Sunteți pe pagina 1din 12

Cuprins

Introducere…………………………………………………………………… 2

Înregistrarea de Stat a Persoanelor Juridice ………………………...…...4-6


Dispoziții Generale Privind SRL …………………………………….….....6-7
Constituirea Societății………………………………………………………7-8
Capital Social și Patrimoniul Societății ………………………....…….…..8-9
Asociații. Organele Societății. ………………………………...…….…….9-11
Reorganizare și Lichidarea …………………………………………………11
Dispoziția Finală și Tranzitorii ……………………………………………..11

Concluzie ……………………………………………………………………..12

Bibliografie ……………………………………………………………….…13

1
Conform Legii “Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, activitatea de
antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
a) întreprindere individuală;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită;
d) societate pe acţiuni;
e) societate cu răspundere limitată;
f) cooperativă de producţie;
g) cooperativă de întreprinzător;
h) întreprindere de arendă;
i) întreprindere de stat şi întreprindere municipală.
În mod normal ia naştere întrebarea care dintre formele enumerate mai sus ar fi cea mai buna
alegere pentru afacerea dumneavoastră ? Nu ar fi corect de afirmat că o formă organizatorico-
juridică ar avea vre-un avantaj faţă de cealaltă, – fiecare dintre ele este optimală de la caz la caz,
dar din punctul de vedere a desfăşurării activităţii de antreprenriat, obţinerea licenţelor,
autorizaţiilor şi a altor chestiuni similare, toate formele organizatorico-juridice sunt egale.
Prin urmare, pentru a alege cea mai potrivită formă organizatorico-juridică a activităţii de
antreprenoriat, fondatorii trebuie din start să decidă ce sarcini şi-au propus, ce relaţii
intenţionează să stabilească între ei pe parcursul activității (în cazul în care vor fi mai mulți
fondatori), cum vor împărţi responsabilitatea față de creditori, care va fi modalitatea de
administrare a companiei pe parcursul activităţii, care va fi modalitatea de alegere sau numire a
organelor executive, precum şi să identifice un şir de chestiuni nu mai puţin importnte.
Se poate afirma cu certitudine – una dintre cele mai populare forme organizatorico-juridice a
activităţii de anreprenoriat din Republica Moldova este Societatea cu Răspundere Limitată.
În special, despre procedura înregistrării acestui tip de entitate juridică şi va merge vorba în acest
articol.
Societatea poate fi constituită de una sau de mai multe persoane fizice şi/sau juridice cărora
legea nu le interzice aceasta. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.
Persoanele juridice enumerate mai sus, filialele și reprezentanţele lor se înregistrează de către
oficiile teritoriale ale Agenției servicii publice.
[http://furtuna.pro/infiintarea-unui-srl-in-republica-moldova/]

2
Conform Lege Nr 220 din 19.10.2007
Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilot individual
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice
Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:
a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma
juridică de organizare, în două exemplare;
c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile
nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație,
pentru organizațiile de creditare nebancară;
d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se vor depune:
a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și
legalizat notarial;
b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;
Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat.
Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul
înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin
procură autentificată în modul stabilit de lege. Documentele electronice pot fi transmise
organului înregistrării de stat prin reţele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV
din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor
normative din domeniu ale Guvernului. Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat
sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin
intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de
la fondator. Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data
primirii lor de către organul înregistrării de stat. La primirea cererii şi a documentelor pentru
înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care
se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea structurii teritoriale, lista
documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin
reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare. Organul
înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte
documente decît cele prevăzute de lege.
Denumirea persoanei juridice. Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire
proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Sucursalele persoanei juridice îşi
desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit. Denumirea persoanei
juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.
Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să
folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat. Denumirea
persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi
utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între
ghilimele. La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica
publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului
privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.

