Sunteți pe pagina 1din 6

Subiectul 1

1. Modalitati de adoptare a constitutiilor:


a. Const acordata– constit adoptata de catre monarh in virtutea puterii sale absolute (constit Frantei 1814);
b. Statutul (sau const plebiscitara) – constit initiata de catre monarh dar ratificata prin plebiscit (stat. lui Cuza 1864);
c. Pactul(sau constpact) -rez unui compromis intre rege & popor, ac din urma fiind repr prin parlament(constit1866)
d. Conventia(sau const conven)–opera unei adunari reprezentative a corpului electoral, special aleasa pt a o adopta;
e. constit parlamentaracare s-a folosit de urm procedura: initiativa, elaborarea si adoptarea proiectului de catre
parlament cu o majoritate calificata da 2/3 din nr total al parlamentarilor(const RO din 1965);
f. Const referendara-adopt de o adunare constituanta special alc, supusa apoi aprob de catre popor prin referendum
2. Revizuirea sau modificarea constitutiilor:
a. Fctie de procedura modificarii:
- Constit suple – cazul in care modif se face dupa procedura de modif a legii (const Ro 1948, 1952, 1965);
- ConstRigide – cazin care modif se face dupa o alta procedura decat cea fol la modif legii(const Ro 1866, 1923);
b. fctie de initiativa modif, vom constata urm limite:
- existenta unor prevederi constitutionale(limiteexprese) – stabileste cine are dreptul de a modif constit;
- lipsa unor prevederi in acest sens (limite tacite): nefiind prevaz in textul const, ele trb deduse prin interpret ac;
c. In leg cu continutul modif, in cadrul limitelor exprese constit actuala a RO stab o serie de interdictii de modif.
Nu pot face obiectul revizuirii urm:
- carac national, independent, unitar si indivizibil al statului roman;
- forma republicana de guvernamant; - pluralismul politic;
- integritatea teritoriului; - limba romana;
- independenta justitiei;
d. Fctie de raportarea modificarii in cadrul lim exprese exista lim de revizuire impuse anumitor domenii, fie de drept
international, fie de drept intern:
- Lim heteronome -cand se admite priorit dr international asupra dr intern(caz dom dr omului din constRo1991
- Lim autonome – cand acestea sunt impuse de dreptul intern.

Subiectul 2

a. Continutul normativ. D.p.d.v. juridic continutul normativ al constit este structurat in urm 7 titluri (si 10 cap):
I. Principii generale 2. Presedintele Romaniei
II. Drepturile, libertatile si indatoririle 3. Guvernul
fundamentale: 4. Raporturile Parlamentului cu Guvernul
1. Dispozitii comune 5. Administratia publica
2. Drepturi si libertati fundamentale 6. Autoritatea judecatoreasca
3. Indatoriri fundamentale IV. Economia si finantele publice
4. Avocatul poporului V. Curtea constitutionala
III. Autoritatile publice: VI. Revizuirea constitutiei
1. Parlamentul VII. Dispozitii finale si tranzitorii
b. Principiile fundamentale sunt reguli generale, constitutionale, aplicabile domeniului drepturilor, libertatilor si
indatoririlor fundamentale ale cetatenilor romani. In constitutia actuala, acestea sunt urm:
- Universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale;
- Neretroactivitatea legii;
- Egalitatea in drepturi a cetatenilor;
- Functiile si demnitatile politice pot fi ocupate doar de cei care au cetatenie Romana si domiciliul in tara;
- Protectia cetatenilor ro in strainatate si obligatiile acestora de a respecta oriunde propria constit si legile tarii;
- Cetatenii straini si apatrizii se bucura in RO de protectie juridica;
- Cetatenii RO nu pot fi extradati sau expulzati din RO;
- Accesul liber la justitie;
- Caracterul de exceptie al restrangerii exercitiului unor drepturi sau libertati;
- Prioritatea reglementarilor internationale ( cu aplicatie la domeniul drepturilor omului);
Subiectul 3

1. Organismele noi:
In comparatie cu legea fundamentala anterioara 1965, actuala constit prezinta 4 noi organisme:
a. Avocatul poporului;
b. Consiliul legislativ;
c. Curtea de conturi;
d. Curtea constitutionala

