPOZIUNUL NAȚIONAL
“LUMINA ÎNVIERII - PRIN SUFLET DE COPIL”

TEMATICA LUCRĂRILOR PENTRU CADRELE DIDACTICE: educatoare,


învățători, profesori
Scenete, dramatizări, poezii, sau scurte obiceiuri populare referitoare la obiceiuri sau
ritualuri, referate cu ocazia sfintei sărbători a Paștelui; acestea fiind creaţii proprii ale cadrelor
didactice.
Produsul final al concursului va consta în editarea unei cărţi cu ISBN care se va numi
„CULEGERE DE SERBĂRI ORGANIZATE CU OCAZIA SĂRBĂTORII PAȘTELUI”
și va cuprinde lucrările tuturor cadrelor didactice participante.
DONAȚIA pentru Simpoziunul Național “Lumina Învierii - prin suflet de copil”
va fi de 40 lei (carte ISBN, diplome, adeverințe)

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1. Înscrierea participanţilor:
Se face până la data de 10 mai 2019 prin completarea fişei de înscriere anexată şi
trimiterea în două exemplare a acodului de parteneriat.
Fișa de înscriere și parteneriatul educațional se expediază împreună cu un plic A4
(gros, cu bule) timbrat şi autoadresat (5 lei) prin poştă, destinatar:
Dronca Cristina, Strada Aurel Vlaicu, Bloc Z 24, Sc. E, Ap. 7 , Cod poştal 310410,
cu precizarea: Pentru Simpozionul Național “Lumina Învierii - prin suflet de copil”.
2. Redactarea lucrărilor
Cerinţe de tehnoredactare: format A4; titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule,
font Times New Roman, size 14 Bold; pe rândul următor se va scrie autorul (autorii) şi
instituţia ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font Times New Roman, size 14, Bold; textul
se va scrie la două rânduri de instituţie; tehnoredactarea textului: Microsoft Office Word, font
Times New Roman, size 14, Normal, la un rând jumate, margini egale de 20 mm, text aliniat
bloc.
3. Depunerea lucrărilor
Pentru fiecare grădiniţă se va complet câte un acord de parteneriat care se află în Anexa
2 şi se va trimite în plic odată cu lucrările şi taxa de participare. Acordul de parteneriat va fi
trimis în două exemplare, semnate şi ştampilate de către directorul grădiniţei sau a şcolii de care
unitatea aparţine ca structură. Un exemplar va fi returnat (semnat şi ştampilat de unitatea
noastră) odată cu diplomele şi adeverinţele de participare.
Cadrele didactice vor trimite materialele pentru publicare pe email-ul:
dronca_cristina@yahoo.com. Cadrele didactice trebuie să trimiută un plic autodesat în care
vor primi un exemplar din lucrarea editată care va avea cod ISBN, diplomele și adeverințele.
4. Expedierea lucrărilor:
Fișa de înscriere și parteneriatul educațional se expediază împreună cu un plic A4
(gros, cu bule) timbrat şi autoadresat (5 lei) prin poştă, destinatar:
Dronca Cristina , Strada Aurel Vlaicu, Bloc Z 24, Sc. E, Ap. 7 , Cod poştal
310410, cu precizarea: Pentru Simpozionul Național “Lumina Învierii - prin suflet de
copil”.
CONCURSUL NAȚIONAL
“LUMINA ÎNVIERII - PRIN SUFLET DE COPIL”

SECŢIUNILE CONCURSULUI- PENTRU PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI CU CES:


SECȚIUNEA I: Jucării pentru copii
SECȚIUNEA A II A: Felicitări și ornamente
SECȚIUNEA A III A: Desene, picturi
 Este punctată originalitatea lucrării.
 Lucrările nu se restituie. 
Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă care să cuprindă numele lucrării, numele
şi prenumele preşcolarului, grupa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, grădiniţa,
localitatea, judeţul.

CRITERII DE EVALUARE:
În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere:
 Se va urmări exclusiv munca preșcolarilor și a elevilor cu CES;
 Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care cadrele didactice îl dovedesc
prin creațiile realizate.

VALORIFICAREA PROIECTULUI:
La încheierea activităţilor şi acţiunilor propuse în proiect se intenţionează să se realizeze:
- Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor
locale
- Realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor, elevilor cu CES
- Mediatizarea în presa locală, județeană
- Mediatizarea pe site-ul educaţional: www.didactic.ro
SPONSORIZARE: 5 lei (diplome, adeverințe)

Creațiile artistice vor fi însoțite pe verso, în colțul din dreapta jos de etichete regăsindu-
se: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, vârsta, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, grădiniţa, localitatea, judeţul. Fiecare coordonator poate înscrie în concurs cel mult
3 lucrări ale copiilor la fiecare secțiune.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Lucrările vor fi expuse în incinta Grădiniţei
P.P. „Furnicuța” din Arad în perioada 13.05.2019 - 17.05.2019 în vederea organizării
concursului pentru desemnarea câștigătorilor, juriul fiind format din reprezentanti ai ISJ Arad,
cadre didactice si reprezentanti ai partenerilor implicati în proiect.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare tuturor copiilor
şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare.
Diplomele vor fi expediate prin e-mail până la data de 30.06.2019.