3
Se interzice înregistrarea unei denumiri care:
a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea
unei alte persoane juridice deja înregistrate;
b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;
f) contravine normelor morale.
Sediul persoanei juridice. Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu
privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte
documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate
cu privire la sediu o poartă persoana juridică. În cazul schimbării sediului, persoana juridică este
obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii
respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire. La
înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de
către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea
sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.
Procedura înregistrării. Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru
înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi
informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor
electronice şi, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de
respingere a înregistrării. Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare
de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la
evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul
fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire .
Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare. După
înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre
persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare
juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului.
Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice
Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:
a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;
b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare
cerinţelor prevăzute de lege;
c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a
activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;
d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru
înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de
stat;
e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul
judecătoresc;
f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării
ori grevării în alt mod a participaţiunii.
Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate. Refuzul înregistrării
de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au
fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării. Decizia de a refuza
înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de
judecată.

4
Decizia de înregistrare. Decizia de înregistrare semnată de registrator în domeniul înregistrării
de stat se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de
stat, iar celălalt se eliberează solicitantului. Registratorul este în drept, din oficiu sau la cererea
persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire
şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu
anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare. Decizia de înregistrare poate
fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. Decizia de
înregistrare nu poate fi suspendată. Decizia de înregistrare poate fi anulată de registrator în
domeniul înregistrării de stat în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat
la baza adoptării deciziei de înregistrare.
[ Lege Nr 220 din 19.10.2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și
întreprinzătorilot individual http://lex.justice.md/md/326009/ ]

Conform Lege Nr 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspunde limitată.


Dispoziții generale
Societatea cu răspundere limitată (denumită în cele ce urmează societate) este societatea
comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform
actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
Societatea îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi obligaţiile sale prin intermediul
administratorului.
Denumirea deplină a societăţii va include, în mod obligatoriu, cuvintele “societate cu
răspundere limitată” scrise în limba de stat, iar denumirea prescurtată va conţine abrevierea
“S.R.L.”
Societatea va utiliza denumirea numai în formula în care este indicată în actul de constituire şi
în Registrul de stat al persoanelor juridice.
Societatea are sediu, care se indică în actul de constituire. Orice schimbare a sediului
societăţii va fi menţionată în actul de constituire şi înregistrată în Registrul de stat al persoanelor
juridice.
Adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese
poştale.
Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activităţi lucrative neinterzise de lege.
Unele genuri de activitate stabilite de lege se desfăşoară numai pe bază de licenţă.
Societatea se constituie pentru o durată nelimitată, dacă actul de constituire nu prevede altfel.
Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu
prezenta lege și cu alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului
străin, dacă tratatul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede
altfel. Sucursala se dotează cu bunuri din patrimoniul societății care a înființat-o. Sucursalele nu
sînt persoane juridice și acționează în numele societății, în baza regulamentelor aprobate de
societate. De activitatea sucursalei răspunde societatea care a înființat-o. Administratorul
sucursalei își exercită atribuțiile în temeiul regulamentului sucursalei, aprobat de societate, și al
mandatului eliberat de societate.
În sensul prezentei legi, persoanele afiliate societății, asociatului, administratorului sau unui
alt subiect prevăzut de prezenta lege sînt determinate de Codul civil. Societatea poate face parte
dintr-un grup de persoane juridice în modul determinat de Codul civil.