2. Deosebirea dintre constitutie si legea nefundamentala:


a. Sub aspectul continutului reglementarii, constitutia se deosebeste astfel:
- Legea fundamentala reglem rel sociale care apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii in stat;
- Legea fundam. reglem rel sociale din toate dom de activit, in timp ce legile nefundam reglem doarc rel sociale
din anumite dom;
b. Sub aspectul formei de adoptare sau modificare:
- Legea fundam este adoptata sau revizuita de adunari constituante prin votul nominal al majoritatii calificate
(2/3 din nr total al membrilor acestei adunari )in timp ce legile nefundam sunt adoptate de catre parlament
dupa cum urmeaza:
Legea organica este adoptata sau modificata prin votul unei majoritati absolute(de 50%+1 din nr total al
membrilor celor dou camere), in timp ce legea ordinara este adoptata sau modif prin votul unei majorit simple
(de 50%+1 din nr membrilor prezenti in cele 2 camere);
c. Sub aspectul fortei juridice:
- Legea fundam este formata din norme juridice investite cu forta juridica suprema;
- Legea nefundam are o forta juridica inferioara(normele ei jurid sunt in conformitate cu normele constutionale
d. Sub aspectul momentului intrarii in vigoare:
- Legea fundam intra in vigoare dupa ce este aprobata de popor prin referendum;
- Legile nefundam intra in vigoare la data publicarii acestora in Monit Oficial sau la o alta data prevazuta de lege

Subiectul 5

1. Faptele juridice si operatiunile tehnico – administrative


a. Faptele administr sunt actiuni sau inactiuni, licite sau ilicite, savarsite sau nesavarsite de autoritatile
administratiei publice si functionarii publici ai acestora precum si de persoanele fizice sau juridice, in vederea
producerii unor efecte juridice(nasterea, modificarea sau stingerea unor drepturi si obligatii;
b. Operatiunile tehnico – administrativesunt actiuni realizate de autoritatile administratiei publice, de
functionarii publici ai acestora precum si de serviciile publice in scopul adoptarii sau emiterii ori in scopul
aplicarii actelor administrative. Aceste operatiuni ot fi grupate in urm categ:
- Operatiuni tehnico – adm anterioare adoptarii actelor administrative( de ex: multiplicarea, trimiterea sau
obtinerea avizelor unui proiect de act administrative);
- Operatiuni tehnico – adm concomitente cu procedura de adoptare a unui act administrative( de ex: definirea
sau semnarea proiectuluide catre conducatorul organului care l-a adoptat sau emis)
- Operatiuni tehnico – adm posterioare adoptarii sau emiterii actului administrative(de ex: inregistrarea,
stampilarea sau trimiterea spre publicare a actului administrativ).

2. Procedura adoptarii sau emiterii actelor administrative


Activitatile desfasurate de functionarii autoritatilor publice, grupate pe cele 3 faze(anterioare, concomitente si
posterioare), constituie in fapt procedura adoptarii sau emiterii actului administrativ de autoritate.
Cat priveste normele procedurale privind actul administrativ de gestiune(contractul de natura administrativa,
respectiv de achizitie publica sau de concesionare), sau actul jurisdictional(actul de natura administrativa pt
solutionarea unor conflicte), acestea sunt norme strict prevazute de lege si respectiv de norme speciale.
Subiectul 4

1. Actele administrative

a. Notiune(sau def.): actul administrativ repr o categ de acte juridice adoptate(rezultatul deliberarii unei autoritati
colegiale) sau emise(rezultatul activitatii unei autoritati unipersonale), in principal de autoritati administrative
publice sau de alte structuri care desfasoara activitati in administratia publica

b. Trasaturi :
- Actele administrative sunt forma principala de activitate a autoritatilor administrative sau administratiei
publice(celelalte forme, secundare, fiind faptele si operatiunile tehnico – administrative)
- Actele administrative repr in principal o manifestare de vointa juridica unilaterala, apartinand autoritatii
administrative publice (in general prin adoptare sau emitere, ultima modalitate fiind de regula la cerere sau din
oficiu, alteori cu acordul autoritatii ierarhice sau cu avizul altei autoritati competente);
- Actele administrative au forta publica obligatorie(atat fata de pers fizice sau juridice carora lise adreseaza, cat si
fata de autoritatea care le-a emis);
- Actele adm sunt executorii imediat dupa ce au intrat in vigoare fara a fi nec indeplin unei formalitati ulterioare

c. Clasif actelor administr:


