Sunteți pe pagina 1din 11
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 987/21.XI.2018 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL MEDIULUI ORDIN pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice gi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratei Fondului pentru Mediu nr. 1.510/CB/2.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanjare a Programului najional de inlocuire a echipamentelor electrice $i electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, ‘in temeiul prevederiior 13 alin, (4) din Ordonanta de urgenté a Guvernului i 196/208 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modifica si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modifcarile si completarile uterioare, precum si ale art. 13 alin, (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea gi functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si ccompletarile ulterioare, viceprim-mi Art. 1, — Se aprobil Ghidul de finantare a Programului national de tnlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ‘Art, 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al RomAniel, Partea | inistrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Grati Bucuresti, 5 noiembrie 2018. Nv. 4.172. Leocadia Gavrilescu ANEXA GHID DE FINANTARE ‘a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice gi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic CAPITOLUL | Dispozitii generale ARTICOLUL 1 Rolul Ghidulul de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice gi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (1) Ghidul de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate ou unelemai Performante din punct de vedere energetic, denumit.in Continuare ghid, constituie un super informatv, aviind rolul de a furniza informatii esentale privind derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit in continuare program (2) Ghidul contine dispoziti privind a) scopul, obiectivul si indicatorul de performanta a programului; ®) conditile de validare ale comerciantulut ) metodologia de analiza, selectare, aprobare a comerciantulu 4) eligibiltatea persoanei fizice, analiza, aprobarea gi ‘ncheierea contractului de finantare nerambursabila; ©) oligiblitatea cheltuielilor in cadrul programului si achizitia echipamentelor electrice si elactronice de uz casnic; £) implementarea programului. ARTICOLUL 2 ‘Oblectul, scopul, obiectivul programulul $1 indicatorul de performanta (1) Objectul’ programului tl reprezinté finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma unui voucher, pentru inlocuirea echipamentelor electrice si electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic. (2) Scopul programului fl constituie Imbunatatirea calitafi mediului prin thlocuirea echipamentelor electrice gi electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic. (3) Indicatorul de performanta a programului (13) l reprezinta testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioara a 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 987/21.X1,2018 programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si électronice uzate, calculat astfel: I1=A x (Fy — Frere) + B x (MS, — MS,,4) + © x (AC1, — AC 444) (kwh/an) EAI xR. C14.) (kwh/an) 13> (11+ 12)2 (kwhlan) E = 13 x 0,617" (kg CO2/an), unde: 11 — economia de energie electica realizata prin program, pentru ciasa energetica At; 12 — economia de energie electri pentru clasa energetica A++: 13 — media economiei de energie electric realizata prin program; E —cantitatea de CO2 redusa prin aplicarea programului; A+ (reerinté magind de spalat rufe, cu capacitate 6 kg 182 kwh/an); ‘A— numarul de frigidere achiztionate prin program, cu clasa energetica At++; ‘A1 —numarul de frigidere achizitionate prin program, cu clasa energetica At+ B — numarul de magini de spalat rufe achiztonate prin program, cu clasa energetica A+ 'B1 — numarul de masini de spalat rufe achizitionate prin program, cu clasa energetica At F, — consumul de energie electrica unui frigider clasa energeticé At (referintafrigider 320 liti~341 KWhvan); Fs. — consumul de energie elecrica a unui figider clasa energetic A++ (referinta frigider 310 litri—208 kWhian); Fes. — consumul de energie electricé a unui frigider clasa energetica A+++ (referinta figider 310 lit —265 KWh/an); MS, — consumul de energie electrica a unei masini de splat rufe, cu ciasa energetica A+ (referinta magind de spalat rufe, cu capacitate 6 kg—166 kWh/an); ‘MS... — consumul de energie electric& a unei masini de spalat rife, cu clasa energetica A+ (referinja masina de spalat rufe, cu capacitate 6 kg—172 kWhian); MS... — consumul de energie electric a unei masini de spalat rue, cu clasa energetica. 