Sunteți pe pagina 1din 56

1875,ś,$*5$9,'(,

5HJXOLGHED]ÞSHQWUX
RPÞPLFÞIHULFLWÞ
ŚLXQEHEHOXŚVÞQÞWRV
'U$OLFH'RQD
0HGLF6SHFLDOLVW'RFWRUÉQ0HGLFLQÞ
*UDFR5RPDQLD

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

9DLF½QWDUXO

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

&DPF½WHNJWUHEXLHVÞLDXÉQVDUFLQÞ"

*UHXWDWHEHEH NJ
3ODFHQWD NJ
/LFKLGDPQLRWLF NJ
8WHU NJ
9ROXPV½QJH NJ
6½QLL NJ
'HSR]LWHJUÞVLPHSHQWUXDOÞSWDW NJ
(GHPH NJ
727$/.*

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'DUF½WHNJYRLOXDSHSDUFXUVXOVDUFLQLL"

&DPNJÉQSULPHOHVÞSWÞP½QL
$SRLF½WH˜NJSHVÞSWÞP½QÞ

727$/NJ

9DULDŜLLQRUPDOHNJ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

9DULDŜLLLQGLYLGXDOH

)HPHLOHFDUHDXIRVWVXESRQGHUDOHÉQDLQWH
GHQDŚWHUHDXWHQGLQŜDGHDOXDPDLPXOW
ÉQJUHXWDWHGHRDUHFHRUJDQLVPXOYUHDVÞ
DMXQJÞLQW½LODJUHXWDWHDQRUPDOÞSHQWUX
RDQXPLWÞÉQÞOŜLPHDSRLVHDGDXJÞFHOH
NJDOHVDUFLQLLSURSULX]LVH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

9DULDŜLLLQGLYLGXDOH

)HPHLOHFDUHHUDXVXSUDSRQGHUDOHÉQDLQWH
GHVDUFLQÞLDXPDLSXŜLQÉQJUHXWDWHVDX
FKLDUVFDGSXŜLQÉQJUHXWDWHGLQFDX]D
FRQVXPXOXLPDLPDUHGHFDORULLGLQWLPSXO
VDUFLQLLŚLPHWDEROLVPXOXLFUHVFXW

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

9DULDŜLLLQGLYLGXDOH

0ÞPLFLOHFDUHVXIHUÞGHGLVJUDYLGLH
JUHDŜÞYÞUVÞWXULDFFHQWXDWH ÉQSULPHOH
OXQLYRUSLHUGHÉQNJLQLŜLDODSRLYRUUHOXD
ULWPXOGHFUHŚWHUHÉQJUHXWDWH
0ÞPLFLOHGHJHPHQLVDXWULSOHŜLYRUOXD
PDLPXOWÉQJUHXWDWHGHF½WPÞPLFLOHFDUH
DŚWHDSWÞXQVLQJXUEHEHOXŚ NJ
JHPHQLŚLNJWULSOHŜL

8QHOHPÞPLFLUHŜLQPDLPXOWHOLFKLGH
Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

6IDWXULSUDFWLFH

y &½QWÞULŜLYÞODSULPDYL]LWÞ
ODPHGLFXOREWHWULFLDQŚL
QRWDŜLYÞJUHXWDWHD
y 2SWDŜLSHQWUXPHVHPLFLŚL
GHVHÉQORFXOXQHLFLQH
DEXQGHQWH
y 'LHWDWUHEXLHVÞƬH
HFKLOLEUDWÞDGLFÞVÞFRQŜLQÞ
WRŜLFRQVWLWXHQŜLLDOLPHQWDUL
LPSRUWDQŜL
Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'LHWDJUDYLGHL