 Dupanatura juridica:
- actele administrative de autoritate(se emit de autorit publice pe baza si in vederea executarii legiiacestea fiind
acte unilaterale)
- acte administr de gestiune(se incheie de serviciile publice administrative cu pers fizice si juridice pt buna
gestionare a domen public al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale, acestea fiind acte bilaterale)
- acte administr jurisdictionale(se emit de autorit de jurisdictie administrative, anume abilitate, pentru rezolvarea
conflictelor aparute intre serviciul public si particulari, acestea fiind de asemenea acte unilaterale)
 Dupa competenta materiala:
- acte administr cu caracter general care se adopta sau se amit de catre autoritatile publice avand competenta
materiala generala( de ex: decretele presedintelui, hotaratile si ordonantele guvernului, hotararile consiliilor
judetene si ale celor locale, precum si unele ordine ale prefectilor sau dispozitii ale primarilor);
- Acte administr de specialitate care se emit de organele administratiei publice de specialitate, centrale si locale,
avand competenta materiala speciala(de ex: ordinele si instructiunile ministrilor si conducatorilor celorlalte
organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si cele emise de conducatorii serviciilor
publice deconcentrate in teritoriu);
 Dupa competenta teritoriala:
- acte administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice centrale;
- acte administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale;
 Dupa gradul de intindere a efectelor juridice:
- Acte administr normative(care produc efecte cu caracter general si impersonal);
- Acte administr individuale(care produc efecte cu privire la pers fizice si juridice determinate);
 Dupa natura efectelor juridice:
- acte administr care acorda drepturi;
- acte administr care constata existenta unor drepturi;
 Dupa autoritatea care le emite:
- acte adminstr emise de autoritatea administratiei publice(puterea executiva);
- acte administr adoptate de Parlament(puterea legislative);
- acte administr emise de instantele judecatoresti(puterea judecatoreasca);
- acte administr emise de institutiile publice
 Dupa perioada de timp:
- acte administr permanente;
- acte administr temporare;
Subiectul 6

1. Administratia publica centrala


a. Guvernul – functioneaza dupa legea de organizare a guvernului si ministerelor care prevede functiile, atributiile
si componenta guvernului
1. Functii:
- Functia de strategie prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplic a programului de guvernare;
- Functia de reglementare, prin care se asig elab cadrului normativ institutional nec realiz obiectivelor strategice;
- Functia de administrare a proprietatii statului prin care se asig administ proprietatii publice si private a statului;
- Functia de reprezentare, prin care se asigura in numele statului reprezentarea pe plan intern si extern;
- Functia de autoritate prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor in domeniile economic,
social, apararii, ordinei publice si sigurantei nationale, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care
isi desfasoara activitatea in subordinea guvernului
2. Atributii:
- Atributii privind conducerea generala a administratiei publice;
- Atributii privind initierea proiectelor de lege si supunerea lor spre aprobarea parlament(initiative legislative);
- Atributii privind adoptarea de hotarari si ordonante si asigurarea exercitarii legilor prin acte normative proprii;
- Atributii privind desfasurarea activitatilor economico – financiare si sociale
- Atributii privind realizarea politicii interne;
- Atributii privind realizarea politicii externe;
3. Componenta:
- Prim-ministru;
- Un vice-priministru
- ministrii
b. Ministerele sunt organe de specialit ale adm publice centrale conduse de ministrii in urma votului de incredere
dat de parlament. Prin lege sau hot ale guvernului au fost infiintate toate ministerele, fiecare cu atributiile lor.
c. Organe de specialitate
Administratia publica centrala de specialitate se realiz nu numai de ministere ci si de alte organe centrale, fie in
subordinea guvernului, fie in subordinea ministerelor;
d. Servicii deconcentrate(sau descentralizate);
e. Institutii si unitati (instit publice si unit economice);
f. Autoritati administrative autonome(de ex: Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii,
Consiliul National al Audio – Vizualului, Curtea de Conturi, Avocatul poporului)
2. Administratia publica locala
a. Principiile fundamentale de organizare si functionare(autonomiei locale, descentralizarii, eligibilitatii
autoritatilor, legalitati, si princ consultarii);
b. Organismele locale si judetene
1. Consiliul local, orasenesc si comunal
2. Primarul si viceprimarul comunei sau orasului;
3. Secretarul comunei sau orasului;
c. Administratia publica a mun Bucuresti
1. Consiliul local de sector
2. Primarul si viceprimarul de sector
3. Consiliul general al mun Bucuresti
4. Primarul general al Capitalei
d. Consiliul judetean si prefectul
1. Consiliul judetean
2. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean
3. Secretarul general al judetului
4. Prefectul
5. Secretarul general al prefecturii
Subiectul 7

