Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învățământ Aria curriculară : Limbă și comunicare

Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila Obiectul : Limba engleză

Prof. Radu Ionel Viză șef catedră :


Conform anexei la OM nr. 3458 / 2004
Viză Director:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a X-a A
ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
MANUAL : UPSTREAM-upper intermediate (L1) ; NR. ORE SĂPT.-2 ORE

NR. COMPETENTE NR.


CRT UNITATEA CONTINUTURI SPECIFICE VIZATE ORE SAPTAMANA OBS.
1. Revision Verifying previous knowledge and setting 4 S1,2
a standard start
2. Crossing Topics: communication, language; 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale
gestures.Vocabulary: means of unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
Barriers communication; types of languages; 1.3 Identificarea de informaţii cheie din
gestures&feelings; texte autentice
Reading: “A Multilingual Internet” ; 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi 6 S3,4,5
“Theatre for the Deaf”) cotidiene, obiceiuri;
Grammar: articles; determiners; 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în
too/enough; partitives; care sunt exprimate păreri despre subiecte
countable/uncountable nouns. legate de preocupările tinerilor
Listening: multiple choice, note taking
4. 1Transformarea unor mesaje din vorbire
Speaking: expressing preferences;
directă în vorbire indirectă (relatarea la
comparing, contrasting; making
prezent a unor mesaje audiate)
suggestions;
4. 2Utilizarea dicţionarului bilingv pentru
Writing: letters formal, informal,
traducerea unor texte funcţionale scurte din
limba franceză în limba română
4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
oral
3. Moods and Topics: feeling, emotions, happiness 1.2 Identificarea sensului global al unui
.Voc.: moods&emotions; physical mesaj
Feelings sensations; expressing feelings; 2. 1.3 Identificarea de informaţii cheie din
Reading: “Happy”; “Sense&Sensibility” texte autentice
Grammar: Present Simple &Continuous; 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei
stative verbs; Used to-Be/Get used to; povestiri, pe baza unui plan de idei dat 6
multiple choice 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de S7,8,9
Speaking: asking asbout and expressing interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de
feelings; exclamations, emotions; indirect răspuns
questions
4. 1Transformarea unor mesaje din vorbire
Writing: Transactional letters: requesting
directă în vorbire indirectă (relatarea la
information, making complaints
prezent a unor mesaje audiate)
Test Paper
4. Making a Living Topics: work/jobs; earning a living; 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale
money matters unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
Voc.: job skills and qualities; forms of 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale /
money; idioms/phrasal verbs related to scrise (autentice) 6 S10,11,12
money, prepositions 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi
Reading: ”Why don’t`t you get a proper cotidiene, obiceiuri;
job?”(matching heading with paragraphs); 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în
“ . Grammar: ing form or infinitive; care sunt exprimate păreri despre subiecte
reported speech; introductory verbs; word legate de preocupările tinerilor
formation; forming negative adjectives
4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
oral
5. Make Yourself a Topics:dwellings; household items 1.2 Identificarea sensului global al unui 6 S13,14,15
Voc.: types of houses; rooms/ areas of a mesaj
home1 house; appliances& furniture; 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de
Reading: : “Going Underground” (gapped interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de
text), “Great Expectations”(multiple răspuns
choice)
4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
Grammar: Present perfect simple &
notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
continuous; adjectives ending
oral
Test paper
4. 4Traducerea în şi din limba română a
unor texte scurte din domenii de interes
utilizând dicţionarul
6. Modern Living Topics:modern trends; lifestyles 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale
Voc.: appearance and character; media; unui text pe baza titlului / unui stimul vizual 4
Reading: “ Reality show fever” (multiple 1.3 Identificarea de informaţii cheie din S16,17
matching) “The Magic of Pantonime” texte autentice
Grammar: adjectives, adverbs, 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei
comparison, adj suffixes povestiri, pe baza unui plan de idei dat
Speaking: asking for personal views, 4. 1Transformarea unor mesaje din vorbire
expressing likes/dislikes and justifying; directă în vorbire indirectă (relatarea la
Writing: articles, letters, compositions prezent a unor mesaje audiate)

7. 1st semester 2 S18


evaluation
8. Going Places Topics: holiday, travelling 1.2 Identificarea sensului global al unui
Voc.: getting around; holiday objects; mesaj 6
signs; travel; describing holiday 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei S19,20,21
experiences; idioms& fixed phrases povestiri, pe baza unui plan de idei dat
related to travel 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de
Reading: “Guilt-free Holiday” (multiple comunicare în funcţie de stilul formal/
matching); “The Moon and Sixpence” informal folosit de interlocutor
Grammar: modal verbs; derivatives 4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
Listening: t/f statements; matching notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
speakers to statements oral
9. History Topics: History, historical figures 1.3 Identificarea de informaţii cheie din
Voc.: peace& conflict; taking control, ; texte autentice
idioms& fixed phrases related to history 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei
Reading: History Lessons (multiple povestiri, pe baza unui plan de idei dat
choice) “Amelia, where are you?” 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în 6 S22,23,24
(matching headings) care sunt exprimate păreri despre subiecte
Grammar: past forms; past modals, verb legate de preocupările tinerilor
suffixes
4. 1Transformarea unor mesaje din vorbire
Speaking :asking for
confirmation/responding positively/ directă în vorbire indirectă (relatarea la
negatively; expressing uncertainty; prezent a unor mesaje audiate)
narrating personal experiences
Test paper
10. Learning Topics: education 1.2 Identificarea sensului global al unui
Voc.: educational system; places in a mesaj
Lessons school; types of schools; exams and 1.3 Identificarea de informaţii cheie din
qualifications; Reading: “Tom Brown` s texte autentice 6 S25,26,27
School Days” 2.4 Completarea de formulare
Grammar: passives, causative; ing/ed 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în
endings care sunt exprimate păreri despre subiecte
Speaking: congratulating; consoling; legate de preocupările tinerilor
expressing and justifying opinions/
4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
agreeing/ disagreeing; giving opposing
notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
views, reacting
oral
Writing:: letters, articles, compositions
Test Paper
11. Planet Issues Topics: environmental issues 1.2 Identificarea sensului global al unui
Voc.: green issues, environmental mesaj 6
problems; Reading: The Antarctic: key to 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi S28,29,30
the Planet Earth; “Save our Seeds” cotidiene, obiceiuri;
multiple choice 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei
Grammar: future forms, conditionals, povestiri, pe baza unui plan de idei dat
mixed conditionals, Listening: multiple 2.4 Completarea de formulare
choice, note taking 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de
Speaking: asking indirect questions; comunicare în funcţie de stilul formal/
expressing ignorance/uncertainty, informal folosit de interlocutor
concern;
Test paper
12. The Cycle of Topics: health, eating habits, stages in life 1.2 Identificarea sensului global al unui
Voc.: healthy lifestyles, healthy eating; mesaj 6
Life food& drinks,; accidents and injuries; 1.3 Identificarea de informaţii cheie din S31,32,33
Reading: Living for a Century (multiple texte autentice
choice) “Little Women” (gapped text) 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei
Grammar: relative clauses; clauses of povestiri, pe baza unui plan de idei dat
concession/purpose; question tags 4. 3Sintetizarea sub formă de schemă /
notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj
oral

13. Final revision 4 S34,35