Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretați și analizați art. 6 din Codul de etică și conduită profesională a judecătorului.

Formulați 2-3 spețe la subiectul dat și argumentați soluția.

Introducere

Judecătorul este funcţionarul de stat aparţinând puterii judecătoreşti, împuternicit cu atribuţii


de înfăptuire a justiţiei şi îndeplinire a obligaţiilor pe bază profesională. Se menţionează că în orice
sens s-ar folosi acest termen, în faţă ne apare chipul unei persoane care simbolizează adevărul şi
dreptatea. Judecătorul este înfăptuitorul justiţiei, pledează dreptatea şi adevărul în baza
înţelepciunii legilor.
Funcţiile judecătorului sînt: garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei prin
rezolvarea cazurilor civile (desfacerea căsătoriei, restabilirea în serviciu, dobîndirea moştenirii, a
spaţiului locativ); determinarea subiecţilor vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii, stabilirea pedepselor
pentru aceştia, garantarea dreptului la libertatea individuală şi siguranţa persoanei prin eliberarea
motivată a mandatelor de arestare; controlul asupra executării hotărîrilor şi sentinţelor.
Prin realizarea acestor funcţii judecătorul înfăptuieşte justiţia, din acest motiv profesia
judecătorului fiind considerată măreaţă. Doar judecătorul poate cel mai meticulos să examineze
cazuri civile şi penale, să caute adevărul, să judece dreptul, să învinovăţească şi să acuze persoane,
să rezolve probleme de familie.
În mîinile judecătorului se află starea materială şi psihică a celei mai de preţ valori sociale care
este desigur omul. Prin aceasta se exprimă măreţia muncii judecătorului. În general, se susţine că
un judecător trebuie să fie pregătit pentru această funcţie.
Pregătirea judecătorului pentru acestă funcție include: activitatea în calitate de consultant
juridic în judecată, apoi specialist în organele justiţiei. În literatura de specialitate se susţine că
totalitatea calităţilor unui judecător, îndreptate spre rezolvarea corectă şi optimă a problemelor
înaintate faţă de el într-un proces de judecată, formează cultura judiciară. La fel cultura judiciară
trebuie privită ca nivel de perfecţiune în înfăptuirea activităţii judiciare, respectînd atît normele
legale cît şi morale.
Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc
deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o
importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei.
În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate un
şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative,
altele urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Judecătorul trebuie să
participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor de conduită, pe care le va respecta
personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţa sistemului judecătoresc.
Reglementările prezentului Cod urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovării acestor
obiective Autoritatea judecătorească este în RM o ramură a puterii de stat. Administrarea justiţiei
este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor.
Codul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conforme cu
responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a fi respectate
de către toţi judecătorii din RM. Respectarea normelor cuprinse în prezentul Cod constituie un
criteriu pentru evaluarea eficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului.
Evaluarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul Cod este efectuată de
Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.

Structura și conținutul Codului deontologic al judecătorului

Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc
deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o
importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei.
În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate un
şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative,
altele urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale.
Judecătorul trebuie să participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor de conduită,
pe care le va respecta personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţa sistemului
judecătoresc.
Reglementările prezentului Cod urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovării
acestor obiective Autoritatea judecătorească este în RM o ramură a puterii de stat. Administrarea
justiţiei este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor.
Codul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conforme cu
responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a fi respectate
de către toţi judecătorii din RM.
Respectarea normelor cuprinse în prezentul Cod constituie un criteriu pentru evaluarea
eficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului.
Evaluarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul Cod este efectuată de
Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.
TREBUIE DE CITIT