Componentele sistemului unitar de bugete:


- Bugetul de stat care cuprinde veniturile si cheltuielile publice la nivel central;
- Bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Bugetele locale care cuprind cheltuielile si veniturile publice la nivel local si judetean;
- Bugetele fondurilor speciale;
- Bugetul trezoreriei statului;
- Bugetele institutiilor publice cu caracter autonom;

Principiile dreptului bugetar


La baza elaborarii, aprobarii si executiei diferitelor categ de bugete publice prezentate mai sus stau urm principii:

- Princ universalitatii, care implica cuprinderea in bug public a venit si cheltuielilor publice cu sumele lor totale;
- Princ unicitatii bugetare care asigura o cunoastere clara a situatiei finantelor publice la nivel central si local;
- Princ anualitatii bugetului public care presupune autorizarea guvernului de a-i incasa venuturi si a efectua
cheltuieli, aprobate de parlament, in fiecare an;
- Princ specializarii bugetare care impune ca nici un venit sa nu poata fi instituit doar cu acordul parlamentului,
iar cheltuielile publice ce urmeaza a se efectua sa se aprobe dupa principalele destinatii, nu ca sume totale;
- Princ echilibrarii bugetului public care impune ca veniturile publice sa acopere integral cheltuielile publice;
- Princ publicitatii bugetare care instituie cerinta ca bugetul public sa fie adus la cunostinta opiniei publice prin
mijloace de publicitate;
- Princ neafectarii veniturilor bugetare care implica acoperirea cheltuielilor publice private in totalitate;

Subiectul 9

1. Cheltuieli publice:Repartitia fondurilor


a. Definitie: cheltuielile publicesunt modalitati de repartizare si utilizare a fondurilor banesti in scopul indeplinirii
functiilor si strategiilor de dezvoltare ale statului. Vom face urmatoarea distinctie intre:
- Cheltuieli publice, care se refera la totalit cheltuielilor efectuate in sectorul public prin intermediul institutiilor
publice, ce se acopera, fie de la Bugetul de stat, fie de la bugetele proprii, pe seama veniturilor obtinute;
- Si cheltuieli bugetare care se refera la acele cheltuieli ce se acopera de la Bugetul de stat, din Bugetul asigurarilor
sociale de stat sau din bugetele locale;
b. Structura cheltuielilor:
- Cheltuieli pt obiective social – culturale(invatamant, sanatate, cultura);
- Cheltuieli pt cercetarea stiintifica(fundamentala, aplicativa);
- Cheltuieli pentru apararea nationala(directe – pentru cumparare de echipament militar, avioane, etc, si indirecte –
pentru cercetarea in scopuri militare sau pentru pensiile datorate invalizilor de razboi);
- Cheltuieli pt functionarea aparatului de stat(administratie, politie, justitie, procuratura, politie – jandarmerie;
- Cheltuieli cu caracter economic(finantarea economiei nationale, reducerea fondurilor fixe uzate, intretinerea
drumurilor si podurilor, protectia mediului);
- Cheltuieli privind acordarea de subventii(pt incurajarea dezvolt unor ramuri ale economiei, acordarea de prime la
export);
- Chetuieli privind datoria publica(credite si dobanzii catre creditorii externi si interni);
c. Clasificarea cheltuielilor si executia bugetara 1. Clasificatia cuprinde:
- Clasificatia functionala prin care se enunta aceste cheltuieli bugetare grupate in sapte parti;
- Clasificatia economica prin care se preciz speciile si subspec d chelt limitative admise si finantate de la bug statului;
2. Executia partii de cheltuieli a bugetului statului consta prin urmare in:
- Realizarea veniturilor la termenele si in cuantumul prevazut care reprezinta obligatii minime;
- Efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor prevazute care reprezinta obligatii maxime ce nu pot fi depasite;
In raport de locul organului de stat sau al institutiei publice, ordonatorii de credite sunt: principali(ministrii si
conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale), secundari(conducatorii unor categorii de organe
de stat si institutii publice cu personalitate juridica si buget propriu, care sunt subordonate ierarhic administratiei
centrale), tertiari(conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica si buget propriu).
Subiectul 8

