Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LUCRU

A. Structura desfășurării activității și calendarul acesteia


STADIU ACTIVITATE (acțiuni) an Perioada Termene
1. Selectarea unei teme de interes (din lista Facultății) și a Conform calendarului Conform calendarului
Facultății Facultății
îndrumătorului + stabilirea /confirmarea continuării
I. Alegerea temei și îndrumătorului colaborării.
științific (IS) 2. Discutarea formei definitive a titlului studiului+ întocmirea I
cererii de înscriere și semnarea acesteia de către IS
3. Depunerea cererii de înscriere
1. Întâlnire cu IS pentru a se stabili cadrul general de acțiune II1 În limitele calendarului În limitele calendarului
general al Facultății, dar în general al Facultății dar in
precum și primul orar de activități strânsă corelație cu cerințele strânsă corelație cu cerințele
2. Stabilirea planului și structurii științifice ale studiului studiului și acordul IS2 studiului și acordul IS3
3. Stabilirea activităților prioritare ; orarul și ordinea acestora
II. Stabilirea cadrul de acțiune și structura 4. Creionarea contextului științific și metodologiei de lucru,
studiului de comun acord cu IS orarul și ordinea acestora
a. Stabilirea și consultarea unui minim de literatură
b. Familiarizarea și selectarea metodelor și tehnicilor
fundamentale ce urmează a fi utilizate
5. Întocmirea planului, structurii, activităților de teren precum
și metodologia acestora urmând a fi aplicate pe parcursul
desfășurării lor.
1. Pregătirea, întocmirea și validarea planului cercetării de II4 În limitele calendarului În limitele calendarului
general al Facultății, dar în general al Facultății, dar în
teren împreună cu IS strânsă corelație cu cerințele strânsă corelație cu cerințele
III. Cercetările de teren a. Întocmirea unei metodologii detaliate a cercetărilor studiului și acordul IS5 studiului și acordul IS6
de teren cu IS

1
Inclusiv, la nivel de semestru cu acordul IS (dacă este cazul)
2
Cu orar și date intermediare de predare/evaluare la latitudinea IS, dar stipulate în formular
3
Ibidem 2
4
Ibidem 1
5
Ibidem 2
6
Ibidem 2
b. Stabilirea modului de înregistrare a
rezultatelor/informației cu IS
c. Stabilirea modului și perioadei de evaluare a
rezultatelor cercetării de teren cu IS
1. Depunerea spre validare/corectură de capitole parțial II7 În limitele calendarului În limitele calendarului
general al Facultății, dar în general al Facultății, dar în
întocmite strânsă corelație cu cerințele strânsă corelație cu cerințele
IV. Efectuarea, redactarea parțială și 2. Programarea de comun acord cu IS a modului de urmărire studiului și acordul IS studiului și acordul IS
finalizarea studiului până la stadiul de și îndrumare a progresului redactării in finalizarea
concluzii în coordonare cu IS capitolelor.
3. Finalizarea tuturor demersurilor științifice care necesită
strângerea/verificarea/detalierea/validarea de informație
necesară redactării studiului.
1. Redactarea sub o directă și strânsă colaborare a stadiului II8 În limitele calendarului În limitele calendarului
general al Facultății, dar în general al Facultății, dar în
final al studiului, finalizarea demersului analitic/discuțiilor strânsă corelație cu cerințele strânsă corelație cu cerințele
a. Selectarea și stabilirea de comun acord cu IS a studiului și acordul IS studiului și acordul IS
detaliilor de redactare inclusiv la nivel de
V. Finalizarea redactării studiului și a formatare - prezentare text
concluziilor în coordonare cu IS b. Selectarea și stabilirea de comun acord cu IS a
tuturor formelor grafice utile, ilustrative, necesare
în acord cu tipologia studiului și cu normele de
etică academică.
2. Redactarea concluziilor
1. Finalizarea studiului prin : II9 În limitele calendarului În limitele calendarului
general al Facultății, dar în general al Facultății, dar în
a. Verificarea și asigurarea ca textul final să fie strânsă corelație cu cerințele strânsă corelație cu cerințele
produs în conformitate cu reglementările și studiului și acordul IS studiului și acordul IS
cerințele de etică și deontologie academică
VI. Finalizarea studiului și evaluarea lui b. Verificarea și asigurarea ca partea grafică a
preliminara de către IS studiului să fie relevantă, ilustrativă și, de
asemenea, întocmită în conformitate cu
reglementările și cerințele de etică și deontologie
academică
2. Evaluarea preliminară și acordul IS asupra stadiului