5
Societatea se consideră constituită şi dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării
de stat. Societatea răspunde pentru obligaţiile asumate cu toate bunurile sale. Asociaţii nu
răspund pentru obligaţiile societăţii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Ei suportă riscul
pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele participaţiunii lor la capitalul social.
Asociatul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar pentru
obligaţiile societăţii în limita aportului subscris.
Păstrarea documentelor societăţii.
(1) Societatea este obligată să păstreze:
a) actul de constituire al societăţii şi toate modificările aduse acestuia şi înregistrate la organul
înregistrării de stat;
b) procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor, care conţin hotărîrile cu privire la
constituirea societăţii, la aprobarea valorii aporturilor în natură şi alte hotărîri asupra chestiunilor
de constituire a societăţii;
c) certificatul înregistrării de stat al societăţii;
d) documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei;
e) registrele societăţii;
f) regulamentele sucursalelor societăţii;
g) procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor şi ale şedinţelor consiliului
societăţii;
h) avizele auditorului şi actele emise de către Serviciul Fiscal de Stat;
i) documentele interne ale societăţii.
2) Societatea păstrează documentele la sediul societăţii.
3) În cazul lichidării societăţii, lichidatorul sau administratorul este obligat să transmită arhivei
de stat, în conformitate cu legislaţia, documentele societăţii anterior radierii ei din Registrul de
stat al persoanelor juridice.
4) În condițiile legii, orice asociat este în drept să ia cunoştinţă de documentele şi să obţină
extrase din ele şi/sau copii de pe ele, compensînd cheltuielile legate de executarea extraselor şi
copiilor, precum şi cheltuielile poştale de expediere a acestora.
[http://lex.justice.md/md/324892/ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL Capitolul I ]

Constituirea societății
Societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau
juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. La data înregistrării de stat a societăţii, fondatorii
acesteia devin asociaţi. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50. Societatea cu un număr
mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze
sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi
lichidată în baza hotărîrii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.
Actul de constituire al societăţii este contractul de constituire şi/sau statutul. Persoana juridică
constituită de către un singur fondator activează în baza statutului aprobat de acesta. Actul de
constituire se semnează de toţi fondatorii şi se autentifică notarial. Semnarea actului de
constituire de către reprezentanţii fondatorilor se admite numai în baza procurii autentificate
notarial. Actul de constituire al societăţii, constituită ca rezultat al reorganizării prin
transformare, se semnează de toţi asociaţii fondatori care au decis transformarea. Actul de
constituire se întocmeşte în limba de stat.

6
Actul de constituire al societăţii va cuprinde:
a) numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, cetăţenia şi alte date din actul de
identitate al fondatorului persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea (ţara de înregistrare),
numărul de identificare de stat ale fondatorului persoană juridică;
b) denumirea societăţii;
c) obiectul de activitate;
d) cuantumul capitalului social;
e) valoarea nominală a participaţiunilor fondatorilor;
f) cuantumul participaţiunilor (aporturilor) fondatorilor, modul şi termenul de vărsare a lor;
g) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune în natură şi modul de evaluare în cazul în
care au fost făcute asemenea aporturi;
h) sediul societăţii;
i) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale
societăţii;
j) modul de reprezentare;
k) sucursalele societăţii în cazul în care există;
l) temeiul şi modul de reorganizare şi lichidare a societăţii.
Actul de constituire poate să cuprindă şi alte prevederi care nu contravin legii.
Statutul juridic al societăţii pînă la înregistrare. Pînă la momentul înregistrării de stat,
societatea nu este persoană juridică. Persoanele care au acţionat în numele societăţii pînă la
înregistrarea societăţii răspund nelimitat şi solidar pentru actele juridice încheiate dacă societatea
nu îşi asumă obligaţiile ce decurg din aceste acte sau nu se ajunge la un alt acord.
Înregistrarea de stat a societăţii. Societatea este supusă înregistrării de stat la organul
înregistrării de stat în modul şi în termenul stabilit de lege. Cererea de înregistrare a societăţii şi
actele necesare înregistrării se depun de către fondatori (fondator) sau de către persoanele
împuternicite în temeiul legii. Dacă înregistrarea nu a avut loc în termen de 3 luni de la data
autentificării notariale a actului de constituire, fondatorii societăţii se eliberează de obligaţiile ce
decurg din părţile lor sociale, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Persoanele care au
acţionat în numele societăţii sînt obligate să predea administratorului societăţii toate actele şi
corespondenţa cu privire la înregistrare. Dacă se solicită şi înregistrarea unei sau mai
multor sucursale, în actul de constituire vor fi indicate denumirea şi sediul acestora.
Actul de constituire poate fi modificat numai prin hotărîrea adunării generale a asociaţilor.
Nulitatea societăţii. Societatea poate fi declarată nulă prin hotărîre judecătorească, în condiţiile
şi în modul stabilite de legislaţia în vigoare.
[http://lex.justice.md/md/324892/ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL Capitolul II ]