2. Venituri publice: impozite sit axe


a. Definitii:
Impozitul repr o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil datorata bugetului la nivel central
sau local de catre persoane fizice sau juridice, pentru veniturile obtinute sau bunurile pe care le poseda.
Taxa repr plata efectuata de pers fizice sau juridice pt serviciile prestate acestora de care institutii publice,
constituind o obligatie baneasca la bugetul centreal si local. Spre deosebire de impozite, taxele au urmatoarele
trasaturi specifice:
- Subiectul platitor este precis determinat din momentul in care acesta solicita un serviciu sau o lucrare;
- Taxa repr plata neechivalenta pentru un serviciu sau o lucrare;
- Taxa repr o contributie pentru acoperirea cheltuielilor necesare serviciului sau lucrarii respective in
comparative cu impozitul care este folosit pentru acoperirea cheltuielilor generale ale societatii;
- Taxa repr plata directa si imediata pentru un serviciu sau o lucrare;
b. Functiile:
- Functia de formare a fondurilor(bugetare) de dezvoltare a societatii;
- Functia de redistribuire a unor venituri primare sa u derivate;
- Functia de reglare a unor fenomene economice si sociale;
c. Principiile fiscalitatii:
- Princ individualitatii, potrivit caruia fiscalitatea trb sa caute egalitatea sanselor si nu egalitatea cond sociale;
- Princ nediscriminarii potrivit caruia fiscalitatea trebuie aplicata asupra veniturilor intreprinderilor, indiferent
daca acestea sunt sau nu rentabile;
- Princ impersonalitatii potrivit caruia fiscalitatea nu trebuie sa fie implicata in cercetarea vietii personale sau a
gestiunii intreprinderilor;
- Princ neutralitatii potrivit caruia fiscalitatea nu trebuie sa se opuna unei bune gestiuni a economiei;
- Princ legitimitatii potrivit caruia fiscalitatea trebuie sa afecteze numai acele venituri care nu corespund unui
serviciu efectiv prestat;
- Princ non – arbitru potrivit caruia fiscalitatea trebuie sa aiba la baza masuri simple si clare care sa nu lase loc
arbitrajului;
d. Drepturi si obligatii
Drepturi pe care le are contribuabilul:
- De a schimba metodele de evaluare a patrimoniului utilizat in contabilitate, in anumite cazuri care sunt
justificate;
- De a evita dubla impunere;
- De a solicita fie o compensare, fie o restituire in cazul unei plati nedatorate;
- De a pretinde pastrarea secretului asupra informatiilor detinute;
- De a cere sa lise explice legislatia in materie fiscala;
Obligatii care revin contribuabilului:
- De a plati impozitul la termenul stabilit;
- De a onora impozitul corespunzator marimiii acestuia;
- De a depune declaratia de impunere atunci cand este cazul;
- De a raspunde instiintarii primite de la organele fiscale prin efectuarea platii impozitului respectiv;
- De a permite oricarui angajat al unitatii fidcale sa ecetueze controlul platii impozitului;
e. Exonerari si scutiri de impozite
Exonerari:
- Alocatii de stat pentru copii; - Indemnizatia de veteran de razboi;
- Ajutorul de somaj; - Ajutorul de inmormantar
Scutiri:
- Veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare(atentie, in baza reciprocitatii);
- Veniturile obtinute de corespondentii de presa straini(atentie, in baza reciprocitatii);
- Premiile obtinute de elevi si studenti participanti la concursurile interne si internationale;