Sunteți pe pagina 1din 6

Riscurile BC ” Moldova Agorinbank ” SA. Riscurile activității bancare.

Întreprinderea dispune de Codul de guvernață corporativă al BC ” Moldova Agorinbank ”


SA, pentru a determina managementul riscurilor în bancă, am analizat informațiile predispuse de
întreprindere pentru anii 2015 - 2019, unde întreprinderea pentru fiecare an face o analiză a
riscurilor sale și prezintă ” Sistemul de control intern și managementul riscurilor ” .
În scopul gestionării eficiente și corecte a riscurilor semnificative, la care este expusă
banca, sunt stabilite principiile de bază ale managementului riscurilor. Aceste principii, împreună
cu responsabilităţile organului de conducere al băncii, sunt expuse în politicele interne, aprobate
de către Consiliul Băncii.
Riscurile la care este predispusă întreprinderea sunt identificate şi monitorizate în toate
subunităţile băncii, totodată, complexitatea managementului riscurilor bancare şi a infrastructurii
controalelor interne, trebuie să fie racordate la orice schimbare în profilul de risc al băncii, fie
din interior sau exterior.
Gestionarea eficientă a riscurilor necesită o comunicare internă robustă cu privire la risc,
atât la nivelul întregii bănci, cât și prin raportarea către Consiliul Băncii şi Comitetul de
Conducere al Băncii.
În ceea ce ține de funcția de gestiune a riscurilor BC ” Moldova Agorinbank ” SA dispune
de o funcţie separată, independentă de liniile de afaceri, de gestiune a riscurilor, de care este
responsabilă Consiliului Băncii, care are suficiente resurse şi autoritate în cadrul băncii de a
influenţa deciziile ce ţin de expunerea Băncii la risc.
Funcția de gestiune a riscurilor este responsabilă pentru următoarele acțiuni:
 Trebuie să identifice riscurile la care esete expusă banca și evaluare acestor riscuri
și a expunerii reale a băncii la riscurile date.
 Să monitorizarea expunerii la risc, poziţia capitalului şi lichiditatea;
 Evaluarea consecinţelor acceptării anumitor riscuri, identificarea măsurilor de
atenuare a impactul ui acestora şi corespunderii nivelului expunerii marjei de toleranţă;
 Raportarea către organele de conducere ale băncii şi emiterea recomandărilor
Funcţia de gestiune a riscurilor nu trebuie să fie limitată în dreptul de acces la informaţiile
şi procesele considerate necesare pentru a-şi forma opinia și a trage anumite concluzii.
Managementul riscurilor în cadrul BC ” Moldova Agroindbank ” SA include în mare parte
supravegherea riscurilor legate de activitatea și mediul în care activează banca, astfel asigurând
că toate riscurile acceptate sunt în concordanță cu strategia de dezvoltare, normele prudențiale și
ca prețurile produselor și serviciilor prestate de banca iau în considerație acest fapt.
Banca are un sistem de principii de administrare a riscurilor, precum și proceduri pentru
identificarea, măsurarea și monitorizarea lor, in scopul de a controla și gestiona riscurile
materiale care se bazează pe următoarele principii:
 Identificarea și monitorizare în mod continuu, atât la nivel agregat, cât și la nivel
individual;
 Gestionarea prospective, incluzând pe lângă monitorizarea periodică a riscurilor
existente și identificarea riscurilor noi sau în curs de dezvoltare;
 Actualizarea permanentă a sistemului de control intern și gestionare a riscurilor ca
răspuns la schimbările profilului de risc și mediului extern;
 Cuprinderea tuturor riscurilor asociate băncii, cuantificabile și necuantificabile, la
nivel de grup sau debitor, produse și servicii bancare ținând cont de corelarea între acestea.
 Independența managementului riscurilor de activităţile de afaceri ale băncii.
Gestionarea riscurilor este partea integrate și importantă a tuturor proceselor decizionale și
de afacere din cadrul băncii și are drept scop protejarea dezvoltării durabile a băncii astfel, aplică
o politică prudentă, riguroasă de evaluare, tratare și gestionarea riscurilor în procesul plasării
eficiente a resurselor creditare, dezvoltând în permanență procedurile, mecanismele și
instrumentele utilizate, adecvate condițiilor pieții.