y 6ÞƬHUHFHQWSUHSDUDWÞŚLF½WPDL
SURDVSDWÞSRVLELO
y 6ÞDLEÞXQFRQŜLQXWGHƬEUHULGLFDW
SHQWUXDVWLPXODGLJHVWLDŚLDSUHYHQL
FRQVWLSDŜLD
y 6ÞƬHF½WPDLQDWXUDOÞVDXpELRq
SRVLELOÞ
y 6ÞƬHERJDWÞÉQFDUERKLGUDŜLFRPSOHFŚL
S½LQHLQWHJUDOÞFHUHDOHRUH]SDVWH
PÞPÞOLJÞFRXVFRXV 
Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'LHWDJUDYLGHL

y 6ÞƬHERJDWÞÉQSURWHLQH RXÞODFWDWHSHŚWHFDUQHGHYLWÞSXLIDVROH
QXFLWRIX SHQWUXDVWLPXODGH]YROWDUHDSLHOLLŜHVXWXULORUŚLPXŚFKLORU
y 6ÞƬHF½WPDLYDULDWÞŚLVÞLQFOXGÞWRDWHYLWDPLQHOHŚLPLQHUDOHOH
HVHQŜLDOH
y 6ÞDLEÞFDQWLWÞŜLUHGXVHGHJUÞVLPLGXOFLXULŚLVDUH
y 6ÞLQFOXGÞFHOSXŜLQSDKDUHGHDSÞSH]L ÉQSOXVIDŜÞGHFHHDFH
FRQVXPDŜL]LOQLF SHQWUXDVXVŜLQHDFWLYLWDWHDULQLFKLORUŚLHOLPLQDUHD
WR[LQHORUGLQRUJDQLVP
y 6ÞQXFRQŜLQÞP½QFDUHVXSHUSURFHVDWÞŚLVÞDLEÞF½WPDLSXŜLQL
FRQVHUYDQŜLŚLDGLWLYLSRVLELO
y 6ÞQXLQFOXGÞDOLPHQWHPRGLƬFDWHJHQHWLF

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

6IDWXULSUDFWLFH

y 0RGHOGHGLHWD]LOQLFÞ
y SRUŜLLGHIUXFWH
y SRUŜLLGHOHJXPH
y SRUŜLLODFWDWH
y SRUŜLLSURWHLQH FDUQHYLWÞSXLFXUFDQ
SHŚWHRXÞQXFL
y )LEUHFHUHDOHS½LQHLQWHJUDOÞ
y &½WPDLSXŜLQHGXOFLXULŚLJUÞVLPL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

$OLPHQWHLQWHU]LVHÉQVDUFLQÞ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'LOHPDEU½Q]HWXULORU

(PRPHQWXOÉQFDUHWUHEXLHVÞVSXQHŜLDGLR
GHOLFLRDVHORUEU½Q]HWXULGLQSLDŜÞQHSDVWHXUL]DWH
WLSWHOHPHDVDXXUGÞ

(OHSRWƬLQIHVWDWHFXEDFWHULD/LVWHULDEDFWHULH
UHVSRQVDELOÞGHGHFODQŚDUHDDYRUWXOXLVSRQWDQ
QDŚWHULLSUHPDWXUHVDXGHFHVXOXLIÞWXOXL1LFL
EU½Q]HWXULOHIUDQWX]HŚWL&DPHPEHUW%OXH
&KHHVHVDX*RUJRQ]RODQXVXQWLQGLFDWH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

řLFXFÞUQLŜDFXPIDFHP"

3RDWHFÞRIULSWXUÞGHYLWÞÉQV½QJHVDXXQELIWHF
WDUWDUVXQWÉQWRSXOSUHIHULQŜHORUGYVFXOLQDUH
GDUÉQWLPSXOVDUFLQLLWUHEXLHHYLWDWHGHRDUHFH
FDUQHDFDUHQXHSUHSDUDWÞWHUPLFFRUHVSXQ]ÞWRU
SRDWHƬLQIHVWDWÞFX7R[RSODVPDXQDOW
PLFURRUJDQLVPSHULFXORV$VLJXUDŜLYÞFÞƬHFDUH
EXFÞŜLFÞGHFDUQHSHFDUHRP½QFDŜLHVWHIRDUWH
ELQHSUHSDUDWÞWHUPLFƬDUWÞVDXIULSWÞ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