Model de etichetă : NUMELE COPILULUI /ELEVULUI...............................

GRUPA/CLASA:.............................................................

LOCALITATEA .............................................................

JUDEŢUL:......................................................................

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR...........................


……………………….........................................

Răspunderea privind realizarea lucrărilor metodice şi îndrumarea lucrărilor practice


revine autorilor şi îndrumătorilor.
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, format A4 (bloc mic
de desen) la secţiunile pictură şi colaj.
Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ) şi acordul de
parteneriat - unul pentru fiecare grădiniţă participantă ( anexa 2 ) vor fi completate şi
trimise odată cu lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa pentru trimiterea
diplomelor. Acestea vor fi semnate şi ştampilate de directorii unităţilor.
Diplomele şi acordul de parteneriat în dublu exemplar vor fi expediate până la data
de 30 mai 2019.

Felicitări tuturor participanţilor la concurs pentru ideile ingenioase şi creative şi pentru


modul în care implică copiii în activităţi atractive şi interesante.
PERSOANĂ DE CONTACT:

 Prof. Cristina Dronca - Prof. înv. preșc. La Grădiniţa P.P. „ Furnicuţa”Arad


Telefon: 0742437267
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL NAȚIONAL
“LUMINA ÎNVIERII – PRIN SUFLET DE COPIL”
2019

Numele şi prenumele cadrului didactic participant......................................................


Funcţia:.......................................................................................................................
Unitatea şcolară/grădiniţa...........................................................................................
Adreasa unit. şcolare (localitatea, strada, nr., judeţul, cod poştal)...............................
…………………………………………………………………………………………….
Telefon.........................................Fax............................................................................
Adresa cadrului didactic participant..............................................................................
......................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................................
Telefon fix.................................................mobil............................................................
Doresc să particip la:
SECŢIUNEA I: JUCĂRII PENTRU COPII

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT.

SECŢIUNEA A II-A: FELICITĂRI ȘI ORNAMENTE


NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII
CRT.

SECŢIUNEA A III-A: PICTURĂ ŞI COLAJ

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT.

ÎNDRUMĂTOR,
Grădiniţa P.P. Furnicuţa Arad Gradinita...........…………………..
Strada Constantin Brâncuşi, F.N. Adresa …………… …………….
Jud. Arad ……… ………………………………..
Tel: 0257/274448 Tel: ………………………………..
E-mail E-mail

Nr. ________ din ______________________ Nr. ________ din _______________________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi, ......................................

1. Părţile contractului:
• GRĂDINIŢA P.P.,,FURNICUŢA” ARAD, reprezentată de prof. Cismașiu Mariana, în
calitate de director şi Dronca Cristina în calitate de coordonator al Simpozionului Naţional
”Lumina Învierii - prin suflet de copil”.
şi

• GRĂDINIŢA……......................................................., reprezentată de
........................................................, în calitate de director şi............................................... în
calitate de parteneri ai Simpozionului Naţional ”Lumina Învierii - prin suflet de copil” care au
convenit următoarele:
2. Scopul parteneriatului:

Realizarea obiectivelor Simpozionului Naţional ”Lumina Învierii - prin suflet de


copil” şi cultivarea, precum şi valorificarea potenţialului creator al copiilor preşcolari, al copiilor
cu CES şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de stat şi privat, atragerea acestora în
desfăşurarea de activităţi extraşcolare.
3. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener


în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare.
Grup ţintă: Copii preşcolari, copii cu CES şi cadre didactice din învăţământul
preşcolar de stat şi privat.
4. Obligaţiile părţilor:
Coordonatorul se obligă să presteze următoarele servicii:
- Să informeze unităţile preșcolare despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite în locațiile stabilite;
- Să emită şi să distribuie diplomele de participare ale preşcolarilor și adeverințelor cadrelor
didactice îndrumătoare;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma
concursului;
- Să respecte termenul de desfăşurare al expoziției.

Partenerul se obligă:
- Să mediatizeze expoziția în unitatea de învățământ;
- Să pregătească copiii pentru secțiunile alese;
- Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la organizarea expoziției;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare al expoziției;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea expoziției.
5. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării
expoziției și până la primirea diplomelor și adeverințelor din partea organizatorului.

6. Clauze finale ale acordului:


Simpozionul Naţional ”Lumina Învierii - prin suflet de copil” face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii.
Prezentul document a fost redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa P.P. ,,Furnicuţa” Arad Grădiniţa………………………………

Director, Director,

Prof. Cismaşiu Mariana ............................