Capitalul Social și Patrimoniul Societății


Capitalul social al societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea
minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină societatea. Mărimea capitalului
social al societăţii se stabileşte de către fondatori în statut.
Capitalul social poate fi modificat prin majorare sau reducere. Modificarea capitalului social
se efectuează prin modificarea actului de constituire şi înregistrarea modificării în Registrul de
stat al persoanelor juridice.
Aportul asociatului la capitalul social al societăţii este prezumat a fi în numerar, dacă actul de
constituire nu prevede altfel. Fiecare asociat va trebui să verse integral aportul subscris în cel

7
mult 6 luni de la data înregistrării societăţii. În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri,
inclusiv drepturi patrimoniale, şi bani. Suma totală a aporturilor nu poate fi mai mică decît
cuantumul capitalului social.În cazul reducerii capitalului social al societăţii, asociaţii pot fi
eliberaţi de obligaţia de a vărsa aport în cuantum ce nu depăşeşte suma cu care a fost redus
capitalul social.
Partea socială reprezintă o fracţiune din capitalul social al societăţii al cărei cuantum se
stabileşte în funcţie de cuantumul aportului şi include toate drepturile şi obligaţiile asociatului.
Partea socială este divizibilă, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Asociatul poate deţine o
singură parte socială, care nu este mai mică de un leu. Actul de constituire poate limita mărimea
maximă a părţii sociale a asociaţilor, însă o astfel de limitare nu poate fi stabilită faţă de un
asociat anume. Dacă actul de constituire nu prevede altfel, asociaţii pot schimba coraportul între
părţile sociale.
Societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puţin 10% din cuantumul
capitalului social. Capitalul de rezervă al societăţii poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor
sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societăţii se formează prin
vărsăminte anuale din profitul net, în proporţie de cel puţin 5%, pînă la atingerea mărimii
stabilite de actul de constituire. Dacă valoarea activelor nete ale societăţii devine mai mică decît
suma capitalului social şi capitalului de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep.
Societatea distribuie anual profitul net înregistrat după achitarea impozitelor şi altor plăţi
obligatorii, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Hotărîrea privind determinarea părţii
profitului net care urmează a fi distribuită se adoptă de adunarea generală a asociaţilor. Profitul
net se distribuie proporţional mărimii părţii sociale. Modul de distribuire a profitului net al
societăţii poate fi modificat prin hotărîrea adunării generale a asociaţilor, care se adoptă cu votul
unanim al asociaţilor.
Societatea nu este în drept să adopte hotărîre privind distribuirea profitului net între asociaţi:
a) pînă la vărsarea integrală a aporturilor;
b) dacă, în urma distribuirii profitului net, valoarea activelor nete ale societăţii va deveni mai
mică decît suma capitalului social şi capitalului de rezervă.
Societatea nu poate acorda împrumuturi asociaţilor sau terţilor pentru procurarea părţilor
sociale ale societăţii.
[http://lex.justice.md/md/324892/ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL Capitolul III ]

Asociații. Organele Societății


Calitatea de asociat se dobîndeşte prin participarea la constituirea societăţii sau prin
dobîndirea, ulterior constituirii, a unei părţi sociale. Persoana fizică nu poate dobîndi calitatea de
asociat dacă ea a fost lipsită de acest drept prin lege, prin hotărîre judecătorească sau prin act de
constituire al societății. Persoana juridică poate dobîndi calitatea de asociat dacă legea sau actul
de constituire nu prevede altfel.
Drepturile asociatului:
Asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege şi de actul de constituire, inclusiv dreptul:
a) de a participa la conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legii şi ale actului de
constituire;
b) de a vota la adunările generale ale asociaţilor;
c) de a fi informat despre activitatea societăţii;
d) de a exercita controlul asupra modului de gestionare a societăţii;