6D\RQDUD6XVKL

3HQWUXPÞPLFLOHFDUHDGRUÞDFHVWWLSGHP½QFDUH
XUPHD]ÞOXQLGHSDX]Þ

'HŚLIUXFWHOHGHPDUHFUXGHVXQWRH[FHOHQWÞ
VXUVÞGHSURWHLQHHOHSRWƬLQIHVWDWHFXEDFWHULL
VDXSDUD]LŜL3HSHULRDGDVDUFLQLLPHGLFLL
UHFRPDQGÞGRDUSHŚWHVDXIUXFWHGHPDUHIRDUWH
ELQHSUHSDUDWHWHUPLF

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

9RWHD]Þ18SHQWUX0DLRQH]Þ

0DLRQH]DVRVXO&DHVDUVDXDOWHVRVXULSUHSDUDWHÉQ
FDVÞGLQRXÞFUXGH VRVRODQGH]VRVEHDUQH] WUHEXLH
HYLWDWH2SWDŜLSHQWUXPDLRQH]DGHODPDJD]LQH
SDVWHXUL]DWÞFXWHUPHQGHYDODELOLWDWH2.

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'HOLFLRDVHOHVXFXULGHIUXFWH

8QVXFSURDVSÞWGHIUXFWHSRDWHƬH[WUHPGH
WHQWDQWGDUFXVLJXUDQŜÞQXHSDVWHXUL]DWLDU
ULVFXOGHLQIHVWDUHFX6DOPRQHOODVDX(VFKHULFKLD
&ROOLSRDWHƬPDUHDŚDFÞWUHEXLHHYLWDW(YLWDŜLŚL
VXFXULOHSURDVSHWHÉPEXWHOLDWHGHXQHOH
VXSHUPDUNHWXUL©QSHULRDGDVDUFLQLLPÞPLFLOH
WUHEXLHVÞDOHDJÞGRDUVXFXULSDVWHXUL]DWH
ÉPEXWHOLDWH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'HOLFLRDVHOHDOXDWXUL

0XOWHPÞPLFLVXQWWHQWDWHVÞJXVWHSXŜLQGLQ
FRFDSURDVSDWÞDWXQFLF½QGSUHSDUÞSUÞMLWXULGH
FDVÞ(VWHXQRELFHLSHULFXORVPDLDOHVDWXQFL
F½QGDOXDWXOHIÞFXWFXRXÞFUXGH

$XWRULWÞŜLOHVDQLWDUYHWHULQDUHHVWLPHD]ÞFÞGLQ
GHRXÞVXQWLQIHVWDWHFX6DOPRQHOOD
0½QFDŜLDOXDWXOQXPDLGXSÞFHHSUHSDUDWWHUPLF

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

2SRUŜLHGH7LUDPLVXYÞURJf

0XOWHSUÞMLWXULGHFDVÞJHQ7LUDPLVX
0RXVVH0HUHQJXHFRQŜLQRXÞFUXGH

$OHJHŜLSHQWUXDFHDVWÞSHULRDGÞDOWH
WLSXULGHSUÞMLWXULELQHSUHSDUDWHWHUPLF
VDXGLQFHOHFDUHQXFRQŜLQRXÞFUXGH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

&HFXUFDQXPSOXWEXQIDFHVRDFUÞPHD

3XLVDXFXUFDQXPSOXWDOWDOLPHQWGHHYLWDWÉQ
WLPSXOVDUFLQLLGHRDUHFHLQJUHGLHQWHOHGLQ
LQWHULRUXOSÞVÞULLQXVXQWVXƬFLHQWSUHSDUDWH
WHUPLFŚLSRWFUHDXQH[FHOHQWPHGLXGHFXOWXUÞ
SHQWUXGLYHUVHPLFURRUJDQLVPH
2SWDŜLSHQWUXSUHSDUDWHPDLVLPSOHGHSDVÞUH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