7
Ibidem 1
8
Ibidem 1
9
Ibidem 1
lucrării
3. Stabilirea de comun acord cu IS a structurii, planului și
formei utilizate în examinarea orală din timpul finalizării
examenelor de absolvire

B. Structura conținutului lucrării de dizertație


I. INTRODUCERE (maximum 3-5 pagini)

Rolul acestui capitol este acela de a prezenta și scoate în evidență utilitatea și motivația obiectivă a temei. Astfel, în introducere se menționează,
de regulă, scopul studiului. De la ce pornește demersul științific și unde speră să ajungă. Dar, nu izolat, ci în contextul mai larg, ierarhic din care
face parte tema studiului. Tema este astfel introdusă/prezentată/adusă la cunoștință, în contextul disciplinei din care face parte. Cu alte cuvinte,
este pusă în perspectiva științifică căreia ii aparține. Adesea, în funcție de specificul temei studiului, tot în introducere, sunt definiți, clarificați
sau justificați termeni, concepte teoretice fundamentale care-l vizează la nivel general. În plus, pot fi prezentate și unele informații suplimentare
(subiecte/unități teritoriale etc), care au rolul de a familiariza cititorul cu specificitatea ulterioară a studiului.

II. METODOLOGIE (maximum 8 pagini)

Acest capitol are ca obiectiv prezentarea pe larg a celor mai importante aspecte privind activitatea de cercetare întreprinse de student sub
îndrumarea IS. Acest capitol mai este cunoscut și sub sintagma/acronimul de CCCU (Ce ? Când ? Cum ? Unde ?) și tratează /include :

1. Ce ? sau Obiectivele lucrării

Ce își propune studiul, ce vrea să studieze, ce vrea să găsească, ce vrea să demonstreze. Practic, aici sunt prezentate în mod echilibrat obiectivele
studiului, atât cele generale cât și cele secundare sau specifice. Prezentarea acestora se întocmește astfel încât, din expunerea acestora, să rezulte
clar ipotezele de lucru. Finalul acestui subcapitol metodologic se încheie cu enunțarea ipotezelor de cercetare/lucru :
 Ipoteza 1 …………………
 Ipoteza 2…………………….
 Etc
2. Când ? sau Etapele de realizare

Acest subcapitol are ca obiectiv prezentarea etapelor de lucru : când s-a efectuat, ce anume s-a efectuat. Subcapitolul nu își propune să descrie
neapărat orarul de lucru, ci să scoată în evidență cronologia stadiilor de realizare. Rolul său obligatoriu este acela de a sublinia
pașii/stadiile/etapele urmate în documentarea/ obținerea datelor/informației/rezultatelor necesare întocmirii studiului. Tot în acest
subcapitol, după caz, dacă specificul temei cere/impune, se vor descrie/sublinia aspectele de evoluție a proceselor și fenomenelor studiate și cum
anume au influențat acestea documentarea. Mai concret, este vorba despre acele demersuri efectuate în :
a. documentarea/colectarea informației, a datelor statistice, a datelor spațiale etc;
b. prelucrarea primară, interpretarea datelor colectate;
c. rezultate/analiză/discuții;
d. redactare
3. Cum ? sau Metode și tehnici

Cum și prin ce mijloace studentul a ajuns la concluziile incluse în studiu ? Practic, acest subcapitol are ca scop enumerarea și descrierea (după
caz, si cu consultarea IS) a metodelor și tehnicilor utilizate pentru toate subpunctele subcapitolului 2 ;
4. Unde ? sau Localizarea

Marea majoritate a studiilor din facultatea noastră include ca tematică raportarea la spațiul geografic. Ca urmare, prezentarea locurilor implicate
în studiu poate fi crucială. Acest aspect este cu atât mai important, cu cât analizele și interpretările rezultatelor obținute fiind raportate la spațiul
geografic, fac parte din obiectivul studiului în sine.

Atenție!!!! Ordinea amplasării și detaliile C ?C ?C ?U se stabilesc cu IS. De exemplu:: ea poate deveni UCCC sau CUCC !