În cadrul băncii sistemul de gestionare a riscurilor în cadrul BC ” Moldova Agroindbank”
SA includ următoarele etape:
 Identificarea riscurilor – banca ia în considerare toate riscurilor, care pot avea un
impact semnificativ asupra afacerii;
 Măsurarea riscurilor – evaluarea catitativă a riscului constituie bază pentru
determinarea toleranței la risc al băncii, determinarea profitabilității operațiunilor bancare
bazate pe risc;
 Gesitunea riscului – procesul de păstrare a riscurilor asumate de bancă, în limitele,
ce nu amenință stabilitatea ei financiară;
 Monitorizarea – procesul de observare contunuă a nivelului riscurilor asumate în
vederea neadmiterii depășirii limitelor stabilite de bancă și BNM;
 Raportarea – raportarea, în mod stabilit, a riscurilor la care este expusă banca către
conducerea băncii, BNM.
BC ” Moldova Agroindbank” SA gestionează principalele riscuri la care este expusă
activitatea bancară și anume:
 Riscul de credit;
 Riscul de piață, care include, riscut de rată a dobânzii și riscul valutar;
 Riscul de lichiditate;
 Riscul de țară și de contraparte;
 Riscul operational.
Riscul de credit – în cadrul băncii este definit ca și riscul actual sau viitor de afectare
negative a profiturilor și a capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor
contractuale sau a deteriorării situației sale.
Politica băncii în domeniul managementului riscutilor se realizează în cadrul sistemului,
care prevedere diviziunea funcțiilor de analiză și evaluare a riscurilor, luarea deciziilor privind
limitarea riscurilor, desfășurarea operațiilor și controlul respectării limitelor stabilite în bancă.
Funcția de administrare a riscului de credit cuprinde următoarele activități:
 Definirea politicii privind managementul riscurilor în conformitate cu strategia și
profilul de risc al băncii ăn contextual Statutului băncii, Business- planului băncii și prin
luarea în considerare a prevederilor legislative;
 Transpunerea în mod clar și transparent a politicii privind managementul
riscurilor în procese adecvate astfel încât să se asigure identificarea, măsurarea,
monitorizarea și controlul riscului de credit;
 Asigurarea conformității cu politicile în domeniul riscului de credit;
 Raportarea și monitorizarea expunerilor la riscul de credit în conformitate cu
prevederile ” Regulamentului cu privire la expunerile mari ” și ” Regulamentului privind
tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” ;
Realizarea analizelor cantitative cu privire la portofoliu de credit și furnizarea acestor
analize către Comitetul de Conducere a băncii ;
 Derularea testelor la stres și monitorizarea, supravegherea realizării și încadrării în
limitele modelate pe expuneri și indicatori.
Metodele gestionării riscului de credit includ:
 Stabilirea nivelurilor de împuterniciri la aprobarea tranzacțiilor reieșind din
mărimea riscului de credit;
 Diversificarea portofoliului de credit;
 Stabilirea limitelor generale la concentrarea de risc pentru segmente de clienți,
valute, genuri de activitate, termene de scadență, produse și gestionarea lor permanentă;
 Respectarea normativelor stabilite de Banca Nașională a Moldovei și instituțiile
financiare – creditori ai băncii, respectarea indicatorilor interni stabilită de către bancă,
stabilirea și respectarea limitelor anuale de expunere la risc la produsele de creditare pentru
clienții corporativi;
 Dezvoltarea scopurilor și obiectivelor stabilite de politica de creditare a băncii;
 Crearea structurii de gestionare a riscului de credit și sistemul de luare a
deciziilor, analiza miniționasă a fiecărei tranzacții creditare de către Departamentul Clienți
Corporativi sau filiala băncii;
Obiectivul managemtului este de a permite băncii să atingă un profil de risc sustenabil, prin
menținerea expunerilor cu risc de credit în limite acceptabile.
Managemtul riscului de credit în bancă se bazează pe o diviziune clară a responsabilităților
și împuternicirilor tuturor participanților în procesul de creditare și se bazează pe politicile,
regulamentele, instrucțiunile, instrumentele și procesele dezvoltate în acest scop.
Managementul riscului de credit se referă, dar nu se reduce la următoarele activități:
 Identificarea zonelor de concentrare, măsurare, monitorizarea acestuia și
implemintarea măsurilor pentru diminuarea și menținerea riscului în limitele acceptate;
 Asigurarea conformității și controlului respectării proceselor stabilite;
 Raportarea și monitorizarea expunerilor la riscul de credit în conformitate cu
prevederile cadrului regulatoriu;
 Realizarea analizelor cantitative și calitative cu privire la portofoliu de credite;
 Raportarea și monitorizarea expunerilor la riscul de credit în conformitate cu
prevederile cadrului regulatoriu;
 Realizarea analizelor cantitative și calitative cu privire la portofoliul de credit;
 Elaborarea testărilot la stres și supravegherea realizării și încadrării în limitele
modelate.