8
e) de a înstrăina şi a dobîndi, în condiţiile legii, partea socială;
f) de a cere dizolvarea societăţii;
g) de a participa la repartizarea profitului net.
Obligaţiile asociatului:
Asociatul este obligat;
a) să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite în actul de
constituire;
b) să nu divulge informaţia confidenţială a societăţii;
c) să comunice imediat societăţii despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a
denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor de către
societate şi asociatul ei.
Asociatul poate fi urmărit pe cale judiciară de către societate, în limita aportului
nevărsat.Asociatul răspunde faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin întîrzierea
vărsării aportului, precum şi prin neexecutarea obligaţiilor stabilite prin actul de constituire şi
prezenta lege.
Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pot cere
excluderea din societate a asociatului care nu a vărsat aportul subscris după expirarea unui
termen suplimentar de o lună, care i-a fost stabilit prin notificare, pentru vărsarea aportului,
precum şi a asociatului care, în calitate de administrator al societăţii, comite fraude în
detrimentul societăţii, foloseşte semnătura societăţii sau patrimoniul acesteia în favoarea sa sau a
terţilor. Asociatul se exclude din societate prin hotărîre judecătorească. Asociatul exclus din
societate răspunde pentru pierderi şi are dreptul la profit net pînă la data excluderii sale. Plata
profitului net se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea
acestuia sau de la data-limită de adoptare a unei astfel de hotărîri.
Organul suprem al societăţii este adunarea generală a asociaţilor.
Competenţa adunării generale a asociaţilor
De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţin:
a) modificarea şi completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie;
b) modificarea cuantumului capitalului social;
e) aprobarea Regulamentului consiliului societăţii;
g) aprobarea bilanţului contabil anual;
h) adoptarea hotărîrii privind repartizarea între asociaţi a profitului net;
Dacă actul de constituire nu prevede altfel, de competenţa adunării generale a asociaţilor ţin:
a) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului;
e) aprobarea planului de afaceri al societăţii;
f) aprobarea regulamentelor interne ale societăţii;
Societatea trebuie să aibă unul sau mai mulţi administratori, care administrează societatea şi o
reprezintă. Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de
exerciţiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este
interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de
dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru
infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu
funcţie de răspundere sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale.

9
Administratorul este în drept:
a) să efectueze actele de gestiune a societăţii, necesare atingerii scopurilor prevăzute în actul de
constituire şi în hotărîrile adunării generale a asociaţilor;
b) să reprezinte fără procură societatea în raporturile cu organele statului, cu terţii şi în instanţele
de judecată;
c) să elibereze altor persoane mandat în numele societății;
Administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta
a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient. Să execute hotărîrile adunării generale a
asociaţilor şi ale consiliului societăţii.Să ia parte la adunările generale ale asociaţilor şi la
şedinţele consiliului societăţii.
Administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii
prevăzute de lege şi de actul de constituire, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri
şi la gestiunea societăţii. În cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, administratorul este
obligat să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de
intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu vor acoperi pierderile.
Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii societăţii şi acţiunilor administratorului,
adunarea generală a asociaţilor poate desemna unul sau mai mulţi cenzori dintre asociaţi sau
dintre terţi. Dacă numărul asociaţilor depăşeşte 15, desemnarea cenzorului este obligatorie.
Numărul de cenzori se stabileşte prin actul de constituire al societăţii. Cenzorul se desemnează
pentru o perioadă de 3 ani şi oricînd poate fi eliberat.
Nu pot fi cenzori:
a) administratorul şi membrii consiliului societăţii;
b) persoanele afiliate administratorului;
c) persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remuneraţie
pentru o altă funcţie decît funcţia de cenzor;
Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate societăţii sau asociaţilor prin neexecutarea sau
executarea inadecvată a obligaţiilor ce îi revin. Cenzorul răspunde în decurs de 3 ani de la data
întocmirii actului de control prin care societăţii i-au fost cauzate prejudicii.Actul de constituire
poate conţine alte temeiuri de apariţie a răspunderii cenzorului.
[ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL]