3HŚWLLWHUPRPHWUX

3HŚWHOHVSDGÞPDFURXOŚLUHFKLQXOFRQŜLQQLYHOH
ULGLFDWHGHPHUFXU$FHVWPHWDOJUHXHVWH
H[WUHPHGHQRFLYSHQWUXGH]YROWDUHD
EHEHOXŚXOXL*UDYLGHOHWUHEXLHVÞRSWH]HSHQWUX
DOWHWLSXULGHSHŚWHFXPDUƬSLVLFDGHPDUHWRQ
VDXVRPRQ©QSULYLQŜDXOHLXOXLGHSHŚWHH[FHOHQW
SHQWUXGH]YROWDUHDVLVWHPXOXLQHUYRVDO
EHEHOXŚXOXLFRQVXOWDŜLYÞPDLLQW½LPHGLFDOÉQ
SULYLQŜDSUHSDUDWXOXLDOHV

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

0H]HOXULOH

6SUHGHRVHELUHGHDOŜLJHUPHQL/LVWHULDVHVLPWH
IRDUWHELQHODWHPSHUDWXULOHGLQIULJLGHU$FHVWDH
PRWLYXOSHQWUXFDUHWUHEXLHVÞHYLWDŜLDOLPHQWH
SHULVDELOHGHWLSXOPH]HOXULORUVDXKRWGRJ
FUHQYXUŚWL

3XWHŜLVÞFRQVXPDŜLDFHVWHSURGXVHGRDUGDFÞOH
SUHSDUDŜLWHUPLFSULQƬHUEHUHÉQDLQWHGHDOH
FRQVXPD

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

%XQLFDŚWLHVÞIDFÞSDWHGHFDVÞ

3DWHXOGHFDVÞHVWHXQDOWDOLPHQWFHQXWUHEXLH
FRQVXPDWÉQWLPSXOVDUFLQLLGLQFDX]DULVFXOXLGHD
ƬLQIHVWDWFX/LVWHULD

3XWHŜLFRQVXPDSDWHVDXFDUQHÉQFRQVHUYÞGHŚL
QLFLDFHVWHDQXUHSUH]LQWÞRDOWHUQDWLYÞVÞQÞWRDVÞ
SHQWUXDOLPHQWDŜLDJUDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'DFÞŚLODDVWDPDLFRPHQWH]Lf

6SÞODŜLELQHIUXFWHOHŚLOHJXPHOHÉQDLQWHGHDOH
FRQVXPD$FHVWHDSRWƬLQIHVWDWHFX7R[RSODVPD
)UHFDŜLXŚRUFRDMDIUXFWHORUFXRSHULHVSHFLDOÞ
VDXGHFRMLŜLOHLQDLQWHGHDOHFRQVXPD1XJXVWDŜL
GRSXOGHODSHSHQHÉQSLDŜÞ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

0½QFÞUXULODPRGD

(YLWDŜLVDODWHOHGLQJHUPHQLGHJU½XÉQFROŜLWVDX
DOWHWLSXULGHJHUPHQLGHRDUHFHVXQWDSRDSH
LPSRVLELOGHVSÞODWŚLFXUÞŜDW

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

'HOLFDWHVHODELURX

1XP½QFDŜLVRPRQDIXPDWVDXVDQGZLFKFX
WRQGHRDUHFHSRWƬLQIHVWDWHFX/LVWHULD

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

řLGDFÞPHUJHPODPDUH"

(YLWDŜLIUXFWHOHGHPDUHFUXGH

3XWHŜLP½QFDVFRLFLVDXDOWHWLSXULGHIUXFWHGH
PDUHGDFÞOHƬHUEHŜLELQHÉQDLQWHGHFRQVXP

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

7DWDSHVFXLHŚWHODEDOWÞ

(YLWDŜLSHŚWHOHSURDVSÞWSULQVGHODEDOWÞ
GHRDUHFHPXOWHEÞOŜLVDXODFXULSRWƬLQIHVWDWH
FXGLYHUVHVXEVWDQŜHFKLPLFHGÞXQÞWRDUH
SHQWUXEHEHOXŚ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