Nici o tranzacție de creditare nu se desfășoară fără a trece prin procesul de aprobare. Acest
proces este aplicat în mod consistent – atât la acordarea de credite noi, cât și pentru creșterea
limitelor existente, prelungiri, sau dacă apar schimbările în profilul de risc al debitorului, iar
deciziile de creditare se iau pe baza unei scheme de competențe de aprobare depinzând de natura,
dimensiunea și complexitatea creditului solicitat.
Portofoliul de credite și debitorii individuale sunt monitorizați în mid constant în vederea
asigurării că debitorii îndeplinesc termenii și condițiile contractuale, precum și pentru urmărirea
evoluției lor economice.
Riscul de piață ( riscu valutar și rata dobânzii ). Riscul manegementului de piață se
realizează prin intermediul unui sitem intern de evaluare, limitare, monitorizare și control al
riscului de piață. Administrarea riscului de piață în cadrul BC ” Moldova Agronidbank” SA este
efectuată prin gestionarea riscului valutar și cel al ratei dobânzii.
Banca abordează circumspect, chestiunea gestionării riscurilor de piață, în condițiile actuale
de incertitudine sportiă, asociată crizei economice atât în termini de timp cât și magnitudinea,
care condiționează evoluția nefavorabilă a factorilor macroeconomici.
Gestionarea riscului de piață are ca obiectiv monitorizarea și menținea în parametric
asumați a expunerilor pe instrumentele financiare din portofoliu econcominent cu optimizarea
randamentului respectivelor investiții.
Banca va continua să perfecționeze metodologia elaborate privind mărimea capitalului
economic necesar pentru acoperirea riscurilor de piață.
Banca va aplica cu o periodicitate prestabilită, iar la necesitatea mai frecvent scenatii de
testare la stres asupra pozițiilor sale valutare și procentuale în scopul determinării nivelului de
rezistență precum și a punctelor vulnerabile. Rezultatele testărilor la stres sunt luate în
considerație de către managementul băncii în vederea ajustării pozițiilor băncii și a intrumentelor
de gestionare. Informația privind expunerea băncii riscurilor de piață, rezultatele testărilot la
stres și măsurile întreprinse este prezentată trimestrial Consiliului Băncii.
Abordarea circumspectă și monitorizarea permanentă a limitelor și indicatorilor aferenți
riscului de piață, asigură menținerea unui profil de risc de piață prudent. Gestionarea riscului de
piață este un proces continuu și are ca obiectiv monitorizarea și menținerea în parametri asumați
a expunerilor pe instrumentele financiare din portofoliu concomintent cu optimizarea
randamentului respectivelor investiții.
Riscul de lichiditate, banca menține o politică prudentă și consecventă privind expunerea
riscului de lichiditate, sistemul de gestionare a riscului de lichiditate fiind perfecționat continuu,
prin implementarea tehnicilor și intrumentelor noi de estimare și control, pentru a reflecta
schimbările și condițiile pieței.
Sistemul de gestionare a riscului de lichiditate prevede:
 Controlul respectării tuturor normativelor impuse de BNM ( inclusiv menținerea
rezervelor obligatorii în moneda națională și valută străină ) și a limitelor și parametrilor
privind riscul de lichiditate interne și cele stabilite de către creditorii externi ai băncii;
 Diversificarea resurselor financiare atrase şi aprecierea periodică a surselor
potenţiale de recuperare a lichidităţilor şi accesul pe piaţa resurselor;
 Asigurarea unui echilibru al fluxurilor activelor şi pasivelor băncii după termeni
de maturitate;
 Monitorizarea sistematică şi analiza factorilor de risc cu privire la lichiditate
curentă şi pe termen lung al băncii, modelarea scenariilor cu privire la nivelul de lichiditate
curentă și pe termen lung a băncii în perspectivă în cadrul pronosticării fluxurilor băneşti şi
elaborarea testelor de stres, în vederea preîntâmpinării eventualelor cazuri de criză de
lichidităţi;
 Evaluarea şi monitorizarea evoluţiei indicatorilor cheie de risc;
 Actualizarea planului de menţinere a lichidităţii în situaţii de criză, etc.