0,617 — cantitatea de emisi de CO, pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform hitps://gpp-proca eu/ro/modalitate-de-aplicare! ) # BI x (MS. — MS..) # C1 x (ACT. — realizata prin program, ARTICOLULS Caracterul programului gi aria geograficd de aplicare Programul are caracter multianual gi se aplica la nivel national [ARTICOLULS Sursa de finantare si suma previzuta pentru derularea programulul (1) Finantarea programulul se realizeaz’ din veniturle Fondului pentru mediu (2) Programul se deruleaza in limita crecitelor de angajament, i bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin. bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legi ARTICOLUL 5 ‘Cuantumul finangarit (1) Finanjarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente electrice $i electronice de uz casnic, cu eficienta energetica clasa A++, A+++, denumite in continuare echipamente, din urmatoarele categori ‘a) masini de spalat rufe; ») frigidere/combine frigorificellazi frigorificelcongelatoare; ©) aparate de aer conditionat. (2) Suma finanjataé de Autoritate se scade de catre comerciantul validat din valoarea totala a facturi echipamentelor achizitionate prin program, iar diferenta este suportata de catre persoana fizica, din surse financiare propri ARTICOLUL 6 ‘Choltuieli eligible in cadrul programului ‘Sunt considerate cheltuieli eligible urmatoarele: — achizitia de masini de spalat rufe, frigidere/combine frigorificellézi frigorificelcongelatoare si aparate de aer conditionat; —TVAaterenta echipamentelor achizitionate prin program. ARTICOLULT Definiti $i acronime (1) In sensul prezentului ghid, termeni si expresile de mai jos se definese ast: a) aplicafo informatica — software administrat ¢i pus la dispozitie gratuit de cétre Autoritate, avand dublu ol, de gestionare a bugetului alocat programului si a voucherelor cordate in cadrul acestuia, precum si de stocare si verificare a informatilor privind comercianti, soliitanti si boneticiai inscrisi in program: ) Autontate — Administrafia Fondului pentru Mediu c) beneficiar — persoana fizic ce a incheiat contract de finantare nerambursabila cu Autortatea, prevazut in anexa nr. 2 la ghid; @) cerere de decontare — solcitare a comerciantului validat, ‘adres in soris Autor, in baza careia se face decontarea Cheltuellor eligbile, conform formularului prevazut in anexa la contractul de decontare: ) carere de validare — formular completat electronic in aplicatiainformatic’, de cdtre comerciant, in vederea valdari Jn program: f) cheltuieli eligibile — cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de EEE-uri ce pot fi finantate de Autoritate, cu ‘condita Indeplnii in mod cumulati a citerilor de elgibitate; @) colector autorizat — operator economic autorizat sa desfasoare activitli de colectare a DEE; h) comerciant. — operatorul economic autorizat sa destasoare activitli de comercializare a EEE-urilor; i) comerciant validat — operatorul economic definit conform Iit.h), care are incheiat contract de decontare cu Autoriatea }) contract de decontare — act juridic tncheiat intre ccomerciantul validat si Autoritate, conform formularului prevazut jn anexa nr. 1 la ghid criti do eligibiitate — cerinje, norme sau principi care trebule Indeplinite cumulativ, 1) DEEE — echipamentele electice $i electronice care cconstituie degeuri in sensul pet. 9 din anexa nr. 1 la Legea nie 21112011 "privind regimul deseurllor, republicaté, cu modifcdile i completérile ulterioare, si Ordonanta de genta ‘a Guvernulii nr. 5/2015 privind degeurle de echipamente electrce si electronice; mm) dosar de decontare — dosarul depus de comerciantul valida la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare defiité lait. d), insofit in mod oblgatoriu de documentele a céroristé este prevazuta in cuprinsul acesteia 1n) dosar de validare — dosarul care cuprinde dacumentele obligatori care se depun la Autoritate de care comerciant, In vederea contirmatii veridcitti informatilor fumizate cu ocazia validarii in cadrul programului; 0) echipament electric electronic —echipamente electrice si lectronie, denumite in conlinuare EEE — echipamente care sunt MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 987/21.X1,2018 5 dependents de curenti electici sau cémpuri electromagnetice pentru a functiona corespunzator si echipamente pentru generarea, transferul si masurarea acestor curenti si cAmpurl proiectate penitu utlizarea la o tensiune nominala de maximum 1,000 de volt, pentru curent alternati, $i 1.500 de vol, pentru curent continu; ») sesiune de inscriere — perioada de timp determinata, stabilita prin dispozitie a presedintelui Autortafi, in interiorul careia solcitanfi/comercianti pot accesa aplicatia informatica; 4) solicitant — persoana fizica ce intentioneaza sa achizitioneze unul sau mai multe EEE-uri noi, sub benefici acordari voucherului prin Inscrierea_ th program, care indeplineste cumulativ crterille de eligibiltate gi achizitioneazé de la comerciantul validat