Reorganizare și Lichidarea
Reorganizarea societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare
(divizare şi separare) sau transformare, în conformitate cu prevederile Codului civil.
Societatea se dizolvă şi se lichidează în temeiurile stabilite de prezenta lege, de Codul civil şi
de alte legi. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pot fi cerute în cazul în care este imposibilă
răscumpărarea sau separarea părţii sociale.
[ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL Capitolul V ]

Dispoziția Finală și Tranzitorii


Prevederile actelor de constituire ale societăţilor înregistrate pînă la data intrării în vigoare a
prezentei legi se aplică în măsura în care nu contravin acesteia. Prezenta lege intră în vigoare la 3
luni de la data publicării. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aduce actele
sale normative în conformitate cu aceasta.
[ Lege Nr. 135 din 14.06.2007 Privind SRL Capitolul VI ]

10
Concluzii

În urma analizei temei propuse, analiza Legilor Nr. 135 și Nr. 220 precum și site-urilor de
profil am ajuns la concluzia că principalele avantaje oferite de societatea cu răspundere limitată
sunt: procedura relativ simplă de înfiinţare – formalităţile pentru constituire sunt puţine, iar
cheltuielile de înregistrare – relativ reduse; conducerea relativ simplă; baza legală bine definită –
în anul 2007 a fost aprobată Legea privind societăţile cu răspundere limitată, care reglementează
modul de constituire, funcţionare, reorganizare şi lichidare a societăţilor cu răspundere limitată;
riscurile financiare pe care şi le asumă asociaţii (fondatorii) sunt mai mici. Acest fapt este
generat de răspunderea limitată a asociaţilor asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii,
suportând riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele cotei lor în capitalul
social; societatea răspunde pentru obligaţiile asumate doar cu toate bunurile sale;
inexistenţa obligaţiei de a face publice situaţiile financiare.
Pe lângă avantajele oferite SRL are și un șir de dezavantaje, cum ar fi dificultăţile legate de
onorarea obligaţiilor asociaţilor de a depune aporturile în capitalul social, în situaţia în care
numărul asociaţilor este considerabil; posibilitatea apariţiei unor neînţelegeri între asociaţi, ce
pot conduce la lichidarea societăţii sau la luarea lentă deciziilor; societățile trebuie să țină
contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai mari și eforturi organizatorice mai
mari.
Chiar dacă presupune și unele dezavantaje SRL rămâne una dintre cele mai potrivite pentru
desfăşurarea activităţii de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova, care oferă cele mai
largi posibilăţi de practicare a celor mai diverse activităţi. Printre cele mai importante puncte
forte ale acestei forme organizatorico-juridice se numără ușurința constituirii și administrării
acesteia, inclusiv în situațiile cînd fondatorii sunt nerezidenți ai RM (fie că este vorba de
persoane fizice sau juridice).
Deasemenea, un avantaj net superior îl constituie răspunderea limitată a asociaţilor – asociaţii
nu răspund pentru obligaţiile societăţii, suportând riscul pierderilor ce rezultă din activitatea
societăţii în limitele cotei lor în capitalul social, ceea ce determină ca SRL-urile să fie cea mai
populară și atractivă formă de practicare a activității antreprenoriale. În plus, procedurile legate
de modificarea structurii și înstrăinarea cotelor părți din capitalul social este relative simplă.

11
Bibliografie

1. Lege Nr 220 din 19.10.2007


Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilot individual

2. Lege Nr 135 din 14.06.2007


Privind societățile cu răspunde limitată

3. Site-uri de specialitate
1. http://furtuna.pro/infiintarea-unui-srl-in-republica-moldova/
2. http://lex.justice.md/md/324892/
3. http://lex.justice.md/md/326009/
4. http://startin.opensource-entrepreneurship.org/ro/societatea-cu-raspundere-limitatasrl/
5. https://virtualoffice.md/ro/article/srl-sau-ii-ce-e-mai-bine-pentru-afacerea-ta

12