Banca realizează teste de stres privind lichiditatea cu scopul identificării şi măsurării
expunerii la eventuale crize de lichiditate, evaluând impactul potenţial asupra fluxurilor de
numerar şi asupra poziţiei de lichiditate. Banca menţine o rezervă solidă de active lichide, fapt ce
relevă un nivel redus de vulnerabilitate privind riscul de lichiditate. De asemenea, Banca dispune
de un plan de redresare destinat să determine procedurile de identificare timpurie a
vulnerabilităţilor financiare şi a măsurilor de întreprins pentru diminuarea impactului negativ al
unei eventuale situaţii de criză.
În condițiile unor perspective de dezvoltare economică rezervată, însoțită de înrăutățirea
calității portofoliului de credite pe sistem, ce ulterior ar putea să se resimtă asupra reducerii
nivelului de capitalizare, banca urmărește menținerea unei poziții precaută de lichiditate, cu
monitorizarea amplificării activității de creditare și o diagnostic a concentrației portofoliilor
deținute.
Riscul de țară sistemul de gestionare a riscului de ţară în bancă prevede aplicarea şi
perfecţionarea unui mecanism de apreciere şi revizuire a categoriei de risc stabilită pentru ţara
respectivă, în baza analizei unui complex de factori, prevăzuţi în cadrul actelor normative
interne, de limitare a expunerii băncii faţă de fiecare ţară, inclusiv revizuirea periodică şi
ajustarea limitelor stabilite.
Banca evaluează periodic calitatea creditară a expunerii sale faţă de riscul de ţară şi transfer
şi perfectează teste de stres în funcţie de gradul de severitate a circumstanţelor presupuse,
estimând mărimea pierderilor potenţiale şi a impactului asupra capitalului Băncii în cazul
realizării acestora. Respectarea limitelor de ţară se monitorizează continuu, informaţia cu privire
la nivelul de expunere a băncii riscului de ţară, gradul de utilizare a limitelor, estimărilor
efectuate de agențiile internaționale de rating și modificările rating-ulor atribuite ţărilor,
rezultatele testelor de stres, şi alte aspecte importante ce ţin de gestionarea riscului de ţară sunt
aduse la cunoştinţă Comitetului de conducere al băncii şi Consiliului băncii.
Setul de procedure și acțiuni în vederea administrării riscului de țară și riscului de transfer
prevăd:
 Analiza și evaluarea sistematică a riscului de țară ( inclusive a riscului politic,
economic și social al țării ) și a riscului de transfer;
 Urmărirea în permanență a estimărilor effectuate de agențiile internaționale de rating
și a rating-ului individual atribuit țătilor;
 Monitorizarea și controlul respectării stricte ale limitelor aferente și aprecierea
gradului de utilizare a lor cu propunerile ulterioare de majorare/ reducere a limitelor;
 Întreprinderea acțiunilor operative privind reducerea, sistarea temporară sau
permanent a limitei de țară în cazul înăspririi condițiilor de ordin social, economic sau plitic
în țara corespunzătoare;
 Perfecționarea și actualizarea metodologiei de stabilire și revizuire a limitelor de
expunere față de țări / regiuni, valute sau a unor entități cu importanță sistematică;
 Modelarea scenariilor de testare la stres privind evoluția factorilor de risc
( retrogadarea rating – ului țării ) și estimarea impactului asupra fondului de risc și posibilele
repercusiuni privind mărimea venitului și capitalului băncii cu înaintarea propunerilor de
rigoare în caz de necesitate.
Riscul operațional - obiectivul băncii aferent gestionării riscurilor operaţionale reprezintă
sporirea calităţii proceselor de afacere ale băncii, eficienţei de elaborare şi implementare a
produselor şi serviciilor bancare, deservirea calitativă a clienţilor băncii. În vederea atingerii
obiectivelor aferente gestionării riscurilor operaţionale, banca implementează consecvent şi
menţine mecanisme de control al riscurilor în cadrul proceselor de afacere, întreprinde măsuri de
identificare a ameninţărilor, reducere a posibilităţii realizării acestora, corectare şi înlăturare
oportună a deficientelor şi frecvenţei pierderilor, concomitent cu perfecţionarea continuă a
cadrului de gestionare şi culturii de risc operațional. Responsabilitatea administrării zilnice a
riscurilor operaţionale revine tuturor funcţiilor şi angajaţilor băncii.