6HPDULWÞYHULŚRDUD/LQDGLQ%HOFLXJDWHOH

(YLWDŜLVDODWHOHVHPLSUHSDUDWHGHODGLYHUVH
PHVHÉQDHUOLEHUJHQVDODWÞGHYLQHWHVDX
VDODWHGHFUXGLWÞŜLGHRDUHFHSRWƬLQIHVWDWHFX
6DOPRQHOODVDX/LVWHULD

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

©QYDFDQŜÞPHUJHPODRSHQVLXQHELRHFRVXSHU

&KLDUGDFÞODSWHOHGHŜDUÞHVÞQÞWRVFRQVXPDŜLO
GRDUGXSÞFHODŜLƬHUW
$OWIHOSHSHULRDGDVDUFLQLLFRQVXPDŜLGRDU
SURGXVHGLQODSWHSDVWHXUL]DW

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

&DIHDXDHEXQÞ"

&HUFHWÞULOHDFWXDOHLQGLFÞXQFRQVXPPRGHUDW
GHFDIHDÉQWLPSXOVDUFLQLLDGLFÞPJSH]L

$7(1ś,(
8QHOHVXFXULFHDLXOFLRFRODWÞFRQŜLQFDIHD
FUHVF½QGDVWIHOGR]D]LOQLFÞSHVWHFHDLQGLFDWÞ

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

8QSDKDUGHYLQSH]Lf

$/&22/8/$5(&2175$,1',&$ś,(
$%62/87Ý©17,038/6$5&,1,,

&KLDUŚLFDQWLWÞŜLPLFLSRWGXFHODDYRUW
VSRQWDQDŚDFÞHYLWDŜLFRPSOHWEHUHDYLQXO
OLFKLRUXULOHVDXDOWHWLSXULGHEÞXWXULDOFRROLFH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

$IRVWDŚDGHEXQFÞDPOXDWŚLODSDFKHW

'DFÞP½QFDŜLÉQRUDŚŚLQXUHXŚLŜLVÞWHUPLQDŜL
SRUŜLDLQGLIHUHQWF½WGHPXOWYDSOÞFXW
P½QFDUHDQXOXDŜLUHVWXULOHÉQFDVHUROÞ
GHRDUHFHVHSRWGHJUDGDWHUPLFUDSLGŚLFUHD]Þ
XQPHGLXGHFXOWXUÞH[FHOHQWSHQWUXGLYHUVH
WLSXULGHPLFURRUJDQLVPH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
1XWULŜLD*UDYLGHL

řLFXPUÞP½QHFXGLHWD

y 6XEQLFLRIRUPÞQXÉQFHUFDŜLVÞXUPDŜLYUHRGLHWÞ
UHFRPDQGDWÞGHYUHRSULHWHQÞÉQWLPSXOVDUFLQLL
y ©QFHUFDŜLVÞXUPDŜLDFHVWHUHJXOLGHEXQVLPWŚL
VÞQXH[DJHUDŜLFXSRIWHOH
y &RQVXOWDŜLYÞÉQWRWGHDXQDPHGLFXOSHQWUXDDƮD
FHYLWDPLQHŚLPLQHUDOHDUWUHEXLVÞOXDŜL
y 1XLQWUDŜLÉQSDQLFÞGDFÞDŜLGHSÞŚLWSXŜLQ
JUHXWDWHDGHNJDVDUFLQLLSURSULX]LVH

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.
+DSS\HQG

Acest ghid este proprietatea BIOGENIS SRL, Banca de celule stem. Acest ghid nu poate fi utilizat de catre terti, integral sau partial fara acordul in scris al proprietarului, sub sanctiunile legii.