echipamente electrice $I electronice de uz casnic; 1) voucher — documentul generat de aplicatia informatica co atesta dobandirea finantaril, cu valoare nominala, parte din preful de achizitie a unui EEE nou, susfinuta prin modalitate nnerambursabila din Fondul pentru mediu in cadrul programulu (2) in cuprinsul prezentului ghid sunt utlizate urmatoarele reguli de interpretare: a) termenul de ,2i" sau .zile” reprezint’ zi calendaristicd ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel, Termenul se calculeaza fara a se lua in calcul prima si ultima zi iar c&nd ultima zi cade intr-o 2i nelucratoare, termenul se prelungeste pnd in prima 2 lucrdtoare care urmeaza. Documentele gi actele solicitate prin ghid pot fi utlizate sin data elibersril lor, ) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. (3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utlizate urmatoarele 8) AFi — Administratia Fondului pentru Mediu; b) TVA — taxa pe valoarea adaugata; ©) DEEE — deseu de echipament electric si electronic de uz casnic; ¢) EEE — echipament electric si electronic de uz casnic; ) SPV — spatiul privat virtual; 1) BTU — unitate termica britanica. ARTICOLUL 8 Etapele programului Etapele programului sunt urmatoarele: a) publicarea pe pagina de internet a Autoriti a informatilor necesare demarérii programului ) validarea, incheierea contractelor de decontare cu comercianti si publicarea listei acestor; ¢) inscrierea solicitantlor si aprobarea finantéri; 4) incheierea contractelor de finantare nerambursabila cu solicitanti aprobati; e) decontarea’“sumelor solicitate de catre, comercianti valida ARTICOLUL® Regull generale privind gestionarea informatilor (1) Sesiunile de desfagurare gi sumele alocate finantari programului se stabilesc prin dispoziie a pregedintelui Autoritai care se publica pe pagina de internet a Autortai {2) Informatie necesare destasurarii programului, sumele alocate finantari si documentele relevante se gestioneaza prin intermediul aplicatieiinformatice i se publicé, dupa caz, pe pagina de internet a Autortati CAPITOLUL II Proceduri de analiza, aprobare, contractare i decontare in cadrul programului ARTICOLUL 10 Publicarea pe pagina de internet a Autorit 4 Informatillor necesare demararll programulul Perioada de organizare a sesiunil de inscriere In vederea validarii comercianfilor se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritati, care se publica pe pagina de internet a Autoritatii cu minimum 5 zile inainte de data programata pentru deschiderea acesteia. Pe parcursul derularii programului se pot organiza mai multe sesiuni de Inscriere. SUBCAPITOLUL! Inserierea, validarea, inchelerea contractelor de decontare ‘cu comercianti gi publicarea listel acestora ARTICOLUL 11 Inserierea comerciantulul program (1) Comerciantul care doreste validarea in program se Inscrie in aplicatia informatics, pusa la dispozitie de Autoritate pe pagina web proprie, introducand datele de identificare (2) Dupa introducerea informatilor prevazute la alin. (1), aplicatia 7 genereaz comerciantului un cont de utlizator pentru accesarea acesteia. (3) Dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1) si (2) comerciantul completeaza in aplicatie, prin bifare, indepinirea criterlor de eligiblitate. ARTICOLUL 12 in vederea validaril comerciantulul Criterit de eligibiitat Este eligibil pentru a participa in cadrul programului ‘comeroiantul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele eriterii de eligibiitate, 2) este operator economic cu personalitate juridica romana: b) desfasoara actvitati economice pe teritoriul Romariei; ) are ca obiect de activitate autorizat comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate, conform CAEN rev. 2, cod 47S4/comert cu aménuntul prin intermediul caselor de eomenzi sau prin inlemet, ‘conform CAEN 4791; ¢) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu Teprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului"; €) nueste sub incidenta Legiinr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventel si de insolvent, cu modificarile $i completarile ulterioare, nu are suspendetelrestrictionate activitstile economice sau nu se afla in situatil simila dizolvare, lichidare, desfiinfare, Inchidere, radiere, inclusiv Inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala; nu ave obiectul urie’ procedur legale in justitie pentru situatile mai ‘sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similar&, ) are incheiat contract cu un colector autorizat, pentru colectarea DEEE. ARTICOLUL 13, Continutul dosarului de validare electronica 41 Introducerea acestula in aplicatio. (1) Dosarul de validare electronica a comerciantului trebuie ‘84 cuprinda urmatoarele documente: a) certificatul constalator emis de catre oficiul registrului comerfului de pe nga tribunalul Tn a carui raza teritoriala Isi are