III. CONȚINUT ȘTIINTIFIC (numărul de pagini variază foarte mult, în funcție de specificitatea temei studiate, personalitatea
studentului, stilul IS, fiind subiect de stabilire de comun acord cu IS)

Acest capitol este cea mai importanta parte a lucrării, fiind cea care abordează în profunzime și detaliu tema studiului. De regulă, acesta se
organizează în următoarele subcapitole (unde ordinea strictă a acestora se stabilește cu acordul IS).

1. Cadrul general/context teoretic/istoricul cercetărilor


Reprezintă acel subcapitol care prezintă pe larg tema/subiectul de studiu în contextul specializat al domeniului științific din care face
parte și raportat nivelului de evoluție a acestuia pentru momentul abordării lui. Prin urmare, acesta va cuprinde o amplă abordare a tuturor
conceptelor, teoriilor, terminologiilor, realizările specialiștilor și experților în domeniu, aspectelor clasice ale domeniului, tendințele, noile
descoperiri și cum se raportează studiul de față la acestea sau unde se regăsește el în contextul conceptual teoretico - științific. Este subcapitolul
care face apel extins la literatura de specialitate ; acesta este prezentat selectiv, corelativ și ilustrativ cu tema luată în studiu.
Altfel spus, structura și conținutul acestui capitol vor avea forma unei expuneri cu un fir epic nefragmentat a cât mai multor aspecte
teoretice și de concepte /legate de tema/subiectul de studiu. Acestea vor fi expuse coerent, logic, utilizând cât mai multă informație din literatura
de specialitate relevantă și cu funcție de bază de argumentație pentru studiu. În anumite medii academice, la nivelul studenților, acesta mai este
cunoscut și sub denumirea de « sumar de literatură de specialitate ». Expunerea va urma obligatoriu regulile de etică de deontologie academică
în ceea ce privește producția de text !

2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor

Reprezintă acel subcapitol care prezinta echilibrat rezultatele demersului de documentare. Prezentarea se face obligatoriu în contextul cât și
raportat la :
a. arealul de studiu
b. procesele și fenomenele existente.

Formatul de prezentare a textului și, mai ales, a graficii potrivite se stabilesc de comun acord cu IS și i se acordă o atenție deosebită în
redactare și întocmire.

3. Analiza (și/sau) discuții


Reprezintă acel subcapitol în care, o dată prezentate și interpretate rezultatele, este pusă în discuție semnificația acestora din
perspectiva studiului. Practic, se va trece la identificarea și expunerea unui șir coerent al tuturor acelor argumente care răspund și explică
cauzal rând pe rând ipotezele enunțate și prezentate la capitolul anterior. Acest subcapitol mai poate fi denumit și subcapitolul ‘De ce ?’
 ‘de ce am ajuns la rezultatele la care am ajuns’ ;
 ‘rezultatele conduc către aceasta situație, deoarece ….’
 ‘contextul/situația identifică, se explică prin …. ‘
ATENȚIE !!! Analizele cauzale fundamentate argumentativ (construite pe înșiruire de argumente) conduc inevitabil la una din următoarele
situații :
a. Confirmarea ipotezei/lor
b. Infirmarea ipotezei/lor
c. Confirmarea unora și infirmarea altora (după caz)

Indiferent de situația obținută de studiu, a, b sau c, acestea se discută (interpretează /prezintă) în contextul dat.

IV. CONCLUZII (maximum 3 pagini)

Reprezintă acel capitol în care se reiterează rezultatele obținute cele mai semnificative, se scot în evidență aspectele de noutate și originalitate ale
studiului; cu alte cuvinte, se subliniază aportul de noutate al studiului. În funcție specificul temei, ar putea fi capitolul, care ar prefigura, după
caz, un demers prognostic.

V. REFERINTE SI BIBLIOGRAFIE

Se va aloca o atenție sporită utilizării corecte și complete a citărilor, referințelor bibliografice din interiorul textului, precum și a bibliografiei.
Acestea se vor întocmi obligatoriu conform normelor de referențiere Harvard10 și, în concordanță, cu normele de etică si deontologie academică
a UB.

Notă: Informații metodologice suplimentare pentru o corectă redactare a lucrării dvs de disertație puteți obține și din :
- Umberto Eco, 2006, Cum se face o lucrare de licență? , Edit.Polirom, Iași.
- Gerald Graff, Cathy Birkenstein, Manual pentru scrierea academică, Edit. Paralela 45, București.

10
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing